24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 SPOR 17 OCAK 199 849 üyenin gerçek üye olmadığı belgelerle kanıtlandı ve olay savalığa iletildi Fenerbahçe'Dallas'gibiyd^Skv Sahte üyeler, ölülerin yerine başka isimlerle ,^«£05^ Son 10 vılda kulübe üve dive gösterilen 849 ^ — *üyeler, ölülerin yerine başk üye olanlar, yönetimden habersiz sahte makbuzlarla üye olanlar, 100 milyona varan üyelik aidatının başka ellere gitmesi gibi resmen sahtekârlıklarla dolu bir yığın olay. ABDÜLKADİR YÜCELMAN Fenerbahçe'de son 10 yılın raporunu hazırlayan seçimle iş başına gelmiş "si- cfl kunılu"nun raporu Fenerbahçe yöne- timinin yasal olmadığını belirlerken yol- suzluklar, kulübün Dallasvari yöntemler- le nasıJ kemıriidiğin] açık açık ortaya ko- yuyor. Son 10 yıl içinde sahte üyeler, ölü üyelerin yerlerine başka isimlerle üyelik aianlar, yönetimden habersiz sahte mak- buzlarla üye olanlar ve en ilginci de 100 milyona varan üyeiik aidatının kulübe değil bir başka ellere gitmesi gibi resmen sahtekârlıkla dolu bir yığın olay simdi savcılıkta,açılacak davayı bekliyor. Sicil kurulunu oluşturan Semih Kes- kiner, Nejat Dalay, Atilla Lakay ve Ze- ki Dedeoğlu'nun büyük uğraş vererek birkaç aydır üzerinde çalıstıktan sonra hazırladıklan rapor Fenerbahçe camia- sını kuşkusuz üzecek ve son 10 yılın ge- nel kurullannı ve bu kurullann seçtik- leri yönetim kurullannı yasal olmaktan çıkaran bir sonuçla kapanacaktır. Rapo- run ortaya koyduğu gerçek şudur: 1980'den 1987'ye dek tam üye olmuş gi- bi görünen 849 kişi aslında yasa ve yö- netmelik dışı uygulamalarla yasa dışı Uyedir. Ve yine işin ilginç yaru bu 849 ya- sa dışı üyeden kimisi genel kurullarda oy kullanmışlar ve yine kimileri de yönetim- lere seçilmişlerdir. Ve bu durum yönetim- lerin aldıklan kararların da tartışılır ol- ması gibi bir sonuç yaratmaktadır. Sicil kuruiunun saptadığı yolsuzluk, usulsüzlük ve ihmaller raporda şöyle be- lirtiliyor: — Üyeliğe kabul edilenlerden alınmış olan giriş ücretlerinde ve daha geniş çap- ta olmak üzere haklannda "üyelik kabul" karan alınmamış olan kimseler- den tahsil edilmiş olan paralarda yolsuz- luk tespit edilmiştir. — Tespit edilmiş olan yolsuzluklarda, giriş ücreti veya bu ad attında alınmış olan paralann makbuzları ile koçanla- rının birbirini tutmadığı görülmüştür. Makbuz ile koçan üzerindeki gerek pa- ra, gerekse ad ve soyadı birbirinden fark- lıdır. Değişik kimselerden çeşitli sebep- lerle ve değişik zamanlarda alınmış mik- tarı az paralara ait koçanlar kullanıla- rak, başkalanndan alınmış olan yuksek miktardaki paralar için makbuz kulla- nılmıştır. örneğin koçanda 1.300 TL yazılı bir makbuza 1.500.000 TL, 10.000 TL yazı- ü bir başka koçanda 1.500.000 TL, bir başka koçanda 500 TL yazılı iken mak- buzda 500.000 TL görülmüştür. Bu örnekteri çoğaltmak mümkündür. Son 10 yılda kulübe üye diye gösterilen 849 kişi aslında "yasa dışı üye". Bu üyelerden bir kısmı genel kurullarda oy kullanmış bir kısmı ise yönetime seçilmiş. Bu nedenle yönetimlerin aldıklan kararlar da tartışılır durumda. edilmiş, onlann yerine aynı sicil numa- raları başka kişilere verilmiştir. — Yönetim kurulundan geçmiş fakat aidat ödemedikleri için üyelikleri kesin- leşmemiş kimi kişilerin yerine başkaları kaydedilmiştir. — Kimi uyelere değişik sicil numara- ları aliında birkaç kayıt ve tescil yapıl- dığı görülmüştür. Böylece genel kurul- larda birkaç oy vermek gibi bazı sakın- calar ve sahtecilik tespit edilmiştir. — Kulübe sporcu olarak üye alınan ki- mi üyelerin asiında sporculukla bir ilgi- leri olmadığı anlaşılmıştır. — Üyeliğe kabul tarihinden 18 yaşla- nnı bitirmemiş otan ortaokul öğrencisi ile yabancı uyrukl» olup Türkiye'de otur- ma belgesi olmayan bazı yabancıiara da rastlanmıştır. — Devlet memuru olmadıkları halde devlet memuru gibi gösterilip ucuz tari- feden üye olarak alınmış kimi üyeler de tespit edilmiştir. Sicil kurulunun saptadığı bu yolsuz- luk ve tüzüğe aykınlıklara ilişkin 12 Ka- sım 1991 tarihli rapor Metin Aşık'ın baş- kanlık yaptığı yönetim kurulu karan ile kulübün avukatı Vahap Aydın'a teslim edildi ve avukat Aydın da durumu Ka- dıköy Savcılığı'na bildirdi. Sicil kurulunun raporu ve sicildeki yolsuzluk ihbarlan Fenerbahçe'nin genel kuruluna da gelmiş, fakat durum örtbas edilmişti. Şu anda savcıhk dosya üzerinde araş- tırma yapıyor. Durum billurlaştığında kimin gerçek Fenerbahçe üyesi olduğu, kimin olmadığı ve bu yolsuzlukla kim- lerin çıkar sağladığı ortaya çıkacak ve ge- nel kurul aklanacak. Fenerbahçe aklana- cağı günü bekliyor. Garip ama gerçek Ölüler de oy verir HALİT DERİNGÖR — Kimi üyelerin yönetim kurulu ka- ranndan önce üye olduğunu, üye olma- dan önce de para ödedikleri görülmüş- tür. — Yönetim kurulunun "inceleme ku- rulo"na gönderdiği listelere isimler ek- lenmiş, bundan yönetimin haberi bile ol- mamıştır. — 2 nüsha olarak düzenlenen "ince- kme kurulu" listesindeki isimler farklı olup, iki liste birbirini tutmamaktadır. — lmzalann tamamının veya bir kıs- mınm sahte olduğu, inceleme kurulu lis- telerinin de sahte olduğu anlaşılmıştır. — Yönetim kuruJundan geçmemiş ki- şiler, sahte inceleme kurulu karan ile kayda geçirilmiştir. — Bir kısım üyeler askıya alınmadan yangından mal kaçınr gibi inceleme ku- rulundan da geçmeden sicile kaydedil- miştir. — Kimi ölmüş üyelerin sicil fışleri vok Fenerbahçe'de iktidara gelen tüm yönetimlerin yasal durumlan tartışmalıdır. Tabii yaptıkları tasarruflar da... Çünkü bu yönetimler yine yasal durumlan tartışmalı genel kurul uyeleri tarafından seçilmiştir. Senato niteliğini taşıyan divan kurulu da böyledir. Bu kurul da görev almış bir üye de yasal sakıncalıdır. Jşin en ilginç yönü de bu kurulun başkanı hukukçudur. Ve yıllarca Demokrat Parti haysiyet divan başkanlığı da yapmıştır. Neden bu yönetimlerin yasalüğı tartışmalıdır? Karagümrük'te futbol oynamış Aydın BaykaJ isminde F.Bahçe üyesi bir arkadaşım vardı. 1985'te öldü. Bu üyenin çocuklarını Fenerbahçe'ye yazdırmak için sicil kuruluna başvurduğum zaman gördüğüm manzara karşısında hayretten dona kaldım. Aydın Baykal'ın 1389 numaralı sicil fişi yok olmuş, onun yerine 1389 numara ile "Sara Terem" ismine sahte bir sicil fişi tanzim edilmiş. Ve tescil tarihi de 1967 yıh olarak gösterilmişti. Tek referansla bu kişiye kimlik kartı verilmiş, bu kimliği de yasal açıdan sakıncalı bir kişi vermişti. Konuşmalarımız sırasında sicil kurulu başkanı Nazım Sakaroğlu başka bir anormalliği daha gözümün önüne sergiledi. Eski yıllarda Ankara Demirspor takımında oynayan Celal Sivrioğlu nam-ı diğer "Arap CelaJ" de Fenerbahçe üyesiydi. öldükten sonra onun da isminin üzerine bir bant çekilmiş yerine Mehmet Yetiş isminde bir vatandaş getirilmişti. Hem de referansla kimlik kartı verilmiş, bu kartı veren de yasal sakıncalı biriydi. Fenerbahçe'yi yasalara davet etmek amacıyla mahkemeye veren birkaç yürekli insan çıktı. Ama sonuçta onlar da bu eylemleri yüzünden Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından kulüpten uzaklaştınlmak istendi. Hem de yasal olmayan genel kurullann seçtiği, yasal olmayan yönetim kurulunca ve de onlann haysiyet divan kurullan tarafından. Sonuçta davacılar mahkemeyi kaybetmişti, ama hâkim Fenerbahçe'nin şeref kartı ile ödüllendirümisti. 2 futbolcu ve antrenör kazada öldü Kayserispor kan ağlıyorKayserispor'un Yugoslav futbolcusu Nasır'ın kullandığı özel otomobil, Afyon-Kütahya karayolunda kamyonla çarpıştı. Kazada futbolcular Nasır ve Metin ile antrenör yardımcısı Metin Parlak hayatlarını kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, çekişmeli geçen maçta Paşabahçe'yi 81-79 yendi Galatasaray zor sıynld Spor Servisi — Kayserispor- lu futbolcular Nasır Beyadini veMetin Aydın ile yardımcı ant- renör Metin Parlaroglu, Afyon- Kütahya karayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasm- da yaşamını yitirdi. 20 ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giden Samsun- spor kafilesini taşıyan otobü- sün Havza yakınlannda bir kamyon ile çarpıştığı ve iki fut- bolcu ile antrenörün can verdiği kazadan ağır yaralı olarak kur- tulan Yugoslav asıllı futbolcu Nasır, benzer bir kazada bu kez yaşamını yitirdi. Kayserispor'- un 29 yaşındaki Yugoslav fut- bolcusu Nasır Beyadini'nin kul- landığı 55 B 2650 plakalı oto- mobil, Afyon-Kütahya yolunuj) 35. kilometresinde, aşırı hız ve hatalı sollama yüzünden, karşı yönden gelen Bahaltin Kırbaş yönetiminueki kömür yüklü 43 HF 026 plakalı kamyonla çar- pıştı. Nasır Beyadini ile 27 ya- şındaki Metin Aydın ve yardım- cı antrenör Metin Parlaroğlu olay yerinde öldüler. Nasır ve Metin ile Metin Par- laroğlu'nun, Eskışehir'e gitmek üzere izin alarak Kayserispor'- un ikinci yan için kamp yaptı- ğı Gümüldur'den dün akşam ayrıldıkları öğrenildi. İki futbolcu ile bir antrenö- rün ölümü büyük uzüntü yarat- tı. BASKET YORUM / AHMET KLRT Bulanık düşünceler Öff! Çin gribi mi, Asya gribi mi ne, işte ona yakalandım galiba. Her yanım ağnyor, kafam çatlayacak gibi. Gazeteier- de okuduğuma gore bu grip yuksek ateşle birlikte duşunce bulanıkhğı da yaratıyormuş. Fırsat bu fırsat, saçmalayalım o halde! Son günlerde Basketbol Federasyonu Başkanlığı için kimin adı geçiyor biliyor musunuz? Ertan Anadol'un. "Haydaaa! Ne ilgisi var" diyeceksiniz. Haklısınız. Ben de ilk duyduğumda öyle söyledim. Ne ilgisi vardı Solakoğlu'nun eski hakeminin federasyon başkanlığı ile? Dışarıdan birisi olsa neyse. "Taze kan" fılan der, bekleriz. Neyi değiştirecek Anadol? Zamanında işbirliği içinde birlikte olduklan Solakoğlu'ndan farkı ne? FI- BA komiserliği verilmedi diye, merkez tıakem komitesine alın- madı diye eline kalem alıp eski "kirli çamaşırları" dökmekle federasyon başkanı olunuyorsa iyi. Olsun o zaman! Belki de bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız sebepleri vardır... Ne de olsa şu anda Çin gribiyiz. Şuurumuz bulanık. Anlayama- yız... Kafamın içindcki duman bana bu hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını anımsattı. Birkaç akıllının at- tığı sis bombaları ile salonda goz gozu gormuyordu. Nasıl oy- nadı o çocuklar o dumanda anlayamadım. Üstelik salon Öy- lesine doluydu ki o alevli nesnelerin yaratacağı panik yüzler- ce kişinin ölumune neden olabilirdi. Neyse! Futbol seyircisi işte.. Maçlara gelse bir türlu, gelmese başka bir turlü... Maça girdiğimizde salonun tıklım tıklım dolu olduğunu görünce "Demek ki futbol olmasa tum diğer sporlar seyirciye kavuşacak" demekten kendimizi alamadık. Boyle bir derby maçının futbol liglerinin devre arasına rastlaması ne iyi tesa- düf değil mi? İster misiniz play off finalini de bu iki takım oynasınlar! Futbol yazarı Doğan Koloğlu da maçtaydı. Maçın başında küçük bir futbol, basketbol karşılaştırması yaptık. Ne garip? Komşunun tavuğu kaz gorunüyor galiba. KoloğJu, basketbol- daki yuksek tempo ve yuksek skorun futbol seyircisini "çalabileceğini" düşünüyordu, biz ise futbol ile basketbolun Türkiye'de rekabet şansının olmadığını. Futbolun bizim in- sanımıza verebilecek daha çok şeyi olduğu kesin! Tek şansı- mız futbolu hentbol gibi bol skorlu, daha teknik, ama "monşer" bir spor haline getirilmesi olabilir... Gole giden fut- bolcunun kırmızı kart ile cezalandırılmasını ben bu türden bir girişim olarak kabul ediyorum. Aman yapsınlar! Boyle değişiklikler olmazsa futbol yalnız basketbolu değil tum spor- lan yok edecek... Gole giden futbolcuya dokunulmaması belki skoru arttıracak, belki tekniğe prim verecek, ama o belinde- ki oyuncuyu sürukleye sürükleye atılan goller de futboldan silinip gidecek. Üstelik unutmayalım, golu atanın bir taraf- tarı olduğu gibi savunmanın da taraftarları vardır... Her spo- run kendine özgü güzellikleri vardır. Baske:bolda kronomet- re çalışmazsa zevk alamazsınız, futbolda ise hakemin krono- metresi ile sizin saatiniz arasındaki fark son saniyelerde başı- nızı döndüren bir duyguyla ıslık çalmanızı sağlar. Haydi ko- yun futbola da o kronometreyi, kaybedin bir kalenizi daha! 1 Galatasaray: 81 - Paşabahçe: 79 HAKEMLER: Necip Kapanlı (6), Derva Uzgoren (5) GALATASARAY: Yıpt (7) 9, Noyan (4) 0, Hakan (7) 16, Cem (6) 8, Burçın <S) 2, Omer (6) 13, Drapper (6) 16, Lüt/i (7) 17 PAŞABAHÇE: Erdat (6) 0, Ufuk (4) 2, Orhun (7) 21, Murat Dak (4) 0, Harun (7) 21 Tunç <6) 10, Engin (5) 12, Hakan (5) 5, Munk (5)8 İLK YARI: 46-41 (G.Saray onde) 5 FAUL: Omer (38.14), Engin (38.27) LEVENT YÜCELMAN ÇETtN MÜCADELE — Galatasara> ile Paşabahçe arasındaki maçta iki takım oyuncuları, az sayıdaki seyirciye heyecanlı dakikalar yaşattılar. (Fotoğraf: ML'STAFA ERSOY) Galatasaray, Paşabahçe önunde zorlanmasına rağmen galibiyeti buldu: 81-79... Çok geç saatte başlaması ne- deniyle seyircilerin bile gelmedi- ği maça iki takım adam adama savunmayla girdi. F.Bahçe ma- çında G.Saraylı Hakan'ın iyi tu- tulmasını örnek bılen Paşabah- çe, karşılaşmaya başlarken on- iemini alarak Hakan'ı Ufuk ile tuttu. 5. dakikaya gelince- ye kadar sayı üretmekte zorla- nan Paşabahçe'ye karşı G.Saray skoru 21-10 yaptı. Bu dakikada P.Bahçe kenar yönetiminin, al- dığı moladan sonra Ufuk, Or- hun, Harun gibi sayı potansiyeli yuksek oyuncuları tekrar moti- ve edip oyuna süreceğine, Ha- kan, Tunç ve Erdal gibi kısıtlı sa- yı üretebilen basketbolcuları oyuna sokması, ustunluğu res- men G.Saray'a kaptırmaktan başka bir şey değildi. 2^aten sa- yı üretme problemindeki P.Bah- çe bu oyuncularla sadece savun- maya ydneldi, ancak G.Saray, Drapper'ın "şans" sayılan, Lüt- fi'nin dış şutları ve ribauntları toplaması ile Orhun, Harun ve Ufuk'un yokluğundan yararla- nıp skoru 11. dakikda 30-14 yap- tı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Harun ve Tunç'un şutları ile Paşabahçe farkı azaltmasına rağmen devreyi G.Saray 46-41 galip kapadı. Maçın 2. yansında Paşabah- çe'nin, skora katkısı düşuk olsa bile Engin'in faul problemi ile birlikte ribaunttaki tek isim Munk'u 11 dakika kenarda unutması, maçın sonlarında ise farkı azaltmak için yaptığı bas- kıda Orhun'la birlikte Erdal'ı deneyeceğine, Murat Dak'ta ıs- rar etmesi gozden kaçmayan bu- yuk bir hataydı. Tum bu olum- suzluklara rağmen P.Bahçe, Or- hun'un 3'lukleri ve Harun'un hücum ribauntlarını alıp sayıya çevirmesi ile oldukça direndi, fa- kat Sarı-Kırmızılı ekip ne yap- tıysa farkı açamadı. Ancak G.Saray genç Yiğit'Ie uyguladı- ğı baskıdan olumlu sonucu aldı ve rakibin one geçmesine izin vermedi. Omer ve Lutfî'nin fa- ul problemlerine rağmen savun- mada da dikkatli olan G.Saray maçın son saniyelerinde Harun- un 3'luğü değerlendirememesi ile sahadan galip aynlmayı başardı. Fener galip Gaziantep'te oynanan maçta ise Fenerbahçe, Beslen'i 90-71 yendi. Öteki maçlarda ise Tofaş SAS, Nasaş'ı 81-79, Karşıyaka da PTT'yi 65-58 yendiler. Galatasaray'da buruk sevînçUzun bir süredir yönetimin ilgisizliği nedeniyle para almadan büyük özveriyle adeta onur savaşı vererek oynayan Sarı- Kırmızıh voleybolcular, 25 yıl sonra finale çıkarken buruk bir sevinç yaşadılar. A ı vv AMA vÖ¥ Romen Dinamo Bükreş'i safdı- AA,g,v A I > A > U > ş ı b l r a k a r a k 25 yjj s o n r a b i r k e z Galatasaray Erkek Voleybol daha Avrupa Kupası fınallerin- Takımı çarşamba günü oynadı- de mücadele etme hakkım elde ğı görkemli bir oyundan sonra ederken seyircisiyle Burhan Fe- lek Spor Salonu'nda sarmaş do- laş oldu. Bir tek yönetici yoktu Ne var ki bu görkemli oyun ve skora karşın Sarı-Kırmızılı oyuncular oldukça buruktular. Çünkü böylesine bir finalin eşi- ğine gelmiş bu takımın mücade- lesinde tribünde bir tek yöneti- ci bile yoktu. Hele Fenerbahçe 1 nin eski başkanlanndan Faruk Ilgaz'm bu başanyı alkışlamaya gelenlerden biri olması daha da düşündürücüydü. Sezon başın- dan bu yana paralan ödemne- yen bu sporculann Türkiye Ku- pası'nda, ligde ve Avrupa Kupa- sı'nda finale çıkarken ortaya koydukları onur mücadelesini alkışlarken bu takıma sahiplen- hyorum. 25 yıl sonra bir destan yazan Galatasaray'ın bu başansındaki tüm sporculan herkes ayakta al- kışlamalı ve onlarla gururlan- malı. Ne dediler? Sül^onan Seba yılın spor adamıBeşiktaş Kulûbû Başkanı Suieyman Seba, kuruluşunun 4. yılını kutlayan "Beşiktaş Gumruk Grubu" tarafından yılın spor adamı seçildi. Önceki gece düzenlenen törende bir konuşma yapan Beşiktaş Gümrük Grubu'nun Başkanı Zeki Giil, "Hepimiz Beşiktaşlı olmaktan gurur du>u>oruz, ancak gurur duvduğumuz diğer şey Süleyman Seba gibi bir başkana sahip olmak. Bunun için de kendisini bizim grubumuz da >ılın spor adamı olarak seçti" dedi. Başkan Seba, plaketini alırken yaptığı konuşmada "Önemli olan bir çatı altında toplanıp Beşiktaş'ın başarısı için çalışmamızdır" dedi. Gece>e kaptan Rıza'nın yanı sıra yönetim kurulu uyeleri de katıldılar. (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) Enver Göcener (Teknik Di- rektör): "Final yolunda çok zor- lu maçlar oynadık. Bu meyen tüm yöneticileri de âyıp- başanya ulaşırken voleybolcula- nmın ortaya koyduğu oyun be- ni çok sevindirdi. 25 yıl sonra yi- ne final oynayacağız. Böylesine özverili sporculara eğer yöne- lünden biraz destek gelirse final- de de başarılı olacağımıza ina- myorum." Ahmet GiUum (Takım Kapta- nı): "Galatasaray'ı 25 yıl sonra finale taşıyabilmek en büyük öz- lem ve hedefimizdi. Tüm ekip olarak büyük bir özveri ve gay- ret göstererek başarabildiğimiz için takım kaptanı olarak arka- daşlarıma teşekkür ederim. Payidar Demir: "25 yıl sonra finale kalabilmenin gunırunu yaşıyoruz. Çok uzun yıllar son- ra hem ligde 3 yıl üst üste şampi- yon olmak hem de 25 yıl sonra Avrupa Kupası'nda final oyna- mak bize nasip oldu. Yılınaz, Şeref Ktirsüsti ? nde • Spor Servisi — Renaul- Mais tarafından düzenlenen "Şeref Kürsüsü" yanşmasının aralık ayında değerlendirme toplantısı bugün finnanın Levent Tesisleri'nde yapılacak. Spor yazarları ve otoritelerinin oluşturduğu yanşma jürisinin bu ayki konuğu spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet An' Yıhnaz olacak. Yılmaz, aralık ayı adayları için oy kullanacak ve basın mensuplannın Türk sporu ile ilgili sorulannı yanıtlayacak. Eırılak- Uralotckhka • Spor Servisi — Avrupa Sampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi temsil eden Emlak Bankası Bayan Voleybol Takımı çarşamba günü 3-0 yenildiği UraJotchka ile bugün rövanşı oynayacak. Avnıpa'nm en iyi takımlarından biri olarak nitelenen Uralotchka karşısında tur şansını yitiren ekibimizin tüm amacı rakibini yenmek olacaktır. Karşılaşma Selim Sun Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbolda 3 maç • Spor Servisi — Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanıyor. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00*de Kolejliler ile Çukurova karşılaşacak. fstanbul Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda ise saat 17.00'de Eczacıbaşı-Beşiktaş, saat 18.30'da ITÜ-Efes Pilsen maçları oynanacak. Bayanlar liginde ise Ankara'da 13.30'da Yükseliş-Deniz Nakliyat, 15.00'te ise Kolej- Fenerbahçe karşılaşmalan oynanacak. İstanbul Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda 14.00'te G.Saray ile Urla Gençlik karşılaşırken 15.3^8 1ÜSBK ile Izmirspor puan mücadelesi yapacak. Spor-Toto'nun ödülleri • Spor Servisi — Beşiktaş Futbol Takımı, birinci ligde aralık ayının en başanlı ve en centilmen takımı seçildi. Spor-Toto Teşkilat Müdürü Erdenay Oflas, aralık ayının en başanh ve en centilmen takımlannı açıkladı. Oflas, aralık ayında yaptığı 4 maçta 12 puan toplayan Beşiktaş'ın ayın en başanlı takımı seçildiğinı söyledi. Oflas, ikinci ligden Kocaelispor'un ayın en başanlı takınıı olmasına rağmen futbolcusu Mahmut Aydın'ın 1 maç ceza alması nedeniyle birinci olamadığını, bunun yerine Muşspor'un ödüle layık görüldüğunü söyledi. Fatilı Belediyesi yaraşlan • Spor Servisi — Fatih Belediye Başkanlığı Kupası atletizm yanşlan, 19 ocak pazar gunü yapılacak. Orta dereceü okullann katılacağı yanşlar bin ve 5 bin metrelerde yapılacak. Macar Kardeşfer ve Fevzi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşecek yarışlar sonunda dereceye girenlere Ödülleri, belediye başkanlığı binası önünde düzenlenecek törenle verilecek. Satranç merkezi adresi değişti • Spor Servisi — 1982 yılından bu yana Türk satrancına hizmet veren Satranç Gelişim Merkezi, yann Kadıköy'deki yeni adresine gececek. Bu nedenle yeni adreste yann saat 14.30'da bir açılış düzenlenecek. Rıdvan'ın tayı kazandı • Spor Servisi — Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rıdvan Dilmen'in Moonlight isimli 3 yaşh safkan İngiliz tayı, katıldığı ilk yanşım uzak ara ile kazandı. tzmir At Yanşları'nda ilk kez start ' alan Moonlight 13 safkanı - geride bırakıp potayı önde • geçerken sahibi Rıdvan DUmen'e 14 milyon lira kazandı rdı. Altıb 1.3 milyon verdi • Spor Servisi — Adana . at yanşlan neticesinde 2-4-2-2-1-8 kombinesini bilenler 1 milyon 382 bin lira kazandılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle