07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZÎRAN 1990 HABERLER CUMHURÎYET/9 "Kuşbakışı İstanbul... Yeni bir OtelAnlayışı...Yeni bir Kent Yaşatnu Birşeyler değişiyor Taksim'de." İSTANBUL FESTİVALİ BU YIL FARKLI HER GECE, 1.30'A KADAR SÜRÜYOR: THE MARMARA PASTANESİ'NDE... İZLEDÎĞİNİZ BİR KONSERİN, GÖSTERÎNlN İÇÎNİZDE YARATTIĞI YAŞAM SEVtNClNt KONSERDEN ÇIKAR ÇIKMAZ, YAKINDA, THE MARMARA'NIN KONFORLU ORTAMINDA t SÜRDÜREBtLÎRSİNtZ. FESTİVAL BOYUNCA HER AKŞAM THE MARMARA OTELİ ' NÎN PASTANESİNDE TANINMIŞ BtR TOPLULUKTAN NEFİS CAZ MÜZİĞ1 DÎNLEYEBİLİRSİNÎZ. I GÜZEL BİR YAZ GECESİNDE, . OLAĞANÜSTÜ BİR KENTTE YAŞAMANIN TADINI ÇIKARARAK... SAKIN KONSER BİLETİNİZİ ATMAYIN: ONU GÖSTERDİĞİNİZDE SİZE KÜÇÜK BİR İKRAMIMIZ OLACAK... BEKLİYORUZ. * Eskı a d ı y l a , Opera P a s t a n e s ı . THE MARMARA I S T A N B U L 8 0 0 9 0 Taksim - İstanbul Tel: ( 1 ) 151 46 9 6 Faks: ( 1 ) 144 05 09 . Telcks: 24 137 etma Tr. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KITAP ŞENLIGI 120 YAYINEVI 5000 KITAP i ıh Z A BUGÜN G 24 Ü N L Haziran Pazar E R FATİH ERDOĞAN YALVAÇ URAL MISTIK "Çocuk Kitaplan". SEVIM AK TURAN YÜKSEL HER GÜN: 11.00-21.00 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski tskele yanı Tüm Kıtap okurlarına açıktır. \& Üyelere ındınm. DYPlideriDemirel, ÖzaVın TV'deyaptığı çağrıyayanıt verdt Işte meydan,hemen hodri Cumhurbaşkanı Özal'ın TV'de yaptığı konuşmayı yanıtlayan Demirel, 'Biz de hodri meydan diyoruz, Sayın Özal partisine emretsin, 45 günde seçime gidelim' dedi. SHP Genel Sekreteri Baykal da Özal'ı 'erken seçime hpdri meydan' diye yanıtladı. ne cevap hakkı verilmesini istedî. Demirel, özal'ın konuşmasından sonra TRT'ya gonderdiği yazıda, programda yapılan sohbette, siya- si partilerin farklı görüşlere sahip olduğu önemli konular hakkında, çıkacağına inanıyorsa yamlıyor. SHP'den kimse çıkmaz." Atatürk'ten bu yana Türkiye 1 de Cumhurbaşkanhğı makamının parlamentolann saygınlığıyla pa- ralel yürüdüğUnü, Atatürk ve ts- ANKARA (Combnriyet Büro- »•) — DYP Genel Başkanı SüJey- man Demirel ve SHP Genel Baş- kan Vekili Deniz Baykal, Cum- hurbaşkanj Tuıgut Özal'ın teieviz- yondaki "Hodri Meydan" çağn- jsına "Biz de hodri meydan diyoruz" dediler. Demirel, "Han- ya oradaysa Konya burada. He- men seçime gidelim. '92'ye kadar falan gerek yok. Gelin miiletin önönde hesaplaşalım, bu işi biti- reüm. Hodriye hodri" diye konuş- tu. özal'ın konuşmasına cevap halrlanmn doğduğunu belirten Demirel, TKTye başvurduklannı söyledi. Baykal da "Hodri me>- dan erken seçimdir. Sayın Özal hodri meydan diyorsa, önce erken seçim karan alsın, erken seçime hodri meydan desin" dedi. Türk- Iş Genel Başkanı Şevket Yılmsz da, özal'ın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili olarak 1982 Ana- yasası'nın "yasaksız şekilde" he- men değiştirilmesi gerektiğirü bil- dirdi. ANAP Genel Başkan Yar- dım'cısı Medn Gordere ise Cum- hurbaşkanı Özal'ın Hodri Mey- dan programında çok fonnda ol- duğunu söyledi. Gürdere, "Özal aleymnde olanlara, muhalifim di- ye geçmenlereraüthişgoller altı" dedi. DYP Genel Başkanı SiUeyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Hodri Meydan progra- mındaki çağrısını yanıtlayarak "Biz de hodri meydan diyornz. 1992'ye kadar beklemeye gerek yok. Sayın Özal, şimdi emretsin partisine anayasa degişikligi hazır- lansın. Biz de 55 oyumuzla destek vereliın, 45 günde seçime gide- lim"dedi.Partisinin 7. kuruluş yüı nedeniyle DYP Genel Merkezi'n- deki törende konuşan Demirel, Türkiye'nin 10 yıl kaybettiğini ve bunun sorumlusunun Cumhur- başkanı özal olduğunu kaydede- rek şöyle konuştu: "Benim bir leklifım var, ben de diyonım hodri meydan. Gelin mfl- letin öniinde 1992'ye kalmadan bemen hesaplaşalım. Diyonım ki hemen anayasayı tadil edin, 45 gün içerisinde hcm genel seçime gidelim hem cumhurbaşkanlığı se- Inönü ve Demirel HodriMeydan'a konıık olacak Haber Merkeri — TV l'de cu- ma akşamı canlı yayımlanan "Hodri Meydan" programına Cumhurbaşkanı Turgul Özal'ın katılmasından sonra, SHP Genel Başkanı Erdai İnönii ile DYP Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel- in de aynı programa davet edile- ceği kaydedildi. özal'ın katıldığı programda yö- neltilen sorulann önceden hazır- landığı ve Özal, "Televizyondan Başbakan gibi propaganda yapüğı" gerekçesiyle eliştirilmişti. Muhalefet liderlerinin de yayına tepkı göstermeleri üzerine TRT yönetiminin Inönü ve Demirel'i "Hodri Meydan"da konuk edeceği belirtildi. AA'nın haberine göre, TKTnin bir üst duzey yetkiüsi, ka- muoyunun, politika hayatında yer alan liderlerin göruş ve düşıince- leri ile özel yaşamlannın da me- rak edileceği düşüncesiyle TRT Genel Müdüru Kerim Aydm Er- dem'in, muhalefet liderlerinin ka- tılacağı "Hodri Meydan" progra- mının hazırlanmasını uygun bul- duğunu söyledi. Aynı yetkiii AAc ya, "Yalnız sayın liderlerin katı- lacaklan Hodri Meydan progra- mında, toplumun diğer kesimleri- ne cevap hakkı doguracak şekilde konuşmamaiarı öncelikle islenecek" diye konuştu. Özal'a ekonorni brifingî ANKARA (Cumburiyet Büro- sn) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ekonorni kurmaylannca verilen brifıngde memur maaş zamları gündeme gelmedi. Özal'- ın, brifingden sonra Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci ile yaptığı yaklaşık bir saatlik baş başa görüşmede maaş zammıyla ilgili görüş ve telkinlerini ilettiği öğrenildi. Özal'ın katsayı artışla- rında memur ve emeklüere orta- lama yüzde 20-25 oranında maaş zamrru verilmesinden yana oldu- ğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Turgut özal'a aylık ekonorni brifingi verildi. Dün Çankaya Köşku'nde yapılan toplanüya Başbakan Yıldınm Ak- bulut. Maliye ve Gümrük Baka- nı Adnan Kahveci, devlet bakan- ları Hıisnii Doğan ve Giineş Ta- ner ile Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Kemal Kılıç, Devlel Istatistik Enstilusü Başkanı Orhan Güveoen, DPT Müsteşarı Ali Tigrel ve diğer yet- kiJiler kalıldı. Edinilen bilgiye göre birifıngin başlangıcında özal, ekonomi kur- maylannı kendi görev alanlarıy- la ilgili gelişme ve göruşlerini an- latırken "fada uzatmamalan" konusunda uyardı. özal'ın, "faz- la uzatmayahm, lusa kısa geçe- üm" dediği öğrenildi. çimine gidelim. Ama illa 92'de ıs- rar ediyorsa, ben diyornm ki 1992 yümda değil, o zaman 92 gün son- ra seçime gideriz. Mademki bu de- gisikligi hissetmiştir. Bugün vapı- lacak kanun degişikliginin iki se- ne beklemesi Sayın Özal'ın orayı 2 sene fuzuli yere işgal etroesi an- lamına gelir. Degişikliği hisseden Özal su anda orayı fuzuli işgal et- tiğini de kabul ediyor." Demirel, Özal'ın 1992'yi göster- mekle 'hodri meydan' değil sade- ce 'hodri' dediğiru kaydederek "Hodri gel demektir, gel, gel...ne- reye gelelim? Hodri meydan dedi- ginde meydana gelelim. Ne zaman gdetim 2000 ydında getelim. Mey- dana gel demek yann gel demek- tir. 2000 yılı için hodri meydan denmez ki. Aslında kaçmak olur. Çünkii tökiirdu£unu yalamakbr, yani korkmaktır. 1992'de diyor. Ha 1992 olmuş ha 2000 fark yok- tur, hodri meydan deniyorsa he- men geleceksin, yann akşam ge- leceksin demektir. Eger aksara ge- lemryorsa o zaman sabah gelsin" diye konuştu. TRTden k'endilerine cevap hak- kı verilmesini isteyen Demirel, Hodri Meydan programı sunucu- su Uğur Dundar'ın sorulannı "ça- nak sorular" olarak niteleyerek "Bu programda bize, bu çanak so- rulara cevap verme imkânı verilir- s* 55 milyonuD dogruyu ögrenme hakkını yerine getirmek mümkündür" diye konuştu. DYP cevap hakkı istedi DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TRTden DYP sözcüsü- iktidar partisinin göruşlerinin di- met tnönii'nün de buna özen gös- le getirildiğini bildirdi. Demirel terdiklerini anlatan Baykal, Cum- hurbaşkanı özal'ın bunu değiştir- meye çalıştığını iddia ederek "Türkiye'de bunu degistirmeye ih- tiyaç yoktur. Özal, bunu degişti- recegız diyor. Giicü yeterse, aklı yazısında, "Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi açısından do- ğan cevap hakkının kullanılması için TRT Kanuno'nun 27. madde- sine göre DYP sözcüsiiniin parti- mizin göruşlerini açıklaması için gerekli imkânın sağlanmasım ri- ca ederim." SHP Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın önceki akşam televizyonda yayım- lanan "Hodri meydan, erken se- çimdir. Sayın Özal, hodri meydan diyecekse, erken seçim karan al- sın. Erken seçime hodri meydan desin" dedi. Trabzon'da sel felaketine uğra- yan bölgede incdemelerini ta- mamlayan Deniz Baykal, dün An- kara'ya döndü. Baykal, Esenboğa Havaalam'nda programı seyrede- mediğini, ancak kendisine aktarı- lan bilgiler doğrultusunda değer- lendirebildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı özal'ın prog- ramda 1992 yılında Cumhurbaş- kanlığı ve genel seçimin birlikte yapılması yolundaki çağnsına de- ğinen Deniz Baykal, şöyle konuş- tu: "Sayın Özal, sorunu kişiselleş- tirmeye çalışıyor. Sorun, Deniz Baykal meselesi degil, parti mese- lesidir. Biz parti olarak önümiiz- deki bir secimde halkın iradesini alraadan cumhurbaşkanı olan Özal'ı indirmeyi hedefledik. Özal, bir Deniz Baykal politikası yarat- maya çalışıyor. SHP içinde, bu açıdan keodine göz ynmacaldaıu ererse yapar. Ancak aradıgı siste- me halk karar verecektir" diye ko- nuştu. Dalan'ın tepkisi Demokrat Merkez Parti Genel Başkanı Bedrettin Dalan, Cum- hurbaşkanı özal'ın önceki akşam televizyondan muhalefete yaptığı "Hodri meydan" çağnsmı "güle- rek" yanıtladı. TRTnin böyle bir programı yayımlamaya hakkı ol- madığıru savunan Dalan şöyle de- di: "Tamamen senarya Öoceden hazırlanmış düzmece bir program. Banda çekilmiş ve düzelülmiş. So- rular propagandaya yöneiik ko- nuşmaya zemin hazırlamak ama- ayla özeflikle seçümiş. Özal'a bü- kümetln ve ANAP'ın propagan- dasım yapabilmesi için buodan iyisi olamazdı. Aynca tstanbul'mı su sorunu için eksik ve yanhş ko- nuştu. Bu olay onun anlattıgı ka- dar basit degil." Türk-lş Genel Başkanı Şerket Yıimaz, Cumhurbaşkanı Özal'ın Hodri Meydan'da işçi ve memura yuksek düzeyde maaş verildiği yo- lundaki iddialarını yanıtladı. Yıl- maz, "Enflasyonun bu kadar yflk- sek olduğu yerde, önce isçinin, mernurun sofrasına ve murfagına gitmek, ondan sonra konuşmak lazım" dedi. DYP'NİN 8. KURULUŞ YILDÖ1VÜMÜNDE BASDNA PLAKET I 'Hür basın, hür rejimin parçasıdır' Istanbul Haber Servisi — Doğru Yol Partisi Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin 8'inci kuruluş yıldönumü nedeniyle İstanbul 'daki basın kurum v e kuruluşları yöneticilerine v erdiği "Hiir Basın, HürKakm"dave(inde, "Hürbasın hür re- jimin parçasıdır" dedi. Süleyman Demirel, Sheratonöteli'ndedüzen- lenen davette basın kurum ve kuruluşlan temsilci- lerine, üzerinde' 'Hukukun se miflet iradesinin us- tünlügünü, adaleti, özgurluğü, refahı, ülkenin > e miiletin bölunmez bütünluğunıi ve uygar toplu- mun çağdaş değerlerini savunan Doğnı \o\ Parti- si'nin kuruluş yıldonumu dolayısıyla gerçek de- mokrasinin aynlmaz bir parçacı saydığımız hür ba- sın, hür kalem inanamızın bir simgesi olarak" ya- zılı birer plaket dağıttı. Gazetemiz adına Yazıişle- ri Müdürümuz OkayGönensin'inplaket aldığı tö- rende, 2000'e Doğru, Tempo, Nokta, Ekonomik Panorama, AnkaveAnadolu Ajansı, Milliyet, Gü- neş, Sabah, Tan, Bugün, Hurriyet, Dünya, Tür- kiye, Zaman, Yeni Nesil, Tercüman, Yeni Asır, Günaydın, Fotospor, KarikatürcUler Derneği, TYS, TGS, TGSS, TSYD ve Gazeteciler Cemiye- ti yöneticilerine de birer plaket verildi. Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Demirel, DYP İstanbul tl Başkanı Orhan Keçeli ve eşi Müzeyyen Keçeli ile birlikte katıldığı yemekte yaptığı konuş- mada, "Siyasi partiler devletle millet arasında köp- riıdur. Basın da bizi halka goturur, halkı bize ge- tirir. Hürbasın hur rejimin parçasıdır" diye konuş- tu. öte yandan bugün yapılacak olan DYP İstan- bul tl Kongresi'nde başkanlığa Orhan Keçeli'nin yeniden aday olması bekleniyor. (Fotoğraf: Beh- zat Şahin) Semra Özal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü FARUK BİLDİRİCİ BAKÜ — Semra Özal, Türk Kadınını Güclendirme ve Tanıt- ma Vakfı Başkanı sıfatıyla ger- çekleştirdiği Azerbaycan gezisi- nin ilcinci gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Niyazi Muttalibov ile görüştü. Semra özal, Mutta- libov'a Nahcivan-Türkiye ara- sında sınır kapısı açılması ve Ba- kü'de başkonsolosluk kunılma- sından Türkiye'nin memnuniyet duyacağını, bu konuda çalışma- lann sürdüğünü söyledi. Semıa Özal, vakıf yöneticileriyle birlik- te Kafkasya Müslumaniar Mer- kezi'nde Müftü Şeyhulislam Al- lah ŞoJkürpaşazade ile bir görüş- rae yaptı. Semra özal'ın gezisinin "Türk Gıinleri" olarak adlan- dırılan birinci boyutu Iran dep- remi için Azerbaycan'da yas ilân edilmesi yüzünden gerçekleştiri- lemedi. Bu yüzden geziye katı- lan sanatçıların konserleri iptal edilince bir kısmı zamanlarını Bakü'yü gezerek geçirdiler. Gezinin ikinci boyutunu oluş- turan "resmi" görüşmeler dün sabah Azerbaycan Cumhurbaş- kam'nın eşi Adile Muttah'bova'- nın Semra Özal'a sabah kahval- tısı vermesiyle başladı. Özal, kahvaltıda sohbet ederken Ba- kü'yü Izmir'e benzetti. Günün en önemli görüşmesi ise Semra özal'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Niyazi Muttalibov tarafından maka- mında kabul edilmesiyle başla- dı. Görüjmeye Türkiye'nin Moskova Büyukelçisi Volkan Vural'ın yanı sıra Azerbaycan Yuksek Sovyet Başkanı Eimire Gaffarova ve Azerbaycan Ka- dınlar Cemiyeti Başkanı Zamfi- ra Verdiyova da katıldılar. Curahurbaşkanı Muttalibov, göriişmenin başlangıcında iki ül- ke arasında dostane Uişkilerden söz ederek "Halkımız birbirine benzer, dilimiz, dinimiz, gele- neklerimiz bir. Sizi burada gör- mekten memnunuz" dedi. Sem- ra özal'ın isteği uzerine basın mensuplarımn dışan çıkanlma- sından sonra görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Gönişmeden sonra gazetecilere bir açıklama yapan Büyükelçi Volkan Vural, bunun "Yapıa ve içerikli bir görüşme" olduğunu vurguladı. Vural, Bayan Özal'ın görüşme- nin başlangıcında Iran'daki dep- remden duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini kaydederek "Semra Özal Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da tran ile temas kurdu- ğunu ve tran'a yardım edilece- ğini bildirdiğini aktardı" dedi. Vural, sozlerini, "Semra Özal Türkiye'nin SSCB'de glasnost ve perestroyka ile başlayan de- raokratikleşme stivcini destek- lediğini söyledi. Bunun Azerbaycan-Türkiye ilişkilerin- de gelişme imkfim yarattığuıı be- lirtti", biçiminde sürdürdü. Vural bir soru üzerine "Sayın Muttalibov, Nabcivan-Türkiye arasında sınır kapısı açılmasma çalıştıldanm, köpni yapımımn sürdürnldüğüaü söyledi. Türk tarafında da bu çalışmalar de- vam ediyor" dedi. Vural, Mut- talibov'un, Türkiye'nin Bakü'- de konsolosluk acmasım istedik- lerini söylediğini de belirterek kapının açılışının ve konsolos- luk kuruluşunun bu yıl içerisin- de gerçekleşeceğini sözlerine ek- ledi. Azerbaycan Televizyonu Semra Özal'ın gezisini önceki akşam yedi dadika süreyle ya- yımladı. Daha sonra da Bayan özal'ın tran'daki deprem konu- sundaki mesajı görüntülü olarak verildi. Olağanüstü hal: Bilgimiz yok Uçmemura süı^ün iddiası ADANA (Camhmiyet Guaey llleri Bürosu) — Olağanüstü Hal Bölge Valiliğj kapsamında yürür- Iüğegiren424nolu karamamedoğ- rultusunda üç memurun istekleri dışında atamalarının yapıldığı ile- ri sürüldü. Bölge Valiliği yetkilile- ri ise "atamaiann sürgün amaçlı olup olmadıgı konusunda bilgileri- nin bulunmadıgını" söylediler. Olağanüstü HaTBöIgeTâDliği'- nin PTT, SSK ve TEK Genel Mü- durlükleri'nden yaptığı istek doğ- rultusunda çeşitli olaylara kanştık- lan bildirilen uçmemurun istekle- ri dışmda bölge valiliği sırurlan dı- şına atandıkları önesürüldü. Ata- maların 424 sayılı KHK kapsamındaki ilk uygulama oldu- ğu bildirildi. Alınan bilgiye göre Batman SSK'dagörev yapan veke- penk kapatma olayları sırasında gözalüna alınan Şirin Tekik, Kırşe- hir'e, HakkâriTEK Müdürlüğü'- nde görev yapan Süleyman Kua- dakçı Çankın'ya ve Hakkâri PTT'de teknisyen olarak çalışan Ramazan Taş da Sakarya'ya atandı. Bolge valiliği kapsamı dışmdaki kentlere atanan memurlann böyle bir taleplerininolmadıgı, sözlü ola- rak yapılan bildirimierde ise dört gün içinde yeni görevlerine başla- malanmn gerektiği yolunda uyan- da buiunulduğu belirtildi. Olayı gazetecilerden öğrendikle- rini söyleyen Olağanüstü Hal Böl- ge Valüiğiyetkflileri, "Efergerçek- ten böyle bir durum varsa atama- nın 424 sayılı kararnameden mi kaynaklandıgıni araştınyoraz. He- nnz olayı doğrulayacak bir bilgi ahtşmadı bize"dediler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle