07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
^./MHURÎYET/8 KEJNTYAŞAM 24 HAZİRAN 1990 İSTANBUL'DA BUGÜN • Doğu Turkıstan Goçmenler Derneğı öncülüğunde yapılacak "Kızıt Çin'i Protesto Yüruyuşü ve Esır Türklere Özgürlük Mitingi" saat 14 00'te Abıde-ı Hurnyet Meydam'nda. • Teknlker ve Yuksek Teknıkerler Derneğı (TEK-DER) genel kurulu saat 11 OO'de Cağaloğlu Halk Eğıtım Merkezı'nde yapılacak. MEKTUP Vapur tuvaletleri kokuyor • Şehir Hatları vapurlarının tuvalet kokuları dayanılmaz hale geldi Özellıkle sıcak havalarda daha çok fark edilen bu kokular konusunda Şehir Hatları ışletmecılerırun gereklı önlemleri almasını ıstnoruz. KADIKOY'DEN ARİf DURMAZ ÇAPA Daimipazar kaderine terk edildi • Bir sure once yaptırılan Çukurbostan daımı pazan kaderine terk edilmış bır durumda. Buyuk maddı ımkânlarla yaptırılan bu pazar, bırkaç dukkânın dısında ışlemıyor. 1600 dukkânı bulunan pazarda sadece 20 kadar dükkân çalısıyor Yetkililenn bu konuda gerekenı yapmadıklarını belırten semt sakınlen, "Burava milyarlar yatınldı. Şimdi de kaderine lerk edildi. Beleditenin bu konuda bir çozum bulmasını istiyoruz" dıyor. Bulııtsıızlıık özlemi bugtin • tstanbul Haber Senisl — Cumhuriyet Kitap Kuhlbü "Itnza Oünleri etkinlikleri"ne dün beş yazar ve şair daha kaûldı. Saat üçten itibaren kitaplannı imzalayan yazar ve şairler şunlar: Mehmet Çetin, "Eylül Çiçekleri", "Rüzgâr ve Gül Iklimi", "Bir Ağızdan", Nevzat ÇeUk "Suda Seken Hayat", "Yağmur Yağmasaydı" ve "Şafak Türküsu", Namık Kuyumcu "Talan Bir ömrün Ortasında", SoysaJ Ekinci "Bir Yitik tki Ülke", Sait Efe ise "Kurt Ağanda Kuzu". Bugünkü programda ise Fatih Erdogan, Yalvaç Ural, Mıstık, Sevim Ak ve Tbran Yüksel kitaplannı ünzalayacaklar. Aynca aynı saatten itibaren Grup Bulutsuzluk özlemi Cumhuriyet Kitap Kulübü okuyuculanna ve Kadıköylülere bir konser verecek. BYYO'nun 40. yıh • tstanbul Haber Servisi — Istanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'na atanan BYYO Müdürü Prof. Dr. Tkyfun Akgüner, okulun 40. kuruluş yıldönümünü kutladıklannı belirterek, "Gelecek yıl 1Ü BYYO üç bölüme aynlacak. öğrencilerimizin daha iyi eğitim görebilmeleri için teknık olanaklarımızı geliştıreceğiz" dedi. Bir süredir boş bulunan 1Ü Muhendislik Fakultesi Dekanlığı'na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergul Tütüncüoğlu'nun atanmasından sonra yeni göreve getirilen Prof. Dr. Tayfun Akgüner, gelecek yıl IÜ Basm Yayın Yüksek Okulu'ndaki bölüm sayısını 3'e çıkartacaklanm söyledi. Hasbahçe'ye kaçak yapı • Haber Merkezi — Bayındırhk ve tskân Bakanlığı'nın "Soydaşlara Konut Yapımı" adı altında, yasalara aykın olarak Kâğıthane'deki Hasbahçe'ye kaçak yapı yaptığı Ueri sürüldü. Kâğıthane Belediyesi yetkilileri, Imar ve Nazım Planı'nda yeşilalan, park ve ağaçlandınlacak bölge olarak gözüken tarihi Hasbahçe'nin Bayındırhk ve tskân Bakanlığı'nca yapılaşmaya açıldığını bildirerek uygulamantn ne ad altında olursa olsun yasalara aykın olduğunu Ueri sürdüler. Bu arada, dün inşaat sahasına gelen çevreci dernekler, odalar ve siyasi partilerin çevre komisyonu temsilcileri, doğayı, çevreyi, doğal ve mimari nitelekleriyle korumaya kararlı olduklarını belirterek, "Devletin halkının nefes almasını hiçe sayan bu davranışını şıddetle kınıyor ve reddediyoruz" dediler. Fındıkzade-Aksaray otobüsyolu da tamamlandı Tercihli yol hazırÜç aydır çalışmaları süren Fındıkzade- Aksaray tercihli yolunun önümüzdeki hafta hizmete açılması bekleniyor. Yolun açılmasıyla Topkapı-Aksaray otobüs yolu tamamlamış olacak. Bundan sonra ikinci aşamayı oluşturan Aksaray-Sirkeci hattının yapımına geçilecek. REMZİ GÖKDAĞ Yapımına başlandığı gunden beri tartışraa konusu olan Topkapı-Aksaray otobüs yolu 25 haziranda tamamlanıyor. Yolun, IETT ve özel halk otobüsleri ta- rafından kullanılacağını belinen yetkilüer, Millet Caddesı'nde ya- şanan trafik sıkışıklığırun yolun hizmete girmesiyle hafîfleyebilece- ğini söylüyorlar. Topkapı-Aksaray otobüs yolu henuz otobusler tarafından kulla- nılamıyor. Bu nedenle sabah Ak- saray yönünde, akşam saatlehnde Topkapı yönunde buyuk sıkışık- lıldar yaşanıyor 28 martta hizme- te açılan ve ilk etabı oluşturulan Topkapı-Fındıkzade arası İETT ve özel halk otobüsleri tarafından kullanıhyor. "Araç degil, insan taşımacıhfı" anlayışından hareketle yapımına başlanan otobüs yolu 8 metre ge- nışliğinde ve çift yönlu olarak dü- zenlendi. Yol üzenndeki durak yerlerinde otobüslerin soUayabil- meleri için uçüncü bir şerit bulu- nuyor. Yaklaşık 3.5 milyar lıraya mal olan yol beledıyenin kendi şir- ketleri tarafından yapıldı. Yolun asfaltt Yol Bakım Müdürluğu, brodür ve barıyer arasında kalan ve "yeşil saksı" olarak adlandın- lan kısım Park ve Bahçeler Mu- dürlüğu, aydınlatması da tSBAK tarafından gerçekleştirildi. 2.2 ki- lometre uzunluğundakı yolun ya- pımında 50 ışçi ve teknik perso- nel görev aldı. Yolun ikinci aşamasını Aksaray-Sirkeci hattı oluşturuyor. Yenıçeriler, Ordu, Divanyolu ve Hüdavendigar caddelerim izleyen bu hattın yapımının bir yıl sure- bileceğini belirten ISTON Genel Müdürü lsmet Halim Gursoy, bu kısımla ilgili projenın hazırlandı- ğını ve projenin Ulaştırma Mu- dürlüğü'nde olduğunu söyledi. Yolun ikinci kısmını oluşturan Aksaray-Sirkeci arasındaki bölü- mun, Topkapı-Aksaray arasında- ki yoldan daha faı klı olacağını be- lirten Gursoy şunlan söyledi: Tercihli yoln Sirkeci'ye kadar götûrmek istiyoruz. Ancak bunun gerçeUeşmesi için en az bir >ıl ge- rekiyor. Aksaray-Sirkeci hattının yeşil dokusu, Topkapı-Aksaray arasındaki yoldan biraz daha az olacak. Yol, Beyazıt bolgesinde bi- raz daralıyor. Bu bölge tarihi eser- lerin zengin olduğu bir bolge. Bu yüzden istimlak zor. Bu bolge ile ilgili projeler hazııiıyoruz. Topka- pı tercihli yolnnu Sirkeci'ye bağ- ladıktan sonra bu yolda tramvay işletmeyi planlıyoruz" dedi. Park ve Bahçeler Müdürü Ta- nk Konal da yolun yapımında ye- şil dokuyu korumaya büyük özen gösterdiklerini, kaldınlamayacak durumdaki yaşlı ağaçlan yol uze- rinde koruduklannı beümi. Yol için 3 bin metrekup bitkisel top- rak harcadıklarını ve Akdenız ik- limine özgü 5 bin fidan diktıkle- rını bıldıren Konal, "Yolun yapı- mı sırasında hiçbir yaran olmayan ve çevreye pis koku yayan kokulu agaçlan zarar vermeden yerlerin- den soktuk. Ve kentin bazı bolge- lerine naklettik. Yeşil dokuva za- rar vermemek için buyuk ozen gösterdik. Aynca yolun ortasında- ki ve yanlanndaki kısımlara zak- kum, ardıç, batimi, luzıkık gibi Akdeniz iklimine özgü bitkiler ektik" dedi. STFA'NIN ÇEŞITLI ŞANTIYELERINDE ÇALIŞIYORLARDI C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ ÎŞBÎRÜĞÎ KONSERİ 24 HA2IRAN PAZAR 16.00 KADIKOY MEYDANI, ESKIISKELE YANI • BÜTÜNKADIKÖYLÜLER DA VETLİDÎR YEMEKTEN ZEHİRLF.NDİLER — STFA santiyelerinde verilen akşam yemeğinden zehirlenen 1500 işcinin bir bolümu Samatya SSK Hastanesi'nde tedavi edildi. (Fotograf: Behzat Şahin) 1500 işçi zehirlenditstanbul Haber Servisi — STFA tnşaat Şirketi- nın Çatalca ve Kumburgaz arasındaki çeşitli santi- yelerinde çalışan yaklaşık 1500 işçi şantiyede veri- len akşam yemeğinden zehirlendiler. 2. Boğaz Köprusu'nün Anadolu yakasındaki bağ- lantı yollarının inşaatında çalışan işçilere dün saat 18.00'de göre\lı bulundukları çeşitli şantiyede ak- şam yemeğı verıldi. Çatalca'daki şantıyenın sağlık memuru Mehmet Ali Dinç 21.00'den itibaren ışçı- lerde baş dönmesı, bulantı ve kusma baş gosterdı- ğini, bunun uzerine işçilerin başta Samatya SSK Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere gondenl- dığını bildirdı. Bu arada şantıyelerden karayolları- na bağlantı sağlayan servis yollarından bir bölumü- nun kapalı olması yuzunden, zehirlenen ışçilerı ta- şıyan servis otobuslerının hastanelere ancak saat 24.00'te ulaşabıldığı belirtıldi. Buyuk böiumu ayakta tedavı edilen ışçılerın genel olarak sağlık durumla- rırun iyı olduğu, bir bölumunun ise hastaneye yatı- rıldığı belirtıldi. İLAN ESKİŞEHtR ASLİYE 3. HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN DOSYA NO: 1989/972 ESAS DAVACI: Sevgı Bolelli VEKİLİ: Av. Ahmet Turhan - Eskişehır Barosu avukatlanndan. DAVALI: Sıdık Bolelli: Edirne Asfaltı Kadiroğlu Pasajı No: 15 Doguş Sultan Çiftligi Gaziosınanpaşa / tstanbul. DAVA: BOŞANMA / Bingöl ili, Adaklı ilçesı, Kaynakdüzü kö- ytl, 61 kütukte nüfusa kayıtlı bulunan Ahmet oglu, 1966 D'lu davalının yukandaki adresıne çıkarılan davetıye bila iade edılmiş, emniyetçe yapılan tahkikat neticesi sanh adresi tespit edılemediğın- den dava dilekcesınin ilanen tebliğine karar venlmiş olup duruşması 10.7.1990 günu saat 08.00'e bırakılraıştır Meskür gün ve saatte du- nışmaya gelmeniz veya kendımzi bir vekille temsil ettırmenız hususu dava dilekcesınin teblığı yenne kaun olmak üzere ılan tarihinden iti- baren İS gün sonra teblığ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. Basın: 46960 Ehlıyeıimı kaybettim. Hükümsüzdür BAYRAM ARSLAN Askeri sağlık karnemi kaybettim. HükUmsOzdOr. OSMAS ERDİNÇ GENÇ PARLAMENTONUN BOYUTLARI Rahmi Kıımaş 3000 Ura (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan TUrkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ÖdemeU gODderiUnez. ^YALÇIN ATEŞ Orkestrası mtfmjfCANDAH ERÇETİN • YAZ'90 Gecelerinde birfikte olmak üzere İ ^ A YENİKÖY Dev Ekranda Dünya Kııpası Telefon: 162 47 13 -162 21 01 BOĞAZJÇİ'NE SAHtP ÇIKMA KAMPANYASI 'Başka Istanbul yok' SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 Istanbul Haber Servisi — TMMOB Şehir Plancüarı Odası tstanbul Şubesi'nce başlatılan "tstanbuTu tstanbul yapan Boga- ziçi siluetidir" imza kampanyası- run ilk gununde iki saat içinde ikı binın üzennde ımza toplandı. Be- şiktaş Barbaros Meydam'nda baş- latılan kampanya bir hafta sürey- le meslek kuruluşlannda ve okul- larda devam edecek. Mimarlar Odası tstanbul Şube- si ile Güzel Sanatlar Akademisi Mezunlar Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştırdiklerı "Japon Oteli kamulaştınlmalıdır" ımza kam- panyasından sonra Şehir Plancı- lan Odası tstanbul Şubesi de Ja- pon Oteh'ne ve Barbaros Meyda- m yamnda kaymakamhk binası- nın yerine inşa edilmesi planlanan otele karşı imza kampanyası baş- lattı. Barboros Meydam'nda dün 15.00-17.00 arasında başlatılan kampanyamn ilk iki saatinde iki bınin uzerinde imza toplandı. Kampanyamn meslek örgütlerin- de ve okullarda bir hafta sürdü- ruleceğinı belırten odanın tstan- bul Şubesi Başkanı Özdemir Son- mez, bu tur kampanyalan salt gökdelenler için değil şehircilik açısından sonın yaratan her uy- gulamada yineleyeceklerim açık- ladı. Barbaros Meydam'nda kam- panyayla ilgili olarak hazırlanan panoda imza atarüann göruşler- ne de yer verildi. Kampanyaya katılanlar göruşlerinı şöyle aktar- dılar: "Dolmabahçe'nin bahçesine otel istemiyorum / Bundan baş- ka İstanbul yok / lstanbul'un elinden biz tutmazsak kim tutar / tstanbul'u rauhteyem yapan gıi- zelliklere zarar venneyiniz." St» EN BÜYÜK MUTLULUK SİZİ BEKLİYOR DANIEL DAY LEWIS £n İYI Erkek Ovuncu Odulu BRENDA FRICKER En I\ı }ardıma Kadın Oyuncu Ödüiu YÖN: JLM SHERİDAN 1990 YIUNIN İKİ OSCARIı FİLMİ mTLEFfFOOf (SOL AYAGlM) Btroğlu FtTAS 149 01 66-12 00-14 15-; 6-30-1146-21 15 K l M t r »00* 337 01 » I I 0O-13 0O-15 15-I7JO-19JO-21 30 Bakırtly KMVA 54? II 72 I2JD0-M 15 1630 19 00 21 15 Anbn ETI Sanl Mtrku! 229 K 80-12 1^1430-16-4^1100-2115 BARIŞ İÇİN GELDİM KARANLIK MELEK DOLPH LUNDGREN-BRIAN BENBEN Yön: CRAIG R. BAXLEY YAKINDA VU 1 UfiD GUK. IflOM 1 fllES Of hUE SOUAOi HSUE MIELSBI 2. HAFTA JESSİCA TANDY • DON AMECHE Yön: RON HOWARD Şt»li SİTE (147 69 47) 11 0O-13 1S-15 30-17 «5-21.30 Ç U» ŞAFAK 1 (516 26 60) 11 00-14 15-16 30-1» 4S-21 00 Beyogu BEYOĞLU (151 32 40) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 KSM KadıkSy KOItür S m M (346 01 42) 16 30-19 00-21 15 Ankara DERYA Küllür Sanat M. (229 96 1») 16 45-19 00-21 15 MARK HARMONYŞn WILL MACKENZIEvAtmZ 4 HAftA BflfljfjfM ing-8- RADIMLARDA Beyoflu SINEPOP (143 70 71ı 16 30 1145 21 1 ; la« ŞAFAK 2 [516 26 60i 11 30 14 00 16 30 18 45 21 15 MıfcOT HAKAN (337 BO »2> 11 3C 13 30 16 00 16 30 21 3C ÇİNGENELERfeEVİMLİPATİLER ZAMAN1,.HAFTA •TIME OF THE «YPSIES", VM. EMİR KUSTIRİO ÇJo» SAFAK 3 (516 26 60) 12flO-15JKM8.0O-21 00 2. HAFTA fcn** sıiErop ıo n ?ı n »IMS-UIS > » t K U i 346 01 4İ 10 İS I?9Q 14 İS «ı*»n K«r»?2»96 1« IO3t-12.IS-14.3t ILGIYLE BEKLENEN 3 OSCAR 2 ALTIN KÜRE 1 GUMUS AYI ODULLU DEV YAPIM 3. HAFTA Beyoglu DUNYA (149 93 61)1200-1415-1630 1845-2100 AnkJD KIZILIRMAK (125 53 93ı 12 15 1430 1645-19flO-2115 Kadıkoy KAOIKOY (337 74 O0i 1100 1315 15 15-1730-19^30-21 30 REKUM FİLMİ 0A6ITIMIND* Flüfl Fiim149 50 33 prtt«iemE& hakm ilmana nc<\ ofenür Suidlyı ATUUITİK (3554370) 11 00-13 00-15 00-17 00-19JO-21 30 Kallkiy AS (3360050) 11 00 1300-1500-1700-1930-2130 74 (5720444) 11 00-13 M-15 00-17 00-19 30-21J0 »TUS (14375761 1200-1415-1630-1845-2115 ı 6AZİ (1479665) 1100-1300-1500-1715-19-30-2115 takan METROPOL (1257478) 1215-14 30-16 45-19 00-2115 120 bin aileye su Omerli Barajı'ndan Beyoğlu yakasına "Haliç haltı>la" su verilmesi işlemine dun başlandı. İstanbul Bu>ukşehir B«ledi>e Baş- kanı Nurettin Sozen, Perşembepazan'nda duzenlenen torende yap- tığı konuşmada, "Paramızın son kunışuna kadar tura tstanbullulara bol ve temiz su saglamak için çalışmalanmıza aynı hızla devam edeceğiz" dedi. Haliç altından doşenen boru hattından, su sıkıntısı- nın yoğuD olarak yaşandıgı Beşiktaş, Be>oğlu, Sarı>er bolgesine su verileceğini belirten Sozen, şunları dedi: "Kentimiz son 40 >ılın en kurak yılını yaşamaktadır. lstanbul'un tarihi su kaynağı Terkos adeta kunımuştur. Kuraklık nedeniyle buyuk sıkıntı çeken Beyoğlu yaka- sına Haliç altından boru geçirerek su vermeyi araaçlıyoruz. Hergun 60 bin metrekup su Beyoğlu bolgesine aktanlacak. Boylece 120 bin ailenin su sıkıntısı karşılanacak" dedi. İSKİ tarafından uç ayda ger- çekleştirilen projenin 8 milyar liraya mal olduğunu anlatan Sozen, Istranca derelerinin Terkos'a aktanlmasını içeren projenin onumuz- deki gunlerde ihaleye verileceğini ve 1991'de.hizmete gireceğini kay- detti. (rotograf: AA) R O B I N W L L A M S O. ılhamın ta kcndisiydı Biraz vabanı. b»ra/ urkek. - bu ilhamla obğanustu bır yaşam yaraltıbr • • •• OLU OZANLAR DERNEĞI iq HAFTABır PETER VVE1R Mmı 1»»» İNGİÜZ AKADIMİSİ EN İYİ MLJM ÖDÛLÜ l»t» EN İYİ ÖZCÜN SENARYO OSCAR' ÖOÛLÛ ULTRA STREO B«yoSlu LALE-2/149 25 24 KMık6y OCAK 336 37 71 11 30-14.00-16 30-19 0O-21 30 IzmlT ÇINAR 14 48 61 ANKARA BATI 2-111 83 23 " ^tilıvım Pelt havalı?ım'SaJece 3 5 a>ltğim Gnîlenını Kırstte Alley Jen guluşumu )ohn Tnvotts dan soımı Btııcc Wıllu'den almı$tm.« Ştmdt Itendune layık btr baba bulmalı>ım" ^_ ^ DUNYAN1N EN BUYUK KUÇUK YlLDIZl \ 4.Hafta J İ f BAKŞU KONUSANA! «ısm a n BALKAM 67111K- uni ıımn- tawı tıcıı 00-13011-15 00-17 00-1900-21110 15-14 3B-ie« 1900-21 15 1215 1430-M45-1900-2115 O i m M » K l l l l R MMtkt/J Son Hafta KARARTMA m CECELERİYUSUFKURÇENU TARIK AKAN RIFATILCAZ 13.OO-15.3O-18.00-20.15 Toplu golişlerde % 5 0 indirimlidir DEREBOYU CAD NO 110 ORTAKOV/IST TEL 158 69 87 Ufleyince uçabilir, bir damla suda boğulabilir, çakıl taşının altında ezilebilirlerdi... EYVAHj • • «t •* KUCULDU Seyojlu KMMty EMEK 144 MM UitiH 57Z1IU Man EtkıtMr 29 590 REM SUR NILGUL ı M U M M«M «7WM -KHIÇOĞLU 1 K B "Honey ı sıvunt ttıe KMIS" 12 X 1415 1630 1149 21 15 12 00-14 15-16»U«-21 I! iioo-134»-i5jn i7«-itoı-2in 11 X 13-30 15» 17JC 1930 2115 1100 1300 1500 17)0 1931 2100 -12IS-14J0-164S 1>B 2115 Mmı m 14»B - £MIR ve Baiıkesır ŞAh Snemalaiınoa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle