25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 OCAK 1990 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TURKIYE DE BUGUN lwleteoroto|i Genel Mudurtuğu nden alınan bılgıye gore yurdur kuzey ve doju kesımlen oarçaiı çok bulutıu Ka- radenız kıyıları yafimurlu Doğu Ana dolu nun gunevdogusu fe Guneydoğu Anadokı nun doğuiu karta kanşık yag mur ve kar y-ağsşlı otekı yerter u bu lutiu geçecek Yurdun ıç ve doğu ke- sımlennde sabah saatlennde yoğun olmak uzere yer yer sıs gorulecek HAMft SICAKLIGI Bıraz artacak RUZ GAR Kuzey yonlerder hafif ara ara orta kuvvette yuroun kuzeybatı kesm lennde kuvvetlıce esecek Oenızten moderuzgâr Akdemzde gunbatısı ve lodos Doğu Karademz'de yıldız ve ka- rayel ötekı denızienmızde yıtdız ve poyrazdan 3 5 yer yer 6 kuvvetnde saatle 10-21 yer yer 27 denc rmlı hız L. Adana Adapaffln Adıyaman Marz Araakya Amalya Artvın Aydn Balıkes-r Bılecık B 17 " 2° Dıyartafcr 8° -4° Ed ne 10P 4° Erancan 6" 7" Em/rum W 28°Esloşer«r 2° 10°GaaaniB(i 17° 4°Gıresun A 18° 1° Gtımuşftane B B A la esecek Denız natıt çaikantıiı acıKtarda mutedıi datgatı oıaca* Daiga yuksekiıfiı 05-15 açıklarda 15 2 5 m dolayında buluna cak Van Golu nde hava Cok bu uttu ve kar yağışlı geçecek Ruz gar kuzey yonlerden hafif olarax esecek Gol kuçuk daigalı olacak g Brths Bolu Bursa Çanaktale Çorum Denızıı 3°-*= Hakkân 18° Clsparta 9° 3° Istanbul 4° 7° tonır 7» 14°Kars 7° M»KasOmonu B 5° 10°Kayser W 3° Kırtareli 9° FKonya 5° 8° KuBhya 1*= 1° Maialya 8°-8° 8° -#> K Maraş -8° 18°Mersn 9° 2<°Mu«la 3° 9»Muş ir-4-NıSae 11» 2"0rtlu 0» iO"Fte 3° 10°Samsun 10° 8° S»r 9° 2°Sıno() 14° 1° Sıvas 1° 11° TetoniaO 6° KTlabzDn 2° WXnUi 9° 2° Uşak 6° 11°V*ı 8° 5» ftzg* 1° 9" Zongırtk* A 12° 1° A 11° 1° A 17» 4° A 13° 3° S 3° 10» S 3» 11° K 10° 1° K 10» 3° K W 1° K 7° 3° K 8° 1° S 2° 13° 8 9° 1° K 11° 2° S 2° 10° A 12° 3° K 3° 10° S 2° 13° K 8° 2° O ' yagmurlu A-açık B butotu G gureşlı K kaılı S sısk Y-yaJmurkj Oslo I ) ü e l s ı n k l LenıngrarJ doskova Sam Kahıre DUNYADA BUGÜN Amsffirdam Amman Anna Bağdat Barceor.a Base Betg-at Berlın Bonn BruKKf Budapeşte Cenevre Cezayr Cdde Dubayı Frankturt &me Helstnkı Kahre Kopertıag Koln Lefkosa ı S 6° Y 17° B 14° Y 12° D İO s 1° S 3» S T> s 1° S 7° S 0° s ic B 16° A 17° A 19° f 7° 1° 18° 7° 1° Lenmgrab K 13° Londra Madnd Mocıtreal MOSfcM M U T * 9° B 13° B 10° Y 9° K 18» S 1» New * r k B 12» Pans Prag Rryad Roma Sofya Sam A 18° K 4° S 1° S 5° A 19° B 14° S -4° Y 13° Y 10° B 9° S 5° B 10° A 12° VUastnngton Y 10° Zunh S 1° Tijnus Varsova Venedık Viyana BULMACA SOLDAN SAGA. 1/ Vadesı bellı olma- yan ve yalnızca faızı ödenen devlet tahvılı V Yapay reçıne vernı- ğı ve tutkalı uretımm de kullanılan be>az ve bıllursu toz Borula n döndurmeden ekle- meyı sağlayan bağlan tı parçası 3/ Mızrap- la çalınan bır çalgı Eğretı mal 4/ Bır re- sımde, bazı nesne ve fıgur bo)utlarının p>erspektıfin etkısıyle kısalması S/ Kutah ya'nın bır üçesı Bır nota 6/ Karam- sar 7/ Yanıcı, renksız, az kokulu kar- bon ve hıdrojen bıleşımı Renyum ele- mentmın sımgesı 8/ Parola Sır sak- layan, ağzı sıkı 9/ Bır spor takımının gözde oyuncusu Bır cetvel turu Uluslararası Basın Enstıtüsü'nün sımgesı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kayserı >akınlarında, Anadolu'nun en önemlı ve buyuk arkeolojık bulun tu merkezlerınden bırı olan unlü höyuk 2/ "O yer" anlamında kul- lanılan sozcuk Kırma, melez 3/ Torba bıçımınde yorgan çarşa- fı 4/ Dınlence. 5/ Kalıç Karabatağa benzeyen bır av kuşu 6/ Bır nota Italya'da bır kent 7/ Yunan mıtolojısıne göre uçmayı başa- ran ılk ınsan Tıtan elementının sımgesı 8/ Gövde heykelı Aynı tıyatroda çalışan oyuncular topluluğu 9/ Kuçuk tekne kaptanı Bır tembıh sözu 60 Y1L ÖNCE Cumhur.yet Kraliçe gidiyor 15 OCAK 1930 Turkıye Guzellık Kralıçesı Mubeccel Namık Hanım, 25 kanunısanıde Parıs'e muteveccıhen hareket edecektır Kendısıne pederı İstanbul Lıman Şırketı memurlarından Namık Bey refakat edecektır Guzelımız Parıste "Le Journal" gazetesının mısafîrı olacak, 4 şubatta Pans'ın meşhur Operasında venlecek bır hayır balosunda bulunacak ve Avnıpa Kralıçesı ıntıhabı S şubatta "Le JoumaJ" gazetesı salonlannda ıcra edılecektır O akşam 20 Avrupa guzelı Rıvıera'da Cannes şehrınde yapılacak Guzellık Bayramına ıştırak edecek, sonra başka buyuk bır Avrupa şehrınden davet vakı olmazsa, Pans tankı ıle lstanbul'a avdet edecektır Mubeccel Harumm ıskarpınlermı Beyoğlu'nda tstıklal caddesınde "Guzelhısar" kundura mağazası yapmıştı Bu guzıde Turk muessesesı Mubeccel Hanıma Panste gıymek uzere gayet zanf bır ıskarpın daha yapmayı deruhte etmıştır Teşekkur ederız Kralıçeye bedıve verecek olan mağazalar gazetemızde ılan t>|R EVirl fS&ABI ISTIRAHATI ANCAK Yeni Emsalsiz Rodyoludur edıleceklerdır Pans'te çıkan "L'expres Mıdı" gazetesı Guzellık Musabakamız hakkında şu muteleayı serdetmektedır "Turkler artık tamamıyle medenı olmuşlardır Turk kadınları valnız peçeyı terketmekle ıktıfa etmemışler, guzellık müsabakalarına da ıştırake başlamışlardır." 30 YIL ONCE Cumhurıyel Hrutçef in demeci 15 OCAK 1960 Sovyetler Bırlığı Başbakanı Hrutçef bugün Sovyet Parlamentosunun özel oturumunda yaptığı konuşmada, önumuzdekı ıkı yıl ıçınde Rus sılahlı kuvvetlerınde 1 mılyon 200 bın kışılık ındırme yapılacağını açıklamıştır Bır Amenkan ajansına göre bu suretle Rus ordulan 3 mılyon 400 kusur bınden, 2 mılyon 400 küsur bıne ınecektıı Hrutçef, bu ındırmenın Rus askerı gücune tesır etmeyeceğını, şımdı Rusya>a saldıracak butun memleketlerın kuvvetlerını durdurabılecek nuklear sılahlara sahıp bulunduğunu sözlerıne ılave etmıştır Sovyet başbakanı, hava kuvvetlennın tamamen roketatar ıle techız edılmekte olduğunu da belırttıkten sonra ıktısadı alandakı başarılara temas etmıştır Batıhlar arasında haber memnunluk uyandırmış fakat bu sılahsızlanma konusunda Rusyanın bır tavızı olarak tefsır edılmemıştır Zıra, Rus>a 1956 yılında teklıf ettığı ordu mevcudu sevıyesıne >enı ınmektedır Halbukı Rusyanın ıstedığı sevıyeye lngıltere bır sene evvel ınmıştır Dığer taraftan Sovyetler Bırlığınde tçışlerı Bakanlığı lağvedılmıştır Bu hareket Rusya'da ademı merkezıyetçı polıtıkamn hakıra olduğunu . göstermektedır Bırlığın Içışlen Bakanlığı vazıfesı, butun Sovyet j Cumhunyetlennın lçışlerı Bakanlıklanna dağıtılmıştır Hrutçef Şiir kitabı tstanbul Işçı Sendıkaları ve Iktısadı Devlet Teşekkullerınden bır kısmına Çalışma Bakanlığı Sağlık Işlerı Umum Mudürluğu tarafından bır şur kitabı gönderılmıştır Şur kitabı "Menderes ve Hur Hılal ' ısmını taşımakta olup Mutlu admda bır şahıs tarafından yazılmıştır Sendıkalara kıtapla bırhkte gönderflen resmı yazıda eserın kutuphanelerde muhafazası rıca edılmektedır GEÇEN YIL BUGÜN Cumhunyet Mersin krizi 15 OCAK 1989 Turkıye ıle Yunanıstan arasmda Konvansıyonel lstıkrar Göruşmelerı (KtG) çerçevesınde son bırkaç gündur yaşanan bunalımın gıderılmesı ıçın Ankara dun "ılk pozısvonundan genlemesı" anlamına gelen bır ara formulu kabul ettı Knzın bu formulle çözulmesıyle Konvansı>onel lstıkrar Göruşmelerı önceden saptandığı gıbı salı günu Vıyana'da başlayacak Sorunu çözen ara formulun mımarları NATO ıttıfakının dört bu>uklen olan ABD, Federal Almanya, lngıltere ve Fransa Ankara'nın kabul ettığı ara formüle göre gelecek hafta ımzalanacak olan KtG yönergesınde Turkıye'de uygulama alanı dışında bırakılacak bölgeye ılışkın maddede Mersın'den doğrudan soz edılmeverek "Gozne'den denıze ıno-ek çızgı' ıfadesı kullanılacak Buna karşılık NATO ıçındekı dön büyukler ıle Sovyetler Bırlığı Turkıye'ye bırer mektupla "Gozne'den denıze ınen çızgıden Mersin Limaru'nı ıçıne alan ve Erdemlı'de denızle bırleşen çızgıyı anladıklannı" belırttıler TAKTIŞMA Montreux ve M/T KancheDJımga Boğazlardan guvenli geçiş şirketinin kurulması için derhal ışe başlamalı, beynelmilel' bır sempozyumu Deniz Ticaret Odası başkanlığında gerçekleştırmeliyiz. Tanh, 1 Ocak 1990 333 raetre boyunda 350 000 DWT'lık bır tanker boğazlardan gec- tı "Super tehlıke geçtı" dıye manşet atıldı, "Bır daha gecmesın" dıye demeçler venldı Boğaz 5 saat trafığe kapatıldı Boğaz'da ha- >at durdu Butun bunlar "LLCC" (Ultra Large Cru- de Carrıer) sınıfı buyukçe bır tankerın geçı- şınde yaşadığımız olaylar Pekı boyle gemılenn daha buyuklen (uzun- luğu 500 metreyı aşanlar da var) ıkısı, uçu hat- ta beşı altısı geçme>e başlayınca ne olacak7 Hındıstan bandıralı gemı kaptanı kıbarlık etmış kıiavuz almış, ya almasaydı ne yapabı- Lrdık-» Gemıye refakat eden römorköre rağmen ör 2) Ne dokunmak ne dokundurmak ısteme- dığımız Montreux Antlaşması'nın "Her tur ve buynklukteki tıcan gemılenn gecmesı serbesttır" maddesıru "Hajır geçemez" dı ye ıhlal etmekle veya, 3) tnfilak eden, batan, kınlan bır tanker ka zası başımıza gelıp Bogazlar, Marmara ve Ege kıyılan yülarca devam edecek bır felakete ma- ruz kalıp, kıyılanmızda ve denızienmızde ha- yatın sönup, Istanbul'da pek çok tarıhı eser, bına, kıymet yokolup bınlerce ınsanın ölumun den sonra dünyadan medet umarak, yardım bekleyerek mı çözeceğız7 Hayır, bu feiaket başımıza gelmeden, "ge- lırse ne olnr?" senaryosunu derhal dünya de- nızcılığıne, banka ve sıgortalara, tüm neğın dümenı kılıtlense, motoru bozulsa kı- lavuz kaptarumız ne yapabılırdı 7 Cevabımız maalesef tek bır kelımedır Hıç... Hıçbır şey yapamazdı Çünku, a) Ne refakat eden romorkorlerın guçlerı ve sayıları o dev tankere hâkım olmaya ye- terdı b) Ne Boğaz'ın dennhğı kuvvetlı akmtısı ne- denıyle demır atabılırdı c) Ne de sağlam bır motor ve dumenle da hı hareketı zorken, kınk bır dumen veya arı zalı bır motorla manevra yapabılırdı O halde davamızı, 1) Her "super tanker" geçışınde kafamızı deve kuşları gıbı gomup tehlıkeyı görmezlık- tcn gehnekle veya, uluslararası organızasyonlara, kısacası butun dun>aya "sadece probleraı değıl, çözumünu de" duyurmakla ışe başlayacağız Çözumu müz ıse şudur 1. a) Karadeniz'de kıyısı bulunan tum ul- kelerle (Bulganstan, Romanya, Rusya ve Türk- ıye), b) Karadenız'e nehırle (Tuna) ulaşan tum ulkeler Yugoslavya, Avusturya, Almanya, Is- vıçre, Belçıka ve Hollanda, A) Karadenız'e dolaylı ulaşan ülkenın (Iran) Volga-Dnıeper, Hazer ve>a Trabzon uzennden, temsıl edıldığı (benzen Suve>ş Kaoah'ndaki " C C Suez) uluslararası bır boğazlar guvenli transıt geçış şırketı kurulacak 2 Bu şırket modern, güçlü, ıhtıyacı karşı- layacak adette romorkör filosu temın edecek 3 Bu şırket dunya deruzcılık organızasyon- lannın da ışbırlığı, denetım ve tecrubelerı ışı- ğında, yönetım kurulu onayı ıle bır geçış gü- venlık planı hazırla>acak örneğın 5 000-40 000 DWT gemılere en az 1, tercı- han 2, 40 000-100 000 DWT gemılere en az 3, ter- cıhan 4, 100 000 200 00 DW T gemılere en az 4, ter- cıhan 5, 200 000-DWT'den büyük gemılere en az 6, tercıhan 7, römorkörün, boğazları geçışı es- nasında refakat edecegı dünya gemıcılığıne auyurulacak Doğaldır kı transıt gemı kap tanı yardıma çağırmadıkça bu römorkörler sadece refakat edecekler, dolayısıyla Montre ux Antlaşması'nın vırgulune dahı dokunma- dan A) Karadenız, Marmara, Ege ve Doğu Ak- denız'ı muhtemel petrol felaketlennden kur taracağımızdan, dunyadakı tum doğayı koruma derneklen, Avrupg'dakı tüm "Yeşfl- ler"ın desteğı bızımle olacaktır B) Şehrımızın tarıhı eserlerı, yangın, mfı- lak vb tehlıkelerden kurtulacağından arkeo- lojı, tanh, sanatsever ve arüayışu tum ınsanlar bızımle beraber bu planın yürurluğe gırmesı nı destekleyeceklerdır C) Yuzlerce ınsanın ölmesıne, yaralanma sına engel olmaya çalıştığınuza göre duşma- nımız bıle, bövle ınsanı bır çözum ve yaklaşıma karşı çıkmayacak ve çıkamayacak- tır D) Bu projerun tum gıderlennı boğazlardan geçen gemılerden alacak olan şırketın kârını tüm ortaklara dağıtacağımızdan, karşıtlanmız peşınen azınlıkta kalacaklardır E) Plana uyanlann tum sonımluluklan, ya pacaklan hasarların tazmını, TC devletının garantısı altında, "Boğazlardan guvenli ge- çiş şırketıne ve o şirketın uluslararası sıgor- tasına aıttır Plana uyma>anların tum sorumluluklan ıse vuz mılvarlarea dolar taz- mınat nskı dahıl, bağlı bulunduklan sıgorta şırketı ve kendı devletlenne aıt olacakbr" şek- lınde bır madde de boğazlardan geçmek ıste- yen her gemı sahıbını, kendı devletlerı ve sıgorta şırketı tarafından, plana uymaya znr- lamaya yetecektır Boğazlardan guvenli geçış şırketımn kurul- ması ıçın derhal ışe başlamalı, uluslararası bır sempozyumu Denız Ticaret Odası başkanlı- ğında gerçekleştırmeliyiz Capt. YILMAZ DAĞCI Atakoy Marina ve Vat tşletmelen Genel Muduru OKURLARDAN Özel hizmet tazminatında ayrıcalık tazmınat, çekmış olduğumuz atolyelenmızde tekmsyen olarak sıkıntıları bıraz da olsa çalışan arkadaşlanmızın bıle azaltacaktı Ancak bu yüzde 18 olarak almakta Bızler halen endustrı meslek lıselerınde görev v-apan teknık öğretmenlerız Sayın Mılh Eğıtım Bakanımızın 1 Kasım 1989 gunu açıkladığı ve bır gun sonra 2 Kasım 1989 tarıhlı Resmı Gazete'de yayımlanan 'Teknık Öğretmenlere özel Hizmet Tazmınatı Odeneceğı' şeklındekı kanun hepımızı umutlandırmıştır Yuzde 40'a kadar odeneceğı açıklanan bu tazmınatın yem malı yılda yuzde 2-8 arasında tutulacağının açıklanması ıle hayal kırıklığına uğradık Devlet memurlanna ödenen tazrmnatlar arasında en düşuk olan bu oran ıle kanunda öngörulen tavan arasında çok büyuk bır fark vardır Endustn meslek lısesı mezunu olan ve olduklan duşunulduğünde bızlere verılen rakamın çok düşuk olduğu ortaya çıkacaktır Bızler ustelık eğıtım ve öğretımle de yukumlu bulunuyoruz Bunun yanında önlısans ve çoğumuz da lısans duzeyınde eğıtım görmüş olduğumuzdan durumun ne kadar adaletsız olduğu ortaya çıkmaktadır özel sektörde ve dığer devlet kuruluşlarında çalışan teknık öğretmen arkadaşlanmızın yararlanmış olduğu bu haklann eğıtım ve öğretımde görevlı olan bızlerden esırgenmesı anlaşılır bır durum değıldır Bu adaletsızlığın en kısa zamanda duzeltıleceğıne olan ınancımızı korumak ısüyoruz. BtR GRLP TEKNtK OGRETMEN KTIAP/YAYIN Batı merkezlı uygarlığın mahkûm edilen kav- ramlarr arasına çoktan giren şiddet, neden si- yasi hareketlerin başvurduğu vazgeçilmez bir araç durumunda 7 Şiddet dunyanın farklı yer- lerınde kendıne hangı duzeylerde taraftar bu- luyor? Japonya'da aşıkların birlikte olmesi cinsel doyumun en ust biçimi sayılıyor. Unlü Ispanyol şairi Lorca "Ispanya, olumun ulus bayramı olduğu tek ulkedir" diyerek boğa gü- reşinin şiddet içerdiği suçlamasına medeni seyir" diye şid- d l karşı çıkıyor... , Neden? n se detle ayrıntılar önemlidir!.. EMPERYALIZME VE FAŞiZME KARŞI DEVRIMCIGENÇLIK 1. SAYI ÇIKTI GENÇLİK HAREKETİNDE MERKEZİLEŞME SORUNU ÜNİVERSfTELER BİZİMDİR ODTÜ-ÖTK ÜZERİNE BÜLENT FORTA İLE RÖPORTAJ ÜLKEMİZDE FAŞİZMİN TARİHSEL GELİSİMİ ve BUGÜNKÜ NİTELİĞİ MARKSİST TEORİ VE TEORİK EĞİTİMDE YÖNTEM GELECEK SOSYALİZMDİR I Dostluk vurdu Sok 8/3 Sullanahmet/lst Dayanışma Hesabı: Iş Bankası Türbe Şubesı ' 1082910 ATİLLA DORSAY Yem kıtabında, Turk sınemasının en tartışmalı yıllanna eğılıyor SİNEMAMIZIN UMUT YILLARI Lutfi Akad eerçekçılığı / Yılmaz Guney olayı / Atıf Yılmaz çeşıtlemelerı / Mıllı sınema hareketı / Ulusal sınemadan kalan / Metın Erksan'ın çıkışı / "Devnmcı Sınema" modası / Guney'ın ızınden gıdenler, vs Inkılâp Kitabevı BAYIR YAYINLARI HALİDE EDİP ADIVAR'jN ROMANLARINDA FEMİNİZM SORUNU Fıyatı 3000 TL Dr Yatıya Kanbolat GEBEŞ öyküler fıyatı 2000 TL Or. Yahya Kanbolat OLDUĞU GİBİ Eskı Turkıye Işcı Partısı uzerıne anılar, fiyatı 3000 TL Dr. Yahya Kanbolat Dağıtım llhan llhan Kitabevı Bayındır Sok 23/6 Yemşehır-Ankara POLTTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL . .Kavganın Yüreği Aranır. Bundan bır süre once şaırler kımı dergılerı boykot ettıler, şıır vermeyeceklerını açıkladılar Adam Sanat Dergısı de şaırlenn boy- kotunu destekledı, bunu kanıtlamak ıçın de son sayısına ne yerlı ne de yabancı şıır koymadı sıırsız çıktı Dergının yönetmenı Me- met Fuat, 'Şaırler Grevı' başlıkh yazısmda şaırlenn bıldırısını ya- yımladı Ştmdılık boykota 9 şaır katılıyor Belkı ılerde daha katı- lanlar da olur Bıldırıyı ımzalayanlar Can Yücel, Arıf Damar Cemal Süreya, Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu Refık Durbaş, Erdal Alova, Turgay Fışekçı, Küçük Iskender Şaırler dergılerı boykot eder şıır vermezken bızı de şıırden yok- sun bırakmıyorlar mı9 Şıırsız dunya olmadıği gtbı şıırsız dergı de olmaz Babıâlı'de kıtap yayımlamaktan kaçınan yayınevlen, kıtap dağıtmayan dağıtımcılar bulunduğunu bılıyoruz Berı yan- dan 'Şıır okunmuyor' dıye bttmez bır yakınma vardır, ne denlı geçerlıdır bılmıyorum Şıır neden okunmasın'7 Bır gün Prof Sencer Dıvıtçıoğlu'na bır kıtapçıda rastlamıştım Elınde bır tomar kıtap vardı, hemen hepsı şıır kıtabıydı Şaşkın- lığımı şöyle yanttladı Kıtapçıya uğradığım zaman yem yayımlanan bûtün şıır kıtap- larını alırım Kendı alanımda yaptığım araştırmalarda bana bü- yük destek olur" Kımı şaırler dergılerı boykot ederken, kımılerı de bırkaç şıır kı- tabını bırden yayımlıyor Işte Kemal Ozer bırı çevırı dört şıır kıta- bını bırden pıyasaya çıkardı Gerçı bunlar yem değıl, kımının uçuncü kımının dordüncü basımı Kavganın Yureğı, Gul Yor- damı Ölu Bır Yaz Tutsak Kan' 'Yaşadığımız Günlerın Şıırlen' Bu şıırler Yordam Yayıncılık tarafından 1989'un ekım aymda çıkıyor Gül Yordamı (Ocak 1959), Ölü Bır Yaz (Kasım 1960) Tutsak Kan (1963) üç kıtabın toplamı Çevın şıırler, Rumen şaırı Nıcolae Dra- goş'un Zamanın Sâzu adlı kitabı Çevırıyı Erem Melıke Roman la Kemai ortaklaşa yapmışlar Kemal Özer Rumence bılmez de- mek başka dılden yararlanmış Erem Melıke Roman'ı okurlar çevınlerınden tanırlar Bızım ku- şak ıse 'gençlık derneğı olaylarından bılır Solcular adına katıl- dığı gençlık toplantısma bır gıtmış bır daha dönmemıştır Bun- dan on yıl önce gıttığımız Romanya'da dostça karşılanmıştık Ev- lenmış, çoluk cocuğa karışmıştı Eşının soyadı Roman'dı Çavu- şesku'nun devnlmesınden sonra kurulan Ulusal Kurtuluş Cep- hesı'nın atadığı başbakanın da soyadı Roman Belkı de genç başbakanla akrabadır Melıke de Çavuşesku dönemınde başı ağ- rıyan yazarlardandı Galata Mevlevıhanesı şeyhı Galıp Dede'nın, Eğer amaç şıır- se bır dıze yeterlıdır' gıbılerınden bır sözu vardır, Eğer maksut eserse mısra-ı beceste kâfıdır' der Gerçekien şaır ıçın bır dıze yeterlı mıdır? Ustalar yeterlı sayıyorlar Kemal Ozer'ın şıırlerını topluca okuduğumuzda 'mısra-ı ber- cesteler - seçkın dızeler' bulamayız Imgelerden de lırızmden de kaçınır Tok, tıkız kuru dızelerle şnrtennı kurmayı yeğler Bu- nu şıırlerını eleştıren Onat Kutlar, Turgut Uyar, Fethı Nacı Me- met Fuat, Hasan Izzettın Dınamo Ferıt Ongoren de onaylar Şı- ıriennde kavgada söylenen butun sozcukler vardır Hıçbırını unut- maz, gerıde komaz Hıçbır şaır şıırierının künyesını onun tıtızlı- ğıyle tutamaz Bır ağıda dogru mu yönelmıştır her şey tümüyle vardır Düşünmesınler ele geçenlerı bır kez, geceyı bölmek olur bu, ateşı kullemek olur yalnızca Kesılmez yarıda kalanla yürüyüş, yenık düşenle eksılmez kavga çızılmış ve belırlı bır yöne doğru Düşünsünler kı get.e boyunca, soyledıklen atılgan türkuler, onların soluklarıyla dolu zer'ın şıırlerınde bır arayış yoktur Her şey çok önce- den hesaplanarak rayına oturmuştur Nereden kalkıp nereye ula- şacağı bellı bır katar yola çıkmıştır, erımıne varır Nıtekım kıtap- ları okuduğumuzda varıyor da T.C. ADANA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESt Esas No 1989/270 Karar No 1989/648 C Sav Esas No 1989/2495 Hâkım Doğan Ertan 15223 C Savcısı Ibrahım Kılınç 19037 Kâtıp M Ethem Ulutaş Davacı K H Sanık Abdulhamıt Tağ - Abdülazız oğlu Hevesı'den olma 1945 D lu, Derık üçesı Tepebağ köyu Kh 194'te nüf kay olup, halen Adana ılı Denızlı Mah sı 317 Sk No 2'de oturur, evh, 7 çocuklu, okuryazar, fınncı, sabıkasız, TC tslam Suç Noksan gramajlı ekmek ımal etmek Suç tanhı 8 1 1989 Yukanda adı ve açık hüvıyetı yanh bulunan sanık hakkında mah- kememızde, >apılan açık yargılaması sonunda, G D Suç tarıhınde sanığın ışlettığı Tağ fınnında eksık gramlı pı- de ekmeğı ımal edıp satışa sunduğu, ıddıa, sanığın tevıl yollu ıkrarı ceza tutanağı ve dosya kapsamı ıle sabıt olmustur HUKUM Sanığın eylemıne uyan TCK 363/1 maddesı gereğınce 6 ay hapıs ve 30 000 TL agır para cezası Ue teczıyesıne, Savunması takdın azaltıa neden kabul edıldığınden TCK 59 mad- desı gereğınce cezasının 1/6'sı ındınlerek sanığın 5 ay hapıs ve 25 000 TL ağır para cezası de teczıyesıne, Suçun ışlenış bıçımıne göre 647 S K nun 4/1 maddesı gereğınce 1 gun 5000 Tl olmak uzere hurnyetı bağlayıcı cezanın 750 000 TL ağır para cezasıiıa çevnlmesıne, TCK 72 maddesı gereğınce aynı tur para cezalan toplanarak sa- nığın netıceten 775 000 TL ağır para cezası ıle teczıyesıne, Sanığın malı duruınuna gore 647 S K nun 5 maddesının uygulan- masına takdıren yer olmadığına TCK 402/2 maddesı gereğınce gereklı ılarüar yaptınlmak uzere karann C Savcılığına bıldmlmesıne, 2000 TL mahkeme gıdennın samktan alınmasına, Sanığın yuzune karşı C Savcısı huzurunda talebe uygun olarak yasa yolu açık olmak uzere verılen karar açıkça okunup anlatıldı 7 7 1989 Basın 15328 EKEVE YAYINLARI LENIN TEK.ULKEDE , EKIM DEVRIMI SOSYALİST DEVRİM DOSYASI 1 10 000-TL PK. 328 - KONUR SK. 8/6 YENIŞEHIR/ANK. KIZILTOPRAK ANILARI VE PENDİK Nezih H. Neyzi Haşel Akademı Gençlık Acar Elrf Bılgı Eren ve Say kıtabevlennde arayınız PEVA Beyoğlu Imam Sk No 1 ISTANBUL İLAN ÖZETİ SIVAS İKİNCİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 989/68 Karar No 989/789 22 12 1988 tarıhınde taklıt ve tağşış edılmış gjda maddesı satmak suçundan sanık Sıvas Merkez Yahyabey Mah nufusuna kayıtlı, De- mırcıler ardı Mah Yıldız Apt, 9 Sokak No 4'te oturan Bekır ve Döne oğlu, 1956 D lu, Ömer Kuyucu hakkında mahkememızde >apılan yar- gılamasında 18 12 1989 tanhlı ılam ıle sanığın TCK nın 398 mad gereğınce uç ay hapıs ve 20 000 TL ağır para cezası ıle cezalandırılmasına, TCK'nın 402/1, mad gereğınce faılın curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının ve tıcaretının üç ay süre ıle latılıne, ış venıun hayan önem arz ettığınden kapatılmasına yer olmadığına, TCK'nın 402/2 mad- desı gereğınce dığer hukumlenn kapatma harıç aynen uygulanması- na, 647 sayılı kanunun 4 mad gereğınce 90 günluk hapsın 450 000 TL ağır para cezasma çevnlmesıne, TCK'run 72 mad gereğınce avnı turden para cezasının toplamı ıle netıceten 470 000 TL ağır para ce- zası üe cezalandırılmasına, 647 sayılı kanunun 5 mad gereğınce para cezasının 10 eşıt taksıtle tahsıhne, 1000 TL yargılama gıdennın sa- mktan alınmasına karar venlmıştır Basın 15386 İLAN ANKARA KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN Ankara, Bestekar Sokak No 100 6 da den konfeksıvon ışı ıle ış tıgal eden borçlu M Nedım Bayram vekılı Av Hılal Hazınedaroğ lu'nun konkordato talebı Ankara 4 Icra Tetkık Mercıı HâkımkğT nın 1989/1118-1163 sayılı karan ıle kabul edılerek borçluya ıkı aylık mehıl verılmış ve komıserlık gorevı tarafıma tevdıı edıhnıştır Bu kerre borçlu>a \enlen mehı'ın bıtım tarıhınden ıtıbaren 2 ay daha uzatılmış olup, alacaklılann borçlunun konkordato taJebını mu- zakerc eımek uzere 12 3 1990 gunu saaı 17 30'da Ankara 4 Icra Tet kık Mercıı Hakımuğı kalemınde vapılacağı ılan olunur 5 1 1990 Basın 15433
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle