23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1992 KENTYAŞAM CUMHURtYET/7 GEREKLÎ TELEFONLAR BUGÜN • Sosyal Demokrat dergisinın 5. yayın yılına girmesi raedeniyle duzenlenen "Dayanışma ve Atılım" yemeği, saat 20.00'de Osmanbey'delci La Bella'da. • Ekonomi Muhabirl«eri Derneği'nin Sarayburnu'ndaki Sepetçiler Kasn'nda dimzenlediği "Gıda Katkı Maddeleri Paneli" saat 10.00'da b»aşlayacak. • İTÜ'nün "Gürüjtü Kirlenmesi ve Gürültü ile Mücadele" konulu paneli, İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 14.00'te. • Türk Hava Yolları Pilotları Derneği'nin (TALPA) 2. Olaganüstü Genel KUMJI toplantısı, saat 10.00'da Atatürk Havalimanı Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. BiRMEKTUP Eminönü-Bostancı vapuru • Sabah saat 07.15'te Bostancı'dan kalkıp Eminönü'ne giden, akşam saat 18.3O'da ise Eminönü-Bostancı arasında tek sefer yapan vapur, sık S]k teknik arıza nedeniyle rötar yapıyor ve yerine başka vapur konulmadığı için yolcular mağdur kalıyor. llgililere duyurulur. GAMZE ERTÜRK THY'den sakatlara jest • İstanbul Haber Servisi — Türk Hava Yollan'nda çalışan hostesler ve kabin mefnurları tarafından duzenlenen gecede elde edilen bağışlarla alınan 27 sakat arabası törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yaklaşık bir ay önce duzenlenen geceye çiçek gönderilmemesini, bunun yerine sakatlar için bağış yapılmasını isteyen Hostesler ve Kabin Memurları Derneği, elde ettikleri parayla tanesini 1 milyon 300 bin liraya aldıkları sakat arabalarını Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi'ne teslim ettiler. Yapılan törene Fatih Belediye Başkanı Yusuf Günaydın, Hostesler ve Kabin Memurları Derneği adına Neşe Kocaoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyra katıldı. (Fotoğraf: KADİR CAN) Pratisyen hekimin intihan • İSTANBUL (AA) — Göztepe'de bir pratisyen hekim, koluna şırıngayla ilaç enjekte ederek intihar etti. Goztepe Mehtap Sokak'taki evinde annesi ve uvey babasıyla birlikte oturan Marmara Üniversitesi Hastanesi Anastezi Bölümü pratisyen hekimi Doktor Tülin Beceren (27), dün gece koluna ilaç enjekte ederek ihtihar etti. Yetkililer, Beceren'in gece odasına yatmaya gittikteı. sonra kendisine ilaç enjekte ettiğini, ancak daha sonra Doktor Nesime Akbay isimli arkadaşına telefon ederek yardım istediğini belirttiler. Ancak arkadaşı eve gelip odaya girdiğinde Beceren'in ölmüş olduğunu söylediler. Kanıhi fahri doktor • İstanbul Haber Servisi — İstanbul Üniversitesi Serutosu sanayici Jak Kamhi'ye 'fahri mühendislik bilinleri doktorluğu' unvanı verdi. Dün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda duzenlenen töreıde Rektör Cem'i Demiroğlu, Kamhi'nin Türkiye'nin Bat dünyasmda ve Avrupa'da tanıtılmasına büyük kattıları olduğunu söyledi. 'Fahri mühendislik bilimleri doktorluğu' belgesi Kamhi'ye Cem'i Demiroğlu larafmdan veridi. Kamhi'ye cüppesi Ergün Tütüncüoğlu larafmdan giycirildi. Jak Kamhi ise törende yaptığı konuşmada Istaıbul Üniversitesi gibi bir büyük bilim yuvasuiın keniisine vermiş olduğu unvandan dolayı ailesi ve kendi adııa çok gurur duyduğunu söyledi. (Fotoğraf: MEHMET DEviIRKAYA) ŞffaköyVie 2 kişi kayıp • stanbul Haber Servisi — Sefaköy'de polis olduklarını söyeven kişilerce gece yarısı evlerinden alınarak götürülen 2 kşİden üç gündür haber yok. 13 ocak saat 01.00 sırâannda Sefaköy Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu 3 mmaradaki eve, 34 TK 355 ve 34 FK 659 plakalı otcmobillerle gelen yaklaşık 10 kişi kendilerinin sivil polis oldığunu söylediler. Evde kiracı olarak oturan Ali Özienir'le birlikte evsahibi Mekail Şahin'i de otomobile fc>irdL-en sivil kişiler evden ayrıldılar. Evde yalnız kaldığı belrtılen Ali özdemir'le birlikte götürülen evsahibi Mekail Şatin'in ailesi, ertesi gün Emniyet Müdürlüğü'ne yaptıkları bavtruda, "Burada öyle biri yok" yanıtını aldılar. KlSAKISA • Rami İndirici Trafo Merkezi'nde yapılacak montaj çafenalan nedeniyle Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'daki baa şemtlere 19 ocak pazar gününe kadar elektrik verieneyecek. • 'Ahlaksızlar" adlı kitabı muzır bulunarak yargılanan yaar Ümit Oğuztan ile yayıncısı Mehmet Çerçi 40 milyon S O hner lira para cezasına çarptınldılar. •istanbul'un sinyalizasyon sistemini iyileştirmek ve itaşsklar arası koordinasyonu sağlayıcı çalışmalar yapan •A.ha) Siemens firrhası, Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgLİ oir rapor sunacak. •1 ocaktan beri sürdürülen uygulamada, emniyet lceıei takmayan sürücülere bugüne kadar toplam 1 Knyar 183 milyon liralık ceza kesildiği bildirildi. «ajbeyköy, Çırçır Mahalîesi, Uludağ Sokak'ta oturan Ibıhm Baran (18) adlı genç banyo yaparken şofben zeirenmesinden ötürü hayatını kaybetti. ianbul Barosu'nun kuruluş çalışmalannı sürdürdüğü Bilgi Bankası'yla ilgili uygulamalı tanıtım gösterisi itanbul Adliyesi'nde yapıldı. Belediye ilefırıncılar, zam için anlaşamıyor Ekmek kavgası stirüyorBelediyenin 1200 lira teklifini kabul etmeyen Fırıncılar Odası, 1300 lirada ısrar ediyor. Bugün yapılacak son toplantıda anlaşma sağlanamazsa sorunu vilayet çözecek. İstanbul Haber Servisi — İs- tanbul'da ekmek sorunu dün de çözümlenemedi. Fırıncılar Oda- sı ile belediye yetkililerinin dün yaptıkları görüşmede oda yetki- lilerinin 1300 lirada ısrar etme- leri üzerine sonuç alınamadı. Belediye ve oda yetkilileri son toplantıyı bugün yapacaklar. Anlasmanın sağlanamaması ha- linde sorun vilayete gidecek. Vi- layet de kesin bir karar alamaz- sa, İstanbul'da ekmeğin fiyatı Ticaret Mahkemesi'nde belir- ienecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen 320 gram ekmeğin fiyatını 1200 lira olarak belirlediklerini, bu ölçu ve fiyatın üstünde satışa izin ve- rilmeyeceğini söyledi. Sözen, dün yapılan incelemelerde ek- meği 1300 liradan satın fırına rastlanmadığını belirterek, "İn- celemeler sürüyor. Odanın bi- zimle anlaşması gerekiyor" de- di. 1200 liralık kararı belediye encümeninin aldığını hatırlatan Sözen şunlan dedi: "Yasadan kaynaklanan bir karışıklık var. Ama ben kentin yöneticisi olarak bu kanşıklığa sebebiyet vermem. verdirmem. Sorun çözümlenene kadar 1200 liranın üstünde ekmek sattır- mam. Bugün bütiin ilçelerde de- netim yapılmıştır. Bana gelen ilk haberlere göre 1200 lira dışında ekmek satan fınna rastlanma- mış. Fınncılann iiçte birinin gra- majı eksik ekmek ürettikleri tes- pit edildi. O kadar ki bu miira- caatı yapan dernek başkanının fırını bile 290 gram ekmek iiret- tiği tespil edilmiştir. Eksik gra- majlı ve 1200 liranın üstünde sa- tılmasına kesin olarak müsaade etmeyeceğim. Denetim her gun sürecek." Nâzım Haftası 'Romanlam yol gösterdî' Kültttr Servisi — "Nâzım Hikmet'in öykü, Roman ve Mektuplan" konulu panel, dün Atatürk KitaplığYnda düzenlen- di. Doğan Hızlan'ın yönettiği panele konuşmacı olarak Ahmet Oktay ve Füsun Akatlı katıldı. Doğan Hızlan. Nâzım'm ro- manlarının dönemindeki işlevle- ri, içerdikleri otobiyografik öğe- ler ve iletmek istedikleri amaç- lar doğrultusunda değerlendiri- leceğini aktardı. Füsun Akatlı, Nâzım Hikmet'in düzyazı çalış- malanm, yol gösterdiği yazarlar, sanat-propaganda üzerine gö- rüşleri, üslûp konusundaki dü- şünceleri çerçevesinde ele aldı. Akatlı'nın konuşmasında ulaş- tığı sonuç, Nâzım Hikmet'in edebi görüşlerinin kendinden sonra oe len yazarlan etkilediği, Füsun Akatlı, Doğan Hızlan *e romanlarının şiirlerine malzeme hazırlayan bir yön taşıdığı ve bu romanların bir amaçla yazılmış olduğu yönündeydi. İkinci konuşmacı Ahmet Ok- tay, Nâzım'ın romanlarının "arkaik" olarak görülmesi ge- rektiğini vurgulayarak "Bu ro- \hiiu-l Okta>, Nâzım Hikmet'in roman ve düzyazılannı değerlendirdiler. (TAMAŞA DURAL) maniann kendi dönemlerinde bile işlevsd olduklarını sanmıyo- rtun. O Türk şiirinde devrim yapnuştı. O yüzden devrimci bir sanatçıdır" dedi. Oktay, ayrıca şairin Kemal Tahir, Memed Fu- at ve Vâ-Nû'lara yazdığı mek- tuplannın siyasetten sanata uza- ÖZELIŞIK LlSESl nan çizgide düşünceler taşıdığı- nı, bu mektuplann bu yönleriyle eleştirel baskılarının yapılması- nın gerektiğini belirtti. Nâzım Hikmet Haftası, bu- gün "Nâzım Hikmet'in Gelece- ği ve Fıkra Yazariığı" konulu pa- nelle sürecek. Atatürk Kitaph- ğı'nda saat 17.00'de başlayacak panele tlban Selçuk, Alpay Ka- bacalı ve İlhami Soysal katıla- cak. Dostlar Tiyatrosu da Meh- met Ulusoy'un yönettiği "Sevda- lı Buluf'u saat 2030'da Maçka- daki eski Maden Fakültesi salo- nunda sahnelenecek. Öğrencilerin hobisi spor ve nıüzik Özel Işık Lisesi'nde pulculuktan, tiyatroya, turizmden, sivil savunmaya dek 23 eğitici kol bulunuyor. Öğrencilerin çoğunluğu müzik ve sporu yeğlerken okul müdürü Gürbüz Koçak, öğrencilerin yalnız akademik eğitimle yetiştirilemeyeceği görüşünde. FİGEN ATALAY Sahnede üç genç, rock mûzi- ğinden örnekler veriyor. Izle- yenler coşmuş, dans ediyor, çığ- lık atıyor, alkışlıyorlar. Konserin verildiği yer, Nişan- taşı'ndaki özel Işık Lisesi'nin konferans salonu. Konseri ve- renler de, izleyiciler de Işık'lı. Feyziye Mektepleri Vakfı özel Işık Lisesi'nde, her hafta çar- şamba günleri öğleden sonra son saaf, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere aynlmış. Ay- nca zaman zaman okulda bu et- kinüklerin sergilendiği gösteri- ler düzenleniyor. Okulu ziyaret ettiğimiz gün, Tolga Nariıtepe, Nihat Giirei ve Cenk Alkaya'dan oluşan or- kestra, rock konseri veriyor. Sa- lon tıkhm tıklım dolu. Konseri orta ve lise öğrencilerinin kimi- si, salonun rahat koltuklanna gömülmüş sakin sakin izlerken, kimisi müziğin temposuyla coş- muş, yerinde duramıyor, dans ederek rock parçalanna eşlik ediyor. Okulda, aralarında satranç, fotoğrafçıhk, kooperatifçilik, turizm ve tanıtma, yayın, tiyat- ro, resim, müzik, pulculuk, folklor, Kızılay, Yeşilay, sivil savunma gibi kollann da bulun- duğu 23 eğitici kol var. Bunla- nn yanı sıra, isteyen öğrenciler okul dışmda yüzme, buz pate- ni, kayak gibi sporlar da yapı- yorlar. Okul Müdürü Dr. Gürbüz Koçak, öğrencinin, yalnızca akademik eğitimle yetiştirileme- yeceği görüşünde. Dershane içi eğitimin, öğrencinin yalnızca bilgi düzeyini geliştirdiğmi beür- ten Dr. Gürbüz Koçak, "ders- hane dışı eğitinı"in yararlarını şöyle anlatıyor: "Okul, hayaün bir kesiti. Biz öfrenciyi toptuma bazırlıyoruz, hayatta basanlı olması için ça- lışıyoruz. Dershane dışı eğitim, öğrencinin sosyal kisiligmi, ken- dine güven duygusunu, arka- SPOR — Ozel Işık Lisesi'nde öteki okullarda olduğu gibi sporun ayrı bir yeri var. ROCK KONSERİ — Lisenin konferans salonunda her carşamba konser izlemek olası. daşlık, dostiuk, yardımiaşma gi- bi oJgulann geUşmesini saglıyor. Öğrenci kendini kanıtlıyor, ki- siliği zenginleşiyor." özel Işık Lisesi'nde, "öğren- cilerin potansiyel olarak karar- lara katılmalan, kararlarda et- kin olabilmeleri" amacıyla ku- rulmuş bir öğrenci birliği var. Biruk, lise son sımflardan seçi- len 20 öğrenciden oluşuyor. Bu öğrenciler, alt sınıflardaki öğ- rencilere "ablalık" ve "ağabeylik" de yapıyorlar. Bir- liğin başkanı Cüneyt Antep, ne- TİYATRO KOLU — Özel Işık Lisesi kolları arasında en etkin olanlardan biri de tiyatro kolu. Amatör tiyatrocular 'Çanakkale Zaferi'ni kutlama gunünde sahneleyecekleri oyunun hazırlıkarını surdürüyorlar. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) ler yaptıklannı şöyle dile getiri- yor: "Ağabeyi ya da ablası oldu- gumuz sınıflardaki öğrenciler, sorunları olduğunda, yardıma ihtiyaç duyduklannda bize ge- liyorlar. Okula uyum sağlama- lanna, sorunlannı çözmelerine yardım ediyoruz. Derslerinde anlamadıklan konulan anlatı- yoruz. Öğrencilerin, öğrenciler aracılığıyla otokontrolünü sağ- layarak sorunları kendi içimiz- de çözmeye calışıyoruz." Gökçen Yıldırim'ın başkanü- ğındaki Yayın Kolu, "Işık" adlı Ingilizce bir dergi ile duvar ga- zetesi çıkarıyor. Tiyatro Kolu, "Çanakkale Zaferi'ni Kutlama Günü"nde sahneleyecekleri oyunun hazırlığı içinde. Gezi ve înceleme Kolu, öğrencilerin bil- gilerine, kültürlerine zenginlik katacak, eğitici, öğretici yeni ge- ziler düzenliyor. Spor, hemen her okulda ol- duğu gibi özel Işık Lisesi'nde de öğrencilerin en çok sevdikleri alanlardan biri. Voleybol, bas- ketbol, futbol, masa tenisi, yüz- me, buz pateni, kayak, öğren- cilerin yaptıkları spor dalları. Okul öğrencileri, voleybol, yüz- me ve kayak dallannda katıldık- ları yarışmalarda çeşitli derece- ler almışlar. Mehmet Önder adlı öğrenci, Türkiye Havalı Silah- lar Gençler Şampiyonası'nda Türkiye birinciliğini kazanmış. Çeşitli spor dallannda yapılacak yanşmalara hazırlanan öğrenci- ler, okullannda futbol sahası ve atletizm pisti olmamasından ya- kınıyorlar. 1885 yüında kunılan özel Işık Lisesi'nin 120'si anaokul, 667'si ükokul, 1021 'i orta ve li- se olmak üzere toplam bin 788 öğrencisi bulunuyor. Kasımpasa Lisesi'nde kömtir parasma tepkî TAMAŞA F. DURAL Kasımpasa Lisesi'nde öğrencilerden kömur parası adı altında para toplandı- ğı belirtildi. Yine aynı okulda öğrenci- lerin Sızıntı dergisine abone edildiği ve "öğretmen dayağı" olayı yaşandığı one suruldu. Lise Müdürlüğü'nce öğ- rencilerden en geç 13 ocak tarihihe ka- dar 20 biner lira kömür parası getirme- leri istendiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Akcem, okulların yaka- cak, elektrik, kırtasiye gibi harcamala- rının bakanlık kanalınca çıkartılan ode- nekten sağlanmasmı ve bu amaçla öğren- cilerden para toplamanın kesinlikle ya- sak olduğunu söyledi. Geçtiğirniz hafta başında okulun sat- tığı eşofrfıahların yerine başka eşofman- lar giydikleri gerekçesiyle 4 A smıfında 10 kişinin Okur Müdürü Ali Ergenç ta- rafından dövuldüğü de iddia edildi. İs- mini açıklamak istemeyen bir öğrenci, dayaktan sonra Okul Müduru Ali Er- genç'in "Boşuna gidip şikâvel etmeyin. bana kimse bir şey yapamaz. Şikâyet ede- ni de okuldan atarım" şeklinde tehdit et- tiğini one sürdu. Dün de Kasımpasa Lisesi 4 B sınıfın- da Kimya Öğretmeni Sinan Tokat'ın 12 öğrenciyi dovduğu belirtilirken yine adı- nı vermeyen bir öğrenci, bu dayak sıra- sında bir öğrencinin de ceketinin yırtıl- dığını iddia etti. İsminin açıklanmasmı istemeyen bir diğer öğrenci de Okul Müdürü Ali Er- genç'in 24 Aralık 1991 tarihinde 6 Ma- tematik A sınıfından bir öğrenciyi Sızıntı dergisine abone toplamakla görevlendir- diğini ifade ederek "Abone olmak iste- mediğimiz halde zorla bu dergiye abo- ne ettiriliyoruz" şeklinde konuştu. Okul Müdürü Ergenç ise iddiaların gerçekkri yansıtmadığını belirterek pa- ranın Okul Koruma Derneği tarafından, okulun kömür, elektrik, kırtasiye gibi gi- derleri için makbuz karşılığında toplan- dığını ileri sürdü. İlçe Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nce yapılan açıklamada ise Okul Koruma Derneği'nce toplanan bağışla- rın ancak veliler kanah ile vapılabilece- ğini ve hiç kimsenin zorunlu tutulama- yacağı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ak- cem, ayrıca okul mudürünün dönem or- tasında Ingilizce öğretmenini dersten al- dığını ve böylece son sınıfların dersleri- nin boş geçmesine neden olduğunu vur- gulayarak gereken araştırmanın yapıldı- ğını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ola- yı aksettirdiklerini belirtti. Kasımpasa Lisesi müdür yardımcıla- rından Perihan Seven'in ise dün oğren- cileri odasına çağırarak basına kimin bil- gi verdiğini ve okuldaki hangi öğretme- nin onları orgütlediği türünden sorular sorarak oğrencileri sıkıştırdığı ifade edildi. 055 = 000 056 • Z * b MMfcHffc 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 Hn»Aei:077 511 89 18 * 588 48 00 534 00 00 (100 hat) T y 340 01 00 !*• Httt 131 22 09 TaUa kkf»*a: 152 43 00 SK SMHtya: 588 44 00 « W * 121 77 77 358 67 60 Trallk «*• Uâji 176 24 14 (Ist), 356 04 85-86 (Kadıköy) •MH Traflc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehiriçi), 314 36 (B.Çekmece) mvn: tç RMtar 573 13 31. •* UOar. 574 73 00 (25 hat). $•*»».• 574 73 00. %mmttm: 574 82 00 (45hat) • 00Y: 527 00 50. 336 20 63 ILPa*a SMtral 348 80 20 • VAFMt: Utk IMten: 526 40 20. 144 42 33. Uttı Yctei (AcMto): 145 53 66. 144 25 02. 149 18 96 M r O M M : 149 15 58 • NFTEMSUUt: (Hava tahmnı öOrenme) 573 89 80 İ FaOb-TaM** 526 62 24 150 83 50. r 347 77 83 Mvfcifâ47 12 81 ••Iiıapnı, 567 98 10 Sanyv: 177 56 31 Ça|topK 132 22 10 • TH:069 mSMMZA: 522 97 03. 147 51 10, r. 345 03 04, • fcTT BM. m.: 145 07 20 (17 hat) • m: t i i (Bilinmeyen numaralar ve nöbetçı ecıane sorma), K 1 (ana), •2* (danışma). 831 (şehirierarası), M1 (sıra sorma). 132 (mılletlerarası). 062 (sıra sorma), •M (masal anlatma). 072 (uyandırma). 010 (posta kodu danışma), 041 (fono tel) 0*3 Ato Post Servisi PTT'ciler sendikaya kavuştu İstanbul Haber Servisi — PTT çalışanlan, sonunda sen- dikalanna kavuştular. Habe- leşme işkolunda faaliyet gös- terecek olan Tüm-Haber-Sen (Tüm Haberleşme ve lletişim Çalışanlan Sendikası) 851 ku- rucu üyesi, dün İstanbul Va- liliği'ne başvuruda bulundu- lar. Sendika kunıcu başkanı İsmail Çınar valilik makamı- na yaptıkları başvunıya olum- Iu yanıt verildiğini belirterek, "Tüm-Haber-Sen, tüzel timH- ğine kavuşmuştur. Sendika ça- uşmalanna bugünden itibaren başlacağız" dedi. Yaklaşık 500 kadar PTT ça- Iısanı, dün saat 13.30 sıralann- da İstanbul Valiliği önünde toplanarak sözkşmeli personel uygulamasını ve düşük maaş- lan protesto ederek sendika kurma, üye olma ve toplusöz- leşme hakkına sahip olma yo- Iundaki isteklerini dile getirdi- ler. Vilayet önünde alınan ge- niş güvenlik önlemleri arasın- da, aralarında Başkan İsmail Çınar'ın da bulünduğu 9 kişi- lik bir komite 851 kunıcu üye adına arabayla getirdikleri kla- sörler dolusu evrakı valilik makamına vererek sendika kurma başvurusunda bulun- dular. Başvuruya vüayetin karşı- sındaki cadde kenannda alkış- lanyla destek veren PTT çalı- şanlan, basına yapüklan açık- lamada PTT'de her 5 işçiden 4'ünün "sözkşmeli işçi" ola- rak çahştınldığına dikkat çe- kerek, bunun ortadan kaldırü- masını istediler. Merter'de çatışma lölti İstanbul Haber Servisi — Merter'de yasadışı bir örgüt adı- na bildiri dağıtan gruptan bir kişi, polis tarafından ölü elege- çirildi. Edinüen bilgiye göre, dün 18.40 sıralannda Merter Meh- met Akif Caddesi üzerinde bil- diri dağıtıldığı yolunda bir ih- bar alan polis ekipleri, olay ye- rine giderek araştırma yapmaya başladılar. Bu sırada polisler, Kıvırcık Sokak'ta bildiri dağı- tan gruptan olduğu sanılan üç kişi ile karşılaştılar. Bu kişiler- den Türkiye Devrimci Komü- nist Partisi/Genç Komünistler Birliği (TDKP/GKB) örgütü üyesi olduğu önesürülen Engin Egeli (23) ölü olarak elegeciril- di. Diğer iki kişi de yakalanaral jözaltınaalındı. ölen kişinin Is tanbul Üniversitesi Hukuk Fa- kültesi öğrencisi olduğu belirtil- di. Olay yerinde yapılan incele- melerde Engin EgeÛ'yeait oldu- ğu iddia edilen bir adet tabanca, bu tabancaya ait iki şarjör ve 6 adet boş kovan ile yasadışı TDKP'ye ait bildiriler bulundu. Bu arada polisler, olay yerin- deçalışma yapmak isteyen mu- habirlerin fotoğraf çekmesine izin vermezken, çıkan tartışma sonucunda bazı muhabirleri tartakladılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle