07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZÎRAN 1990 * • * CUMHURİYET/19 VELtEFENDİ HEPODROMIPNDAN FTKRETDAĞUOĞU En büyilk koşu bugün 2. KOŞU: Saal: 15.00 (Handikap) 3 Yş Ingilızler (ÇİM) 8.000.000 TL. 1600 M. KEMAL AKYER 1. AYAK: Hafta içi pist çakş- malannda düzgün ve akışlı görü- nen Flair, buldugu bu müsait ki- losunu iyi değerlendirecektir. îlk şansı veriyoruz. Yine bu yanş için yapmış oldugu galobunda göz dolduran Why Not, şans verdiğj- miz diğer isimdir. 2. AYAK: Kayıtlı bulunan tay- lar içinde son idman ve form du- rumuna göre Buse en şansb isim- dir. Ulubey ve Ünlübey, sert ra- kipleri olur. Yanşın sürpriz tayı Korhanbey'dir. 3. AYAK: Sürprize müsait gö- rünen zor bir B gnıbu yanşı. Ku- ponlannıza fazla at yazmanızı öneririm. 4. AYAK: Idmanlarında gün- T¥»MTM¥ f D " den güne aşama kaydettiğım TAHİTİUN L L K Zümrüthaıum son çıkardığı güzel yanşı ile, bu yanşta da söz sahi- bidir. Chico da üstün formunu muhafaza ediyor. 5. AYAK: 3 yaşlı tngiliz tayla- nmn koşu yaşamlannda bir kez koşabildikleri bu önemli ve an- lamb büyük yanşta, biz tüm ko- şan atlann tabanlannın dOz bas- masuu diliyoruz. Sabah idmanla- nnda çok iyi gördüğümüz Gapa- no, yanş pistinin kum olması ha- Bnde ilk şansa sahiptir. 6. AYAK: Bulduğu düzgün formunu muhafaza eden Selin, müsait kilosunu iyi değerlendire- cektir. Nirvana fonnunun zirve- sinde. 1. Koşu: F.4 Şimşek 88, P.5 Ay- sel, S.2 Dragon 1 2. Koşu: F.6 Flair, PP. 2 Why Not, P.8 Dalida, S.5 Serenbey 3. Koşn: F.9 Buse, PP 7 Ünlubey, P.6 Ulubey, S.5 Korhanbey 4. Koşu: F.6 Şenbatur, PP Demir- bey, P.10 Handan 1, S.3 Bursa- güzeli 5. Koşu: F.4 Zümrüthanım, PP 3 Dilge 1, P.l Chico, S.5 Alaslan 6. Koşu: F.10 Gapano, PP. 7 Cartekitt, P.U George Thomas, P.15 Snoopy, S.21 Lady Rose 7. Koşu: F. 11 Selin, PP 8 Nirva- na, P.l Aktolgalı, S.10 Şerife OTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ F. Dağlıoglu K. Akyer Orhan özsu Naip Yılmaz 6-2 6-7-8-5 5-6-2 9-7 9 7-9 9 10-3-8 6-8 10-8 3-4-6 4 4 5 1-3-4 10 7-10-11 10 7-11-10 1-2-8-11 4-8-1 8-2-1 8-2-1 (65) (95) (80) (60) (85) (100) (75) (90) 1 P«raoa 2 Way Not ÎCla. 4Çaaaaaa 5 Suıaat) 6FUı 7 GoMca S 8DaH<l> 3. KOŞL: Saat: 15.30 62 60 57 1 51 50 47 aa 45 44 (Maıden) buM A.Atfl Kaaa- I.Akka* H.KanUşM Altaaoaı K.Mdft* R.Maaıv 3 Yş Araplar 4.500.000 TL 5 8 7 6 1 3 2 4 (040) (400) (004) (040) (000) (020) (002) (000) (ÇİM) 1200 M T5I SAaulaa 46 G.Gal 7 (011) (651 6Dtailaaa 46 ÖKÜk. 6 (030) (50) 7 H.pi I 46 l.Haıı 3 (330) (Ba kofada IkU btkb i ı l riJjM payaa tM kotad» bafkv) 6. KOŞU: Saar V 10 (GAZt) 3 Yş. Ingilizler (ÇİM) 250.000.000 TL 2400 M 175) (65) (45) (70) (85) (90) (95) (60) (100) (50) (40) 3Ctad 1 4.laau H» SKoıaukr 6 Ulabcy 7İIı 9.1 IO.CIMT ll.Tataaal 56 56 56 aa 56 , 56 56 56 545 545 53 545 ( A n » »t Baat K u a S.BojTM M B a ı r u Sefel k»lir S«tf A.Alt. H.Karata; Akıa SniaaU Atoukat EkaıMir) (Ba kofaaa aua **Mı vmrl 6 9 9 7 3 2 4 11 1 110) (003) (-22) (-00) (000) (333) (324) (004) - (-00) (232) (004) (•-0) 4. KOŞU: (Handikap) A Gr. Araplar (ÇİM) Saal: 16.00 7.000.000 TL. 1400 M. (65) (40) (55) (10) (80) (50) (95) (25) (45) (100) (90) (50) (25) (10) (70) (»5) (70) (10) (10) 110) (80) 1 Bafkoantta 3Bcrkraeyl I 5Bbct Jak I 6B«r1tattt,. " CarttUn I D u d l f RtaHty 9Fdck I lOGapuo II Gtoffe Tkoaus l2Un.ni !3.PıaKt H.Karatal M Şcrtl M Akıa G.Gal M S.Barrat Arkal S.AMM J.Brava (40) (55) (85) (80) (50) (100) (65) (95) (70) (90) (60) (75) (50) l.Boray 2 Akfiy II 31 4.S SCcarii 64 7J( 8.Dtarirbe; 9.Kano|Rj I lOHaaaaal II Teatte 13 60 58 59 58 56 MJteynm 56 Tan; M 55 Dedr 50 5 G.Gal M 51 Ajk«l 50 H.Kanu» M 49 I.AkUa; 43 K.McHke 45 R.M>o>. >t Karlatla I tkirMir) 11 3 8 12 1 13 9 10 6 (000) (140) (400) (302) (000) (002) (223) (300) 1400) (104) (430) 1000) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 565 56 5 M.Yikail 565 Mınkl 565 Scaal 56.5 Maaria (lafkoaalaa '< BfTterkCTİ I rtı (Maem Jak I *t Oori* Tkaaaı (Tttma vc S«oon tkmnk) (Ba ka)»ta UM aaab n aocaaı aaab I7ü.ala.ııı Daactr 18 Arar» 19.BaOrr Fl) I 20Calaa4n 21 Lad; RM< 22 « a SUc Sloo M.Janaaı TcUa Tn»j 2 6 8 5 18 10 17 13 21 15 14 4 20 16 22 9 10 II 3 (012) (201) (412) (030) (114) (011) (311) (002) (140) (323) (112) (000) (030) (140) (010) (204) (001) (003) (210) (130) (141) (112) 7. KOŞU: Saat: 18 00 (Handikap) A Cr. 11 Milyon TL. (ÇİM) 1400 M. (Ba kofaaa aVM kaha •» açt. baab «>rl 5. KOŞU: (Handikap) 4 ve Yuk. tngılizler (ÇİM) Saat: 16.30 12.000.000 TL. 1600 M. (90) (75) (20) (70) (60) (40) (95) (50) (85) 1 Aklottaa 63 Maaaal 2 A k a M 12 A.Aaü II O.SrpMçi « F.Ç** 63 62 58 S7 53 54 53 52 50 (90) I Caico (70) 2 kjrtı (95) İ.Mp (100) 4.; 60 Mınla 59 Tımy 51 CukdK 50 H.bma 4 (201) 1 IJOC» 5 (101) 2 (002) 8 Nimaa 52 H.KanU| 9 9 Enlcaır 50 I.Akaaa; 13 IOŞOUI 49 5 C.Gal 1 (100) llSeaa 48 M.Yikad 5 110) 12.Akkna- 47 S n U k M 6 (10) 13 Kaanjpd 46 K.Meaat 10 (Ba kaaaaa laüı baab n atak j n i açta bakb nrl ALTIU GANYAN: 2, 3 4. 5. 6. 7'ncı (000) (010) (000) (300) (000) (200) (100) (211) (300) (433) (III) (000) (000) GÖZLEM UĞURMUMCU (Baştarafi 1. Sayfada) sonrakı ilk programa SHP Genel Başkanı Inönü, ikinci prog- rama da DYP Genel Başkanı Demirel'i çıkarmasını bekliyoruz. Özal, başbakanken yaptığı gibi uygulanan ekonomik mode- li savundu. Başka ülkelerin "bu işi nasılyaptığımızı" sordukla- nnı da söyledi Nasıl yaptığımızı izninizle yabancılara ben anlatayım: Önce ülkeyi "yetmiş sente muhtaç" hale sokar, sonra da ih- tilal yaparsınız; ihtilal yapıp ekonomiden sorumlu başbakanhk müsteşarını başbakan yardımcılığına getirirsiniz. Sonra? Butün partileri, sendikaları, dernekleri kapatıp gösterileri, grevleri de yasaktarstmz. Oldu mu? Oldu. Başarının koşullanndan biri "banker faciası" gibi bir mali skandala yol açmaktır. Bunu da yapıp sosyal sınıflar arasında "kaynak transferi"r\\ de sağladıktan sonra emir-komuta zinciri içinde "12 Eylül'ün ruh ve felsefesi ile Atatûrk ilke ve inkılaplan doğrultusunda" özel ve güzel sektörü korur ve kollarsınız. Devlet müdahaleciliğinin bu en kötü ve yoz biçimine eliniz- de tuttuğunuz krtle iletişim araçları ve gazeteler eliyle "serbest pıyasa ekonomisi" adını takıp, bu modele özel ve güzel sektö- rün kasalarma bağlı "holding profesöheri"nöen de destek sağ- larsınız. Bu "holding profesörferT'ne bazı köşe yazarları "24 Ocak mevlüthanlan" diye dil uzatırlar, bu onların ıdeolojik görüşleri- dir. Bunlar bu modele de "ekonomilerin militarizasyonu" der- ler; pek aldırmayın! Askerı dönemi nasıl bitıreceksınız? Z I R A A T * T A M H İ Z M E T B A N K A C I L I Ğ I T.C. ZIRAAT BANKASI VRA VKA » VTU , VKA V)SA VTSA VISA VrSA A VKA VKA VtSA VtSA VISA M M VtS4 VfSA V/SA VtSA VISA 11SA VtSA VTSA KS4 VfSA VKA VtSA VISA \1SA Ziraat' ten bir "tam" kredi kartı daha: ZÎRAAT/V1SAZiraat, Eurocard/MasterCard ve Affinity Kartlanndan sonra, şimdi bir başka "tam" kredi kartı daha sunuyor: Ziraat/Vlsa. Ziraat Visa "tam" kredi kartıdır. Yani, harcamalannızı isterseniz dönem sonunda, isterseniz bütçenize göre aylara bölerek kolayca ödeyebilirsiniz. ÜsteKk Ziraat Visa ile ihtiyaç duyduğunuz her an bir Ziraat şubesinden nakit kredi alabilirsiniz. Seçenekler: • Ziraat Visa Classic • Ziraat Visa Premier • Ziraat Visa Business Card (Şirket Kartı). Dünyanın her yerinde "tek" kartla Ziraat Visa Classic, Premier veya Business Card (Şirket Kartı) sahibi iseniz, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde tek kart taşıma avantajını yaşarsınız. Sadece yurtiçi harcamalannızı değil, yurtdışı harcamalannızın karşılığını da isterseniz Türk Lirası olarak geri ödersiniz. Üstelik hem yurtdışında, hem de yakında yaygın olarak hizmete girecek Ziraat otomatik para çekme makinalanndan yurtiçinde -diğer Ziraat Kredi Kartlannda olduğu gibi- "tek" kartla para çekebilirsiniz. Ücretslz sigorta Ziraat Visa Kart, kaybolma ve çalınmaya karşı sigortabdır. Aynca, Visa Kart sahibi olarak ferdi kaza sigortası kapsamına alınırsınız. Mevduat gerektirmez Ziraat Visa Kart sahibi olmanız için, Ziraat' te bir mevduat hesabımzın bulunması zorunlu değildir. Ödemeler herhangi bir Ziraat şubesi aracılığıyla kolay ve masrafsız olarak yapılır. Bugün bir Ziraat'e gelin Ziraat Visa Kart ahn, dünyanın her yerinde Ziraat güvencesiyle tam kredili yaşayın. T.C ZIRAAT BANKASIZ İ R A A T S I Z B İ R T U R K I Y E D U S U N U L E M E Z Anlatayım: Askeri dönemin başbakan yardtmcısı ve maliye bakanına parti kurdurup öteki partileri de yasaklar, bu yedeksubay partisine de böylece iktidar yo- lunu açarsınız. Seçilır seçilmez de Suudi sermayesıne ayrıcalıklar tanı- yan kararnamelerı imzalayıp hemen İslamcıfinanskuruluş- larını oluşturursunuz. irtıca tehlıkesı mi? Bu konuyu hep yabancı ga- zeteciler kurcalar, bizimkiler de yazarlar. İrtica mirtica da yok; rabıta mabıta da yok. —Elhamdillah Atatürkçüyuz! —Evelallah Nakşibendiyiz! —Milliyetçıyiz, muhafazak&- rız, Türk-İslam sentezcisıyiz! —Ve de liberalız! Bunları anladık eee, başka ne yapacaksınız? Kaçakçılığı suç olmaktan çı- karan yasalar ile hayali ıhracat yolu açarsınız. Sonra? Uyguladığınız model ile "bir sosyal sınıfın" alın terini "öteki sosyal sınıflar"a aktanrsınız; bu ışlerı soran oldu mu, yasak üzerıne yasak da koyarsınız. Söz gelışı, banka emekçıle- rinin grev hakkını asker eliyle yasaklayıp bu bankaların yö- netım kurullarına 12 Eylül'ün emekli paşalarını yerleştirirsi- niz. Bu paşalardan birini de Cumhurbaşkanlığı Genel Sek- reterliği'ne getirirsiniz! Niçin? Niçın olacak? Pek liberaliz de onun için... Anayasada eşitlik, yayında da çeşitlilik aranır. Uğur Dündar'ın sunduğu başka programlarda da Inönü, Demırel, Ecevit, Erbakan, Fe- nt llsever, Fehmi Işıklar ve M.AIi Aybar konuşsa kıyamet mı kopar? Belki de bu sayın lideıier, bu modelin hangi toplumsal sınıf ve tabakalara yaradığını, han- gilerıni sömürdüğünü, Türki- ye'nın bu model ile nasıl altın- dan kalkılmaz bir borç yükü al- tına sokulduğunu anlatıriar. Böylece "Hodri Meydan" renklenır. Hodri Meydan'a hodri ekran! OLAyLARIN ARDENDAKI GERÇEK Baftarafi 1. Sayfada) ledikleri düşündürücü ve şaşır- tıcıdır. Bir ara ölçüyti ve enda- zeyi büsbütün kaçırarak Türki- ye'de kişi başına ulusal gelirin 7000 dolarhk alım gücune ulaş- tığını söylemesi, programın cid- diyeti konusunda birfîkir vere- bilir. 7000 dolarrn yaklaşık 19 milyon Türk Lirası tuttuğunu düşünen yurttaşlanmızın tepki- lerini hesaplamak da pek zor ol- masa gerekir. Pahahlıktan söz açan yurttaf- lara Cumhurbaşkanı'nm "1930'lardan beri pahahlıktan yakmanlann bulunduğunu" söylemesi, Hginç veyeni bir bu- luş sayılamaz. Pahalılığın birfe- lakete dönüşerek yüzde 60 dü- zeyinde sürekli enflasyon niteli- ğine bürünmesi ancak 1980'lerde yaşanan acı bir ger- çektir. "Hodri Meydan" programı- nın belki de en göze çarpan ya- nının Türkiye'deki demokrasi sorunlannı yok saymasıdır. Sos- yal adaletten ve demokrasiden uzak bir ülkenin hem uygar dünyada elestirilmesi hem de uluslararası platformda köşeye sıkıştınlması, hiçbir anlam taşı- mıyor olmalı ki es geçildi. Bir saattenfazla süren yayında ciddi hiçbir şey konuşulamadığı gibi bâşkanlık sistemine yattrım eği- limi, programın temel niteliğini belirledi. Yazımmn başında söylediği- miz gibi Türkiye'nin ağır ve cid- di sorunlan var; ancak, Çanka- ya sorunu gün geçtikçe dallanıp budaklanmaktadır. Devlet televizyonunun bu so- runun ağtrlaşmasına katkısımn, dün "Hodri Meydan" progra- mında görüldüğü gibi çok bû- yük boyutlara ulaftığı söylene- bilir; hatta bilinçli ve güdümlü bir gelişmenin altı çizilebilir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle