09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 HABERLER 11 EYLÜL 1990 P A R T 1 L E R D E N A L-or*/->o ANAP Genel Başkan adaylanndan Hasan -TVfLCUCil j^aj otoel'i destekleyen Samsun Milletveküi Mehmet Akarca, hükümetin asker kullanımı için asker gönderme isteminin TBMM'deki oylamasına katümamasının I "sağlıkla ilgili mazeretlerden" kaynaklandığını bildirerek, "Büyük önderimiz, Cumhurbaşkaıumız Sayın Turgut özal'a bütün benliğiınle bağb olduğumu, her türlü işaretinin benim için mutlak uyulması gereken talimatlar olduğunu bir kez daha tekrarlanm" dedi. Akarca, dün yapüğı yazılı açıklamada, asker gönderme izni verilmesine I ilişkin tezkerenin TBMM Oenel Kurulu'nda göruşüldüğü gün, aldığı bir ilacın şiddetli alerjiye yol açtığmı, genel kurul çalışmalanna güçlükle katıldığını, görüşmelerin yanya yakın bölümünü izledikten sonra salonda ANAP grurj çoğunluğunun olduğunu görmesi üzerine aynlmakta sakınca görraediğini bildirdi. (Ankara / Cumhuriyet) t c t i f a l a r Samsun ANAP örgûtflndeki istifalan i b l l l c U d l rjevlet B a k a m K e m a l Akkaya da öaleyemedi. Bakan Akkaya, Uç gün kaldığı Samsun'da soruna çözüm bulamadan Ankara'ya döndü. ANAP tl Ikinci Başkanı Seyfettin Şen'in başını çektiği grupta yer alanlardan, yönetim kurulundan 9, yedeklerden de 10 üyenin istifa ettiğini açıklamaları üzerine ANAP ll Başkanı Şerafettin Albayrak, "15 kişilik yönetim kurulunda S üye bizden yana, benimle birlikte altı eder. Dört de yedeğimiz var. Demek ki 'yönetim kurulu ve başkan görevden düşürüldü' şeklinde çıkan söylenıiler asüsız. Yani düşme diye bir olay söz konusu değil" dedi. (Samsun / Cumhuriyet) G e n e l &*$**& Celal Ertuğ'un b a a u v e ü ç e ö r g ü tlerinin temsilcüeriyle Marmaris'te, Genel Başkan yardımcılannın da Amasra'da ayn ayn toplanmalan, Yeşiller Partisi'ndeki huzursuzluklan gün yüzüne çıkardı. YeşiÜer Partisi, yapüan tartışmalarla, Genel Başkan Ertuğ'un ifadesiyle, "düzenin partisi olma" ya da "otonomlaşarak dağılma"nın eşiğinde bulunuyor. Ertuğ, dün yaptığı açıklamada, genel başkan yardımcılannı "ucuz sol politik saplantılara takılmakla" suçladı. Genel Başkan Yardımcüarından tmran Yıldınm istifa ettiğiru açıkladı. Aydın Ayas ise istifa etmeye niyeti olmadığını belirterek "Genel başkan, yanlış bir tutum içinde, yeniden kadrolaşmaya gitmek istiyor" dedi. (Haber Merkezi) b a ş ıa dı. Devlet Bakam Işın Çelebi, 15 bin partiliye mektup yazarak seçmenlerin istediği yönetici tipini anlattı ve bu tipe uygun kişilerin delege seçilmesini istedi. ANAP Bornova ilçesinde delege seçimleri dün yapıldı. Karşıyaka'da 13 | eylül günü, Konak'ta ise 15-16-17 eylül 1 günleri delege seçimleri yapılacak. Şu anda U başkanı olan Ismail Katmerci ile Konak İlçe Başkanı Fevzi Kahraman'ın il kongresinde başkan adayı olmalan beklenirken her ikisi I de delege seçimlerine büyük önem veriyor. I Çelebi, 15 bin partiliye gönderdiği mektuplarda, seçmenin istediği yöneticilerin özelüklerini anlatırken şöyle dedi: "Yapılan analizlerde seçmenin büyük bir bölümünün demokrasiden yana olduğu, dünyaya açılmayı ve serbest piyasa ekonomisini savunduğu, kalkınan, refahı artan, zengin ve çağdaş bir Türkiye istediği, yeniliklere, acık düşünce yapısına sahip olduğu ve hayat pahalılığından şikâyet ettiği görülmektedir." (Izmir / Cumhuriyet) Demirel yürüyecek Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarımn nakli için 17 eylülde yapılacak devlet töreni öncesinde çalışmalar "ycffnnlaştı. DYP Genel Idare Kurulu üyesi Münif lslamoğlu başkanlığında kurulan komisyon, dün Aydın Menderes'i ziyaret etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Münif lslamoğlu, Mehmet Dülger, özden özbilun ile Sadettin Bilgiç'ten oluşan komisyon Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'i ziyaret ederek törene ilişkin "DYP camiası olarak yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını" sordu. Edinilen bilgiye göre Menderes, DYP heyetine tesekkür ederek "Ben de olsam, aynı şeyi yapardım" dedi.Bu arada DYP lideri Süleyman Demirel'in, 17 eylülde yapılacak devlet töreninde protokola katılmayarak teşkilatı ile birlikte halkın arasında yürüyeceği bildirildi. Törenin hazırlıklarını yürüten komisyon, Demirel'in tüm teşkilata tstanbul'da olmalan yolunda çağn yaptığım hatırlatırken illerden gelenlerin sadece il isimlerinin bulunduğu pankartlar taşıyacaklarını ve bunlarm üzerinde herhangi bir parti amblemi bulunmayacağını belirttiler. Yakalqr\pnlar mahkûm oldu, kaçanlar beraat etti TOB-DER davasında çelişkiAskeri Yargıtay Başsavcılığı, TÖB-DER avukatlannın yaptığı karar düzeltmesine ilişkin başvuruyu reddetti. Yargılamanın yenilenmesine ilişkin başvurular önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacak. TURAN YILMAZ ANKARA — Genel Başkan Gttltekin Gaaoğlu'nun da arala- nnda bulunduğu "kaçan" yöneti- cilerin beraat ettiği, yakalananla- nn ise mahkûm olduğu TÖB- DER davasındaki bu çelişkili du- rumun düzeltilmesi için yapılan başvurulardan ilki sonuçlandı. Askeri Yargıtay Başsavcılığı, TÖB- DER avukatlannın yaptığı karar düzeltmesine ilişkin başvuruyu reddetti. Askeri Yargıtay, TÖB- DER avukatlanrun, aynı savla yargılanan TÖB-DER yöneticile- rinden bir bölümünün beraat edip bir bölümünün ise 5-8 yü arasın- da hapis cezasma carptınlmalannı "çifte standart" olarak niteleyerek yaptıklan yargılamanın yenilen- mesine ilişkin başvurulannı ise önümüzdeki günlerde sonuçlan- dıracak. Türk hukuk çevrelerinde "adü hata" olarak nitelenen TÖB-DER davasındaki birbiriyle tümüyle çe- lişen iki karar, açdan iki ayn da- vada verildi. 12 Eylül'den sonra TÖB-DER'in, 1976-79 dönemi yö- neticilerinden yakalanan 36 kişi hakkında, TÖB-DER'i yasadışı bir biçimde yönettikleri savıyla, TCK'nın 141/1. maddesi uyannca dava açıldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 3 Noiu Askeri Mah- kemesi, 25 Arahk 1981'de açıkla- dığı karanyla 15 kişi için 8 yü, 21 kişi için de 5 yıl ağır hapis cezası verdi. Askeri Yargıtay 4. Dairesı'n- ce de onanan bü* karar kesinleşti. Askeri Mahkeme, bulunama- yan TÖB-DER yöneticilerinden aralannda Genel Başkan Gültekin Gazioğlu'nun da bulunduğu 20 ki- şi hakkında ise gıyabi tutuklama karan verdi. Ankara'da sıkıyöne- timin sona ermesi üzerine bu TÖB-DER yöneticilerine iüşkin dava dosyası Ankara 2. Ağır Ce- za Mahkemesi'ne gönderildi. Yi- ne TCK'nın 141/1. maddesi uya- nnca yargılanan bu TÖB-DER yo- neticileri için Ankara 2. Ağır Ce- za Mahkemesi, 15 Mart 1989'da beraat karan verdi. Temyiz edil- meyen bu karar da kesinleşti. Bu yargılama sürecinde TÖB- DER davasında, hukuk tarihine geçecek gariplikler de yaşandı. TÖB-DER yöneticilerinden Cafcf Akyiz, Askeri Mahkeme'de yar- gılanıp 8 yıl mahkûmiyet aldı. Ak- yüz, daha önce yargılandığı göz- den kaçtığı için bir kez de Anka- ra 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve bu kez beraat etti. TÖB-DER Genel Sekreteri Kemal Uznn ile Yürütme Kurulu üyesi tbrahim Sevimli'nin dosyalan ise her iki yargılamada da bulunama- dığı için, haklannda ne mahkûmi- yet ne de beraat yönünde bir ka- rar verilemedi ve durumlan orta- da kaldı. TÖB-DER davasındaki bu du- rumun, Askeri Yargıtay'a yapılan iki ayn başvuru ile düzeltilmesi is- tendi. tlk başvuru, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kara- nna dayanılarak Askeri Mahke- me'nin vermiş olduğu mahkûmi- yet kararının değistirilmesini amaçlayan, "yargılamanın venilenmesi" yönünde oldu. Bu- na ilişkin başvuruda, ceza hukuk- çusu Prof. Dr. Nevzat Torosln- nun, "gösterilen kanıt ve mevcut belgelerin, TÖB-DER'in yasadı- şına dönüştüğü iddiasını haklı göstermeye yetmediği" yönünde- ki raporu, yeni bir kanıt olarak gösterild». tkinci başvuru ise TÖB-DER'in duzenlediği Demokraük Eğitim Kurultayı'na (DEK) kaülanlar için TCK'nın 142/1, 142/3 ve 312. maddeleri uyannca verilen mah- kûmiyet kararlarmın düzeltilme- si istemiyle oldu. Başvuruda, DEK samklan için Ankara Basın Savcıhğı'nın takipsizlik karanna karşın Askeri Mahkeme'de dava açılarak mahkûmiyet karan veril- diği beürtildi. TÖB-DER davasın- daki belgelerle DEK konuşma ve bildirilerinin, her iki dava için de kullanıldığı, bunun ise hukuka ay- kırı olduğu belirtilen başvuruda, DEK samklanmn TÖB-DER yc- neticisi olmadıklan vurgulan dı. Askeri Yargıtay'dan bu başvu- ilişkin ilk yanıt, "karar düzeitme" istemi için geldi. Baş- savcılık, bu başvuruya ilişkin 3 Ni- san 1990 tarihli "ret" karannın ge- rekçesinde, "Hukumlıi vekflkrbrin esasa Hişkin savunma nlleU&iudeki talepleri 353 sayıh yasanıı 225. maddesindeki karar dözeHme ko- şullannı taşımadıgıadaıı, daha acık bir Ifadeyle hokmün özKne etkili, temyiz düekçesi ve tebögaa- mede yazılı bir bususun veya nok- san ve yaniışlann lemyiz İDCdeme- sinde göz onnne ahnmayarak do- knnnlmadan geçilmiş olması ba- linin söz konusu bulunmadıgı an- laşıldığından, ilgili daireden bn yolda bir talepte buinnnlmaya ya- sal olanak bulnnmadıgına" denildi. Askeri Yargıtay'ın, yargılama- nın yenilenmesine ilişkin başvuru- ya ilişkin incelemesinin ise henttz sürdüğü belirtüdi. İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA Yol Ayrımı Erdem: KHK'lar azalacakİnönü'nün çevresi son gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: Hizipçilik ve dar kadroculuk SHP'yi giderek ufaltıyor. İnönü bugüne dek hep sustu, gelişmeleri izlemekle yetindi. Kamuoyunda tartışma açmadı. Ancak hizipçi yönetim işi çığınndan çıkardı. 29 eylülde yapılacak olağanüstü kurultayda delegeler olayı çözecekler. İZMİR — önceki akşam SHP lideri Erdal inönü, Ankara'daki gelişmeleri sûrekli telefon görüş- mesiyle izliyor. İzmir-Ankara ara- Onlar inönü'nün isteyeceği bir genel sekreterle çalışma ortamı hazırtamak için ellerinden gele- ni yapacaklannı söyiüyorlar. Böy- sındaki telefon köprüsü, dün ya- tece haziranda yapılacak olağan pılan parti meclisi öncesi olası kuruttaya dek partiyi İnönü'ye b«- getişmelere yönelik çalışıyor. İnö- nü'nün kesin kararlı olduğu tele- fon gorüşmelerinde ortaya çıkı- yor Şöyle tonuşuyor inönü: — Hayır, bugünkü MYK ile be- nim genel başkan olarak çalış- mam olanaksızdır. Parti meclisirv de bunu açıklayacağım. On beş gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidilmesini isteyece- gim... İnönü'nün yakın çevresi de olağanüstü kurultayı onaylıyor. Geç saatlere dek süren telefon gorüşmelerinde inönü'nün şu sözleri hayli ilgi çekiyor: — Bu bir hesaplaşma değildir. Partinin büyüyüp güçlenmesi, kitlelerin umudu haline dönüş- mesi için yeni bir yapılanma sü- recinin işaretidir... Dün sabah saat 10.00'da top- lanan SHP Parti Meclisi'nde ay- nı sözleri yineliyor İnönü. SHP'nin giderek küçüldüğünü, sosyal demokrat politikalar üre- temediğinı vurguluyor. Arkadaş gruplarının birlikteliğıyle hiçbir yere vanlamayacağını açıklıyor. Parti medisinde SHP Genel Başkanı'nın eleştirilerini dikkat- le dinliyor üyeler. 45 kişilik parti medisinde İnönü'ye yakın üye sayısı 10'u aşmıyor. Bu gerçeği bilen İnönü, o nedenle seçimli olağanüstü kurultay önerisıni ge- tiriyor. Oysa Baykal ve arkadaşlannın önerisi tam tersi. Dışbank'a îş Bankası ile birlikte ortak olanlara tesekkür ederiz. İş Bankası'nın tasarruf sahiplerine sunduğu Dışbank hisselerinin tamamı satıldı. İş Bankası, Dışbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve güvene teşekkür eder. Dışbank hisse senetleri, 13 Eylül'den itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsaşı'nda işlem görmeye başlayacaktır. TÜRKİYE İŞ BANKASI rakmak istiyorlar. Ama bu düşünce önceki ak- şam değişiyor. İnönü'nün erken kurultay isteyeceğini hesaba ka- tıp şu karan verıyorlar: — Genel başkan ne isterse evet diyelim... Öyle yapıyorlar. Böylece PM, İnönü'nün iste- miyie 29 eylülde seçimli olağa- nüstü kurultay karan alıyor. SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal da önceki gün Ankara- İzmir arasında telefon köprüsü kuruyor. İnönü'nün gezisini yakın çalışma arkadaşları Adnan Kes- kin vs Erol Güngör'den öğreni- yor. Daha açıkçası İnönü'nün dü- şüncelerıni saptamaya çalışıyor. Artık SHP'de bir yöntem savası başlıyor... Baykal dün PM'de yaptığı ko nuşmada, İnönü'nün elestirileri- ne yanıt veriyordu. Baykal, "Bi- zim tek düşüncemiz SHP'yi ikti- dar yapmak" diyor ve ekliyordu: — Partiyi büyütmekten başka bir istemim olamaz. Bunun için canla başla çalışacağım. Bir iç siyasal hesaplaşmanın peşınde değilim. İnönü ve Baykal, şimdi bir yol ayrımındalar... 29 eylülde toplanacak olan olağanüstü kurultayda büyük olasılıkla İnönü ve Baykal'ın PM listesi çekişecek. İnönü'nün çalışma arkadaşla- n, "Ustemizi örgütierimizin ortak karanyla hazırlayacağız" diye kr> nuşuyoriar. Baykal'ın yakın arka- daşları ise "Mücadelenin dışın- da kalamayız" görüşünü savunu- yoriar. İnönü'nün çevresi son geliş- meleri şöyle değerlendiriyor: — Hizipçilik ve dar kadroculuk SHP'yi giderek ufaltıyor. İnönO bugüne dek hep sustu, gelişme- leri ıztemekle yetindi. Kamuoyun- da tartışma açmadı. Ancak hizip- çi yönetim ışı çığnndan çıkardı 29 eylülde yapılacak olağanüs- tü kurultayda delegeler olayı çö- zeceklerdir... Deniz Baykal'ın yakın çevresi ise şunları söylüyor: — Kararı örgüt verecektir. Sa- ytn genel başkan lıste çıkarırsa, örgüt de bizım liste çıkarmamızı isterse, elbet iki lısteyle seçımle- re gidilecektir. SHP'deki son gelişmelere iliş- kin bir soruyu eski CHP'li bir üst düzey yöneticisine ilettik. Soru- muz Bülent Ecevit'in İsmet İnö- nü'ye karşı yürüttüğü politikayla ilgiliydi. Aldığımız yanıt şu oldu: — Baykal'ın taktiği belli: İnö- nü'yü safdışı bırakmak. Ecevit: in İsmet İnönü'ye karşı uyguladı- ğı yöntem bir arkadaş birlikteli- ğinden öte bir düşünce doğrul- tusuydu. Ecevit, CHP'de demok- ratik solun öncüsüydü, halkın umuduydu. Örgütler Ecevit'in peşindeydi Oysa Baykal, yenilik- çi bir hareketın öncüsü değıi, satt arkadaş ilışkileriyle yeni politika- lar üretmeden SHP'nin lideri ol- mak istiyor. Evet, İnönü ile Baykal yol ay- nmında. Bakahm yolun bitimi ne- reye çıkacak? 90binkadro ıçınoaşvııru HAKKÂRİ (AA) — Hakkâri^ de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından tahsis edilen kadrola- ra ilginin yoğun olduğu belirtildi. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 1 ne ihdas edilen 50 bin memur, 40 bin işçi olmak üzere toplam 90 bin kadro için müracaatlar sürüyor. Hakkâri'de 9 bin kişinin alınaca- ğı belirtilen kadrolara şimdiye ka- dar 4 bin müracaat oldu. Yetkililer, ilde sıkışıklıklann meydana gelmemesi için görevlen- dirilen ekiplerin merkez köylerine giderek buradaki müracaatlan ka- bul edeceklerini söylediler. tzmir Barosu Başkanı Sabri Kurt, KHK'lan eleştirerek bu konuda duyarh davranılmasını isteyince Erdem "Bütün problem, tartışma, 'olağanüstü hal'den kaynaklanıyor. 82 Anayasası'na göre bir içtüzük konulmaması bunlara sebep oluyor. Tahmin ediyorum içtüzükte değişiklik yapacağız. Ondan sonra bu iş çözümlenir" karşıhğını verdi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Btiro- sn) — TBMM Başkanı Kaya Er- dem tzmir Barosu'nu ziyareti sı- rasında KHK'lar konusunun gün- deme getirilmesi üzerine, "Bun- dan sonra KHK adedi çok azala- cak. Içtüzuk bu donemde suratle çıkacak. O zaman mesele kalma- yacak" dedi. TBMM Başkanı Kaya Erdem dün tzmir Barosu'nu ziyaret etti. Baro Başkanı Sabri Kurt, ziyaret sırasında en büyük sorunlannın adliye sarayı sorunu olduğunu an- lattı ve bu konudaki çalışmalann hızlandırılmasını istedi. Kurt, ay- üzerine şu görüşlere yer verdi: "Ba konn yanlıs anlasıbyor. KHK gerçekte 2'ye aynhyor, yet- Idye dayanan ve olağanüstü halle ilgiü KHKIar. Bütün probJem, tarbşma olaganüsrü haiden kay- naklaaıyor. 82 Anayasası'na göre bir içtüzük konulmaması bunla- ra sebep oluyor. Tahmin ediyo- rum, içtüzükte değişiklik yapaca- gız. Ondan sonra bu iş çözümle- nir. Ben şnna da kani degilim, efendim KHKIar Mectisin yttki- sini yok ediyor. Hadisere böyle Otafanüstü hal . önemlidlr, kararlann sünıüe çık- nca herhangi bir konu yasalaşma- ması lazımdır. İçtüzükte prosedü- dan, Meclise sunulmadan kendi- rü koyarsak mesek hallolur." lerinden görüş almması gereğine TENtS OYNADI — tzmir'de inceiemelerini sürduren TBMM Baş- kanı Kaya Erdem, Karşıyaka Spor Knlübü'nü ziyaret ederek bunıda 1^ saat tenis oynadı. (Fotograf: AA) dikkat çekti. Erdem bunun üzeri- ne, "Biz bunu çok daha geniş çap- ta düşünüyonız. Komisyonlarda kanun tartışılırken bunlar TVden gosterilir, bu suretle vatandaşla- rın, meslek koruluşlannın katkı- »ı saglanacak. Belki açıkotortım da yapılır daha sonra. Bu snretle vataadaşın Meclisle olan Usanla- ra katkısı sağiamr, vatandaşm par- lamentoya vakınlaşması da sagla- nır" dedi. tzmir Baro Başkanı Sabri Kurt KHK'lan eleştirerek bu konuda daha hassas davranılmasını dile- diklerini söyledi. Erdem bunun Sabri Kurt daha sonra herkesin şikâyet etmesine karşın gereksi- nimlere uygun bir anayasamn ne- den yapüamadığını sordu ve bu- na önculük yapümasını istedi. Er- dem, bunun üzerine "Otmrap an- laşmak da zordnr. Tabii çalısma- lan başlatmak önemli" demekle yetindi. Erdem daha sonra Mec- lisle ilgili yapılan tartışmaların iç tüzükte arzu edilen değişikliklerin yapılamamasından kaynaklandı- ğını vurgulayarak "Bngan tüzük hanr halde. Ayın 17-18'inde pir- tfler toplanb yapacak. Tahmin edi- yorum bu donemde süratle çıka- cak" dedi. Öyle bir otomobil ki, iç mekanı tüm düşlerin sığabileceğı kadar ferâh.. büyük; süriıcüye.. 'yolculara sunduğu konforda cömert; görüş açısı tam bir egemenlik duygusu verecek kadar geniş; motoru fısıldarcasına sessiz. Sağlam. güvenilir ve güzel. Bu otomobil Renault 21 Ve Renault 21 'lerin en zor beğenen ve daima mükemmel olanı ısteyenlen bıle etkileyen özellikleri: Mekanda konfor . sürüşte konfor . T şte uluslararası marka olmanın, uhıslararası 1 kaliteye sahip olmanuı Renault 21'in iç mekanına kazandırdığı üstünlükler: • ıi Otomatik camlar iki seçenekli.. siz ne kadar isterseniZi • o kadar açılıyor. İçeriden kumandalı buğu çözücülü otomatik dikiz aynalannı sürücü oturduğu yerden J ayarlayabiliyor. Kadife kaplı.. yukan aşağı.. öne arkayai ayarlanabilen koltuklar yolculuklara keyif kaüyor. ı Elektronik ö n panel her an, her açıdan kontrol altında tutulabiliyor. 7 fonksryonlu bilgisayar otomobilınizle ilgili önemli bilgileri anında veriyor... Geniş hacimli bagaj çok : yükleniyor. kolay yükleniyor. Emnıyet kemen yukseklik^i ayarh.. koltuk başlıklan öne arkaya hareket ediyor. -A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle