27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 19 OCAK 1990 DÖVİZ KURLARI 19 OCAK 1990 Dövizin Cınsi 1 ABD Doları 1 B.AIman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılıni 1 Belçıta Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 İsyiçre Frangı 100 İtalyan Lıreti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dinan 1 Steriin 1 S.Arabistan Riyali Dövız Alış 2335.32 1375.33 1857 32 195 47 65.75 355 56 583.83 404.56 1221.02 378.37 1544.02 184.76 16.02 8019 09 3854.91 622.80 Dövız Satış 2340 00 1378.09 1861.24 195.86 65.88 356.27 585.00 405 37 1223.47 379.13 1547.11 185.13 16.06 8035.16 3862 64 624.05 Efektı' Alış Efektıf Satış 2332 98 1373 95 1825 94 195.27 64 63 352 00, 573.90 , 404.16 1219.80 374.59 1542.48 181.62 15.86 7882.77 3851.06 612.21 2347 02 1382 22 1866 82 196 45 66 08 357 34 586.76 406.59 1227.14 380 27 1551.75 185.69 16.10 8059.27 3874.23 625.92 ALTIN GÛMÜŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altn 22 ayar bılezık 18 ayar altın 900 ayar gûmûş Vakıfbank Altın> Ziraat Atönı M Bantası 1 Ons t TL lıttrtaffe Ort. Alış 206 000 227 000 31 100 27 300 23 325 435 175 500 174.500 413 50 Fra(«) = Satış 210 000 237 000 31200 30 400 23 400 455 176 500 176 000 413.85 4881 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6980 B.AIman Markı $ 5.7725 Franaz Frangı $1.9125 Hollanda Florini $ 1.5124 Isviçre Frangı $ 1263.97 İtalyan Lıreti $ 145.75 Japon Yeni $ 3.7496 S. Arabıstan Rıyali £ 1.6507$ SERBEST PİYASADA DÖVİZ A6D Doları 3atı Alman Markı Isviçre Frangı Hollanda Flonnı tngıfe Sterlım Fransız Frangı A Şılıni 100 İtalyan Lıreti S A Rıyali Alış 2335 1375 1540 1215 3860 403 195 182 615 Satış 2340 |_ 1380 1545 1220 3900 406 197 185 620 Dövız Int ($) = 2335.50 BORSADA MvtoHoMng AnadohıCam Arçe» Bagfas Bnsa ÇetkHatat ÇÎTSJ Ç BrtJrik OevaHoMıng tMMas E Başı Yatınm EgeB«wlık EgeGttre EnkaHoking EreO» D.Ç. Good-Ye* GObreFab. Gûney BkacıMt Hettaş tzmirO.Ç. tzocam Kartonsan Kav Kepez Elektnk KoçHoMıng Koç Yatınm Kordsa Korumj Tat. Kftytaş MakmeTakım Maret Men SantraJ Metaş Kasaş Otmuksa Otosan PınarSut febak Saıtaıysan Srtaş Trtetaş T l S (B) H T. Semens TŞışeCam T.S K.Bankası T. DemirD Yapı K. Bank Onzkse- 7000 10000 11500 20000 8800 12000 11750 14250 22500 16000 11000 19000 17750 3800 57X 14000 12250 2700 8800 10300 4650 14750 8500 23500 18250 27500 12000 10200 12500 10500 13000 9600 7300 2500 5000 14250 10750 9750 9500 28500 10000 11500 18500 4800 4400 28000 9800 6300 8900 5600 8600 ŞLEMLER 18 OCAK 1990 Bugûnkû 6800 9500 11000 18500 8200 11000 11000 13500 21500 15000 10250 17500 17000 3750 6200 13250 11500 2550 8300 9500 4200 13250 8000 22000 17250 25000 11000 9250 12000 10000 13250 8800 6600 2250 4500 13250 11000 9500 9200 27000 9500 10750 17250 4450 4000 27000 8900 6000 8100 5200 8500 BugOnkû enyttsek 7000 9500 11250 19750 8900 12250 11750 13750 23000 16750 11000 17500 18500 4200 6200 14250 12500 2550 8700 10750 4600 14000 8500 25000 18250 27000 12000 10000 12250 10250 14000 10000 7300 2750 5500 14000 11250 9750 9500 30000 9700 11500 17750 4550 4100 30000 10000 6100 9700 5700 9300 Bugunkû fetcın kapanış; mıktan 6800 9500 11000 19500 8600 11250 11750 13500 23000 16750 10500 17500 17750 4100 6200 14000 11750 2550 8400 10750 4300 14000 8400 25000 17500 25000 11250 9500 12250 10000 13750 9100 6600 2650 5200 14O00 11000 9500 9400 30000 9500 11500 17750 4450 4000 29000 9900 6000 9300 5700 9300 194100 600 7070 22400 145350 33971 163471 8400 320765 13000 25700 4900 38300 63670 2629 797459 14700 344300 83900 33900 96800 29117 158488 12580 20200 11832 24564 96425 67545 4200 4500 13200 19300 421600 278100 9200 44000 14580 156064 63905 13800 38598 19500 7040 1520 17770 81937 8600 132620 94150 36250 En cok sfo Yapılan fiy 6800 9500 11000 18500 8200 11000 11000 13500 22500 16000 10250 17500 17500 4000 6200 13750 11750 2550 8300 10500 4300 13250 8400 22000 17500 25000 11000 i 9500 12000 10000 14000 8900 7000 2750 4800 13500 11000 9500 • 9300 28000 9500 11000 17500 4450 4000 29000 9500 6100 9100 5500 9200 Ağiflıldı ortfıy 6800 9500 11000 18777 8314 11478 11240 13518 22383 16220 10360 17500 17482 4000 6200 13754 11827 2550 8370 10218 4310 13378 8324 22691 17672 25385 11184 9646 12028 10035 13732 8995 6918 2591 4793 13500 11056 9591 9305 28398 9518 11101 17401 4487 4030 28546 9634 6053 8889 5393 9040 ......5e4.J25.tl \afm km* ...J2MJ7 (Ow*i: SSM.1Z) S 43.M4.U6.5W ync 2t» ÇITOSAN, hükümeti çok terletecek Yürütmeyi durdurma kararının, satışın iptali ile sonuçlanması halinde, dogacak anlaşmazlıkta "Viyana Tahkim Merkezi"nin kararı bağlayıcı olacak. Türkiye, Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Ajansı Anlaşması'na imza koydu. Buna göre anlaşmazhğın çözümü Adalet Divam'nın atayacağı hakeme bırakılıyor. ÇİTOSAN'ı satın alan Fransız şirketinin ~ MIGA garantisi altında olmasının uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin canını çok sıkacağı belirtiliyor. ABDURRAHMAN YILDIRIM ÇlTOSAN'm 5 fabrikasımn bir Fran- sız şirketine satış işlemini durdurma ka- rarı hükümeti çok terletecek. Buna hü- kümetin Çok Taraflı Yatınm ve Garan- ti Ajansı'na (MIGA) üye olması ile Çt- TOSAN'ın satış sözleşmesinde anlaşmaz- lık halinde Viyana Tahkim Merkezi'nin hakemliğini kabul etmış olması yol açacak. Ankara 1. ldare Mahkemesi'nin ver- diği yürütmeyi durdurma karannın, Çİ- TOSAN'ın satışı tamamlandığından sa- dece yatırımlan ve yuzde 40 hissenin hal- ka satışını ilgilendirdiği bildirildi. ldare Mahkemesi'in verdiği yürütme- yi durdurma kararının satış iptaliyle so- nuçlanması durumunda Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı îdaresi (TKKOÎ) ile satışın yapıldığı Societe Des Çiments Français firması arasındaki sa- tış anlaşmasının 15. maddesinegöre, an- laşmazlık halinde taraflardan biri Avus- turya Viyana Federal Ticaret Odası Tah- kim Merkezi'ne başvuracak ve başvuru "Tahkim ve Uzlaştırma Kurallan" çer- çevesinde çözülecek. Tahkim yeri Viya- na, tahkim dili de tngilizce ve karar ise taraflan bağlayıcı nitelikte olacak. Bu satışta iptal karannın verilmesi ha- linde Türkiye'yi terletecek ikinci bir ko- nu da Bakanlar Kurulu'nun 7.10.1988 ta- rihli karan ile üye olduğu MIGA anlaş- ması olacak. Bu anlaşmada, taraflar ara- sındaki anlaşmazhğın çözumü Uluslara- rası Adalet Divanı'nın atayacağı hakeme bırakılıyor. Bu hakemin vereceği kara- rın uygulanması ise MIGA Anlaşması'- nın EK 4'teki 4. paragrafında şöyle dü- zenlenmiş: "Her üye verilecek karann, kendi mahkemesinin nihai bir yargısı imiş gibi kendi topraklannda bağlayıcı ve uygulanabilir olmasını sağlayacakür." İdare hukukçuları ise yürütmeyi dur- durma karannın ardından mahkemenin ''satışı iptal karan" vermesinin normal ve uygun olduğunu belirttiler. Bu konuda idare hukuku profesörle- rinden tlhan Özay, MIGA'ya imza atma- sının "olası bir satış iptali karannda" Türkiye'yi uluslararası alanda sorumlu tutacağını belirtti. Bu sorumluluğun sa- tış iptalinin uygulamaya geçirilmesini en- gelleyemeyeceğine işaret eden tlhan özay şöyle dedi: "Anayasa mahkeme kararlannın ye- rine getirilmesini öngörür. Devletin ulus- lararası alanda imzaladığı bir belge de anayasanın üzerinde olamaz. Sadece dı- şa karşı devletin sonımluluğunu doğu- rur."Prof.Pertev Bilgen ise.ÇÎTOSAN fabrikalarını satın alan Societe Des Çi- ments Français'in MIGA garantisi altın- da olması halinde uluslararası kuruluş- lar ve dunya kamuoyu nezdinde "Tür- kiye'nin canının çok sıkılacağını" savundu. îdare Mahkemesine başvuran millet- vekillerinden DYP'li Tevfık Ertuziin ise "Hükümetin vüriitrüğu blok satış yoluy- Fransızlar şaşkmlık içindePARtS {Cttmhuri>«) — Bölge tda- re Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma karan Sodete Des Ciments Français Paris'teki genel merkezinde "şaşkmlık" yarattı. Ancak şirket yöne- timi, satış muzakereleri sırasında her türlü olasıhğm gözden geçirildiğini. bu nedenle karardan endişeye kapılmadık- lannı ifade etıi. Konuyla ilgili gazetemizin Paris Mu- habirine bilgi veren Genel Müdür Asis- taru Bayan Maridle Desmarais şu şekil- de konuştu: "Karann hukuki vönlerini inceliyo- raz. Şimdilik resmi bir tepkimiz yok. Ancak şu ksdannı söyleyebüirim ki ka- rar bizitn için sürpriz leşkiî erti. Çün- kıi sadş işlemleri tamatnlafimış bulunu- yor. Yani hisseler tarafımıza intikal et- ti. Aynca Türkiye'de gerekii yapıyı oluş- turduk. Sözkşmeden gelen türa yüküm- lülüklerimizi yerine getirijoruz. Şdyle ki şimdiye kıdar herhangi bir işten çı- karma olmadı. 60 milyon dolaruk yeni yatınm yapıyornz. Bu yabnm, uretim ve ytnileme hedefine dönük olacak. Ay- nca hisse senetlcrimizin yüzde 40'ının İstanbul Borsası'nda satışa çıkarılma- sı hazırltklan devam ediyor." tdare mahkemesinin kararının uygu- lanması halinde ne şekilde kendilerini önceden garantiye aldıkları hakkında- ki sonımuzu ise şirket yöneticisi şöyle yanıtladı: "Sözleşme hükûmlerinin artnntılan aklımda değil. Ancak satış muzakere- leri esnasında tum olasdıklar elbette her yonüyk ele aliRraı^tı. Ayncakarar sa- tışın öznne <kffl biciminc yöneiik. " la özelleştirmenin hukuka aykınlıgının mahkeme karanyla tescil edildiğini" be- lirtti. Mahkeme karannı "talihsizlik" olarak niteleyen TKKOÎ yetkilileri ise ÇtTO- SAN'ın satış görüşmelerinde iptale ko- nu 54 sayılı kararı tartıştıklarını ve ka- rann iptalinin gerekmediği görüşünde birleştiklerini ifade ettiler. Yetkililer, mahkeme karannın blok satışları etkile- meyeceğini de savundular. ÇlTOSAN'ın satışının durdurulması karanna tepkiler devam ediyor. AA'nm haberine göre Başbakan Yıldınm Akbu- lut "ÇtTOSAN'la ilgili karann gözden geçirilmesini isteyeceğiz" derken, Ame- rika'da bulunan Devlet Bakanı Güneş Taner, "Bu karan Dunya Bankası ya da IMF heyetiyle konuştunuz mu" sorusu- na "Hayır böyle komik bir karan anlat- mak güç" dedi. Cumhuriyet Ege Bürosu'nun haberi- ne göre de, sanayiciler karan olumlu kar- şıladı. TOBB Sanayi Konseyi Başkanı Şi- nasi Ertan, "Bu diger özelleştjrmeler için de örnek olmalı. Ozelleştirilen kuruluş- lar öncelikle halkın malıdır. Önce halka sunulmalıydı" dedi. Özelleştirmede blok satışlara karşı olduklannı beürten EBSO Yonetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de "Öncelikle halka satış gerçekleştirilmelidir" diye konuştu. Memııra seııdika için imza kampanyası Kamu çalışanlarının sendika istemlerini içeren deklarasyon Ankara'da imzaya açılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Memurlann sendikalaşma istemlerini içe- ren deklarasyon yann geniş kapsamlı bir kokteylde imzaya açılacak. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, anayasanın, me- murların sendika kurmalannı yasakla- madığını belirterek, "Bütun memurlann, bir sendika kurmayı denemeleri pekala tutulacak bir yoldur" dedi. İstanbul, An- kara ve Adana anakent belediye başkan- ları, yasal bir engel yoksa, belediye çalı- şanlarının sendika kurabüeceklerini bil- dirdiler. Memurlann ve kamu çalışanlarının sendikalaşması için meslek örgütlerince oluşturulan organizasyon komitesi, ya- rın Demetevler Belko Lokali'nde saat 19.00'da geniş bir çağrılı topluluğunun katılacağı bir kokteyl düzenledi. Bu kok- teyJde, memurlar ve kamu çalışanlarının sendikalaşması istemlerini içeren bir dek- larasyon imzaya açılacak. Kokteyle, şu meslek örgüt ve derneklerinden temsil- ciler katılacak: "Türk Tabipler Birliği, Denetde, TMMOB ve baglı odalar, Türkiye Baro- lar Birliği, Veteriner Hekimler Dernegi, Veteriner Hekimler Konseyi Biriigi, Türkiye Ormancılar Demefi. Egit-Der, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Der- negi, Mülkiyeliler Birliği, Hemşireler Deroeği, Turkiye Ziraatçüar Derneği, Diş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği, Tek- nik Saglık Mensuplan Dernegi. Beledi- ye Çalışanlan Dernegi, Faal Demiryolu Memurlan Dernegi, Elektrik Teknisyen ve Teknikerleri Dernegi, Tapu Kadast- ro Teknisyenleri Dernegi, İlkoğretim Müfettişleri Dernegi." Kokteyle, siyasi parti genel başkanla- rı, bazj bakanlar, parti grup başkanve- killeri, milletvekilleri, 17 büyükelçi, ILO Türkiye Temsilcisi, öğretim üyeleri, bi- lim adamlan, gazeteciler ve kamu çalı- şanlan çağnldı. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, ça- lışma yaşamımn içinde işçilerle memur- lar arasında bir fark bulunmadığını, bir görüşe göre, anayasada değişiklik yap- madan da memurlann sendika kurabile- ceğini ifade etti. Anayasanın memurla- ra sendika hakkını yasaklamadığını, an- cak açıkça olanak verdiğinin de belli ol- madığını dile getiren Inönü, konuya iliş- kin göruşlerini şöyle açıkladı: "Sendikalaşmayı denemek, durumun ne olduğunu deneyerek görmek, bir yol- dur. Bu denemelerin sonucunu alıncaya kadar, seçimler yapılacak ve daha kolay- lıkla sonuca vanlacaktır. Ama şimdiden denemek bence düşünülecek bir yoldur. Çünkü anayasa bunu y asaklamıyor. Ög- retmenler bu konuda bir başlangıç yap- tılar. Bütün memurlann da bir sendika kurmayı denemeleri pekala tutulacak bir yolduı. tkn'dara geldigimizde, anayasa degişikliğinde yapacaklanmızdan birisi de memurlann sendika kurmasını kabul etmek olacaktır.'' istanbul, Ankara ve Adana anakent belediye başkanlan da, Cumhuriyet'in "belediyelerde çahşan memurlar sendi- kalaşırsa tutumunuz ne olur?" yolundaki sorusuna şu yanıtlan verdiler: Nureitin Sözen (istanbul Anakent Be- lediye Başkanı): Bu zaten parti politika- mızdır. Yasalar izin verirse onlan destek- leriz. Biz tüm çalışanlann sendikalaşma- sından yanayız. Selahattin Çolak (Adana Anakent Be- lediye Başkanı): Hukuki bir engel olma- dığı takdirde hiçbir mahsur görmüyo- rum, herkes, memurlar da, kendi gele- cekleriyle ilgili konularda örgütlenebil- meli, sendika üyesi olabilmelidirler. Top- luraun geleceğini tehlikeye düşürmeyen, şehrin menfaatini zedelemeyecek olayla- rın dışında grev de yapabilmeliler. Murat Karayalçın (Ankara Anakent Belediye Başkanı): Konuya ilişkin parti politikamız bellidir. Partimizin progra- mında tüm memurlann sendikalaşma ol- gusu vardı. Ancak, memurlann sendika- laşması, Türkiye'deki tüm memurlann sorunudur. PTT işçisinden sözleşmeye tepki Sürekli gazeteleri telefonla arayan işçiler, sendikalarına protesto yağdırdıklarını belirtiyorlar. PTT işçileri, özelükle geçici sözleşmeyle sürekli çalıştırılmaktan ve taban ücretlerin düşüklüğünden yakınıyor. DUNYA İMv Londra 1.6998 Mark 15145 ts.Rangı 145.72 Vbn 5.7785 F. Frangı 1.9175 H.Horini Tbkyo 145.66 Vten * Ûncekı kapanış BORSALARI değerlendir. AttM 18 0CAI (ons = 31.1 gr.) Ljondra: 413.60 $ Zûrih. 41330 $ Hong Kong: 41235 $ ' New York: - •ona Emttsteıi • "iökyo (Nikkeı Londra (FT-100) New York Dow 19M Dow) 36729.46 2340.50 Jones: 2659.13 YATIRIM FONLARI NE GETİRDI? betgesla* Iş Yatınm-1 Iş Yatınm-2 Iş Yatınm-3 Iş Yatınm-4 lnterton-1 lnterfon-2 lnterton-3 • lrrtsrfon-4 Iktisat Yat-1 Iktısat Yat-2 Iktsat Dolar Fon Iktısat Mark Fon Iktisat Ablım Fon Garantı Yatınm-1 Garantı Yatnm-2 EsbankFon-1 Esbank Fon-2 YKBYat Fonu YKBSektörFon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB Likit Fon YKB Karma Fon YKB Döviz Fon Vakrf Fon-1 Vakıf Fön-2 Vakıf Fon-3 Dışbank Mavi Fon 18 ÇHo* tarM 130737 140189 O9.m89 17.0150 iaO957 14.12.87 27.02.89 07.08.89 16.09B7 iaO2.88 08.02.89 2aO2.89 11.1239 22.1087 100389 16.1157 31.1089 021187 07.0388 070388 07.0188 070188 07.0188 02.0139 09.05.88 2404.89 18.10.89 2&06.88 ûsbank Beyaz Fon 10.0489 Tütünbank Fon Mıtsui Fon-1 Mıtsui Fon-2 Rnans Fon-1 Rnans Fon-2 Fınans Fon-3 Ziraat Fon -Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon 04.0788 15.07.88 20.1089 20.0389 20.07.89 18.12.89 09.1039 011139 08.01.90 02.01.90 0CAK1M0 Ç*H Dönkû onfHı oefui 10.800 20.000 10.000 10000 10661 9.960 9.959 11200 9.764 9306 9596 9.890 1ÛOO0 9576 9.731 10319 «000 10.477 9.785 1713 9.795 9.693 9328 9.294 10.000 48.279 10444 10057 20558 11.021 40.000 1O000 9.946 9.956 10428 10100 11397 10357 10.724 43.016 3Û144 11.484 10.000 33510 28538 14S23 13581 29.601 25.021 12.250 11.670 10510 32536 15.603 33.485 11.030 31364 25.155 52.169 24.913 21.249 25.209 12348 24.737 65.659 11.707 22.621 29.403 23587 90134 11.125 14.827 12598 10317 12.256 12.987 10472 12.081 43.053 30173 11.502 10.011 33549 28573 14341 13597 29.614 25.035 12.288 11336 10395 32579 15.627 33527 11.043 31891 25182 52.482 24.944 21272 25.240 12.396 24.769 65732 11.722 22.649 29.443 24.015 90.264 11.138 14346 12.614 10330 12322 11006 10482 12.096 0.09 010 0.16 011 0.12 012 012 0.12 004 0.05 031 -0.29 -014 0.13 0.15 012 0.12 0.08 0.11 0.60 0.12 011 0.12 038 0.13 011 013 012 014 012 014 012 013 013 012 054 015 0.09 0.12 İş-Sendika Servisi — Grev aşa- masında 20 bin PTT işcisi için inı- zalanan sözleşme, işçinin yoğun tepkisine yol açtı. Sürekli gazete- leri telefonla arayan ve sendikala- rına protesto yağdırdıklannı söy- leyen işçiler, özelükle geçici söz- leşmelerle sürekli çalıştınlmaları ve çok düşuk olan taban ücretle- rinin makul bir düzeye çıkanlma- masından yakındılar. Grev öncesi anlaşmayla sonuç- lanan 20 bin PTT isçisinin sözleş- mesinin aynntıları belli oldu. Haber-tş Sendikası ile kamu iş- veren sendikası TÜHİS arasında varılan anlasmaya göre 7 bin 500 lira olan 1. derece yevmiyesi 7 bin 800 liraya çıkarıldı. Diğer derece- lerdeki yevmiyeler şoyle oldu: "2. derece: 7 bin 900, 3. dere- ce: 8 bin, 4. derece: 8 bin 100, 5. derece: 8 bin 250, 6. derece: 8 bin 400, 7. derece: 8 bin 550, 8. dere- ce: 8 bin 700,9. derece: 8 bin 900, 10. derece: 9 bin 100, 11. derece: 9 bin 300, 12. derece: 9 bin 500, 13. derece: 9 bin 700." Tabanlan belirlenen bu derece- lerdeki yevmiyelere, 1 Eylul 1989 tarihinden itibaren yüzde 80 artı 334 lira günluk zam yapılacak. Bu zamdan sonra ortaya çıkacak yev- miyeye, yılbaşma 50 lira kıdem zammı yapılacak. Örneğın, 10 yıl kıdemi olan işçinin yevmiyesine 500 lira eklenecek. Sözleşmeye go- re birinci yıl ikinci altı ayda da yevmiyelere yüzde 40 artı 2 bin 334 lira zam yapılacak. Birinci yıl sonunda enflasyon yüzde 6O'ı aş- tığı takdirde, yuzde 6O'ı aşan kı- sım, birinci yıl ilk altı aylık zam- ma eklenecek. İkinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 25, ikinci altı ay zammı da yüzde 20 olarak be- lirlendi. PTT işçileri yeni sözleşmeleri için "Satıldık" sozcuğü ile tepki- lerini gösterirlerken özellikle çok düşük olan taban ücretlerinin sa- dece 300 lira yükseltilerek Türk- Iş'in geçen yıl aldığı zam oranla- rının eklenmesine karşı çıktılar. Geçici sözleşme ve iş güvencesi so- rununun çözülmemesini eleştirdi- ler. Kristal-lş Sendikası'nın eylemi ile ilgili "y«sa dışı grev" gerekçe- siyle işten tazminatsız atılan 22 iş- çiden 3'ünün başlattığı açlık gre- vi eylemi 7. gününü doldurdu. tş- ' çiler, işveren yanında Türk-lş ve sendikacılan da kendilerine sahip çıkmamakla suçladılar. Şişe-Cam Holding de dahil bir- çok işyerinde vizdte eylemleri ile bağlantılı olarak işverenin istedi- ği tasarrufu yapmayan işyeri he- kimlerinin görevlerinden uzaklaş- tınlmaya başlandığı öğrenildi. Doktorlar, Türk Tabipler Birliği- nin iş güvencelerine karşı önlem •jlması için girişimde bulundular. Izmir Cumhuriyet Ege Bürosu- nun haberine göre PETKlM'in özelleştirilmesine karşı Petrol-lş Sendikası'nın oluşturduğu komis- yon, kitle örgütleri, sendikalar ve partilerle görüşerek büyük katı- lımlı bir mitingin hazırlığına baş- ladı. Çalışma ve Sosyal Güvenh'k Ba- kanlığı, 25 yıldır "hava taşımacı- lığı" işkolunda sayılan Uçak Ser- visi AŞ'nin (USAŞ) "konaklama ve eğlence yerleri" işkoluna girdi- ğine karar vererek bu işyerlerinde 12 kez toplusözleşme imzalamış olan Hava-tş Sendikası'nı devre dışı bıraktı. Hava-lş Sendikası, bakanlığın Toleyis'in başvurusu üzerine aldığı bu tespit karanna tş Mahkemesi'nde itiraz etti. Dava- da ilk duruşmarun 19 şubatta ya- pılacağı bildirildi. S o n y| I İ ! l n n e n durgun dönemi y^şanan n a r e n c i v e pi^sası, üretici aleyhinde bo- zulmaya devam ediyor. Daralan piyasada sablamayan iıninün büyük bölumü agaçta kaldı ve topla- raa dönemi geçtiği için de dökülmeye başladı. Türkiye'nin en büyük uretim bolgesi olan tçel, Adana, Hatay ve çevresinde bugüne toplanarak pazara sürûlmesi gereken portakalın halen yüzde 50'sinden fazlasının ağaçta oldugu öğrenildi. Daha çok Dogu Bloku ülkelerine yöneiik narencive dışsatımımn bu sezon son yıllann en düşük seviyesinde gerçekleşmesi fiyatın alabildiğine diişmesine ve ürünün agaçta kalmasına yol açtı. (Fotograf: Mehmet Yapıcı) Tbkyo borsası bugünlerde 6 i i l i 9 Ekonomi Servisi — Tokyo Bor- sası'nda hisse senetlerinin son 3 günde hızla değer yitirmesi, "Ye- ni bir panik mi?" sorusunu gün- deme getirdi. Birçok uzman, şim- dilik bunun bir panik başlangıcı olmadığmı, seçimler ve enflasyon endişesi nedeniyle piyasanın "sinirli" olduğunu savunuyor. Tokyo Borsası'nda yılbaşından bu yana gerileyen Nikkei Dow En- deksi, son uç gunde 797 puan yi- tirerek dün 36 bin 729.46 puandan kapandı. Nikkei Dow Endeksi, ge- çen cuma da 653 puan birden düş- müştü. Sah günü Nikkei Endeksi 666 puan gerilemişti. Bu endeks tarihınin 6. büyük bir günluk dü- şüşü oluyor. Geçen yıl sonunda re- kor üzerine rekor kırarak 38 bin 500 puanı aşan endeksin hızla ge- rilemesi, yatırımcılann paniğe gir- mesine neden oldu. Ancak uz- manlar hızlı tırmanan Nikkei Dow Endeksi'nin "büyük bir düzelme" aşaraasında olduğunu, aynca seçimler ve enflasyon endi- şesinin borsadaki sinirli havayı hızlandırdığını söylüyorlar. Japonya Merkez Bankası yetki- lileri de düşüşün fiyatlann genel trende yaklaşma yelpazesi içinde gerçekleştiğini belirttiler. Bir hü- kumet yetkilisi de, düşüşlerin önemh bir sorun olmadığım ve ge- lecek hakkındaki belirsizlikler ne- deniyle "bekle gör" tavnnın sonu- cu olduğunu vurguladı. Ancak bazı uzmanlaı, daha ka- ramsar yorumlar yapıyorlar. Bir uzman, "Sonunda yatırıracılar borsanın gidişinden korkmaya başladılar" diye konuşurken bir- çoğu hisse senedi fıyatlannın aşı- n değer kazandığını söylüyor. An- cak bu uzmanlar, fiyatlann "ser- besl iniş" asamasmda olmadığım vurguluyor. Bu arada Tokyo'da dolar 0.14 yen değer kazanarak 145.66 yen- den kapanırken, Londra'da 1.6905 marktan 1.6998 marka yükseldi. Hollandadan AT için 'hayır' yanıtı Devlet Bakanı Ali Bozer'in üyelik için Avrupa ülkelerini ikna tum sürüyor HALUK BAKIR LAHEY — Avrupa Topluluğu Komis- yonu'nun Türkiye'ye ilişkin raporundan sonra, üye ülkeleri kapsayan "ikna tu- ru"na Ali Bozer'e ilk "hayır" yanıtını Hollanda verdi. Hollanda Dışişleri Ba- kanı Yardımcısı Piet Dankert, dün Ali Bozer ile yaptığı görüşmeden sonra yap- tığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki in- san haklannın kötü durumunu "üyelik istemine olumsuz yanıt verilmesinin baş faktöni" olarak gösterdi. Bozer ise gö- ruşme sonrası yaptığı açıklamada, Dan- kert "in açıklamalarına değinmedi ve sa- dece Türk tarafının göruşlerini tekrarla- makla yetindi. Federal Almanya'da Dışişleri Bakanı Hans Dielrich Genscher ile görüşerek başladığı "AT üyelerini ikna tunT'nu dün Hollanda'da sürdüren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Baş- bakan Lubbers ile Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Dankert ile görustü. Bozer göruş- melerden sonra basına yaptığı açıklama- da, Hollanda tarafına, AT Komisyonu Raporu'nda azınhklar konusu, Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri ile Türkiye'nin ih'ş- kileri arasında bağlantı kurulmasmın ra- hatsızlık yarattığını anlattığını soyledi. Bu arada üyeiik müzakerelerinin 1993 yı- hnı izleyen en kısa sürede başlatılması yo- lunda AT'den güvence istendiği de Bo- zer tarafından kaydedildi. Bozer'in Dankert ile yaptığı görüşme- de, Türkiye'deki insan haklan konusu da ele alındı. Görüşmelerin bu yönünü de- ğerlendirirken, sorunun "Avrupa norm- ları, Türk mevzuatı ve uygulama" bakı- mından ayrı ayrı ele alınması gerektiği- ni söyleyen Ali Bozer şöyle konuştu: "Avnıpa'daki hukuki normlar açısın- dan baktıgıraız zaman, ortada bir tek 141-142 ve 163. maddeler var. Demek ki bu konuda ciddi bir mesafe kaydedilmiş. Yani, demokrasinin esasını teşkil eden kuvvetler aynlığı, hükümetler üzerinde iç adli ve siyasi denetim, dış denetim (Av- rupa Konseyi'nin denetimi) basın özgür- lügü gibi kriterter açısından bakıldıgı za- man bir ilerlemenin kaydedilmiş oldugu göriilüyor. Mevzuat açısından ise tutukluların avukatlarla gönişebilmeleri, idam ceza- lannın müebbete donüşmesi ve parla- mentonun af yetkisi üzerinde konuştuk. Onlar bu konularda biraz tereddütlü du- ruyoriar. Ancak ilerleme olduğunu da kabul ediyorlar. Üçüncü nokta. uygulama. Uygulama- da bazı olaylar oluyor ki, bunlar başka ülkelerde de oluyor. Ama bizde biraz faz- la, biraz az. Biz de bunlardan memnun değiliz. Butün mesele hükümetin, de- mokratik müesseselerin bu işe gösterdi- ği hassasiyettir. Hükümetin yaklaşım de- ğişikliği ve kararlı potitikası sonucu bu gibi olaylann giderek azaldığını ifade et- tim." Dankert'ten olumsuz açıklama Bozer'in, Hollanda tarafının Türkiye'- nin istemlerine naslı yanıt verdiği konu- sunda "net" aciklamalar yapmadığı dik- kati çekerken, Hollanda Basın Ajansı'- na görüşme sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dankert, Türkiye'nin AT'ye üye olmasının şimdi- lik mümkün olmadığım, bu noktada "hajir" yanıtı verilmesinin en önemh' ne- deninin "Türkiye'deki insan haklan ihlalleri" olduğunu açıkladı. Dankert, Turk ekonomisinin içinde bulunduğu kotu durum, yüksek enflas- yon oranını ve korumacı ekonomik sis- temin sürmesini "hayır" yanıtı verilme- sinin etkenleri olarak sıraladı. Dankert'in açıklaması, Bozer'in çıktığı Avrupa ge- zisinde, Türkiye'nin AT'a uyeliği konu- sunda yapılmış "açıkça olumsuz ilk ira- de beyanı olarak" nitelendiriliyor. Devlet Bakanı Ali Bozer, Hollanda'- daki görüşmelerini tamamladıktan son- ra dün gece İrlanda'ya gitti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle