03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/J2 EKONOMİ 15 OCAK 1990 SözleşmelikıskrvrakŞÜKRAN KETENCİ Hükümet, yeni bir kararname ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal karanna aykın olarak, karnu ku- ruluşlannda sözleşmeli çalıştırma- yı kurumlaştınyor. Kamu güven- cesi olmaksızın, işçilik haklann- dan yararlanmalannı da engelle- yecek biçimde, yasasız, ancak özel kadrolara dayalı, birer yıllık söz- leşmelerle, iş güvencesi olmadan, süreklı çalıştınlacak, yasalar dışın- da kaian özel bir çaJışan tipi ya- ratıyor. Halen 200 binin üzerinde bir çalışaru kapsayan sözleşmeli uygu- laması, kararnamenin 9. madde- sine göre takvim yılı itibanyla dü- zenlenecek birer yıllık sözleşme ile sürdürülecek. Sözleşmeli olarak yeni işe ahnacaklar için ilk sözleş- me 6 aylık olarak yapılacak. Me- mur statüsünde sözleşmeliye geçi- rilenler veya sözleşme siiresi için- de görev ve unvanlan değiştirilen- ler için ise bir defaya mahsus söz konusu tarihten yıl sonuna kadar geçerli sözleşme yapılacak. Kararnamenin 5. maddesine göre kamu kuruluşları sözleşmeli personel sayılarını, görev yerleri- ni, norm kadrolara dayalı olarak her yü iş programlanna alacaklar. 6. ve 7. madde düzenlemeleri ile ise yeni sözleşmeli olarak işe alı- nacaklar tıpkı memurlar gibi sı- navdan geçirilerek ve memurluğa alınırkenki koşullar aranarak işe ahnacaklar: "Kamu haklanndan mahrum bulunmamalan. 18 yaşı tamamlamış olmalan, affa ugra- mış olsalar bile devletin şahsive- tine karşı suç işlememiş olma... gi- bi." Sözieşmelinin yükselmesi için boş bir pozisyonun bulunması, üst görevin gerekurdiği likayata sahıp olması, iş gereklerini taşıması, ba- şan değerlendirmesinin yüksek ol- ması gerekiyor. Sözieşmelinin ödev ve sorumlu- luklan düzenlenirken ise kararna- menin 11. maddesinde şu önemli hüküm getiriliyor. "Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yarannı veya zarannı hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Göre- vini yerine getirirken dil, ırk, cin- siyel, siyasi düşünce, feisefi inanç, din ve mezhep gibi aynm yapa- maz, hiçbir şekilde siyasi ve ideo- lojik amaclı beyanda bulunamaz ve bu çeşıt eylemlere kaulamaz." Kararnamenin ilgili diğer tüm madde düzenlemeleri sorumluluk ve cezai yükümlulük anlamında sözleşmeliyi devlet memuru gibi görüyor. Ancak sözleşmeliye ka- mu göreviisi yükumlüluğunu ge- tirirken, kamu göreviisi güvence- sini hiçbir anlamda vermiyor. Kararnamenin çok geniş olan sözleşmeliye ilişkin yasaklar bolü- munde, sendikal haklar yasağın- dan başlayan uzun halkada şu il- ginç bölümler de var: "Sözleşmeli personelin, teşeb- büs veya bağîı ortaklığın hizmet- leri ile ilgili gizli bileileri eörevin- den ayrılmış olsa bile ızınsiz açık- laması yasaktır. rı, toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve şikâyetleri yasaktır!' Kararnamenin sözieşmelinin çahşma süresini düzenleyen 22. maddesi ilk cümlesi ile sözde ça- lışma süresini 40 saat olarak dü- zenliyor. Maddenin "ancak" ke- limesi ile devam eden bölümünde işyerinin çalışma koşulları dikkate alınarak haftalık çalışma süresi, tatil ve çalışma günleri, günlük ça- lışmanın başlama ve bitme saat- leri ile günün 24 saatinde devam- lılık gösteren hizmetlerdeki çalış- ma saat ve şekillerinin saptanma- sının ilgili kamu kuruluşunun yö- netim kurullannın yetkisinde ol- duğunu söylüyor. Ayrıca sözieş- melinin kendisine verilen görevleri çalışma saati bitimine bağlı kal- Hükümet, kararname ile yeni bir çalışan tipi yaratıyor: Kamu güvencesi olmadan kamuda çalışan, işçilik haklanndan da yararlanamayan, bir yasaya bağlı olmayan özel kadrolara dayalı, birer yülık sözleşmelerle iş güvencesi olmadan sürekli çalıştınlacak, yasalar dışında kalan özel bir çalışan tipi... Hükümet yeni bir kararname ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal karanna aykın olarak kamu kuruluşlarında sözleşmeli personel çalıştırmayı kurumlaştınyor. Sözleşmeli personel hakları açısından yeni bir çalışan tipi halinegelirjcen, görevleri, sorumluluklan ve cezai yükümlülükleri açısından memur gibi tammlamyor. Sözleşmeli personel, göreviyle ilgili basına, haber ajanslarına ve- ya radyo televizyon kurumlarına izinsiz bilgi veya demeç veremez. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu kanun hükmünde kararname- ye tabi personeli siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar. Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak şekilde kasıth olarak birlikte çekilmeleri veya görevle- rine gelmemeleri veya göreve ge- lip teşebbüs veya bağlı ortaklığı hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmala- maksızın sonuçlandırmak zorun- da olduğunu söylüyor. Sonuç ola- rak sözieşmelinin çalışma saatinin yaptığı işle bağlantıh olarak özel sözleşmesinde istenildiği gibi art- tırılabileceğini, bununla da sınır- lı kalmayıp yönetici kararı ile şi- fai olarak da arttırılabileceğini hükme bağlıyor. Sözieşmelinin fazla çalışması karşılığı ek öderne alması kural olarak kabul ediliyor. Ancak 32. madde düzenlemesinde fazla ça- hşma karşılığı yapılacak fazla öde- menin miktanmn Yüksek Planla- ma Kurulu'nca belirleneceği, bu- nun da hiçbir zaman temel ücre- tinin % 15'ini geçemeyeceği kuralı getiriliyor. Sözleşmeli personelin hizmeti 10 yıla kadar olanlarına yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin hakkı tanımyor. Tarihlerinin belirlenmesi işverene bırakılıyor. Bir yıldan az hizmet süresi olanlar için yülık ücretli izin hakkı öngörülmüyor. Sözleşmeli personele ödenecek ücret, temel ücret ile başarı ve kı- demine göre hesaplanacak başarı ve kıdem ücretleri toplamı olarak öngörülüyor. Sözleşme ücretleri- nin tavam her yıl bütce kanunlan ile belirlenecek. Temel ücretleritı asgari ve azami miktarlan Yüksek Planlama Kurulu tarafından 10 ücret grubu olarak saptanacak. Kuruluşlar çalışanlannı bu grup- lara yerleştirecekler. Başarı oran- ları, gruba göre yüzde 10-8-5 ola- rak ücrete yansıyacak. 5 -yıla ka- dar geçen hizmet süreleri yüzde 2, 5-10 yıl yüzde 3, on yılın üstü yüz- de 5 oranı ile temel ücrete eklene- cek. Sözleşmeliye daha ağır ceza Kamu güvencesi verilmeyen sözleşmeli, kararnamenin yine çok geniş olan disipline ilişkin hüküm- leri ile memurdan da daha ağır sa- yılabilecek cezalara muhatap olu- yor. Sözleşmenin feshi, görevden uzaklaştırma cezalanna muhatap olabiliyor. Kararnamenin yine 4. madde- sinde yer alan 4. fıkrada ise me- murlar ve sözleşmeli personelin toplusozleşme kapsamına alına- mayacaklan, bunlara toplu iş söz- leşmeleriyle veya toplusözleşmeleT emsal alınarak hiçbir ayni ve nak- di menfaat sağlanamayacağı hük- me bağlamyor. Aynı konuya ilişkin "Yasaklaı" bölümündeki 16. maddede, "Söz- leşmeli personelin herhangi bir sendikaya üye olması, sendikal fa- aliyette bulunması, grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, des- teklemesi veya teşvik etmesi yasaktır" deniliyor. Oysa doktrin- de hukukçuların birleştikleri bir görüş, sözleşmeli statüde çalıştı- nlanlann gerçekte işçi olduklan ve sendikalarda örgütlenebilecekle- riydi. bil-merkT.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL BİL-MERK BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL BİLGISFMP.R PROGRAMCILIK KURSLARI mg TURSEM İN REHBERUĞINDE L0NDRA.,(KF0RD,CAMBMDGE B0URKEM0UTH,BR-lGHT0K. HASTlNGSEX£TERGHLSra • BİLGİSAYARLI MUHASEBE • LOTUS 1-2-3 • d-BASE • 00S İŞLETİM SİSTEMİ • COBOL, PASCAL DE SEÇKİNulLOKUUARINOIkYAZIUİ YADA BUTUN YIL INûlUZCE OĞR.ENİH KAYITLAR1MIZ DEVAM-ETMEKTEDIR bil-merk BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ Rumeli Caddesı Villa Han 4-6 A Blok Kat: 2-5 Ni«antaşı/ISTAN8UL Tel: 141 03 37-141 13 17- 146 85 17 (Nişantaşı Mc Donald s Karşısı) UTAKSHTE KOLAYUGl 1 DEVAM * EDİYÛR/ •6ENELVEHB_üW01RILMIJ KURSLAR • TİCARI (N&İLIZCE .TUdlZMINGIÜZCESİ .BANKACILIKJNÛİLIZCESİ •5INAV KURSLARI: Cambrıdge •Rrst Ccrtrficatc ,Profıcitncy, TOEFLAWLU(S"\) ŞİRKETLER VE HOLDİNGLER İÇİN HARBİYE'NİN MERKEZİNDE İSKANI ALINMIŞ 4 MAĞAZA KATI AYRICA 5 BÜRO KATINDAN OLUŞAN TOPLAM 1100 m2 KALORİFERLİ, ASANSÖRLÜ, KULLANILMAMIŞ SAHİBİNDEN SATILIK ŞAHANE İŞ MERKEZİ ARACI KABUL EDİLMEZ. CİDDİ ALICILARIN 132 39 08-132 39 09 NO.LU kTELEFONLARDAN BİLGİ ALMALARI. RİCA OLUNUR. TEŞVİKİYE'de kaloriferli, 1. kat, boş, sahibınden daire, 70 m2 , pazarlıksız 70 milyon. Aracı kabul edilmez. 140 70 22 tursem İNGİLİZ LİSAN OKULLARI DANIŞMA MERKEZİ Cumhurıyet Cad 173/4-B Elmadağ 80230 Istanbul. Hılton Otelı Karşısı Tel 1483977-148 7943-148 2849 Fax 132 97 29. Tlx 27498 tusmîr İLAN ELMADAĞ AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1988/168 Davacı Nevzat Yantiri vekili Halil Köylücü tarafından davalı Dev- rinur Yantiri aleyhine mahkememizde açılmış bulunan şiddetli geçim- sizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonun- da: Duruşma sırasında davalı Celal kızı Neriman'dan olma %0 D.'lu DevTinur Yantiri'nin adresi tespit edilemediğinden davetiye yerine ge- çerli olmak üzere ilanen tebligat yapılmıştır. Taraflar arasındaki boşanma davası sonuçlanmış, mahkememizin 19.10.1989 gün ve 1988/168 esas, 1989/206 karar sayılı ilamımız ile davacı Mustafa oğlu Seyide'den olma, 1955 D.'lu Ankara ili Elma- dağ ilçesi Hasanoğlan kasabası nüfusunda kayıtlı bulunan Nevzat Yantiri ile eşi davalı Celal kızı Neriman'dan olma 1960 D.'lu Devri- nur Yantiri'nin M.K.'run 134. maddesi gereğince boşanmalarına, müş- terek çocukları 9.12.1982 D.'lu Gökçe Yantiri'nin davacının velâye- ti altına konulmasına karar verilmiştir. Durum, adresi tespit edilemeyen davalı Devrinur Yantiri'ye tebli- gat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 15461 TEŞEKKUR Eşim RUNHEVAZ DERİNGÖR'ün hastalığının teşhis ve tedavisinde yardımlannı esirgetneyen tstanbul Beyoğlu Hastanesi Başhekimi Sayın Op.Dr. METİN SÜER'e Amiral Bristol Hastanesi doktorlarından Sayın Dr. ÖZNUR KUŞAKÇI'ya tstanbul Beyoğlu Hastanesi doktorlanndan Saym Op.Dr. SAİT ÖNER'e tç Hastahklan Uzmanı Sayın Dr. HİKMET ÖNAL'a Teşekkürlerimi sunanm. HALİT DERİNGÖR A.Ü. TÖMER "TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ" 1. ULUSAL SAYDAM YARIŞMASI Son katıtma tarihi: 15 Ocak 1990 Ödüller: 1. ÖDÜL: 1.000.000 TL ve plaket 2. ÖDÜL: 600.000 TL ve plaket 3. ÖDÜL: 400.000 TL ve plaket Mansiyon: 250.000 TL Mansiyon: 250.000 TL Mansiyon: 250.000 TL Mansiyon: 250.000 TL ÖZEL ÖDÜLLER: ILFORD ÖZEL ÖDÜLÜ: ILFORD ürünlerinden oluşan bir hediye paketi ve ilk üç ödülü alan saydamların Cibachrome baskıları. BURLA AŞ. ÖDÜLÜ: 20 adet Ectacrome FAZLA BİLGİ İÇİN ADRES: Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci/ANKARA EN PAHALI CZ2 ÇOK PAHALI IZZIPAHALI Tabjodaki fıyatlar "1 kilo kuşbaşı dana eti. 1 adet yumurta, 1 kîlo yeşı! mercımek. i kilo sût, 1 kito beyazpeynir, 1 kilo ıspanak, 1 adet limon 1 kilo patates, 1 kilo ekmek, 1 kilo kuru soğan, 1 kilo portakal. 1 paket Piyale makama, 1 kik) ayçiçek yağı, 250 gram margarin, 1 kilo saiça, 1 kilo toz şeker, 1 paket tuz ve 1 paket 100 gramlık çay'ı belirtıyor. En pahalı gıda IstaııbıüVla Ekonomi Servisi/Yurt Haberler Servisi — Türkiye"de en pahalı tencere İstanbul'da kaynıyor. ts- tanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ai- le, bir file gıda maddesini alıp pi- şirebilmek için 77 bin 889 lira har- cıyor. Üç ay önceki sıralamanm şampiyonu Kocaeli'nde ise aym fi- le 74 bin 369 liraya dolarken en az harcama 52 bin 58 lira ile Hatay ilinde gerekiyor. Cumhuriyet muhabirleri, 71 il- de fiyat taraması yaparak Türki- ye'nin mutfak haritasını çıkardı- lar. Beslenme uzmanı Prof. Ayşe Baysal'ın "orta düze>de, 2 çocuk- lu, ağır işte çaİışmayan" bir aile için hazırladığı haftalık alışveriş Fılesine giren gıda malları listesi- ne göre tstanbul, 6 ay sonra yeni- den en pahalı il unvanmı kazan- dı. Sıralamada ikinciliği Kocaeli, üçüncülüğü de 69 bin 974 lira ile Kocaeli gibi bir sanayi kenti olan Zonguldak aldı. Başkent Ankara ise on üçüncülükten altıncıhğa yükseldi. 3 ayda bir gıda mallarında ya- pılan belirleme, geçen üç ay için- de fiyatlann yaklaşık yüzde 15 art- tığım ortaya koydu. Gıda malla- rına ortalama en yüksek zam, üç ay önce pahalılıkta en son sırada olan Elazığ'da gerçekleşti. Elazıf- da bir filenin doldurulup pişirü- me maliyeti yüzde 44 artarak 44 bin 620 liradan 64 bin 400 liraya çıktı. Ve Elazığ üç ayda sonuncu- luktan 50 basamak fırlayarak 2i:iiğe yükseldi. Pahalüıkta birinci sıraya yükselen tstanbul'da gıda malları fiyatlan yüzde 18.7 arttı. Üçüncü Zonguldak'ta ise bir file yüzde 3.4 zamla doluvor. oldu. "Ea pahalı iller" grubuna, alışık olmadık isimler eklendi. ör- neğin geçen üç ayın lö^sı Gümüş- hane 4. sıraya yükselirken, Hak- kâri 30Muktan 5:iiğe, tçel 26:iıktan 7'£iliğe fıriadı. Geçen üç ayın 23:sü Sürt de 8. sırada yer ahyor. Rekor fiyat artışlarının vaşandığı bir di- ğer il de Sakarya. Geçen belirle- 71 ilde yapılan fiyat taramalanna göre gıdada pahalılıkta ikinci sırayı Kocaeli, üçüncü sırayı Zonguldak ahyor. Gıda mallarında son üç ayda en hızlı fiyat artışı yüzde 44'le Elazığ'da görüldü. Üç ayın fiyat şampiyonu soğan - patates. Soğanda ortalama zam yüzde 71,patateste yüzde 33 oldu. Patates bazı ilîerde 1000-1200 liraya kadar yükseldi. Geçen üç aylık sıralamada bir file en pahalı 68 bin 635 liraya do- luyordu. Son yapılan beürlemeler- de ise bu rakam 77 bin 889 liraya yükseldi. Geçen üç ay en ucuz fi- le 44 bin 620 liraya dolar':en en ucuz filenin maliyeti 52 bin 58 li- raya çıktı. Geçen üç ay içinde "pahalıhk rirvesi"nde önemli değişiklikler mede 61. basamakta olan bu il, 12. basamakta bulunuyor. Pahalıhk zirvesınde yasanan bu değişiklik- ler sanayi ve turizm kentlerinin "en pahalı" unvarunı Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu illerine kapttr- dıİdannı ortaya ko>-uyor. Geçen üç ay içinde hemen he- men tüm malların fıyatlan yüksel- di. Kuru soğan fiyatlan geçen ekım ayında 500-700 lira arasın- da yoğunlaşırken son beliriemeler birkaç il dışında soğan fiyatları- run 700 liradan başladığını orta- ya çıkardı. Üç ay içinde soğanda ortalama yüzde 71'lik bir artış ol- du. Soğanı patates izledi. Patates fiyatlan üç ayda yaklaşık yüzde 33 arttı. Ekim ayında fiyatı 400-700 lira arasında değişen patates, ba- zı illerde 100-1200 liraya kadar yükseldi. Süt fiyatlannda da üç ay içinde yüzde 25'lik bir artış göz- lendi. Prof. Ayşe BayssU'ın 4 kişilik bir ailenin haftalık ahşverişi için ha- zırladığı file şu mallardan oluşu- yor: "1.5 kilo kuşbaşı dana eti, 20 adet yumurta, 1 kûo 25 gram ye- şil mercimek, 7 litre süt, yanm kilo beyaz peynir, 3 kilo ıspanak, 6 adet limon, 3 kilo patates, 1 kilo soğan, 6 kilo portakal, 6 kilo ek- mek, 2 paket makama, 1 kilo bal- do pirinç, yanm kilo ayçiçek ya- ğı, 250 gram margarin, 1 kilo toz şeker, yanm kilo salça, yarım ki- lo tuz, bir küçük paket çay ve yüz- de 10 pişirme payı" Cumhuriyet muhabirinin araş- tırmaları sonucu çizilen pahalıhk haritalannın ilki haziran 1984 yı- lında yayımlandı. İ l İLDE 01 Mm 02 Aftyaman 03Afyon 6«A$iı 05 Amasya 06 Ankara 07 Anlalya 08 Artvın 09 Ayöm 10 Baltesır HBiecik 12 Bffloöi 13 &tûs I4 6ehj tSBunta 16Bursa 17 Canakkale 18 Çankırı 19 Corum 20 Oer zl, 21 OjyartMtor 22 Edsrne 23 Eiazığ 24 Erancan 25Erz»nım 26 Eskışetıır 27Gaznntep 28 &resun 29 Gümushane 30 Hakkân 31Hatay 32tsfwa 33 tçe? 34ls&r>Su! 35tnnır 36Kars 37 Kasiamonu 38 Kayserı 39 Kırklarelı 40 Kırsetıır 41 fec«S 42Kenya 43Kütahya 44Maaiya «Maresa 46 K Maras 47 Mardın 48 Muğla 49Muş 50 Nevşefıır 51 Ntğde 52 0r*j 53Sta MSakarya 55Samsun < 56 S»rt 57 ânop 58 Sıvas : 59 Tekırüag 60 Tokat 61 îrateon 62 Tımcet 63 Şanfarfa 64 US* 65 Van 66 Yoıga; 67 Zonrjuldak 68 Aksaray 69 Bayöurt 70 Karaman 71KımWte BİB ! ! 8000 5000 " 7000 4500 8000 9500 7000 7500 8000 8000 7000 6000 6000 8000 8500 9000 8000 8000 7000 7500 SOOO 9000 6500 6000 7000 8500 8500 7OO0 5500 SOOO 5500 6500 7500 11000 10000 5000 8000 7150 9000 7500 9500 7500 8000 6000 8000 6000 5000 10000 6000 8000 7000 7000 7000 8000 750O 6000 6000 6000 9500 7000 9000 6500 7000 7000 6000 5000 9000 6000 55O0 7500 700Û t FİLE KAÇA DOLUYOR? i 250 170 275 225 200 200 200 200 200 200 225 200 190 180 200 200 200 150 175 • 250 195 • 250 İ a» 200 175 200 300 200 180 200 200 200 250 200 200 200 250 200 190 200 170 160 200 200 250 135 200 250 200 180 200 200 200 200 190 300 175 200 200 200 200 225 180 250 150 200 200 200 175 200 ll1950 2250 2000 2800 1800 2600 3000 1800 1500 1750 2000 3000 2000 2250 2000 1700 2OO0 1800 2000 2000 2000 1000 2800 2400 2900 1600 2000 2000 2000 2800 1700 3000 2250 2500 3000 2500 1750 2050 2200 250Q 2000 1600 1500 1800 2000 2000 2000 1500 3000 2250 1400 1800 2000 2500 1800 2000 2000 1500 2500 2000 2000 2600 2300 1200 3000 1500 2000 1600 2000 2OO0 2500 3 850 800 80C 1200 iooo .1000 900 1000 700 1100 1000 1250 1200 600 1 900 1100 1000 700 800 1000 1359 900 1100 1000 13OG 650 1500 1000 2000 1800 850 1200 200C 1400 1100 1000 1000 950 800 900 140B 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1000 1000 1000 iooo 100C 120& 1000 1000 1500 1000 1400 1000 800 800 1100 850 1000 1000 1000 1500 900 10O0 iooo 1200 i! 6750 î300 8000 j 1000 SOOO 7000 7000 7000 13000 9000 7000 6500 7008 8000_ 6500 8500 7500 7000 9000 8500 8000 8000 6500 8000 7000 1000 I 100 150 200 1000 JOG 900 i 300 800 700 1000 500 1000 500 1100 800 iooo 500 1250 1000 750 700 650 70B 1500 1200 9000 ! 1000 9000 6500 7000 7000 7500 7000 8800 9000 8000 iooo 350 80 200 150 300 210 130 250 250 150 300 250 200 200 100 200 250 250 250 250 700 250 300 130 1000 300 1200 250 1000 250 490 700 10C 125 750 t 125 12000 i1200 250 8000 j 800 ş 200 70O0 10000 5250 8000 1100 700 550 1000 6300 1500 1O0O0 7000 70» $000 9000 7000 6000 7000 7000 300 200 150 200 150 2000 : 200 700 ! 100 750 i 150 475 130 1000 : 200 800 1300 1000 1200 7500 750 SOOO 9000 9000 SOOO 9000 8000 9000 7000 9000 8500 8000 7500 6500 9000 6000 7500 6000 6500 7000 7000 7000 800 1000 1200 1500 1000 1500 1000 700 1000 600 1000 1000 900 1000 1000 1000 1500 1000 1300 1200 1000 250 130 200 250 175 150 200 258 200 200 300 250 250 250 250 250 250 250 500 200 250 300 300 300 200 200 \ 650 750 500 1000 700 700 750 700 650 800 550 800 700 500 650 800 1200 700 600 650 750 750 800 750 1000 500 600 600 800 700 SOO 500 500 SOO 700 700 500 450 650 800 600 600 600 SOO 500 800 650 500 800 500 SOO 700 700 1 600 700 1000 800 750 600 700 700 900 800 500 900 750 A 700 700 700 700 600 1 970. 1100 1100 800 825 1285 1000 888 853 808 777 750 700- 850 870 940 857 813 770 810 750 900 920 715 790 730 800 943 1142 1000. 850 1050 1050 1093 875 885 750 700 897 700 1143 666 852 850 1000 930 900 715 950 750 875 888 «193 1300 m 870 1000 777 875 750 777 900 870 975 930 900 923 833 945 857 400 iî 900 iooo 1000 1000 1000 800 ı50» 1000 A 700 800 1000 900 1500 i 900 1400 | 800 1200 1000 1200 900 • 750 900 10O0 800 I800 1000 800 750 1000 1000 . 750 1000 750 '1500 1000 =1000 1000 1500 1000 İ100O 800 1000 1000 800 İOOO 1300 750 750 iooo 900 1000 900 1000 900 1500 iooo iooo 750 1000 SOO 1000 1000 700 1200 1000 1000 1000 800 900 850 800 750 800 850 900 700 •D00 850 10» 2000 1200 1000 1300 1000 500 700 750 900 850 800 800 1000 1000 ! 800 1200 800 •500 1250 750 1000 750 1250 İOOO 1300 1000 1200 700 İ10O0 •200 1000 600 SOO SOO 925 1000 1200 800 750 900 750 950 300 800 750 900 900 m 500 I eoo 900 ! 650 SOO 1500 , 800 900 850 500 700 650 750 160C 800 500 700 900 600 700 900 1000 800 1000 750 1000 900 900 800 1000 700 1200 850 800 1000 iooo 808 750 750 1000 1000 750 1500 1000 1000 1300 900 1250 1600 1000 1000 1300 750 1250 1500 1500 1000 800 900 850 750 700 900 650 SOO 750 SOO 850 750 600 800 725 900 800 800 900 800 750 900 ' 750 SOO 800 90C 800 1000 l 800 II 2700 2000 3000 3500 3000 3000 3500 2500 3000 260C 2500 3500 2000 3000 3000 270C 3000 3500 2500 ı! 2950 3000 2750 3500 3000 325C 3500 3500 2500 3000 3900 2500 3000 3250 3000 2500 3100 3500 3500 3000 '3250 2500 2600 2900 3000 3000 2950 3000 3100 3400 3300 2650 2500 3000 2500 3000 3000 2800 2750 4000 3500 3300 3500 3500 13500 3500 3000 3500 3100 3090 İ3000 3000 3000 2850 2600 300C 3200 2700 3400 4000 300C 3500 İ3000 3 M 0 , 2500 2500 3300 2S0C 1500 2000 3500 2500 2000 2500 3000 3600 2500 2500 2500 3000 2800 350C 2500 3000 3000 3000. 3500 2900 24O0 3000 3250 3000 2500 2500 3000 320O 2900 3500 3506 3300 3500 3500 3500 3000 3500 3300 3000 3500 3300 3500 3000 2500 3000 3000 '3250 30OO İ3000 4000 3500 3000 '3000 3000 J325C İf A720i 1400 1000! 1600 800 1400 8001 150Ö 7501 1400 800 800 750 800 750 ^ 8 0 0 1000 850 750 850 135C 1500 1400 1500 1450 1350 1500 1900 1500 1400 80C 1400 850 1650 800 850 1400 1400 600, 1500 75öj 1600 775 1400 800! 1400 750] 1450 800: 1400 752 1350 900 800 750 900 1500 1400 1400 170C 800i 1450 SOO 900 800 SOO 600 550 775 800 800 SOO SOO 750 560 SOO 800 750 750 1000 900 600 750 800 900 m 1500 1500 1550 jJSŞOj 1400 1400 1350 1500 1500 1400 1400 1300 1400 1500 1500 1500 T400 1500 1500 1400 1400 1400 1500 1400 SOO, 1600 800 750 SOO 900 80ü 850 800 750 900 1450 1400 1500 1-DO 1500 1500 1500 1400 1600 800, 1500 800 1500 800 1500 850 1500 800 i 1400 750} 1350 , A 2700 3000 3000 3200 3000 3200 3500 3500 2700 3000 3000 3500 3000 3200 3000 3300 3500 3500 3200 3000 2800 2975 3200 3000 3000 285C 3200 3500 3500 3450 L _3008 4000 3500 3250 3000 3100 3000 2900 3500 3000 3500 2500 2750 3000 3508 3000 3000 2700 3250 3500 2780 3500 3500 3300 3500 3000 3500 2700 .3200 3500 3000 3500 3000 2750 3500 3000 3000 2700 3000 3700 3200 lı 500 750 600 700 ?50- 650 600 600 600 500 600 700 800 600 500 600 750 600 500 500 500 750 600 600 500 500 600 SOO 800 600 600 500 600 700 700 600 600 600 600 500 500 400 500 900 700 600 500 700 70C 500 600 650 700 600 700 600 500 800 800 600 800 650 500 700 500 600 500 650 600 650 il 600 600 550 700 800 60C 500 600 700 553 600 400 600 600 «00 550 600 650 600 600 600 600 700 SOO SOO 60C 600 650 650 7 CC 700 600 700 600 700 600 600 490 600 650 600 54216 57296 58878 63855 61999 2.78 JJM69, 30.79 1 3 8 8 , 58371 | 12 73 64558 | -2 07 59967 55157 12.87 6 67 61427 12 03 56014 64383 57379 61133 58776 681 13.72 304 1114 8.61 65742 8 58 64905' 8 67 59678 17 59 54871 , -0 05 58339 4 90 59359 6696S 64400 59375 66347 4.9S 22 39 44 33 12 71 23 52 55157,-11 53 50478 62874 69618 58970 52058 61490 66296 77889 €7046 59439 60115 56261 62185 62838 74369 600 i 53016 600 600 700 700 700 SOO 700 700 590 630 600 700 600 SOO 650 650 650 60C ' 600 700 700 600 600 60ü 600 600 600 600 600 557S9 53347 66028 58883 53204 1464 15.00 2017 25 89 5.34 2249 22.95 18.75 11.27 8 9' 12.68 -7 76 1152 2 63 835 -7.31 11.83 6.80 10.07 17 99 -6 47 58633 12 17 65753 14 79 56746 9 94 54560 59142 64991 66440 1010 10.68 20.48 3116 59967! 12 95 67562 | 23 80 62590 58272 67293 19 87 15 01 1916 57723 14 35 62108 j 0 6 0 65794 5S587 61064 63201 53928 69974 58573 63148 58314 25 94 33.45 13 42 24.34 2 91 3 42 8 95 24 49 13.78 -1.54 !ı66 57 48 23 6 20 39 62 33 60 22 56 34 49 17 19 41 64 52 45 11 21 44 13 63 37 26 4 5 71 32 T 1 10 43 38 59 29 27 2 70 61 67 14 47 69 50 16 58 65J 46İ 18 12 40 e 28 54 9 55 30 15 42 35 24 68 3 51 25 36 53 (') Bır file 1 5 kı.o kuşbsşı dana et. 20 adet »unurta. 1 kilo 250 s - am ,e$ı! mercmek 7 ıtre süt yarım kilo beyazpeynır 3 kılc ısaan 5 kilo 600 gram ektnek, 2 panet Pıyale makama. 1 kilo baöo ptrınc yanm nılo Salat aycıçeıcyağı. 250 gram Sana yağ , 1 Kilo tw seker paket Rıze çayı ve yüzde 10 pışirme payından okjsuyor :< 6 adet limon. 3 kilo patates. 1 kilo soğan yarm kilo Tat saıça yanm paket Bıllur ;uz. 4 kilo portakal. 125 g r am un. 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle