28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 75 OCAK 1990 TV 1 05.29 Açıhş 05.30 Açıköğretim Ikmcı sınıf dersJerı: tktısadı Analiz (Tam Rekabet Ptyasasında Fırma Dengesı), Muhasebe Vygulamalan Gelirter ve Giderler), Kamu Sialıyesi (Bülçe Surecıj, Ticareı Hukuku (Şırketler Oiriş, Adi Şırket ve Şırket Sermayesıj. 07.00 Gün Başlıyor Programda, "Ekonomiden Haberler", "Çizgi Film", "Jımnasuk", "Sanat Haberleri", "Trafik", "Türkçe SOzlu Hafif Müzik", "Giinfln Mönüsu", "Konuklar" ve "Canlı Muzık" bölûmleri yer alıyor. 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar İçin Programda, "Müziğin Gecesi" adlı dramarun 2. bölümü ile Piyanisl Doç. Dr. Perim Köknarel ile yapılan röportaj yer alıyor. 09.40 Susam Sokağı -75- Programm hedeflen, ışbirliğı, ilışki terimleri, kısa-uzun hecelene ayımbtlecegi sezgisini vtrme, sa%hk, 14 sayısı, 4 sayısı, l'den 10'a, 10'dan I'e sayma, çıkartma, gizlenmiş şekiller, arkadaştık ilişkileri, dogal çevre ve sen/siz kavramL 10.10 Arkası Yann: Sevme Hakkı Rosalıa, Monserrat'ın bankasına gider ve onu yalnız başına fluı çalarken dmler. Monserraı kimseye dökemedigı ıçını ona döker. Rosalia Mercedes'in affedilmesini sağlar. Joana evden kaçar ve doğru Barbara'mn mezan başma gtdip ağlamaya başlar. 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Öğleden Sonra Yonetmenlığını Huseyın Taşkm'ın yaptıgı "Halk Hikâyeleri" bolumünde. halk hikâyelerinin guzel ornekierı sunuluyor. Yöneımenliğim Şakrii Avşaro&lu'nun yaptıgı "Turk Halk Muzığıne Gönül Verenler" bolumünde, Türk Halk Muziğı sanalçılanm kendı aile onamlarmdon tanıtarak halk muzığınden ornekler verılıyor. Bu bolıimu Aıilla Içlı sunuyor. "Konumıa Konuklanmız" bolumünde, doğal gaz konusu işleniyor. 16.30 Çocuklar İçin Çizgi Film: Sevimli Köpekler Çocuklarla El Ele Programın bu boiümünde, tarihimızdeki Ukler köşesinde, tarihımizde ilk olma öztlli£ıne sahıp konular işleniyor. Kıtap kûşesinde "SındertUa" oyunu anlaulıyor. Oyun köşesinde "Dokuz Taş Oyunu" yer alıyor. Susam Sokağı -76- Programm hedeflen, kendısıyle ilgilı karar verme, işbirligi, atasOzleri ve deyimler, el yıkama, "K" harfi, 5 sayısı keman sözcügü, ılişkı terimleri, smıflama, doğal çevre, diş sağlıgı, benzer-farklı kavramı, geometrik şekiller, duygular, değıştk gtilme çeşiıleri ve sıralama. 18.00 Haberler 18.15 Anadolu'dan Görünüm 18.45 Akşama Doğru 19.25 Dizi: Boş Yuva Harry'nuı polis olan kızı Barbara görev strasmda yaralamr ve hastaneye kakiıniır. Bunun uzerine Harry, ıstifa eımest ıçin kızına baskı yapmaya başlar. Ama Barbara mesieğini bunkmak ısiemez. (Oryinai sesi Radyo-4'den yayımlanacaktır.) 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.45 Dizi: Türkmen Düğünii 21.45 Stiidyo A: Dünyaya Bakış (Ayrmtılı bilgi yandakı siitunlarda) 22.55 Dizi: Bana Şans Dile Sag salim Fronsa'ya inen Lız, Maıty ve Colin görev bölgelerine dağılırlar. Fakat Maıty barınak olarak kullanacagı eve gittiginde içerı giremez. Bır otele gitmeye karar verir, ancak akstlikler pesinı bırakmaz. (Orijinal sesi Radyo 4'ten yayımlanaeak). 23.50 Güniin Sonu 00.05 Kapanış 12 EylüVle TKT'den alınan 'lOVler'e dönüş kapısı açıldı 'lOl'ler'in l'i döndü 100'ü kaldı12 Eylül döneminde TRT'deki görevlerinden alınarak kömür işletmeleri, liman, imar, ziraat müdürlüklerine verilen '101'ler'den İhsan Nasır, mahkeme veDanıştay kararıyla TRT'ye döndü. Bu kararın ardından çok sayıda 'lOPin, görevlerine döndürülme yönünde dava açacakları öğrenildi. TURAN YILMAZ TV 2 09.58 Açıhş 10.00 Turizm Eğitimi 11.00 Açıköğretim 12.30 Kapanış 18.10 Açıhş 18.12 DizkYalan Riizgârı Katherine, Jill'in gizlt çekilen foloğraflanm geri alabilmek için yuz bin dolan sOylenüen yere bırakmaya hazırlanır. Bu arnda kocası Victor'ın o gece aceleyle evinden çıkması Uzerine Nikki onun Ashley ile beruber olduğunu dOşünensk öç aünak için Jack ile bulusur. 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Belgesel: 2000 Yıhndan Sonra Belgeseltn bu haftaki boiümünde evlere yerleşlirilen bilgisayarlarla hisse senedi ve tahvil konusunda en son bilgilerin edinilmesi, hava jeologları, Szeged Biyoteknolojı projesı, arabalarm korunmasında kullanüan merkezi kılit tertibatı, bisiklet ûretiminde son teknoloji harikası, kanath paten \e nükleer bomba sığınakları anlaulıyor. 20.05 Gençlik Korolan Programm bu haftaki bolumünde Ankara Ttirk Sanat Müziği Gençlik Korvsu yer alıyor. 20.25 Dizi: Neşeli Patronlar Buroya yenı bır bılgısayar almır. Ama Raymand bu gelişmiş cihazlardan hiçb'ır şey anlamamakiadır. Kullanılısmı ûgrenmek için teknısyenlerden yardan almayı reddeder. Lındsay okulda bilgisayar dersı görduğu ıçin ona yardım etmek uzere gelir O sırada Frank'in kaydını yenıden dinlemek istediklennde Raymand'm cihaza komut vermeyi unutluğu anlaşüır. 20.50 Miizikle yanşıyoruz Ekrem Erguder'ın hazırladığı programda pop, klasik, caz ve hafif müzik sorulan soruluyor. Her bdlumde üç yarışmacınm kaııldığı yarısmamn ödullen ıse yine muzik ile ilgili 21.30 Belgesel: Bilim ve Sanatımızdan Portreler Insan nesilleri öır zınar haiinde geçmişten gunümuze uzamr. Bu zincırin hatkalanmn değerlendirilmesi, tnsanın baslangıç noktasından bugüne nasıl geldiği arkeolojı bilımınm alanıdır. Arkeolojı, uygarlıklan, kültürleri açıklanırken başarısını tanh vefıloloji ile ışbirliğıne borçludur. Programda, Ord. Prof. Dr. Sedal Alp, Konya-Karahoyük'te Doç. Dr. Sedal Erkut ile biriikte yönetligi kazı alantndaki çalışmalan ile lanıtıhyor. Ord. Prof. Dr. Sedat Alp'in arkeolojı-tarih ve fıloloji sentezinde yaptıgı çalışmalan anlaulıyor 22.00 Türk Sanat Müziği Programda Mulkiye Toper yer alıyor. 22.30 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Müzik Dehalan: Berlioz'un Hayatı Berlioz verdıği konserle ünlu biri olmanm kapılanm aralar. Artık kendisine Roma yolu açılmıştır. Bu arada arkadaşı Hiller'in sevgilisi Camıll Moke ile ilifkisi olur. Evlenmeye karar verirler ama Camille'in annesi buna razı degildir. Berlioz Roma'ya giderken Camille'in Pleyet ile evlendıği haberini alır. Bir süre sonra kendisini toparlar ve yeniden Roma'ya donüp egitim ve çalışmasım devam ettirme kararı alır. 00.00 Kapanış TV 3 19.59 Açıhş 20.00 Dizi: Ramona Okulda anıden hasıalanarak, bütün stnıfm ortastna kusan Ramona bu durumdan çok utanır ve arkadaşlannm yüzûne bir daha bakamayacağtnt düşünür. Hazırlanması gereken aylık ödevi ona çok zor gelir. Ramona oldukça duşuncelidır. tyıleşıp okula döndügü zaman sevmçie karsılamr ve ödevi ögretmeni tarafından çok beğenilir. 20.30 TV'de Sinema: Tiro (Aynntılı bilgi Bugun köşesmde) 22.13 Dizi: Zaman ve Riizgâr Ana, Pedro'dan bir çocuk bekledigim annesine söylerken babası duyar. A ile bu olayı duyunca Pedro'yu öldürurler. Ana, ailesi tarafından reddedilir. Ve bu arada oğlunu dünyaya getırır. 23.00 Belgesel: Vista Dünyaöa kanserte iigili araştırmalar, istaıistikler ve kanser'm sebepleri ile almması gereken öniemler konu edıliyor. 23.56 Kapanış AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN (06.00) ~~ Birinci sınıf dersleri: Genel Matematik (Üstel ve Logaritmik Fonksiyomar), tş İdaresine Giriş (tşletmenin Kuruluşu), Genel Muhasebe (Geliştirilmiş İecrübe Sistem.) ANKARA — 12 Eylül yönetiminin, TRT'deki görevlerinden alarak orman ve kömür işletmeleri, liman, il imar, toprak su, veteriner ve ziraat müdürlüklerinde gö- revlendirdiği ve kamuoyunda "101'ler" olarak bilinen TRT çalışanlan için eski gö- revlerine dönüş yolu açıldı. Daruştay 5. Dairesi, yargı denetimi dışında olduğu öne sürulen üçlü kararname yöntemi ile görev yeri değiştirilen bir TRT çalışanının göre- vine naklen atanma isteminin reddedilme- sini hukuka aykırı bularak buna ilişkin iş- lemi iptal etti. Bu karar ile 1402'likler gi- bi "üçlü kararname mağdurlarT'mn da, sıkıyönetimin kalkmasından sonra eski gö- revlerine dönebilecekleri sonucu ortaya çıktı. "101'lere" TRT'ye dönüş yolunu açan karar, TRT Eğıtim Dairesi, Planlama ve Araştırma Müdürü iken TEK'e uzman ola- rak atanan thsan Nasır'ın açtığı davada ve- rildi. Üçlü kararname ile görev yeri değiş- tirilen Nasır, Ankara'da sıkıyönetim kalk- tıktan sonra eski görevine döndürülmesi için yaptıgı başvurunun TRT yönetimi ta- rafmdan geri çevrilmesi uzerine, bu işle- min iptali için Ankara 5. Idare Mahkeme- si'nde dava açtı. Ankara 5. İdare Mahke- mesi, 29 Aralık 1988'de oybirliğiyle aldı- |ı karannda öncelikle, "1324 sayılı ana- yasa düzeni hakkındaki kannnun 4. mad- desi uyannca anıtan işleme karşı (üçlü ka- rarname yöntemi) yargı \oluna gidilemeyeceği" yonündeki TRT yönetimi- nin savını değerlendirdi. Kararda, bu sa- va ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Sıkıyönetim, dayanağını anayasadan almış hukuksal bir kurum olup, sıkıyöne- tim ilanını gerektiren hallere bağlı olarak yürürluge konulan ve bu hallerin ortadan kalkması durumunda sona eren geçici bir rejimdir. Bu dönem içerisinde, "olağan du- rumlara benzemeyen birtakım yasa kurallannın' konulması da mümkün oldu- guna göre, bu kurallann sıkıyönetim dö- neminin kendi özel dunımu içinde, sıkıyö- netim dönemi içerisinde tesisi zorunlu iş- lemler olarak gönilmesi gerekmektedir. Sı- kıyönetim dönemi içinde tesis edilen ve yargı yoluna gidilemeyen bir işlemin o dö- nem sona erdikten sonra aynı statüsünü sürdürmesi, sıkıyönetimin niteligi ve gerek- liliği ile bagdaşmaz." TRT'nin göreve iade etmemeye ilişkin işlemini iptal ederek göreve iade kararı ve- ren idare mahkemesi, TRT Genel Müdür- lüğü'nün Nasır'a verdiği "hizmetinize ih- tiyaç bulunmadıgından isteginiz doğrultu- sunda herhangi bir işlem yapılmamıştır" şeklindeki yanıta da karannda şu karşılı- ğı verdi: "Ankara Radyosu Yurtdışı Yayınlar Şu- besi Programcılığı ve Rad> o Program Ya- pım ve Vayın Uairesi Başkanlığı'nda pro- düktörlük gibi görevler ifa edip, bu neden- le, almış olan eski personelinin naklen atanma istemini reddederken çok sayıda prodüktör programcı almak için duyuru yapan davalı idarenin gerekçesi inandırıcı bulunmamıştır. Bo durumda olağanüstü bir dönemde gerçek nedenleri açıklanmayan ve yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılan ida- ri bir lasamıfla hakkında kurum degişti- rilmek suretiyle naklen atama işlemi tesis edilen davacının, daha sonra eski kurumu- na tekrar naklen atanma istemiyle yaptıgı başvurunun reddine ilişkin işlemde, hizme- tine gerek bulunmadığı iddiası da geçerli görülmediğinden, hukuka uygnnluk bu- lunmadığı kanısına vanlmıştır." TRT Genel Müdürluğu. Danıstay'a baş- vurarak anayasa düzeni hakkındaki kanu- nun 4. maddesi uyannca, 12 Eylül döne- minde çıkanlan Bakanlar Kurulu kararlan ' ile üçlü kararnamelerin iptalinin isteneme- yecegini öne sürerek idare mahkemesinin bu nedenlc "yasaya aykın" olarak nitele- dikleri kararının iptalini istedi. Başvuru- da, Nasır'ın prodüktörlük görevine değil, Eğitim Dairesi'ndeki eski görevine iadesi- ni istediği de belirtilerek "O itibarla, kişi- nin talebinin reddedilmesi, idarenin kişiyi göreve almak gibi bir mecburiyetinin ye- rine getirilmemiş olması ile izah edilemez" denildi. Danıştay 5. Dairesi de 31 Mayıs 1989 ta- rihinde, göreve iade yönünden TRT'nin başvurusunu kabul ederek idare mahkeme- sinin kararıru bozdu ve davanın reddedil- mesi gerektiğine karar verdi. İhsan Nasır, 8 eylülde Danıştay 5. Dai- resi'ne başvurarak eski görevine değil, 16 yıl süreyle başarılı bir şekilde hizmet gör- düğü prodüktörlüğe atanmak istediğini be- lirtti ve davanın reddedilmesi yonündeki kararın düzeltilmesini istedi.' 5. Daire, bu başvuruyu olumlu buldu ve 4 Ekim 1989'da, önceki kararını 90 gün süreyle durdurdu. Ardından, 16 kasımda da oy birliği ile idare mahkemesinin kararını onadı. Bu davanın açılışına 1982 Anayasası'- nın "miman" Prof. Dr. Orhan Aldıkaç- tı'mn kaleme aldığı bir bilirkişi raporu et- kili oldu. Aldıkaçtı, Banker Kastelli'nin yargılandıgı bir davada, Kastelli için "öıd olarak" hazırladığı bu raporunda. "Milli Guvenlik Konseyi'nin görevini tamamla- yıp iktidan devretmesi, anayasanın bütü- nü ile jürurlüge girip işlemeye başlaması ile 2324 no'lu kanunun 3. maddesinin ev- velce anayasanın geçici hukümlerinden (15. son) maddesi dolavısıyla yürurlükten kalktıgı ve bu maddenin de (geçici hükum- ler mad. 15) TBMM Başkanlık Divam'nın oluşması ile uvgulanamayacagı"nı belir- tiyordu. Danıştay 5. Dairesi'nin bu karannın ar- dından, çok sayıda "101'in" de görevle- rine döndürülmeleri yönünde dava açacak- ları öğrenildi. Danıştay'ın açılacak bu da- valarda yine aynı yönde kararlar vermesi haiinde, "101'ler", 9 yıllık aynlığın sonun- da 1990 baharında TRT'deki görevlerine dönebilecekler. TV1 DUNYAYA BAKIŞ 21.45 Can Akbel sunuyor ANKARA (Mak Ajans) — Son bir ay içerisinde dünyadaki önemli gelişmeleri değişik bo- yutlanyla ekrana getirecek olan haber program "Dünyaya Bakış" ilk bölümüyle izleyenle- rin karşısında olacak. TV2 Dış Haberler Sorumlusu Muzaffer Baca'nın yapımcılığı- nı, Mehmet Ali DemirelHn yö- netmenliğini üstlendiği progra- mı Can Akbd sunacak. Ayda bir ekrana gelecek "Dünyaya Ba- kış"ta aynca gelişmelerin ilerde- ki etkileri konusunda sorumlu kişilerle röportajlar da yer ala- cak. tlk programın konu başlıkla- n şöyle: Panama (Noriega ola- yı, teslim görüntüleri), Doğu Bloku'nda ırkçılık, 1990'da ne- ler olacak? (Berlin Duvarı, Kı- zılordu Korosu'ndan görüntü- ler), Güney Afrika (Mandela), Yunanistan, Çin, Ortadoğu, aç- lık, çevre, uzay, teknoloji, maga- zin (kolu kırılan Filistinli, Lüb- nan gösteri koşusu, Rus TV'sin- den vaftiz, Berlin Duvarı'ndan görüntüler), sanat (Elvis Pres- ley'in ölüm yıldönümü, Cherle- son'un ölümü). KlM. NEREDEN. NEREYE? Spikerlikten tohumlama müdürlüğüne ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — 10 Kasım 1981 günü 101 TRT çalışanının yıl- larmı verdikleri görevlerinden, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin almarak, or- man, kömür, liman, ziraat, toprak ve su müdürlüklerine atanmaları, kamuoyuna "101'ler olayı" olarak yansıdı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyann- ca kamu kesiminde başlatılan toplu "kıyım" ile aynı dönemde gerçekleştirilen bu toplu "sürgün" için dönemin TRT Ge- nel Müdürü emekli general Macit Akman, gazetecilerle bir sohbetinde işin "tepeden gelen bir emir" ile gerçekleştirildiğini söy- lüyordu. Akman, 23 Nisan 1984'te, TBMM'deki bir kokteylde, "\allahi. hiç- birini tanımam ben. Emir veren Başbakan Bülend Ulusu'dur. Biz de uyguladık" di- yordu. Peki, Ulusu tanır mıydı bu "lOneri". Buna, şu ana kadar herhangi bir açıklık gelmedi. Ama sonuçta şöyle bir tablo çıktı ortaya: Dış yayınlar prodüktörlerinden Orhan Girgiç Kastamonu, Selim Babayiğit Ordu, eğitim uzmanı Aslan Alp Elazığ Orman tşletmelerine, prodüktör Mehmet Deniz Erzincan Orman Bölge Müdiirlüğü'ne ata- nırlarken, Haber Dairesi kameramanlann- dan Okan Pelit Sivil Havacılık Dairesi'ne uzman oldular. TV muhabiri Enver De- likçi Bayındırhk Bakanlıgı Muhasebe Büt- çe Müdürluğü'ne, Haber Dairesi muhabir- lerinden Selçok Altan, Bayındırhk Bakan- lıgı Hukuk Müşavirliği'ne, Araştırma In- celeme Dairesi'nden Ajcan Giritlioğlu Tu- rizm ve Tanıtma Bakanlığı'na, yurtiçi ha- ber muhabiri Ahmet Tnmel TEK Muha- sebe Dairesi'ne tayin edildüer. Halen Altan ve Tümel Güneş gazetesinde, Delikçi Gü- naydın gazetesinde görev yapıyorlar. Gi- ritlioğlu ise Nokta Dergisi'nin Ankara Temsilciliği'ni yapıyor. Sonra muhabir Sebahattin Özgüvenç Yozgat Teknik Ziraat MüdUrlüğü'ne, rad- yo prodüktörü Ahmet Mortas Kültur Ba- kanlığı'na, Ankara TV Kültür Müdürlü- ğü çalışanlarından Erol Mutlu, seslendir- me yönetmeni Ümit Demirag ile biriikte tmar Iskan Bakanlıgı Afet Işler Genel Müdürluğü'ne, Personel Dairesi uzman- larından Asım Keskin de Bayındırhk Ba- kanlığı'na atandılar. özgüvenç S yılı aş- kın bir süredir Başbakanlık Basın Danış- manlığı, Mortaş, Kültür Bakanlığı'nda şu- be müdürlüğü, Mutlu, AÜ, BYYO'da öğ- retim üyeliği yapıyorlar. Keskin ise Ban- ker Tasfıye Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Antalya Radyo Haber Müdür Yardım- cısı Önder Aydınlı Konya, Antalya Rad-" yosu spikeri Gürsel Öztür de Kayseri Ta- bi ve Suni Tohumlama Bölge Müdürlük- leri'ne, Antalya Radyosu Yayın Şefı Şadi Alamış ise Niğde Teknik Ziraat Müdür- luğü'ne uzman olarak gönderildiler. tstan- bul Radyosu prodüktörierinden Nejat Çe- tinok Burdur îmar Iskan Müdürlüğü ev- rak kayıt memurluğuna, lstanbul Radyo- su uzmanlanndan Oktay Arayıcı tstanbul Petrol Ofisi uzmanlığına, Mersin Radyo- su Yayın Şefı Tuncel Akbulut, Mersin Pet- rol Ofisi memurluğuna, kameraman Ha- nefi Savrun Samsun Liman Işletmeleri- ne, Ankara TV prodüktörlerinden Erdal Özkan, Ankara TV Film Servisi'nden Mustafa Ünal ile biriikte Türkiye Kömür Işletmeleri'ne, Zekeriya Kabadayı Sıvas Toprak Su Müdürluğü'ne, Dış Yayınlar prodüktörlerinden Feryal Özkal Amasya Orman Müdürluğü'ne Sina Akyçl Yozgat Teknik Ziraat Müdürluğü'ne, tzmir TV prodüktörlerinden Şeref Ünal Izmir Ha- va Eğitim Komutanlığı'na, Ümit Gürsan DSİ Genel Müdürluğü'ne, Halil Eroglu Kütahya Veteriner Müdürlüğu'ne, tstanbul Haber Bürosu spikerlerinden Melek De- ner Bayındırhk Bakanlıgı Dosya Evrak Memurluğu'na, Ankara TV montajcüarı Abidin Özkan ve Hayri Benli Turizm Ba- kanlığı'na, radyo produktörleri Demet Aras, Süleyman Ayberkin ve Tuğba Ay- berkin Erzurum tl İmar Müdürluğü'ne, ' Gülseren Koraltürk tstanbul Nazım Plan Bürosu'na, Trabzon Radyosu Yaym Yöne- tım Müdürü Faruk Bak Trabzon Bayın- dırlık Müdürluğü'ne atandılar. Liste bu şe- kilde uzadı gitti.. '1990 Yılbaşı ÖzelEğlenceProgramı*yurtdışında alıcı buldu TRT, 20 ülkeyeprogram sattıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — TRT, "1990 Yılbaşı Özel Eglence ProgramT'nı Federal Al- _ manya ve Amerika Birleşik De>- leUeri'ne sattı. 1989 yılında, Batı ülkeleri başta olmak üzere toplam 20 ülkeye program satan TRT, bundan 757 milyon 855 bin lira lutarında gelir sağladı. Yurtdışına satılan programlar arasında drama ve belgeseller sa- yıca çoğunlukta. TRT'den prog- ram satın alan ülkelerin başında F. Almanya ve ABD gelirken, bu ülkeleri sırasıyla Avustralya, Bel- çika, Brunei, Çekoslovakya, Çin, Fransa, Hollanda, lngiltere, ls- veç, tsviçre, Japonya, Kore, Ma- caristan, Mısır, Singapur, Ürdün \-2 Yunanistan izliyor. Verilen bil- giye göre, geçen yıl tsveç "Kann- ca Ailesi", "Şermin", "Nasred- din Hoca" adlı çocuk yapımları ile Ezginin Günliign, Yeni Türkn, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın konser programlannı, "Göçer- ler", "Iki Nemrut", "Karade- niz'den Çeşitlemeler" ve "Kara- deniz'de Takalar" belgesellerini satın aldı. Yine belgesel program- lara talip olan bir başka Ulke, Çin ise "Ege'ye Uzanan Kültür", "Iki Nemrul". "Sanatımızda Anado- ln", "PerUer Ülkesi", "likya Uygarlıgı" ve "Motiflerin Dili" adlı programları satın aldı. Semra Sander'in hazırladığı, "Motiflerin Dili", Ertuğrul Kars- lıoğlu'nun "Suyla Gelen Kültür", KlME NİYET KtME KISMET — TRTnin 1990 Yılbaşı Özel Eglence Programı F. Almanya ve ABD tara- fından satın alındı. 200 milyon lira harcanarak gerçekleştirilen çekimler Türkiye'deki TV izleyicilerinin yo- gnn eleştirisine hedef oldu. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) Sedat Örselin "Likya Uygariığı" adlı belgeselleri en çok talep edi- len belgeseller arasında yer alryor. TRT'nin dışarıya sattığı drama- lardan bazılan ise şöyle sıralanı- yor: "Dudaktan Kaloe", "Kartallar Yüksek Uçar, "Aamak", "Kan- todan Tangoya", "Belene". "Bi- rimkiler", "Bugünün Saraylısı", "KirüSarı", "El Kıa", "Uwıylı Zekiye'% "Perihan Abla", "Ge- cenin Öteki Yüzü", "Samanyo- lu", "Kanun Savaşçıları", "Manken", "Kınk Hayatlar", "Bay Alkol'n Takdinıimdir". Geçen yayın doneminin kaba- relerinden "Başlar mısın Başlaya- lun mı", "Yan Şaka Yan Ciddi", "Güler misin Ağlar mısın" adlı yapımlara ise F. Almanya alıcı çıktı. TRT'nin ilk kez program sattığı Burnei ise "Hayat Ağacı", •İslam Sanatlan", "Türk Mi- marisi" adlı belgesellerle bir kar- ma müzik programı satın aldı. Avustralya ise "Ateşten Günler", "Sanatımızla Anadolu", "Gönül Dostlan" adlı yapımları satın al- dı. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Günaydm. 07.00 Bugün (Ku- şak 2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklam- lar. 12.00 Haberler. 12.05 Günu yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Böl- gesel yaym ve reklamlar (3). 17.00 Haberler. 17.05 Iş ve işçi dünyası. 17.25 Türkçe sözlü ha- fif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Hafta- nın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Gunden güne. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler. 20.00 Geçen hafta. 20.45 Turküler. 21.00 Haberler. 21.05 Turk sanat müziği dinleyici istekleri. 21.30Yuntan sesler erkekler topluluğu 22.00 Türk >orumculan. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (4). 00.55 Günûn haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07JO Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tanhten savfalar. 09.15 Çocuk bahçesi. 09.30 Don Henley'in "I Can'ı Stand Stıll" albumü. 10.00 Elimizden dilimize. 10.20 Ya tstiklâl Ya ölüm. 10.40 Türkçe sozlu hafıf müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul rad- yosu. 12.00 Amatör topluluklar (TSM). 12.30 Güldeste. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Köroğlu destanı. 13.50 Sazlarla Türk mü- ziğı. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu toprağın sesi. 15J0 Arkası yann. 15.50 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 17.00Haberler. 17.05 Solistlerden seçmeler. 17.30 Yurttan ses- ler kadınlar topluluğu. 18.00 Türkçe sözlü ha- fif müzik. 18.20 Hikâyecilerimiz ve hikâyeleri. 18.40 Turküler geçidi. 19.00 Haberler. 19.30 Be- raber ve solo şarkılar. 20.00 Oda müziği. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.30 Açık oğretim. 22.10 So- listler geçidi (TSM). 22.30 Bir roman / bir hi- kâye. 22.45 Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafıf muzik. 23.55 Pazartesi konseri. 00.55 Gunun haberle- rinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve ha- berler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sa- bah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye dogru. 12.00 Haberler. 12.J5 Mikrofondan si- ze. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 DUnyanın don bucağından 15.00 Çağdaş mu- zik. 15.45 Konser saatı. 16.30 Caz usıaları. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00Tempo. 19.00 Haberier. 19.15CaSdas Turk sanat müziii. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Müziğe övgü. 22.00 Ha- berler. 22.15 Gökkuşağı. 23.09 Operâ saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün haberlerin- den özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapa- nış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07.30 Soıistler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Türkü- ler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getir- dikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun don bucağından (THM). M.OOHaberler 14.05Beraber ve solo şar- kılar. 14.30 Turküler. 14.45 Hafıf Türk müzi- ği. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havaları. 16.30 Kimler geldi kimler geçti. 17.00 Haberler. 17.05 Tur- küler ve oyun havaları. 17.30 Fasıl. 18.00 Türk halk müziği toplu programı. 18.30 Solistler ge- çidi. 18.58 Proeram ve kapanış. POLİS İSTANBUL « ^ AÇ ..1Ş e Program. 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Saba- hın Konuklaıı. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dunvası. 11.00 Kavıp Haberleri. 11.05 tşte Saz Işte Söz Solist: tbrahim Can. 11.30 Bir Topluluk: Nick Cave The Beat Seeds. 12.00 Is- tekler. 13.00 Turkçe Sözlü Hafif Müzik: Erol Evgin. 13.15 Öğleden Sonra. 14.45 Bir Sanat- çıyla Beraber: Ziya Taşkent. 15.10 Karayollan Trafik Kanunu. 15.15 Ayşegul Durukan'dan Şarkılar. 15.30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. 16.00 Pop Stereo Progra- mı. . . . . POLİS TURKIYE ^ v ve Program. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrü mantal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Dunımu. 08.35 tşte Saz lşte Söz Solist: 1b- rahim Can. 09.00 Sabahın getirdikleri. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Ayşe Resener'den Şarküar. 09.55 Müzik Dünyası. 10.55 Karayollan Trafik Ka- nunu. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Ziya Taş- kent. 11.25 Lütfü Ortakale ve Melek Yar'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafjf Müzik Solist: Erdem Alkın. 13.15 Öğleden Sonra. 14.40 Yol durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Dun- dar Balkan'dan Şarkılar. 15.35 Müzik Pınan. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geçidi- Anılann Müziği. 16.40 Köksal Coşkun'dan Türküler. 17.00 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. 17.20 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapa- nış. RadvoTV Yüksek Kurulu • ANKARA (Mak Ajans) — Yurtiçine yapılacak radyo ve televlzyon yaymları için Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde belirlenen yayın esaslanna uygun ilkeleri tespit etmek amacıyla kurulan Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun 4 üyesinin görev süresi 28 şubatta sona erecek. 12 kişiden oluşan Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik süresi altı yıl. Üyelik süresini dolduran ve şubat ayında görevden ayrılacak olan üyeler, Ali İhsan Göğüş, İbrahim Agah Çubukçu, Prof. Dr. Canan Toker ve Prof. Dr. Hasan Eren. Kurulun diğer üyeleri Başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. İsmet Giritli, Prof. Dr. Mükerrem Berk, Prof. Dr. Nevzat Athğ, Ord. Prof. Sulhi Dönmezer, Dr. Leyla Elbruz, Turgut Özakman ve Ali Baransel ise görevlerine devam edecekJer. 'Haberler' incelenecek • ANKARA (Mak Ajans) — TRT'de yer alan "Haberler" gözden geçirilecek. TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, bu ay içinde Haber Yayınları Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağını ve Haberler'den sorumlu kişilerJe bir yıl öncesinin değerlendirileceğini, bir yıl sonrası için alınacak tedbirlerin kararlaştırılacağını belirtti. Erdem, böyle bir toplantının TRT tarihinde ilk kez düzenlendiğini de sözlerine ekledi. Ankara'da Haber Dairesi tarafından düzenlenecek toplantıya Haber Merkezi elemanlanyla 'taşra birimlerinde çalışanlar da katılacak. TV'nin kuruluş yıldönümü • ANKARA (Maj Ajans) — Televizyonun kuruluş yıldönümü nedeniyle "Dünden Bugüne Televizyonumuz" adında özel bir program hazırlanacak. 31 ocak tarihinde ekrana gelecek programın yapımcısı, Ankara Televizyonu'ndan Süleyman Saylan. Saylan'ın bazırlayacağı özel programda televizyonun yayına başladığı günden bugüne kadar yapılan programlardan ornekler verilecek. 1968'den başlanıp, "nereden nereye geldik?" esprisi, programdan bölümlerle izleyiciye aktarılacak. Program aralannda renkli yayına geçilmesi, TV2, TV3 ve GAP kanallarının yayına girmesi gibi televizyon olaylan da program aralannda kısa bilgiler haiinde verilecek. Iki ortak yapım • ANKARA (Mak Ajans) — TRT kurumu, 1990 yıh içinde iki büyük prodüksiyon için yabancı televizyonlarla ortak çahşma yapacak. Bunlardan biri, 110 dakika ve tek bölünı olarak tasarlanan "İstanbul'da Bir Aşk" Diğeri ise 7 bölüm olarak düşünülen "Malta Sürgünleri." Ankara Televizyon Drama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tek bölümlük "İstanbul'da BİT Aşk" için anlasmanın sağlandığı ve filmin çekimlerine en kısa zamanda başlanacağı öğrenildi. Alman ZDF Televizyonu ile TRT'nin ortaklaşa çekeceği "İstanbul'da Bir Aşk" Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir Alman ile Türkün aşklan anlatıyor. Diğer çahşma "Malta Sürgünleri" ise Mim Kemal Öke'nin aynı adlı romanından televizyona aktanhyor. 7 bölüm olarak düşünülen dizi için TRT ekibi önümüzdeki günlerde Malta'ya gidecek. BUGÜN ~ • Sinema TV3 20.30 Jacob Bijl'in yönetmenliğini yaptıgı filmde başhca rolleri Mathias Maat ve Geert de Jong paylaşıyorlar. Filmin konusu şöyle: Tom, sadece ördek ve balık avından hoşlanan, içine kapanık bir gençtir. Arkadaşı Bas, ise Tom'un babasının verdiği toprağı ekerek geçimini sağlamaktadır. Babası toprağı satmaya karar verince, Tom çok üzülür ve bir şeyler yapmaya karar verir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle