03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
/Q OCAK 1990 ISTANBUL'DA BUGÜN • Marmara Beledıyeler Bırlığı'nın duzenledıği "Marmara Bölgesi nde Usulsuz Avcılık veDoğal Çevreye Etkileri" konulu panel. Saat 10.00da birtiğin Eminönü'ndeki konferans salonunda başlayacak. • Beyoğlu Lıones Kulübû ile Beyoğlu'nu Güzelleştirme Oerneği'nin "Beyoğlu'nun Dûnü Bugünü" konulu sohbet yemeği 12.30'da Pub Restauram'ta venlecek. AMLICA'DAN Çöpler toplanmıyor • Çamlıca'nra Bodrumı Cami Mahallesi'nde oturan vatandaşlar çöplerinin uzun süredir aiınmamasından yakınıyorlar. Çöpleri bir arsaya döktuklerini söyleyen yurttaşlar, "Burası mahnımiyet bölgesi herhalde, şimdiye kadar çöplerimizle ilgılenecek bir yetkili çıkmadı. Burası bir belediyeye bağli mı degil mi farkında değiliz" diyorlar. Yurttaşlar, çoplerin çok kötü koktuğunu, havalann biraz ısınmaya başlamasıyla bu kokunun çekilmez hale geleceğini ileri surerek, yetkililerin bir an önce tedbir almalarını istediler. KEIVTYAŞAM CUMHURİYET/9 BlR MEKTUP Sokak lambalan • Bakırkoy Osmanıye'de gece olunca bütun sokaklar karanlığa gömülüyor. Osmaniye'nın birçok sokağında sokak lambası yok. Bırçoğu da yanmıyor. Istanbul'un göbeğinde bir yer ama, gece olunca bir taşra kasabasından daha geri bır gorunüme burünuyor. Bırkaç dukkânın vitrin lambalan da olmasa sanki karartma uygulanıyormuş izlenımı verecek mahalle. Yetkihleri şu sokak lambalan konusunda bıraz daha duyarb olmaya çağınyoruz. KEREM MERTOCLU KlSA KISA • Kokain ve esrar — tstanbul'da piyasa deferi yaklaşık 400 milyon lira olduğu bildirilen 367 gram kokain ile 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgıli olarak 9 kişi gözaltına alındı. • Tüp bebek — International Hospital Kadın Hastalıldan ve Doğum Bölümü Başkanı Doç. Or. Teksen Çambbel, tüp bebek tekniği Ue çocuk sahibi olmada başarı oranının yuzde 15 olduğunu, buna rağmen onbinlerce çiftin sıra beklediğini bildirdi. • Denetimlerde — Bakırkoy Belediye Başkanı Yüdınm Aktuna dün Ataköy 5. Kısım'da yaptığı denetimlerde 3 işyerine suresiz, bir işyerine de 4 gıin süreyle kaparna cezası verdi. Aktuna, "Vatandaşın sagtıgına zarar veren iş>erlerine müsamaha göstenneyeceğinT dedi. • Güzelce Koyü — Daha once Buyükçekmece Belediyesi'ne bağlı Güzelce Köyu, Kumburgaz ilçesine bağlandı. Kumburgaz Belediye Başkanı Hayri Erçag Guzelce'nin belediyelerine bağlanmasından sonra yaptıklan denetimlerde 30 kaçak yapırun mühürlendiğini söyledi. • Egzoz denetimi — Hava kirliliğini önlemek için çalışmalannı surdüren Küçukçekmece Belediyesi, E-5 karayolu ılzerinde seyreden araçlar üzerinde yaptıklan denetimlerde 1 milyon 600 bin lira peşin para cezası kesti. • Losemili çocuklar — Lösemili Çocuklar Vakfı yaranna tstanbul Sheraton Otelı tarafından düzenlenen "koleksiyon yemeklerT toplamılannın dörduncüsünde "Saray Kıyafetlerinde Batıhlaşma" konusu ele alındı. • Haksız tayin— Istanbul tl Sağlık Müdürü Temel Dağoğlu, önceki gun akşam saatlerinde bir grup hemşirenin Cağaloğlu'ndakı merkez binada "haksız layinleri" protesto amacıyla yaptıklan gösterinin içeriğinden haberi olmadığını söyledi. Dağoğlu, müdürluk olarak bugüne kadar herhangi bir tayinde haksız bir uygulamaya gidilmediğini hatırlattı. • Keyfî doktor tayini — hıanbul Tabip Odası'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, keyfı toplu doktor tayinlerinin durdurulması istendi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Şıikni Güner imzalı açıklamada, Sağlık BakanhğVnca zorunlu hizmet sonrası Gebze'ye son bir ay içinde naklen tayin edilen 12 pratisyen hekimın, valilikçe keyfi bir uygulama ile yeterli doktor olmadığı gerekçesiyle Izmit Devlet Hastanesı'ne toplu tayin edildiği belirtildi. Yangın 'Konfeksiyon pazannda çocuk işçilerin alınteri var' İstanbul Haber Servisi — Kum- kapı'daki 16 kişinin ölümüyle faci- aya dönüşen Nadir Han yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Han Sa- hibi Agop Taşçıyan dün Cumhuri- yet Savcılığı'na çağnlarak ifadesi alındı. Adli makamlar, bilirkişi he- yetlerinin hazırladıklan raporlan beklediklerini, bunlann incelenme- sinden sonra davanın açılabileceği- ni belirttiler. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanlığı ile tstanbul Buyuk- şehir Belediyesi bilirkişi heyetlerinin oluşturdukları raporlann önümüz- deki gunlerde haar olaca&ı bildiril- di, Cenazelerin kaldı- rılmasından sonra normal yaşantı- sına dönen Arayıcı Sokak'ta dun Başbakan Yıldınm Akbulut gelecek şeklüıde bilgi gelmesi uzerine önlem alındı. Çok sayıda çevik kuvvet gö- revlisi ile Eminönü Kaymakamı Em- re Ayman, Itfaiye Müdüru Abdnr- rahman Kılıç ve diğer yetkililer yak- laşık yarım saat Akbulut'u bekledi- ler. Ancak Ankara'dan uçakla saat 13.00'te gelen Başbakan Akbulut'- un yangın alanına uğramayıp doğ- nıdan Harbiye Orduevi'ne gittiği bildirildi. Bunun uzerine sokakta alınan önlemler kaldınldı. Akbulut, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane- si'ne gitti. Burada yangında yarala- nan ve hastanenin acil servisinde te- davi gören Ekrem Dogtn ve Saba- hattin Topco adlı işçileri zıyaıet et- ti.Kumkapı'da 16 kişinin ölümun- deki "ihmal ve sorumsuzluk" iddi- alanna, çeşitli mesleki kitle örgüt- lerinin tepkıleri de surüyor. İşçi Sağ- lıgı Derneği'nden yapılan yazılı bir açıklamada Kumkapı faciasının bir işçi luyımı olduğu belirtildi ve çocuk yaştaki işçilerin ölümünün somm- İulannın ortaya çıkanlması istendi. Açıklamada, >l Bo facia, Türkiye konfeksi>on sanayiinin Avnıpa'da pazar saglama nedeninin, yanarak katledilen çocuklann emegi, sigor- ttsu ve guvencesiz işçilerin alınteri ve kanı olduğunu bir kez daha ka- nıtlamaktadır" dendi. Türkiye Ço- cukevleri Vakfı Genel Müdurü Se- lim Kazak da dün yaptığı açıklama- da, işyerlerinde küçük yaşta çocuk- lann çalıştınlması ve bu türden olay- ların önlenmesi için yetkililerin ha- rekete geçmesini istedi. Turk Heraşireler Derneği'nden yapılan yazılı bir açıklama Ue SHP'li belediye başkanlannın yoğurtçu ve börekçi dükkânlanm denedemeleri- nin yanı sıra facialara yol açabile- cek işyerlerini de denetlemeleri isten- di. Basın Meslek Ilkeleri Sempozyumu'nda 'haber kaynağı' ve 'kamu yararı' tartışıldı Haber mavın tarlasındaİstanbul Haber Servisi — Basın Konseyi'nce düzenlenen "Basın Meslek hkelerinin" tartışıldığı sem- pozyumlardan dördüncüsü dün ya- pıldı. İstanbul Reklam Sitesi'nin kon- ferans salonunda dün düzenlenen sempozyumda Basın Meslek llkele- rinin "Sonıştnnılması gazrtecilik öl- çütleri arasında bulunan haberler, soruştunılmadan \eya dogruluğuna emin olmadan yayınlanamaz" şek- lindeki 6. maddeyle. "Saklı kalma- 9 kaydıyla verilen bilgiler, kamu va- ran ciddi bir biçirnde gerektinnedik- çe yıyınlanamayaeagını" öngören 7. madde tartışıldı. Gazeteci ve es- ki Turizm Bakanlardan Orhan Bir- git'in yönettiği sempozyumun ilk konuşmacısı gazetemiz yazarlann- dan Ugiır Mumcu, Türkiye'de Ana- yasa ve yasalarda bazı anti- demokratik sınırlamalar bulunduğu- nu vurgulayarak, "Buna benzer sı- mriamalan Basın Meslek İlkekeri'- nde de goriıyonız" dedi. "tyi niyeUi ve soyut" sınırlamalann "hangi du- nımlarda nasıl somutlasacağı ve ne sekilde uygulanacağının Orhan Birgit'in yönettiği sempozyuma Lğur Mumcu, Metin Miinir, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Mesut çak kaüldı. (Fotograf: Erdoğan Köseoglo) len ve Vasfiye Özko- büinmediğirıe" dikkati çeken Mum- cu , gazetecilerin bir haberin araştır- masında ve soruşturmasında karşı- laştıklan güçlüklere, kendi başından geçen olaylardan örnekler verdi. Mumcu, Turkiye'de bir kararname- nin yorumsuz yazılmasının dahi ba- zen tehlikelere yol açtığım belirterek şunları söyledi: "Ceza yasamız anli- demokratiktir. Bunlardan biri de gizüliktir. Ülkemizde bir kararna- menin, bir yasal düzenleroenin araş- tınlması bile guçluklerie doludur. Haber kaynaklan da pek comert de- gildir. Yani ülkemizde haberlerin araşUnlması, soruşturulması mayın tarlasında gezmeye benzer." Uğur Mumcu, Basın Meslek llke- leri'nin 7. maddesiyle ilgili olarak da, Ülkemizde avukatük, maliyeci- lik gibi bazı mesleklere sır saklama hakkı verilırken bu tür hakkın ga- zetecilere tanınmadığını anlattı. Mumcu sözlerini "iyi. niyetle konulan" ilkeleri "romantik" diye değerlendirerek noktaladı. Güneş Gazetesi Genel Yayın Yö- netmtni Metin Miinir ise Turkiye'- de haber araştırma ve yazma teknik- lerinin çok geri olduğunu ileri sür- dü. Kendi gazeteleri de dahil birçok yayın organına da haberlerin iyi araştırıhp soruşturulmadan yazıldı- ğını belirten Münir, "Bence Turki- ye'de gazetecilik standartlan olağa- istanbul, yine sise uyandı sis Istan- 'da yaşamı yi- ne felç etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etküi olmaya başlayan sis yüzunden 06.00'dan 10.00'a kadar Boğaz hattı vapur seferleri yapılamadı. Şehir hatlanndaki vapur seferlerinin gecikmesi uzerine Kadıköv ve İ'skudar'dan Beşiktaş, Karakö} >e Eminonu'ne motor- la taşımacılık yapıldı. Ancak işlerine gec kalmak istemeyen vatan- daşlann yıgılmaları sonucu zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Deniz trafiginde ya^anan zorluklann yanı sıra Avrupa ile Anadolu yakası arasındaki kara trafiği de olumsuz etkilendi. Trafik sıkışıklı- gı nedeniyle BeşikUş'tan Karaköy'e ancak 1 saatte ulaşıldı. Bu ara- da hava ulaşımında da aksamalar oldu. Atatürk Havalimanı yelkilileri aksamanın İstanbul ve Ankara arasında yaşandıgını, di- ğer seferlerin normal olarak yapıldıgını bildirdiler. İstanbul Meteo- rolojiBölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise sis Istanbul'da bugün de etkili olacak. (Tolograf: Muharrem Aydın) nüsttı diişük. Cazetecilerimiz Batı ulkelerindeki gazeteciler kadar egi- timden geçirilmiyoriar. Bence bir haberin iyk-e araştınlıp sonışturulup yazdması bir gazelecinin kullanacagı en önemli (ekniklerden biridir. Bu da bence tartışılraaz bir şeydir." Metin Munir 7. maddeyle ilgili ola- rak da kamu yaran sınırlamasının sübjektif olduğunu söyledi ve "Bu maddenin burada olmaması lazım. Bir gazeteci için en kutsal iki şey; okuyucusu ve kaynagıdır. Kesinlikle kaynagın saklı tutulması gerekir" diye konuştu. Basın Meslek tlkelerinı genelde "Basın ahlak ilkeleri" olarak nite- lendiren Prof. Or. Niyazi Öktem ise "mürit-mürşit" üişkisınin hâkım ol- duğu toplumumuzda basının öz de- netiminin çok daha önemli olduğu- nu kaydetti. Basının açık olması ve özeleştiride bulunmaktan çekinme- mesi gerektiğinı savunan Öktem, bir haberde kamu yararı olup olmadı- ğına kişinin kendisinin karar vere- bileceğini savundu. Prof. Dr. Mesut Önen de hukuk kurallan ile basın meslek ilkeleri arasındaki iüşki konusunda bilgiler verdi. Basın meslek ilkelerinin, uy- gulama alanımn hukuk kuralların- dan farklı olduğunu ve devlet mü- dahalesiyle uygulanmayan yaptınm- lara sahip olduğunu anlalan Prof. Dr. Önen, Basın Meslek İlkelerinin, yasaların yorumunda bir kaynak ve dayanak olacağım öne sürdü. Milliyet Gazetesi'nden Vasfiye Özkocak ise habere ulaşma ve araş- tırma konusunda 32 yıllık muhabır- lik yaşantısında karşılaştığı sorun- ları anlattı. Zamanla, gazetelerden ote muhabirlerin daha fazla yarış- tığını belirten, Özkoçak, "Kurallar her zaman iyi niyetle konur. Ancak kuralı koyan başkası olur talbikatı yapan başkasıdır. Haberden zarar görecek kişi hiçbir zaman gazeteci- ye bilgi vermek istemez" dedi. GALERİ • ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 1990 KARMA RESİM SERGÎSÎ 23 Ocak-31 Ocak TURAN EROL ERGİN İNAN ORHAN PEKER UTKU VARUK HÜSEYİN YÜCE ADTI6ANVapur İMdesl Sok No 3 Ortakfly 159 515S TAYFUR <§ SANUMAN o §, 132 59 59 Resim Sergisi 18Ocak-12Şubat SANFA SANAT GALERİSİ LEVENT ARŞIRAY 1 '*" HAKAN ONUR Rcsım Sergısı 18 Ocak-20 Şubat -i^ 68 42 • lMtft -th Ptesı<;umov30-18 00 =J MAÇKASANATGALERISİ Göndermeler: Canan Beykaf. Ayşe Erkmen Serhat Kiraz, Füsun Onur 16 Ocak-25 Şubat 1990 EYTMKMKS 31 «CU KTABU 1« • 23 nm « nUMHSnSMH W « * M » l i » » l « H. VECİH BEREKETOĞLU RESİM SERGİSİ 13 Ocak- 11 Şubat'90 Galerimız Pazar-Pazariesı hariç hergün 11.00-1900 arası açıktır. BEN\PAM SANAT ' " GALERİSİ Moda Caaoe» 220/226 813OOMcx3a Tel (1)3*6 97 1* - 0 ) 3 * 5 8943 HOBİ MMt ^alerisi MUHSİN KUT Çalınmış Venedik Resim Sergisi 16 Ocak-31 Ocak ValHıon*4ı CM Paul BS Ntjanlatı 146 72 «1 SANAT GALERİ ŞAİR RESSAMLAR SERGİSİ !•> Ocak-10 Şubat KujdıliCıd DercgazinoSok No:4 KadıkSy 336 04 12-345-40 30 Galeri Nev MEHMET GÜLERYÜZ 5-27 OCAK 1990 ATATÜRK KÜLTCR MERKEZİ SANAT GALERİSİ ARALIK'89 Resim-HeyVel 19 Aralık B9-20 Ocak90 Ratınn Aksungur Erck* Alantar ÖzdemırAltan Koray Anş Hale Arpoooğlu Mustoia Aia Tomur Atagofc Bedri Baykam AdranCoket Sefmo Güıbüz Ergininar Husamertîn Koçon Zekai Oımona VusuttaMak Sevhun Topuz ÖmerUuç Buyukdcra Cad No 38 Meadiyeköy 1750910 STUDIO ART'IN SEÇTIKLERİ 1 Ocak-30 Ocak IsNkKI Cad Narmanlı Turdu 390 3 Türvel Beyo^lu 145 59 07 AI.MELEI^I ANKARALI RESSAMLAR SERGİSİ 2-24 Ocak M>pa»y< »ytar Cad. Nll Apt. 24/t L*«ent 1(9 80 14 G A L E R İ BEYTEM BEYTEM RESİM KOLEKSİYONUNDAN SERGİLER 1 12 Ocak-2 Şubai Ştşii 131 23 00 AEDPA JfaBTekstilbank Sanat Galerisi AÜ DEMİR 3 Ocak-22 Ocak Hiısrev Gered« Cad 126 Tesnkıre Meydanı 136 12 79 TEM SANAT GALERİSÎ HEYKEL VE DESEN 2-27 Ocak 1990 RAHMİ AKSUNGUR, TAMER BAŞOĞLU SALİH COŞKUN SELAAA GÛRBÜZ AYTAÇ KATI, ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU GELECEK SERGİ ADNAN VARINCA Resim Sergisi 30 0<ak-28 Şubat 1990 Kuyulubostan Sokak No 44/2 Nımet Apt. Nışantaşı, Tel: (1)147 08 99,147 97 56 DI/HACT ARTDECO MOBİLYA ve AKSESUAR GALERİSİ Akkavak Sok Tunsman Çjrım 18 Nı»antası14627 38(K>tOCoparkıA1M MÜRECCEL KÜÇÜKAKS0Y Resim Sergisi 20 Ocağa Kadar Erenkö» Is Sanat Galehsindc ?um lurlc htrıin 12 00-19.00 »nı 356 01 68 BALABAN Resim Sergisi 23.12-89-23.01.90 SflttflT Q?ILERdS3 40. Yd Kutlaması SHLIST OLMAK İSTEYENLER resim yetenek sınavı ile öğrenci almacak Ön kayrt: 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarihi: 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi GRAFIKER OLMAK İSTEYENLER resim yetenek sınavı ile öğrenci almacak Ön kayıt: 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarihi: 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi (OPERA) SANAT C A ı E • ı s • SALJH ACARResim Sergisi 8-27 Ocak Etap Mırmara Melı Yanı Opera Is Hjnı Taksım 149 92 02 GORBON SANAT GAfERlSr UMUR TURKER RESİM SERGİSİ I I Ocak - 31 Ocak Î990 • İmza Günti - Kokteyl 20 Ocak Sa.: 16 00-18 00 arası MOhflnlar Cad. Akmar P~»»|ı Mo: 70/1 KadıkOy J47 00 09 ERENKÖYSANATKÖŞKÜ3854131-32 . ~^^~ >~~* v . ^ _ , . _ _ TESVtKÎYE 1.30 66 17-140 56 50 I TES\İKİYE 130 66 17-140 56 .50 Sergi Duyurularmız İçin 146 97 38-132 64 26 LOKANTA-BAR Duyunılannız İçin PERA 146 97 38 - 132 64 26 CAFE-BAR Her gün- ERKİN KORAY ile müzikli saatler Muatiim Naci cad. 71/3 Tel: 160 51 99 KARE BAR Z A M A N A İS A H İ P | OLDUĞUNUZ Y E R SANATEVI 1 BAP p rogram surekhd Şömine başında yenı yılın canlı Müzik Programı Çarş EVREN; Nostaijık vokal gıtar dinletısı Perş OLl's; Jazz Band Cuma SlNATRA's; Jazz Duo KUBILAY SEZEREL; Keyb TAYLAN ERLER;Trompet-Vokal Ctesi FIRUZ; (Bdn "ONE MAN' SCPER vokal dınletısi tstıklalCad BalyoıSok 25/î Gamsız Apı IDostlar Tıy bır Os! sok I Tel 152 38 57 r .Sadece farklı olduğumuzu î-^s. sövlüvoruz!.. - Rez.: 52643 44 Yerebatan Cad. Salkım Sögüt Sok. No: 18 Sultanahmet Moda da sakin bir köşe ÇÎGAN özgün Müzik UDile eski îstanbul Şarkılan Moda Cad No: 239 Tel 345 84 74 Restaurant-Bar Öğlen LİDYANIN PİYANOSU akşam yemek ve dans müziği Eskı Beyoğlu'nu yaşamak ısleyenler için Piremici Sok. Baro Han Kat 7 Tünel 145 16 56-151 16 42 Pazar-P tesı-Salı BÜLENT ORTAÇCİL Çarş -Perş -Cuma-C tesı •CÜNDOĞARKEN a r a s ı Ambiance * rez 358 49 30 • 358 18 70 Arnavutköy MERJHAEA BAR Müzikte değiştneyen kalite ve kişilik KOCATEPE 27 Aydır Boğaztn en güzel bartnda sizin için söylüyor... Haftanın üç gecesi Pazartesi 22.00-24.00 Cuma ve Cumartesi 24.00'ten sonra ÖZKAN TURGAY. ,w Arnavutköy Viıpur İskelesi Karşısı Tel: 163 23 0S-163 55 14 paptlkm bar S E R D R O S A p ı a n o b a r ördünüz mü, duydunuz mu, yaşadmız m\, Kosa bar jarkmı... Atmosfer, yemek ve canh müzik . ^ . . '/<\~'^y^\ Sadece Pazartesileri kapalıyız Ss_ /——-V I — ^ Bağarası Sok. 2/A Bebek Tel: 165 13 73 (Akbarlk ve Yapı Kredi Bankası Sokağı) f SEZAR'ın hakkı SEZAR'a» Bir maestro Elmadağ-ETANBUL 141 28 27 V I N G U L Eııler Nıspeıive Cad Akatlar Girişı Tel 157 37 68 R ristorante ROSA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle