01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/4 TELEVİZYON-RADYO 19 HAZİRAN 1990 06.59 Açüış 07.00 Giin Başhyor Programda, Ekonomiden Haberler, Çizgi Filmler, Cımnastik, Sanat Haberten, TYafîk ve Yol Dunımu, Türkçe Söztû Hafıf Mf&k, Günün Mönüsü, Konuklar ve Cantı Muzik bölamleri yer ahyor. 09.00 Haberier 09.10 Hanımlar tçin Progmmda, değışık oçdandan lunzm mevsiminin değertendiritmesi yer otıyor. 09.40 Susam Sokağı-56 Progmmın hedejleri yardım, sevgi, basit fen, topiama ve çıkarma, problem çözme, kendısiyle ilgilı karar verme, "V" harfi, l'den 12'ye sayma, 6 saym, nesnelerin farklı kullanımı, deneme-yanUma, doğal çevre, başanszlık karşısında yümama, rûcudun bOlümleridir. 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen Antonio ve Raguel tartifirlarken Raouel birden fenalaşır. Doktor shurlerinm tpyıflanuş oldugunu sûylerse de Vıctoria Raquel'in hamik otduğundan jûpnelenmekledir. ^ ^ ^ 10.40 Kapanış 14.59 Açılış 15.00 Haberier 15.15 Öğfeden Sonra 16J0 Çocnklar tçin Bir Zamaolar Hayat Bu bölUmde, insan vücudunda salgıianan normonlar ve bunlann ifievleri anlatıhyor. Susam Sokagı - 57 17.30 Diinya Kupası 90 17.55 Dtinva Kupası: F.AJmanya-Kolombiya (Naklenf 20.00 Haberier ve Hava Dunımu 20.50 Müzik Yelpazesi (Bugün kûşesindej 21.55 Dünya Kupası: ttalya-Çekoslovakya (Naklenf 23.50 FestivaMe Yann 24.00 Gün Biterken 00.15 Kapamş 18.10 Açüış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberier 19.20 Dizi: Desperado 20.05 Geçmiş Zaman Olur ki Tbrgul Masalçı'nın hezırladığı progmmda Canttkin-Zafer ikilisi fu şarküan aeslendiriyorlar "Reach Ouı IV Be There. Young Love, Hippy Hippy Shake re Do Wah Diddy Diddy. 20.15 Edebiyat Uyariamalan: Dubrovski 21.20 CNN Dünya Raporu (Orjjinal sesi Radyo-4'ten venlecektir.) 21.50 Gönülden Gönüle 22.30 Gece Biilteni ve İngilizce Haberier 23.05 Festivalde Yann 23.15 Dizi: Pulaski Dızmın son bölümünde, Kale'in babası Lord Charies arkadaşt Buffy Saunders ile birlikte geceyi bir otelde geçirmek zorunda kahriar. O geceden sonra başı derde gırecek ve Kate ile Larry yine birlikte dedekJİflik yapmak Zorunda kalacaklardır. 00.05 Dünya Kupası - Günün Özeti 01.05 Kapanış 19.59 Açıhş 20.00 Belgesel: Dünyanın En Büyük Bauklan Bu böiümde, pro/esyonel bir grup olan Japon olıu balığı avalart, buyük bahkiar serisinden olan Som balığmı avlamak içtn Alaska'daki Yukon Nehrine gidiyorlar. 20.50 Dizi: lld Kardeş Savcı Barbieri'nin çevreyi kirieten atıklar konusunda yaptığı soruşturma ionucunda lutuklanan Lorenzo Martini hapishanede intihar eder. Bu arada alıklann bulunduğu araziyi kiralamif görûnen tsviçre firmasmm da izi bulunamamaktadır. Sttvamn her feye rağmen, soruşturmaya devam etmesi ağabeyi dahıi çevrtde yafayan bir çok zengim huzursuz eder. 21.50 Müzik 22.35 TV'de Sinema: Şehir Işıklan (Aynntıiı bilgi yandakı suıunlarda) 23.57 Kapanış^ 19.02 Açıiış 19.04 Haberler 19.15 Susam Sokağı 19.45 Gençlerden Gençlige 20.00 Dizi: İstasyondaki Pastane 20.20 Okumak Yazmak Yaşamak 20.40 Hammlar İçin 21.10 Belgesel: Su Perisi KayıkJar 21.40 Dizi: Koruntu Ailesi 22.30 Haberier 23.00 Eglence: Gönülden Gönüle 23.50 Stüdyo-A 00.50 Müzik: Sizin İçin Seçtikleriıniz 01.20 Kapanış 13.00 Açıhş-Mflzik 13.15 NBA Basketbol 15.00 Dizi: Ateş Çemberi Rtnato, aUesinin Pedro"yu vasiyetine geçirme karanna karşı çıkınca evi terk tderek Lucıa ile yaşamaya başlıyor. 16.00 Dizi: Cimri E» sahibi Nono ile Bruna'run arusı iyice açıltrken, Vinicius'da kiraa olarak Nono'dan nasibini alıyor. 17.00 Çizgi Filrn: Öriimcek Adam Dr. Doom bu kez de Gorand admda üstün guçleri olan birinden yardım istiyor. Amacı dünyayı ele geçirmek. 17.30 Video Klipler 20.15 Haftanın Dizisi: Altın Yıllar Lurdmha Marcos'tan hamile kaldığım anlıyor. Buna rağmen annesi Louro ile evlenmes: için ısrar etmeye devam ediyor. 21.15 Müzik 01.00 Kapanış TV3 SİNEMA: ŞEHİR IŞIKLAJRI 22.35 SON SESSİZ FtLMLERİNDEN — "Şehir Işıklan", Cttartk Chaplin'in bem senaryosunu yazdığı hera möziğiııi hazıriadıgı hera de jönettiği sessiz filmlerinin sonunculanndan. arlo takıntısıŞehlr I ş ı k l a n (City Lights) / Yönetmen: Charlie Chaplin / Senaryo: Charlie Chaplin / Müzik: Charlie Chaplin / Görüntü yönetmeni: Rollie Totheroh / Oyuncular: Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers / 1931 yapımı / ff7 dakika. Költiir Servisi — TV3'ün salı "tekrara" dönüşmeye başladı. rümleri kuşağında sürdürdüğü Charlie Chaplin gösterisi "tefcrar" fîlmlerle sürüyor. TRT, bu kuşakta mart ayında bitirdiği "Alman sessiz filmleri" gösterisinin ardından nisan ayın- dan bu yana "Şario filmleri"ne yer ayınyor. Chaplin'in iinlü filmleri- nin gösteriminin yanı sıra sanat- çının 1912-1918 yılları arasında Keyslone, Essanay ve Murual adı- na çevirdiği kısa ve orta uzunluk- taki çok sayıda (60 kadar) çalış- masını da izleme şansı veren TV3'ün salı fılnıleri, giderek TRT, bir yıl önce, Charlie Chap- lin'in doğumunun yüzüncü yüı ne- deniyk TV2 "TopJu GösteriJer"in- de yer verdiği filmlere "döniiş" yaptı. Bu akşam izleyeceğirniz "Şehir Işıklan" da geçen yılın Charlie Chaplin Toplu Gösterile- ri'nıîe yer almış ve 10 Ağustos 1989'da ekrana gelmişti. "Şehir Işıkları", Chaplin'in se- naryosunu yazıp müziğinı hazır- ladığı, yönetip başrolünde oyna- dığı sessiz filmlerinin sonuncula- nndan biri. Film, Chaplin'in, dönemin ün- 10 iki oyuncusu Doaglas Fair- banks, Mary Pickford ve yönet- men Griffitb ile birleşerek kurdu- ğu "United Artists" şirketi hesa- bına çevirdiği filmlerden biri. Bunlar artık aralan gitgide seyrelc- leşen/ama her biri sinema tarihi- nin temel taşlan olan fılmlerdi. Onceleri "Parisli Kadın", "Altına Hücum" ve "Sirk", 193O'lu yıllar- da sesli sinemanın gelisini bir tür- lü kabul etmeyen sanatçının ola- bildiğince az konuşmayla çekliği "Şehir Işıklan", "Modern Zamanlar" ve 1940'larda "Şario Diktatör" ve "Monsienr Verdo- ux." "Şehir Işıklan" Charlie Chap- lin'in "sesli sinemaya karşı" olma- sına rağmen yine de "ses" kullan- dığı, ancak buna mümkün oldu- ğunca "az jf«r venligi" fîlmlerden. TBTTN1NICENDEN MAHMUT X ONGOREN Bahar ve UmutKamerun'un ilk iki yengisi tüm dünyayı ayağa kaldırdı. İtalya 90'ın yeni kahramanları bir gol yiyecek ya da yenilgiyle karşıla- şacak diye içimîz titriyor. Gönlümüz katlanmıyor böyle bir şeye. Ezilmiş insanın başansı ya da yeni bir üfkenin ayaktopunda da olsa öne çıkışı herkesi coşkulandınyor. İçimiz dışımız ayaklopu oldu. Geçim zoriukları, başımızın üze- rine yığılacak yeni ekonomik somniar, demokrasi uyarıları, in- san haklarının ayaklar altında ezilmesi, toplu kıyımlar, pditik skan- dallar, hac işi hemen hemen bir yana atıldı. Bir de THT'nin yap- tığı olumlu bir yayın... Evet, TRT'nin yaptığı olumlu bir yayın... Yanlış okumadınız. TRT'nin 4 haziran akşamı gösterdiği "Baharın Bittiği Yer" üze- rinde kaç kişi durdu? Sanıyorum, TFfT Televizyonu tarafından gerçekleştirilen bu dramatik film, bugüne dek televizyonda ele alınması yasak olan bir konuyu ya da özeteştiriyi işlemesinden daha çok sinemasa) bakımdan üstün ntteiider taşıdıgı için önem- liydi Bir TRT yapımı olan "Baharın Bittiği Yer", gerçekte TRT'den kaynaklanan özellikler nedeniyte bu başanyı sağlamamıştı, ama TRT'nin kendi ürettiği yapımlardaki yüzeysellik ya da dağınıklık yoktu bu filmde. TRT yapımı gibi durmuyordu "Baharın Bittiği Yer". Yönetimi, oyunculuğu, müziği, her şeyi ite çok başka tat- lar verdi bize yönetmen Ziya Ûztan'ın başında bulunduğu ekip. En-önce de Feride Çiçekoğlu'nun senaryosuyla... Feride Çiçekoğlu, senaryo alanında yeni bir isim... Ondan $im- di. TRT'nin de yararlanması çok umutlu bir davranış. Gerçi TRT'nin durup dururken Çiçekoğlu'nu bulduğunu sanmıyorum. Örneğin bu yazarın senaryosunun 1988 Yunus Nadi Armağa- nı'nı kazanmış olması ya da Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vur- masınlar"ının senaryosunun aynı kalemden çıkması, TRT için ne anlama gelebilir ki? Ama yine de "Baharın Bittiği Yer" özel- likle sinemasal açıdan TRT'ye bu yayın yoksulluğunda verilme- si gereken en olumlu notların başını çekmektedir. Ne var ki böyle bir TV başansı, TRT'ye kimi sorumluluklarını anımsatmamıza da yol açıyor. Niçin TRT'nin yaptığı ya da yap- tırttığı diğer yapımlar da "Baharın Bittiği Yer" gibi ya da en azın- dan ona yakın bir düzeye erişemiyorlar? Diğer dramatik yapım- ların çok geride kalmalarının nedenleri nelerdir? örneğin TRT yeterli senaryo yazarları mı bulamtyor? Eğer sorunlardan biri bu ise işte Feride Çiçekoğlu. "işte, Peride Çiçekolu" diye, bu yazarı tepe tepe kullanmak da gerekmez elbette. Ama TRT'nin bilerek ya da bir rastlantı so- nucunda karşı karşıya geldiği değerlerden de belli ilkeler çer- çevesı içinde yararlanması ve yayınlarına, giderek daha nitelikli katkılann yapılmasını sağlaması gerekir. Kaldı ki geride kalan dö- nem içinde TRT Televizyonu salt Çiçekoğlu'nu bulmadı. Adında yine "bahar" sözcüğünün bulunduğu bir başka dizinin senaryo yazarı da televizyona senaryo bakımından çok olumlu katkılar yapabileceğini kanıtlamıştır. TRT'nin bir başka nitelikli yönetmeni Okan.Uysaler'in televizyondan ayrıldıktan sonra televizyon için gerçekieştırdiği "Geçmiş Bahar Mimozalarr'nın senaryo yazarı Nevin İnanç da gelecekte TRT'ye pırıl pırıl yapıtlar verebileceği- ni göstermişti. Acaba TRT yönetimi bu gibi yaratıcılan dışarıdan da olsa te- levizyona çekmek için neler yapıyor? Onları televizyondaki ba- şarılarından sonra ar.yor mu? En azından TRT'nin onlarla iliş- kisini sürdürmek istediğini duyumsatıyor mu? Yoksa iş yine rast- lantılara mı kaldı? Elde edilen bir başannın sürdûrülmesi için gereken yollara başvurmaya çalışmak bir akıl işi değil mi? Kanımca, TRT her bakımdan en kötü dönemini yaşamakta- dır. Bu gidişie radyonun da televizyonun da özellikle yaratıcılık bakımından kendini toparlaması düşünülemez. Ama işte arada sırada da olsa ve birtakım beklenmedik çıkışlara da dayansa, "Baharın Bittiği Yer" gibi yapımları görünce büyük sevince ve nitelikii bir yapım izleme beğenisine kaptırmadan yapamıyor in- san Kamerun'un ayaktopundaki başansı gibi... Ama biraz da "Bahann Bittiği Yer" ile ilgilensek... Çünkü "baharın" bittiği yerden "umut" çtkıyor. TRT, sözleşmeli personeline çözüm arıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) — Kadro karşılığı sözleşme uygularnasııun or- taya çıkardığı sorunlara TRT'de çözüm ara- nıyor. TRT'nin sözleşme işlemleri ve söz- leşmeli personelin özlük haklan konusun- da tam bir çıkmazda oldugunu belirten yet- kililer, TKT çalışanlannın temel bir yasa şemsiyesi altına alınmasırun zorunlu oldu- ğu görüşünü savunuyorlar. PTT'ye devre- dilen TKT personelinin zararının gideril- mesinin, "anayasaya aykın olan bir yasa- uın tüm uygulamalan ile birlikte ortadan kaldınlması" koşuluna bağlı olduğu belir- tüiyor. Eski TRT Genei Müdür Yardımcısı, hu- kukçu Nazif Keyman, gerek PTT'ye dev- redilen, gerekse kurumda sözleşmeli ola- rak çabşan personelin durumlanyla ilgiii gelişmeleri değerlendirirken, "TRT'nin sözleşme işlemleri ve sözleşmeli personel ile tam bir çıkmazda oldnğunu söyle>ebi- liriz. Bir kere, TRT ayncalıklı ve özeUiği olan bir kuruluştur. Yasa yerine halen ka- nun hükmünde kararnamelerie yüriitülen sözleşme işlemlerinde artık yetkili olama- yacagından sözleşme karşılığı kadrolar için Bakaalar Kurulu karannı bekleyecek ve ona tabi olacaktır. Sözleşme, bir yetki ya- sası olup halen tam yasa halinde olmadı- ğından, personel jşJemlerine benzer ölçn ve kıyas yolu içinde Deviet Memurian Yasa- sı karşılığı var olan Personel Yönelmeliği- nde çözüm aranmaktadır. Yıllık sicil notn anlamına gelen (teskiye) ile ilgiii Emekli Sandığı Yasası dayanagı olan sözleşme iş- dan sonra PTT'ye devredilen TRT perso- nelinin zarannın nasıl karşılanacağına iliş- kin bir soruya ise Keyman, şu yanıü verdi: "Bu konuya önce bnkııkıın genel yapısı içinde bakmak gerekir. TRT'nin ve PTTnin devir işlemiyle ilgiii olarak uygu- Yetkililer, TRT'nin sözleşme işlemleri ve sözleşmeli personelin özlük haklan konusunda tam bir çıkmazda oldugunu söylüyorlar. TRT eski Genel Müdür Yardımcısı Nazif Keyman, PTT'ye devredilen TRT personelinin mağduriyetinin devir protokolü gereği bazı haklardan yoksun kalmakta olduğu ve anayasanın 125 ve 129. maddelerinin göz önünde tutulması gerektiğini söylüyor. Keyman, sosyal hukuk devleti ilkesi gereği konunun bir yasa ile doğrudan ilgiii olması nedeniyle devletin mağduriyeti gidermesi gerektiğini vurguluyor. lemleri önemini bir kez daha arttırmış, de- rece ve kademe ileriemesi için uygulanan knrallar, kıdem yönü-başan dengesinin tam olarak belirlenmesini engellemiştir. Biitün bu gelişmeler, personel ile kıırumu huzursuz etmekledir" diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin iptai kararın- ladıklan 3517 sayılı yasa anayasaya tüm- den aykındır. Anayasaya bu şekilde aykın olan bir vasanın tüm uygulaoıalgn da ge- çersizdir. Ancak kişileri doğrudan ilgilen- diren dunımiar hariç işin özii, bir yasa ile dognıdan ilgiii ise bu takdirde, sosyal bn- kuk devleti ilkesi, devletin mağduriyetini gidensesiııi gerektirir. Bo kanımızca, Ana- yasa Mahkemesi'nin karannın y-ayımlan- masından sonra çıkartılacak yasa ile dü- zenlenir." Anayasa Mahkemesi'nin kararlanmn ge- riye yüriltülemeyeceğinin anımsatılması üzerine Keyman, "Anayasanın söz konu- su 153. maddesinin bu ifadesinden yüzey- sel bir mana çıkanlamaz. Gerekçeye göre çıkanlacak yeni yasa, varsa, mağduriyeti kaldınr" dedi. Keyman, "Magduriyet söz konusu mn?" sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Devre konu edilen personelin raağdu- riyetini, bu personelin TRT'nin asıl perso- ndi olarak 28 Şubat 1989 larihli devir pro- tokolünden sonra ilki PTT uygulaması, ikincisi de TRTnin kendi personeline sag- ladıgı yeni haklardan mahnım olması ile degerlendirmek gerekir. Bir de şu var; de- vir protokolünün 2954 sayılı yasaya uygun olarak yapdıp yapılmadığı da taroşmalıdır. Bu protokoliin yanlışlıgı, yetkisizUgi ve ek- südigi kurutn aleyhine tazminat davası açü- ması sonucunu da ortaya çıkarabilecektir. Anayasanın 125 ve 129. maddelerinin dik- katten uzak tutnlmaması gerekir diye dü- şiiniiyonım." RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış. program. 05.00 Haberler. 05.05 üunaydın ()). 07.00 Bugun (Ku- şak 2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklam- lar. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (3). 17.00 Haberler. 17.05 Meddah di- liyle halk âşıklanmız. 17.25 Türkçe sozlü hafıf müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın ço- cuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden gü- ne. 19.00 Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Dünya dönuyor. 20.30 Türkçe sözlü haHf müzik. 20.45 TurkUler. 21.80 Ha- berler. 21.05 Saz eserleri. 21.15 Türk ve İslam dünyasından. 21.30Türk halk müziği dinleyici istekleri. 22.00 Küçük konser. 22.30 Solistler ge- çidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin için- den (4). 00.55 Günün haberlerınden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. n A D Y U Z 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaian. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Çocuk bahçesi. 09.30 Sandie Shaw söylüyor. 10.00 Bir efsanedir Anadolu. 10.30 Çağrışım. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler geçidi. 11.40 Hafif müzik. 12.10 Türküler ve oyun havaian. 12.30 Erkekler topiuğu. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgüanndan ezgiler. 13.30 Folklor penceresi. 13.50 Hafif müzik. 14.0» Ya- bancı dil derâ. 15.00 Haberler. 15.05 Solistler geçidi. 15.30 Arkası yann. 15.58 Şarkılar. 16.05 Hafıf müzik. 16.30 Türküler geçidi. 17.00 Ha- berler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17.30 Yurt- tan sesJer erkekler toplulugu. 18.00 Lied dağan. 18.30 Din ve ahlak. 19.00 Haberler. 19.30 Yurt- tan sesler kadınlar toplulugu. 20.00 Tahirbuse- lik fasb. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.00 Haberler. 21.30 Hafif müzik. 22.00 Klasik koro (TSM). 22.3« Bir roman / bir hikâye. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Solistlerden birer sarkı. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Salı konseri. 00.55 Gü- nün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve ka- panış. t l A U Y U J 07.00 Açılıs, program ve ha- berler (Türkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sa- bah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif muzik. 12 J0 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik tü- neli. 15.00 Perde açüıyor. 15J0 Konser saati. 16.30 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okya- nus. 18.00 Ünlü sesler. 19.00 Haberler. 19.15 konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Doğumunun 150. yılında Çay- kovski. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün ha- berlerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açüış, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07.30 Solistler geçidi. 08.00 Tttrküler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havaian. 10.00 Haberler. 10.05 Saba- hın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türkü- ler. 11.20 Şarkılar. 1145 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçe- si. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00Haberler. M.OSSolistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun ha- vaian. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Ha- berler. 16.05 Yurttan sesler erkekler toplulugu. 16.30 Çeşitli Türk müziği. 17.80 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapa- nış. 07 S Müzik ve yorumcular. 20.00 Armoni. 20.30 Bir "Başarması için O'na destek verin... Sağlam bir temel kazandınn!" Futbolda "altı pas" ne anlama gelir? (Temel Britannica'sı olanlar bilir!) Her pazartesi yeni bir fasıkul çıkıyor. ş POLİS İSTANBUL Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz işte Söz. Solist: Gülşen Altun. 11J0 Bir Solist. 12.00 Istekler. 13.00 Tiirkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Solist: Sibel Sezal. 13.15 Öğleden Sonra-Haftadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Zeki Müren. 15.10 Karayolları Trafik Kanunu. 15.15 Ayşe Özel'- den şarkılar. 15-30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türk- çe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Meridyen programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapa- nış. POLİS TÜRKİYE •«,* •, e Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrü- mantal Muzik. OS.OOSabahın Konuklan. 08.30 Yol Dunımu. 0835 işte Saz İşte Söz. Solist: Gül- şen Altun. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu. 09.35 Bülent Oral'dan Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafik Kanunu. 10.00 Hayatın İçin- den. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Zeki Müren. 11.25 Nazmiye Özgül'den Türküler. 11.45 Ka- yıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Zerrin özer. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15'Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Emine Gevher Andiç'- ten Şarkılar. 15.10 Müzik DUnyası. 16.10 Ka- yıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 İsmet Akyol'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlö Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken-Mısralarda Gezintiler. 18.00 Program ve Kapanış. TEMEL BRITANNICA ANA YAYINCILIK A.Ş. Büvükdere Cad. Üçyol Mevkii No: 57/2 Maslak 80725 İSTANBUL Teh 176 95 80 (4 hat) Türkiye Genelinde Vergi Kanunlarını tletir. 15 Günlük Mesleki Yayın FÖY- VOLANT SÎSTEMÎMtZ ONBEŞ CİLT'E YÜKSELTİLMİŞTİR. SA YGILARIMIZLA. Btlgi için Tel: 143 64 78 - 151 23 97 143 20 0 9 - 151 11 94 Ozal 6 Hodıd Meydan'da • ANTALYA (AA) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu "Hodri Meydan" programının canü yayın bölümünde ekrana gelecek. Bazı tesislerin açıhşı için Antalya'da bulunan Türgut Ozal, tktisat Fakültesi mezuniyet töreni için geçeceği tstanbul'da "Hodri Meydan"ın konuğu olacak. 4 32.Gtin'e İZİI1 • ANKARA (Mak Ajans) — "32.Gün"ün son programı 2 temmuzda ekrana gelecek. Yaz boyunca tatile girecek program ekimde tekrar ekrana dönecek. Programın son yayınında çevre, Ortadoğu, Bulgaristan seçimleri ve Gorbaçov dosyasıyla ekrana gelecek Mehmet Ali Birand, Karl Mant'ın Londra'daki mezanna da yer verecek. Programın, Can Dündar'ın hazırladığı "Nostalji" bölümünde ise dönem içinde yayımlanan diğer programlardan bir derleme sunulacak. 'Izmir Belgeseli' Azerbaycan'da • İZMİR (AA) — Azerbaycan Televizyonu'nun "Izmir Belgeseli" hazırladığı ve bugünlerde çekilen belgeselin temmuz ayında yayımlanacağı bildirildi. Dostluk ve Kültür Anlaşması gereği Izmir'e gelen Azerbaycan heyeti, Izmir'in tarihi güzelliklerini ve insanını tanıtmak amacıyla bu kentin çeşitli yerlerinde çekimler yaptı. Azerbaycan kültür heyeti, Tele-Film Kurumu Başkanj ve Bakü Milletvekili Adiloğlu Babayev, tzmir ile Bakü'nün kardes kent ilan edilmesinin, kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Babayev şunları söyledi: "Izmir'in doğal ve tarihi güzellikleri ile geleneksel Türk sanatlan konusunda yaptığımız çekimler, Azerbaycan halkı tarafından merakla izlenecek. Modacı Esin Yılmaz'ın kreasyonlarını tanıtmak için bu kişinin evinde yaptığınuz çekimler de son derece ilginç görüntülerle dolu. lzmir'deki belgesel çekimlerini tamamlandıktan sonra lstanbul'da,da çekimler yapacak ve Azerbaycan'a döneceğiz." BitlisV U aktancı • BİTLİS (AA) — Bitlis'te TV1 ve TV2 programlannın net izlenebilmesi için yıl sonuna kadar 11 aktancının yapılacağı bildirildi. TRT Vericiler Bölge Müdürü Mevlüt Akel, yıl içerisinde hizmete girecek aktancılann Ahlat-Ovakışla, Hızan- Oymapınar-Boztepe, Mutki merkez, Mutki-Geyikpınar- Yeniçakır, Tatvan-Küçüksu- Ağık-Tuğ ve Tatvan-Sak ilçelerine yapılacağıru söyledi. Isparta'da aktancılar • ISPARTA (Cumhuriyet) — Isparta merkez ve çevre yerleşim birimlerinde TV1 ve TV2 yayınlanrun net olarak izlenebilmesi için 16 aktancı kurulacağı bildirildi. Vali Yusuf Ziya Göksu, yaptığı açıklamada halen Isparta'nın 5 ilçesinin TVl'i, 7 ilçesinin de TV2 yayınlannı net olarak izleyemediginj bildirdi. Vali Göksu, TRT Vericiler Dairesi ile yaptıklan görüşmeler sonunda 16 aktananın 1990 programına alındığını, yıl sonuna kadar Isparta'nın tüm ilçelerinin TV1 ve TV2 yayınlannı net bir biçimde izleyebileceklerini belirtti. Yalnızca il merkezinde izlenebilen TV3 yayınlannın da tüm Uçelerde izlenebilmesi için çalışmalann sıirdürüldüğü de açıklamada yer aldı. UGUN • Muzik Yelpazesi TV1 20.50 Sezen Cumhur önal'ın hazırlayıp sunduğu programın 'istekJer5 bölümünde Jackson ailesi ekrana geliyor. Bu ilk böiümde John Denver ve Technotronic de yer alıyor. 'Alün Sesler' bölümü Sammy Davis Jr. ile devam edecek programda, 'Dünyadan Müzik'te Julio Iglesias ve 'Unutulmayan Film Melodileri' bölümünde Ester Williams'ın başrolühü oynadığı 'Sudaki Güzel' filminden görüntüler yayımlanacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle