01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 Makine mühendisleri Oda seçimini 'demokrat grup' kazandı tstanbul Haber Servisi — TMMOB Makine Muhendiblerı Odası Jstanbul Şubesı'mn ola- ğan genel kurul seçımlennde "demokrat makine muhendisle- n grubu" 850 o> alarak yenıden yönetırae geldı Bayındırlık ve Iskân Mudur- luğu'nun Balmumcu'dakı bına- sının konferans salonunda dun yapılan seçımlerde "demokrat makine muhendıslen grubu" ve "meslekte bırlık grubu" lıstelen yer aldı Seçım sonunda Musla- fa F.rhan, Mustafa Bılge, Omer Akıf Kopuz, Murat Iğcıoğlu, Ha\atı Frlugrul, Saıl Eyigoz ve Erol Algul'den oluşan "deraok- rat makine muhendıslen grubu" 850 ov alarak yonetıme gelırken, "meslekte bırbk grubu" da 535 oy aldı Yıne "demokrat makine mu- hendıslerı grubu"nun oluştur duğu Coşkun Ozbaş başkanlı ğındakı öncekı yonetımın bu se- çunlerde gençlere yol açmak ıçın aday olmadıklan bıldınldı KENTYAŞAM Eyüp Belediyesi, binlerce ton çamuru karaya alıyor Alibeyköy Deresfne ucuz çözüm Belediyenin iki kanal makinesinden biri, karadan çalışarak derenin kenarını genişletiyor, diğer makine de derede yüzerek zeminden çamur çıkarıyor. REMZİ GÖKDAĞ Kış aylannda, yağışlarla bırlıkte taşarak çevreye buyuk zarar veren ve halkın korkulu ruyası halıne gelen Alıbe>köy Deresi'nın ıslah çalışmaları Evup Beledıyesı'nı.e "Oginç bır teknıkte" surduruluyor Hahç'ı en fazla kırleten ıkı dere- den bırı olan Alibeyköy Deresi'- nın ıslah çalışmaları, 1983 yılın- da lstanbul Buyükşehır Beledıye- sı ıle yapılan bır anlaşma ıle DSI- >e venlmış, ancak yeterlı odenek ayrılamaması nedenıyle çalışma- lar surdurulememıştı Yurtdışın- dan alınan Dunya Bankası kredı- sıyle Dalan donemınde yapılan Guney Halıç Kolektönı'ne karşın, Şışh Bölgesı'nın atık sulan Aiıbey- koy Deresı kanalıvla Haljç'ı kırlet- me>e devam edıyordu Derenin ıslah çalışmalan DSİ tarafından surdurulemeyınce bu gorevı Eyup Belediyesi ustlendı 1989 jılının nısan ayında başlayan çalışmalarda dere yatağındakı ça- murlar temızlenerek derenin akış- kanlığı sağlandı Yaklaşık 9 aydır surdurulen çalışmalarda dere ya- tağından çıkartılan binlerce ton çamur karaya alındı Alibeyköy Deresı'ndekı ıslah çalışmaları ıçın Eyup Beledıyesı- nın bulduğu çozüm oldukça ucuz Belediyenin ıkı kanal makinesin- den bırı, karadan çalışarak dere- nin kenar gemşletme ışlemını ger- çekleştınrken, dığer makine de be- ledıve atolyesmde yaptınlan me- tal sal uzerınde, derede yuzerek ze- mındekı çamur çıkartma ışlemını gerçekleştınyor Yetkıhler, ıslah ışlemı ta- mamlandığında Alıoeyköy Dere- si'nın, yağışlı havalarda herhangı bır tehhke yaratmayacağını söyle- dıler İLGtNÇ BtR TEKNİK — L)up Beledıjesı, 1989'un nisan ayında başlattıgı çalışmalarla dere yatagında- ki çamurian karaya alarak derenin akışkanhğım sagladı. 15 OCAK 1990 EREKLITELEFONLAR 055 kWye:000 056 Zakrta 527 57 00 • VAPUR: (•Mf Hatlan: 526 40 20 144 42 33 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKtaıua: 068 • SAĞUK: Hmr AeH: 077 Safiık M M M i p : 511 89 18 Cefrafepaşa Tı»: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Manava Tqe 340 01 00 Haytoıpafa Nttmme. 345 46 80 9*H BM. 131 22 09 Taksta HkyvftB: 152 43 00 SSK Saaatya: 588 44 00 SSK OtaMjteK 132 30 00 SSI GiztafM: 358 67 60 • TRAFtK. Tnflk * * t M- 176 24 14 (IsL), 356 04 85-86 (Kadıköy) M4f> Tnflk: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Setıırtçı) 314 36 (B Çekmete) : T*llan fAcmtfe): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 DMh MaMsfc 543 05 25 • METEOMLUfc (Hava tahmını öfl'enme) 573 89 80 • BBtTRİK ARIZA: tnırtııi 526 62 74, hreikı: 150 83 50 bdıkiy: 348 71 40 • TBC: 069 • GAZ ARIZA: 585 19 90 152 10 15 339 46 48 r 573 13 31 D*t NattaR 573 04 33. Sartrak 574 73 00 ı: 573 35 25 • DOT: SMt«d DaatfM: 527 00 50, H.Pa» Daarfaa: 338 30 50 91 • SUMUZA: k t M M : 522 97 03 •»HJI* 147 51 10 KaftUy. 333 02 20 • t n GM. m.: 145 07 20 (17 hat) m (Bılınmeyen numaraJar ve nöbetçi ecane sorma) •21 (arıza) •26 (daruşma) 031 (şehırlerarası) 061 (sıra sorma) 032 mıltetterarası) 062 (sıra sorma) 066 (masa! anlatma) 072 (uyandırma) 019 (posta kodu damşma), 041 (fono tel) SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 • üntü Jazzcı CHARLIE PARKER m Hayatı -t Yan et m en C L I N T E A S T W O O O üSSmSSı SSS 22î FOREST • DIANA VVHITAKER VENORA • 1988 Cannes Fılm festıvalt En lyı Aktor ve m Ses Kahlesı Ustun Teknık Ddulu Beyoğlu FİTAŞ CEP SALONU 149 01 66 11.30-14 45-1&00-21.00 B Bu tılm 29 Ocak a kadaı oyr.ayacakiır B E Y O G L U S İ N E M A S I 1 5 1 3 2 4 0 1986 Berlın Festıvalı 2 HAFTA A |t ) n A y , Yönetmen- Reinhard HAUFF Istıklal Cad No 140 (Atlas Sın karşısı) Seanslar 1200-1415- 16 30-1900-2115 Som bnlaynu u l ı m gjrilmg. EFES FK.M Yeni Kopyasıyla AYŞE ROMEY-UWE BOHM ŞENERŞEN L OCCAII OOUUJAMm MJLUtn OM I I I OUSTII CONNERY HOFFMAN HUTTHE* BROOERKK AILE BAGLARIFAMILY BUSINSS Yön Sıdney LUMET Beyoglu DUN*» 149 93 61 200-14 15 53O-'9 00 21 30 HvbıyctS 147 63 15 11 30-HOO l&3&iaOfrZU5 KldiovOCAK 33« 3' T9 H 30 14 0t> 16 30-19 00-21 30 Blkırkly MNK 572 18 63 11 00 13 30-16 00 1B 30-21 00 TEL. 146 80 91 Sah2100Ct«a 1800 Bj-etiar Olgode ^» VBjütoramada Y«VM*nWK HABK BOHM Beyoğlu LAİE 149 25 24 11 30-13 30-15 30-17 30-19 30-21 30 Iflelme PENTA FİLM 151 09 80-149 57 05 AV$AR FİLM mUBI HACKMAN DAFOE OSCAR ÛDÜLLÜ • Y1LIN EN M FİLMİ 6 MISSISSIPPI MISSISP. YAHIYOR OKOti Bayoğlu LAU 149 25 24 11.30-1*00-1430-1900-21JO KOdfcav KADIKÖY 337 74 00 11 0O-13 3O-16JO-H3O 21 30 ATATÜRK KÜLTÜRMERKEZİ Oglunuz eşctnsei otursa ne yaparanıı' Bu yara\a parrnak basan btr fitm ACILAR PAYLAŞILMAZ Yön: ESER ZORLU KADİR İNANIR - BETÜL AYTAÇ 12.00-14 15-14J0-H 45-21 00 CİMİ-Pcnff 12.00 laaraı yoklur Sınemada teknığın mucızesı Ibuctatoae Pktures ve Stcvea SpJclberg sımar 7 HAFTA Bır Robcrt Zemeckıs nimı YAİN12 CM-KADIKÖY KUITÛR SANAT MEBKEİ nde İ4A01 42 J « 0» »it\200-14 1S-16 30-1?00-21 15 Saatlerinizi ayarlayın. başlıyor.•• Sınema Tıyatro Gösten Duyuaılannız İçın 146 97 38 132 64 26 3.HATTA Dûnyadeğışıyor Glasnost. Perestroyka. Berlm ctuvan. Maltazırvesı soguk savasın sonu. Ve... tn kez çok farklı bir Bond. JAMES BOND 007^ TIMOTHY DALTON LICENCE TO MLL ÖIDÜRMEYETKİSİ Osmjnöev CAZl 1147 96651 Bryoglu «TLAS CJ3 7b 6ı Aktauy KBKTAL (58^4453 B*ırknr 74 157? 0444 Kıdıkoy «S 1336-00301 Suıdıye ATUNTIKI3S5 4370 »NKARA DERYA 1229 9618 IZMIA CINAR 4-486' ADAIM ARI 4 3802 11 00-13 30-16 00 1845-21 45 11 30-14 00-16 30 1900-21 X 1130 14 00-16 30 1900-21 30 1100 13 30-1600 18.30 2130 1100 13 30-16 0018 30-2130 1100-13 30-16 0018 30 2130 11 30-1400-1630-1900 21 15 12 OC 14 30-17 00 19 15-21 30 1? 15-14 30-16 43 1915-2130 bîZIIFİLMl'DEN HAFTANIN FİLMLERİ |«»A H M E T ü G U R L U v KONTROLSUZ TUTKUNUN GERÇEK HIKAYESI 9V2 HAFTA9 / VVEEKS Kim Basinger - Mickey Rourke YÖN: ADRIN LYNE 19 OCAK'ta Beyoğlu SINEPOP Kadıkoy MODA Sınemalannda.. THE FiynSİNEK II Erıc Stoltz - Daphne Zunıga Yön: Chris VValas /?" ŞıflıSnE 147 69 47 4/ 11 00-1300-15 15-17 30-1945-214S JT »eyoöhı 9NEPC* 143 70 71 •C 1200-14 15-16 3O-H4S-21 00 Kodfcûy SUREYYA 336 06 82 11 00-1315-1530-1730-1915-21J0 Çembeılliof SAf** 516 26 60 11 00-13 00-15 00-17 00-19 00-21JJO BRUCE WILLIS DIE HARDZOR ÖLÜM ALAN RICKMAN AİEXANDER GODUNOV Yön: John Mc Tiernan 22 OCAK'ta 11 0O-130O-15 0O-170O-190O-21 15 Kotagumruk stAD 521 04 01 11 3&133O-15J0-1730-19J0-21J0 ÇATILARDA 4. HAFTA Yön: Robert WISE Koâkby MODA 337 01 26 1100-1J00-15OO-1700-190O-21 00 ORTAKÖV KÜLTÜR MERKEZİ ADINDABİR BALIK 1S8 «9 «7 13 00-15 30-18.00-20 Î0 "0 dünya'nın ve bu dünyanın süperleri... G e l d i l e r ! O c a k ' t a s i n e m a l a r d a . SİNEMASEVERLERE ÇOK ÖZEL BİR FİLM L'OURS THEBEAR BtR SEVGt FtLMİ — JEAN-JACQUES ANNAUD — «GÜLÜN ADI»»nın yönetmeni 3. HAFTA YENt DEKOR ve SÜPER SES DÜZENt tLE YENtLENEN BEYOĞLU FtTASSİNEMASI'nda 149 01 66 1200 14 15 16 M) 184S 21 15 HERŞEYE KARŞIYIZ Komedı IVi CumoClen 21 00 C toı-Paıar 15 00 Paıar 19 00 Pangalh İNCİ SİNSMASI 140 73 00 Istiklal Cad No-140 Tel. 1511865-66 Ferhan Ş«nsoy un SOYÜT PADİŞAH Cuma 21 00 C lesi-Pazar 15 30 18 30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy 300 O) un Çar* 15 30 Per» 21 00 BEYOGLU KUCÜK SAHNE 143 64 17 144 43 Ferhan Şcntoy un ISTANBUL'U SATIYORUM Murit Ozkul Erol GOnaydın 230 O\un Salı 2100 Çar; 21 00 NÖBETÇİ TİYATRO Ferhan Şensoy un AŞKIN GÖZÜNE GÖZLÜK Yön Rasım öziekin Muz Arıf Erkin P ıe9 ı 21 00 KENT OYUNCULARI SON 9 OYUN Aleksandt Galin = ŞAFAK Y1LDIZLARI ! Oyun )k Bolom 5 Turkçesl Belgı PAKSOY £ Yûn YllduKENTiR £ Cuma 1S30(lndirlmll) | Cuma 2100 J O\unan hakkı ONK ^janstan alınmıştır • GİŞEMİ2 AÇILMIŞTIH BİŞEY YAP MET Yazan Aziz Nesin 20 Ocak 1400 21 Ocak 15.00 BİLETLER SATUMAKTADIR Trt Yıldız Kenter BEN ANADOLU Yazan GOngör Dilmen v un i5« 146 35 «9 dosttaır tivatrosu• 1 AA B1 t"T / Pers Cuma 19 00 C lesı 15 00 18 00 Pazar 15 00 DORMEN * TİYATROSU 1989-1990 OYUNLAR1 HALOUTV OOftMEM I ALI POYMZOfilU TlT»THOSUı ÇILGINLAR KULÜBÜ Jean Poıret Salı-Çarş -p»rj -Cuma- 2100 CJmi 1500-2100 Pazar 15 00-1» 30 Sırnelvıls Taks>nl44 46 75 151 43 86 Erqenekon Cad. 98 Pangaltı 141 27 37 LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazan: OkJay ARAYICI Yöneten Nurhan KARAOAÖ Müzllc Yalçın TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çarş -Per».-C tesi 21 00 Pazar 18.00 Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 89 A K B A X K TİYATROİI K A R \ (î Ö Z K l K L A T İ Y A T R 0 S l DAKTİLOLAR MURRA 1 ! SCHI^GAL HARBİYE KENTER TTV Oyun Tek Perde Sah 19 00 ıpl 146 Vt m GÖNUL ULKU GAZANFER 02CANİ mosu 7YILS0NRA C tesı 21 00-Puar 15 00-19 00 Komet 3 perde 7 tabto 100 oyun KİRAUKDAİRE Çars P«r9 Cuma 21 00 Komedı 3 p«rde P lesı Salı oyun yoktur Tel 146 80 91 OSCAR a aday ılk TURK 1ıimi UÇURTMAYI VURMASINLAR Bir TUNÇ BAŞARAN ftlm. tp 11. HAFTA BafMof MIST1K 160 11 56 11 00-130O-1500-17OO-190O-21 00 Bır LIVANELI Fılmı SiS15. HARA RUTKAY AZİZ • UĞUR POLAT ASLI ALTAN • SEVTAP PARMAN MENDERES SAMANC1LAR 26 AM1ALYA FİLM FESTİVALİ • ENİYllldNClFİLM • EN M YARDIMCI ERKEK OYUNCU • VALENC1A AiTIN PAİMİYI • AİTIN ANTİGONE ÖDOlO Bakırköy KARYA S42 11 72 11 00 13 30 16 00 18 30-21 00 İSIANBUL BELEDİYESİ CEMAL REŞIT REY KONSER SALONU SONAL K L A S İ K H İ N T DANSÇISI Müzık ve Dans Gosterısı is ocak 1990/saai-19 00 M M Sattf Y<f1«ft KONSER SALONU 14J 53 92 GALLESIA ATAJCÖY DAMISMA BUVOSU 559 95 60 VAKKOCAMA IAKSIM 151 15 71 VAKKORAMA SUACIVE 360 90 90 SANAT MERKEZİ GrtJT • Pıano • Org • Davul • Armonı • Solfeı devam ecmektatiır 148 63 16 Talnız KARTAL BELEDİYE SİNEMASIMDA LUNA Daniftay Kararryia, hlç kesintisiz 18 Yjsındjn kûçiikler giremez I20D-I4 30-17 00 SurrZtLU 353 37 78 ISTANBUL DEVLET TİYATROSU IAKSİM SAHNESt (149 69 44) (Sd Çorş 1900 f>» Cum 2030 Cmt 1500 1900: Poz 1500) Luını PırtmleHo ALTI KİŞİ YAZARINI ARIYOR Çevırnt 6biul (ıpan Yoneten Cjn Gurzjp ! 6 17 1819 ZO 21 Ocak A21Z Nesın YAŞAR NE YAŞAR NEYAŞAMAZ Yoneten nenan l(ık Muzık Tınur Stlçtik 23 24 25 26 27 28 Oc«k Ksenya Kılegerapulu ODİSSİNBADÇevıren Sula Boz Tonelefl Faık EMeocr 20 2! 27 28 Ocak |11 00| AKM BUYUK SALON (151 5« 00,254) (Cmt 21 30 Paî 140Û1900) Lnnvd BernstEin BATI YAKASININ HİKAYESİ Mıiın Anhm Laurents Cevırn l!n Yamac ronrteır a«ncy Hlnıks Korngralı ScktUnAıdılaM Orkstrı $01 latw Totıgur 20 21 27 28 Ocak AJCM OCA nYAlSOSU (151 S6 00/254) (Suar 19 00 P*3l 15.00) Knan Uık BEBEK UYKUSU Ynnıtın Knun l»ık I 6 I 7 I M 9 J 3 2425 26 Ocak Tgran Ollıraghı GARDİYAN Ytnotn Altv Suer Salıh Ka'yan PALYAÇOLAR Muzık Rtyman Erıy 20 21 27 28 Ocak |ll 801 Aynco >«•) Sal» Vakkofoma Joksım 151 15 71 Vbkkonınıa Suadlye 360 90 90 Gallena Donmno Burosu 559 95 40 1104 Mafleflmb n « salı M nanaitk olarok satııa tunuluı -ŞJŞEHİR TİYATROLARI rye V ErtLiğrul ii (140 77 20) IRe»ıl BtY/C Rejıt REY |I6 Ocak Salı 20.3OI Yuar KERAL AfiRIDAfil EFSANESİ Yncttn MıTtYGUtt |17 18-19-ZOOcık] «rntgphanes/Genuy GURUN KUŞLAR Yonden HaTAın DOHMEN |21 Ocak Pazır 1500-18301 COCUK OYUNU »drıan MITCHEL FAREÜ KÖYÜN KAVALCISI Turkgesı Gulsun KINAL Ytneten SAVAS DİNCEL iCtesnPazjr 11 OfTde! CEpnvAT»osu ( i « 77 201 Satl FAİK Savas OİNÇEL MERAKUSI tÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yoneten Macıl KOPER |Per Cuma: 15.001 Kodıkov Holdı Sohnes: :J4» M 63: AÇ SINIFIN LANETİ Turkcm Pmar KUR Yonsten Tunç YALMAN 116-17 18-19-20 Ocakl Eugene 0 NEIL GÜNDEN GECEYE Türkcesı Gencay GURU* rmeten Hakan ALTIMEH |21 Ocak 1500-18301 Saıt FAİK Sava* OMÇEL MERAKUSI IÇIN ÖYLE BİR HİKAYE Ytrnaen Macıt KOPER [16 Ocak SaİL 2030) Memel BAYDUR CUMHURİYET KIZ1 Yanflen Cunert TÜREL 117 1^19^20-21 Ocak| ÇOCUK OYUNU Murat KARAHUSEYINOGLU BALON Yimten Dngın BMA.I (ClesıPızjr ||OO*dt| Jeltr» »RCHEfl SUÇLU MU SUÇSUZMU? Turkcesı F1I12 OFLUOGLU Yoneteıt Burçın ORAIOGLIJ 116 Ocah Salı 20 301 CevJt Fehmi BASKUT BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN Yoneten Engın ULU0A6 117 18-19-20-21 Ocak| ÇOCUK OYUNU TOMI Ellcl ŞEHAY Y1LDIZC1 KRAL İLE AKILU SOYTARI Yoneten Salıh KALYON IC lesı Pazar 11 OOdel GIŞtlEÜ Horbtye M Eftujrul Fotih Beşot Nurl Uskudor Musahıpzode Cetol/Kodritby Holdur fanefTatalm Snnol Galerai^Vakkoroma Takum-Suadlye^7 Et«wn OyungdnlMi Salı 20 10'Çar» 15 00-20 30/Px-Cuma 20.30 C)»»l 15 00-20 30/Pazar 15 00 1» 30 "Anam Eşikte İken Babam Beşikte İken Muzıklı ve Danslı Çocuk Oyunu Yızan AlpavlZER Müak Sdım Naşıt OZCAN Dekor Rema IREN MasUar SauntiüGAY Karagoz Kukla ChTuümı Taceddın DKER Koreografl DılekÖNlK Oanslar Dılek Bale Okuhı Ovnayanlar Sebm Naşıt OZCAN Nı^ün BELGUN Yuksel GOZEN Hayrettın ASLAN Gafur UZUNER Ozdemır ÇHTÇIOĞa Her Cumartesı-Pazar Saat 11 OO'de Komedı Tıyatrosu (Dormen rryatrosu) Ergenekon Cad No 98 Pangaltı lstanbul Lcretsız daveüyelen Akbank şubelennden atabdınnız. AKE3AIMK Çjcuklannda Se\dıgı Banka istanbul devtet ooera ve bates» SrjTTTRK KULTDR MERKJZTNDE K Karayev . NİÇİN? bale 2 perde Koreografı ve Sahneye Koyan OYTUN TURFANDA Orkestra Şefı ve Mü2ik Duzenleme: ELŞAD BAGIROV 17 24 Ocak 2a0fJde Pl Çaykovskı MAÇA K3ZI opera 3 perde Orkestra 5etı EL$AD BAGIROV Sahneye Koyan AYDIN GUN 16 Ocak 2a0ffd« 20-27 Ocak !5.3<rda &Rossini SEVİL BERBERİ komık opera 2 perde Orkestra Şeiı RENATO PALUMBO Sahneye Koyart YEKTA KARA 18 Ocak 2aLXTde H Sdımidt FANTASTİK muzikjl 2 perde Orkestra Şefı vt Pıyano SERDAR YALÇIN Sahneye Koyan AYTAÇ MANİZADE 1£26 Ocak 19 30da W A Mozart SİHİRLİ FLÜT opera 2 perde Orkestra Şeli MANFREO LUTHER Sahneye Kcy an-YEKTA KARA 23 Ocak ZaotTde FJBreuer YEDİSİ BİRDEN çocuk muzıkalı 2 perde Sahneye Koyan ONOER GOKSEVEN 20-27 Ocak IKKTde Bıietter temsıiden ık tiaîta onct A K M çtjeierınıle Süîöıye Taksım toklcoraa» ve PvgaHı Gerçfer Maguılarında Brtirkoy BJloy Sınal Merkezı nde Gaierıa AtaOy öanıjnn bumsundı satısa çtkmaktadır Gıtrlel 151 56 00 |7 hati 254
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle