03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yeni hhakıt düzenlemesi ile ilgili sorunlannıza süratfi çözüm Pamukbankta... Cumhuriyet66. Yıi; Sayı: 23496 Kurucusu: Yunus Nadi 600 TL. ( KDV<UMI) 19 Ocak 1990 Cuma İnönü yasaönerisinideğerlendirdl'Siyasalmaksatladin istismarı Meıııura clîıı dersi şokııYASA ÖNERİStNE İMZA ATANLAR, İÇERİK VE GEREKÇEDEN HABERSİZ Keçeciler: Benim imzaladığım tasan, din görevlilerine 2 yıllık yüksekokul eğitimi verilmesiyle ilgili bir projeydi. Devlet memurları ne yapacağını bilen insanlardır. Dineerler: İmza attığım yasa önerisini ben hazırlamadı- ğım için herhangi bir yorumda bulunamam. Bu konuyu, hazırlayan arkadaşlarla görüşün. Başka bir şey söylemiyorum. Akyok OlumJu görüş verdiğim yasa önerisi metninde memurlara din eğitimi verilrnesi hükmü yer almıyordu. Her insan, dini inancında ve kanaatlerinde serbest olmah. KAKAN AYGÜN ANKARA — 'Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü' kurulması ve bu kapsamda devlet memurlanna din dersi verılmesinı öngören ya- sa önerisi Ankara siyasi çevrelerin- de şok yarattı. Aralarında devlet bakanları Mebjnel Keçeciler ile Vehbi Din- çerler'in de bulunduğtı bazı ANAP'lı milletvekilleri yasa öne- risini içeriğinden habersiz olarak imzaladıkiannı dile getirdiler. Devlet Bakanı Keçeciler, "Be- nim imzaladıgım tasan Diyaaet İşleri memurlanyla Ugiliydi" der- ken, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol "Olamlu görüş verdiğim mctinde, memuriara din egitimi verilmesi hükroü yoktu" dıye ko- nuştu. Tasanya imza atan,ANAP milletvekilleri tsmet Oktay ve Sab- ri Aras da boyle bir tasarıyı inı- zaladıklannı anımsayamadılar. Çorum Milletvekili Mustafa Namh ise altına imza koyduğu ta- sarının tüm devlet memurlanna din dersi verilmesine yönelik oldu- ğunu bilmediğini söyledi. Görüş- lerini aldığımız ANAP'lı milletve- killeri "tasanya ba haliylc karşı çtküklanıu", memura din dersi ve- rilmesinı onaylamadıkiarını açık- ladılar. SHP Genel Başkanı Enlal (Arkaa Sa. 17, Sü. Vdt) 4 Kıyak'ta dîrenme Meclis'te emekli aylığı almayan milletvekili kalmayacak C İ T O S A N ' I N S A T I S I S O R U N U Fransa'ya aslan payı Fransızların piyasa satın alma girişiminin daha başlangıçta çirnento sektörûnde dalgalanmalara neden olduğu ve yeni fabrika satışlarının gündeme geleceği söyleniyor. GENCAY ŞAYLAITın araştırması 6. Sayfada Hükümet terleyecek Yürütmeyi durdurma kâcjtcuufluâcdıotiju)- -'Isatısın iptalinin" gelmesi halinde Türkiye'nin karşısına, 1988'de imza attığı'ÇokTaraflıYatırım ve Garanti Ajansı Sözleşmesi' çıkacak. Ekoaomrdt FRANSIZLAR ŞAŞKIN Ekonomi'de Millet Meclisi'nden üçüncü kez geçen yasa önerisiyle emekli maaşlarıyla birlikte milletvekillerinin eline 8 milyon liraya yakın para geçecek. Genel kuruldaki oyîamada, iktidar, muhalefet ve bağımsız milletvekillerinin işbirliği dikkati çekti. SHP Ariayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.DYP, anayasa ihlali ile karnu vicdanının incitildiğini bildirdi. 11. Sayfa«a ELLER TETtKTE — Ennenilerin yeni otuştardogu Ermcni özgorluk ordosu (ALA) göniiUiüeri Yerevan kentindc ALA'ya ait üç eski nodel tankın önünde nöbet belüiyoriar. ALA gönüllülerinin Azeri saldınlanna kaı-jı koymak amacıyla gönderiidikJeri biMiriliyor. SSCB'de kısnıi seferberlikB ö l g e y e t a k v i y e Sovyet Savunma Bakanı Dimitri Yazov, Azerbaycan ve Ermenistan'daki gerginlik nedeniyle, komşu Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'dan yedeklerin askere alınarak bölgedeki birliklere takviye gönderildiğini duyurdu. SSCB'nin Türkiye ve Iran ile sınırlan, çarpışan tarafların ablukası nedeniyle kapalı bulunuyor. Ankara bassas Dışişleri Bakanı Yılmaz, Sovyet Büyükelçisi Çerniçev'i kabul edere"k Türkiye'nin gelişmeleri hassasiyetle izlediğini ve yardım taleplerini karşılamaya hazır olduğunu bildirdi. 14 Sayfada ULGARISTAN Jivkov ev hapsinde Bulgar Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Todor Jivkov hakkında etnik düşmanlık yaratmak suçundan tutuklama kararı verildiğini, ancak cezaevine konulmayarak 'bir evde' tutulduğunu açıkladı. 14 Sayfada ORG. TORUMTAY Modernizasyon gerekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, konvansiyonel güç dengesizliğini gidermenin etkili bir yolunun mevcut kuvvetlerin modernizasyonu olduğunu belirtti. 3. Sayfada ÖZAL-BUSH — ABD Baskanı ve Tiırk Cumhurbaşkanı TSf 19.00'daki ogie yemegiode bir araya geldiler.(Fotograf: AA) ABD Başkanı, Ermeni tasarısına karşı destek olacak Bush'tan iM mesajTam k a d r o ABD Başkanı George Bush, Cumhurbaşkanı Özal'ı Beyaz Saray'da en üst düzey kadrosu ile ağırladı. Bush, yarım saatlik görüşme ve bir saatlik yemeğe, yardımcı ve dört bakan dahil 8 kişiyle katılırken Özal, Güneş Taner, Washington Büyükelçisi ve sözcüsüyle yer aldı. Kıbrıs v e Ermeni ABD yonetimi, Özal'a Ermeni soykırımı tasarısınm Kongre'den geçmemesi konusunda gayret göstereceği güvencesini verirken, Kıbrıs konusunda Ozal'ın ağırlığını koyması ve BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın çabalarının desteklenmesini diledi. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Cumhur- başkanı Turgut Özal, dun Beyaz Saray'da ABD Başkanı George Bush ve en üst duzeydeki yar- dımcıları tarafından ağırlandı. ABD yonetimi, Özal'a sözde Er- menı soykırımı karar tasansının Kongre'den geçmemesi için "cansiperane gayret göstereceği" güvencesini verdi. Bush, Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'm çabalarının desteklenmesi için özal'ın ağır- lığını koymasını diledi. TSI 19.00'da baslayan, yanm saati yemek, bir saati de göruş- me şeklinde gerçeklesen buluşma sırasında özal ve Bush ayrıca, Sovyetler Bırliği, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin ekonomik durumuy- la ilgili değişmeler ele alındı. Özal, Beyaz Saray'dakı görüş- meye girdiğinde, Denktaş'ın 12 şubat dışındaki bir tarihte Vasi- liu ile görüşmeyi kabul ettiği yö- nunde bir haber, Türk tarafın- WASfflNGT01VDAN Doları veren Bush ve Özal'ın Beyaz Saray'daki yemek ve görüşmesinde Kıbrıs kcnusunu Bush açtı. Denktaş'ın Vasiliu ile masaya oturmasının herkesin yararına olduğunu dile getirdi. Türkiye Dışişleri, "üçüncü ülkelerin bu işe kanşmasına karşıydı", ancak Bush, kendini üçüncü ülke olarak görmüyordu. Belki Türkiye'yi de üçüncü ülke saydığı için böyle rahattı. AHMET TAN'ıı yazısı17. Sayfada dan ABD Dışişleri'ne ulaştınidı- ğından, Cumhurbaşkanı Özal toplantı sırasında, bu konuda kendisini dışarda guç durumda bırakacak bir ifadede bulunmak zorunJuluğundan kunuldu. An- cak ABD makamlan, Denktaş'- ın Vasiliu ile görüşmeyi kabul et- mesini, Türkiye'nin "etkisini olumlu yönde kullanmış olması- na borçlu olduklannı" kaydedi- yorlar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Beyaz Saraj 'daki göriişmeye gir- diğinde KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın 12 şubat tarihinde de- ğıl ama, onu takıp eden günler- de Vasiliu ile görusmeyı kabul et- tıği yönünde bir haber Kıbrıs ve Turİc dıplomatik makamlannca ABD Dışişleri'ne ulaştınlmış ol- duğu için, Cumhurbaşkanı özal toplantı sırasında, bu konuda kendisini dışarıda guç durumda bırakacak bir ifadede bulunmak zorunluğundan kurtuldu. Ancak ABD makamlan, KKTC Başka- nı Denktaş'ın Vasiliu ile görüş- meyi kabul etmesiru, Ttirkiye'nin "etkisini olumlu yönde kullan- mış olmasına borçlu oldukla- nnı" kaydediyorlar. Cumhurbaşkanı Özal toplan- tıdan çıktıktan sonra yaptığı ba- sın toplantısında Ermeni karar tasansının iki ulke ılişkilerine ve- receği zarar konusundaki tüm mesajlan açık bir şekilde verdi- ğini söyledi. Hatta Ermeni-Azeri çatışması olan bir dönemde bu yönde bir karar tasansının kabul edilmesınin "meseteyi ister iste- mez daha bııyuk komplikasyon- (Arkası Sa. 17, Su. 4te) ÖZAL ABD'DE TÜRK GAZETECİLERİYLE SOHBET ETTİ 'Ben Çavuşesku değilim' Türk basını Özal, Türk basım ile sohbette şunları söyledi: "Türk gazetelerini 15 dakikada okuyorum. Sayfanın çoğu fotoğraf ve başlık. Başlıklar gazetenin havasını veriyor. Asll Madir 3 yabancı gazeteyi gece 1.5 saat okuyorum. Bizde de 10 yıl içinde yabancı gazeteler gibi gazeteler olacak. Nadir, Kıbrıs'ta tesis kuruyor, orada basacakmış. 17. Sayfada Inönü ve Demirel ABD'yi uyardı: Özal milleti bağlamaz Özal ABD'de özel bir gezi için bulunuyor. Söyleyeceği şeyler, hiçbir şekilde hükümetimizi ve Türkiye'yi bağlamaz. Cumhurbaşkanı sorumsuz işler yapıyor. Kendi halkı içinde bile tartışmalı bir kimse Türk milletinin bütünunü temsil edemez. io. Sayfada — Sayın Özal'ı ABD'de generaller değil de bir albay karşılamış. Tedavisinin de profesörier yerine bir asistan tarafından yapılma- sına razı olmaz herhalde... CUNEYT ARCAYUREK yazıyor New York... New York... ABD'ye giden TÖ, orada neden Türkiye'de "kontrolden geçmediği" sorularına yanıt bile vermiyor. TÖ ile SÖ'nün demeçleri, Ankara'yı, tabii başta Mesut Bey'i terse düşürüyor. Mesut Yılmaz, TÖ'yü kurtarmak, anayasadaki sorumsuzluk kavramını hiçe saydığım örtmek için Mecliste "ABD yüksek düzeyine görüşlerimizi anlatmak için Bush'la görüşmesini TÖ'den istediklerini, hatta görüşme saat ve gününü bakan/ığın hazırladığını" söyledi. 11. Sayfada Memura Dîn Dersi (2) İJ,Llginçtir: Memura din dersi ile ilgili yasa önerisine tümüyle sahip çıkan yok gibi. One- riye imza koyanlar da, uygun bulup onayla- yanlar da günlük deyişle yan çizıyorlar. Neyin işaretı sayılabilir bu? Kimıleri, yasanın gerekçesini okuma zah- metine bile katlanmadan öneriye evet demiş olabilırler. Kimileri de yasanın ne anlama geldiğinin gayet iyi farkında olduklan için, şimdılik ge- rilemiştir. Her ıkisi de mümkün. Ancak burada vurgulanması gereken baş- ka noktalar var. Bir kere, yasanın gerekçesınde yer alan iki hukme laiklik açısından kimse açıkça sa- hip çıkamıyor. "Devlet memurtarının dini ko- nularda gerekli bilgilerie donatılması... Top- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Pontuslu Rumun anavatan sancısı Rum goçmenterin durumu, Bulgaristan 'dan göç eden Turklerden farksız. 3. Sayfada • Kıbns'ta yoğun diplomasi KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri 'nce yapılan çağrınm zamanma ve yöntemine itirazmı yineledi. 3. Sayfada • Avusturya'ya vize kuyruğu Avusturya hukumetinin vıze kararı uzerine A vusturya elçiliğinde uzun kuyruklar oluştu. 3. Sayfada • Türk Sineması TV-3'te 'Seni Kalbime Gömdum' filmi yayımlanıyor. Başrolleri Türkân Şoray Cihan Ünal paylaşıyorlar. 1982 yapımı film, 90 dakika. 4. Sayfada • Tokyo Borsası "sinirli" Knze girmesı halinde dunya borsalarını etkileyecek olan Tokyo Borsası endişeyle izleniyor. Ekonomide • Hollanda'dan 'hayır' yanıtı AT'ye uyelığe destek arayan Devlet Bakanı Bozer'e Hollanda olumsuz yanıt verdi. Ekonomide • Rıza'dan Milne'ye övgü Beşiktaş kaptam Rıza, tngiliz çalışttrıcı Gordon Milne ıçın "Çok başarılı antrenör" dedi. Sporda • 'En büyük tehlike Türkler' Alman Neo- Nazi Partisı lideri 'Bodrumlu' Franz Schönhuber, "Dünu ve Bugünü ile Turkler" adlı bir kitap yazdı. Arka Sayfada • Thatcher'ın gemisi su alıyor tngiliz halkı artık Başbakan Thatcher'a "git" diyor. Kendini Yeşil ilan etmesi kamuoyu yoklamalarım etkilemedı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Din ve Memur... Dünkü Cumhuriyet'te arkadaşımız Hakan Aygün'ün ha- berini okumussunuzdur. Haberde 22 ANAP'lı mılletvekilinin "Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü" kurulması için bir yasa önerisi hazırladıkları duyurulmaktaydı. Yasa önerisınin amaçlarından bıri de şuymuş: — Çeşitli kademelerde hizmet veren devlet memurlarının (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle