05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 19 HAZİRAN 1990 ÖYS 9 0 SON ENGELİ AŞARKEN OYS 9 0 SON ENGELİ AŞARKEN Mesleklerintanıtımı Zootekni bölümü ttrttnlerinden yararlanılajı hayvanlann üretüme- si, türlerinin iyileştirilmesi, bakı- mı ve değertendirilmesine yOnelik eğitim yapar. öğretim süresi: 4 yıldır. Ziraat Fakühesi Zootekni Bo- lümü'nü bitirenlere Ziraat Mû- hendisi "ZooUktdsT unvanı ve H- sans diploması verilir. Ziraat Mühendisi "Zootefc- •fet"Ier, Tkrım Orman ve Köyiş- leri Bakanlıgı, Tanm Işletmeleri Genel MüdOrlüğu, Yem Sanayii Yem Fabrikalan ve anılan kurum- lara bağlı kuruluşlarda, buna ek olarak Şeker Fabrikalan AŞ, Yfem Fabnkalan, Besı Işletmeleri, Ta- vukçuluk lşletmekri, Süt Sığırcığı tşletmeleri gibi özel sektörlerde çalışma olanağı bulunabil- mektedir. Tcpnk Toprağın yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ürün elde edebilmek ıçin gerekli nıteliklenn toprağa kazandınuna- sı ve toprağın korunması konula- rında ınceleme ve araştırma yapar. ögretirn süresi: 4 yıldır. Bu bolümde matematik, biyo- loji, künya, fızik ve jeoloji gibi fen derslerinin devamı ve onlarla do- layb olarak ilgüi dersler okutulur. Dersler uygulamalı ve kuraın- sa) olarak yürutulür. öğrenciler, fakültedeki uygulama alanlann- da, karauya ait veya özel tanm iş- letmelerinde uygulama ve staj ya- parlar. Ziraat Fakültesi Toprak Bölü- mü mezunlanna, lisans dalı belir- tilerek Lisans Diploması ve Zira- at Mühendisi unvanı verilir. Yetiştikleri alana göre Tanm Orman ve Köyişleri, Bayındırhk ve tskân, Enerji ve Tabii Kaynak- lar bakanlıklanna bağlı çeşitli ku- ruluşlarda görev almaktadırlar. Aynca Taris, Çukobirlik, Antbir- lik gibi tanm kooperatiflerinde, gıda maddeleri, tanm ilaçlan ve makineleri ttreten fabrikalarda, özel çiftlıklerde çalı$abüirler. B a b ç e Bltkllerl Bahçe bitkileri tanmı, meyve, sebze ve bağ (asma) yetistiricfli- gJni ve ıslahını içine alan bir ta- nm koludur. Ülkemiz tanmsal üretıminde önemli yeri olan bir branştır. Toplam tanm alanımızın yüzde 15.3'ünü, toplam tanmsal üretimizin yuzde 36.3'ünü bahçe bitkileri üriJnleri olusturaıaktadır. öğretim süresi: 4 yıldır. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölumu mezunlanna lisans bölü- münü belirten Lisans Diploması ve Ziraat Mühendisi unvanı verilir. Bahçe Bitkileri Tanmı entansıf (emek yoğun) bir uğraştır. Bu ne- denle hemen hemen kapsadığı tum yetiştiricilik ünitelerinde ol- dukça iyi gelir getirmektedir. Ziraat rnühendislerinin istihda- mında ilk sırayı suphesiz Tanm Orman ve Köyijlerı Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar almaktadır. (TİGEM-Tanm tşleri Müdürlü- ğu , Tanm Kredi Kooperatifleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü- ğuvb.) Resmi kuruluşlar olarak nispe- ten az da olsa il ve ilçe belediye- leri, Karayollan Genel Müdürlü- ğU, İGEME (Ihracatı Geliştirme Merkezi), değişik bakanlıklarda görev almabilmektedir. Resmi kuruluşlarda görev al- manın dışmda ülkemiz, sahip ol- duğu tanmsal potansiyel ile Bahçe Bitkileri mezunu bir muhendisin gerçekleştirebUeceği geniş imkân- larla doludur. Dışanda sebze yetiştümenin mumkün olmadığı dönemde yük- sek fıyatlarla sebze yetistinne im- kânı saglayan örtü altı yetiştirici- liği, tanmsal ilaç bayilikleri, bazı tohum ve fidan ureten firmalar- da mühendis olarak görev alma, mantar yetiştiriciliği buniardan birkaçı olarak sayılabilir. Bölüm, yetiştincilikle beraber bahçe bitkilenm'n ıslahı. fızyolo- jisi, muhafazası, pazarlamasını da incelemek ve mezunlanna geniş bir perspektiften bakma olanağı sağlamaktadır. Tarla Bitkileri Ziraat Fakultesi'nin bir bölü- müdür. Besin olarak kullanılan ve çok yaygın olarak üretilen bitki- lerin yetiştirilmcsi, türlerinin ge- lijtirilmesi, üriinlerin modern yöntemlerle toplanması, depolan- ması, standartlaştınlması ve sınıf- landınlması konulannda eğitim yapılır. Öğretim süresi: 4 yıldır. Birinei derecede matematik, fi- zik, kimya, biyoloji, jeoloji gibi fen derslerinin ya doğnıdan deva- mı ya da onlarla dolaylı olarak il- gili dersler verilir. Tarla Bitkileri Bölümü'nde bo- tanikle ilgili derslerin ağırhğı fazladır. Öğrenciler, fakültedeki uygula- ma alanlarında, kamuya ait veya özel tanm işletmelerinde uygula- ma ve staj yaparlar. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunlanna öğrenim bo- lümunü belirten Lisans Diploması ve Ziraat Mühendisi unvanı verilir. Tanm Orman ve Köyişleri, Ba- yındırlık ve tskan, Enerji ve Ta- bii Kaynaklar bakanlıklanna bağ- lı çeşitli kuruluşlarda, Tariş, Çu- kobirlik, Antbirlik gibi tanm ko- operatiflerinde, gıda maddeleri, tanm ilaçlan ve makineleri üre- ten fabrikalarda, özel çiftliklerde çalışabilirler. Blf ki Kormmm Bol ve kalıteli bitkisel ürün el- de edebilmek için bitkilerin has- talıklanndan, zararlılardan ve ya- bancı otlardan korunması bu bö- lümun inceleme ve araştırma ala- nına girer. Öğretim süresi: 4 yıldır. Fizik, kimya, botanik gibi te- mel bilim dersleri, istatistik, ölç- me bilgisi, tanmsal mekanizasyon gibi temel muhendislik dersleri ve bölüm dersleri verilir. Tanm Orman ve Köyişleri, Ma- liye Gumrük ve Tekel Bakanlık- lannda, Tanm Kredi Kooperatif- lerinde, Ziraat Bankası, şeker fab- rikalanrun genel müdürlüklerin- de, Çay-Kur, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, tanmsal ilaç şir- ketlerinde, Toprak Mahsülleri Ofisi'nde çalışabilirler. Gıda Bilimi ve Tcknolojisi Bitki ve hayvanlardan elde edi- len tanm ürünlerinin değerlendi- rilmesi, dayanıklı hale getirilerek saklanması için yöntemler geliş- tirilmesi, bunlann besin değerle- rini belirlemede kullanıiacak öl- çütlerin saptanmasına yönelik eği- tim yapar. Besin Uretimi için alet yapımı ve geliştirümesi ile ilgilidir. öğretim süresi: 4 yıldır. Biyoloji, fizik, kimya, matema- tik jeoloji, istatistik, genetik, ana- litik, mıkrobiyoloji, meteoroloji, bitki ve hayvan yetiştiriciliği ders- leri verilir. öğrenciler, fakültedeki uygula- ma aianlannda, kamuya ait veya özel tanm işletmelerinde uygula- ma ve staj yaparlar. Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknoloji Bölümü mezunlanna bitirdikleri bolum beliıtilerek li- sans diploması ve ziraat mühen- disi unvanı verilir. Bu bölüm mezunlan Tanm Or- man ve Köyişleri, Bayındırlık ve tskân, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklanna bağlı çeşitli kuru- luşlarda aynca Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tanm kooperatifle- rinde, gıda maddeleri, tanm ilaç- lan ve makineleri üreten fabrika- larda, özel çiftliklerde çalışabi- lirler. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, beslenme bilimının araşnnlmasın- da, eğitiminde, uygulanmasında çalışacak elemanları yetıştırir, ül- kemizin beslenme sorunlanna yö- nelik araştırmaiar yapar, beslen- me konusunda toplumu aydınlat- mak amaayla eğitim ve yayın yapar. öğretim süresi: 4 yıldır. Temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji, beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fiz- yoloji, anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıklan epidemiyo- loji, besin kimyası ve analizi, ana cocuk beslenmesi, kurum beslen- mesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi dersleri okutulur. Uçüncü yılın sonunda 6 hafta süreli sağlık ocaklan ve ana - co- cuk sağlığı merkezlerinde halk sağlığında beslenme, son sırufta bir yıl süreli hastane ve kurumlar- da beslenme stajı yapılır. Bu bölum mezunlanna Beslen- me Diyetetik Lisans Diploması ve Diyetisyen unvanı verilir. Mezunlann çalışma alanlan 4 grupta toplanabilir: 1- Diyetisyen olarak sağlık ku- ruluslannda yatakh tedavi ku- rumlan diyetisyenliği ve halk sağ- lığı diyetisyenliği yapılabilir. 2- Toplu beslenme yapan kuru- luşlarda çalışılabilir. 3- Beslenme eğitimcisi ve öğret- men olarak eğitim kuruluşlann- da çalışılabilir. 4- Araştırma ve endüstri kunı- luşlannda görev alabilirler. StRECEK Ye şimdi söz sırası gençlerdeBiz sınavdan daha önemliyiz. Biz, yani varhğımız, var oluşumuz, kişiliğimiz bu sınavdan da bütün sınavlardan da daha önemlidir. Bu sınav da eninde sonunda bir araç, hayatta hedefimize ulaşmak için kuİlandığımız bir araçtır. Dr. ERDAL ATABEK Bu sınav bizim sınavımızdır, annemizin, babamuın, kornşuia- nmızın değil. önce kendimize so- rumluyuz. öncelikle aklımıza yer- leştinnemiz gereken bu. Heyecanlıyız. Bu normaldir. Hiçbir sınav heyecansız olmaz. Merak etmeyelim, heyecan başa- nmıza engel olmaz, tersine bizi harekete getirir. Başanmıza engel olacak olan "p«Bİk"tir. "Heye- can"la "panik" arasmdaki farkı da bilelim. "Heyecan"da umut vardır, "panik"te umutsuzluk. Onun için de kendimizi heyecan- sız olmak için zorlamayalım. Ya- pay rahatlamalara gerek yok. El- bette heyecan duyacağız. Bu he- yecan da bize güç verecek. Ken- dfanizi rahat btrakaiırn. Hayat, bu sınavdan daha önemlidir. Biz sınavdan daha önemliyiz. Biz, yani varhğımız, var oluşu- muz, kişiliğimiz bu sınavdan da, bütün sınavlardan da daha önem- liyiz. Bu sınav da eninde sonun- da bir araç. Hayatta hedefimize ulaşmamız için kuİlandığımız bir araç. Bilmeliyiz ki hayatta bir he- defe ulaşmayı amaçlamamak, bd- ki de en önemli sınavı daha baş- tan kaybetmek demektır. "Blr be- defiraizin olması" en büyük sına- vı kazanmış olmaktır. Hedefi olan, bu hedefe ulaşmayı amaç- layan insanı durduracak hiçbir en- gel de yoktur. Onun için de bu sı- nav, sadece bir sıııavdır. Bu sınav, bizim değerimiz demek değildir. Bu sınav bizim değerimizi ölçecek bir ölçüt değildir. Bu sınav, bizim kişiliğimiz değildir. Biz bu sınav- dan daha önemliyiz, bu sınavdan daha değerliyiz. Bu sınavı kazanınz ya da ka- zanmayız. Ne yazık ki kazanan- lar sonsuz bir mutluluk duyacak- lar, kazanamayanlarsa büyük bir mutsuzluk duyacaklardır. Oysa, ne bu mutluluk ne de bu mutsuz- luk bizim geleceğimizi belirleye- cektir. Geleceğimizi bugünden gö- remeyiz elbette, bu da bizim duy- gularımızı etkilemektedir. Bir mesleğe girmek, bizim geteceğimi- zi etkileyecek, ama belirlerneye- cektir. Gelecegimiz, bizim kişili- ğjmizle, hayatla bağlannuzla, ona nasıl yön vereceğimizle bclirlene- cektir. Gelecegimiz bir yazgı de- ğildir. Gelecegimiz, bizim kendi gûcümüzle yön verecegiıniz bir süreçtir. Ne yazık ki bize ne denli güçlü olduğumuz öğretilmedi. Biz, gücümüzu hep başkalannın bizdmle ilgili değerlendirmelerin- den öğrendik, böyle öğrenmeye de alıştırıldık. Ama bu, "anstjnnaya" karşı çıkmamız ge- rekiyor. Biz, kendi değerimizi "keodimiz" bilmek zonındayız. Onun için de "kendi deterimbi" arttırmak, geliştirmek, genişlet- mek zonındayız. Bunun yolu da sevgili genç ar- kadaşlarım, kendimizi sürekli ge- liştirmektir. Bu da bizim sorum- luluğumuzdur. Kendimize karşı, hayata karşı, geleceğimize karşı sorumluluğurauz. Gençlik, so- rumsuzluk dönemi olarak görü- lur. Bu da yanlış bir değerlendir- medir. Gençlik, sarulanın tam ter- sine sorumluluk dönemidir. As- lında, genç insanlar sorumluluk luluk almak, aldığı sorumluluğa layık olmak,v bunun için çaba har- camak, "genç olma"nın en önemli özelliğidir. Gençlerin so- rumluluk almaktan kaçınması olarak görillen her şey, onlann "isteınedigi", "hakh butanadıgı", "keiKİi d«terierryle çaUsan" şey- leri yaprnak istememesinden kay- naklanır. Ama biz gençlerin bun- larla boğulmamız bizdeki gücün değerini bilmemeye yol açar. Onun için de biz çevremizin bi- zimle ilgüi degcrlendinnelerinden çok, bizim kendirniz hakkındaki değerlendirmemize bakmalıyız. Gelecek bizim olacaksa ki ol- raalıdır, bu geleceği haketmeliyiz. GeJecegi haketmek de o sorum- luluğu duymak, kendimizi o so- almaktan çok hoşlanırlar. Sorum- nunluluk için haarlamak demek- tir. Bu da "çok boyuüu insan" olabiimekie yakından ilgiiidir. Şimdi, önUmüzdeki sınavı kaza- nıp da, "tek boyntln bir meslek insanı" olacaksak, gelecek bizim için "çalışmak, kazanmak, gttn- lük hayata rma otmak" olacaktır. Oysa, bu sınavı kazanalım ya da kazanmayalım, hayatı "çok bo- ynthı yaşamay* hazırianırsak" iş- te o zaman gelecek bizımdir. "Çok boyutlu insan" olabil- mek, sürekli zenginleşen bir kül- tür demektir. Elbette yabancı dil öğreneceğiz. Sadece bir değil, iki yabancı dil öğTeneceğiz. Elbette bilgisayar öğreneceğiz. Ama bü- tün bunlar bizim için sadece bir övünme aracı, etiket olmayacak- tır. Onlar bizim "çok boyutlu insan" olmak için kuUanacağımız araçlardır. Çok iyi yabancı dil bi- len, ama onu kullanmayan insa- run hayatta fazia bir önemi olma- yacaktır. Bilgisayan sadece basit oyunlar için kuilanan birinin bil- gisayar bilmesinın fazla bir öne- mi yoktur. önemi olan, bütün modern araçların bizim "çok boyatlp İ B S U " olmamıza ne katkıda bu- lunduğudur. Tıpkı kitaplann, dergilerin, sinemamn, tiyatronun, müziğin, sporun bizim "çok bo- yntln Insaa" olmamızdaki katkı- larının ne oldugu gibi bir konu- durbn Bütün bunlann önemi ne- dir? Yıllarca neden okullara gidi- yoruz? Neden öğrenmemiz gerek- tiği söylenen bilgileri öğrenmek zonındayız? Neden bunca çaba? Neden yülar boyu süren emek? Bütün bunlar neden? Bütün bunlar "gerçek iasan" olmak içinse değerlidir. "Gerçek insan olmak..." Bü- tün sorunumuz budur. Gerçek insan olmaksa düzenin bizi içine sokmak için uğraştığı in- san olmak değil, "düsünen, d«- . yan, irdeleyen, diişiincrierini söy- leyen, tartışabilen, inanmadıguM karşı çıkan, inandığını cesaretie söyleyen, kendi yazgısına boyna eğmeyen, geleceğini keadi cizeo insan" olmak demektir. tşte, kazarulması gereken asıl sınav budur. Hepinize smavlannızda basa- nlar diliyorum. Ama asıl dileğîm, insan olma smavlannızda başanlı olmaruzdır. Yürekten bunu dih'- yorum... BITTI . HEYECAN — Hiçbir sınav heyecansız olmaz. Basanya engel olacak paniktir. ÖYS PUANI ÎLE ÖĞRENCİ ALA1V YÜKSEKÖĞRENtM PROGRAMLARI VETERbnÜK AnkaraÜ. UludaflÜ. Selçuk Ü. istanbul Ü. FıratÛ. Yüzûncü Ytl Û Atatûrk Ü (Kars) 430 253 426125 424 178 421963 409.863 406.831 404.544 onuı trtmntsüti istanbul Ü Karadeniz Teknik Ü. İstanbul Ü Karadeniz Teknik Ü 429.553 421.464 417.684 405.664 ZftUUT FMfcTESİ MNÇİ lUakEMİ EgeÛ. Ankara Ü Çukurova Ü. AkdenizÜ. UludaflÛ. Ondokuz Mayıs Û Trakya Ü.(Tekirdag) Atatûrk Ü. Cumhuriyet Ü.(Tokat) ZİMUTFMfcTESİlfnd Çukurova Ü. EgeÛ AnkaraÜ. AkdenizÜ. Atatûrk Ü. Yûzûncû Yı< Û. Cumhunyet Û.fTokat) ZfeüUT FArtlTESİ M VEIBDMUJH AnkaraÜ. UludaflÜ * Çukurova Û. Atatûrk Ü Ondokuz Mayıs Ü. Trakya Û. 422.960 418.736 418.344 416.056 409.917 401.276 391320 388.286 385.244 nnmu 406.967 405.466 404.971 401.851 378.510 372.791 »*İM 433.456 424.008 408.299 384.151 393.293 383 986 ZİMAT FMH1Bİ T M U BİTKİLal Selçuk Û. AnkaraÜ. EgeÜ. UludaflÛ Çukurova Ü. Ondokuz Mayıs Ü Oıcle Û jŞanhurfa) Trakya U.(Tekırdafl) Gaâantep Û (K.Maraş) Atatûrk U. Cumhunyet Û.fTokat) Akdeniz Ü. Yûzüncû Y* 0. 408 539 407 842 402 555 398.161 395.718 393.501 388.147 383 835 382.090 378.805 375.605 - ZfeUAT FArttTBİ Tl AütûrkÛ. EgeÛ. Selçuk Ü. Çukurova Û. Atatûrk Ü. AkdenizÜ. Cumhunyet Ü.(Tokat) Dıçle Û (Şanlıurfa) PMI 391.746 389.547 387.546 387.232 374.189 — — — ZÜUAT FMh.TEti ZMTBOİ AnkaraÜ. EgeÜ. UludagÜ. Çukurova Ü Selçuk Ü Trakya Ü.fTekıroafl) Ondokuz Maye Ü. Atatûrk Ü Yûzüncû Yıl Ü. AkdenizÜ 392.750 387 457 383.488 381597 379 870 377 205 376 889 370 767 369.001 — ZftUAT MKfcTESf HRİ Ege Ü. 427 419 ZfeUUT FMDkTEtt StTTBONUJtS AnkaraÜ. Ege Ü Hacettepe Ü TDTMEBPEKH EgeÜ. I 395.541 m 405.610 i 429.812 Karadere TeW* Ü.(Sûrmene) 379.880 Ankara Ü. EgeÛ İstanbul Ü. Akdenız Ü (Eflridtr) Ondokuz Mayıs Û.(Sinop) Çukurova Ü. Fırat Ü Atatûrk Ü 398.681 393.736 387.020 379.193 375.798 371.066 369.291 361.669 K&EME VE IİTETETk Hacettepe Ü. mfİRBJK Gûthane Askeri Tıp i Ü Florence Night Hacettepe Ü. EgeÛ. Cumhuriyet Û. Atatûrk U StHECEK 412 337 426 614 388 629 377 883 373 936 364 585 364 376 Halbuki bilgisayarınız Macintosh olsaydı... Yantob modd, Applc Maomosh" n a bıigjsramk (Apple, Appie logöu v Vbcıncosh, .\ppte Computn lx adaaıesnllıdıt) Macintosh"unuzu paketinden çıkanp kendi e'Ilerinizle kurabilirdiniz. Kullanmaya başlamak için özeJ bir eğitim sürecine de gerek kalmazdı. Bütün yapaağınız, "göster ve nkla" yöntemiyle çalışan kumanda aletine (mouse) uzanmak... Gerisi kendiliğinden gelecektir. Bilgisayarınız Macintosh olsaydı... Bir dizi karmaşık komutu ezberleme ve komutlar labirentinde ka}ix)lma kaygınız olmazdı. Bilgisayannız sizinle Türkçe konuşur, Türkçe yazardı. (Tıpkı Macintosh'un yıllardır yaptığı gibi.) Bilgisayannızla ayn dillerin tûrkülerini sö^emezdiniz. Ostelik kullandığınız programı terk etmenize gerek kalmadan aynı anda birden fezla programa ulaşabilirdiniz. Kitap kalınlığındald belgeleri sayfe çevirircesine tararken, zaman banhsında iyi bir yatınmınız oluıdu. Herhangi bir bilgisay^rda ek ûnite ve donanım gerektirecek birçok fonksiyon Macintosh'lann esas yapısında var. Bu nedenle diğer bilgisayarlarda olduğu gibi astan yûzünden pahalıya gelmez. Gerekli donanımlan edinmek için değişik şirketleri kapı kapı dolaşmanız gerekmez. Bilgisayannız Macintosh olsaydı... Grafîk tabanlı ekran Oe çizimleriniz yaşam kadar renkli, yaşam kadar gerçek olurdu. Bilgisayannız Macintosh olsaydı... Gücü ve verimliliği yüksek bir iş arkadaşınız olurdu. Yaratıcılık potansiyeliniz, var olan gücünüzle sınırlı kalmazdı. Macintoshla tanışın. . i Gücünüz zirveye ulaşsın! z^plC Gücûnüzü zin-cye ulaştınr.™ Apple CompUter Türkiyc Yetlali Da^ıücısı N I N O M Bılgisayar ve Özd Egıtim Hızmetkri A.Ş. ,^bdi Ipekç Cad Altın Sok. .\hmeı Kara I5 Hanı No- 2 Kat: 4-6 N'ışantaşı 80200 İstanbul Td 13215 06 (8 hat) Yetkilı .^pple Centcr'lar Adana. Bılmak. Tel 18 2103-(M, Ankara Macrom, Tel lti 00 55-56. Apple Yetküi Saücılan. istanbul: Dataset, Tel.132 64 U, Eda. Tel.513 95 65-6", 52" 90 -ıO-tl, Elıra, Tel.U3 *2 45-46. Kök. Te! 16616 46,174 05 7": Matris, Tel.385 80 93.385 "186, Pa\. Td.34" 96 31,3ı" 83 34, YTM,Tel.P29^ 28,166T 202, Adana. Lotus.Tel k 53 00. r 5395:Ankara Meko, Tel İF 59 53,125 54 34;Ye-sa.TeÜ33 8" 22,1317122,1312685, Dûzce: Ozar,Td.12 7 59,33 868. Eskışehir Doruk.TeUlO 10,203 24; Kaysen Erbim.Tel 24680.23 244, Mega.Tel r "01, f "04 Konra Mısket.Tel 126"51, Izmir AJün Elma, Td İ4 681.25 "2 45; Yetkiü Sektörel Çözüra Satıcıfan- Lstanbui BÜgimat, Tel 14i 01 +4 141 V. 89,132 95 51; Metro, TeJ.51182 40-5 luf; Tabaş, Td.512 24 08 f]9.151 33 25-26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle