16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EYLÜL 1990 Süngerin adı kaldı • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Bodrum yarımadasında hastalık fena vurdu süngercileri. Birçok teknenin geçim kaynağı sunger "belalı hastahk"tan bu yana yok oldu. Tekneler balıkçılığa ve turizme zorunlu dümen kırdı. Çok değil 4-5 yıl önce bereketli bir geçim kaynağı olan sunger tezgâhlarda tepeleme satılırdı. Şimdi küçük sepetlerde hastalıklı yüzleriyle alıcı bekliyor. Yahkavaklı Kocabıyık Mehmet süngercilikten sanki çok yıllar önce terk edilmiş bir geçim kaynağı gibi soz ediyor. Yarımadada kalan 3-5 sunger teknesinde 60-70 kulacı göze alan dalgıçlar yaşamlannı riske atarak denizin son süngerlerini almaya çalışıyorlar. (Fbtoğraf: Serdar Kızık) 10. yılında 12 Eyltil • Haber Merkeri — Yann 12 eylül askeri müdahaJesinin 10. yılı. SHP Genel Başkanı Erdal lnönü, 12 Eylül mudahalesi ile demokratik haklann askıya alındığıru, partilerin kapatıldığını, yıllardır siyasetle uğraşan kişilerin yasaklandığını belirterek, "Artık son 10 yılda askeri mudahale olmayacak diyorsak bunda SHP'nin katkısı vardır" diye konuştu. Inönu, SHP Parti Meclisi'nde konuşurken Türkiye'nin 10 yıl önceki demokrasiyi hâlâ aradığını söyledi ve "Bir mudahale olmadı, ama demokrasimiz de olgunluk seviyesine gelemedi" dedi. Izmir'de de TMMOB'nin öncülüğünde 10-15 eylül tarihleri arasında "12 Eylül'ün sonuçlan" konulu bir dizi etkinlik düzenlendi. t H(xiri Meydaııa takipsizlik • ANKARA (UBA) — Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu canh yayın "Hodri Me>'dan" programmda "tarafsız davranılmadığı" gerekçesiyle TRT Genel Müduril hakkında yapılan suç duyurusunu karara bağladı. Suçlamayı yerinde görmeyen Başsavcıhk takipsizlik kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet A. Hancıoğlu, Refik Ceylan adlı kişinin yaptığı suç duyurusuna ilişkin incelemenin tamamlandığını veTRT Genel Müdıirü Kerim Aydın Erdem hakkında, "görevi kötüye kullanmak" suçundan soruşturma açılmasına gerek bulunmadığını bildirdi. lstanbul'da oturan ve daha önce de silahlı saldırıyla öldürülen gazeteci yazar Turan Dursun'la . birlikte "Yasak Oyunlar" filminin yayın sırasında kesilmesiyle ilgili olarak Televizyon Dairesi Başkanı önder Ulay hakkında ceza davası açtıran Refik Ceylan, haziran ayında da Hodri Meydan programında canh yayın ilkelerine uygun davranılmadığını öne sürmüştiı. AÇ3KLAMA • Turan Dursun'un öldürülmesi olayında, 13 yaşındaki oğlum Arhan Akün'un görgü tanığı olduğu baa gazetelerde neşredildi. Gerçekte oğlum öldürme olayını görmedi ve olaydan sonra Turan Dursun'un cesedinı yerde görünce yakındaki markete haber verdi. Butun görgu ve bılgisinın bu olduğunu, öldüreni ve öldürenleri kesınükle görmedığini zabıtaya ve Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede açıkça belimiği haide bunun aksine haberler oğlum için hayatı tehlike yaratabilir. Bunu takdir edersiniz. Lütfen bu yazıyı gazetenizde yayımlayınız. ARMAN AKÜN (Arhan Akün'un babası) HABERLER CUMHURİYET/U 'LAGANÜSTÜKURULTAYA DOĞRUSHP Partililer de yol aynmındafç Polltlka Serv/s/ — SHP'de gündeme gelen olağa- nüstû kurultay, partinin bazı kademelerinde ve örgütSerinde "sûrpriz" olarak nitelenirken, bazı partililer de ortaya çt- kan "yol aynmı"nı, "beklenen gellşme" olarak değer- lendirdiler. lıdır. Seçilirse seçilsin, geldikten sonra da parti hiyerarşisi içinde partili hukukunu komyan yöne- ticiler seçildiği takdirde parti bu- yür. Halka daha fazla hizmet edi- lir. Biz bu anlamda, bu son geliş- melerin kısa dönemde burukluk, sıkıntı yarayacağını, ama uzun dö- nemde partimize yarar sağlayaca- ğını düşunüyoruz. Sonuç, Türk halkı için de Türkiye için de iyi olacaktır. TMÇ Aytm- (SHP Aydın tl Başkanı): Olağanustü kurultaya gitrneyi bu aşamada gerekli gör- müyorum. Ama madem ki bu ka- rar alınmış saygılıyız. Genel sek- reterin istifasım uzüntüyle karşı- ladık. Gönlümuz istifa etmemesi- ni isterdi, hiç olmazsa olağan ku- rultaya kadar mevcut yönetimle götürülmesınde yarar vardı. Ta- banda ciddi bir kargaşa var. Aci- len kurultay delegelerini toplantı- ya çağırıp onlarla görüşeceğim. Aydın ilinin verihniş bir kararı yoktur şu anda. B\zim delegeleri- miz tnönu-Baykal ikilisine göre karar veriyordu, ikisinin arasında seçirn yapmak durumu ortaya çı- kmca ciddi olarak duşünmemiz Iazım. Bugünden başlayarak "olağanûstü kurvltaya doğru SHP"de partinin çeşitli kademelerinde görevde bulunan ya da daha önceden görev yapmış partililerin görüşleri- ni, kurultayla ilgili genel merkez ve yerel örgûtler dûze- yinde gelişmeleri aktarıyoruz. kavuşacağına ina-H k n * lİBİü fS//P es*/ Ce/ıe/ Saymam): Tuttuğumuz yolun biz- leri bu noktaya getireceğinı daha işin başında söylemiştim. Yararı olmamıştı. Bugün yapacağım de- ğerlendirmenin de yaran olacağını sannuyorum. Gorduğüm kadany- la demokratik mekanizma çalışı- yor. Tıkalı gorünmüyor. Arkadaş- lar demokratik haklarını kuilanı- yorlar. Bu aşamadaki tahminim, gelişmelerde bire>sel ilişkıler etken gözükse de sonuçta kurultayın so- rumluluk duygusu ve yüksek ıra- desi egemen olur. Kurultaydan beklentim, birlik, butunluk, dir- lik, düzenlik içerisinde çıkıl- masıdır. Er*l Çevik- çe (SHP eskı Genel Sekreıer Yardımcı- 5;>:"Olayın bu boyutta ortaya çıkacağı veya öyle değerlendi- rileceğini ben birkaç gündur söylüyorum. Partide zaman içerisinde gelişen sorun kendı boyutunda genel baş- kanca değerlendirildı, oyle görü- nüyor. Dolayısıyla bir olağanüs- tu kurultay ihtiyacını duydular. Ben olağan kurultaya kadar genel başkanın önünun açıldığını ve partiyi o çerçevede yöneteceğini tahminen bekliyordum. Ama önemli gördüler. Demek ki olay benim özellikle orgütsel nedenler- den dolayı yarattığım sorundan çok önemli. Bu karar onu göste- riyor. Partide iki başlı yönetimin sağlıksız olduğunu kabullendiler. Bu durumun ortadan kalkmasının gerekliliğine kendisi de inandığı- nı açıkça belli etti ve kurultaya gitme intiyacını duydu." All Rıza K«ç (Altındağ Bele- diye Başkanı): SHP'nin yapılaş- masında, her makamında sıkıntı var Bir partinin bu s.kınülarıat- H p SODEP BİRLEŞMESİNDEN BU YANA 7 KURULTAY YAPTI ması gerekır. Sıkıntılarla bırlıkte y iktidar olması söz konusu değil- dir. Ana muhaiefet partisi olan SHP'nin Türkiye kamuoyunda az da olsa genel anlamda puan kay- betmesi parti içerisindeki gizli sı- AylaAkfaal (SHP Parıı Meclisi eskı uyesı): Olağa- nustü kurultay kararı yerinde. Başka çaresi de yoktu. Son ikı yılda parti bu- j yük yara almış- S tı. CHP tabanıyla, tum sosyalde- mokratların güç birliğiyle bu ya- ranın sanlacağına inanıyorum. Parti tabanına guvenim tamdır. Inönü'nun liderliğinde, 'önce par- tim ve halkımın mutluluğu' diyen, uretken ve özverili bir sosyalde- mokrat kadroyla SHP'nin eskı gu- venilirliğıne nıyorum. ••> (PM uye- si, Yenihkçı Sosyal Demok- ratlar'ın önde gelen ismi) "Biz SHP yönetimi- ne talibiz. Parti- yi nasıl yonete- ceğimizi, ülkeyi nasıTyöneteceğimızı net bir şekıl- de açıklayacağız. Seçmene iktıda- ra geldığimizde ne yapacağımızı butun açıklığıyla anlatacağız. Bunları da önümüzdeki gunlerde ana hatlanyla açıklamaya başla- yacağız." Brtel İmml (SHP Diyarbakır tl Başkanı): "Güzel ve iyi bir ka- rar olduğuna inanıyorum. iyi şey- ler vaat edeceğini sanıyorum. Bu- nu sosyaldemokratlar ve SHP'nin toparlanabilmesi için bir fırsat olarak nitelıyorum. SHP bu fır- satı en iyi şekilde değerlendir- melidir. hmm* Çakk (SHP Uşak tl Başkanı): Son gelişmeler parti içinde yüzeysel bir olaydır. 19 ağustos yerel seçimlerinden kay- naklandı. Partimiz 26 Man'tan sonra her nedense biraz oy kaybet- ti. Bilhassa 26 Mart'tan hemen sonra elde ettiği avantajı ve halk- tan gördüğu rağbeti tekraı elde et- mek için kurultaya gidilmesi ka- ranna saygılıyız. Sonucu kurultay belirleyecektir. Partiyi ilgüendiren sorunlar bunlar, kişisel sorunlar değil. Biz Baykalcıyız, biz Inönu- cüyüz demiyorum. Biz SHP ola- rak varız. Hedefırniz SHP'nin toplumda etkin bir parti olmayı sürdürmesi. Genel sekreterin isti- fası Baykal ve arkadaşlan ile ilgi- li tenkitlerin ne dereceye kadar doğru olduğunun gün ışığına çık- ması açısından verilmiş bir karar- dır herhalde. Bu karar iyidir ya da kötüdür, diye bir şey söylemem mumkün değil." AhoM* Sonşui (Konak Bele- diye Başkanı): Ben bu istifayı bir olgunluk olarak değerlendiriyo- rum. Bir parti yetkılisi, onur sa- hibi, politika yapan bir parti yet- kilisi, günü geldiğinde, başarısız- lığı tartışıldığmda çekilmesini bil- miş. Benim genel sekreterim de böyle yapıyor. Ben kendisinı kut- luyorum, rakiplerine, kendisini başansız gösterenlere; 'buyrun ben çekiliyorum, gelin partiyi yönetin' diyor. Yaptığı bir görev anlayışı içerisinde bir olgunluk ör- neği. Belki bir muddet dinlenecek. Örgutlerde daha aktıf çahşıp ye- ni poutıka üreterek karşıtlanna da bir imkân sağlayacak. Bir ölçüde demokrasinın gereği, süreç içinde Deniz Baykal'ın eksikliği hıssedı- lecek ya da bu yönetim basanlı olacak. Bu, partiye belki bir dina- mizm getirir diye duşünüyorum. Parti tabanında beni de zaafa dü- şüren olaylar olsa, partim için da- ha iyi olacağını duşunerek geri çe- kilirim. Ama süreç içerisinde be- nim boşluğumu dolduran insan- lar olmazsa çok daha görkemli ge- leceğimi de düşunuyorum. Oyfcu Akgfe (SHP tzmir fLBaşkanı): "Olağanustü kurulta- ya gidilmesi herhalde kaçımlmaz oldu. PM'nin neden bu gereği duyduğunu bilmiyorum. Gerekçe- sini henüz bilmiyorum, öğrendik- ten sonra yorum yapabilirim. Ge- nel sekreterin istifa metnini iste- dim. Onu gördükten sonra yorum yapabilirim. tstifa bir irade beya- nıdır, ama neye dayanarak bunu bilmeliyiz. tzmir orgütünun înö- nü ile Baykal arasında bir tercih- le karşı karşıya kalacağını sarunı- yorum. Genel başkanımızm da ge- nel sekreterimizin de bizi böyle bir seçimle karşı karşıya bıracağını sannuyorum. Genel başkanı da çok seviyoruz, benim milletveki- lim,sonra genel sekreteri de sevi- yoruz. Zor bir tercih ''arşısında kalmak istemiyoruz." 9ta*tar KmtLmsymh ,CHP Balıkesir ll Başkanı): "Deniz Bay- kal'ın olağanustü kurultaya kadar görevde kalmasında yarar görü- yordum. Aynlmasa iyi olurdu. Çok erken ahnan bir karar. An- cak her fikre saygımız var. Olağa- nustü kurultayı da bu aşamada doğru bulmuyorum. Yeni seçile- cek kurultay delegeleriyle büyük kurultaya gitmeyı yararlı göruyo- rum. Kesınükle olağanustü kurul- taya gerek yok. Normal ilçe ve il- lenn kongreleri yapılıp büyuk ku- rultay ondan sonra yapümalıydı!' Hteeyfaı Açüudn (SHP Ha- tay tl Başkanı): Olağanustü ku- rultaya gidildiğini yeni öğrendim. Her kurultay partiye dinamizm kazandınr. Her zaman, her yerde gruplar olabilir. Haliyle gruplar- la girilen kurultayda sorunlar da doğaldır. lsteyen istedıği görevden ayrılabilir, göreve seçilen görevi göturur. Ercaa Ha- rakaş (SHP tsıanbul tl Baş- kanı): Kurultay karannı olumlu b u l u y o r u m . Partinin içinde bulunduğu tıka- nıklığı aşmasına katkı sağlayaca ğına inanıyorum. Kuruttay sade- ce yeni bir yonetım seçmekle ye- tinmemeli. Aynı zamanda parti- nin bu noktaya gelme nedenleri- nin de tartışılarak geleceğe yöne- lik yeni politikalar belirlemeli. Ve bunlar topluma duyurulmalıdır. A M R M U «xbck (SHP Van ll Başkanı): "Şu anda bir şey söylemek istemiyonım. SHP ne yapacağına kurultayda karar ve- recektir. Benim bİT şey söylemem bir şey ifade etmez. Bize kalsa böyle bir huzursuzluğu istemiyor- duk. Bu nedenle üzüntülüyüz. Ka- rarları kurultay verecektir:' kıntıyı güne çıkarmıştır. Hangi makamlara kimler talip olurlarsa olsunlar, sosyal demokrat olduğu- nu iddia eden bir partinin sosyal- demokrat olduğunu ıddia eden yöneticileri, parti içı demokrasiyi gündeme getirmelidırler. Dar grupcu, hizipci, birbirini sevmeyen ekipler, bu partide bertaraf olma- 5 yılda 5 olağanustü kurultayANKARA (AA) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti, HP-SODEP birleşmesi öncesinden bu yana 5'i olağanustü olmak üzere toplam 7 ku- rultay yaptı. SHP, ilk olağanustü kurultayuu SODEP olarak, 2 Kasım 1985'te yaptı. Bu kurultay- da HP-SODEP birleşmesi karan ahndı. SHP olarak, ikinci olağanustü kurultay 30-31 Ma- yıs 1986'da tüzuk değişikliği için toplandı. Tü- zukte yapılan değişiklikle, MKYK, Parti Mec- lisi ve Merkez Yurütme Kurulu şeklinde iki ayn organ olarak yeniden düzenlendi. Üçuncü olağanustü kurultay 26-28 Haziran 1987 ta- rihlen arasında gerçekleştirildi. Bu kurulvay- da da tüzük değişikliği ve programın geni'şle- tilmesi yapıldı. 4 Haziran 1989'da 4. olağa- nüstü ve 28 Ocak 1990'da 5. olağanustü ku- rultaylar toplandı. Bu kurultaylar da tüzuk değişikliği yapıldı. Genel Başkan Erdal İnönü'nün dun yaptı- ğı çağrı ile 29 Eylül 1990 tarihınde altıncı ola- ğanustü kurultay toplantıya çağrıldı. SHP, bu süre içinde iki tane olağan kurul- tay yaptı. Bunlardm birincisirri 6 Termnuz 1984, ikincisini de 25-26 Haziran 1988'deger- çekleştirdi. Üçuncü olağan kurultay ise hazi- ran 1991 tarihinde yapılacak. Yıldırıat Aktona (Ba- kırkoy Belediye Başkanı): Parti- mizde Bayra- mpaşa seçimle- rinden sonra sı- kıntılar doğdu. Sıkıntıların tüm nedeni bu değil. Partimizin tam bir ana muhaiefet partisi olmasını engelleyen sorun- ların çözumlenrnesi, içinde bulu- nulan sıkıntıların suratle aşılma- sı gerekiyor. Kurultayda bunlara çözum bulunmasını bekliyoruz. Sağlıklı, gerçekçi, partimizi büyü- tecek, muhaiefet görevıni çok iyi yapabilecek, halkımızın istekleri- ne yanıt verebilecek programlar uretilebilmeli. Partimizde partici- lik bilincimn oluşması, parti için- de butünleşmenin ve dayanışma- nın sağlanması da diğer beklenti- lerimiz. AM Steer (Bornova Belediye Başkanı): "Hem belediye başka- nı hem de kurultay delegesi, par- ti üyesi olarak buradaki örgütte- ki arkadaşlann eğüımini alarak ve buradaki örgutün göruşunu ora- da yansıtmak isterim tabiı. önce arkadaşlarımla görüşmeden bu konuda herhangi bir şey söyle- mem mümkun değil. Henüz par- ti meclisinde olan bitenden habe- rim olmadan bir şey söylemem mümkün değil. önce gerekçeleri bir göreyim;1 C&am T m e a (Karşıyaka Be- lediye Başkanı): "Savın Baykal ik arkadaşlanmn parti yönetimieri- nin hangi kademesinde istekli olup olmayacaklaıını bilemiyo- rum. Ancak, SHP'nin yönetimleri dışında kalmayı tercih edebilecek- lerini de duyuyorum. Her iki çö- zümde de genel başkanımız Erdal İnönü'nün başkanlığında partimi- zi gelecekte büyütecek bir heyeca- mn, hep beraber yeniden başlar gibi sürdürülmesini beklıyorum" n-ı-^ı- B««eylk (SHP Gaziantep tl Başkanı): Olağanus- tü kongreler bizim partide son yü- larda bir hayli fazla yapılmaya başlandı. Ancak kongrelerin bel- li amacı vardır. Bu nedenle SHP'de belli sıkıntüar var ki bu karar alındı. Umanm 29 eylülde yapılacak kongrede bu sıkıntılar giderilmiş olur. Kongrede halkın beklentilerine cevap verebilecek yeni bir yönetimin oluşmasım ar- zuluyoruz. İMd K ^ I M (SHP Siirt tl Başkanı): Parti içi özeleştırilerden korkmamak gerekir. Kongre par- timize dinamizm getirir. En hayır- lısı da olağanustü kongredir. Her grubun fıkri dinlenmeli ve bölün- memeliyiz. SCRECEK etaylar olağanustü bir konfor için titizlikle.. tasarlanmış Ve butun Renault'lar gibi Renault Turkıye'nın en büyük satış sonrası teşkilaünın i yedek parça gürencesine sahip. lt 21'lenn hepsı 1991 model. Ve iç mekanlan bir dünyadan. bambaşka bir yaşamdan veriyor. Prestijin, seçkın beğenılenn altını 21. ıstü bir otomobil bu... Tamyın! ıstü bir mekan bu... Yaşayuı! RENAULT"Yaşanacak Otomobiller" R e n a u l t 2 1 R e n a u l t 2 1 M a n a g e r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle