05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1% OCAK 1990 I KENTYAŞAM CUMHURİYET/9 ^sTANBUL'DA BUGÜN • Fatih Beledıyesı'nın duzenledığı "Çevre sağlığı ve temizlik" panelı, Şehzadebası Reşat Nurı Guntekın Tjyatrosu'nda saat 10 30'da. • ISTİNYE'DEN Yollar çamur içinde • tslanbul'un beledıye hızmetlerınden yararlanamayan bır yeri de tstınye'mn Pmar Mahallesı. Yollarm asfaltlanmaması nedeniyle mahalleye araçlann gıremediğını belırten mahalleliler, "Çocuklanmu çamur içinde okullanna gidip gelhoriar. Belediyenin bu durumu en kısa zamanda duzeltmesini istiyoruz" dıyor r R MEKTUP Arızalı telefon kulübeleri • tstanbul telefon kulübelerının çoğunun arızalı olduğunu pekçok Istanbullu bslir. Fakat bu anzalı kulubeler, bır turlu tamır edilmı>or. Ya bu kulübelerın arızalı olduklan yetkılüer tarafından bilınmiyor ya da anzalı oldukları bilındıklen halde onanlmıyor Karaköy'deki Kadıköy Vapur tskelesı'nin dön kulübesmden uçu arızalı Sağlam olan kulubenın önu ıse telefon etmek ısteyenler tarafından hep kalabahk oluyor. Yetkılılerden bozuk kulubelenn onarüıp telefon edilebilır duruma getınlmesını ıstıyoruz HASAN ERAKMAN ^Stiper tehlike' geri döndü • tstanbul Haber Servisi — Dunyanın en buyuk tankerlerinden Hindistan bandıralı Kanchen Junge dun sabah Istanbul Boğazı'ndan geçtı. Iran'ın Harg Adası'ndan yüklediği 265 ton ham petrolle 14 gün önce Istanbul Boğazı'ndan geçerek Bulganstan'ın Burgaz Limanı'na giden tanker, yukunu boşaktıktan sonra dün saat 08.00'de Istanbul Boğazı'na gıriş yaptı. Yaklaşık iki saat süren geçiş sırasında Boğaz'da deniz trafiğı durduruldu. Yetkililer tankerin bugün Çanakkale Boğazı'nı da geçerek Ege Denızi'ne açılmış olacağını bildirdiler. 332 metre boyunda, 52 metre eninde, 283 bin 878 grostonluk dev tankerin Suudi Arabistan'a gideceği ve geçiş için Turk makamlarına 80 milyon Turk Lirası ödediğı belirtildi. Trafik 2 can aldı • tstanbul Haber Servisi —' lstanbul'da meydana gelen kazalarda 2 kışı oldü, 25 kişi yaralandı. Fatih Vatan Caddesi'ndeki kazada, Mehmet Karakaş'm kullandığı 34 JHZ 54 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Huseyin Goçen'e çarptı. 51 yaşındaki Göçen, olay yerinde yaşamını yitirdi. E-5 Karayolu'nun Mecidiyeköy sapağındaki kazada da Fahrettin Eldek'in yönetimindeki özel otomobil yaya Mehmet Kiraz'a çarptı. SSK Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırılan Kiraz, yolda öldu. Kentte meydana gelen öteki trafik kazalannda yaralanan 25 kişi çeşitli hastanelerde tedavı altına alındılar. \2- Sözen, Prof. Ahmet Keskin'in YÖK tarafından görevden alınmasını kınadı 4 YOK, talana alet oluyor ? Istanbul Büytikşehir Belediye Başkam Sözen, 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi Prof. Keskin'in Kültür Bakanlığı'nın isteği üzerine görevden alındığını öne sürdü. Sözen, iktidarm demokrasi ile bağdaşmayan tasarruflarını sürdürebilmek için, kenti onuru ile korumaya çalışan bilimadamlarını etkisiz bırakma yollarını aradığını söyledi. İsUnbul Haber Servisi — lstan- bul Buyukşehır Belediye Başkam Nurettin Sozen, Suzer gokdeleniıu kurtarmak ıçm Jstanbul 3 numa- ralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Keskin'in Kultur Bakan- lığı'nın isteği uzerine YÖk tarafın- dan görevden alındığını öne sur- dü ve olayı kınadı. Sozen yaptığı açıklamada, "Üniversilelerimizi tahrip eden YOK, kentlerimizde- ki taJanın surdunılmesine alet ol- makta, çıkar çevrderinin istegini >erine getirerek yeni talanlar için zemin hazırtamaktadır" dedi. Bu tutumlarıyla tarıhı ve doğayı tah- rıp edenlere alet olanlann univer- sıtelerimiz adınj utanılacak bir davraruş içine girdıklennı belirten Sözen, olayın universıte yonetıcı- liğıyle bağdaşmayacak bır sorum- suzluk olduğunu söyledi. Belediye yetkililerınin anayasa- nın guvencesı altında olduğunu kaydeden Sozen, bu yetkılen ya- sal yollardan sonuna kadar kul- lanacaklarını kaydetti. Iktidarın demokrasi ile bağdaşmayan tasar- ruflarını surdurebilmek ıçın ken- ti onuru ile korumaya çalışan bi- lım adamlarını etkisiz bırakma >ollannı aradığını sdyleyen Sö- zen, "Bunun için de bir bilim ku- ruluşu olması gereken YOk'u kullanmaktadjr" dedi. Bugunku iktıdarın geçmiş do- nemde yapılan tal.'nın korunma- sı doğrultusunda, ımar planı yap- ma yetkısını belediyeden alarak Bayındırlık ve tskân Bakanlığı'- na verdığını hatırlatan Sozen, şöy- le devam etti: "Hk olarak 21.6.1989'da Süzer gokdeleninin de \er aldığı İslan- bul'un 10 hassas bolgesinde imar planı >apma vetkiâ donemin baş- bakanının oluruvla belediteden alınarak Bayındırlık ve İmar Ba- kanlıgı'na verilmişti. Şimdi de Marmara takımadaian aynı von- temle talancılara peşkeş çekilmek istenmektedir. Bugunku belediye >6netiminin, geçmişteki talanın uzerine gitmesi, naksız yere kaza- nılan rantlann geri alınacağı kor- kusu, koruma kurulu uvesi pro- fesorlerin görevden alınmalarına bile neden olmaktadır. Ara rejim- lerde universitelerimizin ozerkli- ğini kaldıranlar. bugun oğretim uvelerinin bilimsel ozgurluklerine engel olmava çalışmakla, kişileri- ni hiçe savarak onurlan ile ovnan- maktadır. Tarihe, doğa>a, cağdaş kent bilimine inanan lum uııiver- site mensuplannın, vanlı ve hak- sız bu uvgulamaja karşı tavır al- malannı dilivorum. L'zun > ıllar oğretim uveliği ve universıte yö- neticiliği yapan bir kişi olarak, bu uygulamayı şiddetle kınıyonım." KöNUK YAZAR KlSA KISA • Kasımpaşa'da Selim Uygar'a ateş eden, Haydar Şahın, Çile Aksıva, Sadettın Baysal'ı sılahla tehdit eden Ethem özluer., tabancasıyla bırlıkte yakalandı. • Üskudar Altunizade Gümuşyolu girişindeki Kuşbakışı Sokak içinde, Mehmet Akçay'a ait kamyonete müşteri olarak binen kimliği behrsiz bır kişi, sürücünün 660 bin lırasını alarak kaçtı. • Eminonü Sultan Mahallesı'nde Hasan adlı bir kişi, kira sorunu yüzunden Nihat Albayrak ile Okay Elbasan'ı silahla yaralayarak kaçtı. • Kâğılhane STFA şantıyesınde çalışan Kenan Esmek adlı ışçı, taş makınesınde çalışırken arkadaşı Osman özer'ın yaralanmasına yol açtı. • Cevizli Çınar Caddesı üzenndeki Ersan fotoğraf dükkânı önunde, Cengız Oğur adlı kişi, tanışraa sonucu Osman Tarhan'ı makasla yaraladı. • Mecidiyeköy Mevlut Çavuş Sokak Özden Apartmanı 6 sayılı evde, Zıya Kovancı adlı kışı, fazla mıktarda hap içerek zehirlendi. Kovancı, Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavı altına alındı • Bakırko) Gungoren Bağcılar'da bır sure önce "Cafe 53"te Latıf Gurel'e tabanca ile ateş eden Zafer Sarıoğlu ile Bulent Paşacıoğlu bır adet tabancayla yakalandılar. • Narkotik Şube Mudurlüğu ekıplen Süleyman Seran ve Beşır Ekti adlı kişilen 629 gram esrarla birlikte yakaladı. Daham Tokay, Kamil Eller, Temo Tek, Mehmet Konur, Ismaıl Akaslan adlı kışıler 17 kilogram esrarla ele geçırildiler Bizim Sokak-Bizim Memleket BEDİ YAZICI kustahlıklarıyla geri geri gıdip bu kabadayılara yol açmaya zorla- makta. ZAVALLI TERBİYE- StZ, MEDENİYETStZLER! Kamyon, mınıbus, otobus... Aklımza ne turden araç gelırse, hepsınde bu göruntüleri pence- remden sabahtan akşama dek sey- retmekten bıktım usandım. Bir de uzerlerinde "Polis", hat- ta "Trafik PoBsi" yazılı arabalar var Bunlardan bazıları da çok ke- ce araç, bu duzensiz, bu kanun ta- nımaz davranışlan, körpecık be- yınlere "olağan hal", "doğrusu budur" gibı aşılamalarla suçların en korkuncunu, gunahların en ağınnı ışlemekte. Binlerce kurban veren trafik kazasının tohunılanm ekmektc... Taze fıdanlann kolay etkılenen beyınlerıne, "Canım, kanuna, duzene aldırma! İki ynz metre daba uzun bir guzergâhtan yasalara uygun olarak gitmekten- se o an için kolayına geleni >ap- önem verır görunen ahalı, bu su- ların aşağıdan geçenlerin uzerine çirkef gıtv duşmesinı neden umur- samıyorsunuz? Apartman yöneticilen, darnlar- dan, balkonlardan akan sulan ta- şıyacak boruların yere kadar uza- tılmış olması zorunluluğu aklını- za gelmıyor mu? Kapınızdakı çoplen, yanıruzda- ki bınanın onune kadar surmek- le görevinı tamamladığını sanan apartman kapıcıları! Butun ışle- yazılı nice araç, duzensiz, kanun tanımaz davranışlan, körpecik beyinlere 'olağan hal', 'doğrusu budur' gibi aşılamalarla suçlann en korkuncunu, günahlarm en ağırını işlemekte...Binlerce kurban veren trafik kazasının tohumlarını ekmekte... Kadıköy'de Altıyol'dan yuka- n doğru Bahariye Caddesi'nde üerlerken Sürevya Sineması'nı ge- çip sağa; Sakız Gülü Sokağı'na sapın. Reks Sineması'nı gerıde bı- raktıktan sonra Moda Caddesi'- ne kavuşmadan, yol bir uçgen ha- lini alır. Tabanı Moda Caddesi, bir yanı Sakız Gülu, diğeri de bundan aynlarak yüz metre kadar sonra taban Moda Caddesi'ne ulaşan Damacı Sokağı lşte bızım — — — — — — — — — — — • • n ı • — • — — • — • • — — — — • sokak. Daracık bir yoi. Eni aitı tçinde küçücük öğrencileri taşıyan, uzerlerinde kocaman 'okul taşıtı* metre var yok. Bir yanı çevrenin - • - • * * •• •"* otoparkı olarak kullanılır. Sade- ce bir yönde trafiğe açık. Araçla- ra ancak, o da dar olmak uzere, bir tek şerit aynlmış. Koşe başın- daki trafık ışaretı, çok belirgin su- rette kuzeyden güneye gidileme- yeceğini açıkça gösterıyor. Yani ters yönde araç sürmenın kanu- nen yasak olduğunu, bunun suç oluşturacağını ilan ediyor. Yeni-eskı, yerlı yapım-ithal ma- lı, her turden oto sahibi, kuzey- den güneye, yanı gktikleri yönun trafiğe kapalı olduğuna hiç aldır- madan, çekinmeden vızır vızır geçmekte bütun gun. Âdeta mutlu azınlıktan da öte "ayncalıklı seçkinler" görüntüsu vermekte kendilerine. Eskilerin "zadegân sınıfı" bunlar sanki. ZAVALLI GAFİLLER! Bir siırü taksi, yasak yönde ara- ba sürmek yetmiyormuş gıbi, doğru yönden gelenlere pervasız- ca bağırıp çağırmakta; kurallara, kanunlara uyanlann çoğunu da re ve hıçbır acıl görev zorunlulu- ğu olmadan sıgaralannı tütturüp, yanlanndakı meslektaşlarıyla şa- kalaşıp, kahkahalar ata ata, özel otolarla taksilerın umursamazlı- ğı ile yarış edercesine, keyıflerıne göre davranmaktan asla futur et- miyor. Bu hallere kâh kızarak, kâh acıyarak bütün gun tanık ol- maktayım. Kanun koyuculanıı, bazen, kendi yaptıkları yasaları hiçe saymaları gibi, yasaklan ko- rumak, düzenleri yürutmekle gö- revli bu kimselerin bu futursuz hareketleri insanda umit bırakmı- yor. En acısı içinde küçücük öğren- cıleri taşıyan, uzerlerinde koca- man "OKUL TAŞITI" yazılı ni- makta beis joktur" laubalılığini aşılayış, cınayetlenn en buyüğü. Yarınların erginlerinı, okul araç- larının içinde bu yönde şartlandır- mak ınsanı inletiyor. Zavallı mil- letim, zavallı memleketim! Siz, vınız bahşış topiamaktan mı ıba- ret? Mılli Piyango Idaresi'nden al- dığı "Kazı-Kazan" kartlarını, he- men orada tırnaklarıyla kazıyıp- ikramiye çıkmadığım anlayınca- özel egıüm tuccarlan, sızde hıç in- g a y e t normal bir iş yapıyormuş saf, iosaf hıssı yok mu? Beş-on gjbi sokağa bırakıverenler... Siz para daha kazanmak uğruna ka- t a ı i h oyuncuları, kazanamamış tıl mı yetiştırıyorsunuz? olmanın kırgınlığından değıl, sa- Balkonlannı yıkayıp, saksılan- <jece umursamazlıktan kırletiyor- nı sulayıp temizlik ve guzellığe s u n u z sokağı. Pıslik ve mikrop kumesı ağız, burun ve genız salın- tılannı cebındekı mendile aktara- cak yerde, koyu bır balgam halin- de sokağa atıverenler de bdyle... Bundan otuz yedi yıl evvel, eviT mi satın alırken inceledığim imar planında, DamaCT Sokağı'nın kar- şı yakası, ortasında büyücek bır havuz bulunan bır YEŞlL ALAN olarak belirlenmış bulunmakta idi. Üçgenın ucundaki konak yav- rusu buyuk evde oturan ve yol bo- yunca uzanan balıçenm de sahibi bulunan deri taciri, daha kullaruş- lı bır mesken edınrne gereksınimi duyunca, ımar planındakı değer kısıtlayıcı durumu bildığinden, malını yok pahasına elinden çı- kardı. Ne oldu ıse oldu, yolun karşı yakası bugün boydan boya, bıtışik nizamda altışar katlı apart- manlarla kaph. Nerede o yeşıl alan? Havuz, galiba, Dr. Esat Işık Caddesi'ndeki McDonald havu- zuna dönuştü. Plan yapan, uygulayan ve de- ğıştirenler, mulkü/ıu yok pahası- na elinden çıkarttırdığınız zavallı adamın kaybı, bizlerin temız ha- va alma umudumuzun yok olması vıcdanıruzı hıç cız ettıriyor mu? Bizim sokağı bin kere, on bin kere buyutun... Bakın ne kadar bizim Turkıyemıze benziyor. Bakan Aksu: Belediyelere kadro baskısı yok Haber Merkezi — tçışleri Ba- kanı Abdulkadir Aksu, Buyuk- şehır Beledıyeleri'ndeki daire başkam ve ilçe belediye başkan yardımcılıklanna bu gorevlerin onemıne uymayacak şekılde or- taokul ve ilkokul mezunlarının atanmasını tesbıt ettiklenni be- lınerek, "Bu kadrolarda sozleş- meli çahştınlacak kişilerde bu nedenle devlel kadrolannın ge- rektirdiği devkt memuru nitdik- leri aranmasın istedik" dedi. Ba- kanlıkça belediyelere kadro bas- kısı yapıldığı şeklındeki haber- lerin doğru olmadığını belirten Aksu, "Belediyeler böylelikk 657 sayılı devlel memurlan ya- sasının amir hukumlerine gore asaleten atanması mümkun ol- mayan personelin, 3030 sayilı ya- sanın 16. maddesi uyannca soz- lesmeli olarak atanması gibi ye- ni bir uygulama yapmak istemişlerdir" dedi. Buyukşehır beledıyelenndeki genel sekreter, genel sekreter yar- dımcısı, daıre başkam, ılçe be- lediye başkan yardımaları ve bu- yukşehır beledıyelerine bağlı iş- İetme ve kuruluşların genel mü- dur kadrolarında çahştınlacak sözleşraeli personelde 1, 2, 3 ve 4. derecedekı devlet memuru ni- teliklerinın aranmasını isteyen genelgeyle ılgılı olarak dün bir açıklama yapan tçışleri Bakanı Abdulkadir Aksu, şöyle dedi: "Bilindigi gibi soz konusu maddede yer alan kadro görev ve unvanlar buyukşehır ve ilçe belediyelerinin asli ve surekli ni- telikteki yonetici kadrolan olup, gosterdikleri onem bakımından, bu kadrolara mevcut personel arasından atama yapmanın im- kânsızlıgı karşısında belediyelere sozleşmelı personel atama konu- sunda kolay lık getirilmiştir. An- cak, sozu edilen kadrolar gerek kadro dereceleri, gerekse gore- vin mahiyeti itibanyla mevcut personel arasında en kıdemli memuriar eliyle yiıriıtülmesi ge- reken pozisyonlardır. Anılan personelin seçüninde kadrolann gereklirdiği tecnıbe ve nitelikler yanında ozel kesimde geçen sü- relerin degerlendirilmesi suretiy- le. madde kapsamına giren be- lediyelere esnekiik tanınmakta- dır." GALERİ • ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHIR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellıkleri belınılen kapalı zarf ile teklıf alma yontemındekı ıhale ile ılgılenenler, ıhale dosyasım İSKİ GE- NEL MUDLRLUCU SL, İNŞAAT, ONARIM DAİRE BAŞKANL1ĞPNDA görebılır ve dosya bedelını İSKİ GE- NEL MLDLRLUĞU merkez veznesıne vatırarak alabılırler lstekhlenn şarınameye uygun hazırlayacakları kapalı teklıf mektuplarını a$a|ıda belınılen tarıhıe saat 11.00'e ka- dar aşagıda belınılen adreste GENEL EVRAK MUDÜRLÜĞU'ne gırış. tarıh ve numarasını ıçeren alındı makbuzu karşıhjında leslım etmelcrı gerekmektedır Teklıf zarflan saat 14 OO'te thale Komıs\on Başkanlığı'nca açılacaktır. İSKİ No: Işin »dı Keşif btdeli Teklif Tarihi Tcmiııal Ihale tarihi Dosya B*d<Hi S1304 Buyukçekmece Bolgesı tçmesuyu Şeb«ke İnjaatı 2 000 000 000 TL 23 01.1990 S.319O Danca Bölgesı Içtnesuyu Ştbeke 60.000000 TL 26 011990 35OOO0TL çy Injaaıı 1.800 000000 TL 23 01.1990 54.000000 TL 26121990 400 000 TL Not 1- Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmaz 2 İSKİ 2886sa\ılı Devlet Ihale Kanunu'na tabı olmayıp ıhale yapıp v'apmamakta, dıledığıne kısmen veya tama- men >apmakta uygun bedelın tesbıt ve takdırmde serbestııı ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Aksara> Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL . 588 38 00 (36 Hal) TELEX 31293 lSU-tr FAX 90 (1) 588 39 18 «SatalmU pazar harlç n«gOn 41 00-1900 arau oç*hr G A L E R İ BEYTEM BEYTEM RESIM KOLEKSIYONUNDAN 2 Şubat ı Bcyltn tnr Bîf» « S >unıluaı*ı- BOyükdere Cod 8ev»m Hon, W ı 13< 23 00 AEDPA JMTekstilbank SanatGalerisi AÜ DEMİR 3 Ocak-22 Ocak Husrcv Gerede Cad 126 Tesvıkıye Meydanı 136 12 79 VİNCİ OKTAYANILAN MERT Resim Sergisi 4 Ocak-20 Ocak Teşvikıye (Camı arVası) Ihlamur Yolu Guno4 Apl ——— fel 133 06 19 160 30 77 » ^ ^ TYS NÂZIM'IN 88. YAŞINI KUTLUYOR Açık oturum Katılanlar Yöneten : Nâzım Hikmet'in Yapıtları ve Sanatı : Şükran Kurdakul Refik Erduran Demirtaş Ceyhun Atilla Coşkun : Atilla Birkiye 15 Ocak 1990, Saat: 16.00, Mülkiyeliler Birliği - Kuruçeşme T.C. ADAPAZARI 2. SULH CEZA MAHKEMESİ KARAR Esas: 1989/21 Karar: 1989/403 Hakım- Nadide Duru Ünsal 16575 Katıp- Ferda Yücel Davacı: K.H. Sanık' Hasan Akçalıskan: Halil ve Ayşe'den olma, 1937 D.lu, Ada- pazarı Sakarya m.n. kayıtlı, Adapazarı Çeşme Meydanı Yoğurtçu Sokak Uzun Apt 5/5'te oturur, evli 5 çocuklu, okuryazar, sabıka- sız, şekerci Suç: Gıda maddelerı tüzüğüne aykın davramş. Suç T 21 12.1988 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan açık dunış- ma sonunda; G.D.: Sanığın gıda maddelan tüzüğüne aykın olarak Cem marka lokum imal etmekten eylemıne uyan TCK.nun 3%, 402/1, 647 sayı- b yasanın 4. maddelerı uyannca; 470000 lıra ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Üç ay sure ile curme vasıta kıldığı meslek ve sanatm ve ticaretin taühne, Yedı gun sure ile ış yerinin kapatılmasma, Karar verıldı. 25.5.1989 Basın. 15388 TEM SANAT GALERJSİ HıYKEL VE DESEN 20«ak-270<alı1990 RAHMI AKSUNGUR TAMtR BAJOGLU SAUH COŞKUN SELMA CURBUZ 3MAÇKASANATGALER1S[ ZUHTU Nışaneşı Te AYTAÇKATI TÛ MUKİDOûiU YURDAER ALTINTAŞ YUROAERİN 9 MELEKLERİ j 21 Aralık-16 Ocak O> 132 59 59 HOk SANFA SANAT GALERISİ NEŞ'E KOSAL Sevgı Resımlen 20 Aralık 89-16 Ocak 90 Göndermeler: Canan Beykal, Ayşe Erkmen Serhat Kiraz, Füsun Onur 160cak-25Subatl990 mmtHOS 31WCM. ESTMCUL141» 23 PUH « PAZAHTES B6MH HBBMI' » 1 M W S MUZAYEDE İÇİN ANTİKALAR ARANIYOR Osmanlı gûmuşter Kur'anlar, Hat levtıalan, Tablolar, tesbıtıler, Halılar, Çını-Seramık eşyala, Edıme ışlerı, Mobılyalar, A N T I K A C I L I K A 5 Bronz Sok Saşar Ap No 1 MAÇKA ISTANBUL 141 18 69 140 47 15 ADNAN VARINCA (30 yağlıboya) Resım Sergısi 1 3 Ocak-31 Dcak Cevdet Pa?a Cad. 384 Bebek 165 74 96 TEŞEKKUR Bincık yavTumuz, BERNA ERDOĞAN'in hasulığı boyunca göstermiş oldukları yakin ilgiden dolayı Sefaköy Teşhis Klinıği Bashekimı Op. Dr. TEMEL KÖSLÜ'ye ozellikle teşhis ve tedavisinı başarıyla sonuçlandıran Dr. İSMAİL DOĞANC AU'ya Röntgen Teknisyeni N U R T E N H Ü N E R L İ ve turn klinik personeline sonsuz teşekkur ederız. GÜLŞEN - SAMİ ERDOĞAN İLAN ÖZETİ SİVAS İKİNCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNDEN Esas No: 989/74 Karar No: 989/790 21 12 1988 tanhinde takht ve tağşış edılmış gıda maddesi satmak suçundan sanık Sıvas Yıldızeli tlçesi Aslandoğmuş Köy nufusuna ka- yıtlı, halen İnönu Bulvan llgun Apt Kat: 4, No: 4 Sivas adresınde oturan Muharrem oğlu, Fatma'dan olma 1933 D.lu, Mehmet Pınar- başı hakkında mahkememızde yapılan duruşması sonunda: 18.12.1989 tarihlıılam ile TCK nun398.mad gerefınce Üç ay hapıs ve 20.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK'nun 402/1 maddesi gereğince failin curume vasıta kıldığı meslek ve sanatının ve tıcaretimn uç a> sure ile tatılıne, ışlenen suçta hayatı önem oldu- ğundan ışyerirun kapatılmasma yer olmadığına, TCK'nun 402/2. maddesi gereğince kapatmak harıç dığer ışlemlennin aynen uygulan- masına, 1000 TL yargılama gıderinın sanıktan alınmasına, karar ve- rılmiştır. Basın: 15389 Resim •SanatTarihi •Stilistlik • Modelistlik •içMimari • Mankenlik •AirBrush •Grafik • Fotoğraf •Seramik •Vitray • Batik •Gitar •Çocuklarla Resim- Satranç • ClZGIdeGÜNDÜZ.HAFTA SONU V'E GECE KURS KAYTTURI, •CİZGCDE GCZEL SANATLARA HAZIRUK KURS KAYTTLARI DEVAM ETMEKTEDİR BağdatCad 333/3-7-» Muratoglu Apt Kantarcı/Erenköy 3606910-3856833 CİZGİ •Oza(Ea«E»<< 9OIMUNUGI OHıa«susr Yenı Yıhi,z Kı.tiu OJsun ATİLLA EKŞİNOZLUGİL AnltkocOor Çorjıa Horhoı Kırık lulumbo Sok No U,«9-6O51 62 Fütıh 14260tel524 ii 91 \£İAt GALERI5. Şair Ressamlar HULKİ AKTUNÇ METİH EL06LU MUZAFFER ERDOST B.RAHMİ EYÜBOGLU TURGAY GÖNENÇ AYDIN HATİPOĞLU ÖZDEMİRİNCE Sergisi 15 Ocak-10 Şubat KusdHICad Dere^aönoSok No 4 K>d*Sy 336 04 12-345 40 M STTLIST OLMAK İSTEYENLER resim yetenek smavı ile öğrenci almacak On kayrt 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarıhi-12 Şubat 1990 istasyon sanat evi ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ 3&5 4131-32 TEŞMKlYE 130 66 17-140 56 50 IÇMHVLAR OLMAK İSTEYENLER resim yetenek smavı ile öğrenci alınacak Ön kayıt 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarihi 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ 385 4131-32 TEŞVÎKÎYE 130 66 17-140 56 50 ANKARALI RESSAMLAR SERGİSİ 2-24 Ocak Nispetlye Aytar Cad MI Apt 24'SLevenl 169 60 14 BM HALİL. AKDENIZ Resım Sergisi 17 Ocak-5 Şubat AkkavakSck.No V I Nif«nlası 131 10 23 ıt sanat galerisi KARMA RESİM SERGİSİ 11 Ocak 31 Ocak 199O Sulün Sok. No. 14 Levcnt 170 03 62
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle