25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1992 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Türk-Rııs ortaklıgı • ANKARA (ANKA) — Ortakları Türk ve Ruslardan oluşan Intura Elektronik Ticaret ve Sanayi AŞ, 2.5 milyar Iira sermaye ile kuruldu. Şirketin, uluslararası rekabet şansı bulunan elektronik araçları üreterek satacağı bildirildi. Merkeza Istanbul'da bulunan şirketüı sermayesi içinde yerli ortaklar yüzde 51, Rus ortaklar ise yüzde 49 paya sahip bulunuyor. TÜPRAŞ'a genel müdür • Ekonomi Servisi — Yaklaşık iki ay önce AN AP hükümetı döneminde göreve eelenTürkive Petrol Rafinenlerı AŞ (TÛPRAŞ ) Genel MüdürüCevat Akovagörevinden alınırken, yerine Petrol Ofisieski genel müdürlerinden Kemal Işık. atandı. Atamaya ilişkin Başbakanlık yazısı, Kamu Ortaklığıİdaresi aracılığıylaTÜPRAŞ'a gönderildi. Türktrade genişliyor • ANKARA (ANKA) — Dış ticaret sermaye şirketlerinin üst örgütü Türktrade, "büyüklerin kulübü" olmaktan çıkıyor. Türktrade, Türkiye'nin "en yetkin ihracatçı örgütü" haline gelebilmek amacıyla orta büyüklükte ihracatçı şirketlere de açılıyor. Türktrade Genel Sekreteri Ayhan Çopur, yıllık ihracatı 15 milyon dolara ulaşan şirketlerin Türktrade'ye üye olabileceklerini belirterek "Halen 18 olan üye sayısının 50'ye çıkabileceğini umuyoruz" dedi. Renault'dan sermaye artışı • ANKARA(ANKA)^ Oyak-Renault fırması, üretimini artırmak ve yatınm teşviklerinden yararlanabilmek amacıyla sermayesini 195 milyar liradan 305 milyar liraya yükseltti. Mevcut yatınm teşvik belgeleri ile öngörülcn kredilerin kullanılamaması ve süregelen enflasyon nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak gereği sermaye artırımında etkili oldu. Digital-Cray ortaklıgı • Ekonomi Servisi — Digital Equipment, yüksek kaliteli bilgi işlem aletlerinin yaratıcısı olan Cray Research ile dünya çapında bir pazarlama anlaşması yaptı. Bilgisayar sektörünün iki büyük firması arasında varılan anlaşmaya göre Digital, firmanın Y-MP-EL iletişimli bilgiyarlarının satış ve dağıtımını Ustlendi. Digital, Cray ile birlikte hükümet, enerji, havacüık, otomotiv gibi sektörler için geniş bir çerçevede bilgi işlem çözümlemeleri yapacak. Şevket Yılıııaz Vakıfbank'ta • ANKARA (Cumhuriyet Börosu)— Tttrk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, önceki gün 120 işçinin işten çıkanldığı, 500 işçinin daha çıkanlması hazırlıklannın sürdüğü Vakıflar Bankası'na giderek Genel Müdür Yaşar Yılmaz özen ile görüştü. Vakıfbank'ta yaklaşık 9 bin kişinin çalıştığım belirten Yılmaz, bunlann bankaya hizmeti geçmiş, emek vermiş ve bankayı iyi tanıyan kişiler olduğunu belirtti. 2 sendikacı gözaltında • İstanbul Haber Servisi — Yurtiçi Kargo işyerlerinde TUMTİS Sendikası'nın örgütlenme aşamasında 135 işçinin işten çıkarılması üzerine başlayan direnişin 12'nci gününde TÜMTİŞ Genel Başkanı Sabri Topçu ile Genel sekreter Yurdaer Şenol gözaltına alındı. Yurtiçi Kargo işyerlerinde TÜMTİS Sendikası'nın örgütlenme çalışmalan üzerine başlayan direniş 12'nci gününü doldurdu. DİSK (Türkiye tşçi Sendikalan Konfederasyonu) Genel Sekreteri Süleyman Çelebi de dün yayımladığı bir bildiri ile Yurtiçi Kargo Servisi'nde sendika üyesi oimak için mücadele eden işçileri desteklediğini ve Lşverenin uygulamalarını endişe ile izlediklerini ve akınadıklsrını bildirdı. Dersimiz: Tfeşil NoktaİDRİS ADİL Türkiye. dış ticaretteki bü- yük ortağı Almanya ile 1992'- ye damgasını vuracak olan "ambalaj malzemelerinin çev- reye zar-ar vermeyecek düzeye getirilmesini hedefleyen" "Yeşil Nokta" konusunda ilk sıcak teması bu hafta sonu sağlayacak. Bir grup Alman uzman, Al- manya'nın nisan 1992'den itibaren kademeli olarak itha- latta da uygulamaya koyaca- ğı "Yeşil Nokta"yı anlatmak üzere bu hafta sonunda Tür- kiye'ye geliyor. Istanbul Tekstil ve Konfek- siyon îhracatçıları Birliği (İTKİB) Genel Sekreteri Mus- tafa Boyacıoğlu, ağırlıklı ola- rak Almanya'ya yönelik tekstü, konfeksiyon ve gıda ürünleri ihracatının etküene- ceği "Yeşil Nokta" standartı- nın sektör tarafından henüz yeterince bilinmediğini söyle- di. Almanya'dan sonra öteki Avrupa Topluluğu ülkeleri ta- rafından da uygulanması beklenen "Yeşü Nokta" için İstanbul'da bir seminer ve pa- nel düzenleneceğini kaydeden Boyacıoğlu. bu toplantılara deri sanayici ve ihracatçılan- nın da katılacağını bildirdı. Boyacıoğlu'nun verdiği bil- giye göre, 21 ocakta İstanbu! Galleria Show Room'da dü- zenlenecek olan seminer ve Bir grup Alman uzman, Almanya'nın 1992'nin nisan ayından sonra kademeli olarak uygulamaya koyacağı, ambalaj malzemelerine çevre açısından standart getiren "Yeşil Nokta"yı anlatmak üzere hafta sonunda Türkiye'yegelecek. Alman uzmanların, çeşitli sektörlerin temsilcileriyle birer görüşme yapacağı öğrenildi. Ambalaj artıklarının ve*re> i kirlelmesi, (um dun\ada bü> iik soruıı feşkil edi>or. Türkiye de bundan önetnli olçııd- elkilenen ulkelerin başında )jeli>or. panelin ilk bölümünde, Al- manya'nın "Ambalaj Atıkları- nın Önlenmesi Yönetmeliği" "nakliye, satış ve dış" dıye sı- nıflanan "ambalaj türlerinin özellikleri", "Alman Paketle- me Kanunu" gibi "Yeşil Nokta"yı oluşturan düzenle- meler üzerinde durulacak. Toplantıların ikinci bölü- münde ise Almanya'ya deri \e den mamulleri ihracatında "çevre" açısından u>ulması gereken kurallar tartışılacak. Deri sektörü ile ilgili tartış- manın odak noktasını. kanse- rojen etki yaptığı gerekcesiyle Almanya tarafından bir süre önce ithali ve kullanımı yasak- lanan PCP oluşturacak. Ham derinin ilk işlenti aşamasında kullanılan bir kimyasal mad- de olan PCP (Pentaclor fenol), Almanya'nın geçen yıl uygu- lamaya koyduğu ithal yasa- ğından sonra Türkiye'de de terk edildi. Deri Sanayicileri Derneği yetkilileri, PCP'nin Türkiye'deki kullanımının de- netlendiğini, ancak ithalatta bir denetimin bulunmadığına işaret cdcrek "Sektöre dışarı- dan sağlanan girdilerin de PCP'li olmaması için >eni dü- zenlemelere gitmemiz gereki- yor" dediler. Edinilen bilgiye göre ithal edilen deri ürünleri- nin "PCP'li olupolmadığı"nın denetimi konusunda. ilk aşa- mada Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile deri sa- nayicileri arasında anlaşma sağlandı. ITKİB yetkililerinden edi- nilen bilgiye göre çeşitli sektör temsilcileriyle görüşecek olan Dr. Lwe Schwarting, H. Wi- etrychowski ve Axel Mittnacht adlı Alman uzmanlar, düzen- lenecek toplantılarda da birer bildiri sunacaklar. Seminer ve panele. İTKİB Genel Sekrete- ri Mustafa Boyacıoğlu ,İstan- bul Hazır Giyim ve Konfeksi- yon İhracatçılan Birliği Başkanı Sezer Siavituncalılar, Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Turgut Koşar ile uz- inanlar Miijdat Özgör, Hulusi Barlas, Dr. Volkan Çandar da konuşmacı olarak katılacak- lar. Sovyetler'in dağûmasından sonra sektör, Türk cumhuriyetlerini hedefaldı Tekstilcînîn yeni gözdesiEkonomi Servisi- Türk gi- yim sanayicilerinin yeni hede- fî, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Tüfk cumhuriyetleri olacak Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) >önetiminın devir teslıminden sonra başa gelen Mahmut Abra Türk gi- yim sanayicilerinin yeni pazar oluşturma çabalannda önceli- ği Azerbaycan. Özbekistan gibi yeni kurulan cumhuriyet- lerin alacağını söyledi. Abra, dernek yönetiminden oluştu- rulacak bir çalışma grubunun beraberlerinde pamuk eksper- leriyle bu cumhuriyetlere giderek yeni ticaret olanaklan araştıracağını belirterek "Pa- raları olmayan ancak pamuk deposu olan bu cumhuri\etlwe konfeksiyon malı karşıuğı pa- muk alma teklifi götüreceğiz. Böylece onlardan gelen pamu- ğu fabrikalarda işleyerek bir kısmını pamuk bedeli olarak kullanacağız, geri kalanını da diğer pazarlarda değerlendire- ceğiz"dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yönetiminin devir tesliminden sonra başa gelen Mahmut Abra, sektörün yeni pazar oluşturma çabalannda önceliği Azerbaycan, Özbekistan gibi yeni kurulan cumhuriyetlerin alacağını söyledi. Mahmut Abra Derneğın eski başkanı Ha- san Arat da EFTA ulkelerin-, den İs\içre'nin Türkıye'ye yaptığı "Eski makinelerini Türk cumhuriyetlerine satıp si- zin teknolojinizi yenileyelim"- önerısini hatırlaîarak tekstü sanayiinin bu ülkelerle ticaret- te lokomoıif rol üstlenebilece- ğini belirtti. TGSD yönetim kurulunun değişmesi nedenivle dün dü- zenlenen basın toplantısında eski başkan Hasan Arat, dö- neminde yapılanların bir öze- tini verdi. Derneğin yeni başkanı Mahmut Abra ise he- deflerdcn söz ederek giyim sanayiınde önceliği teknoloji geliştirmesi ve eğitimin aldığı- nı söyledi. Abra. teknoloji geliştirmesinde Japon sanayi- cileri ve finans kurumlarıyla çalışmalar yapıldığını, eğitim konusunda ise üniversitelerle işbirliğine gidileceğini bildir- di. Abra, EFTA ülkeleriyle olan serbest ticaret anlaşması- na da değinerek önümüzdeki döncmde bu ülkelerle olan ti- caretin 1 milyar dolara ulaşa- cağını söyledi. Doğu Bloku ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri tekstil açısından değerlendi- ren Hasan Arat, şu günlerde yiyecek sıkıntısı çeken bu ul- kelerin kısa bir süre sonra giyinme ihtiyacı duyacağını hâtırlatarak Türkive'nin pa- muk potansiyeli açısından ve giyim sanayiindeki konumu nedeniyle bu ülkelerde Orta- doğu'da kaybettiği payı tek- rar kazanabileceğini savundu. Türkiye-AT ilişkilerini değer- lendiren Mehmet Dunı Güne- ri. bu pazarda payını arttır- mak konusunda Türkiye'nin teknoloji eksikliği çektiğini belirterek I990'dan itibaren teknoloji ve insan gücüne yatı- nm yapılmaya başlandığını söyledi. Osman Benzeş ise hü- kümetin, tekstili lokomotif sektör olarak ilan ettiği halde, tekstil sanayiine plansız prog- ramsız yaklaşmasından yakı- narak "Biz bir avuç insanız. Biz ne yapabilirsek o oluyor. Hükümette de bu kadar önemli bir sektöre uzun vadeli bir plan yaparak yaklaşma gibi bir eği- limyok"dedi. TÜSİAD 20yaşında Ekonomi Servisi- TÜSİ- AD 20'inci kuruluş yıldönü- münü Avrupa Sanayi ve İş- veren Konfederasyonlan Birliği (L'NICE) ile birlikte kutladı. TÜSİ AD'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle verilen yemektc L'NICE Başkanı Carlos Ferrer ile Genel Sek- reter Zygmunt Tyszkiewicz konuk olarak bulundu. Avrupa ve EFTA'dan 22 ülkcnin işveren ve sanayici- lerinin üye olduğu UNICE'- nin Türkiye'nin Avrupaya açılmasında bir pencere sayı- lacağını belirten TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı AT'deki hukuksal gelişmeler dışında, Avrupadaki ekono- mik, fınansal ve teknolojik ycniliklcrın anında takibini sağlayan UNICE'nin Tür- kiye'nin AT'ye girmesinde etkili olacağını bildirdi. Fcrrer, Türkiye'nin TÜSİ- AD \e TİSK kanalıyla üye olduğu UNlCE'de dâha ak- tıf çalışmasını önerdi. Galeri • Atölye 232 64 26 • 230 21 87 PATHETICA HALE ARPACIOGLU NEŞE ERDOK HÜSEYİN ERTUNÇ ÖMER KALEŞİ KOMET MÜBİN ORHON ORHAN PEKER AKA GÜNDÜZ TEMUR BURHAN UYGUR UTKU VARL1K 17Ocak -15Şubatl992 h M M J47 74 75 BEN\DAM OYA KATOĞLU Resim Sergisi 21 Aral.k 1991 31 Ocak 1992 Moda Cad No 220/226 Kodıkoy tel 346 97 14 MITHAT ŞEN Q.üeri Nev MaçkaC.33/B 1316763 BANU YALÇINALP EKİN NAYIR SAĞIROĞLU U Ocak-12 Subot92 tsarat ^ a l e n s ı . 1. Levent Sülün Sok. A/14 Tel: 270 03 62 KAGIT ÇALIŞMALARI 17 Ocak-25 Şubat ZEKI FAIK IZER ÖZDEMÎR ALTAN T0MUR ATAGÖK NUR KOÇAK TÜLIN ONAT ISMET ERGÜN TANJU DEMÎRCI HALUK GEDIK IŞIK TÜZÜNER HAKAN KAMIŞOGLU ZEHRA ÖZMERAL D E R I M O D K Ü L T U R M E R K E Z I y B»tmjJojUf DVJOH. Koz>çe(nw İSMNBU. M7 16 0*4 Hot ARKEONSANAT GALERtSt YUNUS TONKUŞ Heykel Sergısı 18 Aralık-18 Orqk bkele Cad. Sotıone Sok. No: 19 OrtoköyTel; 159 92 57 G ü 1 d e n K u t Resim Sergisi 8 -29 Ocak 1092, UÛ0-18M iPazargunkn dsşmda) * Yonça ModemSanat Galerisi - S^T^, Valikonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-İstanfcül Tfel 130 39 80 7-28 Ocak 1992.11.00-18.00 lF32argünlendışında) Isnklal Caddesi 141 Bewğtu-lsaı*ul ifel. 152 16 98 Abdülcanbaz Desenleri ve Karikatürier Sergisi V I L i TURHANSELÇUK G A R A N T İ S A N A T G A L E R İ S İ GALERİ LEBRIZ DESEN ÇEŞİTLEMELERİ AVNİ ARBAŞ NEVİN ÇOKAY GÜLSEREN SUDOR """EOMAN SUDOR BERNA TUREMEN İSMAIL TUREMEN VE KEMAL ÖNSOY • Bir Kesif 13Ocak-l Şubat92 Eytam Cad. Açıkluva Apl No: 16 2 Niaıntaşı 140 22 S2 TEM SANAT GALERİSİ SELMA GÜRBÜZ "Meleklerin Cinsiyeti" Resim ve Heykel 4 0cak-lŞubat 1992 c10SANATCM0İ$:C I K s ' i c s * t o ı * u D : J I 1 S J S « * t a ; K n u t B a y e r C a n a n B e y k a l Seli m B i r s e t C e n g i z Çeki I Osman Ay ş e E r k m e n S e r b a t Kiraz F ü s u n O n u r t s m a 11 S a r a y Ade m Y t l m a z Y a p t m c 1 BeralMadra ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK Resim Sergısı 10-28 Ocak'92 RAMKO S A N A T M E R K E Z I Atfyc Sok. Yuva Apl. Noc S Teş«iklye 236 15 38 fcUIVLUl) SANAT GALERİSİ SUNAR MODERN TÜRK SANAHNDAN 4USTA ZEKİ KOCAMEMİ CR'AT DEREÜ ZÜHU' MÜRİDOĞLU İLHAMİ DEMİRCİ 20 Ocak-20 Şubat Şakayrit Sok. 45/3 Tes>ikiye 248 31 65 DADYADOS-T SANATEVÎ MUSTAFA DELİOĞLU Resim Sergısı 27 Ocak a kadar aorulebilir Kusdill Cad. Deregazıno Sok. No. 4 lEsk- Altıneller) Kad*8y 345 40 30-345 40 28 riOBİ oalerisi MUHSİN KUT Resim Sergısı 6-30 Ocak 92 Valikonajı Cad. Pasa) 73 Nlta"'a»> 146 72 81-146 41 54 galeri atölye 232 64 26 230 21 87 •CROSS- URART SANAT GALERİLERt ÜLKER ÜN Reslm Sergisi 16 Ocak-4 Şubat'92 Abdl lp»kçi Cad. No: 1İ Nifantaşı 241 21 (3 ttMtTYlfUt SANAT GALERİSİ GÜNAY SAĞUN Resim Sergisi U Ocak-5 Subat imual Cad. T«koa Çıkmazı Yapatur Han Kat: 1 Tel: 244 96 33 PLASTİK SANATLAR DERGİSİ ÇAĞDAŞLIGIN GURURUYLA! Kuşe kağıda, tamamen renkli, pınl pınl ofset baskılı. ÇIKTI Ç\GDAŞUÜN GlHlitl'MA MEHMET GtlERUZ (Hasan Bûlcnt KAHRA.VUN) GALERTLERİN' vı HfŞTİRMEMERİN 91 ^UI DEĞERLENDIRMBİ A\-NJ UHJ (Ahmet Kamil GÖREN) BATIULAŞMA SÛ5ECLM1ZDE YABANCI RESSAML« (Sczer TANSl'G) TLHK RESMİNDE TERMtNOLOJI SORL"NLARI (Esifl DAL) FİKRET Ml'ALLA (JacqudiiK QITLLERE) FİKRET MIALL\ SORl'M'NA AıTMNUK GETİRİYORUZ (KilcSG) T.\BLOL\RL\ Bİ1İMSEL İN'CELENMES! (Prof. Dr. A.S. LSTliNa) İLK KEZ ÜS[ SBGIUSLNE. ^'i^ 1 - 1 5 "'* 1 ™ 1 1 " (Kemal ISKENDER) AMBELLEKI(YaiçınSArJAK) YORLm DOGRU (Mehm« ERGİ'V'EN) SANAT AKTl.VUTE TÜRKİYEDE P0STM0DERN1ZM (Yalçın S.\IM) G,\LERtLER. SERGtLER BAYİNİZDE ve GALERİLERDE ARAYINIZ. SALİH N. NEFTÇİ Parite Enflasyonu azaltmadan faizleri daha fazla düşürmek dış denge açısından olanaksızdır. Stopajlarla da fazla oynayamazsımz. Dışa açık ekonomilerde faiz oranlan büyük çapta, dış dünya tarafından tespit edilir. CENEVRE — Faizleri düşürmek. Bu, tarih boyunca sa- yısız politikacının en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuş. Bütçe açıklarını borçlanarak kapatan kamu sektörü için düşük faizin önemi ortada. Borçları geri öde- mek kolaylaşıyor. Düşük faiz yatırımları ve ticareti canlanaırmada da kul- lanılıyor. Ekonominın durgunluğa girdiği zamanlarda fa- izleri indirmek sık görülen bir iktisat politikası. Ama riskleri olan bir politika. • • • Kapalı ekonomilerde faizlerle oynamak kolaydır. Bu çeşit ekonomüerin dış dünya ile olan ilişkisi sınıriı. Ülkede fazla bir döviz stoku bulunmuyor. İnsanlar tasar- ruflannı gayrimenkule veya ülkeye kaçak giren altına ya- tırıyorlar. 1980 öncesı Türkiye'deki durum gibi. Böyle bir ekonomide hızla artan bir para arzı faizleri (kı- sa vadeli faizler) aniden aşağı çekecektir. Bu belki enf- lasyonu biraz arttırır, reel faizleri eksiye döndürür ama du- rumu uzunca bir süre idare edebilirsiniz. Üstelik ekonomi de canlanacaktır. Kapalı ekonomiler- de düşük faize fazla itiraz eden olmaz. • * * Faızlere doğrudan müdahale dışa açık ekonomilerde daha zordur. Dışa açık ekonomi yabancı sermaye giriş çıkışlarını ser- best bırakmıştır. Yabancılar Türkiye'ye para gönderebile- ceklerı gibi çekebileceklerdir de. Ülkede belli bir döviz sto- ku oluşmuştur. Dış dünya ile ticaret ülke üretiminın önemli bir bölümünü meydana getirir. Enflasyon oranı bellı bir dengeye otur- muş böyle bir ülkede faızien bir iktisadi oo- litika aracı olarak kul- lanmak imkânı kı- sıthdır. Parasını Amerikan tahvillerine yatıran bir yabancı bugün dolar üzerinden yılda % 3.96 faiz alır. Bu yatırımın riski de azdır. Amerikalının enflasyonu aniden art- tırıp doların değerinı düşürmesi olasılığı küçüktür. Parasını Türkiye'de 3 aylık bonoya yatıran bir yatırımcı ise son Hazine ıhalesine göre yılda % 87'lik bir faiz ala- caktır. Ama bu Türk Lirası cinsindendır. Dolara çevirmek için TL'nın bir yıllık değer kaybının bundan düşürülmesi gerekir. TL 1992 yılında ne kadar değer kaybeder? Enflasyon son on iki ayda % 70 civarında olduğuna göre TL'nin de buna yakın bir oranda değer kaybetmesi gere- kir. Nitekım 1991 şubatından bu yana TL'nin değer kaybı % 70 olmuş. Bu, yabancının Türkiye'ye gönderdiği para- dan, dolar bazında, % 17 faiz kazanması demektir. Amerika'dakı °/o 3.%'lık seçenek karşısında, yabancı ya- tırımcı % 17'lik Türk faizini niçin tercih etmesin? • • • Bu kısmen Türkiye'de gördüğü ekonomik riske bağlı- dır. İktısatçılar daha riskli yatırımları çekici kılmak için ve- rilen farka rısk prımi adını verirler. Türk ekonomisındekı risk primi, ekonominin ani bir krize gırmesı olasılığından kaynaklanır. Bu olasılık bugün kü- çük de olsa, parasını Türkiye'ye gönderen yatırımeı açı- sından hesaba katılmak zorundadır. Bir de ödenmesi gereken vergiler, yani stopajlar var. ör- neğin °/o 10'luk bir stopaj, yabancıya ödediğiniz % 17'lik faizi bir anda % 10'a indirecektır. % 2'den az olmayan risk primini de bundan çıkarırsanız, yabancının kazancı % 8'e düşer. Âmerika'da verilen % 3.96'lık faize oldukça yaklaşırsınız. • • • Enflasyonu azaltmadan faizleri daha fazla düşürmek dış denge açısından olanaksızdır. Stopajlarla da fazla oy- nayamazsımz. Dışa açık ekonomilerde faiz oranlan bü- yük çapta, dış dünya tarafından tespit edilir. iktısatçılar bu oiguya faiz paritesi adını vermişlerdir. SALİH N. NEFTÇİ, New York Cily Üniversitesi'nin Doktora Fakültesi'nde ve Cenevre Des Institut Hautes Etudes Internationat'de öğretim üyesi Sabri Dino'ya para cezası ŞENOL KONLKÇU İki yıl önce Boğaziçi Köp- rüsü'nden atlayarak intihar eden ünlü kaleci ve işadamı Sabri Dino, ölümünden 20 ay sonra açılan bir dava nede- niyle para cezasına mahkûm edildi. Milli takım ve Beşiktaş- taki başanlı kalecilik yaşa- mından sonra. iş dünyasında da adını duyuran Sabri Dıno'yu lanımayan varmı? Futbol dünyasındaki renk- li yaşamından sonra atıldığı iş dünyasında karşılaştığı güçlüklere ve içine düştüğü sıkıntılara dayanamayan Di- no. bundan tam iki yıl önce 14 Ocak 1990 tarihinde Bo- ğaziçi Köprüsü'nden atlaya- rak intihar etmişti. Dino'nun intiharı basında ve kamuo- yunda günlerce tartışıldı. Gazetelerde defalarca haber konusu oldu. ölümii üzenne köşe yazılan yazıldı. Kaleciliği dönemindeki ba- şarıları ve iş dünyasındaki renkli siması ile sağlığında da kamuoyuna mal olmuş bir ki- şiliği vardı. İntihar ettikten sonra ölüp. ölmediği konu- sunda da tartışmalar oidu. Cesedi halen bulunabilmiş değil. Ancak İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1991/ 1507esas, 1991/1998 sayılı ve 16Arahk 1991 tarihli karan- na göre Sabri Dino'nun öldü- ğüresmileşmişti. Bütün bunlara karşın Sabri Dino'nun intihar ederek ya- şamına son verdiğini bilme- yen, duymayan. resmi ma- kamlar vardı. Vakıflar Bankası. Dino'nun ölümün- den tam 1 yıl 8 ay sonra, 19 Ağustos 1991 tarihinde Dino hakkında Şişli Savcılığı'na şi- kâyette bulundu. Banka, Dino'nun bir çekinin karşı- lıksız çıktığını. buna karşın çek defterini iade etmediğini bildirerek 3167 sayıh Çek Ya- sası'na muhalefetten cezalan- dırılmasını istiyordu. Odemeler dengesi iyîleşiyor ANKARA (AA) - Tür- kiye'nin odemeler dengesi bi- lançosuna göre geçen yıl ocak-ekim döneminde cari ış- lemler dengesi 791 milyon dolar fazla verdi. Bılançoyagöre 1990yılının aynı döneminde 2 milyar 326 miKon dolar açık veren cari işlemler deneesindeki iyileş- me. büyük öîçüde dış ticaret açığının vüzde 27 oranında daralmasından kaynaklandı. 1990 yılı ocak-ekim döne- minde 7 milyar 874 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 1991 yılının a\nı döneminde 5 milyar 745 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari 7slemler dengesindeki iyileşmede dış ticaret açığın- daki daralma kadar, görün- rneyen hizmetler ile hibe ge- lirlerinin de yer aldığı karşı- hksız transferlerden elde edilen net gelir artışının da payı oldu. Söz konusu kalem- den 1990 yılı ocak-ekim dö- neminde net olarak 5 milyar 548 mılyon- dolar gelir sağla- nırken geçen yıl aynı dönem- de bu tür net gelirler 6 milyar 536 milyon dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde, resmi karşılıksız transferler bölümünde önemli bir yer tu- tan ve Körfez krizi nedeniyle artış gösteren hibe gelirleri 1 milyar 636 milyon dolara ulaştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle