26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
75 OCAK 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/15 Reçete IMF'den İthalat rejiminde yeni serbestiANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Uluslaıarası Para Fonu'nun (IMF), Türk Lirası'nın konverti- bilitesi için ithalat rejiminde yapıl- masını istediği değişiklikler uygu- lamaya konuldu. îthalattaki sınrr- lamaJar önemli ölçüde kaldırıldı, sanayinin ternel girdilerinde itha- lat ucuzlatıldı. Merkez-Bankası Başkanı Riiş- dü Soracoglu'nun yarın açıklaya-, cağı "para politikasının yeni ilke- lerTnden once, Devlet Bakanı Gii- neş Taner, ithalat rejimindeki de- ğişiklikleri ve yeni ilkelen bildir- di. Taner'in ABD'ye hareketinden önce açıkladığı ithalat rejiminde- ki değişikliklere göre ithalat sınır- lamalan kaldınldı, sanayinin te- rael girdilerinde ithalat ucuzlatıl- dı, KİT'lerin yapacakları ithalat öncesi uygulanan "ihale ön izin şartı" da kaldınldı. Buna göre KtT'ler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ithalat öncesi ön ihale izni almadan işlemlerini başlatabilecekler. Yeni ithalat re- jiminde, [MF'nin "dış ticarctteld samriamalann kaMınlması" yo- lundaki telkini ve Doğu Bloku'n- daki gelişmelerde gözönüne alın- dı. Dış ticaret sermaye şirketleri ile kamu kuruluslannın tekelinde bu- lunan "dış ücareti devktleştirilmjş ülkHerden" yaptlan ithalattaki kı- sıtlamalar kaldınldı. Bu ülkeler- den yapılacak ithalat genel esas- lara tabi tutuldu. Buna göre iste- yen firma, genel ithalat rejimi esaslan çerçevesinde Doğu Bloku ülkelerinden ithalat yapabilecek. Taner, daha önce kamuoyunda büyük tanışmalara yol açan ve tepkiyle karşılanan, sebze ve mey- ve ithalatında gümrük duvarlan- nı indirdiklerini de bildirdi. Tanef, yeni ithalat rejimi üe rnü- saadeye tabi maddeler listesinin kaldınldığını da bildirdi. Devlet Bakanı Güneş Taner, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile göruşmelerde bulunmak üzere dün öğJeden sonra ABD'ye gitti. AA'nın haberine göre Devlet Ba- kanı Taner, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ithalat mev- zuatında yapılan değişiklikle 7545 malın Gümrük Vergisi ile 1255 malın fon kesintilerinin düşürül- düğünü bildirdi. Taner, 33 malda Gümrük Vergisi, 2375 malda da fon kesintisinin kaldınldığını da açıkladı. Düzenlemeyle Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanan mal sayısı 35O4'e yükseldi, fona tabi mal sayısı ise 7880'den 5523'e in- dirildi. Taner'in açıklamasına göre yeni ithalat rejimiyle müsaadeye TANER — ABD'ye giderken acıkladı. IMFve Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmek üzere ABD'ye giden Taner, hareketinden önce, 1990 ithalat rejimi ilkelerini ve değişiklikleri açıkladı. İthalattaki sınırlamalar'kaldınldı. Yeni ithalat rejiminde, ithalattaki sınırlamalar kaldırılırken IMF'nin 'dış ticarette tam serbesti' telkini göz önüne alındı. Doğu Bloku ülkelerinden ithalat yapma hakkı genelleştirildi. Taner'e göre sanayinin temel girdilerindeki ithalat ucuzlatıldı. KİT'lerin, yapacakları ithalat öncesi aldıkları 'ihale ön şart izni've müsaadeye tabi maddeler listesi de kaldınldı. tabi maddeler listesi de kaldınldı. Böylece, yeni düzenleme çerçeve- sinde yapılacak ithalat tamamen serbest bırakıldı. Devlet Bakanı Güneş Taner'in açıkladığı yeni ithalat rejimine iliş- kin başlıca değişiklikler şunlar: Ithalatta teminat uygulaması kaldınldı. — İthalat izinlerinin gecerlilik sürelerinin beyana göre belirlen- raesi esası getirildi. Bu konuda sı- nırlanıalara ve mal bedelinin be- lirli bir bölümünün ödenmesi su- retiyle ek süre verilmesi uygulama- sı kaldınldı. — Daha önce dış ticaret serma- ye şirketleri ile kamu kuruluşlan- na tanınan, dış ticareti devletleş- tirilmiş ulkelerden yapılacak itha- lat, genel esaslara tabi tutuldu ve bu konudaki kısıtlamalar kaldınl- dı. — fthalatta uygulanan Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tu- tarları tek listede toplandı. — İzmir Fuan'nda perakende satışa izin verilen mallara uygula- aranmayacak. nan Güniriik Vergisi »e Toplu Ko- nut Fonu'nun yiizde 50 eksigiyle tahsil edilmesi imkânı getirildi. Sebze-meyve ithalatına kolayhk — Daha önce Hazine ve Dış Ti- caret Müsteşarlığı'nıaiznine tabi olan "mahrece iade tşlemleri", gumrük idarelerine bırakıldı. — Kamu sekrörii itbalatı yeoi- den düzenlenerek KİT'lerin dış alımları kola\laştınldı. Buna gö- re kamu kuruJuslarının yapacak- lan ithalatta "ihale on izni" şartı Güneş Taner, yeni ithalat reji- miyle girdi maliyetlerini azaltmayı amaçladıklannı, özellikle yaş meyve ve sebzede haksız kazancın önüne geçmek için gümrük duvar- larını indirdiklerini de bildirdi. Taner'in açıklamasına göre 1990 yılı ithalat rejimi kararı ile belir- lenen Gümrük Vergisi oranları ile fon tutarlannın madde grupları- na göre dağılımı da şöyle: — Tanm ve hayvancılık üriın- leri ithalatında Gumruk Vergisi ve fonlar düşuriilerek. aşın korunu oranlan normale indiriidi. — Bazı kimyasal maddelerin Gümrük Vergisi ve fonlan yeniden düzenlenerek bu ürünJerin ithal fî- yatları dünya piyasalanyla aynı düzeye getirildi. — Gıda katkı ve ambalaj mad- desi olarak knllanılan iininlerin Gümrük Vergisi ve fonlannda in- dirim v-apıldı. — Yerli üretimi yurt ihtiyacını karşılayamayan bazı iplik türleri- nin vergi ve fonlan da indiriidi. — Konfeksiyon, seramik. por- selen ve cam urunlerinde uygula- nan aşın koruraa, kısmen kaldı- nldı. — Sanayinin temel girdisi olan demir-çelik, bakır, alüminyum, çinko ve kalay mamüllerinin Gümrük Vergisi ve fonlan da ye- niden düzenlendi. — Otomotiv seklörönde knlla- nılan aksam ve parcalann, Giinı- nik Vergisi ve fonlan önemli öl- çüde aşağı çekildi, bazı parcalar- da fon kaldınldı. — Eğıtim amacıyla kullanılan oyuncakların ithalatında alınan fon kaldırıldı, gümrük vergilerin- de de indirime gidildi. aynca ço- cuklar için resimli albüm, kitap it- halatı ise Gumrük Vergisi'nden muaf tutuldu. .— Elektrik ve elektronik sana- yii üriinlerinde Gümrük Vergisi ve fonlar yeniden gözden geçirildi, bazı mallann vergi ve fonlannda indirime gidildi. Bazı elektronik kompanentlerinin ithalatı Gum- riik Vergisi'nden muaf tutulurken, yurtiçi maiiyet arulannın da önü- ne geçilmesi amaçiandı. — MUzik aletlennin ithalatın- da alınan Gumrük Vergisi de dü- şürüldü. ABD temaslan Bakan Taner bu arada, ABD te- maslan sırasında, Türkiye'de enf- lasyonla mücadelede beklenenin üzerinde netice abndığını ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürü- leceğini anlatacağını bildirdi. Taner, son aylada alınan tedbir- lerle enflasyonun düştüğünün gözlendiğini belirterek "Ziraal Bankası'nın tanm-kredi koopcra- tifierine aktardıgı kredilerde uy- guladıgı faizi yüzde 62'ye dasdr- mesi. bunun en önemli jşaırtidir" dedi. Güneş Taner, özelleştirme prog- ramına bağlı olarak da "çok uhıs- ln şirketlerie" görüşmeler yapaca- ğını kaydetti. ELEMAN AASEA BROVVN BOVERI is offering a career oppourtunity in PURCHASING We are looking for a young graduate for do- mestic and import purchasing. The duties include revision and optimization of purcha- sing procedures, development and operati- on of PC softvvare for purchasing, market re- search, selection and evaluation of suppli- ers, formulation of contracts with the supp- liers, contract, relations with state offices, follow-up of incentive programs, preparati- on of cash flow forecasts, budgeting and analyzing material costs. The necessary qualifications for this positi- on are: - University degree in economics, busi- ness, administration or industrial engi- neering, - Fluency in vvritten and spoken English - Age below 28 - Knovvledge of PC usage and program- ming, and softvvare packages like Symphony, Lotus, dBase III etc. - Knovvledge of German, French or other European languages vvill be considered an asset. - Career minded, dynamic, enthusiastic, creative personality, success in interperso- nal relations. - Able to communicate at all levels - Completed military service (for male con- didates) Oualified persons vvho are seeking a chal- lenging and revvarding position vvith this mul- tinational subsidiary should send a CV in English together vvith a recent photograph to the Personnel Manager. ABB ESAŞ TRAFO SAN. A.Ş. P.K. 20 Kartal 81412 İSTANBUL T E K S T i L E l e m a n l a r A r ı y o r . Konfeksiyon alanında faaliyet gösteren ' şirketimizin büyûmesi ile oluşan yenı, organızasyonunda yetiştirilmek üzere elemanlar aramaktayız. YÖNETİCİ ADAYLAJ?/ Tekstıl. Makına ya da Endüstrı Mûhendrsı En aı bır yabancı dıl konu^abılen, Askerlığını Dıtırrnış. Yoğun uretım ortamına uyum sağlayabılen, ÜRÜN SORUMLULARI Almanca konuşup. yazabılen. Insıyatıf kullanabılen. Genış müşterı porrfoyumuzden bir ya da ıkısının uretımını yüklenecek SEKRETERLER • Yoğun ış yukumuzü karşıiayabılecek. • Büro makınaları ve bılgısayar kullarabılen. • Bır yabancı öilı konu$abılen İTercıhan Atmançal Randevu ıçın lütfenSn.Feride Sözenoğlu'nu arayınız. Tel 552 79 89 (6 Hat) Adres Konfeksıyon Empnme Tesıslerı.Doğu Sa^ayı Sûesı Altı.Koyaltı Mevkıı I3/D Yenıbosna - İSTANBUL ÇOKİYİ İNGİLİZCEBİLEN, DENEYİMLİ REKLAM YAZARI Çok iyi İngilizce bilen deneyimli reklam yazarı: Dilerseniz hemen yazın, dilerseniz telefonla Hulki Aktunç'tan randevu alıp u cv"nizle birlikte bize uğrayın. YARATIM/FCB REKLAM Hİ2METLERİ«TİC.AŞ (Mt)OTE,CX)NE & BELOING ^ORLDit'lDE NETWORK OCMR^m') 15A HUR HAN KAT.8 8O26ÛSISLLİS1ANBL'L TEL. 134 1KVM HAT) ECZACI ve KİMYAGER aramaktadır. * Üretim ve Kalite Kontrol ünitelerinde çalışmaya istekli * İyi derecede İngilizce bilen * Askerlik hizmetini bitirmiş adaylann yazılı müracaatlannı İngilizce olarak Roche Müstahzarlan Sanayi A.Ş. P.K. 16-80622 Uvent-İstanbul adresine yapmalan rica olunur. Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır. Roche DIŞ TİCARET ELEMANI aramaktadır. * Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu * İyi derecede İngilizce bilen * Askerlik hizmetini bitirmiş adaylann yazılı müracaatlannı İngilizce olarak Roche Müstahzarlan Sanayi A.Ş. P.K. 16 - 80622 Levent - İstanbul adresine yapmalan rica olunur. Tüm müracaatlar gızli tutulacaktır. Italyan Yunlu'Keten Kumaşlan ve Yun Iplikierı Pazarlamasında Çalışacak Prezentabl Bay/Bayan SATIŞ SORUMLULARI (Tekstıl Eğıtımi/Sektör Tecrubesı/ltalyanca Tercıh Edilir.) Ve İtalyanca/lngilizce Bilen Bayan SEKRETER Aranıyor Özgeçmış ve Fotoğrafla Muracaat PK 1274KARAKOY PARS/McCANN-ERICKSON Reklam Yazarı Dinamik çaüşma yapunıza kolayhkla uyum sağlayabilecek, sektörde en az 5 yıl deneyimli, çalışkan... Müşteri Temsilcisi Kısa sürede, Müşteri Direktörü sorumluluk ve görevini üstlenebilecek; zorluklan kolayca aşabilecek bilgi ve ilişki becerisine sahip, en az 5 yıl deneyimli, çalışkan... İngilizce bilmek Reklam Yazarlan için tercih nedeni, Müşteri Temsilcileri için önkoşuldur. Lütfen, yazılı başvurulanmzı, PınarKılıç PARS/McCANN-ERICKSON Büyükdere Caddesi, Ecza Sokak, 6 Gültepe 80498 İstanbul adresine gönderiniz. Başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır. GOETZE We are a leading internationaJ manufacturing company. We offer opportunities for you tu improve and develop a career ın our MRP II project. Our company is seeking candidates for the following positions. SYSTEMS ANALYST • Good knowledge and experience with IBM/370 systems includıng VSE, CICS. DL/I, COBOL and SOL • If possible, familiarity with the MSA products is a plus. SYSTEMS PROGRAMMER • Good knowledge and experience vvith VSE/SP, CICS and if possîble DL/I Successful candidates must pessase • Minimum BS degree • Fluency ın English good oral and written communication skılls needed and ıf possible, knowledge in German is a plus. • For male candidates no military obligatıon • Preferable 2-3 years of experience Applications including C.V. and a recent photograph are expected by latest January 23, 199C at the following adress: GOETZE İstanbul Segman ve Gömlek San. Tic. A.Ş. Computer Servıccs Dept. Büyiıkdere Cod. No: 121-2 Ercan Han Gayrettepe-htanbul İstanbul'dakı iş yerlerimizde çalışacak ve gûvenlikle ilgili çesitli konularda yeliştinlecek • ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ (Sistem dizaynı ve uygulama kontrol) • ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ (Pazarlama) • MAKİNA VEYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ (Üretim Kontrol) ingilizce ve'veya Almanca bilmek. askerlığinı yapmış olmak~ve oıo ehlıyeli sahıbı olmak tercıh sebebidir. Ilgılenenlenn Vişnezade Cami Meydanı Efe Apt. D: 3 Beşiktaş adresine yazılı olarak başvurmalarını rica ederiz. Bank 24 geüyor! "tyi Banka19 iyi bankaatar anyor— Pamukbonk T.A.Ş. 1990 yılında hizmete girecek olan Bank 24 kadrolannda göreviendinimek üzere olonıcmlof onyor: Pazariama ve Üriin GeKşrirme Yetkilileri ve Görevtiteri ( Xod • BANK 24 pazarloma hedef ve pditikcılannı uygulamaya koyabilecek ve yönlendirecek, • iyi derecede İngilizce bilen, • Mühencfclik, işletme konulanndafeansve feans Ostü eğitim gömiüş, • Tercihan, banka faalyetleri, düzgün rapoHama, MIS sisterrJeri konulannda deneyimli. Müşteri HizmeHeri YeHdSleri ve GörevUleri •MOşterilerin ve şubelerin BANK 24 kullantmındaki her tür isteklerine cevap verebilecek, sorunlannı anında çözebilecek, • Tercihan İngilizce bilen, • Üniversite mezunu, • Müşteri ifişkilerinde ve bkjsayar uyarlamabn konusunda deneyimli.. Teknik Hizmethr Yetkflfleri ve GörevKleri • Yirmidört saat vardiydı çalışacak, BANK 24 makinelerini sürekli izleyecek, kesintisiz hizmet vermesini sağlayacak, • Anzalann giderilmesinde gerekli örlemleri alacak, • Üniversite mezunu, • Donanırn ve yazıdm ile ikgili uygulama deneyimi olan, yönetici nileliklere sahip. Mutabakat ve Rapor Üretme Yetkilileri ve Görevlileri (Kod • Bölümde üretilmesi gereken tüm raporiarm zamanında üretilmesini takip edecek ve üretilmesini soğlayacak, • Bölümün tûm baberleşme foaliyeflerini yürûtecek, • Üniversite mezunu, • Banka muhasebesi, özellikle otomatik muhasebeleşme konulannda en az beş yıl deneyimli, • MIS raporlaması konusunda deneyimli. Adaylann, bir fotoğraf ekli aynntılı özgeçmiş, adres ve telefon numaralannı içeren yazılı basvurulannt en geç 30 Ocak 1990 tarihine kador görev kodunu yazaralt "Pamukbonk Genel Müdürluğü Persond Bölüm Yönetidltği, BOyükdere Caddesi, No. 82 80450 Goyrettepe-lstanbul" adresine göndermelen nca olunur. (Başvurular kesinlikle gizli tutulur.) PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Uluslararası temsilcillkleri olan büyük bir yayınevlnde toptan satışı yönlendirebllecek niteliklere sahipseniz blzl arayın. Tel: 179 66 10 (4 hat) İLKKAYNAK'tan MERHABA! Aylık ekonomik beklentiniz 800.000 TL.'nin üzerinde ise, dostluk dolu iş ortamımızdaki arkadaşça ilişkilerimize uyum sağlayabilecekseniz, GELİN TANIŞALIM! Büyükdere Cad. Arkan Apt. 34/10 Mecidiyeköy MIMAR veya İÇ MİMAR Inglkce veya Almanca blen. Hhal muttok pianiama ve uygulamatında çaıışacak nitelıkS eleman aranıyor. Istekliterin. Fotoğraf ve mestek çol^malannı içeren özpeçmçterı ife aşoğıdaki adrese baş vurmalan. URAN LİMİTED Abide-< HumVet Cad. No. 180 Şişl Tel: 14721 64 -148 7419 .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle