01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/4 TELEVIZYON-RADYO 19 OCAK 1990 TV 1 05.29 Açıhş 0530 Açıkoğretim 07.00 Gun Başhjor Ekonomıden Haberler, Çtzgı Fılmler, Jımnastık, Sanaı Haberlen Trafık, Turkçe Sözlu Hofif Müztk, Gunun MOnusti, Konuklar \e Canlı Muzık. progromı oluşturan konular arasmda 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar İçin Ana ve çocuk sağlığı klınıklenmn çalışmalan lanıtüıyor 4rmağan alıp-vtrme konusunda göruntulere ve röportajlara yer verılıyor Satm aldığımız eşyalardakı etıketterm neler ıfade eltığı üzennde duruluyor Program, Güzellık köfesıyle sona erıyor 09.40 Susam Sokağı -79- Programm hedeflen, nesnelcrm farklı kullanımı, basıı fen, beslenme, kafiyeh sözcukler 8 saytsı, "N" harfi, l'den 20'ye sayma, daıre, venlen ıpuçianndan tahmınde bulunma, ılışkı terımlen, buyuk-daha buyuk, doğal çevre, spor ve sosyal çevre. 10.10 Arkası Yann: Sevme Hakkı Rosalıa Adnano'nun gece eve dönmedığım fark eder ve onu aramaya kovulur Alıce amcası Inacıo'va gen doner Paula da telaştanmıştır Adnano'nun Ramos'la beraber kaybolduğunu öğrenır Paula Auguste'ya Leonor ıle babasmm arasmda bır şeyler olduğundan şuphelendığmt söyler ve sonunda Bay Monserral'a gtder 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberler ^ _ _ _ 15.15 Ögleden Sonra Yönelmenhğmı Tank Alpagut'un yaptığı "AkçakOy" adlı dramada, bır Oğrtlmen ve onun çevresmde gelışen olaylar anlatılıyor Muzık bölumunde, Twk Sanaı Muzığı sanatçısı Tumn Özek yer alıyor Mektup Köşesı bölumunde, Meslekı ve Tekmk öğretım Böbrek Taşlan Tedavısı ve Kadın Derneklen konuları ışlenıyor tçımızden Bın bölumunde, Alt Esın lamnlıyor 1630 Çocuklar İçin Çizgi Film: Hayalet Avcılan ve Uzay Meleği Susam Sokağı -80- Programm hedeflen, farklı yollarla ıletışım kurma, benzerlıkler, temız gıysı gıyme, yardun, 9 sayısı 'O" ve 'ö ' harfı, l'den 10'a sayma, sosval çevre, karar vermek, basıı fen, ılışkı tenmlen, ağır hafıf, hatırlama-okuma, grupla oyun, duygular uzuntu, temtzlık ve spor 18.00 Haberler 18.15 Köyümüz Kasabamız Programda, Aromatık ve tıbbı bıtkıler konusunda Gazı Ünıversıtesı Eczacıhk Fakullesı öğretım uyelermden Prof Dr Ekrem Sezık ıle yapılan rOportaja yer venhyor Huzur Çıftlığı adlı dramamn 16 böluma yayımlanıyor Bu bolümde. kulakıan dolma bılgılerle kullanılan bttküenn ve ılaçlann verdığı zamrlar konu edılıyor Aynca anlarda kıs bakımı ıle ılgtlı bır film yayımlanıyor 18.40 Akşama Doğru 19.20 Dizi: İstasyondaki Pastane 19.45 Gönul Sohbetleri Programda, edep ve zarafet konuları ışlemyor 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Stüdyo B: Hodri Meydan (Aynntılı bılgı yandakı sülunlarda) 21.45 Haftanın Solisti: Gülşen Kutlu 22.25 Belgesel: İkinci Dıinya Savaşı ve Türkiye (Avrmıılı bılgı Bugun kOşesmde) 23.15 Günün Sonu 23.20 Dunya Sinemalanndan: Güne Yalnız Başlayanlar (Ayrmlılı bılgı Bugun kOşesmde) 00.45 Kapanış TV 2 09.58 Açüış 10.00 TVırizm Eğitimi 11.00 Açıkoğretim 12.30 Kapanış 18.10 Açıhş 18.12 Dizi: Yalan Ruzgârı Con AİHt'ın kansı Cıl boşanmak ıçın tutluğu anıkatı ıle alacağı nafaka konusunu ve kendını suçlu dunıma duşuren resımler hakkmda görûşur Cü, (ekılen fotoğraflann artık mevcut olmadığmı ıddıa etmektedır Katrm Censlır, kendıne belırsız bmnın gönderdığı ve resımdekı erkeğın sılınmış olduğu bu fotoğraflan Con Abıt'a yılbası hedıyesı olarak verır Con sılınmış olan erkeğın kım olduğunu çok merak etmektedır Bu konuyu avukatı ıle gönışur 19.00 Akşam Bulteni 19.15 Dizi: Guldenburglar'ın Mirası Marlm Guldenburg sevgılısı Kanne De Angelı'mn evmden dönerken bır araba kazası sonucu ölmuştür Martuı'ın ölumû ıle bülün atle kanşır Kuçuk kızı onun ölumunden şoförunu sorumlu tutmaktadır 20.00 Korolar Mıllı Eğııım Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğıtım Genel Mudurluğu Korosu. Eserler I Hıcazkar Peşrev, 2- Bır hatet ıle suzdu. 3- GOnlamu bır tıfl-ı dübaz, 4 Ld laksımt, 5 Sana bılmemkı neden, 6- Gönlum yıne bır (Solısı. Meral Çatai) 7 Ben buyı vefa (Solıst \ermm Erturk), 8 Aman ey gonca ı, 9- Açıldı bahçede guller 20.25 İslam ve Toplum Yusuf Zıva Alçakakar'm hazırladığt programm bu bölumunde "Aıle" konusu ele alımyor Vatandaşlarlu yapılan roponajlar ve bılım adamtarımn bu konudakı goruşlenne ver verılıyor Programa aynca "Onlann Dtlınden", Şur ve Kuran ı Kerım bolumlerı yer alnor 20.55 Müzik Dunyamızdan 21.25 Gun ve Ekonomi 21.55 Dizi: Katts ve Kopeği Maggıe'nm bır trafık polısıyle üaşı derde gırer ve lutuklanır, Maggıe haklı oiduğuna ınandığı ıçın kefaleıle tahlıve olmak ıstemez. katts'ın polıs arkadaşı Lou'nun kopeği, soygunculardan bın tarafmdan vurulup öldürulur Lou soyguncunun peşıni duşer Katts ve kopeği, Lou'ya yardımcı olurlar 22.30 Gece Bülteni ve tngilizce Haberler 23.05 Dunya Eğleniyor (Aynntılı bılgı vandakı sutunlarda) 24.00 Kapanış TV3 19.59 Açdış 20.00 Çizgi Film: Bir Zamanlar Vındaria Vadisi Vmdana vadısı \e Shado^land'lılarm da yararlandığı tek m su kaynağını ellennde tulan Lunanalılar bırgun bu bölgelere lerdıklen lyı suyu keserler, bunun uzerıne Shado*landlılar Lunanalılarla savaşmava karar venrler Ancak Shado*!and Prertsı Roland ıle Lunana Prensesı Veroruca bırbırlerını se\mekıedırler Ve bu savaşa engel olmaya çalışırlar Buna rağmen savaş başlar 21.20 Dizi: Ritz'de Yaşayan Adam Mareşal Goerıng Pans'tekı sanaı eserlennı loplaytp Berlın'e, ust düzey nazılere gondermekle hoşuna gıdenlerı de kendıne ayırmakladır Phıhp Vfeber mareşahn kendıne anrdığı tablonun sahıe olduğunu soyleyınce mareşal ona sanaı damşmanı oîmasım tektıf eder 22.20 Show: Carol Burnet ve Arkadaşları Carol ve arkadaşları bu kez TV dızılermden bırını canlandırıyorlar Bır mafya babasmm şantaj tehdıdıyle karşı karşıya kalan Carol zengın amcasmdan yardtm ıster Ama amcasının nışanlısı butun parayı tek başına ele geçırmek ıstemekledır 22.53 TV'de Turk Sineması: Seni Kalbime Gömdıim (Aynntılı bılgı yandakı sülunlarda/ 00.23 Kapanış AÇIKÖĞRETİM'DE (YARIN TV108.00) Üçnncu sınıf dersleri: Işletme Fınansmanı (Çalışma Sermayesı), Malıjet Muhasebesı (Sıparış Mah>etı Sıstemı), Pazarlama (Dağılım Kanalı) Ataturk Ilkelerı ve Jnkılâp Tarıhı (Ataturk ve Hukuk)- tkiıtci sınıf dersleri: Ingılızce (What Do You Do?) TV 2 DUNYA EGLEMYOR 23.05 60ların müziğinden bugüne kalan "Dunya Eğleniyor" programında, gunumuz rock muziğinin temellerini atanlar hâlâ ilgi goren parçalarıyla ekranagelecekler. 1963-69 arasındaki donemı kapsayan programda 19 parça yayımlanacak. SİNA KOLOĞLU ~ "Dunya Eğleniyor" programın- da bu akşam 6O'lı yıllann lıste başı parçaları yer alıyor Diamond Ti- raes'ın 1987 yapımı "Dicceyes" bandında Rolling Stones'tan Be- atles'a, Aretha Franklin'den The Doors'a bırçok grup 1963-69 yıl- lan arasmda uzun sure hstelerden ınmeyen parçalarıyla ekrana gele- cekler 1960'h yıllar önce 70'h yıllara, daha sonra da gunumuze kadar uzanan rock müzığının temellerı- nı oluşturdu Bugunun ensttuman muzığıne, kayıt olanaklarma kar- şın o yılların heyecanı, muzık ya- ratıcılığı gunumuzde yok denecek kadar az O yıllar bugune, sankı tum "muzik raalzemesini" hazır- layıp verdı Gunumuz rock muzığınm te- raellennı, "Los Angeles tınısı" dı- ye adlandırılan ve aralarında Tbe Doors, The Byrds (kı bu ıkı gru- bun parçaları programda yer alı- yor) gıbı gruplann bulunduğu 'ROCK'A İNGtLİZÇDCARMASr — Rolling Stones ve Bealles'ın onderlık ettıgı "rock'a Ingıhz çıkarması" bugune çok şey bıraktı. Beaües'ın donerae vurduğu damgasının ızlerı hâlâ sılınmedı. Bu gece "Pennv Lane" ve "Come Together" adh parçalanylaekrana geiecek Beatles, birdonemin anılannı yeniden caniandıracak. akım, Rolling Stones ıle Beatles- ın onderlık ettığı "rock'a lngıliz çıkarması" dıye adlandırılan dö- nem ve soul, rythm ve blues grup- larını bır araya toplayan Tamla Molown olayı oluşturuyor Programda bırer parça ıle ızle- yeceğımız The Doors ve The Byrds, 1960-70*11 yılların unutul- maz grupları olurken, gerıde bı- raktıklan ıle rock muzık tanhının mıhenk taşlan oldular Los Ange- les tınısı dıye adlandırılan yenı bır felsefenın, kayıt aniayışının uyelen olarak tanhe geçtıler The Doors, o yılların flaş parçalarından bın olan "Break on Trough" ıle prog- rama katıhyor The Byrds ıse un- lu albumune ısmını veren rock klasığı "Mrs. Tambourine Man" adlı parçasıyla ekrana gelıyor. "Soul" muzık ıse 60'lı yıllarda bır plak şırketının şemsıyesı altın- da grupları topluyor ve daha guç- lu oluyordu Detroıt de bu muzı- ğı dunyaya yayan merkez oluyor- du 1959'da Tamla Records adı al- tında kurulan plak şırketı, daha sonra Motor Town (Motor Kasa- bası) kelımelerının bıleşımınden oluşan "Molown" adını alıyordu. Programda parçaları çalınacak olan Marvin Gaye, The Tempta- tions, The Supreroes, The Mirac- les, bu plak şırketının urunlerı olarak muzıklerını bugune taşıya- büdıler Programda yer alan dığer ıkı unlu soul şarkıcı Aretha Franklin ve James Brown. l%7-69 yıllarm- da "soul'un kraliçesi" dıye adlan- dırılan Franklın, sesını gunumu- ze kadar ulaştırabılen, çeşıth tarz- lara ılgı göstermış dev bır ses Programda yer alan bır başka un- lu de Tina Turner. Çoğunlukla tek başına söyledığı parçalarla tanı- nan Turner, "Dunya Eğlemyor"da eskı kocası Ike Turner ıle ekrana geiecek ve 1963'un unlü parçası "Please, please, please"ı seslendı- recek Tına Turner'ın muzık karı- yerınde Ike Turner ıle >aptığı ça- lışmalar buyuk rol oynuyor. Rolling Stones ıle Beatles ıçın soylenebılecek tek soz ıse defalar- ca dınledığımız parçalarını yeni- den zevkle dırüemek ve 60'lann o muzık dolu havasını koklamaya çalışmak. TV 1 HODRİ MEYDAN 20.45 SSK reçetesinde 'demirbaş eşya' Uğur Dündar, SSK'da tedavileri yapılamadığı için başka kurumlara sevk edilen hastaların reçetelerine yazılan çok sayıda pahalı ilaç ve "demirbaş eşya" konusunda açılan soruşturma raporunu ekrana getirecek. Knlrur Servisi — Ugur Dundar. yaklaşık bır ay kadar once Fener- bahçe koyunda çamurlar arasın- da bulunan 12 aylık Pelin adlı bır çocuğun öykusu ıle başlıyor prog- ramına. Ugur Dundar, Osman Balcıgil ve Kadir Çelik, tzzet Oz'un ya- pımcılığında ekrana getırdıklerı "Hodri Meydan" programının ilk bölumunde yayımlayacaklan "ku- çuk Pelin'ia oykusu"nu, anne ve babasının yaşadıkları "oComobil" den göruntûlerle ekrana geürecek- ler "12 aylık küçük Pelm'ın gele- ceğı ne olacak?" sorusunu yönel- tecek Uğur Dundar bu bölumde, aynca Pelın'ın alkol tutkunu olan ve yaşamlarını hurda bır otomo- bıl ıçınde, bırkaç muptela ve 10 ay- lık bır başka çocuk ıle geçıren an- ne ve babasıyla roportaj yapacak Bölümde aynca Pelın'ı bulan ve koruma altına alan Melike Ak ıle bır söyleşı yer alacak "Hodn Meydan"da daha son- ra "hıp bebek" Dilek Katrancı ek- rana geiecek. Samsunlu Turkay ve Birsen Katrancı'nın 22 Aralık 1988'de dunyaya gelen "tup be- bek"len tanıtıhrken, konu ıle ıl- gılı olarak tstanbul Ünıversıtesı Çapa Tıp Fakültesı Kadın-Doğum REÇETELERE YAZIL A N LAR — Uğur Dundar, SSKreçeteierikonusunda tstanbul Hastanesi Başheki- mi Mucahit Atamanoglu ıle yaptığı so)leşıyı ekrana getirecek. Ana Bılım Dalı Başkam Prof. Dr. Oval Babuna, "bUinmeyenleri" anlatacak Tüp bebek olgusunun gelecekte yaratabıleceğı sorunlara da değınecek olan Babuna, moral \e hukuk sorunlanndan söz ede- ceğı konuşmasında "Hitter" örne- ğınden de yola çıkarak, "ustun ırk" hayallennın yeniden ortaya atılabıleceğı savına kadar genış bır >elpazede konuyu değerlen- dırecek "Hodn Meydan"m sunuculuğu- nu da yapan Uğur Dündar, bu kez mankenlerın dünyasma da gıre- ceklerını söyledı "Daima albenı- li bir yaşam surdnkleri imajı yan- sıtılan mankenlerın dunyasında, madahonun obur \uzunu anlata- bılecek unlu bir manken konugu- muz olacak" dıven Dundar, man- kemn kım olduğu konusunda bır aviklama yapmadı. Programın son konusu ıse SSK hastanelennde tadavilen yapılma- dığı ıçın başka sağhk kurumlan- na se\ kedılen sıgortalı hastaların •reçetelerine yazılanlar." Uğur Dundar, bu konuda surdurülen ıl- gınç bu- soruşturma raporunu ek- rana getirecek ve SSK tstanbul Hastanesi Başhekımı Mucahit Atamanoğlu ıle bır soyleşı yapa- cak Dundar, reçetelere yazılan çok sayıda pahalı ılacın yanı sıra, yıne aym reçetelerde zaman za- man yer alan "demirbaş eşyala- rın" yarattığı sorunları araştırdı- ğı bu programında, SSK Genel Muduru Mehmet Karaduman'ı da konuk edecek. Karaduman, sur- durdükleri gu-ışımlerı, SSK kay- naklannın ısrafını önleme çabala- rını anlatacak TV3 TÜRK SİNEMASI 22.53 |_ Aşkıığrunda düşkırıklığı Soni Kalbime Gökndüm / Yonetmen: Feyzi Tuna / Senaryo: Feyzi Tuna, Selim İleri / Göruntu yönetmeni: Muzaffer Turan / Oyuncular: Turkân Şoray, Cihan Ünal, Muşfik Kenter, Ahmet Mekin, Çolpan İlhan,/1982 yapımı/Suresi: 90dakika. Çavuşesku ailesinin malvarlığı ANKARA (AA) — Çavuşes- ku aılesının mal varlığı, "Ayda Bir" adıylaTV-l'de yayunlana- cak programda ele abnacak TRT Haber Daıresı'nden Nurzen Amuran'ın vapımcıhğı- m ustlendığı "Ayda Bır" adlı programda, Romanya'nın ıdam edilen Devlet Başkam Çavuşes- ku ve aılesının mal varlığı açık- lanırken bunlarla ılgılı göruntu- ler ekrana geiecek Bu arada, Turkıye'ye 8 ay önce ıltıca eden Rumen Eskrım Antrenöru Do- ina Priscortına, Çavuseskulan anlatacak. Türkıye'de bulunan yabancı- lann ulkeyı nasıl değerlendırdık- lenjconusunu da gundeme ge- tirecek programda, Arjantın'ın Turkıye Buyukelçısı "Yabancı- lann Gozuyle Turkije" adh bo- lume könuk olarak katılacak Buyükelçı Adolfa Saracho, Tıirkıye hakkındakı ızlenımlen- nı anlatırken özel yaşamından göruntuler ekrana geiecek. Bulganstan ıle Turkiye ılışkı- lenmn son gunlerdekı gelışme- ler paralehnde anlatımı ıle de- vam edecek programda aynca Türkıye'ye gelen soydaşlarımı- zm son durumlan, sorunları an- latılacak ve yurdun çeşıth böl- gelennde yapılan röportajlara da yer venlecek Programm "oîeleştiri" bölu- munun konuğu ıse Kultur Baka- nı Namık Kemal Ze> bek olacak Namık Kemal Zeybek, gençlenn sorularını yamtlarken, uygula- mayı planladıklan kültur hare- ketlerıyle ılgılı bılgılerverecek. Kultur Servisi — Zengın bır fabrıkatörle evlı mutsuz bır kadı- nın Bodrum tatılınde tamştığı res- samla yaşadığı aşk seruvenı so- nunda uğradığı duş kırıklığının huzunlu öykusu "Seni Kalbime Gomdum" olumlu eleştınler al- mış, beğenıyle ızlenebılen sınema- mızm ı>ı orneklennden bır burju- va melodramı 1982'de Fevzi Tu- na'nın Selim tlen'yle senaryosunu yazdığı \e yönetmenlığını yaptığı filmde, yajmurlu, alacakaranhk bır fonda kırık, mutsuz, hüzunlu aşklann, avrüıkla bıten boynu bu- kuk sevgıhlenn duş kınklıgı anla- tılıyor Yasak aşkııı kahramanlan, sou- bahar dekorunda, romantık ve duygusal bır yaklaşımın çıkara da- yanma>'an, sadece dostluk ıhşkı- lerıyle birbırlenne bağlanmak ıs- tıvorlar, ama öyku boyunca ara- yıp durduklan mutluluk yanı baş- lanndan geçıp gıdıverıyor. Onu yakalayamıyorlar Yasak aşkın kahramanlarını, ılk kez bırlıkte oynadıklar. bu filmde gerçekten âşık olup, olaylı bıçımde gızlıce evlenen, sonra da doğan çocukla- rına karşın bu bırhktelığı surdü remeyıp ayrılan Turkân Şoray - Cihan Unal canlandırıyor "Seni Kalbime Gomdum", Yeşılçam'ın çizgi dışı, ozenle anlatılmış, o>- nanmış, goruntulenmış özgun aşk filmlennden bın Soke'de varhklı bır pamuk çıft- çısımn kızı olan Eylul (Turkân Şo- ray), on altı yıl önce evlendığı tek- stıl fabnkatöru Haşmet'le (Müş- fık Kenter) mutsuz bır yaşam sur- mektedır Her kadının ozlemını çektığı sevgı ve ılgıden yoksun yıl- lar geçıren Eylül, beş yaşındakı kızları Pıoar'ı trafık kazasında yı- tırdıkten sonra buyuk bır sarsıntı geçırmıştır. Evlılık arük onun ıçın taşınması güç bır yuk halıne gel- mıştır. Kocasıyla aralanndakı tek bağ parasal ılışkılerdır Çevre değışıklığım gereksınen Eylul, bunalımlanndan bıraz sıy- rılabılmek umuduyla Bodrum'a gıder RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program 05.00 Haberler 05.05 Günaydın 06.00 Yurttan ha berler 06.10 Cuma sabahı 07 00 Bugün (Ku şakl) 09.40 Arkası >ann 10.00 Haberler 10.05 Bız bır aıleyız 11.00 Haberler 11.05 Reklam- lar 12.00 Haberler 12.05 Gunu yaşarken 12.55 Reklamlar ve rad>o programları 13.00 Haber ler 13.15 Hafif muzık 13.30 Bölgesel ya>ın ve reklamlar 17 00 Haberler 17.05 Çocuklarla baş başa 18 00 Haberler 18.05 Gunden gune 19.00 Haberler 19 30 Yurtıan sesler kadınlar toplu- luğu 20.00 Turkçe sozlu hafıf muzık 20.30 So- lıstler geçıdı 21.00 Haberler 21.05 Turkuler ve ovun havaları 21.30 Beraber \e solo şarkılar 22.00 Turkuler geçıdı 22.30 Çağdaş Turk sa- nat muzığı 23.00 Haberler 23.15 Gecenın ıçm den 00.55 Gunun haberlerınden ozetler 01.00 Program ve kapanış 01.05-04.55 Gece >a\ını R A D Y O 2 07 00 Açıhş, program ve haber- ler 07.05 Solısllerden seçmeler 07.30 Haber ler 07.40 Turkuler \eo>un havaları 08.00 Sa- bah konserı 08 30 Beraber \e solo şarkılar 09.00 Haberler 09.05 Tarıhten sayfalar 09.15 Turkuler 09 30 Dıana Ross'un "Sılk Eiectrıc" albumu 10.00 Turkuler geçıdı 10.20 Duşunen ınsan 10.40 Turkçe sozlu hafıf muzık 11.00 Ha- oerıeı 11.05 Okul radvoiu IZ.OO Berabec ve so- lo turkuler 12.30 Dunden bugune ses ve saz dun yamız 13.00 Haberler 13.15 Halk çalgıların- dan ezgıler 13.38 Nasıl okuyalım nelen oku> a hm 13.45 Şarkılar 14.00 Yabancı dıl dersı 14.45 Turkuler 15.00 Haberler 15.05 Gönul ba- ğı 15.20 Hafıf muzık 15.30 Arkası yann 15.50 Halk çalgılarından ezgıler 16 05 Okul rad>o- su 17.00 Haberler 17.05 Sohsüer geçıdı (TSM) 17.30 Barok müzık 18.00 Turkçe sözlu hafıf muzık 18.20 Bılım ve teknolojı dunyasından 18.40 Turkuler geçıdı 19.00 Haberler 19.30 Ha fıf rauzık 20.00 Beraber ve solo turkuler 20.30 Yabancı dıl dersı 21.15 Hafif müzık 21.30 Açı köğretım 21.50 Sazlarla Turk halk muzığı 22.00 Erkekler topluluğu 22.30 Bır roman / bır hıkâ- ye 22.45 Turkuler 23.00 Haberler 23.15 Be- raber ve solo şarkılar 23.40 Halk çalgılarından ezgıler 23.55 Rejısör gözuyle operalar 00.55 Gunun haberlennden ozetler 00^8 Program ve kapanış n A D T U 3 07.00 Açılış, program ve haber ler (Turkçe) 07.05 Gune başlarken 08.00 Sa bah ıçın muzık 09.00 Haberler 09.15 Sabah konserı 10.00 Muzıklı dakıkalar UOOÖğleye doğru 12.00 Haberler 12.15 Öğle ve muzık 13.00Gunun konsen 14.00Haberler 14.15 Mu zıkmagazın 15.00 Konserlerden 16.30 TRT :s tanbul Hafıf Münk ve Caz Orkestrası 17.00 Ha berler 17.15 Sızter ıçın 18.00 Studyo Hvl 19.00 Haberler 19 15 Muzıkte «kıleşım 20.00 Pop - caz 21.00 Dınleyıcının köşesı 22.00 Haber ler 22.15 Muzık paletı 23.00 Çağının öncule- rı 24.00 Gece ve muzık 00.55 Günün haberle- rınden özetler (Turkçe) 00.58 Program ve kapanış R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler 07.05 Turkuler ve oyun havalan 07.30 So- hstler geçıdı 08.00 Turkuler 08.15 Şarkılar 08.30 Türkulerden bır demet 09.00 Haberler 09.05 Şarkılar ve oyun havaları 09.30 Türkü- ler geçıdı 10.00 Haberler 10.05 Sabahın getır dıklerı 11.00 Haberler 11.05 Şarkılar 11.20 Turkuler 11 35 Tasavvuf musıkısı ve saz eser- lerı 12.00 Haberler 12.05 Müzık bahçesı 13.00 Solıstler gevıdı 13 30 Yurdun dört bucağmdan 14 00 Haberler 14.05 Beraber ve solo şarkılar 14.30 Turkuler 14 45 Saz eserlerı 15.00 Şızın ıçın seclıklerırr.ız 16.00 Haberler 16.05 Âşık- lar ve mahallı sanatçılarımız 16.34) Devlet ko- rolan 17 00 Haberler 17.05 Turkuler ve ovun havalan 17.30 Fasü 18.00 Yurttan sesler 18.30 Turk sanat muzığı dınleyıcı ısteklen 18 58 Prog ram ve kapanış POLİS İSTANBUL 0738 ^ •., program 08.00 Güne başlarken 08.45 Sabahın konuklan 09.15 Sevılen melodıler 10.00 Muzık dünyası 11.00 Kayıp haberlen 11.04 Işte saz ışte söz Solıst Bedıa Akartürk 11J0 Bır solıst bır topluluk TheCall 12.00 Istekler 13.00 Turkçe sözlu hafıf muzık Iskender Doğan 13.15 öğ- leden sonra 14.45 Bır sanatçıyla beraber Gul- can Erdaş 15.10 Karayolları Trafık Kanunu 15.15 Ela Altın'dan şarkılar 15J0 Kayıp haber- len 1535 Turkçe sözlu hafıf muzık 16.00 CD Sho» Progranu 17.00 Müzık pınan - Anılann muzığı 17J0 Gün bıterken 18.15 Muzık denın- ce. 19.00 Program ve kapanış. POLİS TÜRKİYE 0658 Açılış ve prog ram 07.00 Gune başlarken. 07.45 Enstruman- tal muzık 08.00 Sabahın konuklan 08.30 Yol durumu 08.35 İşte saz ışte söz. Solıst Bedıa Akartürk 09.00 Sabahın getırdıklert 09 30 Yol durumu 09.35 Selma Ersoz'den şarkılar 09.55 Muzık dunvası 1055 Karayolları Trafık Kanu- nu 11.00 Bır sanatçıyla beraber Gulcan Erdaş 11.25 özav Gönlum'den turkuler 11.45 Kavıp haberlerı 1150 Sızm seçtıklennız 1255 Turk çc sözlu hafıf muzık Solıst Mazhar Fuat lkılı- sı 13.1S Oğleden sonra. 14.40 Yol durumu 14.45 Turkuler geçıdı 15.15 Ahmet ÖZhan'dan şarkı lar 15.35 Muzık pınan 16.05 Kayıp haberien 16.10 Solıstler geçıdı Anılann muzığı 16.40 Sı bel Altınmeşe'den türkuler 17.00 Turkçe sözlu hafif müzık 1730 Gün bıterken 18.00 kapanış İLİŞKİLERİ BU FİLMDEBAŞLADI—Turkân Şora> de Cihan Lnal, mutsuz birkadınınbir ressamlaya- şadığı aşk ilişkisini canlandırdıklan bu filmde başladıklan birlikteliklerini evliliğe goturmuşlerdi. Çarşı pazar Lstanbul • ANKARA (Mak Ajans) — Dunden bugune Istanbul'un tıcarı hayatında önemlı roller oynayan çarşı ve pazarların tanıtıldığı 3 bölumluk bır yerlı belgesel ekrana geiecek. Kronolojık bır sıra ızlenmeksızın yapılan bu çahşmada, tarıhı 500 yıl öncesıne kadar uzanan geleneksel çarşılardan, gunumuzttn supermarketlerıne, plazalanna kadar genış bır yelpazede ele alınıyor. Programın yapım, yonetımı Ankara TV'sinden Canan Evcimen Içöze'ye an. Atamalar • ANKARA (Mak Ajans) — Radyo Televizyonu Yuksek Kurulu Yayın Değerlendırme Dairesı Başkan Yardımcısı Hamit Toprak, TRT Haber Daıresi Başkan Yardımcılığı görevıne getınldı. 1985 yılında uzman olarak Radyo Televızyon Yuksek Kurulu'na atanan Toprak, 1963 yılında Ulus Gazetesı'nde muhabır olarak goreve başlamıştı. 1%5'te TRT'ye muhabır olarak geçen Hamıt Toprak, TRT Yurtdışı Yayınlar Daıre Başkanlığı, Kıbrıs'ın Sesı Radyosu Mudurluğu, TRT Kıbrıs Burosu Mudurluğu, TV Dairesı Başkanlık Denetçılığı ve Haber Dairesı Başkanlığı gorevlerınde bulundu. Ayda 200 seslendirnıe • ANKARA (Mak Ajans) — Ankara Televizyonu studyolannda ayda ortalama 200 dızı ve fılmin seslendırıldığı bıldınldı Daha once TRT dışındakı şırketlere de yaptınlan seslendırme olayı geçen mayıs ayından bu yana yaptınlan ve yenı hızmete sokulan vıdeo seslendırme studyolannda gerçekleştınlebıldığınden, kurumun bundan boyle seslendırme konusunu yalnızca kurum içınde tamamladığı belırtılıyor. UGUN • Belgesel TV 1 22.25 Ankara Televızvonu'ndan Sedat OrsePin vapımalığını ve >önetmenhğıni ustlendığı, Altan öymen'in metın yazarhğını ve sunuculuğunu yaptığı "2. Dunya Savaşı ve Turkıye" adh belgeselın bu bölumü, "Savaş Akdenız'de" adını taşıyor. Bu bölumde, Fransa'dakı savaş hazırlıkları, SSCB- Fmlandıya Savaşı, Almanya'nın Norveç, Danımarka, Belçika, Hollanda ve Luksemburg'u ışgalı, Turkıye'dekı Erzıncan depremı, MıUı Korunma Kanunu, Turk Dışışlen'nın calışması ve Italya'nm savaşa katıhşı anlatılıyor • Dunya Sinemalanndan TV 1 23.20 Yönetmenlığını Jose Luıs Garcıa'nın yaptığı "Gune Yalnız Başlayanlar" adh filmde, geceyarısından sonra rad>o programları hazırlayan bır kışının yaşamı konu edıhyor. Franko dönenu boyunca Ispanya Radyosu'nda çalışanlara adanan bu filmde, başlıca rollerı Jose Sacrıstan, Fiorella Foltoyand ve Emma Cohen paylaşıyorlar. TURSEM N REHBERUĞINbE LONDRA., ÜXF09$, CAKBBIDGE B0URKEM0UTHf BWGHT0N, HASTlKGSEX£TEGHîİm DE SEÇKIN ÖIL oKlOLARlNt» YAZ K& yADA BUTUM YIUNÛILJZCE 06HEMI&I 12TAKSVTTE ÖDEME K01AYU6Uİ OEVAÎvi •6ENELVEHl2UWDfRJLMg KUBLAR •TICARI İNÛ1L1ZCE • TUB.1ZM INGILIZCESI •BANKACILIK. INÛ IZCESI •51NAV KURSUkl Cambrıdge •Fırst Certrfıcate, Profcıtncy , •TOEFLAREU ( S l u ) tursem İKGİLİZLİSANOKULLARJ DANIŞMA MERKEZİ Cumhurıyet Cad 173/4 B Elmadag 80230 lstanbul Hılton Otelı Kar$ısı Tel 148 39 77 148 7943 148 28 49 Fax 132 97 29 Tlx 274981jsm tr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle