28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURÎYET/U Dalan'dan hanedan eleştirisi • İSTANBUL (AA) — Demokrat Merkez Parti'nin Bakırköy ve Küçükçekmece ilçe merkezleri dOn düzenlenen törenlerle açıldı. DMP Genel Başkanı Bedrettin Dalan açıhşlar sırasında yaptığı konuşmalarda Türkiye'de 50 milyon insanın 5 milyon insana esir edildiği görüşünu savunarak "Sizi bu hale getirenler, ülkenin tepesinde oturanlardır, onlara derslerini verelim" dedi. Dalan, artık yeni, genç, dinamik kadrolann isbaşına gelmesinin zamanı geldiğini kaydederek partilerinin "kısa zaman içinde bir partiyle birleşeceği" yolundaki iddiaları da eleştirdi. Dalan, "Halkı bu şekilde aldatmayı siyaset sananlar başarılı olsalardı biz bu partiyi kurmaya gerek duymazdık. Demokrasiden nasibini almayanlar, milletin oyunu tapulu malı sananlar mı insan haklannı ve demokrasiyi getirecekler? Yoksa çağdaşhgı getireceğini söyleyen hanedanlar mı" diye konuştu. Erdem'Başkanlığı sürdüreceğim' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — TBMM Başkanı ' Kaya Erdem, ANAP Genel Başkanlığı kapılannı dün yaptığı bir açıklama ile kapattı. Erdem, 1992 yılı milletvekilliği genel seçimlerine kadar TBMM Başkanlığı görevini sürdürmekte kararlı olduğunu bıldirdi. TBMM Başkanı Erdem, Basın ve H a l k l a tlişkiler Daire Başkanı Engin Karapınar aracıhğıyla yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın organlannda kendisinin ANAP Genel Başkanlığı ve başbakanlık konusunda adırun geçtiği haberini yalanladı. Karapınar'ın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Son günlerde basında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımu Sayın Kaya Erdem hakkında bazı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Bu haber ve yorumlar karşısında Sayın Meclis Başkanımız, daha önce de açık ve kesin olarak ifade ettikleri gibi milletvekillerinin bUytlk çoğunluğunun desteği ve güveni ile seçildiği Meclis Başkanlığı görevini yasama dönemi sonuna kadar sürdürmekte kesin kararlı olduklarını tekrar beyan eünişlerdirr Beşikçi bugün yargılanıyor • tstanbul Haber Servisi — Yayunlanan 3 kitabı nedeniyle hakkında açılan üç ayn davada 22.5 yıldan 45 yıla kadar ağır hapsi istenen Dr. Ismail Beşikçi'nin, "Devletlerarası Sömürge: Kürdistan" adlı kitabına ilişkin yargılanmasına bugün devam edilecek. Geçen oturuma cezaevi idaresince getirilmeyen Beşikçi'nin dunışmasına, "salon darlığı nedeniyle" ancak 70 izleyici alınacak. Savunma avukatlannca mahkemenin ara karanyla dunışmaya izleyici sınırlaması getirilmesine karşı çıkıldı. Avukatlar tarafından İstanbul 2 Nolu DGM Başkanhğı'na verilen dilekçede, söz konusu kararla duruşmalann "aleniyetinin çiğnendiği" ileri süruldü. Dunışmada aynca, avukatlarca, Beşikçi'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ve davalann birleştirilmesi ile "suç kanıtı" olduğu belirtilen kitabın da duruşmada tam olarak okunması isteminde bulunulacağı oğrenildi. KISA KISA ~ • 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası gereğince 12 Eylül döneminde görevinden aJınan Prof.Dr. Yakup Kepenek, yeniden ODTÜ'deki görevine döndü. • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sümerbank saüş mağazalannın kooperatiflere devredilmesini istedi. • Konya'nın Bozkır ilçesi Akköse kasabasının RP'li Belediye Başkanı Mehmet Uzluk, partısinden istifa etti. • SHP'nin üyelerine dağıtacağı kimüklerde Mustafa Kemal'in "Cumhuriyet Halk Partisi ruhu, tam bağımsızlık ve kayıtsız sartsız egemenliktir" sözüne yer verildi. • Yüksek Seçim Kurulu, Antalya'nın Manavgat ilçesıne bağlı Çolakh beldesinde 3 haziranda yapılan belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin il seçim kurulu karannı onayladı. Buna göre Çolaklı'da seçim yenüenecek. 1987seçimindensonra ikimeclisliparlamentoyu aradığınısöyleyenDemirel Ismet Iııöııü haklı çıktıDYP Genel Başkanı Demirel, de Gaulle'ü anma töreninde yaptığı konuşmada "Referandumda yüzde 46 oy almasına karşm 'halk beni ikaz etti' diyendeGaulleyönetimden aynldı" dedi. yaptığı ziyaret nedeniyle Fransız Kültür Derneği'nce düzenlenen anma törenine SHP Genel Başka- nı Erdal tnönü ve DYP lideri Sü- leyman Demirel de katüdı. Tören- de konuşan Demirel, General de Gaulle'ün "TürV Fransız ilişkile- rinin tarihsel öziınii ve esprisini çok iyi ortaya koyan devlet ada- raı oldağaau" söyledi. Demirel, de Gaulle'ün Turkiye'nin kalkın- ma hamlesine "her zaman destek 'Zaman tsmet Inönü'yü haklı çıkarmıştır' diyen Demirel, senatonun kalkmamasının daha iyi olacağım ve 1987 sonrası Mecüs'te bu ihtiyacı duyduğunu söyledi. ANKARA (Cmnhuriyet Büro- sa) — DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, senatonun kapatıl- masına karşı olan Ismet lnonu- yü zamanın haklı çıkardığını be- lirterek "senato kalkmasaydı Tirkiye için daha iyi olacakn. W 7 sonrası Medte'te bo ibtrjna gördnm" dedi. Fransa'nın eski devlet başkan- lanndan General Charles de Ga- nlle'ün 1968 yüında Türkiye'ye oldogunu" kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "1968 yıunda dfrenci olaylan bunin dunyayı etkilerken Paris'te 4 milyon Itişi yuniyüş yapü, ama camlar bile kınlmadı. Goriıyorsu- nnz, devlet, polis, asker nizanu saglamaya yetmiyor. tşte Parts'te o nizama sabip çıkan halk yttri- dü. De Gaulle de biam gozümiu- de o rejimin yani balkın rejiminin kabramaıııdır, sadece iyi bir asker SBP Girisimi Yurütme Knrnln ayeleri dbn IHD'deydi. (Fotoğraf: Ali Tevfık Berber) SBP'den açlık grevi yapanlara ziyaret İstanbul Haber Servisi — Sosyalistlerle Birlik Partisi Girisimi Yürütme Kurulu üyeleri olan 413 sayılı kararaamenin kaldınlması için İHD tstan- bul Şubesi'nde bir haftahk açlık grevini yapan- lan ziyaret ettiler. İstanbul Bağımsız Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu, Yürütme Kurulu adına yaptı- ğı açıklamada, 413 sayılı kararnamenin 12 Eylül sonrasında çıkartılan en ağır karamame olduğu- na dikkat çekerek karamameye karşı herkesin tep- ki göstennesi gerektiğini söyledi. Açlık grevcüer- den Ayse Zarakol da 413 sayılı kararnamenin "zımnen kabul edildiği ve artık kararname var- ken neler yapüabileceğinin düşünülduğünü" be- lirterek "Biz giydirilmek istenen bu gömleği giymeyeceğiz" dedi. Ziyarete Okçuoğlu'nun ya- nı sıra Içel bağımsız milletvekili Ekin Dikmen, Ça- ğatay Anadol, Atilla Coşkun, Oral Çalışlar ve Erol Kızılelma katıldı. Yürütme Kurulu üyeleri, daha sonra aynı amaçla sosyalist dergi bürolann- da yapılan açlık grevlerim ziyaret ettiler. Bu ara- da açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve aralannda sosyalist dergi yöneucilerinin de bu- lunduğu 33 kişi tstanbul DGM'ce serbest bırakıl-> dı. Saruklardan Ali Demir ve tsmail Saygıü, hak- lanndaki bir başka iddia nedeniyle sorgulanmak üzere yeniden emniyete göturüldu. ve devlet adamı, de#I." Türkiye ziyareti sırasında de Gaulle'ün Fransa'daki yönetimin merkeziyetçfliğirtden ve iki meclis- li parlamenter sisteminden yakın- dığıru anlatan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın tsmet Inönü de de Ga- ulle ile görüştakten sonra bana 'General senatoyu kapatmayı dü- şünüyor. Ama bizim sistemimize uygun düşmez' dedi. O zamaalar ben de iki meclisli ststemden ya- kınıyordom. Yasalann pkması ge- dkrrordu. tsler agır işliyordn. Da- ha sonraki gelişmeler sonncu se- nalo kakbnidı. Ama zaman tsmet tnönu'yû haklı çıkarnuşür. Senato kalkmasaydı Türkiye için daha iyi olacakb. 1987 sonrası Mecüs'te bn ihtiyacı gördüm." De Gaulle'ün Türkiye ziyaretin- den bir süre sonra ülkesinde ger- çekleştirmek istediği değişikler için referanduma gittiğini, bu re- ferandum sonucu yönetimden ay- rıldığını kaydetti. Demirel'in "Ama oy oranı yüksekti. Yüzde 46 oy almasına karşın de Gaulle 'halk bu uygulamayı istemiyor. Beni ikaz etti. Ben yerimde oturayım' demedi" sözleri, salon- da bulunan ve çoğunluğunu Fran- sızların oluşturduğu topluluk ta- rafından alkışlandı. Demirel bu- nun üzerine "BUiyorum alkışlan- nızın nedeni Tnrkiye'nin bagünkîi dnrnmuna yöneliktir. Ama ben objektif bir imada bulnnmak is- tedim. Gerçi soylediklerimin bu- giinkn Tnrkiye ile de Ugisi vardır" diye konuştu. Demirel sözlerini şöyle tamamladı: "Bir şeyi soylemesem eksik ka- lacak. Bayan de Gaulle. Türkiye^ de yüksek bir presüj kazanmışbr. Sessiz sedasız ama hanımefeodi- ce ve yüksek kişüikll tavırian ile aradan bonca sene geçnesine kar- şın gerek eşim gerekse çevrende olan konuşmalanmda kendisin- den saygı ile söz ediyornm." Akbulutparti içi muhalefeti sert eleştirdi 6 Onları içimizde boğalıırfTeşkilat Başkanı Demirtaş, "Görevinizden ağustostaki seçimlerin sonucuna göre çekilmeyi düşünüyormusvmuz?" sörusuna, "Biz Battalgazi ordusu değiliz. Ona karar verecek makam başkadır. Başımızda bir genel başkan var" karşıhğını verdi TUNCAY ÖZKAN ANKARA — ANAP içinde Teşkilat Başkanlığı sorunu Veysel Atasoy'un istifasından sonra yeni boyut kazandı. Atasoy'un istifa sı- rasında suçladığı Teşkilat Başka- nı Orhan Demirtaş, eleştirilen "dofal karsıladıtını" bildirerek "Teşkilat Baskaalıfı'nın kolay ohnadıfmı'' söylerken Merkez Ka- rar ve Yürütme Kurulu içinde 19 Ağustos seçimlerinden sonra Baş- kanlık Divam'mn değiştirümesine dönük kulis çalışmaları da hızlandı. Parti içi muhalefeti sert bir dil- le eieştiren Basbakan YUdınm Ak- bulut, "Burası kimsemn babasımn çiftliği değildir. Parti aleyhine ha- reket edenleri kendi içimizde boğalım" dedL 19 Ağustos seçimlerinden son- ra Demirtaş'ın görevden aynlma- sı için Basbakan Yıldınm Akbn- tat'a yoğun önerileT götürmeleri beklenen bir grup MKYK üyesi, yeni Başkanlık Divam'mn oluşu- munda da etkili olma çabası için- de bulunuyorlar. Bu arada Baş- kanlık Divanı'nda yapılacak deği- şikliğe paralel olarak hükümette de değişikliğe gidilmesi olasılığı kulis çaiışmalanna hız kazandın- yor. Orhan Demirtaş'ın Teşkilat Başkanhğı'ndan alınması dunı- munda devlet bakanlığına getiri- lebileceği söylentileri yoğunluk kazamyor. 13 yerde yapılacak be- lediye başkanlığı seçimlerini taki- ben Demirtaş'ın görevden aynl- ması için MKYK'da Basbakan Akbulut'a ve Demirtaş'a baskı ya- pılacak. Veysel Atasoy'un istifası nedeniyle Demirtaş'a en çok mil- liyetçiler kızgın bulunuyor. Demirtaş'ın Teşkilat Başkanlı- ğı'ndan alınmasından sonra par- ti Başkanlık Divanı'nda ve Bakan- lar Kurulu'nda değişiklik yapıla- cağı beklentisi de ANAP'ta ege- men bulunuyor. ANAP'hlar Baş- kanhk Divanı'ndan 2-3 kişinin ba- kan olmasma kesin gözüyle bakı- yorlar. Bunlar arasmda Teşkilat Başkanlığı görevinden alınması durumunda Orhan Demirtaş ile Halil Özsoy ve Mehmet Ali Bilid bulunuyor. Demirtaş'ın Teşkilat Başkanlığı görevinde Cumhurbaş- kanı Turgut Özal ile Basbakan Akbulut'un oluruyla oturduğuna dikkat çeken parti çevreleri, özal- Ne de olsa peşin fiyatınataksitle ve... Ne de olsa Auer!l.FIRSAT: HAZİRAN TESLIM 2. FIRSAT: AĞUSTOS TESLIM Ürün 630 631 E 651 651 E 655 655 E 661 661 E 661 S 670 880 801 S 911 921 NOT 9' beaeiier Fırın Fınn Fınn Fırın Fınn Fınn Fırın Fırın Fınn Fırın Şofben Şofben D Gaz Soba D Goz Soba Pejinat ve Taksit 92 000 m ooo 125 000 140 000 138 000 147 000 179 000 189 000 207 000 313 000 97 500 106 000 m ooo 134 000 1 <e921 Oogaigaz Soboıorın bokır boru (ıya»lar>n ıce'ismdedır 6x 89 000 6x106 000 6x126 000 6x138 000- 6x140 000 6x148 000 6x182 000- 6x189 000 6xA)0 0U0 6x311 000 6x 93 000 6x105 000 6x108 000 6x134 000 dısmda k Jlanılocok Fıyotlara KDV doH.ldır Toplam 626 000 747 000 881 000 968 000 978 000 1 035 000 1 271 000 1 3?1 000 1 407 000 2 179 000 655 500 736 000 759 000 • 938 000 tesıso' ve montaı Ürün 630 631 E 651 651 E 655 655 E 661 661 E 661 S 670 880 801 S 713 2 951 G 11 911 921 Peşinat ve Fırın Fırın Fırın Fırın Fırın Fırm Fırın Fınn Fırın Fırın Şofben Şofben Komur Sobası Katalıiık Soba Gaz Sobası Dogalgaz Soba Dogalgaz Sobo 56 000 67 000 81 000 88 000 88 000 95 000 121 000 123 000 137 000 199 000 65 500 66 000 ' 70 000 55 000 30 000 69 000 88 000 Taksit 10x 57 000 10x 68 000 10x 80 000 10x 88 000 10x 89 000 10x 94000 10x115 000 10x120 000 10x127 000 10x198 000 10x 59 000 10x 67 000 10x 69 000 10x 51 000 10x 31 000 10x 69 000 10x 85 000 Toplam 626 000 747 000 881 000 968 000 978 000 1 035 000 1 271 000 1 323 000 1 407 000 2 179 000 - 655 500 736 000 760 000 565 000 • 340 000 759 000 938 000 : 5 HoıironveyoAğustosteslım f ı r s a t l o n n d a n b ı r ı n ı tercıh etmek ıcın ay sonuna kadar zamonınız var Dusunun tasının, kararınızı o z g u r c e verın Arostırarak, sorup>orusturarok. Her f ı r ı n Auer kador modern mı, her ; o f b e n Auer kodor cabuk ve emniyeili mı, her s o b a Auer kadar sağlam t ı ı . Paranızm, yıllarca karsılığınıalabılmenız ıcm dusunmeğe değer Auer ıcın dusunmeğe d e ğ e r AUER AUERDAYANIKllTÜKETİMMAtLARIPAZARUMAİTHALATİHRACATA.$. • Merkeı:1511127 15111 29 144 8792 1492432 149 0616 (Fax) AnkaraRolgeMüdüHüğü:2220355• 2228780(Fax|IzmirEölgeMödüHüğö: 196953 257092 (Fax) Adano BölgeMüdüHüğü: 132108-172838(Fax| Bu kamponyo 23 01 1986 toniıırde Resmı Ga:ete'de yayınlanar Jgılı teblığe uygundur Ozel bir jygi)lomodır Uretıcı firmo don AUER IMALAT A Ş nın garante dahılınde torafımızclan paıortonmalrtodır Yüksek tolep holınde, AUER PAZARLAMA A $ nın, 30 6 1990 tontıınden once komponyayı durduma hokkı soklıdır Akbulut anlaşması sonucunda Demirtaş'ın bir devlet bakanlığı- na getirilebileceğini iddia ediyor- lar. Bunun da Devlet Bakanı Er- cümeat Kooukman'ın makamı olacağı söyleniyor. Teşkilat Başkanı Orhan Demir- taş, 19 Ağustos seçimlerinden son- ra görevinden alınacağı söylenti- lerini ammsatan ve kendisinin gö- revden aynlraayı isteyip istemedi- ğıni soran Cumhuriyet muhabiri- ne şunlan söyledi: "Biz Battalgazi ordnsn maynzî Buna karar verecek organ biz de- ğiliz. Başımızda bir genel baska- mnuz var. Bizim de bir başımız ve yönetkimiz var. Orası karar verir. Türkiye, hatu Ortadogu bnradan idare ediliyor. Ona karar verecek kişi başımızdadır." ANAP içinde muhafazakârlar- la milliyetçiler arasmda Teşkilat Başkanlığı için çok yoğun kulis- ler yapdıyor. Demirtaş'ın görevden aynlmasına kesin gözüyle bakan parti içi gruplar, birbirlerinin güç- lerini sınamak için gözleriııi MKYK'ya çevirmiş durumdalar. Milliyetçi kanada mensup parti yöneticileri ve bazı milletvekille- ri, Keçeciler ekibinden herhangi birisinin Teşkilat Başkanlığı'm ka- zanması durumunda il il, ilçe ilçe gezerek "buna bayrak açacaklamu" dile getıriyorlar. Ay- nı yöneticiler, muhafazakâr kana- dın partinin bugünkü kötü duru- ma dtişmesinin de sorumlusu ol- duğunu ifade ediyorlar. ANAP Genel Başkam ve Bas- bakan Yildınm Akbulut, 19 Ağus- tos'ta yerel ara seçim yapılacak yerlerin il ve ilçe başkanlan ile yaptığı toplantıda, 3 haziranda ah- nan başarılı sonucu devam ettir- mek zorunda olduklarını belirte- rek "Muhalefetin balonu soodü. tktidara geleceklermiş, Cumhur- başkam'nı indireceklermiş. Bnn- lann balonn 3 haziranda öyle bir söndü ki '19 Ağustos seçimlerine katılmayalım' çagnlan yapmaya başladılar" diye konuştu. Ankara'da bulunan bakanlar ile seçim yapılacak yerlerin ve bölge- lerin milletvekillerinin de katüdı- ğı "19 Ağustos seçim hazırhklan" toplantısını bir konuşma ile açan Akbulut, belediye başkan adayı gösterilecek kişüerin genel merkez tarafından belirleneceğini belirte- rek şöyle devam etti: "Seçim için bir, adayı iyi tespit edecegiz; iki, çok iyi calışacatıı. Adaylanmızı tespit ederken şanna adamıdır, bunun adamıdır diye degil, seçimi kazandıracak aday diye beUrlemeliyiz. Tersini yapar- sak millet hesap sorar. Biz de he- sap soranz. Egri otarmp dogrn ko- nnşalım. 26 Mart'ta kaybetmemi- zin nedeni, aday tespitini iyi yapa- mamamız t belirieyememeınizdir. Biz keyfi hareket edemeyiz. Çunkn ar- tık biz degiliz, biz milletiz. Biz bir ekibiz, biz şahsi ve keyfi hareket- lere Utifat edemeyiz. Bnrası kim- senin babasının çiftliği değildir. Parti aleyhine hareket edenler var- sa onlan keadi içimizde boğahm. Bu partiyi güçsüz, zayıf gosterme- ye Idmsenin hakkı yoktur." Basbakan Akbulut, muhalefe- ti eleştirirken de "Belediyeler be- ceriksiz. 'Jurnal ediyor' diyorlar. Ben beceriksizliVlerini anladyo- mm." dedi. 11/06/1990 TuWi(TL) 16.765 690.725 1 066 652.333 96 794.878 17.735 548.180 14/06/1990 Tuttn(Tl) 16 736 405.247 1068 580606 101.394.788 17.703 591.065 YAPI VE KREDI BANKAS1 A4- DOKUZUNCU MENKUL K1YMETLER YAT1R1M FONU KAT1LMA BELCELERJNİN İHRAONA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Baıbmaca. 2499 say* Semuye Piyasısı Kımınunun 35 »a «ûncû m*ddeWne djyaralaık ve katiinu belgeJertnde yazılı tçrOzOk hOkâmlerlne göfe yOnedknek teere. haJttan katılma beigderl karşıbğı topûnauk parataria. katıhna bdgesi s^Mpterl hesabm rtskln dağmlmas llkesl ve Inançh mOlklyet esasUnna uygun otarak menkıi kıymet poftföyû Isjetmek ımaoyU T.C Başbakanhk Hizlne veOıs'ncaretMOsteşaı1ıgının23 05 1990tanhveBAK-lll-[-S400-2/l sayılı Hnlile kurulmus, YAH ve KRUA BANKASI A.Ş Dokuzuncu Menkul Krymetler Yannm Fonu katiknı bdgeierinin rıalıa anına dair oahnamedır. Fona Iştirakl saglayan katılma belgeterinın halkj an yoluyla satrşı. Sennaye Plyasası Kuniu nun 15 6 1990 tarih ve KB 63/44 1 sayılı tzmne dayarmaktâdı Ancak bu Izln. Fonun ve katılma bdgeierinin. Kurul veya Kamuca tekefflJH anlamına gdmez. I FON Vt KA71LMA İÜJdUSİ HAKKINDA BİLGİLER 1.FonunSQreslSCresiz Tutan 18 000000 000(onseklzmilyar) Paysayıs 1.800 000 (birmiiyonsekizytebin) 2. Fon Iç TCnMûnün Tescıl TanN ve Numarasi; katdma belgeleıinde tam metni bulunan Fon Içrûzûjü. İstanbul ili Tfcaret Stcili Memurluguna 24.05 1990 tarihinde 32736-16978 sayılı stcil nuTwası atnnda kaydedUmistif. 3 Fon Toplam Degerl. 11 06 l990tarihl Itibarl İle 17 735.548 180TL, 14.6 1990 tarihi itlbariyle 17.703 591 065 TL olup. bu dejalerl oluşruran kilemlefin dokümo aşağıda verilmlştfr FonPoıtfoyDeğenU) HazırVarlıMar(*)lMuhtellfdovltler) Borçlaı(-) Fon Topbm Degert. Kurulu; gıdenerinın dökûmü aşağıda verilmlştir. NoterMa&rallan 96.758.628.-TL Tfcaret S*aB Tesal Mastüt 36.250 -TL 96 794.878-TL. Banka tarafındanfcmportföyûnün oluşturulduğu tarihten itıbaren. çtüz0ğûn 8.5 ncı maddesl hökrnûne uygun olarak hergûn <Jnfontoplam degerinın % 00013 0 oranında yonenm ûcretı tanakkuk emrilmektedlr tçsûıûgûn 4.2 nci maddesıne gore Banka katılma belgeteınin sattş tusilatından Fon a veıdıgı avansı geriaiır Ancak katılma belgeleıinin satış hasılatının Fon a tansıs edllen avansı karşıUmaya yetmemesı hallnde Banka avansın geri Menemeyen kjsmından tek tarariı olarak vazgeçer Içtûzûğûn 8 4 maddesıne göre Fon vartgından yapılabilecek harcamalar şunlardır; 8.4 1 lUftlmaBelgelerillellgıllHarcamalar - ihraç ıçjn Sdenen yasal ûaet, - Mevıuit geregt yapıiması zorunlu ılin gkderiert. - Katikna belgesı basm gkJeriert. 84 2 Portloy işletmesi İle ilgili Harumalar; • Poftföydekl menkul kıymetierin veya bunlan temsil eden belgelerin nakil ve nakle taglı sigorta ûcrerten. - Yabana araa kuruluşlara saklama hamelieri kçln ödenen her türiü ûcretlef. - Menkul krymetlerin nakte çevritmesl ve translefinde odenen her tûrtO vergi, lesim ve komısyonlar. -AlınankredUeıinfai2i. - Hlsse senedl ahmlannda ödenen kurtajla», 8.4.3 Digef Harcamalar; - Fonun mûkelleD oldugu vergi İle IçtuzOk tasdikine ve tadUlerine iliskJn noter uaeneri. - Bankaya verilecek yöoetim OcıeH. - Bağımsız denetim kuıuluşlanna ödenen denetim uaeti, 4.FonPort»yDegen; I I 06 1990tarıhlitibanİle 16.765 690 725TL, 1406.1990 tarthl Itibarlyle 16.736 405 247TLolup. blleşiml aşağıdagösterilmiştir. 11/06/1990 14/06/1990 Menkul Kıymet TOrü Tutan (\l) %_ Tutan (TL) % Hısse Senedı (Yabana) 16 765 690.725 100 16 736 405.247 100 00 Toplam 16 765 690 725 100 16.736405 247 100 00 Portföyû oiuşnıran hısse senetierl New York Stock Exchange kote olup aşağıda bimlerlveriimlştk INT BUSINESS MACHINES (IBM) MC DONALO5 fMIUP MORRK VVEKDrS MANUF. HANOVER TKJST CHKY5LER DATA GENtRAL UNBY5 GENENTECH ttOBAL MAR1NE NAVTSTAR PAN AM OCaDENTAL PETRDUUM DCTRCKT tDBON CAROUr«POWER • UGHT BANKERS TRUST NY NOKTHOPCORP 5 Katıbna Belgelerinin Degertnin Tesprti, katılma bdgeierinin itıban değerleri söz konusu oknayıp gûnlük Ayatlan, Fon toplam degerinln, dolaşımdaki pay sayisına böiunmesl İle bulunan bir pay değerlnin. katılma belgeslnin temsil ettiğl pay saysı Ue çarpdtnası sonucu tespit edfflr D. KATILMA BELGESİ SAHİPLEBİNİN HAKLARI 1 FonKannal^irakŞeUI;Fondaoluşankar katılma belgelerinln gûnlük (lyatlanna yınsıtıldıgından hesap dönemi sonunda aynca kar dağıtilması söz konusu degiklh Katılma beigesl sahipleri belgelennın herhangi bir çgûnü Fona geri sattıklannda elterinde tuttuldan sûre İçin Fonda ohjşan kardan payHannı aknış olurlar. 2. Fon dan Aynlma, katılma beigesl sahıpteM. bdgelerini ilan edilen gCnlCk Ayatlan ûzertnden Fona satmakla, her zaman Fon dan aynlabillrler Aynı şekilde katılma betgetoi tekrar satın alnarak Fon a yeniden katılmak mümkfjndür 3 Taslye Sonucuna Işttrjk, Fon un tasAyesl halinde. tasflye sonucunda kalan mal varlıgı. katılma beigesl sahıpiertnepaylan oranındadağıtılır. DI HALKA A R Z U İLGİLİ BİLGİLER 1 SabşmBaşiangıçTartNveöoemeŞekii; Kanlma belgeleri 19 6.1990 tarihlnden Itibaren bedeltai nakden ve peşlnen tahsil edllmek surettyit satıs. günGndekl değerierl üzerioden yapıiacaktır. 2. Sahşın Yapıiacağı Şubderimlz. Menkul Değener MerkezJ - Osmanbey/İSTANBUL Menkul Değener Ankara Blrimi • Koılay/ANKARA Menkul Değerier Izmlr Biriml - Kordon/t2MlR Menkul Değerier Adana Birtml • Kurtuluş/ADANA TumYapıveKredıBankasıAŞ şubelert. 3. Katılma Bdgesl Fryadan »e Pay Değennin GunlOk olarak iUn edilecegl Şubdertmlz. Menkul Degerleı Meıkeıı - Osmanbey/İSTANBUL Menkul Değerier Ankara Binml - Kızjlay/ANKARA Menkul Değerier bmir Bınmı - Kordon/tZMiR Menkul Değener Adana Bınmı - Kurtuluş/ADANA TûmYapiveKredıBankasıAŞ şubeieri. AdaYayıncdıkve MüzikTic.Ud.Şti. sunar ALİ ASKER SÜRGÜN ADA YAYtNOUIC ve MÜZİK ric.Ltd.StL I.M.Ç 5.Blok No 5322 Unkapanı-lst Tel- 513 00 64 Aınkar» T«t 131 50 63 " "Başarması için O'na destek verin... — Sağlam bir temel kazandınn!" Güneş, deniz ve Temel Briîannica. (İşte mükemmel bir tatil!) Her pazartesı yeni bir fasikül çıkıyor. TEMEL BRITANNICA ANAYAYINCILIKAŞ Bü>ukdereCad Uçyol Mevkıı No: 57/2 M*.l.ık &H71S İSTANBUL Tel I7695's()(4hat)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle