09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UMHURİYET/8ÇLL IS KENTYAŞAM 11 EYLÜL 1990 GEREKLÎ TELEFONLAR STANBUL'DA BUGÜN • Bakırkoy Beledıye Baskanı Yıldırım Aktuna Ozel yaşamlannda dayakyıyen korunmaya muhtaç kadın vegençkclar ıçın yaptırılan "Kadın Sığınak Evı 'nı hızmete acacak • 3. Uluslararası Cevher Hazırtama Sempozyumu saaMO-OOda ITU nün Maçka'dakı tesıslennde başlayacak *İR MEKTUP Taksiler sanki ralli aracı • tstanbul'dakı taksılenn bırçoğu orıjınal eksozlarını değıştırerek sesı daha çok çıkan eksoz taktırmış durumdalar Bu dev kentte pek çok gurültu kaynağı varken rallı aracına benzetılmış bu taksiler denetleneraez mı' En azından fennı muayenesı yapılması gereken bu durumdakı araçların denetlenmesım ıst.yoruz MEHMET ÇİVİLÎDAC KADIKÖY'DEN Trafik alt üst oluyor • Son gunlerde, özellıkle tstanbul'un Trak>a >akasında seyyar satıcılann caddelen, meydanları ışgalıne son vermek ıçın zabıtanın gayretlı gırışımlen olduğunu gazetelerden okuyoruz Kadıköy'de de duruın farkü değıl Aynı "ışgal" yüzünden caddelerde >ürümek problem oluyor örneğın tskele Caddesı'nde Acıbadem taksı-dolmuşlannın bulunduğu sokağtn köşesı tam bır kargaşa göruntüsü venyor Pendık mınıbüslen de bu sokaktan çıkıyor Tam sokağın köşesınde seyyar satıolar bınkıyor ve trafik alt-üst oluyor Yetkılılerden çözüm beklıyoruz Ogretmen kııvrukta • tstanbul Haber Servisi — "öğretmen Yeterhlık Sınavı"na gırecek olan oğretmen adaylan, başvuru formlannı alabılmek ıçın uzun sure sıra bekledder öğretrnen adayları, başvurulannı 14 eylul akşamına kadar yapabılecekler Oğretmen Yeterhlık Sınavı ıse 14 ekımde yapılacak Bu arada, 25 eylul tanhınde tek ders sınavlan olduğunu, bu nedenle mezunıyet belgesı alamadıkları ıçın başvuruda bulunamadıklanndan yakınan bır grup öğretmen, "Tek ders stnavından geçersek başvuruda bulunamadığımız ıçın sınava gıremeyeceğız Böylece bır yıl ka>bımız olacak Bu haksızlık, mezunıyet belgesı olmadan başvurumuzu yapabılmemız gerekırdı. Tek ders sınavını veremememız halınde sınava almazlardı" dedıler KlSA KISA • Pendık Kavnarca tren ıstasyonu yakınlannda kımlığı henüz belırlenemeyen 16 yaşlarındakı bır erkek trenden düştü Ola>dan sonra ağır yaralı olarak Kartal Devlet Hastanesı'ne kaldjrüan genç kurtarılamadı • Milli>et gazetesme yapılan saldınyla ılgılı olarak aranan ve öncekı gün Asayıs Şube Müdürlüğıl'ne teshm olan Aü Yasak'm (Drej Alı) sorgusu ıçın tstanbul Cumhunyet Savcıhğı'ndan 7 gün daha ek sürenın alındığı bıldırıldı 'Ek zam eylemiyayılarak sürüyor. Sözerv Baskı ile kimse zam alamaz Taksiciler zaıııda dîretiyorBeledıyenın verdığı yuzde 50'lik zammı yetersız bulan taksı şoförlerı, kentın çeşıtli yerlerinde konvoy halınde korna çalarak eylemlenni surdnrduler. İstanbul Haber Servısı — İstan- bul'da taksı taşıma ucretlenne ya pılan yuzde 50'lık zammı >eterlı bulmayan taksı suruculennm ey lemlerı sertleşerek devam edıyor Kentın hemen hemen her yerınde taşıtlarıyla konvoy oluşturarak trafiğı kesen taksiciler, petrol fi vatlanna karşılık, venlen zammın çok duşuk olduğunda ısrar edı- yorlar İstanbul Buyukşehır Bele- dıye Başkanı Nurettın Sozen ıse yaptığı açıklamada, "Bızden bas- kı ile hıç kimse >em zam alamaz" dedı Taksı suruculennın e>lem lenrun bugun de sureceğı bıl- dırıldı tstanbul 'da geçen hafta başla- >an \e yolcu almadan konvoylar halınde kentın çeşıtli yerlennde toplanarak Buyukşehır Beledıye Başkanlığı bınası onune kadar ge lıp gosterı yapan suruculer, "ek zam" eylemlenni hafta başında daha da yoğunlaştırdılar Dunu "ışi bırakma" gunu olarak nıte- leyen taksıcılenn, eyleme katılma yan arkadaşlannı da kaba kuvvet kullanarak engellemeye çalıştıkla ngözlendı Bu nedenle eyleme ka tılanlarla katılmayanlar ve yolcu- lar arasında sık sık tartışma çıktı Özellıkle Kadıköy, Bostancı, Mecıdıyeköy, Taksım, Beşıktaş, Emınönu ve Karakoy bölgelenn- dekı taksı surucülerı başta olmak uzere ötekı bölgelerdekı arkadaş- larının da buraları "eylern merkezı" olarak seçtıklen dıkkatı çektı Bu semtlerde kendı arala rında oluşturdukları gruplaria bekleyen suruculer, volcu taşıyan taksılenn önlennı kestıler Çalışan arkadaşlannı, "eylemi bozmayın, bir gün çalışmazsanız acınızdao öimezsınız" dıye ıkna etmeye yel- tenen gruplann, uyanlara kulak asmayan meslektaşlannı tartakla- şarak ış yapmalannı engelledıklerı belutıldı Konvoylar halınde dolaşan tak- sıcılenn, taşıtlannın önlenne Turk bayrağı astıklan ve klakson çala- rak caddelerde dolaşlıkları göz- lendı Kendılenne beledıye tarafından venlen yuzde 50 oranındakı zam- mın yeterlı olmadığını, en az yuz- de 100 oranında zam ıstedıklerı- nı ve bunda da ısrarlı olduklarını belırten taksiciler, aksı halde araç larjnın masraflannı bıle karşılaya- mayacaklarım one surduler Bu arada, İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Nurettin Sozen dun oğleden sonra yaptığı açıkla mada, taksıcılığın bır kamu hız- metı olduğunu belırterek şunları söyledı "Taksıcilenn halka karşı so- nımluluklan vardır Baa taksı sa- hiplen, saptadığımız ucret tanfe- sının vetersız olduğunu one sure- rek bırkaç gunden ben eylem ya- pıjorlar. Duydugum kadan de dun de halka hızmet veren bazı taksı sahıplennı hırpalamışlar, araçlann camlannı kırmışlar Bu olay ernniyet olaMdır, polısı ılgı- lendınr Ancak bu tur hareketler vaparak bızı baskı altına alacak lannı duşunuvorlarsa \anılı\or lar Bızden baskı ile hıç kimse >enı bır zam alamaz. Esasen bızım so- rumlu kurullarımız var Gunun koşullannı dikkstte alarak onlara veterlı zammı vermıştır. Dalu fazla zam almak ıçın eylem yolu ile baskı vapmalan >anhş bır >ol dur Sonuç almalan mumkun de gıidir. Bız, herkesk konuşur, gö- ruşuraz. Ancak bu tur eylemler bu yollan tıkar." tŞt BIRAKMA GÜNÜ — Taksicfler ek zamda israr ediyorlar. (Fotograf: Uğur Gnnyuz) 055 056 • Zakrta Hûdirt»|i: 527 57 00 172 13 73 74-75 ve 088 • İSKİ ana: 068 • SAGUK: Haır Adb 077 Saftl* KMİıttü: 511 89 18 5884800 Tıp: 534 00 00 Tıp 340 01 00 Ibyferpafa HMMM. 345 46 80 SM> Etfak 131 22 09 Taksia hkyarta- 152 43 00 SSK Sartya. 588 44 00 SSK Okaaydaaı 132 30 00 SSK Giztapr 358 67 60 • TMHK. Tnflk Sah« W.: 176 24 14 (Ist) 356 04 85-86 (Kadıköy) Uife Trafik 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehmçi) 314 36 (B Çekmece) • THT- iç HltJar 573 13 31 P* Hatbr. 573 04 33 Saıtı*: 574 73 00 IteanfMf—: 573 35 25 • ODT Srted n»«naı: 527 00 50 H.Paşı Daw*aa: 348 80 20 • VftPUft. StMr Itatten: 526 40 20 144 42 33 Dwb YtKan (Acwıte): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 Deab OiaMri: 543 05 25 • METEOMUUİ: (Hava tahmını öğ-enmel 573 89 80 91 522 97 03 147 51 Î0 r 345 03 04 • IfTT Gm. IM^ 145 07 20 (17 haQ mm. 011 (Bılınmeyen numaralar ve nöbetçı eczane sorma) 021 (anza) 026 ıdanışma) 031 ışehırlerarasO M 1 (sıra sorma) 032 (mlletlerarasti 0t2 (sıra sorma) OM (masai anlatma) 072 (uyandırma) 526 62 74 150 83 50 348 71 40 • TH 069 • GA2JUUZA: 585 19 90 152 10 15 Ka*ktr 339 46 48 > SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 AMERIKA DA 70 MILYON DOLAR GIŞE HASHAT1 -ESRAREMfiiZ VE DOKUMAKLI MR YOLCUUIK" 3 HARA Kahratnanlartmız en iyî macerayt en sana sakladılar... Belki de bu kez çok ıleri gittiler. BACK TO THE FUTUREIII" UNIV«R>AL «21 II4796B! 1 OC 300-1SOO- 7 1^-1930-21 45 »IUS 1143 M 76| 1 2 » 4 15 I6jft 8 4M1 O SUKfTt IJ3BD6C1 11 00 3X 1600-19 00-21 45 (IDVf RU1 |575 «5 J3( 1 1 » J4S 16 15- 8 45-2115 IMbKAl 1161 01 »II 1200-1-1 5 16 30-18 45-2100 METIOPOl I12S74 7SI 12 1>14X1 00- 9 15-21 30 |i3tıon 1215430-1645-1900-2115 HltU 11104 81) FOTOGRAF • SİNEMA KURSUEn ryi Film Dalında Oscar Adayı DüŞLER TARLASI FlELD OF DREAMS SEKIZ HARA SURELI İ UYGULAMA 15 EYIÜL C TES FOTOĞRAF GRUBU 13 00-15 00 15 EYLUL CTESI SİNEMA GRUBU 15 30-18 00 18 EYLÜL SALI FOTOGRAF GRUBU 19 00-21 00 PİNK FLOYD The WallKEVIN COSTNER AMY MACNGAN JAME5 EARL JONES BURT LANCESTEH Y M « PWIL AUDEN ROBINSON Yon: Alan Parker 2. HAFTA B*rkiy KARYA S42 11 72 11 00 1330-16.00-183(^21 TEL 152 44 61 (14 00 den Sonra) KUMBAflACI YOKUŞU KUMBARACI HAN TUNEL (ABC Kıtabev yan »okaflı) 6 EREG I DÜSÜNÜLDÜMÜZİKAL KOMEDİ Yalnız 10 Oyun UVENT KMKA 6 0 KİSII OTA 1A$A« ^ J Her Akşam 21.15 » » Ü P V l l l l l SAİT SÖKMIN DAMS GRUMI HAMİYE AOK HAVA TİYATROSIİ 6 0 KİSİLİK KADRO G*UP GONDOÖAMCEN Apktuva T>yakMu IoncSkye JoJm Mahoaay S HAFTA KANLIAY BLOODMOON SAVAŞ CİNAYETE KILIF OLAMAZ... CİNAYET, CİNAYETTİR! Yonetmen Bnan de Pakna . • STANDARD FİLMCİLİK A.$. ilginç bir SCHLESINGER filmi... Santana v« korkunun yönettiği insanlar..! J SEAM PENN MtCHâEL J FOX Casuallıes of War" m« mvm ÎOVM S-«3D-«45-3115 • • m i t D «1300-iSOO- 0OI90M •mtaı mma ao-o» ( » x-»x-z W İDPI2 30-3 3C <3& » 8 W vua mvu ±n * * mn CHI 14«II İ S-M3C 6*5- 930? S MTH ( • • • î S-MX K*^ 90D-T 5 BELIE"TARİKAT' Yon: JOHN SCHLESINGER Martın Sheen Helen Shaver •cylîlu CEP iF"HI |UI 01 «• '? M-14 15 Anljrı ETI SJINAT MERKE7I I??J K H| •?: ftt TıKHl Kl**ıv H»KAN Smıınnınlı 0 Bırkadın Bır haval Bır kcca • Hanımlar1 Alışven^ten döndüğunuzde kocanızı mahallenın sutçusu ile yalakta yakalesanız ne yaparsınız^ a) Kocanızı boşarsınu b Femmıst olursurmz c) Süt ıçmeye 6övbeedersmız • Evlı olan ve btr gün evlenecek olantüm kadınlar bu filmı kaçırmayın' Hayat gorüşûnüz değışecek • Evldık Ortadbgu gıbıdır Aslaçozume varılmaz • Kansı tarafindan atdaUan ve aldatılma korkusuyla yaşayantum exkekler ! Bu film dunyanızı degıştırecek • Kıskanç eşlerm hu fılmı seyretmesı saglıga zararlıdif SHIRLEY VALENTINE4 HAFTA BeyodluBEYOĞLU (1513240 12 00 1415 16JC 19 00 21 15 SOPME MAIKEAU msk VINCENT LINDON . Yön: CLAUDE PINOTEAU Btyoglu OUirA ıl«9 93 6ll 12 00-14 15-16 30 1845-21 15 KadıkSy M0IK0K (337 74 0011100-13 15 15 15-17 30 19 30-21 15 IŞTE AMERİKA'NEV ENKONÜKDORTADAVO... HEPSİNESİSMİ EDDIE MURPHY OSEMLI NOT BL FILM1N BAZI SAHSELERI Z\Kîl NDA KRAL' NIS ISTECI LZERINE AUERIK.A HUKUMETl TARAF1NDAN KESILMIŞTIR A\CAK KKAUYET PINISI V/\ TEMIZUK SAHVEbl AV BAŞUYOR..! ZorOlum filmının yonetmenı sızlen tehlıkenın ıçıne ve genlımın derınlıklerıne goturu>or AVA KATILIN. SEAN COHNERY KIZIL ALEC BALDW1N TOM CLANCYNİN TUM DUNYADA SATIŞ REKORLARI KIRAN ROMAMNDAN 14EYLÜLDE f% •İT* RUYASICOMfNGTOAUERICA > S HAFTA C l 5 STANDARD FİLMCİLİK A.Ş. Kurdlarve snıriar bvaz e$eneroe/ecegm<z anlamno getmeı ı Doha ne Defelryofsunui? E Ğ L E N C E B A Ş L A D I W/İP Melanıe Grılfrth • Jefl Daraels • Yon Jonathan Demme Krtkiy NAKAN (337 80 821 1100-1315 15 30 18 30-31 30 Sizi uyarmıştık değil mi? Ama dinlemediniz! GttEMLiNLE? 2 Gremlıns 2 İşte, yine ürediler... FUAYEMİZDE Savaş Yıkımdtr' adlı karıkatür sergısı ızlenebılır DEMENİN HAKLİLIĞINI KANITLAYAN FİLM• SAVAŞ'A HAYIR İSMİNİ UNUTMA 1300 -15 30-1800- 2000 LUDMİLLA KASATRINA • LUDMİLLA İVANOVA OKM 158 69 87 EDEBİYATBAŞYAPITI SİNEKLERİN I TANRISI"Lord of the llies" Bcyoglu EMEK |144 B4 30) 12 00-14 15-16 30-18 45-2115 Kld*»y REKS (336 0112) 12 00-14 15-16 30-18 45-2115 F m i f a U e MİLEUL (566 12 96) *nfc»n AKÜM [127 76 5BI REKUM FİLMİ DA6ITIMIND» 149 50 33 ALBERTO 2 H»FT» MORAVIA'ran eserinden /&n. veME&HIM VOD DORIS DORRIE KSM Itldıkiy KMtur Sınjl M 348 01 42 12 no 14 1-. 16 1(1 19 0O J l 15 Pir Sultan ABOAL" DANIŞTAYDA.. AMİA1M İİİ1ÎI İh IİVVIHOSI C^MTIN İÇİHP6N POLITIK GULOURU ^••nılrn /FKldOKtR Mu/ık Kl/ll IH\I \K w.*TlYATROa gfi stilist, iç mimar, grafıker, manken O L M A K İ S T E Y E N L E R istasyon sanat evi Tl-:ŞVİK.İYE Maçka Cad. 41/7 Maçka Palas 1-M) 56 50-131) 66 MRENKÖY Ftemefendi Cad. 36SANATKÖŞKÜ 3X541 31-32-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle