09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
// EYLÜL 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Teletaş AzerbaycanVia • Ekonomi Seryisi — Teletaş yetkilileri ile Azerbaycan Haberleşme Bakanı Şamil Musaev arasında Istanbul'da imzalanan sözleşme ile Azerbaycan'ın kritik bölgeleri olan Nahcivan, Dağlık Karabağ ve Gence gibi yöreleri ile küçük yerleşim aJanlan arasında haberleşme irtibatlanmn sağlanması Teletaş tarafından üretilen kırsal abone radyo sistemleri ile gerçekleştirilecek. Köy-TıırlFC l • ANKARA (AA) — Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 4 milyon dolarlık sennaye katılımıyla Köy-Tur Holding'e ortak oluyor. Köy- Tur Holding'le IFC arasmda, kunımun holdinge ortak olması konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşma uyannca Köy-Tur Holding'in sermayesi arttınlacak ve arttırılan sermayeye IFC'nin 4 milyon dolarla iştiraki sağlanacak. IFCayncaKöy-Tur Holding'e 8.6 milyon dolarlık kredi sağlayacak. Dünya Bankası'nın bir yan kunıluşu olan IFC, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatınmlarını teşvik etmeyi hedefliyor. Kuruluş, özel sektör işletmelerine fınansman olanaklan sağlıyor. Ttirkiye?den yardım • ANKARA (AA) — Türkiye hükümetinin gelişmekte olan ülkelcre yapacagı teknik yardımlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kaynaklaıın temini ile yapüacak yardım ve harcamalarla ilgili esaslar hakkmdaki Bakanlar Kurulu karan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yardım yapılacak ülkeler ile yardımlann miktarı ve nitelikleri ilgili bakanlık ve kuruluşlar, istişare yapılarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nca kararlaştınlacak. Söz konusu ülkelerde yapılacak işler ve harcama sonuçları ise bir rapor halinde uygulama yılını izleyen yılın ocak ayında Dışişleri, Maliye ve Gümrilk Bakanhğı ile Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarlığYna bildirilecek. Türkiye- Romanya • ANKARA (AA) — Türkiye'den bir süre önce elektrik enerjisi ithal etmeye başlayan Romanya'nın Türkiye ile uzun vadeli alım- satım anlaşması isteğinde olduğu öğrenildi. Elektrik ahm-satımı konusunda Ankara'da bulunan bir Rumen heyeti, TEK Genel Müdürluğü'nden bedelini mal ve hizmet karşılığa ödemek üzere üç yıl süre ile elektrik ithali talebinde bulundu. Yetkililer, Rumen heyetinin bu talebinin görüşüldüğünü ve konunun önümüzdeki günlerde Romanya ile Türk hükümetleri arasında yapılacak "KEK" toplantılarında ele alınacagını bildirdiler. Avrupalı taruncılar • ANKARA (AA) — Avmpa Tanm Konfederasyonu'nun (CEA) 42. genel kurul toplantısı 1-5 ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın açılış konuşmasını yapacagı genel kurul toplantısında, Başbakan Yıldınm Akbulut ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar'ın da birer konuşma yapacaklan belirtildi. Genel kurula CEA'ya üye 20 ülkeden 500 kadar delege ile uluslararası tarım örgütleri temsilcileri, raportörleri ve sekretarya ile birlikte toplam bin 200 kişinin katılması bekleniyor. Altın çiftçiler • ORDU (Cumhuriyet) — Ordu'da en iyi fındık yetiştiren 3 çiftçiye ödül verilecek. Tarım ll Müdürlügü'nce uzmanlardan oluşturulan jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi fındığı yetiştiren çiftçilerden birinciye altın, ikinci ve üçüncüye de gümüş çotansk ile çeşitli zirai ilac ve aletler verilecek. ödül töreni 28 Eylül 1990 akşamı Otel Belde'de düzenlenecek gecede verilecek. Köşk'te 1991toplantısı Başbakan Akbukıt ve bazı bakanların 1991 yılı için "seçim yatırımı"na dönük bütçe ve program hazırlığı içinde olduğu Özal'a iletilince, Cumhurbaşkanı bugünkü ekonomi brifingini bütçe ve programın temel hedeflerinin belirlenmesine ayırdı. 1991 yılı için öngörülen hedefler şöyle: Enflasyon yüzde 40'ın altında; büyüme hızı yüzde 6-6.5; ihracat 13.5-14 milyar dolar; ithalat 20 milyar dolar; bütçe 100 trilyon lira; bütçe açığı 15-18 trilyon lira.Ayhk ortalama fiyât artışları yüzde 2-2,5 BİLAL ÇETİN ANKARA — Cumhurbaşkanı lurgut Özal, 1991 yılı program ve bütçe hazırlıklanna el koydu. Büt- çe hazırlıkları özal'ın "tavsiye- leri" doğrultusunda yürütü- lecek. Bugün Çankaya Köşkü'n- de verilecek ekonomi brifingin- de özal'ın ekonomi kurmaylan- na, 1991 yılı ekonomik hedefleri- nin makul bir büyüme hızı, düşük enflasyon ve daha az bir bütçe acı- ğı ilkeleri doğrultusunda hazırla- maları talimatını vermesi bek- leniyor. Edinilen bilgiye göre daha ön- ce 19 eylül günü yapılması karar- laştınlan aylık ekonomi brifingi gecen hafta Cumhurbaşkanhğı'n- ca bugüne alındı. Bu arada bri- fingin ana konusu da Cumhur- başkanı özal tarafından "1991 yıh bütçe ve program hazırtıklan" olarak belirlendi. Bnfıngin başla- ma saatini de sabah 10.00*3 aldı- ran Cumhurbaşkanı Özal'ın eko- nomi kurmaylanna "Enflasyonl* mücadeleden taviı vermememU laznn. Onun için de bütçe ve ya- ünm programı çok önemli. Gere- kirse bu sefer sabahtan akşama kadar çalışalım ve bu bütçe prog- ram işini ciddi tutalun" dediği öğ- renildi. Bu arada 1991 yılı yatırım prog- ramı ve konsolide bütçesi ile ilgili ön hazırlıklar bir süredir Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama TeşkilaU'nda ayn ayrı sürdürülüyordu ve harcamacı ku- ruluşlann yatırım ödeneği talep- leri de DPT'ye geünişti. Bu yıl özellikle yatınmcı kuruluş ve ba- kanhklardan çok yüksek ödenek talebi geldiği bildiriliyor. Bu arada hükümet içinde nor- mal olarak 1992'de yapılacak olan ancak 1991 yüına abnması olası- lığı da bulunan genel seçimler için bir "seçim yatuınu" hazırlığı baş- ladığı da belirtüiyor. özellikle Başbakan Yıldınm Akbulut ve kendisine yakın bazı bakanların bu yöndeki hazırhklarının ge- çen günlerde Cumhurbaşkanı özal'a iletilmesi sonucu, özal'ın bütçe ve program hazıruklanna el koyma ihtiyacı duyduğu öne sü- rülüyor. Cumhurbaşkanı özal'ın daha ön hazırlıklar sıraanda ekonomi kurmaylanna 1991 yıh ekonomik 34 GUNDE 3. ZAM Benzine %15 zam Körfez krizinin başlamasından bu yana akaryakıt fiyatları 3. kez zamlandı. Süper ve normal benzin yüzde 15, gaz ve motorin fıyatlan da yüzde 13.5 oranında arttırıldı. Yeni fiyatlarla birlikte benzin son 34 gün içinde yüzde 53 oranında zam görmüş oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Körfez kri- zinin başlamasından sonra akaryakıt fıyatlan dün üçüncü kez arttınldı. Süper ve normal benzin yüz- de 15 zam görürken, gaz ve motorin fiyatları da yüzde 13.5 oramnda arttırıldı. Zam oranları fuel- oilde ise cinslerine göre yüzde 5 ile yüzde 9 ara- sında değişiyor. Yeni fiyatlarla son 34 gün içinde benzine yüzde 53 oranında zam yapılmış oldu. Akaryakıt Urünlerinin zamlı fiyattan satışına bu- gün başlanacak. AA'nın haberine göre, Petrol Ofısi A.Ş. Genel Müdürluğü'nden dün gece saat 00.05'te yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayı ortalanndan itiba- ren yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının ağus- tos ayı başından itibaren aşın derecede arttığı, ra- finerilerin bu gelişme sonucu satış fiyatlarını art- tırdıkları belirtilerek şöyle denildi: "Rafineri satış fıyatlartnın yükselmesine baglı olarak, mahalli satış fiyatlan yeniden düzenlen- raislir. Arüş oranlan süper ve normal benzinde yüzde 15, gaz ve molorinde yüzde 13.5, fuel-oilde ise cinslerine göre, yüzde 5 ile yüzde 9 arasında değişmektedir." Yeni satış fiyatlarma göre, tstanbul'da benzin fiyatları şöyle olacak: CbKİ bkl 1M Sûper 1996 2295 Normal 1799 2065 Motorin 1460 1656 Gazyağı 1460 1657 Kyakıt 786 855 F:0il No: 5 769 829 F:0il No: 6 675 709 Benzin fıyatlan dün gece yapılan son zam ile Körfez krizinin başlamasından sonraki 34 gün içinde yüzde 53 oranında artmış oldu. 7 ağustos tarihinde ilk zam yapılmış ve benzin fıyatlan or- talama yüzde 15 arttınlmıştı. 25 ağustosta ise yüz- de 23 oranında yapılan zamla tstanbul'da normal benzinin satış fiyatı 1799 liraya yükseltilmişti. Petrol sıkıntısı olmaz'Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, paniğe gerek .olmadığını, akaryakıt yokluğu konusundaki endişelerin spekülatif nedenlerden kaynaklandığını belirtti. ANKARA (ANKA) — Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Körfez krizi dolayısıyla Türkiye'de akar- yakıt sıkıntısı olacağı yolundaki endişeleri "spekülatif" olarak niteledi. Keçeciler, "Petrol sı- kınnmız olmayacak, endiseye ve panige gerek yok' dedi. Bakan Keçeciler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün 18'inci Dönem Belediye Baş- kanlan Semineri'nin açılışında yaptığı konuşma- da, Türkiye'nin sağladığı petrolün, gereksinimden fazla olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Biz krizden önce de Kuveyt'ten petrol almıyor- duk. Irak devre dışı kalınca 7.5 milyon ton açığı- mız başgösterdi. Ancak hemen ardından Suudi Arabistan'dan 8.5 milyon ton, Birieşik Arap Emir- likleri'nden de 1.5 milyon ton petrol aldık. Diger ülkelerden de çok miktarda petrol aldık. İlk parti petrol limanlanmıza gelmiştir. Refinerilere dökiil- rnüştür. Vatandaşlanmızın hiçbir endiseye kapıl- malanna gerek yoktur, bunun haricindekiler spe- külatiftir. Türkiye, her yerden istediği kadar pet- rol alma imkânına sahiptir." Keçeciler, spot piyasadan petrol alınmasının söz konusu olmadığını belirtirken Körfez krizinin fı- yatlara olumsuz etkisinin olduğunu, bu olumsuz etkinin devam edeceğini biidirdi. Bakan Keçeciler, daha sonra yöneltilen "Perrole zam olacak mı" sorusu üzerine "Petrolc zam ol- sa da söylemeyiz" dedi. hedeflerinin ortalama enflasyo- nun yüzde 30*lu rakamlar doğrul- tusunda hazırlanması gerektiğini bildirdiği ve kamu açığının daha küçük tutulmasım istediği bildi- riliyor. DPT, Maliye ve Hazine 1991 bütçe ve program taslaklarıyla il- gili kaba büyükJükleri 11 eylül gü- nü yapılacak olan brifingde Cum- hurbaşkanı özal'a anlatacaklar. Btiytimeye fren 1991 yılı program ve bütçe ha- zırhklan sırasında DtE'ye göre bu yıl yüzde 10 olması beklenen bü- yüme hızı bir miktar küçültülü- yor. DPTnin yılın ikinci yansın- daki gelişmeler sonucu büyüme hızımn 9 civannda gerçekleşece- ğini tahmin ettiği belirtiliyor. 1991 yıh büyüme hedefı ise daha küçük tutulacak. Hedefın 6. beş yıllık plan çerçevesinde belirleneceğini ifade eden yetkililer, brifınge yüz- de 6'dan başlayıp yüzde 7'ye ka- dar uzanan büyüme hızlanna göre kaba makro büyüklüklerin de ha- zırlandığını söylediler. Büyüme hızımn yüzde 6 ya da 6.5 düzeyinde belirlenmesi olası- hğımn yüksek olduğu kaydedildi. Aylık ortalama fîyat arüşlannm da 1991 yılı için yüzde 2 veya 2.5 düzeyinde tutulmasmın öngörül- düğü bu durumda ortalama enf- lasyon hızımn yüzde 40'ın altına indirilmesi de söz konusu ola- bilecek. 1991 yüında kamu yatuımlann- da küçük bir reel artış öngörülü- yor. Aynca bu yıl 12 milyar dolar civannda gerçekleşmesi beklenen ihracatın 1991'de yüzde 15 oranın- da arttırüarak 13.5-14 milyar do- lara yükseltihnesi, ithalatm da 20 milyar dolar düzeyinde tutulma- sı üzerinde duruluyor. 100 trilyonluk bütçe ~ Bu arada yapılan ilk çalışmalar 1991 yıh bütçe büyüklüğünün de 100 trilyon lira civannda olacağı- nı ortaya koyuyor. Konsolide büt- çe büyüklüğünün 95-100 trilyon li- ra civannda belirlenmesi beklenir- ken, kaba hesaplamalar sonucu 70 trilyon liraya yakın bölümünün vergi gelirleriyle karşılanması, bütçe açığının da 15-18 trilyon li- ra civannda tutulmasmın söz ko- nusu otabileceği kaydedildi. Büt» çe ve programla ilgüi temel hedef- ler 11 eylülde yapılacak ekonomi brifinginden sonra Cumhurbaşka- nı özal'ın talimatlan doğrultu- sunda neüik kazanacak. Bu temel hedefler doğrultusunda hazırlana- cak program ve bütçe taslaklan daha sonra da Yüksek Planlama Kurulu'nda ele alınacak. YPK'ya Cumhurbaşkanı özal'ın "tavsiyesi'' biçuninde gehnesi bek- lenen program ve bütçe taslakla- nnda bakanların girişimleriyle fazla bir değişiklik yapılmasının da zor olacağı ifade edUiyor. Ordudan ihale taarruzu Krizden sonra TSKyoğun biçimde mühimmat ihalesi açmaya başladı TSK'NIN KRİZDEN SONRA AÇTÎĞI İHALELER İhalenin Konusu Hava Kuvvetleri için 16 kalem C-130E uçak yedek malzemesı Hava Kuvvetleri için 20 kalem T-38A uçak yedek rnalzemesı Hava Kuvvetleri için 178 kalem C-47 uçak yedek malzemesi Hava Kuvvetleri için 731 kalem NF-5 (motor) uçak yedek maizemesı Hava kuweöeii içw 1114 kalem Rapîer yedek mai2emesi Hava Kuvvetien ıctfl 1291 kalem NF-5 uçak yedek malzemes Oertiz Kuvvetleri Komutaniığı için MfTU motor yedeği, bomba yûkteme arabası^ HSA WM 28/61 -TU attş kontro) ststerra yedeÇı MS8 iç Teoank Bolge Başkanitjı'nın tstemi munteirt radyoaktıf madtle aJtmı Hava Ituvvettan için 1 % &m C47 yedek malzen^st Hava Kuvvetierı için 5 kalem meydan ayûınlatma ı^jK sıstemi yedek maizemes. Hava Kuvvetleri için 17 kalem T-37 uçak yedek malzemesi Hava Kuvvetleri için 13 kalem DLON mayi oksijen yedek malzemesi Hava Kuvvetleri için 56 kalem J76011 mayi oKsıjen yedek malzemesi Hava Kuvvetleri için 72 kalem T-34A uçak yedek malzemesi Hava Kuvveöeri içjn 121 kalem T-410 uçak yedek roteemesi Hava Kuvveflert içm 41 katem WSW%A/a uçak yedek malzemesi Hava Kuvvetleri için muhteflf motortu araç iç VB dtş lasftği Hava Kuvveöeri tçm 696 kalem NF-5 uçak yedek matzemesi MSB dış tedarik dare baskanbömsı istemt üe 5 adet tekâmûi alet uçuş kabüiyetli ePmucaöı Son başvuru tanhı 20 Eylûl 1990 19 Eylûl 1990 25 Eylûl 1990 24 Eylül 1990 21 Eylûl 1990 24 Eylûl 1990 8Ekım 1990 13 Eyfûi 1990 10 Ekim 1990 12 Ekım 1990 9 Ekim 1990 12 Ekim 1990 10 Ekim 1990 10 Ekim 1990 8EUm1990 8Eldm1990 17 Eylül 1990 15 Ekim 1990 12Bam1990 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Türk Silahh Kuvvetleri'nin özellikle Körfez krizinin başlama- sından sonra yoğun bir şekilde si- lah ve mühimmat alımlan için ihaleler açtığı belirlendi. TSK bün- yesindeki çeşitli birimlerin actık- ları ihaleler arasında, Rapier fü- zeleri için yedek parça, çeşitli tip- teki uçaklar için motor ve yedek parça ve radyoaktif madde alım- lan bulunuyor. Resmi Gazete'de, özellikle Kör- fez krizinin başladığı günlerden itibaren, TSK'mn "olası bir savaş halinde" ihtiyaç duyacağı çeşitli malzemeler ve mühimmaı için ahmlara gidileceği yolunda ilan- lar çıkmaya başladı. Yapılan sap- tamalara göre Körfez krizinin baş- lamasından önce TSK'mn çeşitli birimleri için Resmi Gazete'de yal- mzca yiyecek ve giyecek alımlan için ihaleler yer alırken Körfez'de durumun "gerginleşmesi" sonra- sında, mühimmat ve yedek parça alımına yönelik ihaleler yer alma- ya başladı. IŞADAMININ EYLUL 1990 GUNLUGU Haurlayaru H. TUrgutARlĞ 17 eylül '90 pazartesiye kadar • Geçen aym Banka ve Sigorta Işlemleri Beyannamesi, vergi dairesine verilir ve ödenir. • Anlaşmalı matbaalarda geçen ay basılan ve dağıtılan fatura, P.S.V. ve reçetelerin bildirimleri, vergi daü-elerine ve defterdarlıklara verilir. • Eczaneler, Tapu Sicil Mdüükleri, Mimar ve Mühendisler, lmalatçı Kuyumcu ve Mıhlamacılar ile anlaşmalı matbaalann reçete basımını içeren Ağ!90 aylık bilgi form bildirimleri, Maliye Bak. Vergi Istihbarat Şb. Ulus-Ankara'ya taahhütlü gönderilir. • Ücretlilerin geçen ay alış belge sonuçları Vergi tade Beyannamesi ile vergi dairesine verilir. • Kendi adlanna reklam yapanlar ve reklamcılann geçen aya ait tlan-Reklam Beyannamesi ile Eğlence, Yangın, Sigorta ve Akaryakıt Tüketim Beyannameleri belediyeye verilir ve ödenir. 25 eylül salıya kadar • Geçen ayın KDV Beyannamesi vergi dairesine verilir, fazla kesinti varsa ödenir. • Kurulu kooperatifler, anasözleşmelerini 3476 s. Kooperatifler Yasası'na göre yeniden düzenlemelidirler. (23. ay-RG 25.10.1988) 20 eylül perşembeye kadar • Kişi ve şirketlerin eylül'9O geçici vergisi ödenmeli. • 10'dan fazla işçili işyerlerinde geçen ay yapılan ödemelerin vergi kesintileri Muhtasar Beyanname ile vergi dairesine bildirilir ve ödenir. • Anonim şirketlerce Damga V. Beyannamesi vergi dairesine verilir ve pul bedelleri ödenir. 28 eylül cumaya kadar (1 ekime uzar) • Daha önce satılmış, ama trafik ve vergi kaydı eski sahipleri adına görünen araçlann yeni sahipleri, noter satış belgesi ile İl Trafik Bürosu'na cezasız düzeltme işlemi yaptırabilirler. (17. ay-RG 28.4.1989) • Bağ-Kur'un eylül aylık primi bankaya, posta çekine ya da il müdürlük veznesine ödenir. • Ağ!90 Aylık Sigorta Bildirgesi ve mayıs- ağustos'90 dönem bordrosu SSK Bölge Mdîğüne veHlir, prim tutan ödenir. • Geçen ay 9'dan fazla işçi çalıştıranlarca: a) Konut E.Y. .Fonu Bildirimi, SSK Md!ğüne verilir, tutan banka ya da sigortaya ödenir. b) Zorunlu Tasarruf Kesintısi aylık bildirim formları Ziraat & şubesine verilir ve yatınlır. (RB 11.1.1990) • Gelir Vergisı'nin son 1/3'lük taksidi, vergi dairesi, Ziraat B. ve posta çekine ödenmelidir. • Ticaret ve serbest meslek sahipleri geçen ayın Vergi tade Beyannamesi zarfını vermelüer. • Eski tip sürücü belgeleri yenileriyle değiştirilmelidir. (6. ve son ay) • Federal Almanya'da çalışan vatandaşlanmızın 1989 yılı Denkleşme Beyannamesi vergi dairesine henüz verilmemişse, muhtaç yakmlarına yaptıkları yardımlarla ilgili doldurmalan gereken Bakım Belgeierini, yurtdışı temsilciliklerinden sağlamalı ve Yıllık Denkleşme Beyannamelerini vergi dairelerine vermeliler. T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Kullanma kılavuzlu pabuç Asoman Özarslan tz- mirli bir okurumuz. 3 mart tarihinde tzmir'de- ki Sevil mağazasmdan 2 oğluna tanesi 175 bin li- radan Adidas spor ayakkabı alıyor. Asu- man Hanım mektubun- da, "3S0 bin lira tek maaşlı bir memor aflesi için bu ayakkabüar tam bir yıkım. Taksitle ol- ması biraz kotayhk. Ço- coklann uzun süredir barçhklanndan biriktir- mderi, biraz çocuklann arkadaşlanmn yanında ezilmemeleri besabı, ama en çok kaliteli bir mal alıp uzun süre dayanması düşüncesiyle bu ayakkabılan aldık" diyor. Ne var ki aradan tam 2 ay geçtikten sonra, ayakkabüardan birinin arkası yırtılıyor. Asuman özarslan mektubunda "Ötekinin de dnnımu pek parlak degil. Gerçi ayakkabı giyişe göre degişir, ama genel olarak ne kadar dayanması hesabıyla yapdıyor? Eger 2-3 ay diyorlarsa o da kabul. Ka- zıgı bir kere yedik, bu macera da böyle biter derlz" sözleriyle noktahyor. Bu mektubu haziran başında aldık. lzmir Se- vil mağazasının müdürü Yeşim Yüksek, "Keş- ke size dejil, dogrndan bize başvursaydı, soru- nuau hallederdik" dedi. Ancak iş o kadar ko- lay 'ballolmadı.' Ayakkabının değiştirileceği vaadi üzerine biz tüketiciye mektup yazdık. Okurumuz Sevü ma- ğazasma giderek ayakkabılan bıraktı. Ne var ki Adidas tzmir Bölge Müdürlüğü, "Ayakkabıda üretim hatası yok, kullanma hatası var"teşhisi- ni koymuş ve ayakkabıyı değiştirmeyi kabul et- memişti. Bu durumda Sevil mağazası da ayak- kabı>ı geri alamıyordu. 'Kullanraa hatasının' ne demek olduğunu öğ- renmek istedik. "Bu ayakkabıyla fntbol oynanmış" yamtım aldık. tzmir'deki yetkili- ler,'spor ayakkabta' tanımınm futbolu kapsama- dığını vurguladılar. Ama bunu tüketicinin bilme- mesi doğaldı. Acaba ayakkabının üzerinde han- gi amaçla kullanılması gerektiği yazıyor muydu? Hayır yazmıyordu. Oysa bugün değil bir buz- dolabı ya da televizyon alırken, icabında spor ayakkabıdan daha ucuz olan ütüler, tost maki- neleri, saç kurutma aletleri alırken bile bize Türk- çe kullamm kılavuzu veriliyordu da, 250-300 bin liralar, hatta yerine göre 400 bin liralar ödenen spor ayakkabılarda neden 2 satır Turkçe açıkla- yıcı yazı yoktu? Sevil mağazası okurumuza "Geisin sonınnnn çözelim" dediği halde bir arpa boyu yol alama- mıştık. Bunun üzerine Adidas firmasının tstan- bul'da bağlı bulunduğu Cankurtaran Holding'i aradık. Oradan Adidas Halkla tlişkiler Müdürü tpek Erbay'la bağlantı kurduk. tpek Hanıma önerimiz şuydu: 1—Madem ki bu ayakkabüann üzerinde uyancı bir yazı yok, do- layısıyla yaıüış kullanım söz konusu bile olsa, bu çocuklann ayakkabılan değiştirilemez mi? 2—Bundan böyle bu tür sorunlan engellemek için gerek Türkiye'de üretilen, gerekse ithal edilen Adidas marka ayakkabılann üzerine hangi amaçla knllanıl- malan getcktifiBe iiis- kin bir uyarı yansı ya- züamaz mı? tpek Erbay, bu öneri- mize çok olumlu yaklaş- tı. tzmir'deki Sevil mağazasma telefon ederek ço- cuklara yeni birer çift ayakkabı verümesini sağ- ladı. Aynca yılbaşmdan itibaren üretilecek ya da ithal edilecek Adidas urünlerinin üzerine hangi amaçla kullanılmalan gerektiğini belirten Türk- çe yazı yazılması yönünde karar alındı. Asuman özarslan, sonucta 9 ağustos günü 2 çocuğunun ayakkabısını da yenileriyle değiştir- di. Okurumuz Adidas firması ve Sevil mağazası- na tesekkür için yazdığı ikinci mektupta, çevre- sindekilerin, aile dostlarının bu olayı büyük bir şaşkınhkla karşıladıklannı ve adeta inanamadık- lannı beürtiyor. Asuman Hanım, ayakkabılann değiştirilmesi için verdiği bu uğraşta, bundan böyle Adidas marka spor ayakkabı kullanacak olan diğer tü- keticUer için de yararlı olabilecek bir adınun atıl- mış olmasmı sağladı. Artık en azından Adidas'- ın müşterileri ve bu satırlan okuyan Cumhuri- yet okurlan, spor ayakkabıyı gözü kapalı alma- mak gerektiğini, ayakkabı hangi amaçla kulla- nılacaksa o amaca uygun olanımn aranmasmı öğ- renmiş olacaklar. Bu olayın sonuçlanmasından yaklaşık 3 hafta sonra tstanbullu okurumuz Mehmet Yural'dan 'Adidas'a tesekkür' başhkh bir mektup aldık. Ar- tık bir tesadüf mü, yoksa firmada son dönemde degisen zihniyetin bir parçası mı bilemiyoruz. Ama nedeni ne olursa olsun, çok sevindirici bul- duğumuz bu mektuba da birkaç satır yer vere- rek yazımızı noktalıyoruz: "Galleria Ataköy mağazasmdan oldukça pa- halı sayüacak bir fiyata Adidas spor ayakkabı aldım. Daha ikinci giyışimde ayakkabının bilek- leri tutan süngerli yumuşak kısmırun süngeri, as- tarla deri arasmda aşağılara sarktı ve büzüldü. Ayakkabıyı böylece 2 hafta kadar giydikten son- ra aldığım yere gösterdim. Ayakkabı ayağımda olduğu için o gün bırakmadım. Ancak Ayten Ha- nım bana bir kart verdi ve bana daha yakın olan Osmanbey'deki mağazalanna gidersem, yardıma olabileceklerini söyledi. Osmanbey mağazası ayakkabıyı daha güzel bir başkasıyla değiştirdi. Yaşamımda tüketici olarak ilk kez böyle bir il- giyle karşılaşıyorum." T Ü K E T İ C İ N İ N S E S I • Posta güvercini mi besleyelim? Almanya'da bir fırraaya iş içtn başvurudabulunmuştum. Hrma benimle görüşmek istediklerini belirten bir mektup yazmış ve 11 temmuz tarihinde postalamış. Ya- ni olayda zaman çok önemli. 3 eylül günü kapıcı, sabah servisi- ni yaptıktan sonra bahçeden yo- la çıkan merdivenlerin yanında bir zarf görüp merak edip bakı- yor. Beni tanıdığı için mektup bu şekilde yaklaşık 2 ay gecikmeyle elime ulaşıyor. Tabii söz konusu iş imkânı artık yok. Postacının görevı mektubu posta kutusona atmak değil mi? Mektubu posta kutumda bulsam, gecikme olmuş diyeceğim. Başka birinin mektu- bu posta kutusundan çıkarması da pek murnkün değil, çünkü ku- tularımız kilitli. Bu olaydan do- layı yurtdışında belki de bir iş kaybettim. Bunun hesabım kim verecek? Posta dağıtımında PTT'ye güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Posta güvercini mi besleyelim? (BÜLENT EROL - İSTANBUL) Yakıt parası vermek istemiyorum » v ^ Geçen sene eczanemi nakletti- ğim kaloriferli dükkânda yakıt parası olarak 600 bin liradan faz- la ücret ödedim. Eczanemin bu- lunduğu Kayseri ilinde geçen yıl kaloriferlerin saat 10.00'dan ak- şam 17.00'ye kadar kapatılması zorunluydu. Dolayısıyla ben ka- loriferden hemen hiç yararlana- madım. Elektrikli sobayla bütün kış ısınmak zorunda kaldım. Özellikle işyerinde bü>1iğü 2.5 ya- şında olan 2 çocuğuma bakmak zorunda olduğumdan ısınmak benim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle kaloriferleri söktür- mek, yakıt parasını ödememek ve başka yöntemlerle ısınmak iste- diğimizi söyledim. Ama apart- mandan kabul etmediler. Kalori- ferleri söktürsem bile yakıt para- sını ödemek zorunda olduğunu belirttiler. Çevre kirliliği nedeniy- le gündüz kalorifer yakılmasının yasaklandığı bir dönemde, kalo- riferden yararlanmayanlar için Kat Mülkiyeti Yasası da geçerli- liğini yitirmez mi? (SELMA YAKAR - KAYSERİ) tvayseıi'de bu kış belki aym öntem alınmaz ve siz kalori- ferden yararlanabitirsiniz. Aynca bir süre sonra doğalgaz geldiğinde dükkânınızdaki radyatörleryine gerekli olacak. Ancak ilinizde kaloriferlerin gündüz yakılmasını yasakla- yan resmi merciye başvurarak belki bu şartlar altında ka- loriferden yararlanmayanlar için yakıt masrafı ödememek gibi bir kararm da çıkartılmasını deneyebilirsiniz. U R E T I C I Y E T E Ş E K K U R • Beybi eldivenlerine teşekkürler Yülardır kullandığım Beybi el- diyenlerinin üst üste bozuk çık- ması üzerine uyanlannıza uyarak Beybi fîrmasına durumu bildiren sitemkâr bir mektup yazdım. Ta- til dönüşü evde Beybi firmasın- dan bir mektup ve 4 yeni eldiven bulunca çok sevindim. Fotoko- pisini yolladıgım mektup da "B- divenler ambalajlanmadao önce tek tek kalite kontrolünden geç- ügi halde, isçinin bir aalık dal- gınlıgı, defonon gözünden kaç- masına neden olmaktadır. Defo- lu eldiveni gönderebilseydiniz, biz de hatamızın nereden kay- naklandığını beKrleyebilirdik" denmektedir. Bu davramşından dolayı Beybi fîrmasına teşekkur ederim. (MLKERREM CAN-ANKARA) Beymen 1 yıllık giysiyi geri aldı 1989 temmuzunda Eskişehir Beymen'den keten bir elbise sa- tın almıştım. Sezon boyunca el- biseyi kullandım. Elbisenin ren- ginde yer yer solmalar oldu. Bu yaz başı elbiseyi temizleyiciye bı- raktım. Renginin bozulacağını söyleyerek temizlemeden iade et- tiler. Bunun üzerine Istanbul'a gittiğimde elbiseyi Galleria'daki Beymen mağazasma goturdüm. Elbisemi aldılar, fabrikaya gön- derdiler ve sonuçta defolu oldu- ğuna karar vererek geri alacak- larını, tarafıma bildirdiler. Tam bir yıl sonra elbisenin geri ahn- ması ve karşılığında bana yeni bir elbise verilmesi, bir tüketici ola- rak beni çok sevindirdi. (Mİ I YA KIRKPANTLR- TKKİRI>,\(; BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ Tamir görmüş 'yenVMazda Günaydın Pazarlama'nın 12.2.1990 tarihinde duyurdu- ğu kampanyaya 2 adet birden 626 Mazda otomobil ve 1 adet Von tipi minibüs almak üze- re Mahir Numan Kırtasiye fir- ması adına katıldık. Bunlar- dan mavi renkli 626 binek Mazda'yı 21.6.1990 günü tes- lim aldık. Araya giren Bayram tatilin- deri sonra 9 temmuz günü şo- förümüz otoyu park ederken bir başka araba vurdu, arka- da küçük bir sıynk oluştu. Bunun tamiri için batuma gö- türdüğümde, arka sağ çamur- luğun önceden tamamen vu- ruk olduğu ve bundan dolayı arabamızın sağ tarafımn bo- yasının orijüıal ohnadığı tara- fımıza bildirildi. Sonuç olarak sıfır kilometre diye aldığımız yepyeni araba önceden tamir görmüştü. Bunun üzerine Mazda'mn Türkiye temsilcisi MERMER- LER'in sahibi Mehmet beyle görüştüm. Kendisi arabayı görmek istedi. Balmumcu'da- ki servisine gönderdik. Bize hak verdi, ancak kendilerinin bu işle bir ilgisi olmadığını bi- zim arabayı Günaydın Pazar- lanıa'dan aldığımızı ve onlar- la görüşmemiz gerektiğini söyledi. Günaydın Pazarlama'dan Şakir beyle defalarca görüş- tüm. Bir çözüm aradıklannı, bizi arayacaklanm söylediler. Aradan uzunca bir süre geç- ti. Ses seda çıkmayınca Genel Müdür Berkan beyle görüş- tük. O da önceleri sorunumu- zu çözmeye çahştıklanm söy- ledi, ancak daha sonra tele- fonlanmıza çıkmadı. Sonuç olarak 9 temmuzdan 3 ağus- tosa kadar geçen zaman için- de çabalarımdan sonuç alamadım. 3 ağustos tarihinde size yaz- dığım mektup ve yaptığınuz telefon görüşmesinin ardın- dan bu kez sorunun çözümü için birlikte uğraştık. Sonuç- ta Günaydın Pazarlama "bize vunık olarak teslim edilen Mazda'mn tamiri için 27 ağustos günü 2 milyon 100 bin lira ödedi. Günaydın Pazarla- ma'dan bu parayı tamir bedeli olarak ödediğine dair yazıh bir belge de aldık. (MAHİR SARANGA- tSTANBLL)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle