09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Beşiktaş ve Galatasaray Gorul Uyeleri! Pamukbank Alo24 Islsnbul 188 24 24u arayın! Sadece 5000e- adet basılan Sampiyonluk Kartı'nızı tukenmeden adresinize gönderelim. ?SİBANK24İ I S L E M 7 1 M 1 U Cumhuriyetmucusuvmnıs NADI (1924-1945) BASYAZMI: NADIR NADI Taraftara selam: İşlem tamam! PAMUKBANK iyi b o n k o d ı r j İ.YIL ' SAYI 24215 / 2500 TL (KDVdahil) 19 OCAK 1992 PAZAR Ahmet ÖzaPdan Teleon'a engelCZXımhurbaşkanı'nın oğlu, Uzanlar'ın yeni TV girişimini durdurmak için Alman makamlanna başvurdu İstanbul Haber Ser- i — Cuınhurbaşkanı Tksrgat Özaü'ın büytlk o&iu Ahmrt Özal, Tele-4 o n ' u n test yayınlarınj durdurdu. Özal'ın avu- k a t ı Münci tnci, Al- n r a n yetkili birimJerinin U.zanlar'a ait Teleon'un lisansının bulunma- ve yasaJ olmadığa için yayınları durdur- kararı aJdığını, ayrıca bu yayın için Ma- gicr Box kanallarının kullanılmasının da ya- saJclandığınj biidirdi. Almanya'dan uydu aracüığıyla 8 ocak çar- şamba gününden bu yana test yayını yapıp akşam saatlerinde de hareketli müzik yayım- layan Teleon, bu görüntülerini önceki gün sa- at 18.00'den itibaren vereraiyor. Avukat tnci, henüz yapılmakta olan renk sinyallerinin de önümüzdeki hafta içinde Al- man adli makamlannca "tedbir" karan alı- nıp yayıniann tamamen durdurulması yönü- ne gidilecegini belirtti. Ahmet Özal, Starl'in yayımlandığı uydu kanallarından Teleon'un yayın yapamayaca- ğını öne sürerek Almanya ve Lichtenstein'de ortağı Cem Uzan aleyhine bir süre önce da- va açmıştı. Ayrıca özal, 4 gün önce de Alman Ulaş- tırma Bakanlığı TV yayınlanndan sorumlu Iisans kuruluşuna Teleon'un lisansı olmadı- ğını bildirmişti. özal'ın başvurusu üzerine ya- pılan incelemede Teleon'un lisansı olmadığı saptandı ve "idari" bir kararla öncelikle ha- reketli yayınlann yapılması durdun'ldu. MBI Reklamcıük ve Filmcilik Genel Ko- ordinatörü Yekta Okur, Cumhuriyet muha- birine, "Çalışntalanmıza devun ediyoruz. Test yayınJanmız sörecek, kısa bir süre son- ra da gerçek yayınlanmıza geçecegiz" dedi. Okur, bir süre önce yaşanan "senet olayı- 'nı da gündeme getirerek "Bu doğru muydu? Bu konuda hiçbir hukuki sonuç elde edeme- dikleri gibi bu olay da böyle gerçekleşecek- tir. Yapılan açıklama ortalığı kanşürmaktan başka bir şey degildir. Eğer Alman makam- lan tarafından yasaklanmışsa, bu yasağa iliş- kin kararlan içeren belgeleri de açıklasınlar" şeklinde konuştu. Starl'in reklam sloganı olan "Bizi izleme- ye devam edin" diyerek konuşmasını sürdü- ren Okur, "Verilen demeçler vanlıştır" dedi. Okur'un "beigeteri acıklasınhr" şeklindeki demecine karşılık Özal'ın Türkiye'deki avu- katı înci, "Teleon dünden (önceki gün) bu ya- na aeden hareketli göriintü vennediğini açık- lasın. Veya bir hareketli göriintü koysun o za- man. Ancak bu ola> Teleon'un bu tatil giin- lerinde Alman makamlanndan yasal prose- diirii tamamlamalanyla gerçekleşebüir. Ama zaten yasadışı olan bir yayının iznini alabi- leceklerini tahmin eünem. Bötüıı bunlar yan- lışsa tekzip ederler" diye konuştu. Bu arada Teleon, gerçek yayınlanna bugün (ArkosıSo. 17, Sü. 6'da) Paketten peıtıbevaatBORSAYA DESTEK Sermaye piyasalarında şeffaflık ve güven sağlanacak. Kamuya açıklanmayan bilgi- lerîn kullanımı (insider trading) yasaklana- calc. İç borçlanma azalınca fonlar, artan oranda sermaye piyasasına yöndecek. Hisse senedi harç olanakları geliştirilecek.Repo ve açıga satış için yasal çerçeve geliştirilip ta- sarruf sahipleri korunacak. TEŞVİKLER Çeşitli sektorlere toplam 10 trilyon 50 mil- yar lir'a teşvik yapılacak. Tarım sektörüne 5 yıl Kurumlar Vergisi ve yatırım malları ithalatında fon muafiyeti, faiz sübvansiyo- nu ile yerli makine ve teçhizatta KDV er- telemesi sağJanacak. Doğu ve G.Doğu'da teşvikler daha da artacak. Özel sektörün eğitim yatınmı desteklenecek. Yeşil kart uy- gulanacak. ftzel hastanelere karşılıksız arazi tahsisi yapılacak. Konutsuzlara öncelikli ve düşûk taksitli konut saglanacak. HEDEFLER Yıl sonu enflasyonu yüzde 42, büyüme yüz- de 5.5 olarak öngörülüyor. Üretimin art- tırılması, gelir dafıhmının düzeltilmesi, vergi adaleti, dünya ekonomisiyle entegras- yon ve ekonomik demokrasi temel hedef- ler arasında. VERGİLER Doğu ve G.Doğu'da asgari ücret vergi dı- şı. Hazine bonolarından kesilen stopaj ver- gisi yüzde 10'dan 15'e yükseliyor. Gecikmiş vergi borçlarına ödeme kolaylığı sağlana- rak tahsilat artacak. Cayrimenkul vergile- ri katsayı esasına göre enflasyonla birlikte yükselecek. Vakıflar vergi kapsamına alı- nacak. Dayanıklı tüketim malı ve elektro- nik eşya satıcıları defter tutup gerçek ver- gi mükellefi olacak. KİT REFORMU KİT'ler öncelikle politik ve bürokratik mü- dahalelerin dışına çıkanlacak. KİT'lerden iş- çilerin aynlması vergi indirimi ile teşvik edi- lecek. TEK, TEKEL, PTT, TCDD ve TMO ile kamu bankaları dışındaki KÎT'ler TÖ- YÖK adlı özerkleştirme kurumu altında toplanacak. KİT'ler arasındaki finans den- gesi İNTERKİT adlı yeni kurumla sağla- nacak. 17. Sayfada N Enflasyon düşecek mi? Tansu Çiller üniversitede ders verir gibiydi. Programı anlatırken iyice anlaşılması için önce sorular sorup ardından yine kendisi yanıtlıyordu. BİLAL ÇETİN Ankara'da ekonomik paketi açıklayan Tansu Çiller, "Bu kararlarla Tiirk insanının refahını arltıracağız" dedi. (Fotoğraf: AA) Devlet Bakanı Tansu Çiller. Ekonomide Dengeleme Üretim ve Atıhm Programjnı an- latırken üniversitede ders verdiği günlerdeki gibiydi. Programı gazetecilerin iyice anlayıp özümseyebilmeleri için bazı konularda önce sorular sorup ardından yine kendisi bunlan yanıtladı. Bütçe açığının nasıl daraltılacağı- nı, KİT sorunun nasıl çözümleneceğini, ver- gi reformu konusunda neler yapüacağını uzun uzun anlattı. Çiller, konuşmasını bitirirken de "Btttttn bunlar olunca ne olacak?" diye sor- du ve yanıtını yine kendisi verdi: "Enflasyon düşecek. Türk insanının refahı artacak!" "Bütün bunların olması ", "enflasyonun düşmesi", özellikie bütçe açığının 32 trilyon lirada tutulabilmesine ve para prograinının başarısma 6"ağlı. Ekonomik programın en hassas noktası bütçe. Bu yılki bütçe açığımn cari fiyatlarla geçen yılki düzeyde tutulacağı varsayılıyor. Yüzde 52'lik ortalama enflasyon hedefi göz önüne alındığında ise açık, reel olarak yüzde (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) GÜNÜN NOTLARI Bütçe zaafı Paketin hedefleri güzel, ama bunlar gerçekçi mi, ortaya konan program tutarlı mı, bu programla bu bütçeyle bu hedeflere varılabilir mi soruları önem kazanıyor. Bütçe tutmazsa enflasyonu tutmak çok zor olur. OSMAN ULAGAYın yazısı 3. Sayfada TEPKİLER: YÜZDE 50 ENFLASYON GERÇEK Mİ? 17. Sayfada TRAFİKDEHŞEIİ 41ÖLÜÇ o r u m : İki otobüs çarpıştı: 24 ölü. U l u d a g : İzmir Yardımsevenler Derneği uyelerini götüren otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü. Haber Merkezi — Trafik anarşisi, karayol- lannda dün de dehşet saçtı. Çonım'un Os- mancık ilçesi yakınlannda iki yolcu otobüsü- nün çarpıştığı kazada 24 icişi öldü, 32 kisi de yaralandı. Dünkü kazalarda toplam 41 kişi ya- şamını yitirdi. Çonım'daki kaza dün sabaha karşı 03.00 sı- ralannda meydana geldi. Artvin'den Istan- (Arkası Sa. 17, Sü. 6'da) DISK'te kucaklaşmaGenel kurul, kucaklaşmalar ve hasret gidermelerle başladı, SHP'deki kanatların kurultay öncesi kulis faaliyetleri ile devam etti. Bugün yapılacak DISK genel başkanlığı seçimiyle sona erecek. Şeçilecek yeni genel başkan, DİSK'in henüz iade edilmeyen mal ve para varlığı ile üyesizlik gibi önemli sorunlarıyla karşı karşıya. görmemiş olanlar vardı. O yüzden genel ku- lirken SHP'li milletvekilinin çabalanyla rul, önce kucaklaşmalar ve hasret giderme- Türkiye'ye girebilen Yücel Top, dakika ba- lerle başladı. Daha ilginci, yaklaşık 400 de- şı bir delege tarafından kucaklamp öpüldü. legeden genel kurula katılan 296'sımn bir DİSK Genel Kurulu'nda en hararetli an- bölümü artık işçi ya da sendikacı değildi. lar ise SHP'deki kanatların "çıkarmalan" 1980'li yıllarda kimisi emekli olmuş, kimi- sırasında yaşandı. Salona önce Genel Baş- si kendi küçük özel işini kurmuştu. kan Erdal İnönü geldi. Yanında bakanlar- Genel kurulun "kucaklanma" rekorunu, la gelen İnönü büyük alkış aldı. Bir süre 1980'li yıllarda Avrupa'da sürgünde yaşayan (Arkast Sa. 6, Sü. l'de) uluslararası DİSK temsilcisi Yücel Top kır- . dı. Önceki akşam Yeşilköy Havaalam'nda DISK'IN 11 YIL 7 AY SONRA ILK poüs tarafından "jasaldı" diye geri çevri- GENEL KURULU 6. Sayfada AYŞENUR ARSLAN Cemal Reşit Rey Salonu'nun girişi, 1980'den bu yana çok şey değiştiğini bir an- da gözler önüne seriyordu. Ellerinde telsiz- leriyle koşturan DİSK elemanlan, kırmızı kazakü erkek ve kırmızı ceketli kadın ge- nel kurul görevlileri. Ama asıl'değişen, yüz- lerdi. Son kez 1980 temmuzunda bir araya gelmiş olan DİSK delegeleri ve yöneticile- rinin yüzünde, 11 yıl 7 ayın izleri yer etmiş- ti. Aralannda bu süre içinde birbirlerini hiç New York'tan Erkek tuvaletinde ŞEBNEM ATtYAS Laura Belle batı yakasında ultra-modern bir lokanta. Ancak erkekler tuvaletindeki bakıcısıyla' ünlendi. Sasha Sovyet Nfusevisi bir göçmen. Genç kadının alelade bir tuvalet bakıcısı olmadığı her halinden belli. Atina'dan Parnassos'ta kayak keyfî STELYO BERBERAKİS Aşağıdaki pistte 'acemiler' ve 'ustalar' şezlonglara uzanmış, bir yandan kahve-çay ya da konyak yudumluyor, diğer yandan 'kıçüstü' yere yuvarlanan 'müstakbel kayakçılarm' manzarasıyla hoşça vakit geçiriyor. Stockholm'den Alkolü kaldıramıyor YAVUZ BAYDAR Bir milletvekili geçenlerde bira ve şarabın bakkallarda satılmasını önerdi. Ortalık birbirine girdi. Başta tekel mağazaları genel müdürü olmak üzere tüm ahlak hocalan veryansın ettiler bu 'hain' milletvekiline. Zürih'ten 'Elvedasız' öykü ADEM SAĞLAM Bu nostaljik tutkunun asıl amacı 'Elvedasız' adlı yapıtla Avrupa'da çok yaygın olan ırkçı dazlaklan kınamak ve protesto etmek. 10. Sayfada PAZAR KONUGU ŞerifMardin Islami hareketle İslam aynlmalı The American University İslami Araştırmalar Kürsüsü Başkanı Prof. Şerif Mardin, Said Nursi kitabını anlattı, İslam ile demokrasi ve insan hakları ilişkisini değerlendirdi. RUŞEN ÇAKIR'ın söyleşisi 12. Sayfada 1 4 Bugün / Dergi Özel TV çıldırtacak MiGROSKOP DERGİ'nin içinde İ N O E l_ E Y İ N TV / 8. Sayfada Trajik biraşk öyküsü Toledo / Arka Sayfada İspanya tarihiyle hesaplaştı Nora Şeni Moda/Aıfca Sayfada Erkeklerin başı dönecek Neclâ Seyhun Paket Açıldı Ama... Devlet Bakanı Tansu Çiller, DYP-SHP <oalisyonunun bir süredir merakla beklenen ekonomik paketi"ni dün açıkladı. Ulaşılması öngörülen ana hedeflere her- lalde kimsenin bir diyeceği olamaz: Yüksek enflasyonun düşürülmesi... Üre- imin arttırılması... Gelir dağılımının düzeltil- •nesi... Vergi adaleti... Dünya ekonomisi ile DÜtünleşmek... İnsan hakları ve demokrasi- ıe saygılı bir ekonomik sıstem... KIT'leri adam etmek... Piyasa ekonomisinin işleyi- şini kolaylaştırıp yaygınlaştırmak... Peki, bu hedeflere nasıl varılacak? Örneğin insanımız, o hiç bitmeyen enflas- yon ve hayat pahalılığı derdinden kurtulabi- lecek mi? Yükü hafıfleyecek mi? Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak ön- görülüyor. Aynı zamanda ekonomi için yüz- de 5.5'lik bir büyüme söz konusu. Bu iki he- (Arkası Sa. 17, Su. 6'da) HASAN CEMAL Telefon et, seni çıldırtacağımFERRUH YILMAZ KOPENHAG — Danimar- ka'da son haftalann sıcak tartış- ma konusu, hizmete yeni açılan telefonla seks servisleri. Telefon idaresi bu servisleri şimdiki ha- liyle yasakladı, ancak servisler henüz kapatılmadı. En ciddi Information'un ilan sayfaları bile şu günlerde, şuh kadın fotoğraflanyla ve özel te- lefon numaralarıyla süslü. Fo- toğrafta kendini tatmin eden sa- nşın dilber, üstteki metinde "Bana telefon et, seni çıldırtacağım" diyor. Tabii bu servislere telefon etmenin daki- kalık cezası da 9 bin liraya yak- laşıyor. Tabii karşı tarafta konu- şan bant kaydından başka bir şey değil. Bu telefon servisleriyle ilgili gürültü, servislerin telefon et- mek isteyen herkese açık olma- sından kaynaklanıyor. Bu işten en çok da işyerinde telefonların kullanılmasından dolayı işveren- ler ve evde olmadıklan sırada bu servislere telefon eden merakh çocuklan bulunan anne-babalar zararlı çıkıyor. Kabarık telefon faturaları yüzünden bu servisle- re itiraz artınca telefon idare- si, herkese açık telefon hatlann- da 16 yaşından küçük çocukla- ra zararlı yayın yapılamayacağı gerekçesiyle bu servislerin kapa- tılmasını kararlaştırdı. Ne var ki telefon idaresinin şimdiki haliyle yaptırım gücü yok. Bu nedenle karara rağmen ilanlar gazetelerde yer almaya devam ediyor. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanı, bu telefon servisleri en kısa sürede kapan- madığı takdirde telefon idaresi- nin yetkilerini, yaptınm gücü olacak şekilde genişleteceğini açıkladı. Şimdi bu servislerin, sadece abonelerin özel isteğiyle ve im- zalı başvurusuya açılacak üçün- cü kategoriye kaydınlması bek- leniyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle