07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 24 HAZİRAN 1990. 09.59 Açıhş 10.00 Haberler 10.10 İşitme Engellilere Haberler 10.30 Pazar Sineması: Toby Tyler (Bugun kûşesınde) 12.15 7'den 77'ye (Bugun kOşesinde) 13.00 Pazar Konseri 14.00 Haberler 14.10 Tele Tatil Çeşitli türden sanatçtiann katıldığı programda, kısa guldûrüler, Tele Buimaca ve Sıralama Yarışması yer alıyor. Guldüru bölümune Yalçın Menteş katıtıyor. 15.30 Dizi: Kunıntu Ailesi 16.00 Kırkpıoar Güreşleri ve Gazi Koşusu 18.00 Dtinya Kupası: Brezilya-Arjantin 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Dizi: Dostlanmız 21.30 Bir Solist: İbrahim Can 22.00 Diinya Kupası: F.Almanya-Hollanda 23.45 Festival'de Yann 23.55 Dizi: Alacakaranlık Kuşağı 00.20 Gün Biterken 00.35 Kapanış 13.59 Açılış 14.00 Türk Sineması: Hostes (Ayrtntıh bılgı yandaki sütunlarda) 15.20 Pazar 90 Cengız Baysal'ın hazırlayıp Mustafa Yolaşan'm sunduğu programda çeşitli sanaıçılann yanı sıra mım yanşma, çizgı film bölûmlerı de yer alıyor. 17.25 Gençlerden Gençlige Prof. Koral Çalgen yönetımındekı HÜ. Ankara Devtet Konsen/atuvan Cençtık Senfonı Orkestrası, Haydn'm "Veda Senfonısı"nı sesiendirıyor. 17.45 Dizi: Perry Mason Dızinin son bölumu ekrana geliyor. 18.35 Besteciler ve Yorumcular Turgul Masatçı 'mn hazırladığı programda genç piyanısllerimizden Ece Demirci, f/vı Cemal Erkın'ın 'Bes Damla' adlı eserini, Selen Burçak ise tthan Usmanbaş'm '6 Prelud'unu sesiendirıyor. 19.00 Haberler 19.15 Dünya Listelerinden 19.50 Belgesel: Bilim ve Teknoloji 20.20 Dizi: Acayış 21.10 Devlet Sanatçılan Devlet Sanatçılan programı dızisinin bu bölumünde Devlet Sanatçısı uluslararası une sahıp unlu pıyanıst tdıl Birel tanuUıyor. tdıl Bıret üç yaşından itıbaren pıyano çalmaya basladı. Ayşe Abla'nm Radyo Çocuk Kulübü 'nde konserler verdı Daha sonra mıizık öğrenımı ıçın Fransa 'ya adına çıkan bır kanunla gonderıldı. 15 yaşında Parıs Konservatuvan'm bırıacilikk bıtirdı. tdıl Bıret, Parıs, Londra, Briıksel, Moskova, Berlin, ,Vew York, Sydney, Viyana, Munih vb. gibi buyuk keıulerde afiflere adını yazdırmakla kalmayan dünyanın dört bucagmı dolaşmış, pek çok yrrde Türk adını duyurmuş bir etçımız 21.35 Damla Damla Anılar 22.30 Haberler ve İngilizce Haberler 23.05 Festivalde Yann 23.15 Dizi: Hemingvvay Hemingway, eşı vt dostlarıyla birlikte boğa güreşi izlemek iizere tspanya 'ya gıder. lspanya'da Leydi Du/fa ilgı duyar, ama Hadley'ı düsunerek ilişkiye gırmez. Bir yandan romanlannm yazımıyia uğraşır. Başarı grafığı gıderek yüksttmektedtr. Bır gazetede moda yazan olarak çalışan Paulme Hemingrray'den çok etkılenmiştir. Onunla birlikte olabilmek için çaba harcar 00.05 Dünya Kupası: Günün Özeti 00.35 Kapanış 19.19 Açdış 20.00 Belgesel: İslamda Resim Sanatı 20.30 Dizi: Altın Kızlar Doroıhy'mn oğlu Mıchael Mıamı'ye gelir. Dorothy Michael'ın kansından aynimaya karar verdığını ve ıkı hafta önce gırdiğı ışını kaybettıgım öğrenır ve bunun uzerine ona ıs aramaya başlar. 20.55 VYesternler: Frank ve Jesse'in Son Günleri (Bugttn kûşesınde) 22.35 Türk Sanat Miiziği 23.05 Dizi: Diana John, Almanlann gizli bir silahı hakkında bilgi edinmek için Diana'yla isbiriiği yapmak zorunda kalır. Birlikte tHana'nın kocasım kaçırarak onu bazı bUgıleri vermeye zorlar. John yaralamr ve lngütere'ye döner. Bir stire sonra Dıana evlenır ve birlikte Heronslea 'dakı eskı eve giderler. 00.10 Kapanış 18.13 Açdış 18.15 7'den 77'ye 19.00 Haberler 19.15 Tele Tatil 20.45 Tarihte Bu Hafta 21.00 Stüdyo C: Magazin 22.15 Saz Eserleri 22.30 Haberler 23.00 Pazar 90 00.55 Kapanış -SibL10.00 Açıhş ve Müzik 10.30 Çizgi Film: Kiiçük Büyücüler 11.00 Müzik 13.15 NBA Basketbol Karşılaşmalan 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cimri 17.00 Müzik 20.15 Haftanın Dizisi: Günahkâr 21.15 Müzik 02.00 Kapanış TV2 TÜRK SİNEMASI: HOSTES 14.00 Felaket filmleri dönemindenHostes / Yönetmen - Senaryo: Temel Gürsu / Görüntü yönetmeni: Hüseyin Özşahin / Müzik: AIi Kocatepe / Oyuncular: Perihan Savaş, Aytaç Arman, Yalçın Gülhan, Gönül Hancı, Gökben, Süleyman Turan, Zafer Önen, Nubar Terziyan, Hüseyin Kutman, Sahir Özbek / 1974 Melek Film yapımı. KORKULU ANLAR — Bir uçak yolculugu sırasında pilotu öldiıriilen uçağı piste indirmek tşi hostese kalır... "Bedrana" filmindeki basarısından sonra modayı izleycn "Hostes" filmiyte "inişe geçen" Peri- han Savaş başrol oynuyor. Kültür Servisi — 1970'li yülar- da sinema dünyasını sarsaıı "fe- laket fümleri"nden "Airport - HavaalanT modası, doğal olarak sinemamızı da etkiledi ve o gün- lerin ortamında "Hostes" fılmi doğdu. Temel Gnrsu'nun da bu modadan etkflenerek senaryosu- nu yazıp yönettiği "Hostes", sıkı- la sıkıla suyu çıkarılan "Havaalanı" filmlerinin yurdu- muza uyarlanmış yerli versiyonu. O sıralar yarışırcasına birbiri ar- dına beyaz perdeye gelen Burt Lancester, Jcan Seberg, Dean Martin, ya da Chariton Heston, Karen Black, George Kennedy gi- bi ünlülerin oynadığı "Havaalanı" filmleriyle, bunların benzetmesi "Hostes"in uzaktan yakından bir ilgisi yok. "Hostes" fitminde bir miras so- runu yüzünden yaşamı tehlikede olan bir hostean, yolculuk sırasın- da pilotu öldürulen uçağı büyttk bir yüreklilik örneği göstererek sağ salim piste indirerek yolcula- rı kurtanşının öyküsü anlatılıyor. Zaman zaman gerilimli, coşku ve- rici, hareketli, ama sinemasal yön- den düzeysiz, inandıncılıktan bir hayli uzak. Hostesi oynayan Pe- riban Savaş açısından da "Bedrana" başansından sonra ini- şe geçtiği, modayı izleyen bir ya- pım. Filmde iyi insanlarla kötülerin savaşımı var. Olaylar önce bir mi- ras işinin çevTesinde gelişiyor. Sonra bir kaza geçiren hostesin aş- kı, kuşku ve korkulan, ardından canını dişine takarak pilotsuz ka- lan uçağı kazasız belasız alana in- dirişinin gerilimi. Arttaur HaUer- in çok satan romanına şası gözle bakan vakit geçirme sinemasının alaturka bir örneği. Zengin fabrikatör kızı Bahar (Perihan Savas), ekonomik ba- ğımsızlığını kanıtlamak için hos- tes olmuştur. Babası fabrikadaki kazada ansınn ölünce yapayalnız kalan Bahar, febrika müdürü Ni- hat'la (Yalçın Gülhan) evlenir. Gittikleri balaymda yeni evliler Nihat'ın eski sevgilisi Se\gi (Gö- niü Hana) ile karşılaşırlar. Bahar, Sevgi'nin anlattıklanndan Nihat 1 ın babasından kalan mirasa kon- mak isteyen kötu niyetli bir kişi ol- duğunu anlar ve boşanmak ister. Nihat buna izin vermeyince evden kaçan Bahar, otomobiliyle uçuru- ma yuvarlanır. Havaalanının go- zetleme kulesindeki radarcı Murat (Aytan Arman), Bahar'a âsıktır. Gelecek hafta 'Doktor Jivago'gösterilecek Polîsiyelerle dolu bir haftaANKARA (UBA) — Televiz- yonda önümüzdeki hafta, çoğun- luğu polisiye konulu olmak iizere toplam 13 film ekrana gelecek. Dünya Kupası naklen yayınlan nedeniyle sayısı azalan haftanın- filmleri arasmda, "Son tki Daki- ka", "Dadının Oyunu", "Gece Bekçisi", "Doktor Jivago" ve "Mor Yagmur" da yer alacak. TVl'de > r ayımlanacak olan fılm- ler, yönetmenleri ve başrol oyun- culan şunlar: 29 haziran cuma günü, yönet- menliğini Larrv Peerce'nin yaptı- ğı, başrollerini Chariton Heston, John Cassavetes, Beau Bridges ve Martin Balsam'ın oynadığı "Son Iki Dakika", 1 temmuz pazar gü- rrü yönetmenliğini Bcrnard McE- veety'nin yaptığı, basrollerini Mfc- hael Douglas, Will Geer ve Arc Johnson'ın paylaştığı •'Napolvon ve Samantha". TV2'de yayımlanacak olan filmler, yönetmenleri ve başrol oyunculan ise şöyle: 30 haziran cumartesi günü, yö- netmenliğini Cy Howard'ın yap- tığı, basrollerini Lynn Redgrave, Victor Mature, Paul Sand ve Mag- gie Blye'nin oynadığı "Dadının Oyunu", yine a>TU gün, yönetmen- liğini Roland Kibbee, Burt Lan- caster'ın yaptığı ve basrollerini Burt Lancaster ve Susan Clark'ın paylaştığı "Gece Bekçisi", 1 tem- muz pazar gunu, basrollerini Ek- rem Bora ve Hale Sovgazi'nin pay- laştığı "Sevilmek tstiyorura". TV 3'te yayımlanacak olan filmler, yönetmenleri ve başrol oyunculan ise şöyle olacak: 25 haziran pazartesi günü yö- netmenüğini Michael Schultz'un yaptığı, basrollerini Richard Ben- jamin, James Cocco, Scatman Crothers ve Arnold Scrnvarzeneg- ger'ın oynadığı "Miras Yönü"; 26 haziran salı, Charlie Chaplin'den "Şarlo Sirkte" adlı film; 27 hazi- ran çarşamba gunu, yönetmenli- ğini Albert Magneli'nin yaptığı, basrollerini Prince, Apollonia, Morris Day ve Olga Karlalos'un oynadığı "Mor Vağmur"; 28 ha- ziran perşembe günü, yönetmen- lığini Dayid Lean'ın yaptığı, bas- rollerini Ömer Şerif, Julie Chris- tie ve Geraldine Chaplin'in oyna- dığı "Doktor Jivago"; 29 haziran cuma gunu, yönetmenliğini Şerif Goren'in yaptığı, başrolünü Kadir tnanır'ın oynadığı "Katırcılar",-jl temmuz pazar günü, yönetmenli- ğini Clay Borris'in yaptığı, basrol- lerini Art Hindle ve Tony Addab- bo'nun paylaştığı "Silahşörler". TRT'nin " Tepebaşı binası 1991'de TRT'nin Tepebaşı'ndaki yeni stüdyo binası cihaz bekliyor. TÜYAP Sergi Salonu'nun hemen arkasındaki TRT binası "seyircili stüdyolarıyla" kurumun program çekimleri için kullamlacak. Uzun zamandır boş duran otoparkı ile uç katlı TRT binası, dış cephesi tamamlanmış olmakla birlikte, bina içindeki inşaat çalışmalan tam anlamıyla bitirilemediğinden henüz "kullanıma açıiamıyor. TRT yetkililerinin verdiği bilgiye gore, binanı iç inşaatının yıl içinde ihaleye çıkarılarak çalışmalara başlanacak. Ancak yetkililer, binanın iç inşaatının ve donanımının tamamlanması durumunda bile, kurumun burayı çekim amaçlı kullanamayacağınıçünkü gerekli teknolojinin ancak 1991 yılı içerisinde getirelerek hazır edilebileceğini belirtiyorlar. RADYOLAR R A D Y O İ04.55 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Ezgi kervanı (THM). 05.30 Sa- bah şarkıları. 06.00 Denız hava raporu. 06.05 Günaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel ya- yın. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk saati. 09.50 özel tanıtıcı reklam progranu. 10.00 Haberler. 10.05 Tatil sabahı (1). 11.55 Radyo tiyatrosu. 12.55 Reklamlar ve radvo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Bölgesel ya- yın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Bera- ber ve solo şarkılar. 15.30 Hafıf rauzik. 16.00 Haberler. 16.05 Turkuler geçidi. 16.30 Hafıf muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Tarla dönüşu. 17.25 Bölgesel yayın. 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamentoda bu hafıa. 20.00 Gençlık korolan. 20.15 Sinema ve muzik. 20.45 Şarkılar. 21.00 Haberler. 21.05 Solistler geçidi. 21.30 Spor dergisi. 22.00 Kuçuk '-.onser. 22.30 Turkuler ve oyun havalan. 23.00 Haberler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00.55 Gunun haberlerinden ozetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05-04.55 Gece jayını R A D Y O 2 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07.30 Haberler. 07.40 Turkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Turkuler. 09.30 Roberto Flack soylüyor. 10.00 İllerimiz Folklorumuz. 10.20 Bizim klasikleri- miz. 10.40 Tasavvuf musıkisi. 11.00 Habeıler. 11.05 Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif muzik. 13.30 Turk- ulerden bir demel. 14.00 Dünya öluvor mu? 14.20 Çeşitli sololar. 14.45 Tıbba hızmet eden- ler 15.00 Haberler. 15.05 Turkuler geçidi. 15.35 Klâsik Turk musikisi erkekler korosu. 16.00 Her hafta sızlerle. 16.30 Turkuler ve oyun havalan. 17,00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Turkçe sözlü hafıf müzik. 18.00 Çağdaş Turk sanat muziği 18.45 Turkuler. 19.00 Ha- berler. 19.30 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Yurttan sesler. 20.30 Radyo tiyatrosu. 21.30 Gu- lızar fash. 22.00 Beraber ve solo turkuler. 22.30 Bir roman / bir hıkâye. 22.45 Türkçe sözlü ha- fif muzik. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Pazar kon- seri. 00.55 Gunun haberlerinden özeller. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler (Türkçe). 87.05 Güne başlarken. 08.00 Sa- bah için müzik. 09.00 Haberler 09.15 Pazar dinletisi. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavi noıa. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günumuze. 13.00 Usta eller güzel sesler. 14.00 Haberler 14.15 Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dun- yasından. 16.00 Muzik panoraması. 16.30 Ço- cukların köşesi 17.00 Haberler. 17.15 Akdeniz ve ötesınden. 17.45 Gençlik korolan 18.00 Te- leskop. 19.00 Haberler. 19.15 Melodi dunyası. 20.00 Dıskotekten mikrofona. 21.00 Muzik eks- presi. 22.00 Haberler. 22.15 Tatil müzığı. 23.00 Dunya radyolarından, muzik festivallerinden. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerin- den ozetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapa- nış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Turku- ler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sohstler geçi- di (TSM). 10.35 Turkuler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 Istekleriniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir solist. 12.30 Küçük koro (TSM). 13.00 Turkuler ve oyun havaları. 13.30 Solistlerden seçmeler (TSM). 14.00 Haberler. 14.05 Turku- ler geçidi 14.30 Bir solist (TSM). 15.00 Bilın ça- lahnvbilin kazanın. 16.00 Haberler. 16.05 Istanbul Devlet Klasik Turk Muziği Korosu kon- seri. 16.45 Sazlarla Turk halk muziği. 17.00 Ha- berler. 17.05 Turkülerden bir demet. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.30 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL »75, v,,,, e Program. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Ko- nukları 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dunvası. U.OOKayıp Haberieri. 11.05 isteSaz tşte Söz. Sohsf Selahattin Mpav 11.30 Bir So- list. 12.00 Istekler. 13.00 Turkçe Sozlu Hafif Muzik. Solist: Ersan Erdura. 13.15 Solistlerden Birer Şarkı. 13.45 Bır Topluluk. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Behiye Ak- soy. 15.10 Karayollan Trafık Kanunu. 15.15 Za- rıfeözen'den Şarkılar. 15.30 Kayıp Haberieri. 15.35 Turkçe Sozlu Hafif Muzik. 16.00 Nostal- gia. 17.90 Muzik Dağarcığı. 17.30 Gıin Biter- ken. 18.15 Muzik Denince 19.00 Kapanış. POLİS TÜRKİYE 06.*» v , Program. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstruman- tal Müzik. OS.OOSabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 Işte Saz Işte Söz. Solist: Sela- hattin Alpay. 09.00 Sabahın Getırdıkleri. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Sevim Süer'den Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafîk Kanunu. 10.00 Muzik Dunyası. 11.00 Bir Sanatçıvla Beraber. Solist: Behiye Aksoy. 11.25 Arıf Meşhur'dan Turku- ler 11.45 Kayıp Haberieri. 11.50 Sizin Seçtik- leriniz. 12.55 Turkçe Sozlu Hafif Müzik. Solist: llhan İrem. 13.15 Trafik. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafıf Muzik Dunyasmdan. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Turkuler Geçidi. 15.15 Er- kan Yüksel'den Şarkılar. 15.35 Müzik Dağar- cığı. 16.05 Kayıp Haberieri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Gulşen Kutlu'dan Turkuler. 17.0» Turkçe Sözlu Hafif Muzik. 17.20 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TV5 yayını Augsburg'da • ANKARA (AA) — TRT tarafından F. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik olarak yayın yapan TV5 Kanalı'nın Berlin'den sonra Augsburg'da da izlenmeye başlandığı bildirildi. TRTden yapılan . açıklamada, Augsburg'un Berlin'den sonra Türk televizyonunu seyreden ikinci şehir olduğu belirtilerek, "Istanbul Televizyonu tarafından yayımlanan program satalitler üzerinden yayına geçti. Yayının diğer Bavyera kablo sistemlerine bağlanması da gelecek aylarda gerçekleşecek" denildi. Açıklamada aynca Türk televizyonunun yayına başlaması ile telekom şefi Ernst Seitner'in kablo televizyona halkın ilgisinin çok fazla olduğunu' söylediği ifade edildi. TRT Genel Müdurü Kerim Aydın Erdem ile Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı : Sedat örsel, geçen ay F. Almanya ve İngiltere'ye giderek TV5 kablolu yayırunm yaygınlaştınlması ile ilgili temaslarda bulunmuşlardı. 'Güzel ve Çirkin' ' : • ANKARA (Mak Ajans) — Bundan iki ay kadar önce ekrana veda eden "Güzel ve Çirkin" adh dizi önümüzdeki günlerde yeniden ekrana gelecek. TV2'de 26 haziran • tarihinden itibaren yayımlanacak dizide, Vincent'ı Ron Perlman, Catherine"i ise Linda l Hamilton canlandınyor. Dizideki 'Çirkin'i Devlet Tiyatrosu sanatçılanndan Kaya Akarsu, 'Güzel'i ise i yine Devlet Tiyatrosu J sanatçısı Lale Kavuzlu seslendirecek. * UGUN • Pazar Sineması: Toby Tyler TV1 10.30 Film 1910 yılında geçiyor. Yetim bir çocuk, kaldığı evden kaçarak gezginci bir sirk ekibine katılıyor. Maymunlarla yaptığı gösteriler sayesinde ünlü bir yıldız oluveriyor... Yonetmenliğini Charles Barton'un yaptığı, başlıca rolerini Kevin Corcoran, Henry Calvin ve Gene Sheldon'un paylaştıkları film, pazar sabahını ailecek geçirmek isteyenler için iyi bir seçim. • 7'den 77'ye TV1 12.15 7'den 77'ye ekibi bu kez Japonya'nın en yiiksek dağı Fujiyama'dan sesleniyor izleyicilere. Erkmen Sağlam ile Barış Manço'nun birlikte hazırladıkları programda aynca Nikko şehrinin bahçeleri, Toshogu-Shrine tapınağı, klasik Japon danslanndan örnekler ve Japonya'mn neredeyse tüm magazin dergilerine yazan ve birçok kitabı da bulunan Barbara Teoraka ile yapılan bir söyleşi de ekrana gelecek. Programda her zaman olduğu gibi "Adam Olacak Çocuk", "Manço Klip" ve "Yabancı Klip" de yayımlanacak. • VVesternler: Frank ve Jesse'nin Son Günleri TV3 20.55 Yönetmenliğini VV'illiam A. Graham'ın yaptığı, başlıca rollerini Johnny Cash ve Kris Kristoferson'ın paylaştıklan, iki kardeşin maceralannı konu alan bir film. Frank ve Jesse James, iç savaş sırasında ordu adına birçok soygun ve baskın yapmışlardır. Savaştan sonra da bu işlerini bir sure sürdüren kardeşlerden Frank, artık bu ışlerden bıkmıştır. Onları kimsenin tanımadığı bir yere gitmek ister ama Jesse buna karşıdır. Tekstil üretim - ihracat ve pazariaması ile faaliyet gösteren grubumıua, İŞLETME MÜDÜRÜ ° İşletme veya tekstil kunusunda yüksek öğrenim görmüş 0 Sorumluluk üstlenebilecek * Konusunda hırslı, çalışmayı seven, yükselmek isteyen BÜTÇE - FİNANSMAN ŞEFİ ' İktisatçı - İşletmeci (O.D.T.Ü - B.Ü) 0 Bütçe sistemini yerleştirecek tecrübede ' Banka kredi ilişkilerinde sorumluluk yüklenmiş * Genç • dinamik MUHASEBE YARDIMCISI ° Ticaret Lisesi mezunu 0 Deneyimli, genç ve dinamik ' Tercihen bilgisayar kullanabilen İDARİ İŞLER SORUMLUSU * Personel işlerinde tecrübeli İigilenenlerin özgeçmiş ve bir resimle P.IC 1277 SİRKECİ adresine müracaatlan rica olunur. MALİ MÜŞAVİR VE MUHASEBECİ MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU 23-24 Haziran 1990 tarihinde İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLER ODASI Genel Kurulu'ndan; MESLEK ÖRGÜTÜNÜN BAĞIMSIZLIĞINI TEMEL ALAN, ÇAĞDAŞ, DEMOKRAT, ÜRETKEN, KATILIMCI, MÜCADELECİ, mesleki sorunları ve çözüm yollarını bilen bir yapıyı taşımak için; KATILALIM, DESTEK VERELİM, BİRLİKTE EL ELE ODAMIZA... MALİ MUŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİK GRUBU Adaylarımız: Mehmet Necip ÖZER Adem ARSLAN Eyöp Sabri YÜCEL Avni Sait BAŞARAN Mustafa KARSAVURAN İrtlbat: Tel: 575 25 51 - 556 57 03 Barbaros Hayrettin Sokak. No: 2/12 (YKB üstû) HAZNEDAR-İST.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle