24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 17 OCAK 1992 WASfflNGTON ÜFUK GULDEMIR Lobi Şirketi VVASHINGTON — Kuveyt savaşı başlamadan birkaç hafta önceydi. ABD askeri Körfez'e yığılmış, Irak tankları mevzilenmiş, gergin bir bekleyiş yaşanıyordu. Amerikan kamuoyu Neyire ile o günlerde tanıştı. "Irak işgali altındaki Kuveyt'te bulunan ailesine zarar gelmeme- siiçin" soyadı açıklanmayan 15 yaşındaki Neyire'nin, Ame- rikan Kongresi'nde hıçkırıklar jçinde Irak askerlehnin Ku- veyt'te yaptığı zulmü anlatması ülkede şok etkisi yarattı. Neyire'nin bizzat tanık olduğu bir sahne, Irak askerle- rinin "15 bebeği kuvözden çıkarıp yere atmasıydı." Amerika'nın, "Kuveyt için savaşmaya değer mi" diye tar- tıştığı, Kuveyt'in de var gücüyle Amerikan müdahalesi için uğraştığı o günlerde Neyire'nin açıklamaları çok etkili ol- du. Bush'un, Amerikan gençlerini, nerede olduklarını dahi bilmedikleri Kuveyt uğruna savaşa yollamasını kolaylaş- tırdı. Savaş oldu bitti, aradan bir süre geç- ti, ortaya çıktı ki Ne- yire, ne işgal günle- rinde Kuveyt'teydi ne de o bebekli manza- raya tanık olmuştu. Aksine VVashingtor^ da seçkin bir semtte, bir büyükelçinin "rezidansında" yaşı- yordu. Babası Ku- "—~—~~"~"————— veyt Büyükelçisi Saud Nasır Al Sabah'ın rezidansında. Amerika'nın önde gelen entelektüel dergilerinden Har- per's VVeekty'rnn yayıncısı John McArthur'un, "İkinci Cep- he: Körfez Savaşında Propaganda ve Sansür" adlı kitabı- nın New Ybrk Times'da yayımlanan özetinde yer alan bu iddia, günlerdir Amerikan kamuoyunu meşgul ediyor. Basın, Kuveytlilerden aldığı para karşılığında Kongre oturumunu düzenleyip "tanık" olarak Neyire'yi "bulan" lobi şirketi Hill and Knowlton'u, "halkı aldatmakla" suçlu- yor. 7ocak tarihli Wall Street Jöurnal'da bu şirketin Ame- rikan kamuoyunun güvenini yitirdiği vurgulandı. Yine ay- nı gazetenin 8 ocak tarihli nüshasında Hill and Knovvlton 1 un, ünlü BCCI olayında da "kamuoyunu yanılttığı" ileri sü- rüldü. Önceki gün New York Times'da yayımlanan bir baş- makalede ise bu şirketin ve Kongre'de onunla işbiriiği ya- panların ahlaki standartları sorgulandı. Bu eleştirilere bakılırsa, kendisine ülkelerin imajı ema- net edilen Hill and Knovvlton'un önce kendi imajını düzelt- mek için bir lobi şirketi tutmaya ihtiyacı bulunuyor. Bilin bakalım bu şirket, Kuveyt'ten başka hangi ülkeyi yılda yak- laşık 2 milyon dolar alarak.temsil ediyor? Ünlü BCCI olayında kamuoyunu yanılttığı ileri sürülen lobi şirketi Hill and Knovvlton'un adı, şimdi de "Neyire'nin tanıklığı" olayında... Bilin bakalım bu şirket, Kuveyt'ten başka hangi ülkeyi temsil ediyor? YüNANİSTAN Ledsky rota değiştirdiAtina'da Yunan Başbakanı ile görüşen Kıbrıs Özel Koordinatörü Nelson Ledsky'nin Yunanistan'dan ABD'ye deği] Ingiltere'ye gideceği ve Londra'da Kıbrıs ile ilgili "içeriği ve nedeni belirsiz" görüşmeler yapacağı bildirildi. Ledsky'nin Mitsotakis'e Kıbns için "uluslararası konferans"tan sözettiği öne sürüldü. STELYO BERBERAKİS ATİNA — ABD Dışişleri Bakanhğı Özel Koordinatörü Nelson Ledsky, Ankara ve Lef- koşa'da yaptığı temaslardan sonra dün Atina'ya geldi ve Yunanistan Başbakanı Kons- tantin Mitsotakis ile Dışişleri Bakanı Andonis Samaras ile görüştü. Kıfcrıs sorununun çö- zümü ile ilgili olarak gerek An- kara, gerekse Lefkoşa'nın her iki kesiminden edindiği izle- nimleri ve tarafların görüşleri- ni Atina'ya getirdi. Görüşmeden sonra yapılan açıklamaya göre Mitsotakis, Ledsky'ye "Atina'nın Kıbns sorununa adil ve kalıcı bir çö- ziim bulunması yolundaki BM'nin öncülüklerine destek vermeyi sürdüreceğini" söyle- di. Ledsky'nin ise Mitsotakis'e Kıbrıs sorununun görüşülmesi amacıyla "dörtlii zirveden" de- ğil: "Yüksek düzeyde uluslara- rası bir konferansın diizenlen- mesinin daha yararlı olacağın- dan söz ettigi" öne süruldü. Ledsky'nin Atina ziyaretin- den sonra Washington yerine Londra'ya gideceği açıklandı. Ledsky'nin Londra'da Kıbrıs sorunu ile ilgili yüksek düzey- de ancak içeriği ve nedeni be- lirtilmeyen bir dizi görüşmeler- de bulunacağı bildiriliyor. Öte yandan Kıbns Rum yönetimi İideri Vasiliu da bugün Atina'- ya geldi. Vasiliu, Atina'dan sonra yarın Selanik kentinde geçecek ve Kıbrıs ürünlerini sergileyen fuarın acılış törenle- rine katılacak. Vasiliu, bu ara- da Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme fırsatını elde edecek. Vasiliu, bilindiği gibi ocak ayı sonunda İsviçre'nin Davos kentinde her yıl düzenlenen uluslararası ekonomi forumu- na da katılacağını açıklamış bulunuyor. Bu forum çerçeve- sinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Başbakan Siiley- man Demirel'in gayri resmi dü- zeyde bir görüşme yapacakları açıklanmış bulunuyor. Bu çer- çevede Vasiliu'nun da Demirel ile "a>ak üslü" dahi olsa kısa bir "tanışma" görüşmesi yap- ması da bekleniyor. KoSKOTAS SKANDAU Papandreu aklandı ATİNA (Cumhuriyet Biiro- su) — Yunanistan'ın eski baş- bakanı ve ana muhalefet par- tisi sosyalist PASOK İideri Andreas Papandreu (72) ülke- deki ekonomik yolsuzluklarla ilgili siyasi kişilerin sorumlu- luklannı görüşen özel mahke- me tarafından "beraat" ettiril- di.Yaklaşık 10 ay süren özel mahken duruşmalanna katıl- mayı reddeden Papandreu, şu anda iktidarda bulunan sağ eği- limli Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ve Komünist Parti (KKE) milletvekilleri tarafın- dan 1989 yılında parlamento- nun özel oturumunda suçlan- mış ve ülkede "Koskotas skandau" olarak tanınan yol- suzluklardan sorumlu gösteri- lerek özel mahkemeye sevk edilmesine karar verilmişti. Pa- pandreu ile birlikte PASOK hükümetinin iki bakanı da suç- lanmış ve aynı mahkemeye sevk edilmelerine karar veril- mişti. "Sanık" bakanlardan eski Devlet Bakanı Agamenon Kutsogeorgas geçen haziran ayında mahkeme salonunda ağır beyin kanaması geçirerek hayatını yitirmişti. 10 saat süren "maraton" du- ruşmalardan sonra 13 yüksek yargıtay üyesinden oluşan ozei mahkeme dün gece yarısından sonra aldığı kararı açıkladı. Baş yargıç Vasilis Kokkinos bir saat süren kararı okurken, Pa- pandreu'nun, yöneltilen "riiş- vel alıtıa", "yapılan yolsuzluk- lara kasıtlı olarak göz yumma" ve "yolsuzluklan teşvik etme" gibi suçlardan "beraal" ettiğini açıkladı. Papandreu böylelikle ayn ayrı bakılan davalardan 7'ye karşı 6; 9'a karşı 4 ve 10'a karşı 3 oyla ve sonuncu suçla- madan oy birliğiyle "beraat" etmiş oldu. Özel mahkeme, geri kaian sanık bakanlardan eski Maliye Bakanı Dimilris Covolas ve es- ki LTIaştırma Bakanı Yeorgios Petsos'u "yolsuzJuklann yapıl- masına kolaylık sağladıkian" gerekçesiyle suçlu bulundular ve çeşitli cezalara çarptınldılar. Bu arada PASOK yandaşla- rı kararın açıklandığı adliye sa- rayının önünde saatlerce bek- lediler. Papandreu, kendi evin- de PASOK uyeleriyle birlikte okunan kararı naklen yayımla- yan TV'den seyretti. Balkanlarda kara bulutlar Bulgaristan Makedonya yı tanıdı; Atina-Sofya ilişkileri kopma noktasında Yunan gazeteleri, Sofya'nın Makedonya'yı tanımasımn ardından sınıra asker yığdığmı öne sürdüler. Atina, Sofya'yı sert bir şekilde protesto etti. Yugoslavya Federal Başbakanı Slobodan Miloseviç, dün Atina'ya geldi. STELYO BERBERAKİS ATtNA — AT'nin Slovenya ve Hırvatistan'ı tanıyarak Yu- goslavya'yı tarihe gömmesinin ardından Atina ile Sofya arasın- daki ilişkiler de gerginleşti. Bul- garistan'ın önceki akşam Yuna- nistan'ın itirazlanna karşın Ma- kedonya'yı tanıması, gerginliğin bir anda fırlamasına neden ol- du. Yunan gazeteleri, dünkü bu rinci sayfalarında Bulgaristan- ın Makedonya sınırına asker yığdığını ileri sürdüler. Bilindiği gibi Yunanistan, Makedonya'nın adını değiştir- meden tanınmasına karşı cıkı- yor. Atina, önceki gün AT'nin Lizbon'da yaptığı toplantıda, Makedonya'nın tanınmasına karşı çıkrnış, bu nedenle gün- demde olmasına karşın tanıma gerçekleşmemişti. Yunanistan, Makedonya admı tarihsel kay- naklı nedenlerîe kendi toprakla- nnı çağnştırdığını ileri sürüyor. Bu nedenle Bulgaristan'ın Makedonya'nm bağımsızlığını tanıması, Atina'da şok etkisi ya- rattı. Dışişleri Bakanı Andonis Samaras, Bulgaristan Büyükel- çiliği Maslahatgüzarını maka- mına çağırarak Sofya'nın kara- nnı yazüı ve sozlü olarak protes- to etti. Bu arada Sırbistan denetimin- deki Yugoslavya Federal Başba- kanı Slobodan Miloseviç, dün Atina'ya sürpriz bir ziyarette bu- lundu. Miloseviç, Hırvatistan ve Slo- venya dışında kalan cumhuriyet- lerin oluşturacağı "kiiçiik bir Yugoslavya federasyon seklini" uygulamak amacıyla gösterdiği diplomatik faaliyetlerini yoğun- laştınyor. Bu çerçevede dün Baş- bakan Kanstaotin Mitsotakis- in ani daveti üzerine Atina'ya Türkiye, Makedonya Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıyacak Ankara'da atak hazırlığıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Av- rupa Topluluğu'nun Slovenya ile Hırvatis- tan'ı tanıması üzerine bölgede gerginliğin yeniden tırmanması beklenirken Ankara, Balkanlar'daki genel istikrarsızlığı arttıra- cağına inandığı bu gelişmeden sonra Yugos- lavya'yı oluşturan tüm cumhuriyetleri "eşzamanlı" olarak tanımaya hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu'nun, Sovyet cumhuriyet- lerinin tanınmasında uygulanan yöntemi göz önünde bulundurarak kısa bir süre için- de bu yönde bir karar alması bekleniyor. Bugün ttalya'ya bir günlük ziyarette bu- lunacak olan Dışişleri Bakanı Hikmel Çc- tin'in halyan meslektaşı Gianni de Miche- lis ile yapacağı görüşmede başta Yugoslav- ya olmak üzere Balkanlar'daki durumun ağırlıkh olarak ele alacağı bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, Yu- goslavya'nm dağılmasıyla ortaya çıkan cum- huriyetlerin 'selekür olarak tanınmasının bölgedeki istikrarsızlığı arttıracağını ısrar- la söylediğini hatırlattılar. Bu arada Baş- bakan Süleyman Demirel, Cumhuriyet'e Yugoslavya'dan aynlan cumhuriyetlerin ta- nınmasına yönelik bir takvim belirlenme- diğini söyledi. AT Dışişleri Bakanlannın önceki gün Lizbon'da yaptıklan toplantıda Slovenya ve Hırvatistan'ı tanımalannın Birleşmiş Mil- letler'in barış yönündeki cabalannı da zor- laştıracağına inanan bu yetkililer dün Dı- şişleri'nde yapılan üst düzeyli bir toplantı- da gelişmelerin ele alındığını söylediler. Aynı yetkililer şu görüşlere yer verdiler: "Iizbon karanyla Balkanlar'daki hassas dengeier yeniden sansıntıya uğramış oldu. Slovenya ve Hırvatistan unınırken bir Ma- kedonya'nın tanınmasmdan sırf Yunanis- tan'ı rencide etmemek için kaçuuldı." Söz konusu çevreler, Türkiye'nin bu bağ- lamda Makedonya'yı da tammasıyla Yuna- nistan ile ilişkilerinde yeni bir gerginlik un- suru yaratılmış olacağına işaret edilmesi üzerine, "Türkiye'nin dış politika kararia- nıun Atina'nın tekelinde veya ipoleginde olmadıgını" söylediler. GALİPLE MAĞLUP — Başkan Busn, Irak'la savaşı kazandı, durgtın ABD ekonomisine ise teslim olmak üzere. Saddam iktidannı koruyor. TtME'dan Diana VValker'ın Bush'un zirvede olduğu giinleri belgeleyen yapıtı "en iyi fotograf" ödülüne layık görüldii. Körfez savaşından bir yıl sonrcu Irak'ta can kaybı sürüyor Körfez savaşından bu yana Irak'ta 70 bin kişi öldü. Savaş sırasında ölenlerin sayısı 177.500 olarak açıklandı. Müttefik güçlerin kaybı 231 asker, 38 uçak oldu. Dış Haberler Servisi — Dün- yanın dörduncü en büyük aske- ri gücüne sahip ülkesi Irak, ta- rihin gördüğü en büyük bom- bardımanlardan birine tutuldu. Bir yıl önce dünü bugüne bağ- layan saatlerde, Irak iideri Sad- dam Hüseyin'in deyişi ile "sa- vaşfauın anası', müttefiklerin di- liyle 'çöl fırtınası harekâtı' baş- lamıştı. Müttefiklerin kaybı 231 asker, 38 uçak olarak açıklan- dı. Irak'ın kaybı konusunda çe- şitli görüşler ileri sürülürken can kaybının hâlâ sürdüğü dile getiriliyor. Aralannda Sovyet yapımı SU-24 savaş uçaklannın da bu- lunduğu ve Irak'a bağlı 700 uçaklık hava gücü Amerikalı, Ingiliz ve Fransız pilotlannın kullandığı 2 bin uçakla karşı karşıya kaldı. AP'den Edit M. Lederer'in toparladığı haberde müttefiklerin havada zaferlerini 72 saatte ilan ettikleri de hatır- latıüyor. ABD hava kuvvetlerine ait Apachi helikopterleri önce Irak sınınndaki erken uyan radarla- nnı imha etti. Radara yakalan- mayan Stealth savaş uçakları Bush ekonomiyle savaşıyor ABD Başkanı George Bush için Körfez savaşının getirdiği zafer sarhoşluğu çoktan tarihe karıştı. Kuveyt'i işgal eden irak'ın geri püskürtülmesi harekâtına Önayak olmasıyla epey alkış toplamıştı. Savaş bitti, Amerikalı cüzdan savaşının far- kına vardı. Işsizlik yüzde 7.1 oranına yükselerek son 5.5 yılın en üst düzeyine ulaştı. Yaptığı 12 günlük Uzakdoğu turu da Amerikalı işsizi rahatlatmadı. Yaklaşan başkanlık seçimi ne- deniyle sürekli bombardıman altında. İşten çıkarmalann sür- mesine rağmen, bazı yöneticilerin ayda 4 milyon dolar maaş aldıkları hatırlatılıyor. En son olarak ekonomi konusunda ya- nıldığını kabul etti. Saddam hâlâ iktidarda Körfez savaşı boyunca tum dunyanın dikkatleri üzerindeydi. Ne diyeceği, ne yapacağı merakla bekleniyordu. CNN aracı- lığı ile Irak televizyonunun ekranından sürekli mesajlar gon- derdi. Batılı ülkeler, zaferi kutlarken o asıl yenilenin kendisi olmadığını yineleyip durdurdu. Dünya kamuoyuna çok az gö- züktü. Ardından kilo kaybetti, hastalıklı bir görünüme bü- ründü. Newsweek dergisinin haberine göre son günlerde 'canlı cenaze' görüntüsünden kurtularak kilo aldı. Pek çok darbe girişimini bastırdı. Şimdi de Başkan Bush'tan bile daha uzun •süre iktidarda kalabileceği dile getiriliyor. Bağdat'taki iletişim merkezini bombalarken Irak'ın savunma sisteminin candamarlan sava- şın ilk saatlerinde devreden çı- kanldı. ABD liderliğindeki 28 ülke- nin oluşturduğu çokuluslu gü- ce bağlı savaş uçakları Irak'ın nükieer, biyolojik ve kimyasal tesislerini vururken iletişim ka- nallarını hedefleyerek Bağdat yönetimi ile Kuveyt'teki ve sı- nırdaki askerlerin bağlantısını koparmaya çalıştı. Irak'ın savaşın ikinci günü Israil'e ilk scud füzesüıi fırlat- ması ile savaşta 'scud avcılığf başladı. 1960 ortalannda silah sana- yiiyle tamştınlan ABD yapımı patriotlar, savaş boyunca fırla- tılan 81 scud füzesinin yüzde 80'ini düşürdü. 38 tanesi Isra- il'e, 43 tanesi de S. Arabistan'a karşı fırlatılmıştı. AFP'nin haberinde patriot- ların, savaş ertesinde "oldukça etkili" silahlar listesine girdiği belirtiliyor. Irak uçakian savaş boyu ken- dilerini gösıermediler. 115 savaş uçağı da Iran'a kaçtı. Jane*s Defense VVeekly'nin yayımcısı Paul Beaver'a göre "Savaşın ilk on gününde sekiz yıl süren İran-Irak savaşı yılla- n boyunca aülan bombalardan daiıa fazlası kullanıldı." 43 gün boyunca müttefikle- rin attığı bombalar, 10 yıllık Vi- stnam savaşı sırasında atılan- fardan yüzde 50 daha fazlaydı. 109 bin 876 sortide 88 bin 500 ton bomba atıldı. özel ve hükümet araştırma- cılarına göre savaş sonrası, sa- vaşla ilgili nedenlerden Ötürü 70 bin Irakh öldü. Tıbbi ve gıda maddeleri eksikliği gerekçe ola- rak dile getiriliyor. Greenpeace, savaş sırasında asker-sivil ölen- lerin sayısmı 177.500 olarak açıldı. Uluslararası Araştırmalar Nüfus Sayımı Enstitüsü'nden Beth Osborne'a göre de Irak'ta ortalama yaşam düzeyi savaş ertesinde kadınlarda 11 yıl ek- silerek 57'ye, erkeklerde 20 yıl eksilerek 46'ya düştü. Kuveyt halkının çoğu, ikinci bir Irak işgalinden korkarken Saddam Hüseyin'in devrilme- miş olmasından huzursuz. Her an Kuvcytli yetkililerin Bağdat 1 la işMrtigi yapbgı' suçlaması ile karşılaşma olasılığı da Kuveyt- linin gerginliğini arttırıyor. Kuveyt-Irak sının hâlâ kesin çizgilere kavuşmadı. gelen Miloseviç Atina'nın bu ko- nudaki desteğini aradı ve aldı. Yunanistan Başbakanı Mitsota- kis, geçen salı günü gittiği Belg- rad'da bu konuyu Miloseviç ile görüştükten sonra aynı gün Bonn ve Roma'yı da ziyaret ede- rek Alman ve ftalyan liderlerle Miloseviç'in söz konusu "şekü" üzerinde görüs alışverişinde bu- lunmuştu. Müoseviç, Bonn ve Roma'run henüz açıklığa kavuş- mayan bu konudaki görüş ve tepkilerini Mitsotakis'ten öğren- di. Mitsotakis, konu ile ilgili ola- rak "Yugoslavya'daki banşın saglanması ve korunması için Yunanistan'ın bir dizi girisimler- de bulunduğundan" söz ediyor. Bu girişimler daha çok Milose- viç'in kurmak istediği "mini Yu- goslavya'ya Makedonya Cum- huriyeti'nin de dahil edilmesini" öngörüyor. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı sert açıklamada ise Bul- gar Dışişleri Bakanı Stoyan Ga- nev'in üç gün önceki Atina zi- yareti süresinde Bulgaristan'ın Makedonya Cumhuriyeti'ni an- cak AT'nin alacağı karardan sonra tanımaya niyeti olduğunu açıklamasına karşın Sofya hü- kümetinin aldığı bu kararla Dı- şişleri Bakanı Ganev'jn sözüne güvenilemeyeceği kanıtlanmıştır dendi. Yunan gazeteleri ise Bulgaris- tan'ın Makedonya Cumhuriye- ti'ni dünyada ilk tanıyan ülke ol- duğunu ve kısa zamanda Make- donya Cumhuriyeti'nin bir par- çasını kendisine "ilhak" edece- ği gibi yorumlar yaptı. öte yandan Sofya'dan Atina- ya ulaşan haberlere göre Yugos- lavya'nın Makedonya Cumhuri- yeti'ne sınır oluşturan bölgeler- de Bulgar ve Sırp askerlerinin yığıldığı öne sürülüyor. Yunan askeri çevrelerinin doğrulaya- madığı bu haberler de dünkü Yunan gazetelerinin ilk sayfala- rından duyuruldu ve "Yunanis- tan'ın kuzey sınırlannda kara bulutlar beliriyor" gibi başlıklar kullanıldı. Yunan ordusunun Uç aydan bu yana "tetikte" bulun- duğunu ancak son gelen bilgüer- den sonra herhangi bir değişik- lik yapılmadığını açıklayan Yu- nan Genelkurmay Başkanlığı, "ordunun her olaâiık için hazır- lıklı olduğunu" belirtti. Yunanistan, bu arada Türki- ye'nin Makedonya Cumhuriye- ti'nin bağımsızlığını tanıyıp ta- mmayacağı konusunda da ol- dukça tedirgin. Atina- "Ankara eger Makedonya Camhuriyeti'ni bu isim altında tanırsa Turk-Yunan ilislrilerine yeni bir diken daha ekJenecektir" uyansında ısrar ediyor. Sırbistan'dan rest Sırbistan, Hırvatistan'ın an- cak savaş boyunca elinde tuta- bildiği sınırlar içerisinde tannıa- bileceğini bildirdi. Federal Baş- kanlık Konseyi'ndeki Sırbistan temsilcisi Borisav Joviç, altı ay süren iç savaş sırasında ele ge- çirdikleri toprakları Hırvatis- tan'a vermeyeceklerini açıkladı. T ACARBAKAN Makedonya hemen tanınmamalı YONCA ÖZKAYA "Makedonya'yı tanıma konu- sunda sabıru olmalıyu." Yugos- lavya'daki iç savaşın körüklen- memesi amacıyla sabırlı davra- rulması gerektiğini duşünen Ma- caristan Dışişleri Bakanı Geza Jeszenszky, "Makedonya'nın ta- nınması konusunda yanlış anla- malara meydan vermek istemediklerini" söyledi. Türkiye ziyaretüıin son ve üçüncü gününde lstanbul'u ge- zen Macaristan Dışişleri Baka- nı Jeszenszky, "Ankara ile Bu- dapeste'nin tek basianna Yugos- lavya'daki iç savaşın önlenmesini sağlayamayacaklannı" belirtti. Topkayı Sarayı'm ziyareti sıra- sında Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Macar bakan, her iki ülkenin ortak politikalannı AT ve ABD'ye aktararak, Yugoslav- ya'da barışın sağlanmasına kat- kıda bulunabileceklerini söyle- di. Macaristan Dışişleri Bakanı "Uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesiyle" barı- şın sağlanabileceğine inanıyor. Jeszenszky, "Yugoslav cumhu- riyetlerin bağımsızlıkİannın ta- nınması yapılması gerekenin ne olduğunu açıkça ortaya koyu- yor. Güney Slav uluslan da, ya- sal açıdan geüsmeieri tamamla- mak için aralannda yeni bir an- laşmaya varmalüar" dedi. Dün sabah Feriköy Ortodoks Mezarlığı'nda yatan Macar va- tandaşlanmn kabirlenni ziyaret eden ve Macaristan llimler Aka- demisi'nde eski Türk kitaplany- la Şark Kütüphanesi açan Szi- lagyi Aron'un mezanna çelenk koyan Macaristan Dışişleri Ba- kanı, öğleden sonra Istanbul- dan Moldavya'ya hareket etti. Başkent Kişinov'da Moldavya- nın tanınmasıyla ilgili bir anlaş- manın imzalanması bekleniyor. Denktaş geliyor • LEFKOŞA (AA) — KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan Süleyman Demirel'in davetlisi olarak 17-18 ocak günlerinde Ankara'ya iki günlük bir çalışma ziyaretinde bulunacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-KKTC ilişkilerinin gözden geçirileceği ve Kıbns sorunu hakkında danışmalarda bulunulacağı bildirildi. Denktaş, Ankara ziyaretinden sonra New York'a giderek 21 ocakta BM Genel Sekreteri Butros Gali ile görüşecek. öte yandan Rum yönetimi İideri Yorgo Vasiliu da bu hafta sonu Atina ve Selanik'te temaslar yapacak. Dizai, Diyarbakır'da • DtYARBAKIR (AA) — Irak KUrdistan Demokrat Partisi (IKDP) İideri Mesut Barzani'nin özel temsilcisi Muhsin Dizai, insani yardımın devamı konusunda Türkiye'den söz aldıklarını söyledi. Ankara'dan Kuzey Irak'a geçmek üzere uçakla Diyarbakır'a gelen Muhsin Dizai, havaalanında gazetecilerin sorulannı yanıtlarken Türkiye*de çok yararh görüşmeler yaptığmı belirtti. Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Erdal Inönü ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile göriiştüğûnü kaydeden Dizai, Türkiye'nin daha önce Kuzey Irak'a insani yardım gönderdiğani hatırlatarak bu yardımlann devamı konusunda söz aldıklannı söyledi. Ukrayna'dan nükieer atak • Dış Haberier Servisi — Ukrayna'nın topraklarında bulunan taktik nükieer silahlann denetimini ele aldığı bildirildi. Reuter'e bir demeç veren Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Georgy Zhivitsa; ülke topraklarında bulunan eski Sovyet ordusuna bağlı tüm savaş birimlerinin denetimini ele aldıklarını söyledi. Zhivitsa aynca Karadeniz donanmasına bağlı tüm gemilerin Ukrayna'ya ait olduğunu belirtti. 2 Kübahya ölüm cezası • HAVANA(AA)- ABD'nin Miami kentinden bir yatla Küba kıyılanna geldikleri sırada üzerlerinde çok sayıda silah ve mühimmatla ele geçirilen üç karşı-devrimciden ikisinin ölüm cezası, Küba temyiz mahkemesince onaylandı. Küba resmi haber ajansı Prena Latina, temyiz mahkemesinin, Küba devrimine karşı silahlı saldınlar yürütmekten ölüm cezasına çarptırılan Eduardo Diaz Betancourt (38) ve Daniel Candelario Santovenia'nın (36) cezalarını onaylandığını, ancak Pedro De La Caridad Alvarez Pedroso'nun (26) ölüm cezasını 30 yıl hapse çevirdiğini duyurdu. 60 milyon sahte florin • LONDRA(AA)- İngilterepolisinin Londra'da 60 milyon Hollanda Florini (60 milyon dolar) ele geçirdiği bild'irildi. Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, başkentin kuzeybatısında Willesden Green semtinde bir evde ele geçirilen sahte paralarla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin sorgulandığı belirtildi. Scotland Yard'dan sahte para timi başkanı komiser Chirs Newman, 'Ele geçirilen 60 milyon sahte Hollanda Florini, İngiltere tarihinde bir rekordur. Daha önce hiç bu miktarda sahte para ele geçirilmemişti" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle