19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 EYLÜL 1990 KENTYAŞAM CUMHURÎYET/9 Asırlık agaca kıyıldı • tstanbul Haber Servisi — Otele dönüştürülen Çırağan Sarayı'nın önündeki asırhk çınar tüm engellemelere karşın kesildi. Belediye kesilen ağacın yerine 15 yaşındaki bir çınar ağacını dikti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, ağacın kesilmemesi için Cumhuriyet Savcılığı ve Beşiktaş Kaymakamhğı'na başvurduklanm hatırlatarak "Buna rağmen ağacın kesilmesine çok üzüldüm" dedi. Orman Işletme Müdürlüğü'nün "kesilmesinde bir sakınca bulunmadığı" yolundaki raporu üzerine kesilen ağacın yerine dün Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belgrad Ormanı'ndan gerirdikleri çınarı diktiler. Park ve Bahçeler Müdürü Recep Konal, Ortaköy-Beşiktaş arasmdaki tarihi çınar ağaçlanyla süslü yolun dokusunu konıyacaklarını söyledi. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) Eminönü'nde park yasa&ı • tstanbul Haber Servisi — Eminönü Boyacı Ahmet Sokak'ta araçlann park yapmaları yasaklandı. Eminönü Belediyesi Zabıta Müdürluğü'nden yapılan açıklamaya göre önceleri Boyacı Ahmet Sokak'ta işyeri bulunanlann araçlarını park yapmalarına izin verüdiği, ancak sokağın giderek bir otopark haline dönüştüğü ve trafığin yoğunlaşması nedeniyle sokağa araç giriş çıkışının mümkün olmadıği belirtildi. Bunun üzerine alınan bir kararla sadece nakliye araçlannın yükleme ve boşaltma yapmaları süresince park yapmalarına izin verüeceği bildirildi. Eyüp'te stinnet şöleni • tstanbul Haber Servisi — Eyup Belediyesi 160 çocuğu sünnet ettirdi. Alibeyköy Parkı'nda düzenlenen ve 40 milyon liraya mal olan sünnet şöleninde konuşan Eyup Belediye Başkanı Kadir Akpınar, "Muhtarlardan gelen iştek üzerine 160 çocuğumuza erkekliğe ilk adırru attırdık. Ailelerin mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" dedi. Prens Mikasa IstanbuTda • tSTANBUL (AA) — Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Japon Prensi Tomohito Mikasa ve eşi, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Adana'dan İstanbul'a geldiler. Prens Mikasa ve eşini, Atatürk Havalimanı'nda Istanbul Vali Yardıması Erol Gökberk karsıladı. Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre dinlenen Mikasa, Vali Yardıması Gökberk'e, Istanbul'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Elf ktrik kesintisî • tstanbul Haber Servisi — TEK Ümraniye Tesisleri'nde trafo bakımı yapılacağından, yarın saat 06.00-07.00 arası bazı semtlere elektrik verilmeyeceği bildirildi. Trafo bakımı sırasında Üsküdar, Selimiye, Bağlarbaşı, Acıbadem, Kadıköy ve Moda bir saat süreyle elektrik alamayacaklar. YIUN KAHKAHA BOMBASI BA$M ZOA PAKBULUT SEN BU SEÇİMİ UNUT 21 Eylül'den itibaren 8 6ün Matine: 19.00 Suare 21.15 Biletler 12 Eylül'de Gişede Sattşa Sunulacaktır Yer Beyoglu Kuçuk Sahne Rez I43 64 17 144 43 27 YAPIM EZGİ 353 77 35 TASFİYE HALİNDEIŞIKLAR TARIM İŞLETMELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN Şirket aktifinde yer alan ve Kocaeli ili Gebze ilçesi Darı- ca Ahılarkası mevkiinde bulunan Gebze Tapu Sicil Müdür- lüğü'nün 63 pafta, 2811 parselinde kayıtlı a780 m2 , 2815 parselinde kayıtlı 6.050 m 2 , 2816 parselinde kayıtlı 5330 m 2 ve 2814 parselinde kayıtlı 6.180 m2 tasınmazın şirkete ait payı ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan halen tavuk üret- me ve besi çiftliği olarak kullanılan binalar, demirbaş ve maJ- zemeler, Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimljği'nce yaptırılan bilirkişi inceiemesi sonunda belirlenen, 3.369588.225 lira muhammen bedelle ve ihale yoluyia sa- tılacaktır. İlk satış 1.10.1990 günü saat 11.00 ila 11.30 arasında tas- fiye memurunun ofisi olan Halaskârgazi Caddesi No: 344, kat: 8 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır. Talip çıkmama- si veya arttırımın muhammen bedelin % 75'ine ulaşmaması halinde ikinci satış 8.10.1990 günü aynı saat ve yerde yapı- lacaktır. Birinci satışta en çok arttıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyia ikinci satışta, muhammen bedelin % 40 ile tüm satış masraflanm karşılayacak bir rakama ulaşılmaması ha- linde satış yapılmayacaktır. ihaleye iştirak edecek olanların satış saatinden 15 daki- ka önce muhammen bedelin % 5 oranında nakit veya dev- let tahvilini, tasfiye memurluğuna depo etmeleri şarttır. Bu şartı yerine getiremeyen hiç kimse satışa iştirak ettirilmez ve satış yerine alınmaz. Taşınmazlar, demirbaş ve malzemelerle ilgili ihale ve sa- tışa ilişkın diğer bilgiler. tasfiye memurluğundan alınabilir TASFİYE MEMURU FEELING THE QUESTIONS? LIVE THE AHSVVERS! YENİ YÜKSEKTEPE PHILOSOPHY-HISTORY-MITOLOGYDERS/SEMİNER 17.00-21.00 h. (MON-FRİ.) TEL: 167 20 59 Eski Başkan Dalan döneminde 20 kat izni aldı, Sözen 5 kata indirdi Taşkışla'yayeniotelDivan Oteli'nin arkasmdaki eski TED Kulübü'nün bulunduğu alana inşa edilecek otel, Taşkışla'ya ve çevreye uyumlu olacak. Yeni projeye göre otel Taşkışla'dan 25, Sheraton'ndan 10 metre içeri çekilecek. REMZtGÖKDAĞ tstanbul Büyükşehir Belediye- si'nin toplantısında, Divan Oteli- nin arkasmdaki alana otel inşa edilmesi kararı almasından sonra, söz konusu yerde Taşkışla'ya uyumlu bir otel yapılması için ça- hşmalara başlandı. Fransız Paste- ur Hastanesi'nin yanında bulunan ve eskiden TED Kulübü'nün tenis sahalannın bulunduğu arsa için projede yapılan son değişiklikler- den sonra otelin ancak 5 katlı ol- masına izin verildi. Yeni projeye göre otelin, Taşkışla'dan 25 met- re, Sheraton Oteli'nden 10 metre içeri çekilerek yapılacağı bildiril- di. Büyükşehir Belediyesi lmar Daire Başkanı Mehmel Yıldız ya- pılacak otelin Tâşkışla'ya benzeye- ceğini ve çevreyle uyum içinde ola- cağını söyledi. Kahraman Sadıkoglu'na ait Göktrans A.Ş. ile Japon Mitsui ve Kajima firmalanna otel yapılma- sı için verilen arsaran öyküsü şöyle gelişti: Tenis Eskrim Dağcılık VTED) Kulübü'ne ait tenis kortlarının ve sosyal tesislerinin bulunduğu arazi 1986 yılında dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafın- dan Göktrans ile Mitsui ve Kaji- ma şirketlerine verilerek TED'in araziyi terk etmesi istendi. TED- in araziden çıkmayacaklarım be- lirtmesi üzerine Istanbul Belediye- si ile kulüp mahkemelik oldu. Mahkeme TED'in lehine karar verdi. Bunun üzerine belediye söz konusu arsa için kulüpten yüksek bir kira bedeli istedi. Bu bedeli ödeyemeyeceklerini belirten kulüp yetkilileri tekrar mahkemeye baş- vurdu. Sonuçta belediye, Tarabya sırtlarındaki 25 dönümlük arsayı kulübe vererek aralarındaki anlaş- mazlığa son verdi. Bunun üzerine kulüp Taksim'deki yerinden 1988 başında ayrıldı ve geçen ay Tarab- ya'da çalışmalarına başladı. Arsanın TED tarafından boşal- tılması üzerine Göktrans ile Mit- sui ve Kajima şirketleri otel yapı- mı için harfiyat çalışmalarına baş- ladı. 26 Mart seçimlerinden son- ra yönetime gelen Nurettin Sözen, projenin çevreyle uyumu bozaca- ğı gerekcesiyle burada yapılacak otel inşaatını durdurdu. Sözen şir- ket yetkililerine, "Ben bu boyut- ta bir otele burada izin vermem. Taşkışla'ya uygun onun göriinü- münü bozmayacak bir yapı yapı- lırsa şirket yetkilileri ile olurup koauşabilirim" dedi. Şirketin, So- zen'in şartlannı kabul etmesi üze- rine otel inşaatı tekrar gündeme geldi. 4 eylül salı günü Büyükşe- hir Belediyesi'nde yapılan SHP grup toplantısında otel yapımına ilişkin karar, SHP tstanbul tl Baş- kanı Ercan Karakaş ve bazı üye- lerin ret karanna rağmen oy ço- ğunluğu ile kabul edildi. Otel yapımı için meclisin izin vermesinden sonra projenin Taş- kışla ile uyumlu olacağını beünen Büyükşehir Belediyesi lmar Dai- re Başkanı Mehmel Yıldız, "Otel ilk projesine gore 20 katlı sivri bir blok şeklindeydi. Yeni bir proje hazırlayıp oteli 7 kata indirdik. Son olarak 5 kata izin verdik. Taş- kışla'dan 25 melre, Sheralon'dan 15 metre içeri aldık. Bu alanlann yeşil alan olarak düzenlenmesi on- görüldü. Mimarisi de Taşkışla'ya benziyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Alev Coşkun, otelin yap- işlet-devret modeline göre yapıla- cağını bildirerek, "Bu proje bele- diyenin yaptığı en karlı projeler- den birisidir" dedi. 1986 yılında yapılan bir anlaşmayla söz konu- su arazide 5 yıldıZlı bir otel yapı- mına karar verildiğini belirten Coşkun, yatınmın 50 milyon do- lar olacağını söyledi. Otelin hiz- mete açıldıktan sonra ilk üç yıl için yüzde 5, ikinci üç yıl için yüz- de 6, üçüncü yıl için yüzde 8, ka- lan yıllar için de yuzde 13 oranın- da payın belediyeye verileceğini belirten Alev Coşkun, konuşma- sını şöyle sürdürdü: "Meclis grubunda yapılan top- lantıda grubun büyük bir çoğun- lugu otel yapımı için 'evet' dedi. Birkaç medis üyesi ret oyu verdi. Belediye, her yıl otel ciro kazan- sa da kazanmasa da belirli oran- da payı dolar olarak alacaktır. Bn işten belediye kârlı çıkacaktır. Yap-işlet-devret modeliyle yapıla- cak oteli şirket, 40 yıl sonra bele- diyeye devredecek." Otelin inşaatı konusunda 4 ey- lülde yapılan oturumda muhale- fetten bazı mecüs üyeleri ile Ercan Karakaş, söz konusu alana otel yapımına karşı çıko. Karakaş yap- tığı açıklamada, "Geçen dönem- lerde İslanbul'da işbaşında olan ANAP'lı belediyeler tarihsel ve doğal çevreyi büyük olçude tah- rip etmişlerdir. Sosyal demokrat belediyeler ellerinden geldiğince bu lahribatı önlemeye ve bu tah- ribatı onarma gayreti içinde olma- hdırlar. Bu anlayışla Taksim Ge- zi Parkı'nın ortasına dikilen She- raton Oteli yanlışına bir yenisinin daha eklenmemesi görüşiindeyiz" diyerek otelin yapımına karşı ol- duğunu söyledi. TOPKAPI SURLARI VE ÇEVRESİNDEKİ 7 BÎN TEZGÂH KALDIRILDI Seyyar satıcı operasyonutstanbul Haber Servisi — Top- kapı surları ve çevresindeki sey- yar satıcılara ait 7 bin tezgâh za- bıta ekipleri tarafından kaldınldı. tstanbul Büyükşehir, Fatih ve Zeytinburnu belediyeleri zabıta ekipleri Topkapı ve çevresindeki seyyar satıcılara karşı "mücadek" başlattı. 17 gündür süren operasyonlar sonucunda bu çevrenin işportacüardan temizlen- diği bildirildi. Bu arada ruhsatsız çalışan seyyar depolar kapatıldı, Topkapı'daki barınaklar da yıkıldı. Belediye zabıta ekiplerinin işportacılann yoğun olduğu böl- gelerde ortaklaşa duzenledikleri seri operasyonlar sonucu Eminö- nü . Yeni Cami ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tezgâhlar denetle- nerek yol kenannda ve cadde uze- rinde bulunan tüm işportacılar kaldınlırken, tezgâhlardaki mal- lara da el konuldu. öte yandan tstanbul Büyükşe- hir Belediyesi Zabıta Müdürü Şi- nasi Yalçın, işportacılarla muca- delenin sOrekli olacağını belirte- rek şunları söyledi: "Işsizlik ve gelir dağılımında- ki sosyal dengesizliklerin dogur- dugu seyyar satıcılık giderek art- makta ve büyük kentlerin en önemti sorunlanndan biri haline Zabıta ekiplerinin seyyar sabctlara karşı başlatuğı mücadele sürüyor. (Fotoğraf: Alaattin Çiftçi) gelmekledir. Sonınun çözümü sa- dece belediye tedbirleri ile müm- kün olama/. Çünkü bu olay ülke- mizin genel bir sorunu haline gel- miştir. Ancak biz belediyeler ola- rak halk saglığına ve çevreye za- rarlı, trafiği engelleyici düzeyde yol ve treluvar işgalleriyle Jslan- bul gibi bir tarih ve turizm mer- kezinin estetigini olumsuz yönde etkileyen işportaaların faaliyet göstermelerini engellemek için or- tak bir çalışma yiirütittekteyiz." Zabıta Müdürü Yalçın sayıları gun geçtikçe artan sey^ar satıcı- ların ana arterler, meydanlar, ter- minaller, tren istasyonları ve üst geçitlerde barmmalarını önleyici nitelik taşıyan çalışmaları ise şu maddelerle özetledi: * Rohsatsız seyyar depolannın sttratle kapatılması. • Seyyara bozuk, çürük ve fa- turasız mal veren yerlere kapatma cezası. • Seyyar el arabalannın sehir içi trafigine çıkmalannın yasak- lanması. • Çevre ve halk sağlığı açısın- dan zararlı olan maddelerin im- ha edilmesi. Yapılan denetimler sırasında tezgâhlanna el konulan işportacı- lar. zabıta müdürleri ile tartıştı- lar. Zabıta ekiplerinin çevresine toplanan yüzlerce işportacı yapı- lan uygulamaya karşı çıkarak kendilerine biraz daha olumlu yaklaşılmasını istediler. Tezgâhla- rını belediyelerin gösterecekleri yerlere koymak istediklerini belir- ten işportacılar, aynca vergi ver- me\i kabul edebileceklerini de açıkladüar. İşportacılar adına ko- nuşan Muzaffer Yılmaz (38) adın- daki satıcı ise belediyelerin ken- dilerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı ve "20 gnndiir tezgâh açamadık. Evde ailelerinw, çoluk çocuk aç. Bizi zorla hırsızlığa, ga- spa yönlendiriyorlar. Bizim hali- miz^ne olacak?" biçimmde konuştu. Istanbul Büyükşehir Belediye- si Zabıta Müdürü Şiaasi Yalçın tstanbul'un kanayan bir yarası ol- duğuna dikkat çektiği işportacı- larla ilgili olarak önümuzdeki günlerde tstanbul Büyükşehir Be- lediyesi'nde üst düzey yöneticile- rin katılacağı bir toplantıda çö- züm aranacağını bildirdi. Merhum İBRAHİM ÇAĞLAR'ın öldürülüşünü insanlık adına kınıyor, büyük acımızı paylaşan tüm dost, akraba ve yakınlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. ÇAĞLAR AİLESİ İETT pasamo kaybettim. Hükumsüzdür. HAMİ PAZARBAŞl Sürücü belgemi kaybettim. Hukümsuzdür. NURŞEN TÜFEKÇİ Deneyimli, iddialı REKLAM SORUMLUSU Pikaj, montaj bilen KARANLIK ODA OPERATÖRÜ Müracaatların Hakan Derman'dan randevu alınarak yapılması ricasıyla 5 07(4hat) MARMARA ÜNIVERŞITESI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (NİHAD SAYAR YAYIN VE YARDIM VAKFI) 1990-1991 GÜZ DÖNEMİ İNGİLİZCE KURSLARI Genel katılıma açık olarak düzenlenen kurslarımızda iz- lenecek programlar aşağıda sunulmuştur. Genel İngilizce Yoğun Genel İngilizce: Çeviri : Hafta içi - Hafta sonu Hafta içi İktisat, işletme, Maliye, Bankacılık konularında çeviri çalışmaları - Hafta sonu Conversatton : Konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar. Cumartesi NOT: Kurslarımızda başarı gösteren oğrencilerin Camb- ridge Üniversitesi tarafından düzenlenen First Certi- ficate of English sınavına girerek İngilizce eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumlarınca uluslararası duzeyde ge- çerli yeterlilik sertifikası almaları sağlanır. Bilgi için başvuru mık İsmail Sk. No: 1 Telefon : Hafta İçi : Hafta Sonu : Son Başvuru Tarihi: Dekan Sekreterliği-Ressam Na- Bahçelievler/İST. 575 16 58 09.00-19.00 09.00-12.00 10 Ekim 1990 YAZLIK DAİRE Tuzla Tıp Kent'teki hakkımı devrediyorum. Tel: 178 42 11 TEŞEKKÜR Annemizi hastalığında koyduğu teşhis ve yaptığı cerrahi müdahale ile saglığına kavuşturan büyük insan, iyi dost Operatör Doktor T4NJU AKMANLAR'a ve Asistanlarına, Başhemşire Gülseren ile bütün yardımcı personele teşekkürü bir borç biliriz. EROL-GÜLER-ÖZKAN DALU ISTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NDAN DUYURU Oda merkezimiz 11. Eylül 1990 tarihinden itibaren faaliyetine aşağıdaki adresinde devam edecektir. Tüm üyelerimizin ve ilgili kuruluşlann bilgilerine sunarız. Yeni Adres: Bûyükdere Cad. Palazoğlu Sokak 13-9 K: 1 B Blok Daire 1 ŞİŞLİ-İSTANBUL Tel: 130 98 75 - 148 31 52 Maçka Kışlası için kamuoyuna açıklamalar Ekonomi Servisi — Maçka Kışlası binası için IMKB ve İTÜ arasındaki mücadelede "taraflar" kamuoyuna ortak açıklamalar yapıyor. Borsa ara- cı üyeleri, ÎTÜ'yü "mülkiyet hakkı"na karşı gelmek ve "fu- zuli işgalcilik'Me suçlarken İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri de gazete- mize bir yazı göndererek Türki- ye açısından üniversitenin de en az borsa kadar önemli olduğu- nu belirttiler. 25 borsa aracı kurum ve ko- misyoncusunun ortak imzalı açıklamasında, İMKB'nin ya- sayla oluşturulmuş bir kamu ku- ruluşu olduğu ve kamu görevi yaptığı belirtildi. Maçka Kışla- sı'nın Milli Emlak Müdürlüğü- nce borsaya "irtifak bakkı verildiğinin" kaydedildiği açık- lamada daha sonra şöyle denil- di: "tki yıldan beri boş duran ve harabe haline gelmiş bu binanın kamu hizmetine lahsisi İTÜ'nün bazı yetkililerince engellenmek- tedir. Bilindjği üzere kamu hiz- metlerinin engellenmesi hukuka aykırı olduğu kadar bilim atala- kına da aykırı düşer. Diğer ta- raftan mülkiyet hakkının kulla- nımını engellemek de suçtur ve bilim ahlakına da sıgmaz." İTÜ Endüstri Mühendisliği araştırma görevlileri ise gazete- mize gönderdikleri yazıda, Maç- ka'nın öteden beri bir eğitim- kültür bölgesi olduğunu belirt- tiler. Borsa Başkanı Yaman Tö- runer'in, "Biz hadisoe ulusal çı- karlanmızı korumak açısından bakıyoruz" biçimindeki açıkla- masına tepki gösteren araştırma görevlileri, üniversitenin de en az borsa kadar ulusal çıkarlara hiz- met eden bir kurum olduğunu vurguladılar. Araştırma görevli- leri, borsanın çevresiyle birlikte Maçka'ya taşınması durumun- da, bu bölgedeki eğitim-kültür ortamının bozulabileceğini üe sözlerine eklediler. Boğaziçi Köprüde yine intihar tSTANBUL (AA) — Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin Boğaziçi Köpriısü'nden atlaya- rak intihar ettiği bildirildi. Gör- gu tanıklarının ifadesine göre dün öğle saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nün Beylerbeyi tara- fından atlayarak intihar ederi ki- şinin 30-35 yaşlannda bir erkek olduğu öğrenildi. Deniz polisin- den alınan bilgiye göre köprü- den atlayan kişinin cesedi veya bu kişiye ait herhangi bir iz bu- lunamadı. AKTUNA ONLEM ALIYOR \eııibosııaVla bağırsak enfeksiyonu İstanbul Haber Servisi — Ye- nibosna'da son günlerde bağırsak enfeksiyonu hastalıklan görülme- si üzerine semtte gıda maddesi ureten ve satan işyerlerini denet- leyen Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, kısa sürede has- talığın kaynağını bulacaklarım ve kurutacaklarını söyledi. Aktuna, denetlediği işyerlerinden ikisine kapatma cezası, birine eksiklikleri gidermesi için lOgün süre tarudı. Bakırköy Belediye Başkanı Yıl- dınm Aktuna, son günlerde Ye- nibosna'da bağırsak enfeksiyon- lan görülduğüne ilişkin bilgiler al- dığını belirterek semtte denetim- lerde bulundu. En kısa zamanda Yenibosna'da bağırsak enfeksi- yonlanna yol açan'kaynaklann bulunacağım belirten Aktuna, bu kaynakların kurutulacağını açık- ladı. Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi uzerindeki işyerlerini de- netleyen Aktuna, bir lahmacun, kebap ve köfte salonu ile bir si- mit fırınını temizlik ve sağlık ku- rallanna uymadıkları gerekcesiyle süresiz olarak kapattı. Yol üzerin- de seyyar satıcıların köfte ekmek satmalarını da yasaklayan Aktu- na, bir odun kömür deposunu da belediyenin ruhsat vermek için is- tediği koşullara uymaması nede- niyle kaldırılacağını bildirdi. Ak- tuna, Yenibosna daimi halk pa- zannda yaptığı incelemelerde ise dış görünüşünü beğenmediği dük- kânların esnafını uyardı. Yenibosna'da bağırsak enfek- siyonu görüldüğünü belirten Mehmet Nabi tndler'e ait Ak-Şah Yol Yapı Endüstri A.Ş.'ye de gi- den Aktuna'ya şirketin şantiye şe- fi tarafından işçilerin hastalandı- ğı belirtilerek çevredeki suların te- mizliği için yardım istendi. ADLİYEBASKEVI 'Reddi hâkime' kabul TARABYA'DA SANATÇILAR ye DOSTLAR KOOPERATİFİ'NDEKİ HAKKIMI DEVREDİYORUM 178 42 11 Türkiye'nin en güzel düğün salonlan NtŞANTAŞt I RESTAURANT Düğun Salonları 16.5OOH 19.5O0H Rez:147 6239/1477440 Salonlaruuz klinalı ve 400-1000 klşiliktir. GENÇ RAYANLAR Ingılızcevı ücretsız hazırlık kurslanmızda ve Ingıllere'da aıleler yanında bedava oğrenın AU-PAIR'LİK BİZİM İŞİMİZDİR Ist Tel 13Si599Fax 15561 39 Izmır 287534 Bursa 135300 610011 Şetııt Muhtar CaO 37'7 TaKsım - Ist Pikajör GRAFİKER 161 10 74 İETT kimlik kartımı kaybettim, hükumsüzdür. HAMİ PAZARBAŞl HANIM BAKICI Yaşlı, yatalak bir bey için yatılı hanım bakıcı 161 79 49 - 160 09 04 İngilizccyi 6 ayda konuşun, sizi Amerikalı dostunuzla buluşturalım. Tel: 349 48 57 Nüfus cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybettim. Hükumsüzdür. MİTHA T OKAN A LDtSÇ tSTANBUL (AA) — tstanbul Adliyesi'nde gorülen Cemal Sin- car davası sonrasında binadan çı- kan Sincar'ın yakınlarını silahla tarayarak 2 kişinin ölumü 15 ki- şinin de yaralanmasına neden ol- dukları iddiasıyla 3'ü tutuklu, 4'ü gıyabi tutuklu 7 sanığın yargılan- masına başlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş gü- venlik önlemleri arasında yapılan dünkü duruşmada, sanık avukat- lan Cemal Sincar'ın da aynı he- yet tarafından yargılandığını, bu nedenle de bu davanın kendileri- ne düşmesi üzerine heyetin "istin- kaf" kararı aldığım, ancak kara- nn reddedildiğini hatırlattılar. Avukatlar, heyete karşı güven- leri olduğunu, ancak bu davanın heyeti olumsuz yonde etkileyebi- leceğini, bunun da müvekkilleri aleyhine olacağını ifade ederek "reddi hâkim" talebinde bulun- dular. Mahkeme heyeti de avu- katların "reddi hâkim" talepleri- ni kabul ederek dosyayı yetkili mahkemenin tayini için Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi veya İstan- bul Tevzi Mahkemesi'ne gönder- nıe kararı aldı. Hazırlanan iddianamede "kan güunek amacıyla adam öklürdük- leri" iddıasıyla Kenan Ba\ram ile Halis Bayram'm idamı, "adam öldurmeye azmettirdikleri" ge- r ekçesiyle Mnstafa Bayram, Le- vent Bayram, Abdülaziz Balakan, Nusret Bayram ve Musa Bay- ram'm da 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. 29 haziran tarihinde Gazete ga- zetesi muhabirlerinden Sami Ba- şaran'ı öldüren, Ahmet Altınka- ya'>T da yaralayan Cemal Sincar'- ın duruşmasından sonra Adliye binasından çıkanlar otomatik si- lahlarla taranmış, birisi Sincar'- ın akrabası olmak üzere iki kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı. Adalar Çöp'e işbaşı İSTANBUL (AA) — Ada- lar Belediyesi'nde temizlik iş- çilerinin maaşlarını alamadık- lan gerekcesiyle sürdürdükleri pasif direniş sona erdi. Maaşlarını alan işçiler dün işbaşı yaptılar ve 22 günden bu yana biriken yaklaşık 200 ton çöpü temizlemeye başla- dılar. Adalar Belediye Başkanı Recep Koç'tan alınan bilgiye göre belediye kendi kaynak- larından topladığı 875 milyon lirayı işçilerin maaş bedeli olarak dağıttı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle