07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 24 HAZİRAN 1990 Ezher Üniversitesi ve Bîr Eğitimciııin Raporu HIFZI VELDET VELÎDEDEOĞLU Demokrat Partı 1950 seçımlennde buyuk çoğun- lukJa ıküdara geldıkten sonra yalnız ıçende değıl, dış ulkelerde de dın eğıtımı görmek konusundakı ıstek- lere karşı çıkmıyordu Bu tutumdan yararlanan kı- mı çevreler sozum ona "dın âlımı'' vetıştırmek uzere Turk çocuklarım Sunye medreselenne ve özellıkle Mısır'dakı Ezher Medresesı (unıversıtesı)'ne yolla maya başladılar Bır sure sonra oralardan olumsuz yankı ve haberler gelınce Mıllı Eğıtım Bakanlığı du- rumu yerınde ınceletmek gereğım duydu, tarunmış eğıtımcı ve öğTetmenlerden, îsvıçre'degörevlı öğren- cı mufettışı rahmeth Zıya Karamuk'u ıncelemeler- de bulunmak ve bır rapor hazırlamak uzere Mısır'a gonderdı Yırmı beş savfa tutan Karamuk Raporu dı>e anılan bu ılgınç belgenın tumunu buraya alma olanağı yok Ancak ülkemızde, geçen haftakı yazı- da değınmış olduğum, şerıatçılann yararlandıklan ınıca kaynaklarından bırını ortaya koyan bu rapo- run onemh görduğum bolumlenru aşağıya almak ıs- tı>orum. Zıya Karamuk jo>Iebaşlıyor 9 6 1953 ta- rıhlı raporuna ' '22 Nısan 1953 tanh ve 555/4284sayılıyazılan üe Camı-ul-Ezher'de okuyan vatandaşlanmızın du- rumlarınıyakından görmek ve kurumun genelduru- mu hakkında mcelemeleryapmak uzere Kahıre'ye hareketıemır buyrulduğundan 17Mayıs 1953 gunti Bern 'den hareket üe 18 Mayıs 1953 tarıhınde Kahı- re'ye varümış ve bu tanhten 1 Hazıran 1953 tarıhı- ne kadargereklı tetkıkleryapılarak bu rapor tanzım küınmıştır " Zıya Karamuk bundan sonra, "Incelemede Takıp Edılen Yol" başlığı altında, bu ıncelemeyı yapmak ıçın kımlerle, hangı yolla gönıştuğılnu, onun ardın- dan "Ezher" kurumunun tarıhçesını anlatıyor ve şöyleyazı>or "Mehmet Alı'nın ıdaresınde, yenı şubeler tesıs edılmek, lslam memleketlennemısyon hevetlen gön- denlmek gıbı hamlelerle Ezher'e \enı bır ınkışafve- rılmek ıstenmıştır Fakatfen derslen revaç bulama- mıştır. (. ) KıralFuat 1zamamnda, muessesede bır ıhtısas bötümu açılmaksuretıyleyenı bır ıslahat daha yapümış, mu/redatprogramlarına, asrın ıhtıyaçla- rına göreyenı bır düzen verılmıştır Fakat bu teşeb- busun netıcesı de kurtarıcı olamamış \e muessese, hâlâ oğrencılen yıpratan ıskolastık huvıyetını değış- tırememıştır ( ) " Zıya Karamuk "Ezher'm Bugunkü Durumu" başlığı altında da şu bılgılen verıy or "Ezher, ıkı ıstıkamette dğretım vapmaktadır I- \tısırlılara mahsus dğretım kolu, II- Yabancılara mahsus öğretım kolu " Mısırhlara özgu oğretım kolundakı derslerı ve ders saatlerını a> nntılı olarak raporuna geçıren Zıya Ka- ramuk yabancılara özgu oğretım kolu başlığı altın- da şu bılgıyı sunuyor "( ) Adaylar, ımııhanla, sevıyelerıne uygun oğ- retım kademelerıne alınır Adayların ellermdekı bel- gelerın, dıploma ve tasdıkname gıbı resmı muesse se vesıkaları olması şart değtldır Herhangı bır hoca- nın, hıçbır resmı kıymetı haız olmayan tezkeresı de vesıka kıymetım haızdır Turk vatandaşları arasın- da bu çeşıt vesıkalarla derece kazanmış olanlar da vardır ( ) Ana dılı Arapça olmayan ve Ezher okul- ları tıpınde okullan bulunmayan memleketlenn ço- cukları hem yaş, hem hafızlık, hem de okuryazar ol- makkaydından muaf tutulmaktadır Bınaenaleyh, A rap olmayan her Mıisluman, okur-yazar olsun ol- masın, heryaştaEzher'm Islamı mısyon bolumune oğrencı olarak kabul edılmektedır Bu takdırde aday, ıdâdıdenılenıhzarıdevreyealtnmakta, uçse- ne bu devrede okutulmakta, sonra ımtıhanla, Kısm- ul-Âm denılen (umumı kurlara) geçırümektedır ( ) tlkokul tahsılı bıle olmayan bır adayın, bır sene ıh- zarıde, bır veya ıkı sene Kısm-til-Âm 'm bırıncı veya ıkmcı merhalesındeokuduktan sonra kullıyelere (jfa- kültelere)geçmesımumkünolmaktadır ( ) Bura larda derslerderlı toplubırprogramlaokunmaz, Ez- her Şeyhı (rektör) her sene başında ders saatlerının stiresını, okunacak kıtapları tayın eder Dersler Ez- her Camısı 'nın ıçındeyapılır Her dıreğın dıbınebır öğretmen rahlesı konur, öğrencüer, rahlenm etrafma halka olup bağdaş kurarlar Ezher ıdaresıyabancı ta- lebeye yatacak yer vermış ve 3-5 Mısır Lırası aylık bağlamıstır Ezher 'm malı olup öğrenalerın vatma- sına lahsıs edımış bınalar, Revakadınıalmakta, bun- lar da her memleketın ısmıne ızafetle amlmaktadır '' Zıya Karamuk, Ezher'ın durumunu da "Ezher1 - ın Maddı Durumu" başlığı altında şöyle anlatmak- tadır ' 'Ezher Camısı'nın buyuk bması, genış avlusu, av- luyu uçtarafından çevreleyen müştemılatıvle, mıma- rı değerı buyuk olmayan larıhı bır bınadır Camı, hem mabet, hem de Islamı mısyon bölumunde bulu- nan talebe ıçın okul olarak kullanümaktadır Üç ta- rafındakı mustemılat, öğretmenlere, talebeye ıka- metgâh ve hacca gıtmek üzere Mısır'dan geçen Mus- lümanlara mısafırhane hızmetını görmekıedır ( ) Ezher'm bulunduğvyer, Kahıre'nm en harap, enpıs, en ıptıdaı bır mahallesıdır Insan bu mahallede do- laşırken yasadığı dünya ıle ılgısı kesılmış ve bırpıs- lıkmahşenneduşmuşhıssınıduvmaktadır Ezher' m hıçbır bması muhıtın bu kırlı manzarasını unuttu racak durumda bulunmamıştır Ezher'm ıdarebına- sına bırkaç basamaklı mermer merdıvenle çıkümak- tadır Bu dış merdıvene çomelmış, antrede yer yer avakta \eoturmushalde toplanmış, ust kata çıkan mermer merdıven basamaklarına oturmuş, kondor- lara bağdaş kurmuş, korıdorpencerelerımn ıçıne bu zulmuş, oda kapılan onundekı dızı dızı sandalyala- ra ılışmış, uyuyan, duşunen, konuşan, bağıran her yaşıan entarılı, gomlek, pantolonlu, cubbelı, feslı, sarıklı, takyelı, yalın ayak baş açık alaca bır kalaba- lık ıçınden zorla geçılerek Ezher Şeyhı'nın (rektörjun odasınagınlmektedır ( ) fçerı ve dışarıgırıfrçıkan bır kalabalık arasmdan Ezher Camısı 'nın genış a\ - lusuna ve ınsanı şaşırtan herkıyafet, herşekıl, her renk ve her vaztyette bır kıtle üe dolu bu avludan da camının ıçınegırümektedır Yer versenlmışuyuyan- lar, du\ardıplenndenamazkılanlar, bağdaş kurmuş ellermdekı cuzlerı okuyanlar, cuzlerı ellerınde dola- şanlar, sırasıra dıreklenn dıbme oturmuş konuşan v e muzakere edenler, karşılannda halka olmuş bağ- daş kurmuş, burunlarını karıştıran, enselerını kaşı- van, smeklen kovmaya uğraşan talebeye, ders veren- lerledolu ve uyuşturucu bır uğultu ıle ınleyen Ioş ca mıden çıktlırken, ınsanı, korkunç bırkâbustan kur- tulduğu hıssı almaktadır ( ) Ezher Okuluveoğren- cı yurtları da aynı bakımsızlık, aynıpıslık, aynı her- cumerç ıçınde bulunmuştur " Bundan sonra "Ezher'ın Eğıtım ve Oğretım Bakı- mından Durumu" başlığı altında şu bılgı venlmek- tedır "Başlangıçta bır propaganda ocağı olarak kuru- lan vezamanlabırmedreseyeçevnlerek I872yılma kadar ortaçağ zıhmyetınden başka bır zıhnıyetle te masagelmeyen \eo tanhten berı deyenı zamanlann üım muesseselerı karşısında varlığını ıdameedebıl- mek uzere muhtelıf ıslahat geçıren, nıhayet 1936'da aldığı bugunku şekılle adını "Müstakıl tlahıyat Ünıversıtesı"yapan Ezher'ın, hakıkatte unıversıte lıkle hıçbır ılgısıyoktur Iskolastık huvıyetını hâlâ or- taçağda olduğu şekılde muhafaza eden bır ortaçağ medresesıdır ( ) Bu gerüığın sebebı, Ezher okulla- rında, Ezherfakultelerınde ders veren öğretmenle- rın, Ezher mezunları olmasıdır Bunlar, ömurlermın 20-30senestnt bu karanhk ıskolastısızm ıçındegeçır mışlerdır Dunyadayenı bırpedagojı, yenı bır dğre- tım metodu olduğundan habersızdırler ( ) Ezher, hem metodu, hem mufredatıyle, bılgın yetıştırecek bır muessese değıl, normal kabilıyetlertgeri kabili- yetler eden bir kurumdur. Çunku butun kademele- rı talebeye, onları bılgın aydm derecesıneerıştırecek formasyonu veren bır öğretım derecesmden mah- rumdur " Bundan sonra Zıya Karamuk, her öğretım kade- mesınde ve bu kademelerın her sınıfında okutulan derslerı ayrıntılı bıçımde raporuna geçırmış v e daha sonra "Mısır AvdınlarınaGöre Ezher'ın Durumu" başlığı altında bu av dınlardan aldığı bılgıyı raporu- na şöyle geçırmıştır "Ezher hurafelere boğulmuştur. Hâlâ dımağlan yıpratmaktadır. Memleket evladmı genç yaşta al- makta, venmsız metotlar ıçınde, manasız ve devn geçmıs birtaktm efsanelerle, çocuk yaşta Kuran'/ ez- berlemeyemecbur tutmakla korpe beynını buruştu- rarak, ozunu kurutarak emeklüık çağına getırdıkten sonra kapısından dışarı salmaktadır. Bu huvıyetty- le Ezher, ilmede, dine de hizmet edemez. Onuvazi- felenm yapabüecek duruma getirmelıdır. " (...). Daha sonra ' Kahıre'de Oku>an Turk Vatandaş- ları" başhğı altında şu bılgı verılmektedır ''Ezher'deoku\an (63) \utandaştan I tanesı İs- tanbul'un tklısat Fakultesı 7 somestrmudavımı, 2 tanesı ortaokul mezunu, 1 tanesı sanat enstıtusu me zunu, 1 tanesı orta orman okulu mezunu, 1 tanesı Bağdat Lısesı mezunu, 28 tanesı ılkokul mezunudur Gen kalan (29) tanesınm ılkokul tahsılı dahı yoktur Ezher 'de okuyan 62 \atandaşımızdan altı tanesı Ez her Fakultelerınde, on bır tanesı Ezher okullarında, on bır tanesı hazırlık kursunda, otuz dört tanesı Kısm-ul-Âm'dabulunmaktadır f\ot Yedıvatan- daşın Ezher'ı terkederekyurdadonduklerı, bır va- tandaşın Ezher'ı terk ederek Sudan 'a geçtığı arka daşları tarafından büdırümıştır )( ) Fuat I Ünıver- sıtesı 'nde okuyan oğrencı mustesna oimak uzere, Ez- her'deokuvan vatandaşlanmızın, oğrenımyapmak uzere yabana memleketlere gondenlecek evsafta oğ- rencüer olarak kabul edılmesıne, Ezher 'ın de sıste- mı, mufredalı ve taşıdığı muhıtşartları bakımmdan, oğrencı gondenlecek bırkurum sayılmasına me\zu- atımız musaıt değüdır ( ) Memleketımız gıbı kıy- met hukumlennı değıştırmış, mıllı eğıtımını kanun- larının tazammun \eşumulu ıçınde organıze etmış bır memleket, ne kadar azsayıda olursa olsun, evlat- larının Ezher'de bulunmasına bıgane kalamaz Bu- gun memleketımızın ıstedığı dın ılmı, Ezher'de oku- tulan üım değüdır Dını dunyadan ayırmış, kıyafe- tınden hukukuna kadar butun şekıl ve muesseselennı medenüeştırmış olan memleketımıze lazım olan dın ılmını, memleketımızın muspet göruş veanlayışına sahıp bılgın evlatlan tedvın edecektır ( ) " Rahmeth Zıva Karamuk'un bu raponı 1953 tan- hındeyazılmıştır Ondanotuzvılsonra, 1983'teyap- tığım Mısır gezısı sırasındakı zıyaretımde Ezher Ca- mısı'nı ve avlusunu bıraz daha duzgun ve temız gör- dum Anlaşılı>or kı, çağdas vönetıcıler Mısıraydın- larının etkısıyle Ezher Unıversıtesı'nde reform yap- mak çabasındadırlar Her ne olursa olsun, rahmet- u Zıva Karamuk'un dedığı gıbı, dın bügısını oralarda değıl, kendı ülkemızde verebılecek çağdaş kafalı bıl- gınler vardır Yeter kı şerıatçılar onların hizmet ver- mesını onlemesınler Bunu sağlamak ıse Turk huku- metlerıne düşer Ne v azık kı > er yer tarıkat sarmalı- na kapılmış şımdıkı yönetım bu gorev ı > erıne getıre- cek durumda değıldır Bu nedenle geçen haftakı ya- zıda behrttığım gıbı "ırtıca gerçeğı" laık Turkıye Cumhunyetı ıçın buyuk tehhke olmakta devam edı- yor EVET/HAYIR OKTAY AKBAL SuyaSabuna Dokunmak... TV'de sık sık gosterılen bır uyarı yayın var Suya sabuna do- kunun dıyorlar Ozellıkle çocuklara ellerını, yüzlennı sık sık yı- kamalarını öğutlüyorlar Sağlık kurallannı anımsatmak lyıdır, hoş- tur, doğrudur, ama her şeyden önce suyu bulmak gerekmez mı? Sabun var da su her zaman ele geçmeyen bır degerlı nesne 1 Uç gün bızım eve su gelmedı Koskoca apartman uç gun su- suz kalınca ne hale gelır, duşunmek kolay Geçen gün su konu- sunda yakınıyordum Bır arkadaş Gecekondular yıltardır su oz- temı ıçınde kovalarla su taşıyortar evlenne, bızler de bıraz su sıkıntısı çekelım de o ınsanlarm durumunu daha lyı anlayalım' dedı Buyük kentlere su yetmıyor Istanbul bır mılyondan on mılyo- na çıktı Izmır Ankara dev kentler halınde geldı Kafası kızan be- ledıyeye çatıyor 1 Oysa beledıye ne yapsın nasıl yetışsın on mıl- yon nufusa"> Bu gıdışle Istanbul'a hizmet verme olanağı kalma- yacak Belçıka Hollanda Isveç kadar nufuslu bır kentın gerek- sınmelerını bınbır engelle çarpışan Istanbul Beledıye Başkanı nasıl karşılasın? Iktıdarın cıkardığı sayısız zorlukları da hesaba katarsak' Her turlü çare aranıyor Istanbullulara gereken suyu sağlamak ıcın Yenı barajlar uzaklardan su getırmek vb Bu arada Şıle'nın Yeşıl Vadı köyünu ve çevresını kapsayacak yenı bır baraj yapıl- ması duşunulmekte Oysa bu yore ınsanları böyle bır gırışıme sıddetle karşı çıkıyorlar Bıze gonderdıklerı yazıyı olduğu gıbı okurlarıma ve ılgılılere sunmak ısterım "Yemyeşıl fakat yaşam koşulları cok zor olan gûzel köylerımı- zın, Istanbul'un su ıhtıyacını karşılamak ıçın yapılacak baraj su- ları altında kalacağı söylenmektedır Evlenmızın, koylerımızın et- rafında sondajlar yapılmakta ve kımse hıçbır yetkılı ağız bıze gelıp 'Durum şudur koyunuz sular altında kalacak, sıze şoyle bır ço- züm getıreceğız' dememektedır Herhalde yakında gelıp hayvanları bır ahırdan dığer ahıra nak- leder gıbı Sızı şuraya nakledıyoruz dıyeceklerdır 113 yıldır bırkaç dönum tarlamızla 3-4 ıneğımız ve 15-20 ta- vuğumuzla yaşam savaşı verırken dığer bazı koylülerın yaptığı gıbı etrafımızdakı yeşıl dağları tarla açmak ıçın yakıp çoraklaş- tırmadık, koyumuzü terk edıp Istanbul'da gecekondu mahalle- lerı de oluşturmadık Herhalde şımdı tek çare bu olacak Istanbul'un su sorununu yakından bılıyoruz Koylenmız ve köy- lulerımızın feda edılmesıyle Istanbul'un su problemının bıtece- ğıne ınansak belkı kadenmıze razı da oiuruz Ancak kesınlıkle bılıyoruz kı Marmara Bölgesı nde bızım gıbı 50 koy daha feda edılse de sorun bıtmeyecek Çunku Marmara Bölgesı yeterınce yağış almıyor, yağış almayınca da butun barajlar bentler boş kal- maya mahkûm Istanbul'un su kaynağını artık Marmara Bölgesı dışında ara- mak gerek Istanbul'un ıhtıyacı olan gaz borularla taa Rusya 1 dan getırılebılıyorsa neden suyu da Sakarya veya Kızılırmak- tan getırılmesın' Istanbullular artık uyanmalı, sorunlarınm gerçek boyutlannı gö- rup onlara cıddı çözumler aramalıdır Boyle goz boyamaca ve geçıcı çözumlere ınanmamalıdırlar Bızım de ınsan olduğumuzun artık farkına varılması ve hak- larımızın savunulması ıçın tum hukukı ve demokratık yollara baş- vurabıleceğımızı herkesın bılmesını ısterız' Şu yazıyı yazarken yıne sular kesıldı uç gun sonra gelır mı bılmem 1 Istanbul halkı ne yapacağını şaşırmış durumda Lüks otomobıllerle kova kova su taşıyanlar var En lyısı koylere gıtmek dıye kentten kacanlar da llhan Selçuk'un geçen gün yazdığı gıbı hepımızm kulağı su borularından yukselecek seslerde Ha geldı ha gelıyori Bır de TV nın her akşam Suya sabuna doku- nun, gunde bırkaç kez elınızı yuzünuzu yıkayın, mıkroplar boy- le yok edılır dıye ders vermesı yok m u ' Gulmelı mı ağlamalı mı? BAYAN GIYIM PAZARLAMA MÜDÜRÜ •Yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yönlendirecek, •Ppzarlama veya İşletme eğitimi görmüş •Yaratıcı iddialı ve araştırmayı seven •Tekstil deneyimine sahip, İngilizce bilen. -f ŞATIŞ MÜDÜRLERİ •- < -• *İyi derecede Almanca bilen - ' •Tercihen Alman Lisesi - Avusturya Lisesi mezunları MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ *Çok iyi Almanca konuşabilen - yazabilen *Müşteri dialoglunnda jetenekJi *Tekstil konusunda deneyimü SATIŞ ELEMANLARI •İnsan ilişkileri iyi ve dinamik çahşmayı seven •Temsil yeteneğine sahip •Prezentabl •Modayı izleyen ve onunla butunleşebilen SEKRETER •İngilizce veya Almanca bilen •Daktilo ve büro makinaları kullanabilen İDARE AMİRİ •Konusunda tecrübeli İigtlenenlerin aşağıdakı telefonlardan Meltem Hanım'ı arayarak randevu almalan rica olunur. Adres : Merkez Mahallesi, Bağlar Cad. No:47 BAĞCILAR / ISTANBUL Tel:568 50 00/8Hat (Le Lac Hasleks Anonim Şirketi kuruluşudur.) TURSEM'IN R£HB£RUĞINDE LONDRA, CKFOBJ), CAMBRID6B BOURKEMOUTH.BÎUGHT0N HASTIKOS^JCETERGHîSrE DE SEUIN DILOMIUARIMOAYAJIUİ VADA BUTUM YILIMÛIUZCE Ö6HENIM 12TAKSİTTE ÖDEME •ĞENavEHlZLVJDlRILMU KURSIAR • TİCARI İNGIUZa • TURJZM ING1LIZCES1 •BANKACİLUC JNÛILIZCESI •5INAV İÜJRSURI. Cambrıdge •Fırst Ccrtıfıcate , P r o f o t n c y , TOEFLARElf(S\) tıırsem İNGİLİZÜSANOKULUm DANIŞMA MERKEZİ Cumhu iyet Cad 173 4 B Elmadag 80230 Istanbul H Iton Otelı Karşıs Tel 148 39 77 148 79 43 148 28 49 Fax 132 97 29 Tlx 27498 tusmtr jyıöğreamek CUMHURİYET YOLUNDA Yunus Nadi 2000 hra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-Istanbul Odemeiı gondenlnez. ÇIKTI BAYİLERDE SANSURSUZDÜR lemegın •k 4131e Başlayan Kararnameler ZJnanne Hayır * Bırteşık Karşı Koyuş örgutienmeh * Dıktatörluğün Karamameier Saldırtsı * 1 Mayıs Devnmo Guçlenn Kararlriığını kıra- mazsınız * Oın Ustüne Köte * Merhaba BaşkaJdırı A Sosyalızmle Aydınlanmış 15-16 Hazı- ranlar Gerek * Beşıkçt Mahkemede de Susmadı A 3 Yıl Şenlık- lenmızde Gece Tutuştu Avrupa Coştu A Kadın Sorununda Muca- dete ve örgutienme Perspektıflerı Ozerıne Adrni PiytrloH Cad Doıtkık Yurdu Sok 1/ 11 ÇTıt/ rST Rıza ZBIıYüT 02 Kaynaklanna Oöre • 1 ayda. 2 baslo, • Alevibgi, Alevüik açısındajı ük kez sunan kitap Alevüık; hakkmda merak edılen tüm konulaj1 , modern bır yorumla uzmanının kalemıaden. • Anadolu Kültûrü Yayınlajı, bütûn dagıtıcüarda. (Managed by Steingenberger) Sangcrme mcvkundekı beş yıldızh 625 yataklı otelımızdekı dükkânlar munhasıran karşısında belırtılen ışlcrle ılgılı olmak kaydıyla teklıf almak suretıyle kıraya venlecektır Şırketımızın dıledığı tekbfı en uygun seçme hakkı saklıdır - 3D-1 KUAFÖR - 3D-2 FOTOĞRAFÇI - 3D-3 HEDİYELİK EŞYA - 3D-4 KUYUMCU - 3D-5 SPOR MALZEMELERİ - 3D-6 SANAT GALERlSt - 3D-7 DRUG STORE (Market - Yerli, yabana gazete- dergi - mecmua - yayınlar - reh- ber kitaplar - sigara - parfümeri - ilaç - kutasiye - oyuncak - çiko- lata - şeker) - 3D-8 HALICI - 3D-9 BUTtK - 3D-10 DERİ BUTİK Istekhlenn tekhflennı en geç 28 6 1990 gunüne kadar şırket merkezımıze yapmaları gerekmektedır ADRES: Bağdat Cad. No: 71 Kat: 4 Göksel tş Merkezi Kızıltoprak / tstanbul TEL: 345 40 60 / 4 hat Mine Cerrahoglu TEŞEKKÜR Kızımız YADE'mn amelıyatını gerçekleştıren Haydarpaşa Numune Hastanesi K.B.B. Servisi Doktorianndan Dr. ÇELİK KOLDAŞ ve Orlopedi Servisi Şef Muavini ADNAN ABBASOĞLlTna Teşekkuru borç bıliriz. SACtDE-ETEM BALKAYA UTEM-T&UR BAYRAM İÇİN SON FIRSAT ALANYA GALAXY ' " ı P 470 000 TL KUSAOASI ADAKLLE*"" 770 000 TL CLL B SOLARA (TK) 500 000 TL DALYAN CAUNOS BODRUM MUT OTELI " 'ı P 550 000 TL EDEN OTELI (venı) 550 000 Tl TLRKUAZ OTELI (yenı) Oda+kah\ altı 340 000 TL > AL! OTELI— 545 000 TL "Fiyatlarımıza 7 gece 8 gun Yar m Pansıyon Konaklama (yemekler açık bu fedır) KDV ve REHBERLIK hızmetlerı dahıld r GENIŞ BILGI IÇIN ACENTAMIZI ARAYIN Adres Bogazkesen Cad Hasan Efendı Işhan 123 1 80020 Toohane IST Tel 152 54 24 152 54 04 05 06 Fax 149 13 22Telex 25 650 UTIM TH PENCERE Sen Neymişsin Be Abi!.. Bızım bıldığımıze ve oğrendığımıze gore ınsanın kendını öv- mesı hıçbır değer tasımaz değersızlık ıçenr ustelık ievkalâde' ayıptır, gorgu kurallarına sığmadığı gıbı kendısını öven kışı de alay konusu olur okulda mahallede, evde, ışte, sokakta, kah- vede şışınenle gırgır geçılır Mazhar Fuat-Ozkan Ûçlüsu'nun en ünlü şarkısı "Sen Neymış- sın Be Abı? " değıl mıydı1 ' Durun bakayım nasıldı 'Evet, evef anladık En iyi şarkıyı sen yazdın En iyi fılmı sen yaptın En guzei kızı sen kaptın Sen neymişsin be abı? " Çıçeğı burnunda bır genç bıle ona buna sışınırse gırgır konu- su oluyor da Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Ozal, devletın televızyonunda tam bır saat on dakıka durmadan kendı kendısını overse ne anlama gelıyor"? * Ne yazık kı 'Hodrı Meydan" programının 'canlı yayın" olduğu soylenen (senaryosu onceden yazılmış) uzun metrajlı fılmınde Sayın Uğur Dundar ıle Sayın Ozal ın "algulum, vergülüm' uze- rıne konuşmalarını dınlemek talıhsızlığıne uğramış yurttaşlardan bırı de benım Dıyeceksınız kı — Televızyon denen aygıtın bır de duğmesı vardır, dokundun mu kapatabıiırsın Ustelık TV yı ıcat edenler bununla da yetın- medıler uzaktan kumandalı oyuncakları hepımızm elıne verdı- ler, yerınden kalkmak zahmetıne bıle katlanmadan bu ışı yapa- bılırdın, şımdı ne yakınıyorsun'' Hayır Yakınmıyorum, ama programı sonuna kadar merakla ızledım, çünkü Sayın Özal oyle ovundü, oyle şışındı kı yeryuzünde 7Ü1 nün yaratmadığı kucuk dağ var mı dıye sonuna kadar bekledım Allah Allah yahu' Meğer neymış adına Ozal denen ınsan ustü yaratık? Sen neymişsin be abı? 'Hodrı Meydan' programının bır eksığı vardı, Mazhar-Fuat- Ozkan Ûçlusü bır saat on dakıka süren yayının her bölümünde reklam programı gıbı araya gıreceklerdı Evet, evet, anladık En iyi şarkıyı sen yazdın En iyi fılmı sen yaptın En güzel kızı sen kaptın Sen neymişsin be abı? Televızyondan bır dıleğım var Her gun haber programlann- da TÖ ıle SO'nun bırkaç kez ekrana çıkmaları yetmıyor Ek prog- ramlar daha sık duzenlenmelı 1 Geçenlerde bır gün Semra Ha- nım ıçın yapılan ozel programda Fırst Leydı" büyük bır ıçten- lıkle demıştı kı — Vallahı ben makyaı yapmıyorum, tenımın guzellığı kendılı- ğındendır hıç estetık yaptırmadım TO daha da yaman çıktı, Türkıye Cumhurıyetrnın başına kon- muş bır talıh kuşu olduğunu bır saat boyunca anlattı Hem bu kadan da az gelıyor, Sayın SO ıle Sayın TÖ ekrana bırlıkte çık- sınlar, 'solo yetmıyor 'duo' da ıstıyoruz, on dakıka çeyrek sa- at, bır saat az gelıyor uç saat, beş saat bırlıkte övünsünler, bız- ler de dınleyelım, ne buyuk kışıler olduklarını anlayalım Ancak gırgır gecmek yok ha 1 'Cıddıyet" ve "dıkkatle" ızlemek şart • Ikı deyımı çok sevıyorum, bızım toplumun güncel durumuna pek yakıştığı ıçın sık sık yınelıyorum Bırıncısı "zıvanadan çık- mak'" Eskıden tütun çubuğunun ımamesıne geçırılen ufak bo- ruya zıvana derlermış elle sarılı sigara zıvanadan kurtuldu mu, tutün dağılırmif Ikıncı deyım şırazesınden çıkmak!" Kitap aldının sırtında yap- raklan duzgun tutan serıte şıraze dıyorlar Sayfalar şırazeden çıktı mı, yandın Sanırım toplum zıvanadan Ozallar da şırazeden ç>kmak uze- Mustafa Kamıl Zortı'nın "Arkasoz"üyle UNIVERSITE YILLIĞI1989-1990 Neco'nun yeri Fotoğraflar Du\ar\azılan Ağaç ^azüan Rankatürler. Slosanlar" Neıo Cemı \e51ller" Panzerler Coplar HoldıngProfesoden. Harçlar PAPIRUS Yayın DağıtımTıc Ltd Ştı Babıalı Cad 19/11 Cağaloğlu'İSTANBUL Tel 527 01 53 DAĞITIM ADAŞDAĞITIM 134 46 24 ANKARA CEMMAY 527 01 53 İSTANBUL Fıyatı 5 500 _TL SARHOS GEMI DENİZTÜRKALİ Ş A R K I L A R 22 HAZIRAN 1990 SAAT 23 <" DEN BAŞLAYARAK HER GECE KURUÇEŞME ISKELESI 1001 GECE KALYONU Pp7rrvaynn 163 53 86 87 Şoför aranıyor Kadıkoy yakasında, aıle ışlerıne yardım edecek, emeklı şoför aranıyor Tlf: 361 30 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle