27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
— T~ 1 Yurdun dört bir yanından Eşraf Dostlara, Esnafa, Zanaatkâra, Tiiccara, Ozel Şirketlere, Yatırımcılara ve I SümerbankMagazalarındaçalışandegerliMesaiArkadaşlarımıza m ü j d e m i z . . , I SÜMERBANK MA6AULARINI SiMDi SiZLER İSİETECEKSİNİZ CUMHURİYET/17 Sümerbank Kan Resmı Gazete ıle nesır \v »fc 11 Hazvaıj Sayı 2424 hdnıın V \tadt ' ,A\nı cmsterf ımaiatta bulunan fabrikalann bır şırket ıdaresinde toplanmaian caızdn Bu şırketlenn hısse senetlerıntn \iızde lOO'u banka adına yazılı oîacaktır Hukumetın teklıfi uzenne umumı hevefçe venlecek karara gore bu hısse senetlerıntn kısmen veya tamamen Turk eşhas \e muesseseienne satılması caızdr Bın ıık onder hemal Ataturk >ın de rmzaladjgı mı ham. Sümerbank m gek^ tabnkalannm hıie ozel tei-eükı •** de\Tedılmden hedeflenmet' f J * Sümerbank bugım ba sıstemme ge<,erk& tu ' tçın bınn^ı <?t atrmş Yeni bir Sümerbank Mağazası açın... ya da 467 Sümerbank Mağazasından birini siz alın Ça11şın/ ça11ş11rın/ k a z a n ı n . . . Cumhunyet tarihimızın en önemli adımlarından birini Sümerbank atıyor... Kendisi, yine Tiirkiye'nın devlerinden biri ofaralc, kaliteli üretimine devam etmek üzere... 467 mağazasıntn ve yeni açılacakların işletmesini, binlerce ürünle, milyonlarca mûşterıyie ve 57yıllık saygın ''Sümerbank" imzasıyla, özel teşebbuse devrediyor... IYeni Sümerbank MağazaJarının Açılması... Tûrkıye'nın en bıiyük bayilik sisteminin kurulması hedeflenen bu girişimde; yeni Değeriendırmek istedikieri büyük dukkânları bulunanlar ya da kiraladıkları gayrımenkulleri olanlar, "Sümerbank Bayıi" olmak üzere teklıt verebilırler. 2Mevcut Sümerbank Magazalarının Alınması... . Şu anda çafışır durumdaki Sümerbank Magazaları ışletmelerinin devredilmesini amaçlayan bu girişimde; mağazalar, bütün raf, döşeme, demirbaş ürünlerle birlikte, isteyen özel ve tüzel, kıji ve kuruluşlara devredilecektir. Başvuruların Yapılması... Bayilik çalışmaları, Sümerbank Razarlama İşletmesi ve ona bağlı 17 Bölge Miidiirliığıi aracılığıyla yıirütülecektir. Sümerbank Bayiliğine aday olanların, ve 15 Haziran 1990 tarihinden itibaren en yakın Bölge Müdürlıiğüne başvurmalan gerekmektedir. Son başvuru tarihı: 10 Agustos 1! Hedef 1000 Sümerbank'tır, 2000 Sümerbank'tır... Sümerbank; İstikbal, Kazanç, Güven devrediyor! I I SÜMERBANK TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALIAİLE MAĞAZASI P A Adana Bolge Mudurlugu Vem " l ) i 49 felefc 6j 0^8 sadbm ır Faks b 23 29 "~ Kavsm Bolge Mudurtuju Te ettfi 33 2 <. 19 Telefc 49 3 3 Jc>* !r Fsks n 36 96 P A Z A R L A M A 1 Bahçekapı / fSTANBUL; Tel.: Teleks: Z A R L A Ariura lolge Muduriugu tteton 4 3'4 4) 88 leleks 44 O3:> sbabm tt Faks 312 b 4T tocatCtotgeMudutW|u leiefor 21) 12 38 2" Teleks 33 212 skixn tr faks H W5S 38 651 sbpam tr.; M A İ Ş BaMoır Bo%r Mjduriugu lHetaı 661 b 336 Teleks 38 13" Aab lr Faks 3j 401 Koıya Bdge Muduriuju Teleton 33ı 11 99 81 Teleks 48 I36 skob ır Faks 12 81 08 Ş L E T M E S 1 (1) 511 89 30 Santral Telgraf: Sümertefcs - L E T M E t*va*»kır BOjf Mudûrfuju Teleton 831 IC 16. Telelü "2 )M sudı u Faks 24 338 Samsun Mgs Muduriniu lelaon 36) 11 01 13 feleks 82 16' summ ır Faks II 0! İ3 M Ü D Ü R t - S26 70 05 Işletme Ü Ğ Ü Muduru Hianbul, Faks 522 41 93 S 1 B Ö Erzunm Bo^e MuduHuJu leleıcn. 011 36 992 leleks "4 180 seıb Faks P 33 S<ws Mp: MMfariugu Teaon 14 1004 Teleks 49 12" sasb tr Faks 3 DO L C E M bfcqehır Bolgr Mudurkj^u 4eleton U 36 09 TeleU 33 182 e*o B Fak 11 6 21 TrahtMi M& Mudurluju Telelon (031 b T Teleks 83 I36 tıte tr Faks \i 30s Ü D U R Isparta lifa Mudurhı^ı îeleton 321 b 809 leleks 3O 006 «bm tr Faks » 3 T Vxı Wçe Muduftuju Keıon 061! 13 01 J Telek» "3 121 y*k 11 fA- 11 "81 L U K L E Istanbui M# HuMjfr Teleton t 160 39 j3 lele» 26 358 »sb tr Faks 16! 32 32 ZonpMlk Solp Müduriuju Vem (381) 3" 985 Teleks 48 636 zasb T Faks 9 316 R 1 lanr 8olp MudurK# Tefefon 51ı 3 61 18 leleks 53 441 suboı Ir Faks 13 49 8 OTt («fop Otetd^l Telelon (5201 T 131 Heks 33 37' spm B GO7I.FM UĞURMUMCU (Boftaraft 1. Sayfada) mek ıçın başvuruda bulunan 911 bın 575 öğrencıden 773 bın 837'sının sınava gırdığı, bunların 251 bın 736'sının ılk basamak sınavında elendığı bıldırılıyor Bu yıl 737 bın 500 genç so- kaklardadır Ve bu sayı her yıl katlana- rak buyumektedır Işsız ordusu ıle her yıl da- ha da artmaktadır Bu yıl ış- sızlık oranı yuzde 1O'u aşıp yuzde 11'e ulaşmıştır Açıkta kalan bu 737 bını de bu ışsızler ordusuna eklene- cektır Ünıversıte ve yuksekokulla- n bıtırenlere butun ış alanlan açılıyor mu? Hayır, ne gezeri Temızlık ışçılığı kadrosuna alınabılmek ıçın çırpınan yük- sek mühendısierı ve sınema- larda yer gösteren gıda mü- hendıslerınt de bılıyoruz 21 yüzyıla gırmemıze on yıldan da az zaman kaldı Elektronık devnmlenn şaşır- tıcı gelışmelen, Turkıye'de eğıtım sisteminin tepeden tır- nağa değıştırılmesını gerekö- nyor Soz gelışı, yabancı dıl ve bılgısayar eğıtımıne ılkokul- dan başlayarak ağırlık verıl- mezse, çağdaş uygarlığın çok gensınde kalınması kaçınıl- maz bir yazgı gıbı karşımıza çıkacaktır Sınırtarın kalktığı, ıdeolojı- tenn sılındığı, rejimlenn altüst olduğu bir dünyada, ılkokul- dan yükseköğrenıme kadar evrensel kultür ve elektronık devnm/n gerektırdığı teknık donanımla eğıtılmeyen Türk çocuklarını çok guç koşullar beklıyor Böyle bir dünyada Türk eğıtım sıstemı, dınsel eğıtıme ağırlık veren, fen bılımlerınde bıle dınsel konuları ışleyen, bılımın yol gosterıcılığını böy- tece unutturan bir ortaçağ ka- ranlığına surüklenıyor Dın eğıtımı veren fakütte ve yüksekokulları bıtırenler, bu dın eğıtımmın gerektırdığı alanlarda değıl laık okulları bıtırenlerın çalışabıleceklerı alanlarda görevlendınlıyoriar Kaymakam, emnıyet mü- dürü VB lıse muduru oluyorlar Djyanet Işlen Başkanlıqrn- da çalışan personelın ancak yüzde 6'sı yükseköğrenımlı- dır, gerısı, lıse ve ılkokul dıp- lomalı ' Nıçın dın adamı yetıştmlır? Imam hatıp okulları ıle ılahı- yat faküttelerı ve Islam enstı- tülen, nıçın açılır^ Dın hızmetlen bu okullarda dın eğıtımı gören nıtelıklı dın adamlan elıyle görulsün dı- ye Bu okulları bıtırenler, dın hızmetlen dışındakı alanlarda görevlendınlıyor ve devlet, dın hızmetierını ılkokul dıplomalı ımam ve hatıplerle yenne ge- tırıyor O zaman, bu dın eğıtımmın amacı başkadır Amaç, 21 yüzyılda devfetı İslamcı bû- rokratlarla yönetılır duruma getırmektır Atatürk'ûn Öğrenım Bıriıği Yasası'nın özü ve amacı ışte böylece yok edıidı, yok edılı- yor Bunlar bir yana, yuksekoğ- retımm bıle paralı olacağı bir ayncalıklı sısteme doğru da adım adım yürunüyor Parası olan okuyacak, ol- mayan okumayacak Böyle bir sısteme 'sosyal hukuk devletı' denebılır mı7 Söyler mısınız, neresı 'sosyaf bir yılda 700 bın lıse mezunu- nu sokağa atan bu devletın'? Bu s/stem, açıkça 'afta ka- lanın canı çıksın' felsefesıne dayanıyor •Kullan kafayı dön köşeyı', 'Bul karayı al parayı' Bir yılda yedı yuz bın lıse dıplomasının karşılıksız çek gıbı buruşturulup atıldığı bu ülkede 'gelecek gençlenndır' denılebılır mı? PKK 4 tanker yakü ADANA (Cumhunyet Gnncy İDeri BDTOSU) — Erzurum'un Şen- kaya ılçeane bağlı Beşpınarlar kö- yünü basan bir gmp terönst, köy muhtannın eşı Gulser Sinanoğln- nu öldürdü, ıkı kışıyı de yaraladı Batman'ın Gercüş ılçesıne baglj Başakh köyu yakınlannda da 4 tanker ı]e 1 karayon terönstierce yakıldı Erzurum Valısı Emnıllıh Zey- b«k'ten alınan bılgıye göre henüz sayılan konusunda kesın bılgı edi- mlemeyen bir gmp terönst, öncekı akşam 20 OO'de Şenkaya ılçesıne bağlı Beşpmarlar köyüne baskın düzenledı Muhtarın evıne gıren terörıstlenn açtığı ateş sonucu muhtarın kansı Gülser Smanog- lu (45) öldu Muhtar Sinan Sin«- nojlo ıle Toplu Soylu adlı ıkı kışı de agır yaralandı öte yandan, Batman'ın GercUş flçesıne bağlı Başaklı kö>u yakın- lannda durdurulan dört tanker ıle bir kamyon, terönsüer tarafmdan ateşe verıldı Öncekı gece 21 00 dolaylarında meydana gelen ey- lemden sonra dört kışı olduğu sa- nılan terönst grub kaçtı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle