07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZİRAN 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/13 PAZAR NOTLARI OSMAH ULAGAY Trilyonların Döndüğü At Yarışı DünyasınaArap-Japon Damgası Jürk at yarışçıhğının 'derbisi' sayılan Gazi Koşusu bugün koşuluyor. Yarışı kazanacak atın sahibinin alacağı 400 milyon liralık ikramiye ilk bakışta büyük görünüyor, ama dünyanın en büyük yarışlannda yerilen milyarhk ikramiyeler yanında cüce kahyor. Dünyanın en zengin ikramiyeli 10 yarışında verilen birincilik ikramiyeleri Türkiye'de tüm sezon boyunca dağıtılan toplam ikramiyeyi aşıyor. Türkiye'de at yarışı sezonu- nun en önemli koşusu olan ve Türk derbisT sayılan Gazi Ko- şusu bugün İstanbul Veliefen- di Hipodromu'nda koşulacak. Birinci gelecek üç yaşlı ingiliz tayının sahibi 400 milyon liralık birincilik ikramiyesinin de sahi- bi otacak. Yarışı kazanacak jo- keyin alacağı 'morrt', yani jokey- lik ücreti ise herhalde 50 milyon liradan az olmayacak. Türkiye'de at yarışçıhğının fcalbi tstanbul'da, Veliefendi Hi- podromu'nda aüyor. Yaklaşık yed ay süren İstanbul sezonurv da dereceye giren atlara, daha doğrusu sahipierine toplam 15.5 milyar TL. ikramiye ödene- cek, bunun 8.4 milyarını İngiliz atı sahipleri, 7.1 milyarını da Arap atı sahipleri alacak. Sezon boyunca oynanacak bahsi müş- tereklere ise 200 milyar TL. do- layında para yatınlacağı tahmin ediliyor. Bunlar ilk bakışta büyük gibi görünen rakamlar. Ancak bu ra- kamları yabancı para birimine çevirdiğimizde ve dünyanın önemli yarışlannda ödenen ik- ramiyelerle ve dönen paralarla karşılaştırdığımızda bizim ra- kamlanmızın hayli cüce kaldığı- nı gorûyoruz. Blzde ve dünyada örneğin Türkiye'nin en bü- yük ikramiyeli koşusu olan Ga- zi Koşusu'nun 400 milyon lira- lık birincilik ikramiyesini dolara çevirdiğimizde yaklaşık 150 bin dolar, sterline çevirdiğimizde yaklaşık 90 bin steriin ediyor. 1989'DA DÜNYANIN EN ZENGİN İKRAMİYELİ ATYARIŞLAR1 Yartşıı aa*ı 1. Breeders' Cup Classic 2. Japonya Kupası 3. Melbourne Kupası 4. Golden Slipper 5. WS Cox Plate 6. Beeders' Cup Turf. 7. Yuusfıun Derbısi 8. Tenno Sho (Sonbahar) 9. Takada Zuka Kinen 10. Arima Kinen 11. P. l'Arc de Triomphe 12. Tenno Sho (İlkbahar) Yaşıwıj)ı yw Florida/ABO Tokyo/Japonya Avustralya Flonde/ABD Tokyo/Japonya Hanshın/Japonya Nakayama/Japonya Longchamp/Fransa Kyoto/Japonya Birincilik ikramiyesi 3.0 milyar TL. 2.4 ' 2.2 ' 2.1 ' 2.1 ' 2.0 ' 1.9 ' 1.8 ' 1.8 ' 1.8 ' 1.8 ' 1.8 " de Triomphe, geçen yılın ikra- miye sıralamaşında ancak 1 1 . sırayı alabildi. Ünlü Epsom Der- bisi ise daha da gerilerde 29. SH rada yer bulabildi. Oysa 1989'da dünyanın en bü- yük ikramiyeli koşusu olan ve ABO'de koşulan Breeders Cup Classicte birincilik ödülü tam 750 bin steriin (yaklaşık 3 mil- yar TL.). 1780 yılından beri ko- ; şulan ve hâlâ dünyanın en iti- Japonlar Ve barlı yarışlarından biri sayılan Ingiltere'nin Epsom Derblsi'n- de bu yılki birincilik ödülü ise 355 bin sterlindi (yaklaşık 1.6 milyar TL.). Geçen yıl dünyanın en yûk- sek ikramiyeli 10 yanşında birirv cilere ödenen ikramiye tutan bu yıl bütün sezon boyunca Türki- ye'de dereceye girecek tüm at- lara ödenecek ikramiye toplamı- nı aşıyor ve 20 milyar lirayı bu- luyor. Dünyanın en zengin ikrami- yeli at yarışları ABD, Japonya ve Avustralya'da düzenlenirken Avrupa'nın en zengin ikramiyeli yarışı olan ve Fransa'da Long- champ'te koşulan Prix de l'Arc Altına Suudi Darbesi ALTIN FİYATI S/OBS 500 490 400 300 Bu yıl 450 dolara kadar yük- seleceği tahmin edilen 1 ons al- tının fıyatı haziran ortasında 340 dolara kadar düştü. Altına bu büyük darbeyi Suudi Arabis- tan'ın yaptığı büyük altın satış- larının vurduğu ileri sürülüyor. 26 mart günü aniden kimi tah- minlere göre 100 tona yakın al- tın piyasaya süren Suudilerin fı- yatı 21 dolar birden düşürdük- ten sonra 23 mayısta yeni bir satış atağıyla fiyatı 11 dolar da- ha düşürdükleri, son olarak da haziran ortasında satışa geçe- rek fiyatın son dört yılın en dü- şük düzeyine inmesini sağladık- ları görüldü. Herkes Suudi Arabistan'ın neden boyle bir davranış içine girdiğini merak ederken ortaya atılan teorilerin bazıları şunlar: • Suudi Arabıstan, dövize büyük ihtiyaç duyan Sovyetler'in altınını pazarlıyor. • Suudi Arabistan, altının parıltısını yok ederek dolara yatı- rımı özendirmeyi amaçlıyor ve böylelikle'ABD'nin finansman açığını kapatmasına yardımcı oluyor. • Suudi Arabistan ileriki bir aşamada ucuz altın toplamak için önce fiyatı iyice düşürmeye çalışıyor. Hangi teorinin gerçeği yansıttığı bilinmiyor, ama altın üre- ten ve elinde altın tutan herkesin -merkez bankaları dahil- al- tın piyasasındaki gelişmeleri kaygıyla izledikleri sanırım bir ger- çek. 2C0 1965 86 87 88 W 90 ABD'nin yanı sıra dünyanın "yeni zengtnleri" Japonlar zengin ikramiyeli at yanşları dü- zenlemekte öne çıkarken bu ya- rışlarda iddia sahibi olacak at- ları yetiştirme konusunda ise petrol zengini Arapların giderek önem kazandığı görülüyor. Özellikle bu yıl Avrupa'nın en rti- barlı yarışları olan İngiltere ve Fransa derbileriyle diğer bazı önemli klasik koşulan, Arap ai- lelere ait atlann kazanması göz- lerin Arap yetiştiricilere çevril- mesine yol açmış bulunuyor. Yıllardan beri İngiliz atı yarış- çtlığının ünlü ismi olan Ağa Han ailesinin yanı sıra son yıllarda özellikle iki Arap ailesi öne çık- mış durumda Bunlardan biri Suudi Arabistan kraliyet ailesi ve özellikle Prens Halit Abdul- lah, diğeri ise Dubai'yi yöneten Maktum ailesi. Örneğin Dubai Savunma Bakanı olan Şeyh Muhammed bin Raşit el Mak- tum'un halen 800 kadar İngiliz safkana sahip olduğu ve dünya- nın en büyük at sahibi konumu- na geçtiği belırtiliyor. Arap aile- lerinin at yarışçılığına yaptıkları toplam yatırımm ise son on yıl- da 1 milyar steriini (bugünkü de- ğerlerle yaklaşık 4.5 trilyon lira- yı) bulduğu tahmin ediliyor. 75 bin athk endüstri Avrupalı yetiştiriciler su gibi para harcayan, en iyi safkanla- rı haralarında toplayan, en iyi antrenörleri kendilerine bağla- yan Arap at sahipleriyle rekabet etmekte güçlük çekerken ülke- lerinde zengin ikramiyeli yarış- lar düzenleyen Japonların da işjn yetiştiricilik alanına girme- ye hevesli oldukları anlaşılıyor. Dünyada her yıl 75 bin dola- yında yarış tayı doğuyor ve at yarışçılığı âdeta bir endüstri ni- teliği kazanmış bulunuyor. At yarışlannda oynanan müsterek bahistere yatan paranın ise bi- zim pararrvzla ancak trilyonlar- la ölçülebileceği görülüyor. CanonFotokopi Makinesi BÜRO MAKİNELERI TtCARET A S 3 MEBKEZ*TAI«JLTELI515920(9HAT)FAKS 1437816 I AOVMAJİ(LT0.$Tİ/n=L 137«19-137304 s AMWflA/BOH*AŞA.Ş. TEL 167 2588 3 BI*M(AYA A Ş TEL 138 175-255 850 °TOBZON/KAR-MAKKOU.ŞTİ.TEl 17620-12940 omeıv ^j btzcfe K YA2J-I<2JA KI^ÇELJR. ..-/İBY6B %3oPkjin 3AY KB. 195 t>lN/w525*1* Borsada 'güven'OjTtamına geçiş EkonomJ Servisi — Sayılan gi- derek artan hisse senedi yatınnı- cılarırun korunması için ilk adım atılıyor. Nisan ayı içinde yapılan tstanbui Menkul Kıymetler Bor- sası Genel Kurulu'nda büyük tar- tışmalarla kabul edilen "müfteri emirlerine sıra numarası verilmesi" konulu madde önü- müzdeki haftadan itibaren uygu- lamaya geçirilecek. Geçen yılın ortalanndan itiba- ren büyük bir siiratle yükselmeye başlayan hisse senedi fıyatlarıyla birlikte, altın-döviz-banka üçgeni içinde sıkışıp kalan küçük tasar- rufçular borsaya büyük bir ilgi göstermeye başlamıştı. Artan ta- leple birlikte fıyatlar patlamıs, fi- yatlar patlayınca da talep çığ gibi büyümeye başlamıştı. Bu "zincir- leme reaksiyon", 1989 yılı başın- da 500 puanlarda dolaşan İMKB Endeksi'nin yıl sonunda 2217 pu- ana, bu yılın şubat ayında ise 4 bin puana ıılaşmasına yol açnuştı. Kısa sürede kazanılan inanıl- maz kârlar, 1988 yılında yabancı bir gazetenin deyişiyle "farelerin cirit attığı" borsayı, belediye oto- büslerinden daha beter bir hale gefirmişti: Ama yatırımcı, 2 saat süren seans boyunca litrelerce ter kaybetmekten 'broker'ına sesini duyurabilmek için avazı çıktığı ka- dar bağınnaktan, iki üç kişinin birden ayağına basmasından hiç şikâyet etmiyordu. Tüm işlemler gözünün önünde oluyor, yatırım- cı hangi hisseyi kaç paradan aidı- ğmı ya da sattıgıru büiyordu. Ama bu balayı uzun sünnedi. Çünkü borsa salonunun "istiap" haddi dolmuştu. önce karüı sisteme ge- çildi. Her aracı kuruluşa belli bir kart kontenjanı tanındı ve bu ku- ruluşlar kart verecekleri yatırım- cılan seçme konusunda serbest bı- rakıJdı. Böyiece küçük tasamıfçu dışanda kaldı, içeridekiler ise her- gün yüz milyonlarca lirayı tahta- dan tahtaya koşturan spekülatör- lerdi. Bu uygulama ister istemez "sokak borsasının" kuruluşunu Uan etti. Küçük yatınmcüann bit- meyen protestolan ve ardı arkası kesilmeyen "Babalar dışarı, halk içeri" sloganlan kısa bir süre son- ra babalann da kapı dışan edilme- sini sağladı. tşte bu sıralarda borsanın da nefesi kesilmeye başlamıştı. "Sen de al, sen de kazan" dönetrü so- na ermişti. Üstelik yatınmcı salon- da ne olup ne bittiğinden haber- sizdi. tşin ucunda para olduğu için kimse kimseye güvenmiyordu. Dı- şanda kalan yalınmcı, dolandınl- dıgmı söylüyordu. Fiyatlann yüz- de 20'lik bir limit içerisinde hare- ket edebiüyor ofanası ve seans için- de yerine getirilen emirlerin kime ait olduğunun sadece broker tara- fından büinmesi tartışmalann odak noktasını oluşturuyordu. Oysa bir borsanın sağlıklı geüşe- biimesi için gereken en önemli un- sur "güven"di. Sennaye Piyasası Kurulu (SPK) resmi bir ağızdan öğrenebilecek. IMKB Olağan Genel Kurulu'n- da kabul edilen madde şöyle: — Müşteri emiricri esas olarak ytzılı verilir. Ancak borsa üyeleri tetefoD ya da benzeri aractaria sös- Ifi olarak Oetilen cmırkri de ka- bnl edeMUrier. Bu tör emirler »ek- h, boraaca beirienen ve sıra oa- naraa takJp eden listekre iye TB- YAITRIMCININHAFTAIJK REHBERt Şimdi bekleme dönemiGeçen hafta altın ve döviz piyasalannda küçük fiyat artışlan gözlenirken borsada durgunluk ve bekleyiş vardı. Altın fiyatlan uzun bir süreden beri ilk defa haftayı küçük de olsa artışlarla tamamla- dı. Tahtakale'de ise dolar diğer dövizlerin gerisin- de kaldı. tstanbui Menkul Kıymetler Borsası olağanüstü günler yaşıyor. Son aylarda giderek hızlanan halka açılma, bu hafta doruk noktasına ulaşacak. 2 tril- yon sermayeli PETKİM Holding, 300 milyarlık his- se satışını tamamlayan Vestel ve borsanın flaş kâ- ğıdı olmaya aday Eczacıbaşı tlaç önümüzdeki haf- ta içinde borsada boy gösterecek. Bu üç kâğıda da yüksek orandaki ilginin diğer kâğıtlan olumsuz yön- de etkileyeceği söyleniyor. önce haftayı yüzde 8.26 oranında düşüşle kapa- Döviz-altın ne Oolar (T.kale) Dolar (Dövız alış) Dolar (Efk. satış) Marx (T kaie) Mark (Döviz alış) ISMçre Fr (T kale) Steriin (T.kale) ALTIN Cumhuriyet Reşat 24 ayar kûlçe 22 ayar bilezik Yıtaşı (TL.| 2320.00 2311.37 2322.95 1370.00 1364.00 1495 00 3780 00 204 000 240.000 30 500 29.600 getırdi? Hafta kaşı (TL.) 2643.00 2636.72 2649.93 1560.00 1552.38 1840.00 4560 00 199.000 245 000 29 830 29 000 Hafta SOM (TL.) 2660.00 2643.70 2656.95 1585.00 1575.13 1872.00 4630.00 201 000 245.000 30 100 29 400 Hafta taasıru 9*n fark* 0.64 0.26 0.26 1.60 1.47 1.74 1.54 1.01 0.00 0.91 1.38 yan borsa, geçen pazartesi gününe hızlı girdi ve ay- nı gün endekste 150 puanlık bir artış gözlendi. An- cak salı gününden itibaren tekrar düşüşe geçen en- deks hafta sonunu 3629.06 puanla kapattı. Tahtakale'de işlem gören dövizler arasında ise Is- \içre Frangı yüzde 1.74'le haftanın lideri oldu. Ster- iin yüzde 1.54, mark ise yüzde 1.60'bk primlerle haf- tayı kapattılar. Dolann 6 günlük getirisi ise yüzde 0.64'te kaldı. Altın fiyatlan ise uzun bir aradan sonra ilk defa kıpırdadı. Dış borsalardaki küçük fıyat artışlan Ka- palıçarşı'da küçük bir ferahlamaya neden oldu. Bankalarca oluşturulan yatırım fonlarının orta- lama haftalık verimleri ise yüzde 0.75 olarak ger- çekleşti. Denizbank Fon yüzde 1.26'yla en yüksek getiriyi sağlayan katılma belgesi oldu. Yatırım fonları ne aetirdi? 1$ Yatmm-1 iş Yaönm-2 Iş Yatffim-3 l$Yasnnv4 ş Yatınm-6 l Yeni çıkan yatırım araçları • Ziraat Fon-4, 20 haziran çarşamba günü pi- yasaya çıktı. Toplam 150 milyar lira değerindeki fon, devlet tahvili, dövize endeksli tahviller, Ge- lir Ortakhgı senetleri, finansman bonosu ve özel sektör tahvilleri ile hisse senetlerinden oluşuyor. • YKB Kapital Fon ve Aküf Fon, 19 haziran salı günü çıktı. 30 milyar lira değerindeki Kapi- tal Fon, borsada işlem gören hisse senetleri, özel sektör ve devlet tahvilleri ile Hazine bonolann- dan, 18 milyar lira hacmindeki Aktif Fon da dünya borsalarında işlem gören hisse senetleri ve tahvillerden oluşuyor. • Vakıfbank Foa-6, 21 haziran perşembe günün- den beri piyasada. Fon, devlet ve özd sektör tah- vili ve hisse senetlerini içeriyor. • Pamuk Fon-2, 28 haziran perşembe günü pi- yasaya çıkıyor. Pamukbank'ın oluşturduğu ya- tınm fonu, toplam 5 milyar lira değerinde 500 paydan oluşuyor. Fon, hisse senedi, özel sek- tör tahvili ve devlet tahvilinden oluşuyor. • Dışbank Fon-3, 27 haziran çarşamba gunü sa- tışa sunulacak. 12 milyar lira_hacmindeki fon, devlet tahvili, özel sektör tahvili ve dövize en- deksli tahvilleri içeriyor. Bankalar ne faiz verıyor? (°/o 1 A» 3 Ay 6 Ay 1 Yrf V s t e b VatftH VadeH VadeO V a M i tş Bankası Akbank Yapı Kredi Osrnanlı Garant Türkbank Pamukbank Ziraat Emlakbank Töbank Halkbank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35 35 35 35 36 46 46 46 46 47 49 49 49 49 50 56 56 56 56 57 37.5 47.5 50.5 57.5 37 48 52 58 36 47 50 57 36 36 36 46 47 47 47 50 50 56 57 57 hafta fiyatı biterton-2 hterfon-3 lnterfon-4 Ikfeat Yat-1 Ikfisat Dolar Fon iktısat Mark Fon Ikösat Aübm Fon 6aranü Yaönm-1 Garanti Yatnm-2 GaranU Yatınm-3 Garanti Yatınm-4 Esbank Fon-1 Esöank Fon-2 YKB Yat Fonu YK8 Sektör Fon YKB Hisse Fon YKB Karmı Fon YKB ükitFon YKBKarmaFon YKBDovbFon' YKB Kapital Fon YKB AkSf Fon Vakri Fon-1 Vakrf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıl Hisse Fon Vakıt Dûnya Fon V i f F 6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Fon Tûtûnbank Fon tötsui Fon-1 Mrtsuı Fon-2 Fmans Fon-1 Rtıans Fon-2 Fınarts Fon-3 Rnans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Fon-3 Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 PamırtFon Emiak Fon-1 lmpex Fon impex Hisse Fon Sûmer Fon Töbank Fon Dencz Fon Ege Fon Kalkmma Fon Derntr Fon Tariş Fon 41.778 29.296 11.139 32.762 27.816 14.442 13.242 28 861 24.392 12.148 11.697 10.477 31.707 15.189 32.673 10.771 30.850 24.606 32.615 24.417 20.830 24691 12.261 24.148 64.279 11.429 22.110 28.696 23.412 87.845 10.870 14.471 12.298 10.570 11.436 tt.548- 51.750 35.497 13.718 11.836 10.124 39.796 34.086 17.781 16.278 33.711 28.360 13.370 13.005 12.322 39.787 19.073 12.245 10.020 40.306 13.259 38.138 30.133 56.644 29.534 25.629 30.021 14.141 29.699 77.347 14.009 10.744 10.964 9.974 27.042 35.383 28.736 107.783 13.243 17.833 15.W8 12.915 10.662 14.931 11.412 11.674 15.369 12.197 15.452 12.136 11.808 10.080 12.196 10.857 12.019 10.501 10.497 10.396 10.049 52.155 35.642 13.830 11.931 10.210 40.119 34.372 17.933 16.418 34.079 28.665 13.518 13.039 12.416 40.044 19.195 12.318 10.069 40.656 13.355 38.451 30.373 56.329 29.769 25.840 30.262 14.266 10.033 9653 29.956 77.943 14.128 10.688 11.000 10.023 27.228 35.647 28.975 108.623 13.342 17.981 15.320 13 021 10.687 15.020 11.485 11.779 10 032 15.464 12.255 15.555 12.225 11.905 10.145 12.276 10.938 12.171 10.586 10.587 10.459 10.135 0.78 0.41 0.82 0.80 0.85 0.81 0.84 0.85 0.86 1.09 1.08 1.11 0.26 0.76 0.65 0.64 0.60 0.49 0.87 0.72 0.82 0.80 -0.56 0.80 0.82 0.80 0.88 0.87 0.77 0.85 -0.52 0.33 0.49 0.69 0.75 0.83 0.78 0.75 0.83 0.87 0.82 0.23 0.60 0.64 0.90 0.62 0.48 0.67 0.73 0.82 0.64 0.66 0.75 1.26 0.81 0.86 0.61 0.86 ve borsa yönetımınin, borsaya "huzur ve güven" ortamını getir- meye yönelik adımlanndan ilki AnümîizHpkî hafta atılıvo* ^»nî uygulamaya göre müşteri ri numaralandınlacak ve emirle- bu nu- mara müşteriye hemen bildirile- cek. Işlemin yapıldığına dair söz- leşme 3 nusha olarak tanzim edil- diğinden ve bunlardan binİMKB tarafından aükonulduğundan, ya- tınmcı eğer isterse verdiğı emrin hangi fîyattan yerine geürildiginı ya temsücfleri tarafından kayda» dflir ve kaydediMigt nra aamara- » ve kodo o anda mişteriye t>0- diriHr Müsteri Mmilti mi yoksa serbest frrath emfa- olarek 4i yer. mı verUdigi emrin verikü- tarih ve marasnun yer müşteri emir nq- ahnası gerekir. "Serbest fiyatla" ibaresini tayıyaa bir emir alan borsa üyesi, möfte- risinin menfaatini gözetmek ko- nusnnda elinden geien gayred gösterir. Paranın yönü (Milyar TL) arM Emisyon 12.052 interbank: işlem hacmi Ort. faizi % Borsa: Endete (puan) işlem hacmi 1.495 52 86 3619 26 SatÇırtıaıaaf 11.743 1.133 62.79 3756 40 11.558 1.269 61.80 3692 34 11.392 1.908 1.562 58.75 58.20 3639 3629 29 30 Borsada geçen hafta 22 HAZİRAN 1990 stM kaaai: 159 625 milyon TL. (-%37.36) EiNkfcs: 3.629 (+%0.75) tftoa mllr HİSSE SENEDİ Akal Tekstil Aksa Akçımento' Alarko Holding Anadolu Cam Arçeük Aygaz Bagfaş Bolı> Çimento Brisa C Cimento Celîk Halat Ç Altınyunus Çukurova EleKtnk Cimsa Demzlı Cam De.'a Holding Doğusan DoKtaş Ecracıbası Yatırım Ege Bıracılık Ege Endûstn . Ege Gübre Emen Sıgorta 1 Enka Holding Ercıyas Bıracılık Ereğlı Demır ÇeSk Fınansbank Gentaş Good Year Gorbon Işıl Gûbre Fabnkalan Gûney Bıracılık Hektaş Ik Fınan Kiralama Intema lanır Demir Çeük Izocam Kartonsan Kav Kepez Elektrik Kordsa Koruma Tarım • Koç Holding Koç Yatınm Köytaş Makıne Takım Maret Marmans Marti Otel Mensucat Santral Metaş Nasaş Net Holding Netbank 0tan Tekstıl Olmuksa Otosan Peg Profilo Pınar Entegre Et Pınar Su Pınar Söt Pınar Un Pımaş Polyten Rabak Sabah Yayıncılık > Santral Holding Sarkuysan Sitaş Söksa Tam Sıgorta Tekstılbank Teletaş T.Oemır Döküm T Garanti B T Is Bankası (B) T İş Bankası (C) T.S K.B T.Sıemens T.Tuborg T.Şışe Cam Yapı Kredi Bankası Yasaş (BU) Yûnsa İşlem mıktarı (Hıssead.) 94 000 1600 557.278 23261 18.550 345.246 1.000 554.560 80.950 261.064 10.920 473.190 400 366.315 124.463 50.100 119.284 189.000 25.800 105.017 63.100 17.600 17.575 370.500 10.900 1.600 1.424.460 33.300 127 790 18 060 27 400 649 400 44.700 18 950 831.900 77100 477 300 18.900 598 750 7.400 92.640 283 575 205 355 187 410 169 750 143.140 32 075 74 290 81300 126 250 3 866.930 266.425 114.450 39.700 46.550 124.875 53.115 272.550 297.250 82.550 40.900 27.100 12.600 400 196.617 93.400 11.900 98.760 48.600 15.600 44.600 113.200 71.467 132.840 3 803.300 39.500 197.200 210.850 12.390 2 000 433.936 1.031.400 135.200 275.640 En düşûk fiyat 5800 19 000 4 700 35 000 11 750 14.750 19.000 14.000 13.000 6 500 7.000 7.700 180.000 24.000 8.000 5.200 31.500 16.000 18.000 46.000 22.500 8.200 6.400 4.300 8.300 23.000 10.000 6.500 12.750 12.500 8.400 2.550 11.750 12.500 2.100 20.000 1.900 21.000 5.900 26.000 16.250 6300 11.500 15 000 10 750 25.500 25.500 5.600 4400 7300 1400 3150 5300 2.900 1.700 5600 18.000 13.000 950 2.100 7.300 7.000 5 400 9.800 7.000 5.200 22.500 31.000 16.750 17.500 8.200 6.500 17.500 11.750 4.500 17.750 4.500 5.600 35.000 5.200 9.700 5.500 5.200 5.000 tan:22; En yüksek fiyat 6.400 21.000 5.000 39.500 13.000 16.000 19.000 15.250 14 000 7.200 8.000 8.500 190.000 26.000 8.500 5.800 36.000 18.500 20.000 59.000 24.500 8.900 7000 4600 9.000 23.500 11.250 6800 14.000 13.250 9300 2850 13.000 13 750 2.350 23.500 2 150 23 500 6.400 29 000 18.000 6900 12.750 17.500 12.000 30.500 28.000 6.000 4.900 7.900 1650 3.500 5.900 3.300 1.950 6 200 19.000 14.750 1.000 2.200 7.900 7.900 5.800 9.800 7.700 5.600 24.500 33.500 18.250 18.750 8.900 6.700 19.000 13.000 4.550 19.250 4.900 6.100 37.000 5200 11.500 6.100 5.800 5.400 118.773 (-%26.03) Kapanış fiyatı 6.000 19.000 4.700 37.000 11.750 15.500 19.000 14.250 13 000 7.000 7000 8000 190000 25.000 8 100 5.200 32.000 16.750 18 750 58.000 23 000 8200 6.600 4600 8300 23.000 10.000 6 700 13.250 12 750 9300 2 700 11.750 12.750 2.350 21.500 2.100 22.500 6.000 26.000 17.000 6.500 11.500 17.000 11.250 28.000 27.000 5.800 4.400 7.400 1.550 3.150 5.600 3.100 1.700 5.700 18.500 14.500 950 2.150 7.400 7.200 5.500 9800 7.000 5.300 23.000 32.000 17.000 18.000 8.200 6.700 18.250 12.000 4.550 18.250 4.800 5.600 36.000 5.200 11.250 5.700 5.300 5.300 Deftisım% Hafta içinde •1.64 -17.39 -1.05 8.82 -7.84 3.33 •2.56 •1.72 -1.89 7.69 -16.67 0.00 533.33 0.00 -1.22 -8.77 0.00 3.08 4.17 26 09 000 -6.82 0.00 222 -3.49 -9 80 •4.76 0.00 1 92 408 690 189 -2 06 0.00 9.30 7.50 000 0.00 -1.64 -7.14 -2 86 1.56 0.00 3.03 2.27 3.70 5.88 -3.33 2.33 -1.33 6.90 -3.08 0.00 6.90 •15.00 0.00 1.37 11.54 0.00 2.38 0.00 0.00 -6.78 4.26 -6.67 -3.64 -4.17 0.00 4.62 2.86 -4.65 -1.47 1.39 2.13 0.00 139 4.35 •6.67 0.00 -8.77 14.80 -3 39 -3.64 3.92 Yıl içinde 103.39 90.00 97.89 335 29 52.60 87.88 111.11 141.53 49.43 75.00 237.35 56.86 660.00 66.67 71.43 147.62 184.44 109.38 118.02 415.56 48.39 355.56 200.00 -2.13 232.00 283.33 •11.11 -22.09 61.59 55.49 365.00 134.78 75.37 74.66 62.07 152.94 -4 55 109.30 58.94 40.54 195.65 38.30 26 37 168.77 8519 351.61 178.35 39 76 -22.81 23 33 40.91 65.79 76.94 113.79 85.79 70.15 92.71 52 63 52.00 95.45 58.29 242.86 83.33 110.75 -10.26 -29.33 179.64 33.33 142.86 102.25 -8.89 -2.19 98.37 118.18 1.11 62.22 84.62 63.50 75.61 -25.71 125.00 86.89 69.60 3.64 REZERVASYON Dünyadaki her 5 yazı fliaktaasından hiri 9aynmodd foterifiomservishıterkom A.Ş. bir Sisfeom Şirketler Grubu kunthışudur. • t • •t mTRIUMPH-ADLER Türkiye Distribütörü Merkez: Ergenekon Cad. Şetat tş Merkezi Kat. A 80250 Fcriköy - İstanbul Tel: 131 33 77/4 Hat Fax: 14? 11 03 Tlx: 26902 sism tr. Kominikasyon Sistemleri a.ş. Ankara Bölge Müdürlügü: Ahmet Rasim Sok. No: 11 06680 Çankaya-Ankara Tel: 140 79 OO/4 Hat Fax: 138 67 39 Bursa Bölge Müdürlügü: Fevzi Çakmak Cad. Bey Han. No: 69/10 16050 Bursa Tel: 145 235 - 149 478 Fax: 150 332
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle