20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 OCAK 1992 ^ANKARA -AFden cmemü fconukSABETAY VAROL BRÜKSEL — Ankara, bu t&afta AvrupaMan gelecek önem- li bir konuğu ağırlamaya hazır- lanıyor. Avrupa Komisyonu Başfcan Yardımcısı Martjn Ban- genunn, Ankara'da yapacağı te- maslarda, Türkiye-AT üi$kilerini gözden geçirecek. Komisyonun tek pazar işlerin- den sorumlu başkan yardımcısı olan Bangemann, Brüksel'de böyük ağırlığı olan bir isim. Bu- giin Istanbul'a gelecek olan Bangemann, daha sonra Anka- ra'ya geçecek ve sah akşamına kadar Türkiye'de kalacak. 'tçinde bulandugumuz 6 ay- tık süre zarfında Türk büküme- tinin komisyonla yapacağı tüm temaslann özel önem taşıdıgı', AT nezdindekı Türk daimi de- legasyonuna yakın kaynaklarca Bangemann'ın âyareti nedeniyle hatırlatıldı. Büindiği gibi Maast- richt Zirvesi'nde, Jacques De- lors'un başanlığıru yaptığı Avru- pa Komisyonu'na, topluluğun yeni ülkelere açılması konusun- da rapor hanrlaması görevi ve- rilmişti. Delors'un önde gelen yardım- cılarından olan Alman. komiser Bangemann, bundan başka Türk ilaç işverenleri Ue 1993 tek pazar Avnıpası' konusunda gö- rüşmeler yapacak. Bangemann, Ankara'da 1992 yılına ait Türkiye-AT işbirligi protokolü- ne de Başbakan Yardımcısı Er- dal taönö ile birlikte imzalaya- cak. Türkiyc'nin AT'ye tam üyelik meselesinin önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden gündeme ge- leceğini vurgulayan kaynaklar, şu noktalara dikkat çekiyor. Gerek merkezi Brüksel'de bu- lunan Avrupa Komisyonu, ge- rekse üst düzey Batı Avrupalı yetkililerle yapılacak temaslarda verilecek sinyaller, Türk-AT iliş- kilerinin geleceğıni yakından ge- nişleme ile ılgili genel raporun- da, topluluğun bu konuda işle- yeceği stratejiye ilişkin bir çer- ceve çizecek. Bu çerçevede hem aday ülkelerin hem de toplulu- ğun, yeni ülkelerin katılması ha- linde nasıl bir değişime uğraya- cağı konusunda aynntılı görüş bildirecek. Komisyonun raporu, siyasi ve ekonomik boyutlar içerecek. CEZAYÎR • Islamcılar bekleyişte Dış Haberier Servisi — Ceza- yir'de 26 arakk tarihinde yapı- lan genel seçimlerin ilk turun- dan zaferle çıkan, ancak iktida- ra gelmeleri engelenen İslamcı- lar bekleyişe geçti. Başkent Cezayir'de önceki gün olaylı geçmesi beklenen cu- ma namazının sessizce sona er- mesinin ardından, kentte duru- mun sakin olduğu bildiriliyor. AA'nın haberine göre Islami Se- lamet Cephesi'nin (FIS) sürekli olarak yaptıgı sükunet çağrısı nedeniyle halk normal yaşantı- sını sürdürürken kentin tüm ki- lit noktalarında mevzilenmiş olan tanklar, geceleri önlemleri daha da arttırıyorlar. Bu arada, Cezayir Devlet Baş- kanı Şadli Bincedid'in istifa et- mesiyle birlikte yönetime gelen Yüksek Devlet Komitesi'nin, tran ile diplomatik ilişkileri kes- me karan alacağı bildiriliyor. Başkent Cezayir'de yayımlanan El Vatan gazetesinde dün yer alan habere göre Islami Selamet Cephesi'nin (FIS), seçimlerin ilk turunda zafer kazanmasıru se- vinçle karşılayan Iran yönetimi ile ilişkilerini koparmayı düşü- nen Yüksek Devlet Komitesi, Iran, Pakistan ve Sudan vatan- daşlanmn ülkeye sokulmaması için de emir verdi. ORTADOĞU Barışa tehditDış Haberier Servisi — Orta- doğu barış görüşmelerinin OçüncU turu, FılistinÛler tarafın- dan boykot edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin Kurtuluş örgütü lideri ^aser Arafat'ın da- nışmanı Nebil Şati, ABD'nin ts- rail'e kredi güvencesi vermesi durumunda, Filistin heyetinin göruşmelerden çekileceğini açık- ladı. Geçen yıl 30 ekim tarihınde Madrid'de başlayan ve ikinci tu- ru Washington'da yapılan Arap- Israil görüşmelerindeki Filistin heyetinde de yer alan Şati, dün yapüğı açıklamada, "ABD, tsra- îi'İB 5 yıllıgına 10 milyar dolar krtdi istegine oiumıu karşdık ve- rerek kredi güvencesi saglarsa, FiMstinlUer banş sürecinde» çekflirter" dedi. Şati, Israil'in lcredi talebine yanıt verrnek için Onunde beş gün süresi kalan Amerikan yönetiminin verecegi karann, Ortadoğu banşını tüm- den etkileyeceğini beürtti. DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/11 Tlflis, Gürristan'ın devrik devlet başkanmın fazla direnemeyeceğini savunuyor GamsahurdiaVa bir hafta süreGürcistan'ın geçici başbakanı Tengiz Sigua, Gamsahurdia'yı kuşatacaklarını ve Gürcü liderin kaçmak zorunda kalacağını öne sürdü. Gamsahurdia yanlıları barışçı yollardan mücadele edeceklerini savundular. GAMSAHURDİA — Ka/anacak mı? Dış Haberier Servisi — Gür- cistan'ın geçici Başbakanı Ten- giz Sigua, ulkeye geri dönerek yeni yönetime savaş açan dev- nk Devlet Başkanı Zviad Gam- sahurdia'run direnişini bir haf- taya kadar bastırabileceklerini söyledi. Gerçek bir iç savaş teh- likesiyle karşı karşıya bulun- duklannı kabul eden Sigua, kan dökülmesini önlemeye ça- lıştıklannı belirtti. Sigua, bu amaçla Gamsahurdia ile görüş- mek üzere bir heyet gönderdik- lerini söyledi. Gamsahurdia yanlılan ise güçlerinin yeni ik- tidarı devirmek için yeterli ol- madığım ve Gamsahurdia'nın iktidara dönmesi için barışçı yollardan mücadele edecekleri- ni açıkladılar. Gamsahurdia'yı devirerek ik- tidara el koyan Askeri Konsey- in başbakanlığa getirdiği Sigua, dün gazetecilere yaptıgı açıkla- mada, ülkenin yüzde 90'ının kendi denetimlerinde olduğunu savundu. Gamsahurdia'nın gü- cünün Batı'daki bir iki kentle sınırlı olduğunu iddia eden Si- gua, gerekirse Gürcü liderin bu- lunduğu Zugdidi kentini ele ge- çirebileceklerini söyledi. Gam- sahurdia'nın günlerinin sayıh olduğunu öne süren Sigua, "Zugdidideki gösterilerin de- vam etmesine karşüık Gamsa- hurdia bir haftadan fazla dire- nemeyecektir" dedi. Sigua'nm bu sözleri yeni yönetimin Gam- sahurdia'ya bir hafta süre tanı- dığı biçiminde yonımlandı. Si- gua, "Guçlerimiz Gamsahür- dia'nın guçlu olduğu bölgeleri kuşaUcaktır. Gamsahurdia da yeniden kaçmak zorunda kala- cak, büyttk olasüıkla da Çeçen- tngnş başkenti Grozny'ye sıgı- KKTC lideri New York TJtyareti öncesinde Demirel ile görüştü Ankaradan Denktaş'a BM desteğiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Süİeyman Demirel'ın çağ- nlısı olarak resmi çalışma zıyareti için önceki gün Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş BM Genel Sekreteri Butros Gali ile hafta başında New York'ta yapacağı gö- rüşmeler öncesinde Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu. Kıbrıs Rum lideri Yorgo Vasiliu'- nun da bu hafta içinde Gali ile yapa- cağı görüşme öncesinde Yunanis- tan'a gittiğı bir sırada cumhurbaşka- nı Denktaş'ın da Ankara'ya davet edilmesi dikkat çekti. Diplomatik gözlemciler Türk tarafının bu şekilde Yunan tarafında verilmeye çalışılan "birlik" görüntüsünü "'dengelemek" istemış olabıleceğini belirtıyorlar. Başbakan Demirel ile cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş arasında dün sa- bah yapılan heyetler arası resmi gö- rüşmelerde, tarafların önümüzdeki dönemde BM'nin gündemınde yeni- den canlanması beklenen Kıbns so- runu konusunda Ankara ile Lefkoşa arasında "durum saptaması"nda bu- lunarak "eşgüdüm sağladıklan" bil- dirildi. Görüşmelere gecmeden önce kısa bir açıklama yapan Başbakan Demi- rel, Kıbns'ta siyasi çözüm arayışının sürdüğünü anımsatarak, "Sayın Denktaş Nevv York'a gitmeden önce kendisi\le görüşülmesinde yarar gör- dük"dedi. Cumhurbaşkanı Denktaş da "Tek isteklerinin 1992'\i barış yılı yapmak olduğunu" kaydederek şunlan söyle- di: "Fakat bu iki tarafın sorumluluğu- dur. Karşı taraf bu sorumluluğu idrak eder. Kendisinin yaratmış olduğu ve 29. yılını sürdüren bu problemi iyi ni- yetle halletme yollarını bulabiliriz diye düşünü>orum" dedi. Stelyo Berberakis'in bildirdiğine göre Kıbrıs Rum yönetimi lideri Va- siliu, Kıbrıs Rum Ürünleri Fuan'nın açılış törenlerine katılmak üzere dün Selanık kentine geldi. Vasiliu bu kısa zivareti süresince Mitsotakis ile görüş tü. İki lider bu görüşmeden sonra ayn ayrı verdikleri demeçlerde "Kıbrıs so- rununa yaz aylarına kadar bir çözüm volu bulunacağına inandıklarını" dile getirdiler. Mitsotakis'ın bu konuda daha "iyimser", Vasiliu'nun ise daha "ihtivatlı" olduğu gözlendi. nacakbr" diye konuştu. Kafkasya Cumhuriyeti'nin ciddi bir iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ka- bul eden Sigua, "Silahh bir ça- tışmayı önkmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Sigua, bu amaçla Gamsahurdia ile gö- rüşmek üzere bir heyet gönder- diklerini de kaydetti. Heyetin Gamsahurdia ile Kutaisi yakın- larındaki bir köyde görüşmek istediği bildirildi. Sigua, TASS'a yaptıgı bir başka açıklamada, Gamsahur- dia yanlısı yakiaşık 2500 kişinin önceki gece Zugdidi yakınlann- daki Kutaisi kentine girmeye çahştıklan, ancak burada üsle- nen Askeri Konsey'e bağh güç- ler tarafından engellendiğini söyledi. Gamsahurdia yanlısı li- derler ise bu gösterinin başlat- tıklan banşçı mücadelenin par- çası olduğunu savundular. Zug- didi'deki Gamsahurdia yanlısı hareketin liderlerinden Valter Şurgaya, düzenlediğı basın top- lantısında, "Bizim amacımız yasal yönetimin yeniden işbaşı- na gelmesidir. Bunun için ba- nşçı gösterilerle, grevlerle ve itaalsizlik kampanyasıyla mü- cadelemizi sürdnrecegiz" dedi. Şurgaya, karşılanna çıkan si- lahh güçlere direnemeyccekleri- ni söyledi. Bu arada eski Sovyetler Bir- liği Dışişleri Bakanı Eduard Şe- vardnadze, "öneri geürse" Gür- cistan Devlet Başkanlığı için aday olabilecegini yineledi. Saıııaras ABD yolcusu • ATİNA(AA)- Yunanistan Dışişleri Bakanı Andonis Samaras, Washington'da önümüzdeki hafta ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile görüşecek. Görüşmede, Kıbns sorunu, Balkanlar'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınacağı bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanhğından yapılan açıklamaya göre Samaras, 21ocakta'ABD'de yapılacak olan ve Avrupa Topluluğu'nun BDT politikasının tartışılacağı AT dışişleri bakanlan çalışma yemeğinde Yunanistan'ın Makedonya konusundaki görüşlerini anlatacak. Roma, Bosna- Hersek'e soguk • ROMA(AA)- İtalya Dışişleri Bakanı Gıanni de Michelis, Yugoslavya'nın Bosna-Hersek Cumhunyeti'nin acele olarak tanınmasına karşı olduğunu bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden edinilen bılgiye göre önceki gün Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Haris Sıladziç'i Roma'da kabul eden de Michelis. Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ni tanımanın bölgede olaylara neden olabıleceğini ve BM Banş Gücü'nün görevini tehlikeye atabileceğini belirtti. ARÇELIK'ten Yılın llk Sürpsjri... ARCELİK ÜKÜNUI BUZDOİ-A PLAJM I.SKtMK KfİNAT • j TAKStr PffİHAÎ VE TAKSİT TOHAM ftfAT KfİNAT * \0 TAKSİT PtfİNAT VE TAKSİT TOHAM ftTAT ARChlİK' At ı '0 'AB.M2 AR 351 [ m KAPHI »•4onmK*n - A* İSO l m KAPHI G5N!$ AR t7$ ÎKIMrtJ AS 425 rUÇKAfll' M 325 1İKIKAPII Af-385 TIKIKAni Al 815 Nf NOffOST 315000 4X000 • 4*0000 • 560000 665 000 68S000 550 000 580000 1 270.000 1 890 000 2580000 2 940 000 3 360000 3 990 000 4\)0 0C0 • 3 300 000 3 480 000 7 620 000 205 000 280000 320 000 365 000 435 000 445 000 360 000 380 000 830 000 2 255 000 3080 000 3520000 4 015 000 4 785 000 4 895 000 3960000 4 ısoooo 9 130 000 CAMASIR MAKINELERI cok ler uyaun AIY 6/SMINI A«r /"/A SANZIMANU FUlMl/rOMAnC I6OO flALAUTOMAK 2600 190000 410000 • 715 000 720 000 1 140 000 2 460 000 4290000 4 320 000 125 000 270 000 <Wİ00C İ70000 1 375 000 2 970 000 5U5 0O0 5 170 000 BULASIK MAKINCSI \AJIY 34 Bl BULASIK MAKINl$1 KUMALAK Aii )86(7MflTfM AJff 5300 SUPlll KÜMA Ag£ 4500 SPUT KLİMA Aüf 6000 SPUT KİIMA 6*0000 1 130 000 1925 000 2 225 000 4 140 000 6 780 000 l\ 550 000 13 350 000 450 000 735 000 1255 000 i 450 000 4 950 000 8 085 000 13 805 000 15 950 000 ELEKTKIKLI SUPURGElfR A « 15 TOKNADO \ARS 16 JCHNADO IVJS taksitlerle*! •Işte bir Arçelik sahibi olabilmeniz iç kaçırılmayacak bir imkân daha. Geli seçiminizi yapın.Hemen alıp gidin. Seçenekfer mükemmel... Taksitler daha da mükemmef! Durmayın! Şimdi doğru Arçelik'e koşun tmayın! Arçelik "m gerçek ve yaygın servis teşkilatı, l an yıllar sonra bile hizmetinizdedir. KUCUK EV ALETLERI AfK 8, PSUPfilu T u ADK 25 8UHAK1IÜO/ AfK 6i.ptPitssvnj ASK S91KT0ASTIH AIIK 54 MB MUL!IMIX PIUS AHK 58 YM yOĞUBfM** />« 10 SK SAÇ KUtUTMA MAKINfSJ A«K '.2 5KSAÇKUSUTMA MAK1NESİ AHP 2 IUKS ASPHATOIl ASMF \200fMM f«\N AitMF looo Mia miN AKMf 4 AKUIMİN: HKIN 77 000 51000 160000 44 000 87000 26 000 18 000 23 000 100000 145 000 I38OOO 113 000 462 000 306 000 960 000 264 000 522 000 156 000 108 000 İ38OOO 600000 870 000 828 000 678 000 49 0O0 32 000 102 000 28 000 55 000 17000 12000 15000 65000 95 000 90000 75 000 539 000 352 000 1 122 000 308 000 605 000 187000 132 000 I65OOC 715 000 1045 000 990 000 825 000 FIRINLAR Aif 2KLASK ASF 7 EltKTDO TlRBO Atf 19 EtEKnfO A AKF 29llimDhUS A8F İ41ACTİJ AfF 143 SUPtR A«f 312GOMMC flt/N 215000 328.000 295 000 338 000 416000 494 000 468 000 ! 290 000 1 968 000 ' 770 000 2 028000 2 496 000 2 964 000 2 80SOOO uoooc 215000 195 000 220 000 270 000 322 000 • 305 000 1 540 000 2 365 000 2 145 000 2 420 000 2 970 000 3 542 000 3 355 000 TELEVIZYONLAR VE VİDEOLAR A?"; '56 J< AJR 655 UK 55 EKflAN FS AftTV 1 '51 5/ F-KRAN 11 SJS7FM ASTV 3155 55 F.KSANFS AHTV- UOUKfS 11 SISTİM AKTV 440 M 40 f «AN AffTV 437 UK 37 EKIAN A«rV 451 UK 51 EMAN TClETVCr A«7V 137UK 37EKHAN AH1\ 6463 FS TELETEXT SJIKO AHn d55 UK 55 EKDAN FS TELETVCI AHVP S 7 2 PWfS A»VD 9i2 J< >HS ,'DtO 765 000 870 000 725 000 900000 650 000 660 000 575 000 780 000 565 000 1075 000 955 000 420 000 690 000 4 590 000 5 220 000 4 350000 5400000 3900000 3960000 3 450 000 4 680 000 3 390 000 6 450 000 5 730 000 2 520 000 4 140 000 505 000 575 000 477 000 595 000 430 000 435 000 380 000 515000 375 000 706 000 630 000 275 000 455 000 5 555 000 6 325 000 5 247 000 6 545 000 4 730 000 4 7S5 000 4 180 000 5 665 000 4 125 000 7 766 000" 6 930 000 3 02S0O0 5 005 000 MÜZİK SETLERİ AfMS 46X ARMS 4610 ASMS • 4650 UIAKJAN KUMANDAlt AfMS 4670 UZAKTAN KUMANDAll 47C0OO 705 000 835 000 920 000 2 820 000 4 230 000 50100O0 5 520 000 305 000 455 000 540 000 595 000 3 355 000 5 005 000 5 940 000 6 545 000 Tüm soru ve sorunlarmızı cevapiandtrmak üzere Tü ketici D an ı ş ma Se rv i s i m i z 900 1640 21/900 1640 22/900 1640 23 numarait özel telefon hatiart mızla ücretsız araman ı za tahsis edilmıştir. SU ISITICILARI A«G 5 / f TCİMOMAÎtK A«G 5 / £S sr nrjMOMAiK AHC 6/iS Sr TFJDMOHİK ASG 281 sı su seımaııu SOFBEN AİC 29 / T TR SOFSfN 225 0OC 190000 I80 0CC 255 000 280 000 1 350 000 1 140 000 1080 000 1 530 000 1 680 000 147 000 124 000 118 000 L 167 000 183 000 1 617 000 1 364 000 1 298 000 1 837 000 2O13OOC YAGU RADYATORLER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle