11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ev, daire, büro, muayenehane... Konunuz konutsa PAMUKBANK'la konuşun. Cu mhu V^/niiyondan 500 tnilyona l&raar PAMUKBANK Konut Destek Kredisi alın, iJr.HuJf.VTa ry/uvanıza kavuşun. 67. Yıl; Sayı: 23726 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TLtKDi daM) 11 Eylül 1990 Salı Inönti;Ya Baykal,ya beııSHP Genel Başkanı Inönü,Deniz Baykal'm da genel başkanlığa adaylığmı koymasmı istedi Lyumlu e k i p g e r e k l i Bugünkü yönetimin jyumlu çahşamadığını vurgulayan SHP lideri [nönü, "Olağanüstü kurultayda birbirleriyle uyumlu çalışan bir genel başkan ve genel sekreterlik ekibi çıkacaktır. Ya Baykal'ın ya benim uyumlu çalışacağımız bir parti meclisi ve yönetimişbaşınagelmelidir" dedi. Inönu, Baykal'ıdestekleyen parti meclisi üyelerini takımolarak nitelendirdi. ANKARA (Cumhunyet Buro- su) — SHP Genel Başkanı Erdal lnonu, Genel Sekreıer Deniz Bay- kal \e ekıbı ıle u>umlu çalışama- dıklarının ortaya cıktığını belırte- rek "Bu >oneıim dağınıklığından çıkış yolunun olaganustu kurulta- va gitraek oldugunu" soyledı lno- nu, genel sekreterlıkten ıstıfa eden Ba>kal'ın olağanustu kurulta\da genel başkan adavlığı olasılığına ılışkın değerlendırmes^nı de '••Vday lığını mutlaka koymasım isteyecegim" dı>e vaptı Basın toplantısında, "Onumuz- deki kurultaydan birbiriyle uyum- lu bir genel başkan ve genel sek- rtterlik ekibi çıkacaktır" dıyen tnonu. Cumhunyet'e yaptığı de- ğerlendırmede, "Ya Baykal'ın ya da benim uyumlu çaltşacağımız bir PM ve yonetim iş başına gel- melidir" göruşunu dıle getırdı. Genel Sekreter Deniz Baykal ve MYK uyelerının görevlerınden ıs- tıfa ettıklen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından bir basın toplantısı duzenleyen Inönu, PM'nın 19 ağustos ara yerel seçun- lennde partısının aldığı sonuçlar uzennde "geniş bir biçimde durdugunu" soyledı tnonu, 19 ağustos sonrası parti ıçı gelışme- lerı şöyle anlattı. "Ozellikle buyuk şehirlerde bekkdiğimiz sotıucu alamamış ol- maraız, uzerinde danüması onem kazanmış bir olay olarak deger- lendirildi. Konuşan arkadaşlan- mız bu seçimlerin iyi degeriendi- rilmesi geregı uzerinde durdular, ben de aym goruşteyim. Seçimden sonra bu degeriendirmeler yapüır- ken buraya kadar yapılan gonış- meler sırasında bir defa bu konu degerlendırilmiştı. Şimdi son ola- rak PM'ye getinldi. PM'ye gdme- den once MYK'daki toplanüda bir orgut sonınu konuşulurken genel sekreter yardımcımız Sayın Erol Çevikçe ile aramızda bir tarüşma oldu. Ben, o orgut meselesinin onun tarafından çozuluş şekline itiraz etlim. Ve bu davranışı dola- yısıyla kendisine iumadım kalma- dığını soyledim, Sayın Çevikçe de bunun uzerine istifa elmeyi du- şundnğuno ima etti. Daba sonra genel sekreterimiz ile yaptıgımız konuşmada, Sayın Çevikçe'nin is- tifasına gerek gonnedigini, çunku pazartesi PM toplantısında butun MYK'nın istifasını vermeyi du- şundugunu ve bu seçimlerin sonu- cunda bir nöbet degişikligi bir ye- ni ekip gelmesi gerektigine inan- dığıru soyledi. Daha sonra ben Sa- yın Çevikce'nin istifasının onem- li olduğuna işaret ettim ve Sayıa Çevikçe istifasını verdi. Bugnn de (oplantının başında Sayın Baykal (Arkası Sa. 16. Su. l'de) CUNEYT ARCAYUREK yazıyor İnönü'den Hodri Meydan Baykal'ın adaylığmı koymaması olasılığını hesap dışı tutmayan İnonü, "Israr edeceğım, adaylığını mutlaka koymasmı ısteyeceğım, başka çare yok" dıyordu 19. Saytada İZMİR'den HİKMET ÇETİHKAYA Yol Toplantı 29 eylülde Ayrımı. SERT TARTIŞMA — tnonu, 'Boyle yonelım olmaz.Bır kışiyı gorevden almaya çahşıvorum. Butun ekip karşı çıkıyor'derken Baykal, bunun reaksiyon olmadıgını belirtti. tnonu, 'Beni dinleyin, sizin anlayışınız bizim ıhtıyacımızı karsılamıyor' diyerek BaykaPa sert bir dille yanıt verdi. (Fotoğraf: AA) Baykal:Durumçok ciddi Tercih' kurultayıSHP Parti Meclisi'nde Deniz Baykal ve MYK üyeleri istifalannı genel başkana verdiler. înönü, Olağanüstü Kurultay'ı 29 eylülde toplantıyaçağırdı, P M toplantısında lnonu ve Baykal sert bir dille tartıştılar. İnönü 'bir kişiyi eleştirdiğinde karşısına bir ekibin çıktığını' soyledi. Baykal istifalann reaksiyon olmadığı göruşünu savundu. Baykal-İnönu arasındaki tartışmadan sonra Baykal toplantıyı terk etti. lnonu ve Baykal şimdı bir yol aynmındalar 29 eylülde toplanacak olan olağanüstü kurultayda buyük bir olasılıkla lnonu ve Baykal'ın PM lıstesı çekışecek Bakalım yolun bitımı nereye cıkacak 17 10. Sayfada ağustosta "seçim yenilgisi" yaşadıklarına işaret eden Baykal, bu yenilginin hangi nedene dayamrsa dayansın doğrudan parti yönetimini ilgilendirdiğini bildirerek şöyle konuştu: "Bu seçim başarısızlığı ile ilgili tablo hepimizi duşündürmesi gereken bir sonuç ortaya koymuştur. Bir çıkış yolu bulmamız gerektiğine inanıyorum." \NKARA (Cumhurı>et Burosu) — SHP Genel Sekreterı Deniz Baykal. genel sekreterlık \e Parti Meciısı u>elı|ınden avrüdığıru açıkladı Baykal. Par- ti Meclısı'nın (PM) dunku toplantısında istifasını sunduktan sonra duzenledığı basın toplantısında, partının çok cıddı bıv durumla karşı karşıya oldu- ğunu bıldırdı ve bundan çıkış >olunun, parti yone- tımınde onemlı bir değışımle bulunabıleceğmı so\ledı Deniz Ba\kal, dun sabah PM toplantısının ılk bo- lümune katıldıktan sonra duzenledığı basın toplan- tısında Genel Başkan Erdal tnonu ıle bırlıkte ıkı \ılı aşkın bir suredır partıye onemlı başanlar ve kat- kılar sağladıklarını, SHP'nın Turkıye gerçeklerıne dayalı çağdaş bir sosyal demokrat parti çızgısıne gel- dığını anlattı Baykal, "Butun bunlan içinde bulun- duğumuz donemde Sayın Genel Başkanımızla bir- likte gerçekleştirdık. Orgutumuzun vç partimizin deslegi ıle butun bunlan ortaya koyduk" dedı 19 ağustosta "seçim yenilgisi" vaşadıklarına işa- ret eden Bavkal, bu venılgımn hangı nedene daya- mrsa dayansın doğrudan parti vonetımım ılgılen- dırdığını bıldırerek şöyle Vonuştu (Arkası Sa. 16, Su. 2'de) ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) — SHP'run dün toplanan Par- ti Mechsınde Genel Başkan Erdal tnonu olağanustu kurultayı 29 ey- lul cumartesı gıinü toplantıya ça- ğırdı. Toplantının basına kapalı bölumunde MYK uyelennın tumu Inönu'ye istifalannı verdıler An- cak tnonu, olağanustu kurultay topl«ntısına kadar MYK uyelenn- den görevlerıne devam etmelerı- nı istedi SHP Partı Mechsı'nın toplan- tısı tnonu ıle Baykal'ın ahşılma- dık dıyaloglanna sahne oldu tnö- (Arkası Sa. 16, Su. 4'te) 'IZİN'E IPTAL BAŞVURUSU 16. Sayfada OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA DOĞRU SHP 11. Sayfada Washington: Krizde yeni boyut 14. Sayfada • BM: Zirveye sıcak bakış 14. Sayfada Ankara: 'Tırmanış engellendi' 15. Sayfada • Ecevit: Irakyalnız 15. Sayfada • Halefoğlu: Zirve başiılıydı 15. Sayfada • Çadırkentte 5.197 kişi yaşıyor 15. Sayfada DIĞER K O R F E Z H A B E R L E R I 14. 15. SAYFALARDA RUKSEL Türkiye için önerilerNATO Dışişleri Bakanları toplantısında Helsinki zirvesi konusunda bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı, Turkiye'nin AWACS uçaklan ve diğer istihbarattan daha fazla yararlandırılmasını istedi. Baker, ABD ve Turkiye'nin bölgede onemli sayıda muharip kara birliği bulundurduğunu belirterek az miktarda birlik bulunduran İngiltere ve Fransa dışındaki diğer NATO ülkelerinin de benzer birlikler göndermelerini istedi. ABD Dışişleri Bakanı simgesel de olsa bu birliklerin moral önem taşıyacağını belirtti. SABETAYVAROLunhaberi 16. Sayfada IRAK'TANT.DÜNYAYA Saddam'dan bedava petrolDış Haberler bervisi — Irak Devlet Başkanı Saddam Husejın, Lçuncu Dunya ulkelerıne ucretsız petrol vereceğını açıkladı Saddam. "Ancak bu ulkeler alacaklan petrolu taşı>acak gemilen kendileri bulmalıdır" dedı Parıs'te toplanan Azgelişmış Ulkeler Konferansı'na katılan 41 ulkenın temsıkılen ıse Saddam'ın teklıfine tepkı gostererek bunu "kabul edılmemesi gereken bir tuzak" olarak mteledıler Saddam Huse>ın'ın Uçuncu Dunva ulkelerıne yaptığı çağıı, dun TSI 18 OO'de Bağdat televızyonunda bir sozcu aracılığıvla okundu Saddam, Uçuncu Dunva ulkelennın yukselen petrol fıyatlarından etkılendıklerını belirterek şunları sovtedı "Lçuncu Dunya ulkelennın, Korfez krizi nedenıyle ugradıklan ka\ıpların bir olçude karşılanması araacıyla. bu ulkelere ucretsiz petrol oneriyoruz. Bu ulkeler, tanker gondererek petrollerinı alabılirler. \ncak taşımava (Arkası Sa. 16. Su. 5'te) T REIS VE FATIH DENIZE AÇILDI 19. Sayfada ERBAKAN'IN GEZÎSt BtLMECE 19. Sayfada HABUR'DA PASAPORT KONTROLU — Irak'ın Kuveyt'i işgali ile ortaya çıkan kriz uzerine bu ulkelcri terk eden yabancı uyruklulardan dun de 205'i Turk olmak uzere 2 bin 19 kişi giriş yaptı. Gi- renler arasında 1.257 Bangladeşli, 331 Pakistanlı, 158 Yngoslav, 22 Çinli, 20 Hintli, 13 Rntnen. 3 Sri Lankah, 2 Bulgar, 2 Suriyeli, 1 Çek, 1 Sudanlı, 1 Lubnanlı bulunuyor. 7 Filistinli, 5 Iraklı, 2 Lrdunlu, 1 Lubnanlı >e 1 İranlı da Irak tarafına geçtı. Turkiye Irak'tan gunde en fazla 300 Bangla- deşlınin gınşine izin \erivor. Fotoğrafta Bangladeşlilenn pasaportlan kontrole gidiyor. (Fotoğraf: AA) Yüzde 15'likzam bugünyürürlükte Benzine bir zaııı dahaKörfez krizinin başlamasından bu yana akaryakıt fiyatları 3. kez zamlandı. Süper ve normalbenzinyüzde 15, gaz ve motorin fiyatları da yüzde 13.5 oranında arttınldı. Yeni fiyatlarla birlikte benzin son 34 gün içinde yüzde 53 oranında zam görmüş oldu. EkonoraFde TAKStCILER ZAMDA DIRETIYOR 8. Sayfada Uğur Mumcu sordu Kenan Evren yanıtladı "Ortadoğu'ya bulaşmak istemedik. Arap âleminin problemlerine bir karışırsak dost olanlar yarın düşman, düşman olanlar yarın dost olur. Arada biz kalırız..." "Musul bizim için macera olur..." "ABD, Amerika'nın sesi radyosunu Türkiye'de kurmak istedi, kabul etmedik..." "27 Mayıs ihtilaldir, 12 Evlül darbedir..." "Irtıca konusunda MC hükümetleri sorumludur..." Yarın Cumhuriyet 'te Helsinki Doruğu... Amerıkan ve Sovyet hderlerı Bush la Gorbacovun Helsinki Doruğu olumlu bir ge- lısmeyı vurguluyor Doruğun olumlu yanı Kortez krızınde asken cözüm yenne sıyasal cozumu on plana çıkarmasından kaynakla- nıyor VVashıngton'la Moskova'nın, bugun ıcın sı- laha başvurmaksızın, dıplomatık yontemlerle sonuç alınmasında bırleşmelerı, barış acısın- dan umut verıcı bir olaydır ABD ıle Sovyetler'ın aynı cephede yer ala- rak Helsınkı'de sergılemıs oldukları dayanıs- ma, Saddam Huseyın re)imını hedef alan an- lamlı bir uyarıdır Irak tum cabalarına karşın bu cepheyı bolmeyı basaramamıştır DSP lı- den Ecevıt'ın bugun gazetemızde yayımla- nan makalesınde belırttığı gıbı "Helsinki Do- ruğu, uluslararası alanda Irak'ın yalnızlığını (Arkası Sa. 19, Su. 1 'de) HASAN CEMAL • Liberya: Ooe oldürütdu Isyancı lıderterden Prens Johnson'a bağlı kuvvetlerce yaralı olarak ele geçınlen Devlet Başkanı Doe'nun oldurulduğu bıldmtdı 3. Sayfada • Mitsotakis'ın ışı zorlaşıyor Yununısiun başbakcınımn uyguladıçı ozelteştırme programı halkta tepkı yarattı J. Sayfada • Mini dızilerin kraliçesi 7"t dızılerıyle unlenen Jane Seymour şımdı de "Fransız Devnmı"nde Mane Antoınette'ı oynuvor 4. Sayfada • Barışnikov dansı \erdeyse e?berienmı$ bir konudan \ola çıkan "Bevaz Ceceler" adlı fılmın tek ılgınç yonu Barışnikov 'un dansı Fılm TV l'de gostertltyor 4. Sayfada • TOB-DER davası Yakulananlar mahkûm oldu, kaçanlara beraat Asken Yargıtay Başsavcılığı avukatların karann duzeltılmesı baş\urusunu reddettı 10. Sayfada • Koşkte 1991 toplantısı Cumhurbaşkanı Turgut Ozal 1991 ytlı program ve butçe hazırlıklanna el kovdu Ekonomide • Ordudan ıhale taarruzu TSK'ntn yoğun bir şekılde sıluh ve muhımmat alımlan ıçın ıhaleler açıığı belırlendı Ekonomide • Krallar yedek beklemez BJK'lı Fevyaz. A vdın macında kendını buldu Sporda • Kafkasya'da barışın şansı az Bolgede ulusal kımhklenne s/// \ıkıya sarı/an halklar duşmanlıklara da ttıhn^ler Arka Sayfada • Raketlerde surpnz Lrkekk-ıde Sumpnt\ buvunlurda Sabatını larandı Arka Sa\fadu GOZLEM UGUR MUMCU Aym Nokta... Helsinki Doruğu'nda ne gıbı kararlar alındı 9 Alınan kararlan onumuzdekı gunlerın uygulamalarıyla gö- receğız Eğer, bolgede Arap ulkelerı ıle ABO ve Turkiye'nin katılacağı bir askerı pakt kurulması kararı alınmışsa, 1950'lere donuluyor demektır Turkıye NATO'ya alınmasından once Ingıltere, bolgede Mı- (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle