07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/U Kırkada bugün seçim var • ESKİŞEHtR (AA) — Eskişehir'in Kırka beldesinde bugün belediye başkanlığı seçimi yapılacak. 26 Mart 1989'da yapılan yerel seçimleri kazanan SHP'li Şakir lnce'nin ölütnü ile boşalan belediye başkanlığı için 8 partinin adayı yanşacak. Seçimde 2 bin 351 seçmen oy kullanacak. Kemerburgaz'da referandum • tstanbul Haber Servisi — Belediye olmaya hazırlanan Kemerburgaz'da halk, bugün sandık başına gidiyor. 3 bin seçmenin katılacağı referandumda Kemerburgazlılar belediye olma konusunda karar verecek. 1972-1980 tarihleri arasında nahiye olan Kemerburgaz, 1980'den sonra çıkarılan bir yasa ile Eyüp Belediyesi'ne bağlandı. Iki yıl önce belediye olmak için hükümete başvuran Kemerburgazlılar aradan geçen sure içinde yasal prosedürü izleyerek 24 haziran pazar gününe referandum yapılması için izin aldılar. İnönü Tunus'ta • TUNUS (AA) — SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, iktidarda bulunan Anayasal Demokratik Birlik Partisi'nin (ADBP) davetlisi olarak Tunus'a geldi. tnönü'yu Tunus Havaalanı'nda ADBP Genel Sekreteri Abdurrahim Zuari karşıladı. Erdal İnönü, Tunus Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Türk ve Tunus arasında iyi ilişkiler bulunduğuna, ancak partüer düzeyinde ilk defa temas olduğuna dikkat çekerek, onlar iktidarda biz muhalefetteyiz. Ancak partiler arasındaki ilişkiler, ikili ilişkilerde önemli rol oynuyor. Onun için bu daveti çok önemli göruyoruz" dedi. lnönu, ziyareti sırasında, Tunus Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, meclis başkanı ve bazı bakanlan ziyaret edeceğini, aynca bazı incelemelerde bulunacağım belirtti. Avukat Dogari'ın evine bomba • ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bfirosn) — Yeşilyurt köylüleri ve lnsan Haklan Derneği Cizre Temsilcisi Orhan Doğan'ın evi bombalandı. Edinilen bilgiye göre önceki gece 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerin Av. Orhan Doğan'ın Dicle Mahallesi Kışla Caddesi, Doğan Sokak'ta bulunan evinin önündeki çöp bidonuna yerleştirdikleri tahrip kalıbı büyük bir gürültüyle patladı. DMP GenelBaşkanı Dalan ilk mitingini Iğdır'dayaptı 'Geri kalmışlığın nedeni yöneticiler'Dalan, eski politikacıları "Türk halkıru politikadan soyutlayan, nefret ettiren yalancılar" olarak nitelendirirken özal'ın Azerilerle ilgili sözlerini, "Siz bizdensiniz, milletin bir bölümünü Azeri, bir bölümünü Çerkez diye ayınrsamz bu vatan ayakta kalır mı" diye eleştirdi. CELAL BAŞLANGIÇ IGDIR — Demokrat Mer- kez Partisi'nin ''^ açıkhava toplantısı, Ge- nel Başkan Bcd- reltin Dalan'ın gördüğü büyük ilgi üzerine Iğdır'- da yapüdı. DMP lideri Dalan, partisinin ilk açıkhava toplantı- sında konuşurken Doğu Anado- lu'da gen kalmışlığın nedeninin ul- keyi yönetenler olduğunu söyledi. Dalan, iktidan "Dış politikada tesiimiyetçi davranmakla" ve "es- ki politikacüan" da tembellik ve yalancılıkla suçladı. Partisinin ilk yurt gezisini Do- ğu Anadolu'dan başlatan Dalan, dün Kars'tan Iğdır'a giderken yol boyunca yurttaşlardan büyük il- gi gördü. Gezisinin üçüncü gü- nünde Dalan'ın konvoyu yurttaş- lar tarafından sık ak durduruldu. KesUen kurbanlar ve sevgi göste- rileri arasında geldiği Iğdır'da kendisini bekleyen kalabauk bir İLK MİTİNG — DMP Genel Başkanı Bedreltin Dalan, ilk açıkhava mitingini Kars'ın Iğdır ilçesinde yaptı. (Fotograf: AA) yurttaş topluluğu görünce parti genel başkanı olarak ilk açıkha- va konuşmasını yapan Dalan, yurttaşların, "Zeki Alasya nerede" sorusunu, "Işi vardı ge- lemedi; ama Iğdır'a MennAkpı- nar'la birlikte gelecegine söz verdi" diye konuştu. Sözlerine, "Kesinkes söylöyo- Doğu Anadolu'da geri kal- mışlığın temel nedeni iilkeyi yönetenlerdir" cumlesiyle başla- yan Dalan, şu görüşleri dile getirdi: "Eger ba vatanın insanını kit- leler balinde batıya götmrürsen burayı kim bekleyecek? Smınn ötesinde Ermeniler bekliyor, Al- lah konısun. Allab korkusu yok bu iilkeyi yonetenlerde. Bnnlar Türkiye'yi batırmak mı istiyor." Dalan eskı politikacüan "Türk halkını politikadan soyutlayan, nefret ettiren yalancılar" olarak niteledi. Ve özal'ın Azerilerle il- gili sözlerini eleştirirken "Sh biz- densiniz, milletin bir bolünana Azeri, bir bölümünü Çerkez diye ayınrsamz, bu vatan ayakta ka- hr mı" diye sordu. Dalan, "Arkadaşım" diye söz ettiği Kars Milletveküi bnan Ak- üzüm'ün bakan olmasını şöyle anlattı: "Adı Dalancı'ya çıknuştı. O zamanki başbakın, Ilhan Aktii- zttm'tt kaçmasın diye bakan yap- ü. Yani sayemde bakan oldn." Kendisini dinleyenlere, "Bana ba sevginizi görunce 'Iğdır'ı il yapacağım' diye ayaga kalkariar. Eski poütikacıJar, bu ilgi karşısın- da geceleri uyu>amazlar. Eskiden çok uyndular, çok tembellik yap- tılar. Bundan sonra da hiç olmaz- sa korkudan uyayarnasınlar" di- ye seslenen Dalan, lğdır'dan son- ra Ağn'ya geçti. Dalan yol bo- yunca gazetecilerin çeşitli konu- lardaki sorularını yanıtladı. PKK'nın Güneydoğu'daki eylem- leri ile ilgili olarak Dalan şoyle ko- nuştu: "Tmrtdye'nm dogusu böylesiııe iktisadi baskı ve ilgisizlikle boşal- tüırsa, nasıl ki politika boşlak ka- bul etmiyor, bu topraklar da boş- luk kabul etmez. Bu topraklarda yasayan insanlan goçe zorlama- yan bir yaşam standardı verilme- lidir. PKK'nın etldli oldugu yer- ler de sınır bolgeleridir. Birincisi; bölgeyi iktisadi yönden guçlendir- mek, buradaki insanlanmm top- raga bağlı hale getirmektir. Eger mikrop bir ortamda varsa ürer, UdBd neden ise PKK'nın yuvalan- dıgı yerlerin ynrtdışında olması- dır. Bu da Türk devletinin dış po- litikada maalesef teslimiyetçi dav- ranışından ileri gelmektedir. Ba sonın polisiye tedbirierle çöziil- mez. Köklu çözüm; ekonoraiktir, kiUtareMir, dış polikitada etkiu davranmak tır.'' ARÇELİK ŞOFBEN VE ARÇELİK TERMOSİFON ALMAK İÇİN... İŞTE İMKÂN KURUHJŞ KURULTAY1 KASIMDA TOPLANACAK SBP'den sol güçlere çağrı ! 6Ö0H Şimdi Arçelik Termosifon ve Arçelik Şofben'e sahip olmak için iki seçeneğiniz var. Arçelik'leri dilerseniz peşin fiyatına taksitle, dilerseniz ekonomik taksitlerle alabilirsiniz... Kısa bir süre için. Gecikmeyin, Arçelik Yefkili Satıasına gelin, bir Arçelik termosifon ya da şofben seçin. Peşinatını yatırın, hemen teslim alın. Güle güle kullamn. ARC-5/E TERMOSİFON ARG-5/ES TERMOSİFON ARC-6/ES TERMOSİFON ARC-28 SL ŞOFBEN ARC-29 T ŞOFBEN fS # NŞİNFİYATtNATAKStT PEŞINAT 137.000 117.000 108.000 161.000 176.000 3 TAKSIT 137.000 117.000 109.000 161.000 175.000 TOPLAM 548.000 468.000 435.000 644.000 701.000 2.PEŞINAT 68.000 57.000 54.000 80.000 90.000 > BKONOMİKTAKStT 8 TAKSIT 68.000, 57.000 54.000 80.000 90.000 TOPLAM 612.000 513.000 486.000 720.000 810.000 Kurultayın açılış konuşmasını yapan yazar Aziz Nesin 1986 yılında başlattıkları Marksist parti kurma çalışmalarının artık bir sonuca varması gerektiğini belirterek "Türkiye solunun tarihinde ve Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Artık gecikmeye tahammül kalmadı" diye konuştu. ANK.ARA (Cumhurijet Buro- SD) — "Sosyalistlerin Birlik Par- Ösi"ni kurma çabalannda yeni bir adım daha atıldı. Girişim kurulu- nun düzenlediği hazırlık kurulta- ymda, kasım ayında 112 kişiden oluşan hazırlık kurulu üyelerinin 21 temmuzda toplanması, kasım ayında da kuruluş kurultayımn toplanması kararlaştmldı. Bir sü- re önce kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) ve diğer sol güçle- re birleşme çağnsında bulunulur- ken kurulacak partinin hiçbir sol partinin devamı otmayacağı, an- cak geçmişteki bütun sol birikime sahip çıkacağı kaydedildi. Sosyalistlerin Birlik Partisi Gi- rişim Kurulu'nun düzenlediği ha- zırlık kurultayı dün Atatürk Spor Salonu'nda yapüdı. Partinin ku- ruluş çalışmasında yer alan SHP'den ayrüan bağımsız millet- veküleri Kemal Anadol, Ekin Dflunen, Husnu Okçuoglu ve Kâ- mil Aleşogullan ile Aziz Nesin, Haluk Gerger, Oral Çalışlar, Ça- ğatay Anadol, Nedim Tarhan gi- bi pek çok tamnmış ismin katıl- dıgı kurultayda bütün Ulerden ge- len delegeler arasında yeni kuru- lan Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) liderleri Hay- dar Kntlu ve Nihat Sargın da yer aldılar. Çok sayıda bilim ve dü- şün adamının da izleyici olarak katıldığı kurultayın açılış konuş- masını yapan yazar Aziz Nesin, 1986 yıknda başlattıkları Marksist parti kurma calışmalannın artık bir sonuca varması gerektiğini be- lirterek "Türkiye solunun tarihin- de ve Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Artık gecikmeye tahammül kalmadı" diye konuş- tu. Hazırlık kurultayında partinin kuruluş takviminin belirleneceğini kaydeden Nesin, a/rıca parti iz- lence ve tüzük kurullan ile kuru- cu adaylan saptamak üzere bir kurul oluşturulacağını söyledi: Tartinin kuruluş çalışmalan sua- sında eleştifilerde dikkatli olun- masını isteyen Nesin, bütün sol güçlere "Birleşme ödıinleşme de- mektir. Önyargıdan aynlarak or- tak paydalan bulmalıyız" çağn- sında bulundu. Kurulacak parti- nin iktidar olmasının en büyük amaçlan olduğunu anlatan Nesin, "Marksizme dayalı yığınsal parti" olarak nitelediği kurulacak partinin Marlfsizmi Türkiye ko- şullanna göre yorumlayacağmı ve yeni teoremler üretileceğini büdir- di. Kurulacak partinin birleşen partilerden birinin hegemonyası altına girdiği izlenimi vennemesi gerektiğine işaret eden Nesin, par- tinin yığınsalbğının sağlanması için önerilerinı şöyle sıraladı: "Sürekli yöneticilikten vazgec- meli, yerine kolektif onderiigi ge- tirmeliyiz. Kolektif önderler dö- nüşümlü olarak gorev alabilirier. Banu yaparken de hiçbir eski yö- neücinin emeklerini yok sayma hatasına duşmemeliyiz. Ancak bn liderlerin özveride bulunarak ko- lektif önderler arasında yer alma- lan durumunda bile en uçtaki ön- derler olmamaiannı dileriz. Kuru- lacak parti butun sol orgutlerin deneyimlerinden vararlanmalı, tek bir eski orgutün kahtunası ol- "Ece Bölgesi,, BODRUM'DA SİMDİ ECE VAR..J 9 0 8 1 • 1 7 2 6 6 Bu Yaz İngilizce \ Konuşun DİLKO yine çağdaş dil öğretim ortamıyla, kurumlaşmış ciddiyetiyle, tartışılmazhğıyla. Yaz dönemini başlatıyor. KADIKÖT: Eskı lskele Eaı^a (tSC Yolu) No: 3 Tel 338 58 47 - 338 83 10 ŞİŞtt: Eoca Mansuı Sok No: 58 Tel 130 81 91 - 132 72 52 BJUOMÖT: Hatboyu Cad No 16 Tel S70 12 70 - 572 21 44 Yeni Adresımız Uie Sokak \o 22 1 LEYENT Tel 178 92 82 - 169 91 56 YÜZYIL ANA OKULU Ertelenen 1990-1991 Egıtımyılı kayıtlan tadılat dolayısıyla, YUZYIL ULUSLARARASIILKOKULU DılhayarSok Nu 3 Etıler ist \dresınde >a[»!acaktır Randevu Içın Telefonlanmtz 163 22 33- 163 67 13- 173 18 17 Türkiye'nin en güzel düğün salonlan NİŞANTAŞI Düğün Salonlan 150 küi için Yetnekli 1 785 000 YemekU mezeS 2 175 000 Rez.147 62 39-147 74 40 • Sabnkmnuz ktimahcbr • mamaİKÜr. Bu, parçalanmaya yol açar." Nesin'in konuşmasından sonra divan üyelikleri oya sunuldu. Ya- pılan seçimde Avukat Halit Çe- lenk divan başkanlığına getirilir- ken Nedim Tarhan, Fatma Hik- met tşcan, Hüsnü Okçuoglu, Mehmet Karadağ, Beyhan Sunalp ve Mina Urgan divan üyelikleri- ne getirildiler. Divan başkanı Çelenk yaptığı konufmada, gelmiş geçmiş bütün siyasi iktıdarların baskı politika- sı uyguladıklarını belirterek "İn- sanlar anadîllerud bile konuşmak- tan yoksun bıraluldılar" dedi. Daha sonra girişimcüer kurulu adına söz alan Izmir Bağımsız Milletvekıli Kemal Anadol, yak- laşık iki bin dinleyici tarafından sık sık alkışlarla kesüen bir konuş- rna yaptı. "Buradaki bütün sos- yal demokrat, sosyalist ve komü- nistler, hoşgeldiniz" diyerek sö- ze giren Anadol, hâlâ yürürlükte olan TCK'nın 141 ve 142 gibi "antidemokratik olarak nitelediği" maddelerini eleştirdi. Kasımda kuruluş kurultayı Hazırlık kurultayında, kasım ayında kuruluş kurultayımn top- lanması kararlaştırüdı. Girişim kurultayında dün yapı- lan çalışmalar sonucu aralarında Aziz Nesin, Arslan Başer Kafaog- lu, Halit Çelenk, Kemal Anadol, Akın Birdal, Gencay Gursoy, Ekin Dikmen, Kamil AteşoguUa- n, Mahmut Tali Öngören, Murat Belge, Sadnn Aren, Hüsnü OkçiH oglu ve Çagatay Anadol'un da bulunduğu 212 kişiden oluşan Sosyalistlerin Birlik Partisi hazır- hk kurulu üyeleri belirlendi. Ku- rul, 21 temmuzda tstanbul'dap. toplanarak program, tüzük ve ku- ruluş kurultayınını hazırhklany- la ilgili iş bölümü yapacak. Kasım ayında yapılacak kuru- luş kurultayında ise tüzük ve programın kabul edileceği, kuru- culann belirlenecegi, partinin isim ve amblemi ile kuruluş başvuru- sunun gününün saptanacağı bil- dirüdi. Dün hazırlanan kurultay bildi- risinin de bugün açıklanacağı kay- dedüdi. 71ise öğrencisine 1411den dava tSTANBUL (ANKA) — Ka- muoyunda 141 ve 142'nci madde- lerin kaldınlması tartışmalan sü- rerken altısı 18 yaşmdan küçük yedi lise öğrencisine dava açıldı. TCK'mn 141/5'inci maddesi uya- rınca 14 yıla kadar hapis cezası- na çarpünlmalan istenen ikisi kız yedi öğrenci yaklaşık iki aydır tu- tuklu bulunuyor. 13 Nisan 1990 günü Paşabah- çe Ferit Inan Lisesi'nde üzerinde "keyfi para toplanmasına son, ge- rici faşist egitime son dev-lis" ya- züı d ilanlan dağıtüklan iddiasıy- la lisenin kız öğrendlerinden 16 yaşındaki S.O. ve B.B. gözaltına alındılar. 19 nisan günü ise yine aynı Usenin öğrendlerinden 17 ya- şmdaki M.Y. ile 16 yaşındaki C.S. Paşabahçe'de bir kahveha- nede "isçüer, emekçiler, kardes- ler yine 1 mayıs geliyor" biçimin- de başlayan ve "Devrimd Sol GAcler" imzası bulunan büdırileri dağıttıkları iddiasıyla, bu bildiri- nin dağıtılmasına ve hazırlanma- sma katıldıklan gerekçesiyle Pa- şabahçe Ferit Inan Lisesi öğren- cilerinden 19 yaşındaki Hasan Yılmaz, 17 yaşındaki G.C. ve C.A. da 20 nisan günü gözaltına alınrlılar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle