26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1990 KENTOAŞAM CUMHURİYET/9 Trafik Kazalarda 4 kişi öldü İSTANBUL (AA) — Istan- bul'da, son 24 saat içinde mey- dana gelen trafik kazalannda 4 kişi öldü. Yeşflkoy tstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada, Serkiz Merter'in kullandığı 34 TCF 15 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu istinat duvarmdan aşa- ğıya uçtu. Kazada, Serkiz Mer- ter öldü. Fcndik E-5 karayolu Kaynar- ca üst geçidi altmdaki kazada da Hüseyin Akbaş yönetimindeki KLE-CA 894 Alman plakalı otomobil, karşıdan karşıya gec- meye caüşan 6 ya$ındaki Sdraan Variı'ya çarparak ölümune ne- den oldu. Şehremini'ndeki yeni yapılan tercihli yol üzerinde, Çapa Du- rağı'nda meydana gelen kazada ise Sabahattin Baysoy'un kullan- dı|ı 34 BEU 24 plakalı belediye otobüsü, durakta beldeyen Oğuz Afdc'a (16) çarptı. Aşık, olay ye- rinde öldü. EySp Otakçılar E-5 güney yo- lu üzerindeki tünel girışınde meydana gden kazada da plaka- sı ve sürücüsü henüz belirlene- meyen bir araç, Yaşar Çalgıcto- tmBan'na (57) çarparak ölüraü- ne nedcn oldu. Sergi salonlannın genişletilmesi için proje hazırlanıyor TUY4P'ta tartışmalı genişletme TÜYAP'ın büyütme için parasal destek istediği kuruluşlar, bu projenin hem şehirciliğe hem de uluslararası fuarcılığa katkıda bulunmayacağını savunuyorlar. İsUnbnl Haber Servisi — Tttm ğunu söyledi. (TÜYAP)Fuareüık Yapım A.Ş. Tepebaşı'ndaki sergi salonlannın alanlannı genişJetmeye yonelik bir proje hazırlıyor. Projede TÜ- YAP'ın sırurlan içinde bulunan parkın da betonlaştırılarak sergi salonuna dönüştürülmek istendi- ği öne sürülüyor ve bu tutum eleş- tiriliyor. TÜYAP yetkililerinin pa- rasal destek istediği ajans ve ku- ruluslann yetküileri projenin hem uluslararası fuarcılığa hem de şe- hirciliğe katkı sağlamayacağmı sa- vunuyorlar. Çeşitli sektörlerde sanayi ve ti- cari tanıtım fuarlan düzerdeyen TÜYAP'ın sergi salonlarırun ge- nişletilmesi hedefleniyor. Büyük- şehir Beleyesi'nin yetki alanında bulunan TÜYAP'ın Tepebaşı'nda- ki merkezinde bu hedef doğrultu- sunda çalışmalar sürdünllüyor. Hazırhklann henüz taslak halin- de bulunduğunu belirten Büyük- şehir Belediyesi Projeler Daire Başkanı Yalçın Teker, sergi salon- lannın genişletilmesinin yanı sıra alana değişik fonksiyonlann da yüklenmesınin söz konusu oldu- TÜYAP'ın girisimi projenin uy- gulanabilmesi için parasal destek istenilen bazı reklam ajanslarının ve kuruluşlann tepkilerine yol aç- tı. TÜYAP'ın parasal destek iste- ğini "ticari temas" olarak değer- lendirerek "nonnaT karşılayan ıs- rninin açıklanmasını istemeyen bir ajans sahibi projeyi eleştirirken uluslararası standartlara uymadı- ğını savundu. Projeyle ıigıü hazırhklann sür- düğünü belirten TÜYAP yetkili- leriyse "birtakm söderinterstep- ki yaratabflecegi" düşuncesiyle ay- nntıh bilgi vermekten kaçındılar. Hukuki prosedOrlerin aşılamadı- ğuıı anlatan TÜYAP Müdüru Bü- lent Ünal, 3600 metrekare faydalı alandan sadece 1700 metrekaresi- nin sergilerde kullanılabıldiğini anımsatarak bu alanı genisletmek- ten yana olduklanna değindi. Ünal, çalışmalarla ilgili olarak "önumüzdeid yülardı sergi alan- lannın yetmeyeceği bir gerçek. Bü- ytimesinin de bir talum saocılan peşinden getirecegini bOiyoraz" demekle yetindi. ÜMRANİYE'DEKİ HÜCRE EVt Militan kız bomba uzmanıDudullu'daki patlamada ölen kadının Suna Çelik, yaralı kişinin de Cafer Erdoğan olduğu belirlendi. Erdoğan'ın geçen yıl Lübnan'da 6 ay eğitim gördüğü saptandı. SORLNLL BÜYÜME — TÜYAP Müduru Bulent Ünal "onumuzdeki yıllarda sergi alanlannın meyecegi bir gerçek. Bnyiimenin birtakım sancılan peşinden getirecegini de biliyoruz" dedi. yet- C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP İ r,« Z A BUGÜN G 19 •a U N HaziranSalı L E R • SENNUR SEZER PROF.DR. UĞURBÜGET GÜLSÜM AKYÜZ ELVANPEKTAŞ DENÎZ Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Çocuk Kitaplan Tüm Kitap okurlarına açıktır. T£ Üyelere ındınm. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP i M Z A YARIN G 20 Ü N L Haziran Çarşamba E R İ MELİH CEVDET ANDAY KÜÇÜK İSKENDER TURGAY FİŞEKÇİ Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tüm Kıtap okurlarına açıktır. Üyelere indirtm. tstanbnl Haber Serrisi — Du- dullu Küçukbakkalköy yolu üze- rindeki bir evde önceki gün mey- dana gelen patlamada, ölü ve ya- ralı ele geçirilenlerin kimlikleri be- lirlendi. Bombayla parçalanarak ölen kadının Suna Çelik, yaralı kişinin ise Cafer Erdoğan olduklan belir- tildi. Erdoğan'm geçen yıl 6 ay sü- reyle Lübnan'da eğitim gördüğü- nfln saptandığı kaydedildi. Sonısturma sırasuıda "Semra" kod adlı, muhtemelen üniversite mezunu veya üniversiteden aynl- ma Suna Çelik'in yasa dışı TKP- B Silahh Halk Birlikleri adlı ör- gütün bomba uzmanı olduğu öne sürüldü. Tunceli nüfusuna kayıth Cafer Erdoğan'ın (27) ailesinin, 20 yıl önce Adana'ya yerleştikleri, Erdo- ğan'm 1988 yüında Istanbul'a gel- diği belirlendi. Yaralı olarak ele geçen ve Haydarpasa Numune Hastanesi'ne kaldınian Erdoğan- ın burada bazı kişüerle ilişkiye geçtiği, daha sonra Lübnan'da 6 ayhk bir eğitim sonrasında Türki- ye"ye döndüğü öğrenildi. Sanıklann, bir ay önce Bakır- köy'de basansız bir soygun girişi- mi sonrasında polisin kendilerini izJemesi üzerine, evde sürekli nö- bet tuttuklan ve herhangi bir ope- rasyona karşı hazırlık içinde bu- lunduklan, olay günü de Çelik'in sabaha kadar nöbetçi olduğu bil- dirildi. Patlama sonrası kapının kilitli bulunması nedeniyle, evde kendüerinden başka kimsenin bu- lunma olasılığınm olmadığı belir- tıldi. öte yandan, son 24 saatte Istan- bul'da biri bombalı süsü verilmiş pankartlar asıldı. Cerrahpaşa, Şişli, Merter, Şeh- remini, Bakırköy ve Alibeyköy'de bazı lise ve meydanlara asılan pan- karüarda, "Anti-demokratik bas- kılara son" yazısının bulunduğu ve "Liseli Dev-Genç" imzası taşı- dığı öğrenildi. Pankart asma olay- lanndan sonra polis yetkililerinin önlemleri arttırdığı belirtildi. • GALERI •ATÖLYE TC kULTUR BAKAMIÛI TURK VE ISL\M ESERLERI MÜZESI B A L K A N NACİ İSLİMYELİ II HAZİRAN • 30 TEMMLZ 1990 5. KURULUŞ YIL1SDA V E S T E L l N DEGERLI KATKILARIYLA SANDOZ Sanat galerisi HASANKAVRUK Resim Sergisı Yoğun ılgi üzenne 30 Hazıran'a kadar uzatılmıştır. Barbatos Bulvan No 83 Beşlktaş 159 72 00 PERA 146 97 38-132 64 26 FATMA MERAL HORNE'den Ipekli. pamuklu giysiler -özgünbatik Desen-Dokuma-Aksesuarlar T A K I C A L E R I S I Ortaköy Vapur lıkd«l Sok. No: 5 159 19 11 :ji£3TEIlS»ll»T6UEl!Sl£S:Zuhru Mundoglu Muttofo Afo Sobn B*rWl Muıtcrfo Altıntos Aind'O D.no Mjfcj. I — . ***% U ^ % # l r < k l OfctOy An.lonm«rl F.rruhBoyıga K e S I I H V 0 H e y K e l Z#fc f.ndAoflh» Ghat Burot Ayto^ Kal. v.9 »ı A.O !<., 7 • 30 Haziran 1990 f..,'ıc<»oko? $<,ln,. Chkmen SoM> Co>kun Adnan Var.fKa °aıor honr 11 o a . 19°* Fwat Acoroalv N.KJİ M^,h Om m Bohm. Aliung»> T.ra. M ™ Kuyulubostan Sok **/2 Nqonla|ı Yjk««l Oı«n ( K K Tel ' ^ 08 99 - 147 97 56 ££?&„, AEDPA ^»Tekstilbank Sana» Galerisi MİKHAİL ZLATKOVSKY Karıkatur Sergisı 14-25 Hazıran Hüsrav Gared» Cad 12C Terrtkiyt 136 12 79 Serg LXıyurulanruz İçin 146 97 38 132 64 26 Jf l ^ BOORUM'da 5 YILDIZLIOTEL İÇİN KDNULARINDA DENEYİMLİ ELEMAN ALINACAKTIR. ÖN BÜRO MÜDÛRÜ Almanca veya ingilizce bilmesı tercih nedenkjir. MAITRE DHOTEL Almanca veya İngilizce bilmesi tercih nedenidir. HOUSEKEEPER .... İngilizce veya Almanca bilmesi tercih nedenidir. - HALKLA İÜŞKİLER Almanca veya İngilizce bilmesi tercih nedenidir. Müracaatlar şahsen veya telefonla 6101 (5hat) Bodrum 1479811-1315018/19 Valikonağı Cad. BaşaranApt. 33/1 Harbiye İstanbul TEŞEKKUR Geçirmiş olduğum göz tansıyonu (glakom) ameliyatını başan ile gerçekleştiren ve beni tekrar görme sağlığına kavuşturan Sayın Prof. Dr. AHMET GIOKOĞLÜ ve yardımcılanna sonsuz teşekkürlerimi sunanm. DÜNDAR DİKMENER VEFAT Merhume Rukiye ve merhum Ahmet Dirik'in kızı, Sezai Dirik ve merhume Nazire Akdoğanoğlu'nun kız kardeşi, Şükrü ve Meserret Akdoğanoğlu'nun teyzeleri, Necmettin ve Behra'nın büyük teyzeleri, Semra Dirik'in halası, Sami Şehbenderler'in eşi, Remzi Kamman'ın kayınvalidesi, Jale Kamman'ın annesi, SAKİNE ŞEHBENDERLER 18 Haziran 1990 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 19 haziran salı günü (bugün) öğlen namazmı müteakip Teşvikiye Camisi'nden almarak Yeniköy Kabristanlığı'na defnedilecektir. AİLESİ Not: Çelenk gönderilmemesi, isteyenlenn Turk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmalan rica olunur. Hiç PeşinatsızTaksitle RODOS: I Mıtos Tur lıden de Ist/Mar/lst otobus. denız otobüsû ile Rodos a geçış, 4 • • * • Mekle 7 gece 8 gün Y P. konakiama. vıze ûcretı ile bırlıkte «yd» 118.000 Tl_ taksüle. RODOS + ATiNA + SELANIK : • • • ^ • ^ • 1 Karşı yakadan Ege turu. Rodos'da latıl + Atına ve Selanık üzefinden Ist. 4 • * * * oteUer. Y P kcxiaklama, vıze ücretı, Rodos/Pıre fenbot. ayda 230.000 TL taksltle. MOSKOVA + LENİNGRAD + TİFUS :Wmmmmm Karadenız den Baltık denızıne 12 gûnlûk unutamayacağınc tatri. tam pansıyon. tüm ulaşım hıznnetierı rehberiık, vvze daM lyd* 232.000 TL. Uksttle. A. Rezervasyonlanmız devam etmektedir. Ayrıntılı bilgl için lûtfen acentamızı arayınız. I OMER EVCE (1944-1988) Aramızdan aynhşının ikinci yıldönümünde mezarı başında saygıyla anıyoruz. YER: Yeni Mezarlık Topkapı TARİH: 20.6.1990 SAAT: 16.00 Arkadaşlan adına Y.KEMAL TOKSÖZ 1977 yüında faşistler tarafından vurularak felç edilen Türkiye Sosyalist İşçi Partisi üyesi kardeşimiz HANEFİÖZER'İ kaybettik. Anısını yaşatacağız. ÇAĞATAY ANADOL 3he YAZ PROGRAMI - BUSINESS ENGLISH — S1NAVLARA HAZIRUK — CONVERSATION BÜTÜM ÖORETMEriLER İMGİLİZ FROFESYOnEL VE DEriEYİMLİ Genel ingilizce kursları yaz boyunca devam etmektedir. istanbul. Rumeli Cad. 92/4, Osmanbey Tel. 147 0983-152 82 71 Ankara:SelanikCad. 8, Kat5, KızılayTel. 135 30 94-135 23 97 İLAN BEYOĞLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Dosya: 980/927 Mahkememiz 29.3.1990 tarihle 989/927 esas, 990/308 karar sayıU ilamı ile Kadıköy nüfusuna kayıtlı Mehmet ve lhsan Razıdil'den ol- ma 1326 D.'lu Ayşe Daime Koray, akıl zayıflığı ve yaşlılık nedeni ile vesayet altına alınarak adı geçene Faime Sumru, Zeliha Berksoy - Siyavuşoğlu Koray vasi tayin edümiştir. llan " olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle