27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 9 OCAK 1990 Uluslararası Mimarlar Birliği Konseyi toplandı İsUnbul Haber Servısı — Yu rutme konseyi tstanbul'da topla- nan Uluslararası Mimarlar Bırlığı (IUA) nın, 19%'dakı genel kuru- lunun Turkı>e'de vapılması ıçm Turkı> e Mimarlar Odası gınşımde bulunuyor Uluslararası duzeyde 1 mılyon mımarı temsıl eden IU A'run Turk İslam Eserlen Muzesı'nde dun başlayan konsey toplantısında Turkıve Mimarlar Odası Başkanı BoraAkçan ' Bıriıgın 1996vılın- dayıpacagı genel kunıl (oplantısı- nın Turkne'de \apılmasına talı- bız Bu 15 bın kışının Turkı\e">e geimesı demektır L Ikemızın tanı- ümı ve dostluk baglannın gelıştınl- mesı açısından çok olumlu olaca- gınaınani)oruz Herfırsaltakon- sevebutalebımızııletoonız An- cak resmı başv uruj u 1990da Ka- nada da japılacak olan genel ku- rulda >apacagu' dedı Konsey toplantısının Turkıye'- deyapılıyorolmasırunTurkıye'nın kulturel değerlerının tanıtımı açı- sından bır fırsat olduğunu behrten Akçay "^unanıstandelegesının bızım hakkımızdakı on )argılan verdıgımızbılgıleriedeğıştı Onlar da artık bızım konsc> uvelığımızı des(eklı\orlar dedı Leyla Sayar'ın güvercinli basuı toplantısı Çevredekı herkes heyecanlı, kadın elını kaldırıp "şımdı" dıyor, "Kıtapların oraya geçelım" Otede onceden hazırlanmış bır masa var, ustunde kıtaplar, kadınm yarunda çocuk, sepetın ıçmde guvercın. Kıtabın adı 'Murşıd'. Yazan Leyla Sayar. Bır zamanlar Turk sınemasında yaşayan, acı çeken, sevışen kadınlann sınvgesı gıbıydı. Yıllar sonra gene çekıcı, gene çevresı ınsanlarla dolu ama değısık bır dunyada Sayar, Ejup Sultan'da kıtabını ımzaladı (Muharrem Aydm) IŞIL OZGENTURK Sıs, Eyup Sultan Camıı'run av lusuna, topal leyleklerın ternbel tembel dolaştığı kutsal turbe bah- çesıne, mezar taşlarının ınce ışlemelenne usulca ınmış Sessız- lık daha da koyulaşmış Tek tuk ınsanlar sısın ıçınde bır görünup bır kayboluyorlar Sıs, Eyup Sultan'ı bır masal dunyası kılmış Bırden bu masal dunyasının kapısı aralanıyor, bır kadın ınıyor arabadan Ayak bı- leklenne dek ınen ıpek gıysısı, ıpek başörtusüyle bır kralıçe eda- sıvla ağır ağır ılerhyor Elınde be- vaz çıçeklerle dolu bır sepet, se- petın ıçınde gene be>az bır guver- cın Ağır ağır ılerlıyor Hıç bo- yasız yuzu guzd, uzun gıysılen be- denının çekıcıiığını pek gızleyemı- >or Ağır ağır ılerlıyor Kadının çevresını ansızın genç yaşlı, kadın erkek heyecanlı bır grup kuşatıyor Kadının murıtle- rı bunlar Kadının eh dokundu- ğunda göğsundekı kıst yok olan lar, beyın kanaması geçırenler, unıversıte sınavlannı kazananlar Kadın, çevresını kuşatan kalaba- lığa usul, ama otorıter bır sesle âdeta emredıyor, "Açılın bir daki- ka, basına >ardımcı olalım." Sonra sekız dokuz yaşlarında bır oğlan çocuğunu elınden tutup öne doğ ru çekıyor Beyaz takımları ıçın- de oğlan çocuğu heyecanb, cebın- den gene beyaz bır bayrak çıkarı- yor, bayrağın ustunde sevgı, barış ve ozgurluk yazılı Enteresan bir vaka Çevredekı kadın erkek herkes heyecanlı, kadın elını kaldınp, "şimdi" dı>or, "Kılaplann oraya geçelım." Otede önceden hazırlan- mış bır masa var, ustunde kıtap- lar, kadın yanında çocuk, sepetın ıçınde guvercın, kıtaplarını ımza- lıyor, kıtaplar kapış kapış Kıta- bın adı, Murşıd... Yazan Leyla Sa- yar. Bu son derece yumuşak, ken dınden emın kıtabını ımzalayan kadına bakıyorum, bırden onun en sevdığım filmlennden bırı ge lıyor aklıma "Suçlular Aramız- da." Yonetmen Metın Erksan, Le>la Sayar'm erotık çekıcıiığını bu filmde sonuna dek kullanmış tı Ekrem Bora'yla bırlıkte oyna dıklan se\ ışme sahnesı Turk sıne- masının en erotık sahnelennden bırı sayılır Leyla Sayar, sınema nın Nenman Koksal, Çolpan tl- han, Sezer Sezın ekolunden gelır- dı O, yaşayan, acı çeken, sevışen kadınlann bır sımgesı gıbıydı Yıl- lar sonra gene çekıcı, gene çevre- sı ınsanlarla dolu, gene guzel ve kendınden emın, ama değışık bır dunyada "Neden, nıçın" dıye so- ruyorum kendı kendıme. Leyla Sa yar, sorumu hıssetrruş gıbı yuksek sesle yanıtlı>or "Evet, ben ente- resan bır vakayun. Bır kere ben sa- natçmm, dans ettım, so\uodum ve şımdı ınsanlara sevgı, şefkat. dostluk dağıtıyorum Dıne ınanı- >orum Dının sevgı olduguna ına- nı\orum, ınsanlar dınsız olamaz çunku sevgısız olamaz Venu- zunde butun ıdeolojıler bıtecek, sadece Muslumanlık kalacak, ına- ruyorum.. Ben bunun ıçın ugra- şı>orum." Masalın kraliçesi Murıtlen hayranlıkla dınhyor onun konuşmasını, ama murıtler dışında ınsanlar da var Eyup Sul tan'da, özellıkle çarşı esnafı, yaş- ları da otuzun ustunde, hemen hepsı bır Leyla Sayar fılmı gor muş Bırden saldınyorlar, ılla bır kıtap, ılla bu- fotoğraf ıstıyorlar Leyla Sayar çareyı arabaya bı nıp uzaklaşmakta buluvor, ardın da bır söylentı kalıvor, "Masal dunyasına bır kralıçe geldı, ılgınç bır basın toplantısı yaptı ve gıttı" EREKLI TELEFONLAR • Pattsiaaat 055 • ktfatyt 000 . 066 527 57 00 m172 13 73 74 75 ve 088 • tSKİanzı 068 • SAfiLJK. HmrAell. 077 Sajbk m«gmjy 511 89 18 Cwıahpam T r 588 48 00 Çapa T*: 525 92 30 ttarvara Tıp 340 01 00 Haytte»»*a NIMMM 345 46 80 StfJI Etf* 131 22 09 Tatoaa hkyarta 152 43 00 S» SMutya: 588 44 00 SSK OkmytoM 132 30 00 SSX Goıt^e 358 67 60 • TMFk TnflkfatoUd. 176 24 14 (Ist). 356 04 65 86 (Kadıkoy) MfecTraffc 377 22 07 (E 5) 356 04 86" (Sehinçi) 314 36 (B Çekmeıe) • THY k ItttUr 573 13 31 Dı* HartUr 573 04 33 Santral 574 73 00 RennatfM. 573 35 25 • DDY SiıtKİ DaatfM. 527 00 50 Hfm l ) « q « . 338 30 50 UioVm 152 10 15 Kattdy: 339 46 48 SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERI STEVEN SPIELBERG'DEN zaman kavramım altüst eden bir kurgu bilim filmi... lards.SÖOoalrtasloamal Suadyı-ATUUfTiK (355-4370) 11-00 13.30 1600 18 30 2130 Kld*Ay-AS (336-0050) 111» 1330 1600 1830 2130 BakK*0y74 (572-0444) 1100 13 30 1600 1830 2130 B«yo0lu-ATLAS (143-7576) 1200 1415 1630 1845 2115 Akj«»»-«RlSTAL<588~U53>11.30 1330 1530 1730 1930 2130 OlştH^ YimUBCAK (161-0191) 12-00 1415 16,30 1845 2115 Aflkm-MtTTROPOL (125-7478) 12^15 1430 1645 19-00 2115 Adm-SUN (13-1061) 1130 1415 16.45 1915 2115 |Pl'NITEI:>[NTH<NATIONALP1CTlRES A UMVERSAL PCTJfff • Ünlu Jazz'cı CHARLIE PARKER ın Hayatı •* Y S n e t m e n C L I N T E A S T W 0 0 D FOREST • DIANA WHITAKER VENORA • 1988 Cannes F Im Feslıtâlı En lyı Aktcr VI • Ses Kalıta Ustun Tekmk Orfufc • fn lyı Yonetmen GOLDEN GLOBC Beyoğlu FİTAŞ CEP SALONU 149 01 66 I I 30-14.45-iaOO-21.00 • Bu tılm 29 Ocak a kadar oynayacaM f AYŞE ROMEY-UWE BOHM ŞENERŞEN YAıwtnwn: HARK BOHM Beyoğhj LALE 149 25 24 11 3O-13 3O-15 3O-17 3O-19 30-21 30 IfMme PENTA FİLM 151 09 80-149 57 05 comrerr HOFFMAN MODEIKK AİLE BAfiLARI FAMILY BUSINESS S Yon SıdneyLUMET < Beyoğlu DUNVA 1499361 p j HarbıyeAS 1476315 KadıköyOCAK 3363779 Bakırk vREKK 5'218 53 DZENFİLM 'DEN HAFTANIN FİLMLERİ KONTROLSUZ TUTKUNUN CERÇEK HIKAYESI OV9 HAFTAW M Z. W E E K S KIM BASINGER-MICKEY ROURKE YÖN: ADRIN LYNE u StNEPOT 14) n 71 1200-14.15-16-XM4JS-21.00. Kod*Oy MOOA » 7 01 21 11 0O-13XH6.0O-190O-21 JO THE nvnl SİNEKII Eric Stottz-Daptine Zunıga Yön: Chns Walas 9<ll StTI 147 69 47 11 00-13 30-16 00-18 30-21 30 Kodikey S0«YYA 3 U U I 2 1100-1315-15 30-17 30-19 30-21 30 ÇintHfUlot $AFAK 516 26 60 11 00-1300-15 OO-170O.190O-21O0 HÜRKANSYLVESTER STALLONE PonootH İNCİ 140 44 »S 11 00-1Î J0-14.0ai8.30-21 15 BRUCE WTLLIS OİHAKİT GİBİ DIE HARDZOR ÖLÛM ALANRICKMAN ALDCANDER GODUNOV Yön: John Mc Tiernan 22 OCAK'ta Öcüler, böcüler.. Cinler. periler... New York u bastı hayalrtlerl.. ŞIMDI BIZE DE GELDİLER... HAYALET^AVCILARIII GHwSTBUSTERSII HMODHAM6 B^O*kjEHEK1M»4 3«120C 14 15 16J0. ia*6. 21 0C KaM«yllEKS33601121200 14 1İ «JO 18.45 2115 TopkapSUI)523(7121 X 1145 1600 «.15 2045 XksvıyrLDC5a9ei3>11^0 14X0 16.30 1900 M 15 •*»*6yRENK5ttMK1iao 13.00.15.00 17X 1900,21 15 AfltnAKÜtt 1277«M 12.15 «30.1645,1100 2145 bnw I2MİR 21 42 61 12.15 14 J0 16,45,1400,2115 Ç 0 R TANITMAVAKFI Kültür Etkinlikleri U M 1 fAKFI I ılikleri I O Y U N 2 B 0 L U U BUHO / flNlff MlHİ SE2 a e»öc«» '. lv« 0,?t» • i l ı l EHEN Yer Harbıye Kenterler Tıyatrosu Tarıh 22 Ocak Pazartesı Saat 19 00 ve 2115 DavetıyeRez 3487238 Hemşehrımız Sayın Cucenoğlu nun esennı bırlıkte ızlemekten mutluluk duyacağız BAKIRKÛY BELEDİYE TtYATROSU HALDUN TANER ZİLLİ Çalgılı Şarkı/ı Gülünçlu Ibret Yöneten Taner BaDas AdUe Na^il Kultur Merkezı Tel 5 7 2 6 4 3 3 Cum»2O30 Clesı Psar 15 0O-1LB0 ABDULLAHŞAHİN NOKTA TtYATROSU Yazan Muzafler izgu Çar, 15 30 2100 (H«lk guoü) Pet; Cum. C 1«ı 21 00 C K>< Pııar 15 30 P u ı r 18 30 Akyıldız tatoıı Baharry» Cod 347 27 00 PERA 146 97 38-132 64 26 DORMEN * TIYATROSU istiklal Cad No-140 Tel 1511865 66 Ferhan Şensoy un SOYUT PADİŞAH Fars ı ali * Cum» 21.00 C lesi-Paur 15-30-18 30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy 500 Oyun 15 30 P»! 21 00 BEYOGLU KÜCÜK SAHNE 143 64 17 144 43 21 Ferhan Şensoy un ÎSTANBUL'U SATIYORUM MOnlr özkul Eral GOnaydın 250 0>UI1 S«lı 21.00 Ç«rs. 2100 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN CÖZÜNE CÖZLÜK Yön Rasım Oztekin Muz. Arif Erkin P t«tsfc 21 00 dusUur tiuutro5iı"144 8137 Cun Ctesı 15 00 1(«a. Pazar 15 00 AHMET UGURLU HERŞEYE KARŞIYIZ Komedı Pongaltı İNCİ SİNEMASI 140 73 00 60NUL ULKU GAZANFCR OZCAN TIYATROSU 7 YIL SONRA C tes 21 00 Pazm 15 00 19 00 Komed 3 pmde 7 t.blo 100 oyun KİRALIKDAİREÇ ^ t C l 2 1 0 0 Cunla2100 Kom«di 3 p«rd$ P lesi Salı oyun yoMur Tel. 146 80 91 SİNEMASEVERLERE ÇOK OZEL BİR FİLM BtR SEVGt FÎLMİ JEAN JACQUES ANNAUD —- «GÜLDs ADI-nın vönetmenı Beyoğlu FİTAŞ 149 01 66 Suadiye ATLANTİK 355 43 70 12.00-14.15-16.30- 11 00-13 30-16.00- 18 45-21 15 18.30-21 30 ATATÜRK KULTUR [V1ERKEZI Oğiunuz eşctnsei olursa ne yapctmnız Bu yaraya parmak basan btrJİltn ACILAR PAYLAŞILMAZ Yön: ESER ZORLU KADİR İNANIR - BETÜL AYTAÇ 12 00-14 15-16 3CH«.45-21.00Ctwi-PaıcT 12.00 ıaam yokluı MUT KENT OYUNCULARI DAKTİLOLAR MLRRAV ^CHISGAL HARBİYE KENTER TİY Oyun Tek PerteSalı 19 00 ırl 146 3-> S9 TE^ 148 60 91 Sall210OCt«K 1800 BLeüer Oişede ve Valütoramada SON 9 OYUN Alefcsondr Golln I ŞAFAK Y1LDIZLARI \ Oyun ikl Bdum 2 lurttçsjl Be4gi PAKSOY | Yön Yıldız KENTÎR e Cumo 18 3O(Wx*rtmU) = Cuma 21 00 J Ovnnun hakkı ONK Ajanslan alınmışıır GİŞEMİZ AÇILMIŞTIR BİŞEY YAP MET Yazan Aziz Nesln 20 Ocak 1S.00 21 Ocak 15,00 BİLETLER SATtLMAKTADIR Tı Yıldız Kenter BEN ANADOLU Yazan Güngör Dilmen 21 Ktl 15" 2" ıcm ı s " el 146 3S 89 TEVFIK GELENBE TIYATROSU 336 2103 **** KİMİ SEVERSE 3 penle Yomn MutiHeyen Vöoeten levflk Gslenbe D«ko< EndefVigıt Kostum Somo Gelenbe Kof«oajaf! Deniı It/guneı LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazan. Oktay ARAYICI Yöneten: Nurhan KARADAĞ MOzllc Yalçtn TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çar> -Per^-C lesı 21 00 Pazar 18 00 Harbiye KENTER Tiyairosunda 146 35 89~ Bır LİVANELİ Fılmı RUTKAY AZIZ • UĞUR POLAT SiS16. HAFTA ASU ALTAN • SEVTAP PARMAN MENDERES SAMANCILAR 26 ANTAİYA FİIM FKTİVAİİ • EN M İKİNCİ FİLM • EN İYİ YARDIMCI EBKK OYUNCU • VA0.ENCIA ALT1N PALMİYE • ALTIN ANTteONE ÖOOlO Bakifkoy KARYA 542 11 72 11 00 13.30-16 00 18 30 21 00 Glasnost Perestrp^B. Berlın duvan. llalta arvea soguksaTaşmsonu. Ve... Im kez çok farklı bir Bond. 4. HAFTA JAMESBOND007 r TIMOTHY DALTON UCENCE TO K1U ÖLDÜRMEYETKİSİ Stn*ıı«TLU " l î i 130- 4 0O.C30 1900-21 30 USKiy^RUTU 588 44531 u 30 1400-1C» 1900-21 30 «J*UY «S 336 (»SCI 10O 13 30 1600 16 3(^2130 Beşıktaş YUMURCAK1610191 Sınemada teknığın mucızesı 1buch8tone Plctnres >e Steven SpJeHnrs sunar 8 HAFTA Bır Robert /cmetkb fılmı BAırkoy SİNEMA-74 572 04 44 ! 1 00 13^0-16.00-18,30-21 JO KSM-KADtKÖY KÜLTÜR SANAI MERKEZl 346 01 42 349 09 83 12 00-14 15-16 30-19 00-21 15 B E Y O G L U S İ N E M A S I 1 5 1 3 2 4 0 1986 Berlın Festıvalı 2 HAFTA Alttn Ayı odulu Yonetmen: Reinhard HAUFF btıklai Cad No 140 Jl (Atlas Sın karşısıi f Seanslar 1200-14 15- 1630-1900-2115 B aad e r - M e i n h o t Yeni Kopyasıyla istanbul devtet ooera ve batesı jrrjrnrRK KÜLTÜS MERKIZINDE Pl Çaykovskı MAÇA Kiy.ı opera 3 perde Orkestrj Şefı ELŞAO BAGIROV Sahneye Koyan AYOIN GÜN 16 Ocak 2 0 0 0 de 20-27 Ocak 6 Rossını SEVİL BERBERİ komık opera 2 perde Orkestra Şefı RENATO PALUMBO Sahneye Koyan YEKTA KARA 18 Ocak. 20.00 de HSchmıdt FANTASTİK mu2İkal 2 perde Ortestra $efı ve Ptyano SEROAH YALÇM Sahneye Koyan AYTAÇ MANİZADE 19-26Ocak I93ffda K Karayev NİÇİN? bale 2 perde Koreograd ve Sahneye Koyan OYTUN TURFANDA Orkestra Şefı ve Muzık Duzenleme ELŞAD BAGIROV 17 24 Ocak ZaOOTde VVAMozart SİHİRLİ FLÜT opera 2 perde Orkestra Şefı MANFRED LUTHER Sahneye Koyan. YEKTA KARA 23 Ocak. 20.00 de F J Breuer YEDİSİ BIRDEN çocuk muzıkalı 2 perde Sahneye Koyan ONDER GOKSEVEN 20-27 Ocak 11 00 de BSnler lemsılden ık lutı onct * K M gıtderımle Suadiye Tıks m VlkkOfMU ve Pmgjltı Cencier MıgKilannU Bak rkoy B loy Smlt »trktıı nılt CHlcijHlıkî, twı;nı turnunlı sılı» cıkıuktnhı Gist M 151 56 M [7 h*| 254 ORTAKÖY KlLTtR MERKEZİ HARR1S0NFÖRD SEANCONNERY saıı fıimdi IndıaiB Jem'm Turkıve Masal Gerçek Tıyatrosu UÇAN SEMSIYE HER CJESI PAZARTtOO AKTfJLOZ PASAJBAHA«YE TH_3472700 YEDITEPE OYUNCULARI P» « ' 5 Curra 1* SO 2 C les 8 30 Pa2ar 5 30 PİEJUtETTE BHl^SO Yılın En $ık Komedhl Ç FUSUK [HIUL»« Muz e«ı«T/cı« •rto;««« c«m« v nAi_K 345 60 GENÇ-SEYİRCİ TİYATROSU Pantolonlu Bulut MAYAKOVSKİ Yığrt Tuncay 24 Ocak tan ıtıbaren Ç»r» 16.00 Pıar UU0 Dostlar Tiyaılro*u nda 144 81 37 AVŞAR FİLM WIHI HACKMAN DAFOE OSCAR ÖDÖU.0 • YIUN EN İYİ FİLMİ MISSISSIPPI MISSISIPI6. YAMYOR OfUOti Beyoğlu LAL£ 149 25 24 11 30-14 0O-14JO-19 00-21 30 KodHcoy KADIKPY 337 74 00 HOO-1330-160O-183O-21J0 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU IAKSİM SAHNESI (149 «9 44) (Sal ÇotJ 19»Pef Cum 2030- Cmt 1500 1900 Pca. 15Ü0) Laigt Pirndclta ALTI KİŞİ YAZARINI ARIYOR (tvıren Gfcıûl Cıpın Yonettn Ctn Sarzıp 1 Ocak AKM BOYOK SAION (151 56 00/254) (Cmt 2 1 » P O J 1409 1900) LMnarıJ Bernıuın BATI YAKASININ HİKAYESİ «l»iııt Anmt L»rwtı Azıı Ntsın YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yineln Ken» l«ık Muzık Tinur Selpık YSMitn taıcrlMu Korngrıfi Schılht HrctıtmM Orkatrı $cfrtotonTon«ur 20.21 27 28 Ocak AXM OOA HYAIROSU (151 56 00/264) (Sucı 1900 Mol 1500) Ktnanltık BEBEK UYKUSU YonelMl Kttu» l?ık Kıenyı KalegvapuUı ODİSSİNBAD Çtvirtn Sulı B02 Yroettn Fıık Ertenır Tur» OOaaıglıı GARDİYAN YiMlM: »lev S«ztr 2CL2l.27 28 0cık Salıh Kılyui PALYAÇOLAR Mıız k Btym»n Erif 20.21 27 28 Oc«k 111 001 Aynca Mel Sah« VokkCKanıa tokskn 151 15 71 VokkOTOmo Suadlye 360 90 90 Galtofio Dont|fno BüfCAu &S9 95 60 1104 »ttetlenmu h t 10lı Ifct hgfkîlık olorolı sotı?a tunulur NISA SEREZLI - TOLGA ASKINER TİYATROSU I S T A N B U . B E L E D I Y E b l ŞEHİR TiYATROLARI Turgut OZAK1VUN m MÜZİKAL KOMEDİ AH, ŞU GENÇLfR! Carş 15 30 Pcr; Cum* 21 15 C tesı 15 30-18 30 Pazar 15 30-18.30 BEYOĞLU KUÇLk SAHNE DE istiklal Cad 144 41 27-141 64 17 OUS foSfoft^Ul Haldun Taner ın GÖZIerımı KAftınm VAZıfemı VAftırım 2 Bolum M 341»! « 1S 30-21 00 Cuurtacf İS 30-21 M Puaı 18 3» AII P0VKAZ06LU TİYATROSU ÇILGINLAR KULÜBÜ Yözan Jean Poıret Salı-Çarj -fer} Cuma 21 00 Ctesi 1500-2100 POÎO» 1500-18 30 Sırasdvıltr T*sın\144 « 75 151 43 65 İ S T A N B U L B E l E D İ Y E S I ŞEHiR TİYATROLARI TİYATRO SEVERLERE DUYURU ŞUBAT AYI BİLETLERİ 23 Ocak Salı gunu Saat 10.00'da Clşelerimizde satışa çıkartılacaktır GİSELER Hoıb^e M. EftuŞrui/Fafih •e«ot Nurl, Ojkûdor Muıahlpzade Calal/Kadıkoy Haldun Tamr/kıksim Sanat Galsıisl/Vakkorama Iakılm-Sijodiye/7 Beven OyungOntort Salı 20 30/Çarf. 15.00-20 30,'P«-Cuma 20.30 Ctcsl 15 00-20 30/Pajaı 15 00-18 30 Hafbîye M Crtuğrul Sahnesı (140 77 20) E Re«ıt BEY/C Resıl REY LÜKÜS HAYAT Yooelen Haldun OORMEN |16 Ocak Sıh 20.301 Yljar KEMAL AGRIDAfil EFSANESİ Fotin »çşo* Nun «hnesi (S2* S3 tO) Alı TAYGUN |I718-19-20 Ocık) «nücphına/Gencjy GURÜN KUŞLAR Yondtn HıTdun DORMEN 121 OcakPazır 150&1B.3O) COCUK OYUNU »drian MITCHEL FAREÜ KÖYÜN KAVALCISI Turkçesı Sulsun KINAL Yonelen SAVAS OMCR [Ctesı Pazar 11 OCde) Cf f IIYATtOSU İ140 77 20) Sa I FAIK Sîvas DINÇtL MERAKUSIİÇİN YonsleK HJC t KO Kodıkoy Hci<Jun Tan« Sahnesı (34* 04 43) AÇ SINIFIN LANETİ Turkçesi Pınar KUR Yonelen Tunç YALMAN (IB-17 1B-19-Z0 Ocak) EugtmONEILL GÜNDEN GECEYE Turkcnı Gencay CURUH *onrtw Hakan ALTINER 121 Ocak I5.0O-18.3O1 Snt FAIK 'Snaj DİMÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE YDneten Macıl KOPER [16 Ocak Salı 2tt30| Memel BAYDUR CUMHURİYET KIZI Yoneten Caneyt TÜRCL 117 18-19-20 21 Ocak| ÇOCUK OYUMU Murat KARAHUSEYIN06LU BALON Yonelen Dogan BAULİ ICtesıPuar I I Cffde] Jeflry ARCHER SUÇLU MU SUÇSUZ MU? Turkcesi Filiz 0FLUO61U Yöneten Burcin ORALOELU |16 Ocak Salı 20.30) Cevat Felımi BAŞKUT BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN Yonelen Engın ULUDAG 11718-19-20 21 Ocakl ÇOCUK OYUNU TOml tltcl fENAV YILDIZd KRAL İLE AKILU SOYTARI rcnettn Salfh KALYON ICIes Pazar UOOdel GİŞfL» Horbfye M Eıtuğıul Fotıh »eıal Nun Dskudo Musohlpraa» Cslol'Kmiköy »a dun Tonerioksim Sanal Galerisl/VakkOfama TokarrvSuodlye 7 Etevon Oyun gOnMrt Salı »JO'Çar? M 00-20 10 P«f-Cuma 20-30 C l«»i 15 00 20 30,'Paıof 15 JO 18 30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle