26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZÎRAN 1990 [YE INSANLAR F Ü S U N Ö Z B t L G E N CUMHURİYET/7 G Ö R Ü Ş Uyfcu öyle kolay bir sanat değildir uyumak: Onun uğruna bûtün gûn uyanık durmak gerekir. Nietzsche ÖZAL İUE 8 SAATLİK TUR Yemin edince Jivkov düstü (Fotograı: _ Ayje Yüdınm) CUMHURBAŞKANI Tur- gut özal geçen hafta perşem- be günü Edirne-Kınalı otoyo- lunun temel atma törenine ka- tıhp yaklaşık 8 saatlik bir Trakya turu yaptı. Fabrikalar- da incelemeler yapıp Çorlu'da soydaşlarla konuşan Ozal yap- tıgj konuşmalarla neredeyse Ygdının Akbulut'u geçtî. Bulgaristan'dan gelen göç- menlere Lukanov ile dostluğu- nu anlatırken şunlan söylüyor- du: "1981 ydında başbakan yar- dımcısrydım ve şimdi Bulgaris- tan'da başbakan olan Luka- nov'un davetlisi olarak gitmiş- |tim. Kendisini de çok yakın- dan tanıyorum. Hatta o za- man konuştugumda kendisiy- le, nissettigim bir şey vardı. Onlar da pek Jivkov'dan hoş- lanmıyoriar, ama söylemiyor- lardı. Kimse soyleyemijordu. Ben kendilerjne o zaman ser- best pazar meseiesiııi de açtım. 'Bu katı düzenden vazgeçin, serbest pazara dönün'. Bunla- nn bepsini anlattım. Dedim ki 'Ekonomik meseleler kamın- larla idare edilmez, onun tabii kendi kanunları vardır. Eko- nomi öyle döner. Bak biz baş- ladık. Göreceksiniz! Nitekim Türkiye Bulgaristan'dan geri gibi görunür, belki bunun si- ze çok propagandasını yaptı- lar, ama gördüniu ki Türkiye BulgaıîsUn'dan çok ileri." Ve her zamanki gibi telefon meselesine geldi: "Bulgaristan'dan bir tetefon edemezsiniz. Turkiye'den dun- yanın her tarafına teiefon eder- siniz. Bugiın televizyon derse- niz 3 kanala kadar, biraz uy- dulardan da alırsanız serbest- çe 4-5 kanala kadar, 5-6 kana- la kadar gidiyor. Bulgaristania aramız biraz daha i>i olursa bizdcn kredi de alacaklar, size söyleyeyim. Rusya'ya 650 mil- yon dolar venlik. Romanya'ya da verdik. Bulgaristan'a da ve- recegiz." özal, cumhurbaşkanı oldu- ğu 9 kasımı da "tarihi bir gerçek" olarak vurguladı: "9 kasımda ben cumhurbaşkanı olarak yemin ettim. O gece de Jivkov duştu. Evet. Berlin Du- van yıkıldı aynı gun. ondan sonra da Jivkov diıştu. Bunlar tarihi gerçeklerdir." Lukanov'un tanıdığı gibi bi- riyse belki Bulgaristan'ın işle- rinin düzeleceğini de söyleyen özal, halen günde 100 kadar soydaşın geldiğini bunlan da bağırlanna bastıklannı anlata- rak devam etti: "Açık ifade ediyorum. Türkiye bugıin guçlh bir iilke- dir. Hiç mukayese edilmez. Nüfusumuz 56 milyon. Eeee kocaman bir iilke. Bir ucundan bir ucuna 2 bin kilometredir. Kolay degil burası." AMEDEE BBICOtd FRAHSIZ KpLTpR MERKEZİ'NPE Ayışığında bir gösteri FRANSIZ sanatçı Amedee Bricolo geçen cuma akşamı Taksim'deki Fransız Kültür Merkezi'nin bahçesinde deği- şik bir gösteri sergüedi. Brico- lo, mim, müzik, akrobasi ve tiyatro-komedi şeklinde replik- ler sundu. Çoğunluğunu Fran- sızlann oluşturduğu kalabalık bir izleyici grubunu gülmekten kınp geçirdi. Gösterisinde iz- leyicileri de kullanan Bricolo 1 nun özellikle ağzına aldığı bir topu yutması ve bir izleyicinin sırtına vurması yoluyla topu agzından çıkarması, sonra top- lann çoğalarak ağzından fırla- ması, çevre kirliliğini dramati- ze ederken çöp bidonlannın içine girerek yaptığı oyunlar, gövdesi olmayan iki ayn teker- lekli bisiklet yaratıp üzerinde yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Bricolo gösterisini yaparken ön sıralarda oturan bir izleyi- cinin kalkıp gitüğini görunce sıralann arasına girerek kolun- dan tuttu ve tekrar yerine oturttu. Ay ışığındaki bu değişik gösteri seyirci ile iletişim için- de ve giderek izleyicileri de gösterinin bir parçası haline getirerek gerçekleştirildi. Bricolo'nan ay ışıgında yaptığı gösteri (Fotograf: Maharrem Aydın) KOlJÛRLO BAŞBAKAN OBHEĞİ Otoyolun tarifi Akbvlut BAŞBAKANYüdınm Akbulut Edirne-Kınalı otoyolu açılışına yanında bakanlarıyla birlikte katılmıştı. Yanında Cumhur- başkanı da olduğu için olsa ge- rek konuşması her zamankin- den daha iyiydi. Belki de kısa kısa dersler alrnıştı. Çünku söylediği birçok şey Cumhur- başkanı özal'ın söyledikleriy- le aynıydı. Ama bunların dı- şında kendine has söylediği sözleri de gözardı edemeyiz. Otoyolun temel atma töre- ninde müthiş bir tarif yaptı. Otoyol nedir? Akbulut'a göre "Otoyol, belki 7-8 sene evvel ismini bile telaffuz edemediğimiz, ancak Avnıpa'ya giden insanımızın orada görup uzerinden geçti- |i ve Türkiye'ye geldiginde de buyük bir odemle bahsettigi bir hizmet." Akbulut ayrıca, Çorlu'da Bulgaristan'dan gelen soydaş- lara yaptığı konuşmada ne ka- dar kültürlü ve tarih bilgisine sahip bir başbakan olduğunu da gösterdi: "Dunyanın insan haklannı savnnduğu insana insan gibi davranılmasını istedigi bir dö- nemde insana nasıl işkence edOdiğini gördük. 1453 yılın- da Fatih tstanbul'u fethettigi zaman insana saygıyı göster- mişti. O zaman fstanbul'da daba çok Rum olmak üzere birçok yabana vardı. Fatih de- gişik dinlere katiyen dokun- madı. Turk milletinin insan haysiyetine önem veren öraek- leri çoktur." Geziye katılan Devlet Baka- nı Ercüment Konukman da soydaşlara yaptığı konuşmada soydaşlarla ilgili bilgiler vere- rek onlara öğütte de bulundu. Konukman'ın söylediğine gö- re şimdiye dek soydaşlar için 178 milyar harcanmış, gelenle- rin 70 bininden fazlası bir işe girebilmiş. Çocuk başına 100-150 bin lira yardım yapıl- mış. Yüksek öğretim kururnla- rında 3 bin kişilik kontenjan gelenlere ayrılmış. Konukman'ın konuşmasının bu noktasında ikindi ezanı okunmaya başlayınca musaa- de isteyerek ezan bitene kadar konuşmasına ara verdi ve de- vam etti. Her ay 10.5 milyar kira yar- dımı yapılmış. 80-90 milyarı bulacak bu yardım 1 yıl yapı- lacakmış. Altyapısının devlet tarafından yapılacağı, bedeli taksitlerle tahsil edilecek 150-200 metre kare arsalar ve- rilecek. Konukman soydaşlara bu arsalara nasıl ev yapacakları konusunda da akıl verdi: "Ko- lunuzdaki alünlan satacaksı- nız, >aşb arabalannızı satacak- sınız, para biriktireceksiniz. Biz de size krediyle destek ola- cagız, ev yapacaksınız." İNÖNÜ AĞAÇ ALTINDA Fenerbahce kitabını imzaladıFENERBAHÇE Burnu yıl- lardır bakımsız kahp uzun bir süredir de düzenleme çalışma- lan yapıldıktan sonra geçen cumartesi günü yeşil ile mavi- nin buluştuğu guzel bir alan olarak hizmete acıldı. Başbakan, sürekli olarak TVden belediyeleri beceriksiz- likle suçlayadursun belediye başkanlan da daha fazla pro- je tamamlamak üzere işi ina- da bindirdiler. Türlü zorluklar- la da olsa parayı bulup buluş- turarak çeşitli tesisleri açmayı basanyorlar. înönü de bu tö- renlere giderek belediye baş- kanlanna destek veriyor. Kadıköy Belediyesi ile Tu- ring Kurumu'nun birlikte dü- zenledikleri Fenerbahce Par- kı'nın açılışını yapan tnönu, daha sonra parkın guzelliği karşısında keyiflenip ağaçlann altına oturdu. Bir de bira söy- ledi. Kadıköy Belediye Başka- nı Cengiz Özyalçın, tstanbul Belediye Başkanı Nurettin So- zen, tstanbul tl Başkanı Ercan Karakaş, TÜSES Başkanı Ko- rel Göymen ve Tunng Kurumu Başkanı Çelik Gülersoy ile sohbete daldı. Çocukluğunda her yıl birkaç kez Fenerbahce Burnu'na geldiklerini anlatı- yordu ki etrafını vatandaşlar sarmaya başladılar. Herkesin elinde bir kitap, imzalamasını istiyor. İnönü fî- zik konusunda kitap yazmış olabilir, ama başkaca bir kitap yazdığını hatırlamıyordu. Bir de baktı ki kitap az önce da- ğıtılan "Fenerbahce" kitabı. Aldı eline kalemi imzalamaya başladı. Böylece ister istemez Fenerbahçeli de olmuş oluyor- du. TATBİKAT 1990 Seni karşılamaya geldim Turgut CUMHURBAŞKANI Tnr- gnt Özal, Trakya gezisinden sonra hafta sonunu Bodrum- da turizm bürosu açılışı, Ha- likarnas Disco'da eğlence ve Bodrum'dan Antalya'ya kadar Deniz Kurdu Tatbikaü'nı izle- mek üzere Yavuz firkateynin- de geçirdi. Geziyi izleyen arkadaşımız Mehmet Sanıç'ın izlenimleri şöyle: —özal önce Bodrum'da Halikarnas'ın bir günde resto- re ettirdiği eski bir binayı "tu- rizm bürosu" olarak açtı. Töreni düzenleyenler "parmb alkışçtlar" kiralamışlardı. Bunlar, özal Bodrum'da gezip dolaştığı sürece peşinden ko- şup alkış tuttular. —Cumhurbaşkanı, eşi ile birlikte discoya giderek gece 1.30*a kadar eğlendi. Bu eğlen- ceye tamk olmamak için gaze- teciler discoya alınmadılar. —Sabah Bodrum'a gelen donanma, 21 pare top atışı ile Cumhurbaşkanı'nı selamladı. Bodrumlular top aüşı ile ne ol- duğunu anlamadan yatakla- nndan fırladılar. —özal, gemiye gectikten sonra Bodrum'daki eğlenceü havası kactı. Durgun ve keyif- siz bir 36 saat geçirdi. Komu- tanlarla pek yakın ve samimi ilişkikr içinde olmadığı da dik- kat çekti. Alt kademelerde ise "Ahşamadık" kelimeleri sık sık tekrarlanryordu. —Semra özal, Bodrum'da bıraktığı eşini Antalya'da kar- şılamaya gelmişti. Yavuz fırka- tevnine bildirdi: özyalçın, tnonu ve Gülersoy açılışta. Özal, tatbikaü izliyor. —Kocacığım, yat ile getip seni alacagım. Tktbikatla ilgili askerlerin nevri döndü. Bombalar patla- tıp tatbikat yapan gemilerin arasında süzülecek bir Semra özal yatının "can giivenli|i" konusu gündeme getirildi. Böylece Semra Hanım'ın, ko- casını yat ile askeri gemiden al- ma projesi durduruldu. —Tatbikat bittikten sonra özal, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlan sahile çık- tılar. Antalya Valisi ile birlik- te bir çay bahçesinde çay içip dinlendiler. Sonra özal, ma- kam arabasının şoför mahal- line geçtı. Bu sırada eşi Semra Hanım, üzerinde pembe siyah şile bezi elbisesi, ayağında şı- pıtık terlikleri ve saçlan ıslak ıslak denizden çıkmış bir hal- de göründü. "Seni karşılamaya geldim Ttargnt" dedi. O da direksiyon- daki Cumhurbaşkanı'nın yanı- na oturdu. Sonra özal araca tam gaz verdi ve Antalya cad- delerinde sürat denemesine gi- rişti. Antalya caddelerinde Cumhurbaşkanı ile kendisini kovalayan gazeteciler arasında çılgın bir yanş yaşandı. özal, gemideki sıkıntıh havasından kurtulmuş yine neşesini bul- muştu. Belki Semra Hanım da teybe bir kaset koymuştur. HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ PİKNİK PtYALE MADRA HIZLI GAZETECİ mCDET ŞEN ÇCfiKHUK AMflCıYU öKEtfLS? ıçti eıçnt.&i YS?/A/ KAPIN' SÜYıSıVLA ULASANLAI? IÇIKJSE TeK UHBT OLSÜM ı VÇK YOK YOK YÖIC U\Ç 6ı 60K YOK Kı 0URDA.. Nıye <3ELDııv\ öu 8s?aar ÇtZGİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞÎLtR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD jBf DAVIS Z'tEDlMtM SASU<S1 MASIL PCXfûC i } 1 SlZDEN 8 t e KAMDEvtJ ALA1A ŞAN5/M TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARMAN 19 Haziran NAZİ ÖĞRETİSİ OKULIARDA.. 1938'DE SUGÜM, KOA/UÇ/U/4 YAS LERİN AHYAM ÇOCUKCA&NA >MH(JDIL£itLE *M*X4 KONMuŞrU NA*I- USruNLÛĞÜNÜ tZAMTLAMAtL S PE PEK İMSAA/ SAYIUA'ırOtiOa O tM/4A/r/4'M//v TICA&BT, SAN4YI V£ KÛLTÛ- YAÇAM/N&4 OAI PiANMY&t. NAZİLBfc 8U ÛU- RUMU &E.&lŞr/e*t£IC İÇİN ZOG6AOI erL£ML£GE Gte/ÇAA/fT7. OKULLA/SP/f BİL£ ÇOCU/eiA&l r /At4U- PILERİN £AJ SÜYUK PUŞMAM" OLOU6U OĞG.ErtU- YD£, VAHUDt ÇOCUAUJ4/£ TEŞHtK EPİLı'YCHSOÜ(SOC- OA). 13 yAf V£ ALTf /ÇtA/ YAHUPILESLS HEA TÜ8- LU tCİÇKt TÜRK ve DÜNYA KARİKATÜRLERÎNDEN YAZISIZ Osman Filiz Vadin Boreyko (SSCB)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle