05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMUMYgr/8 İSTANBULDA BUGÜN • Metapstşik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Demeği'nin "VJcdan Özgürl«$m«lidlr" konulu konferansı Hasnun Galip Sokak Pembe Çıkmazı 4-Beyoğlu adresinde saat 19.30'da Konuşmacı: Cezmi Aksoylu. KENTOAŞAM 19 HAZİRAN 1990 BîRMEKTUP Elektrikler 3 gündür kesik • Fmtih Kıztaşı'ndan otumyorum. Cumartesi günü kesilen elektrikler hâlâ gelmedi. TEK'e telefon ettik. Gelip baktılaı "yer Mizaa" deyip gittiler. Pazar günü tatil olması nedeniyie anzayı gideremeyeceklerini söyleyen yetkililer dün de herhangi bir çalışma yapmadüar. Üst katta elektrikler olmasına rağmen bize elektnk gelmıyor. Yetkililerin bu konuya gereken önemi vermesini isüyorum. AVSEN PATUCAN FlNDIKZADE'DEN Kaldınm taşlan kınk • Fmdıkzade durağının çevresinde bulunan kaldırun taşlannın çoğu kınlmış durumda. OzeUikle sabah saatlerinde dükkânlannm önünü yıkayan işyerlerinden çıkan sular bu taşlann altında birikiyor. Semt sakinleri bu kaJdınm taşlannın onanlarak, yenilenmesini istiyor. SuGÜNLÜĞÜ • lst*nbul'un su ihüyacınj sagJayan barajlardaki su miktanrun 879 bin 100 ton a?aldıği büdinldı. tSKl'den yapılan açıklamada, Terkos, Alibeyköy, ömerli, Buyükçekmece, Darlık, eski ve yeni Elmalı barajlannda dün yapılan ölçümlerde, su rezervinin 138.635.800 metrekup olduğu, bugün yapılan ölçümlerde ise bu rakamın 137.756.700 metreküpe düştüğunun beürlendığı bildırildı. öte yandan, kente vehlen su miktan ise toplam 819.767 metreküp olarak açıklandı. • ISKl'nin dün yaptığı ölçümlerde, lstanbul'a su saglavan 7 barajın faaliyetraporuşöyle: tam Tertos Afceytty Ömerli Elmalı (esM) Elmalı (jera) aÇekmece Darlık bdMk (IMı| -1JOO 11.00 4aoo 2&00 38J» 1.00 2150 dMm -057 14.53 52.09 2653 60.24 1J1 3259 &10 1023 29.41 5aQ2 51.25 1234 2078 Hekimler: Ücretler yetersiz • Saglık Servlsi — Hekimlerin, ekonomik ve sosyo- kültürel sorunlannın ileri boyutlara vardığı bildirildi. Sağbk altyapısının yetersiz olduğu ve halka nitelikli ve yeterli sağlık hizmeti verilemediği kaydedildi. Istanbul labip Odası tarafından dun yapılan basın açıklamasında ücretlerin yetersizliği vurgulanarak, "Bugün yeni mezun bir hekim ortalama 900 bin, flç yıllık bir asistan 1 milyon 75 bin, on yıllık bir uzman 1 milyon 350 bin, yirmi beş yıllık bir uzman 1.5 milyon TL. ücret almaktadır " denildi. tstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nüvit Duraker imzalı açıklamada aynca, temmuz ayında yapılacak olan memur maaşı düzenlemelerinde en düşük hekim ücretinin 2.5 milyon TL. olması, uzman, şef, doçent, profesör gibi her kategori için oranlı olarak artacak adil bir ücret sisteminin getirilmesi ve nûbet hizmetleri karşılığının alınacak ücretlerle orantılı olarak verilmesi istenildi. Haliç bııgtin kapatılacak • tSTANBUL (AA) — Ömerli Barajı'ndan Beyoğlu yakasına su tasıyacak bom hattırun döşeme çaiışmalan nedeniyie Haliç bugün deniz trafi|ine kapatılacak. İSKİ Genel MüdürlüğU'nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince Haliçin tahminen bir gün deniz trafiğine kapalı tutulacağı bildirildi. Uyum'dakiyıkım, IçişleriBakanıAksu'nun emriylegeçici olarak durduruldu Villa yıkımına baIstanbıd Haber Servisi — San- yer'deki Uyum Vilialan'nın yıkı- mı tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun emriyle geçici olarak durduruldu. tstanbul Anakent Belediye Başkanı Nuretun Sözcn, yaptığı yazüı açıklamada, "Uyuın konusunda bu kadar hassasiyet gösterilmesini aalamamn möm- kün olmadığını" söyledi. tçişleri Bakanlığı'nca Uyum'- daki yıkımlan izlemek için görev- lendirilen nıülkiye müfettişlerin- den Ali Özmen ve Mustafa Tan'- ın raporlanndan sonra tstanbul Valiliği'ne ve Anakent BeJediye- si'ne bir yazı gönderildi. Abdül- kadir Aksu imzasıyla gönderilen yazıda, "Binalann yıkımianna arabksız devam ediMiği, konu Ue ilgili delillerin yok olmasını önle- raek >e tespit işleınlerinin sıhbat- li yapılabilmesi için yıkım işlemi- ne tahldkat sonuna kadar ara ve- rUmesinde fayda gördflkleri" be- tstanbul Valiliği ve Anakent Belediyesi'ne Aksu imzasıyla gönderilen yazıda, "Konu ile ilgili delillerin yok olmasını Önlemek için yıkım işlemine tahkikat sonuna kadar ara verilmesinde fayda görüldüğü" belirtildi. Anakent Belediye Başkanı Sözen, bakanlığm isteğı üzerine yıkıma ara verdiklerini belirterek, "Uyum konusunda bu kadar hassasiyet göstenlmesini anlamak mümkün değil" dedi. engeli KONUK YAZAR lirtildi. Mesajın Anakent Belediyesi'ne ulaşmasından sonra bir açıkiama yapan Nurettin Sözen, "Bakanb- gın islegi âzerine yıkıma ara ver- dikJerini" kaydetti. Bakanlığın is- teği üzerine alınan yıkımı durdur- ma kararı kalktıktan sonra yıkı- ma tekrar devam edeceklerini be- lirten Sözen şöyle dedi: "Botaz'daU vüfadariaflgttoh- rak Devtet Denetkme Kmh'raı ve Ba$b«kaahk Tefttfi Heyeti'Bİn raportan, Bogaziçi İmar Mödür- tötii'oüattspkteriye belcdiye em- câmttdnia kararlan bolnunakta- dır. Hepsi resrai evraklardır. Bn koDudaki karariar, rüla tmhipic- rtae teblii edilmiş ve yıkımlan başhnımytır. Ba arada vffla sabip- leriaiıı bâsrarasa üzerinc yüıüt- meyi dunlmıua karan afanmıj, M> Hrtifi iKdemesi yuptarûmtş, ra- poriv tatnimaş, dahs sonra mah- keme yürüüneyi dardnnna kara- riHi kakbnniftır. Ardındaa tekrar yıkıma başlanmıştır. Birçok res- mi korulnş ve yargı organlan tes- biûeri ve kararian belgelerie sa- bit iken Uyum VUIalan ile Ugili bangi deliller yok olacak." Sözen, ayrıca Sanyer Maden Mahallesi'nde MESAN vülalan- nın yıkım islemini engellemek is- teyen bazı kişılerin belediye ekip- lerine tehditler savurduklannı ve bu nedenle lstanbul Valiüji'ne başvurduklannı, ancak istenen guvenük güçleri konusunda henüz bir yanıt alamadıklannj yineledi. tstanbul Valiliği'nin son anda gü- venlik güçlerini göndermesinden vazgecmesi ile tçişleri Bakanlığı'- nuı Uyum'la UgiÛ tebliğı arasın- dakı bağlantıya dikkati çeken Sö- zen, açıklamasından şöyle dedi: "Çevik Kavvet istegbnizden kı- sa bir süre önce Vali V ardımcısı Şenol Engin imzasıyla Bogaziçi Imar Mttdörlii|n'ae gönderilen yazıda 'MESAN villalannın yıkıl- madığı ve bu konuda gereken has- sasiyetin göslerilmediği' ileri sü- riilmüşru. Şimdi btiritn banlardan sonra aklınuza çeşitli ibtimaller geliyor. Oysa MESAN olayında tebditler bize degü devlete yönel- mtştir. Devletten bn tehditlere ce- vap vermesini bekliyoruz. Yasa- lann uygulanması için devletin destek vermesini bekliyonu." Gecekondular ve 'Yetkiler5 Konut sorunlannı derme-çatma bir tek kath 'bannakla' ancak çözebilen gecekondu sahipleri, 'ıslah planı' denen 'mucizevi' bir uygulamayla '5 katlı imara' kavuştular. OKTAY EKİNCt Beyazperdedeki slayt, tum aynntılanyla "yok- soOugan w goçebejigin izlerini tasrjur" tek katlı gecekondu kumesinın hemen biüşiğinde dikil- miş 5 katlı apartraanlan gösteriyor. Bir-kaç bi- na soora, yenıden "kondu sırası" başlıyor, ar- dından yine apartmanlar... Incirli Caddesi'nde Adile Nasit Kültur Mer- kezi'nin bilmem kacıncı bodrum kattaki salo- nundayız. Bakırkoy Mimarlar Odası'nın düzenledigi "Gecekondu, Kacak Vapıiasma ve tmar Isiah Pfauılan" konulu sempozyumda, ilçe belediye- lerinin sOzculeri, "gecekondolaşmaya karst" sür- dürdükleri "planiı savaşımı" (!) anlatıyorlar. Zeytinbunıu Imar Müdürü Mahmut Knthı slayt- lannın önünde şunlan söyluyor; "Ba yiıksek binanın yerind* daba öncc beven janındakiiere benzer salaş kondular vardı. Is- lab planı>la beş kal imar verdik. Zeytiabuına, böylece, kısa zamanda, cagdas bir lcent görünö- müne kavnştu.." lstanbul Şehir Plancılan Odası Başkanı Oz- demir Sonmez, haklı olarak hemen soruyor; — "Gectkondularm ve yerlerine dîkflen apaıt- nanlann sahipleri aynı kişikr mi?" Imar Muduru şöyle >anıtlıyor: — "Islab planı sonucunda, gecekondnlan •müstakil arsalar' yapuk ve tapolanm da sakip- krinin iizerlerine kaydettik^" Sonra? Sonrası "bdl"; konut sorunlannı derme- çatma birtek katb "bannakia" ancak çözebilen gecekondu sahipleri, "ıslah planı" denen "modzevi" bir uygulamayla birden bire "5 katb unara" kavuştular. Evlerine saglıklı bir tuvalet yapabılecek kadar bile paralan olmayan bu ye- ni "imar arsası milyoaerleri", ıslah planını dön gözle bekleyen yap-satçılara arsalannı "kal karsıngında'' verdiler. Ardından, "yılabao koo- dalar, dikilsin apartmanlar, kazansın muteab- attier._ İste, 'çagda?' (!) kenıksme-." * * • "btah pUnfaun" hastalıgını ülkemiz kentleri- ne "balaşoran" ve böylece göçü ve kacak yapı- lasmayı durdunnak yerine "hukuk ve Mfan dqt" plaasız imar uygulamalannı "yasalaştınn» strecinl" baslatan 3290 sayılı "torar Affı Kanuna" 1986'da çıktıgında, dönemın başbaka- nı söyle söylemişti: "Artık, gecekondotera da kal cılntafk..." O yıBarda, kendi eansııu bile zor taşı^B biı "yapı yıjıaının" üzerine yeni katlann "haagi tekniüe" çıkılabiiecegine hiçbir mühendısin aklı ermemişti. Ama, bugün, Istanbul'un dört bir yanını sar- malayan "gecdamd» ieeaderoV, bu katlann nasıJ çıkıldığı açıkca goruluyor. İlçe belediyeleri, ana- kentten görilş bile almadan yüzbinlerce yasadı- $ı bannağı çok katlı apanmaniara dönüşiüren ıslah planlannı birbiri ardına yttrurlüğe soku- yorlar. Gecekondu bölgelerindeki arazi ve kon- dulan paneDeyen mafya, elde ettigi kat ve imar haklanyla köşe üstüne köşe dönüyor. Böylece, Istanbul'un plansız, kendiliğinden, rastgele ve "spekiifauyonJa yogruİMiııs" çarpık büyümesı, çağdas kentleşme aıüayısıyla taban tabana zıt biı ANAP yasasıyla "mefnılaşıyor.'' Ve bu "arabesk" imar uygulamaanı da SHPTi belediyeler dolu dizgin sürdurüyorlaı. Nereye gidiyoruz? * * * Gecekondulaşma olgusu, açıktır ki tek bası- na yerel yönetimlerin yarattığı bir somn de&l- dir. "Kalkıoma poliükalanna" dogrudan baglı bir sonuçtur. 1950'li yıllardan bu yana "bör tesebbüse" ta- nınan denetimsız özgürluk ve bölgeler arasın- daki "dengeli kalkınmayı" gözardı eden plan- sız yaünm anlayışı, ulke duzeyınde iş olanakla- nnın ve öbür sosyal gereksınmelerin salt büyuk kentlerde toplanmasına yol açtnış, sonunda rnil- yonlarca kırsal kesim insanı -çok haldı olarak- kentlerini, köylerini terketmeye baslamıjlardır. Kırk yılbk sürec, 1990 Türldyesi'nde de tek ba- şına lstanbul'a yılda yaklasık 350.000 kisinin gd- mesiyle olanca hızıyla sürüyor... Çünkü, hukümet, "lr»nfm—« aıdayqr olarak ternelde aynı politikayı ızliyor. Kaynaklar, pro- jeler, yatınmlar... Sürekli olarak özel sermaye çevrelerinin daba çok para kazanmaJaruıa yö- netk degerlendiriliyor. GAP'ta bile Dogu ve Gü- neydoğu Anadotu'yu "kalkudncagı' 1 şöylenen sulama projeleri yerine, sanayi bölgelerine elek- trik iletecek projelere agırlık venliyor. Geçen ey- 101 ayında, Mardin'de düzenlenen "Anadolö, Kiltnr ve Toplamsal Gctisme" sempozyumun- da, o yörenin bir aydıru bızlere şunu söylemiştı: "— GAP, ba bölgedeki karrani znıgnriigi ba- raj nfauinuı altnda kanahga gdmecek drjor- summz. Ama, o banjlar, Uk önce bunüan sala- •Mk icia de|K, babnu daba çok 'aydınlanması' icin knBamtocak. Bn nedcale, Mz de jwkwda, belki o aydınhta go$ecefiz_." * * * Gecekondu bölgeleri belediyeleri, bu denge- siz gelişmenin sorumlusu olanlara karşı Ana- kentle ve parti örgütlenyle birlikte etkin bir sa- vaşım başlatacaklan yerde, olanı-bitenl sanki "&tjfamez bir yaıp" olarak görüyorlar. "Idan planı" uydunnasıyla bir yandan tstan- bul'u yok ederken öbür yandan "mnnalif otana- lan gerekea" bir poliükanın çarpık sonuçlannı "yasaJa$ünyorlar." Hiç akla geliyor mu? Hükümet, kentin en de- gerli yerlerine ve hatta yeşü alanlanna "göfcde- len izni vennek Için" ımar yetkilerini alıyor da ashnda "kendi soruna" olan gecekondu bölge- lerinin "ünannı" jrükümieuneye neden ayu he- vesi duymayor?. bteb Planlan Senpozynma'Bd* bir de "ko- anşao fotofraflar" sergısi vardı. Bakırköy'deki çok az sayıda kalmı; laritu ahsap evler, iki yan- larında yükselen apanmaniara bakarak izleyen- lere şöyle sesleniyorlardı: — "BU, betona atatanudıkl-" İlçe beiediyelerin de "yasamfar" ve "kimlltJ- ni korayaa" bir lstanbul için "betona gerekiyor... ÎSKİ GenelMüdürü Göknel 6 15O milyon metreküp su verebileceğîz' İstanbnl Haber Servisi — ISKİ Genel Müdürü Ergon Göknel, "150 milyon metreküp suyu Istan- bul'a verebilir hale getinnek için çmhsmaiara basladık" dedi. Gök- nel, dun düzenledigi basın toplan- tısında, 1974 yılında ömerli Ba- rajı devreye gbdiğinden bu yana geçen 15 yılda, 7 milyon nüfusa uiasan bu kentte, toplam su re- zervlerinin halen 457 milyon met- reküp, kişi başına düşen rezervin de 63 metreküpe indiğini açıkla- dı. Uzun vadeli projeler kapsa- mında düşünülen Sazlıdere, Yeşil- çay ve Istranca derelen projelen- nin Istanbul'un acil su ıhtiyaa göz önüne alınamk 1991 yılında ba$- layacak şekilde yeniden planlan- dığını kaydeden Göknel, projele- rin finansmanında dış kredi için Hazine kredisi sağlamak mümkün olmazsa, Kamu Ortaklığı Fonu- ndan yararlanma yollan arayacak- lannı kaydetti. Göknel, toplam 2 baraj ve 7 re- gülatörden oluşacak, yılda ortala- ma 160 milyon metreküp suyu Terkos'a aktaracak Kjyı^öy siste- minin 1995 yıhnda tamamlanma- sının da planlandığını belirtti. Ergun Göknel, Sazlıdere Bara- jı'nın da kaya dolgu tipinde inşa edildiğini ve 1991 yıhnda devreye sokulacağını, tkitelli Arıtraa Te- sisi'nin de Kuzey Istıranca derele- rinden Terkos Gölü'ne aktanlacak suyun antılmasmda kullanılaca- ğını hedeflediklerini söyledi. Fatma Girik: Utku'nun konuşması üzüntüverici tstanbal Haber Servisi — Şişli Belediye Başkanı FUma Girik, "Büyükdere CaddesR oe Ayhan Işık'ın adıoın verilmesi" konusunda ümit Utku'nun konusmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Girik yaptığı açıklamada sun- larj dedi: "Şişli Belediye Başkanlıjı 16^.198» tarih ve 84 nolu ka- ran) la uygan göriilen bir aut- deye (Büyükdere Caddcsi) Ayhan Işık adının konalması ile ilgili medis karan aJnuş ve Anakent Belediyesi'ne gön- dermiş. Ancak Anakent Bde- diyelerinin Ydnetiaıi Haklandaki Kanun HöknriİB- deki Kararname gerefince il- çe beledivelerinin aidıklan b« karar bir temenni mahiyetfoi taşıdığından bugiıne kadar berfaangi bir yanıt alınanu» mışiır. Sayın Utku konasımı yapmadan oncc bize sorsaydı, kendisine gerekli bilgiyi verir ve çok sevdigi Ayban Isık'ın mezan başında şabsınu nedef alan bir konnşma yapmasıaa gerek kalmazdı." SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ STANDARD FİLMCİLİK A.S. KSMUM 0SCMAMYI ffff (S0L IEF+FOOİ En iyı Erkek orumı onuiu Oaniel OAY LEWIS En lyi Vtrtıma Kıdın Oyunaı Odulu Breitda FRICKER 22 Haziran 1990dan rUbaren EN BÜYÜK MUTLULUK SİZİ BEKLİYOR PERA 146 97 36-132 64 26 nınflftiHiriBiıiBMiisiEHa Btylftı EMEK 144*4 39 Kal*«y REKS 3» 01 12 li00-l4.IMt3me21.l5l STEREO SON HAFTA Hany Sally'le Tanışınca Yön: ROB REINER BILLY CRYSTAL • MEG RVAN İZLEYEMEYENLER İÇİN Ö Z E L S E A N S L A R SUÇLAR ve KABAHATLER WOODY AİLENBeyajlu LALE - I4J0-1» 45-21.15 TW0 EVIL EYES ÖLÜMÜN GÖZLERİ REKUM FİLMİ 0AÖTIHIMD» FÎOFI Fîim149 50 33 Sinema-TiyatroGösteri Duyurulannız İçin 146 97 38-132 64 26 Ş«'. SİTE (HI 69 471 11 00-13 1S-1S 10 17 45 Ji 30 Ç ta» ŞAFAK 1 (S1« 24 601-11 00-14 1S-1O0 18 45-21 00 4l.U ,15! 32«0j 1200UM 16 M U 45-2100 KON Yön_WlLLMACKENZIEvAlJi« KAOINUtHOAI OLUR..7 j SrNEPOPIIU »O'D 1»»-18 4S-J1 Ç tas ŞAFAK 2 (516 26 60} n 30 14 00-16 30-18 4S-21 15 lUdtho» HAKAN (337 80 62) 11 00-13 30-16 00-18 30-21 30 TOM ÇOCUK1ARA KARNE ARMAOANI BU ONLARIN ILK ÇIZGI FİLMİ (1*3 J0 T1) . 11 00-12 15-1' 15 KSM-K»*lı0» «uliur S»n«l M (34(01 421 • 12 00-14 1S-U 30-19 00-21 15 Ankars OCRYA Kullur Sanai M (2249618) 12 15 14 30-16 45-1900-21 15 Tun Dû.»'r* geUi .. İ i (iirdt. llfc açsUı {erı ümdm. CİNGENELER ZAMAN1 * >«. t - , nrsTi Rk » TIME OF THE GVPSIES Ç.U» ŞAFAK 3 (516 26 » ) - 12.00-15 00-1S 00-21.00 5. HAFTA M*k*y ÂTUUrrtK (355<370) 1100-13 0O-t5«)-17.0O-l9 30-21JO U (3360050) 11OO-O KM5DO-17 00-19.30-21.30 74 (5720444) 1100-1300-1500-1700-1930-21J30 »TUS (M37576) 12D0-1415-16 30-18 45-21İ5 (hıranotT GA2) (14796Ö) 11O0-13.D0-150O-1715-1*30-2115 Ankın nrETROPOL (125 74 78) 1215-14.30-16 45-19 00-21.15 MALI MUŞAVIR VE MUHASEBECI MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU 23-24 Haziran 1990 tarihinde İSTANBUL SERBEST MUHASEBECI MAÜ MÜŞAVİRLER OOASI Genel Kurulu'ndan; MESLEK ÖRGÜTÜNÜN BAĞIMSIZLIĞINI TEMEL ALAN, ÇAĞDAŞ, DEMOKRAT, ÜRETKEN, KATILIMCI, MÜCADELECİ, mesleki sorunları ve çözüm yollarını bilen bir yapıyı taşımak için; KATILALIM, DESTEK VERELİM, BİRLİKTE EL ELE ODAMIZA... MAÜ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRÜK GRUBU Adaylanmız: Mehmet Necip ÖZER Adem ARSLAN Eyüp Sabri YÜCEL Avni Sait BAŞARAN Mustafa KARSAVURAN İrtibat: Tel: 575 25 51 - 556 57 03 Barbaros Hayrettin Sokak. No: 2/12 (YKB üstü) HAZNEDAR-İST. F. A. S . T. A. Ş . KIM BASİNGER SAM SHEPARD Yön: ROBERT ALTMAN B«yo>u CEP (FHat) 14» 01 M 1200-14 15-16.3O-H.45-21 15 R O B I N V V I L L I A M S a iVumın ta kendniydi Biraz yabani biraz urkck. ^ g«H- bu ilhamla olağanuslu btr yaşam yarattıtar. OİU OZANLAR DERNEĞİ Bır PETER VVBR fılmı I**V INGİLIZ AkADtMİSI EN İYİ FI1M ÖOÜUJ l»«» EN İYİ ÖZCÜN SENARYO OSCAR' ÖOÜIİJ ULTBASTREO B.yojlu LALE-2/149 2S 24 12 0O-14 15-16 30-19 00-21 15 Kadıköy OCAK 336 37 71 11 30-14 00-16 30-19 00-21 30 Irmlr ÇINAR 14 4» 61 AHKABA BAT1 2-11» »3 23 GÜNEY "Güney"de, ülkenin geleceği için direnen bir kuşağa borcumu Ödedm* FemandbSdans MODA SİNEMASI Tel: 337 01 28 11.00 -13.45 -16.30 -19.15 - 21.30 İSTANBUL FİLMAJANSI "Karanlık saksılarda asdmlıJıfilmler' TtL 157 74 38 ARNAVUTKÖY F Doğan 16O78 1. Hamur kağıda çok OTO K 50 TL Copy 28-16O65 52 temiz OP Ortabahçe Ncx6OBeq Cad. •ktaç SATILIK Selimpaşa Demirören Sitcsi'nde 85 metrekare möbieli daire 579 29 75 Nüfus kâğıdınu ve evlenme cüzdanunı kaybettim. Hükümsüzdür. AHMET ÇÜCÜK T.C. KIRIKKALE 1. ASLtYE CEZA HÂKİMLtĞİNDEN tLAN EsasNo : 1988/76 Karar No : 1990/201 Hâkim : Haydar EROL 22572 Kâtip : Nazmi BEKTAŞ Davaa : K.H. Sanık : EROL ALKAÇ: Arif oğhı, 1960 D.lu Kınkkale Atulı kasabası nüfusuna kayıtlı, aynı yerde oturur. Suç : Gıda maddeleri tuzügüne aylun sucuk üretmek Suçtarihi : 27.1.1986 Yukanda açık kimliği yazüı sanık hakkmda mahkememizde yapı- lıp bitirilen yargılaması sonunda; Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında gıda maddeleri tüzü- ğüne aylun sucuk üretmek suçundan eylemine uyan TCK'nın 398, 402, 402/2, 72, 647 sayılı kanunun 4. maddeleri gereğince sonuçta 32.000 lira agır para cezası ve 3 ayraüddetlecürme vasıta kıldığı rnes- lek, sanat ve ticaretinin tatüine, 7 gün süreyle iş yerinin kapatılması- na karar verildigi üan olunur. 28.5.1990 DENEYtMLİ ÇEVİRMEN Fransızca'dan Türkçe'ye çevrilecck bilimsel bir sözlük için deneyimli çevirmcnler aranıyor. SOSYAL YAYINLAR Bab&i Cad. No. 14 - İstanbul Tlf: 528 3314- 522 52 13 lstanbul Çıkış Gümrüğü'ne ait 28.12.1988 tarih 82303 No.'lu Gümrttk Çıkış Beyannamesi'nin Vergi lade Nüshası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. TEKSltL SANAYlCtLERt DIŞ TÎCARET A.Ş. SEVİŞMENİN GÜDÜKLÜĞÜ VEYÜCELİĞİ MeUhCevdetAnday 6000üra(KDViçinde) Çağdaş Yayııüan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödcmdi göoderilmez. TURSEVTİN R£HBCRUSİNbE LDNDRA, OKFOBD, CANSMD B0URNEM0UTH,BWeHT0N, H S T K S a H S İ OE rADA BÜTÛN YILİNÛİUZCE ÖĞRENİU UTAKSİTTE ODEME KOLAYUĞt EDİYOR/ y Ç KUESLAR •Tic^Ri iN&iüza • TUB.IZM IN&IÜZCESİ .BANKACILKINÛİLIZCES] •51NAV KURSLARI: Cambrıdgc •Fırst Certrficatc, Profıcicnca , •T0EFLARElS(5d^ü) tursem İNCİLİZÜSANOKULURI DANIŞMAİIERKEZİ Cumhurıyet Cad 173/4-B Elmadağ 80230 lstanbul Hılîon Olelı Karşısı TeJ 14839 77-148 7943-1482849 Fax 1329729. T!x 27498 tusmtr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle