25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ • • • • HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmir Manısa Aydın Denizli B B B B A A A A 24 27 27 24 30 31 33 29 Zonguldak B 23 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskişehir Stvas B Y Y Y B B B Y 19 19 19 19 21 23 22 17 Adana A 31 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A B B B B B B 25 30 30 27 29 20 22 B 18 src"J yS ? ^ \ ±Ara'ya j x r-—-j -J c. •Ankara w .Adana N Trabrcr S ^J Erzurum S U r f a ^ ^ \Hakkaril. Yurdun kuzey ve doğu kesımterı parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadenız, Iç Anadolunun dogusu, Guneydoğu Anado- lu nun batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gok- guruttulu sağanak yağış- lı. otekı yerier az bulutiu ve açık geçecek Hava sıcakiıgında onemlı bır degışıklık olmayacak Ruzgâr kuzey ve dogu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette esecek Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel Y B Y Y A A Y 17 25 20 14 28 30 14 Budapeşte B 27 Münıh Atına Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B Y Y Y Y B B Y 31 24 12 14 13 27 27 17 Y 18 Moskova A Aşkabat 34 Almatı B 27 Taşkent A 31 Bakü B 21 Bışkek B 28 Tiflis Y 22 Kahıre 29 Şam 30 0Açık Parçaiı bulutlu : Sıslı Bulutlu t Çok buiutkj G U N D E M MUSTAFA BALBAY Haftamn Gelişi... • Bastarafı 1. Sayfada dığını ortaya koyuyor. Siyasette renkli bir haftaya giriyoruz. Son anda durum değişmezse, bugün hükümetin, yarın Çiller'in malvarlığının, mübarek cuma günü de Erbakan'ın malvarlığının kaderi belli olacak... "Son anda durum değişmezse" uyansının altıni çizerekyinelemeliyiz. Çünkü, Meclis bildiğimiz Mec- lis ise partiler bildiğimiz partiler ise duruma göre yön değiştirmeler çok olacak demektir. Her döneni pervane niyetine TBMM salonuna as- sak, zatürree oluruz. RP'liler hem bildiklerini okuyorlar hem de tersin- den okuyorlar. Bugün TBMM gündemine gelmesi beklenen gensoruyu RP vermişti. Gerekçe şu: - Anayasa Mahkemesi, güvenoyunu iptal etmiştir. Mesut Yılmaz. Başbakanlık koltuğunu işgal etmiş- tir... Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin kararı henüz res- mi gazetedeyayımlanmadı, ama RP'nin acelesi var. Bu yüzden de TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi... TBMM, Erbakan-Çiller ikilisinin malvarlığı nede- niyle olağanüstü tatiie gönderilmişti... Gensoru ne- deniyle de olağanüstü toplantıya çağrıldı. Bır şeyimiz de olağan olsa malvarlığımı Çiller'le Erbakan'a bağışlayacağım... Atışı kes, satışa devam... Anayasa, Çiller ve Erbakan'ın malvarlığının konu edildiği Meclis soruşturmaöina yüz numaralı madde- sinde açıklık getirmiş. Buna göre söz konusu öner- gelerin verildiği tarihten itibaren, bir ay içinde görü- şülmesi gerekiyor. Biz bu satırlprı yazarken Çiller'in malvarlığı listesin- de bir değişiklik olmamışsa bıle son bir ay içinde ek- lemelerin olabileceği anlaşılıyor. ama şimdilik bilinen kadarı soruşturulsun yeter... Soruşturulabiiirse tabii... Çünkü kulislerde, DYP ile RP arasında "ateşkes" görüşmelerinin yapıldığı söylentileri dolaşıyor. Ateşkesle iki taraf da atışı kesecek. Bu da satışa devam demek... Gelişmeler bu yönde olursa ne RP'nin "temiz top- /um"diye bir kaygısının olduğu, ne de DYP'nin bu tür çabalara bir saygısının olduğu görülecek... Bu ikiyüzlülüğü haika anlatabılirler mi? Anlatırlar... Erbakan şöyle bir demeç verir: "Biz, Çiller hanımefendinin temize çıkması, hak- kında kulaktan kulağa dolaşan söylentilerin açıkhğa kavuşması için birönerge verdik. Çiller hanım, açık- lamasını yaptı. Konu herkesin malumu haline geldi. Yani, Refah Partimiz bir görevi daha yerine getirdi. Bundan sonrası fasa fiso... Biz bir konuyu lüzu- mundan fazla gündemde tutmayız. Zira, peygamber efendimiz, "Zaman israfından sakınınız" buyurmuş- lardır. Sizşimdi, RP'yi lüzumundan fazla bu konular üze- rinde yorup, halka hizmet yapmasını engellemek is- tiyorsunuz. Sizi gidi Batı taklitçileri sizı..." Örtü flörtü... Çiller de çıkar, aklında sadece halka hizmet oldu- ğunu ilan edip devam eder. "Halkımızın oylarıyla TBMM'ye girmiş birpartimi- zin bir genel başkanınm bir malvarlığı durumunun Meclis'e getirilmesi gereği olmuştur. DYP her yeni girişimde olduğu gibi burada da en önde olma ge- reğini yerine getirmiştir. Durumun halkıma mal olmasından sonra benim halkımdan bağımsız hareket etmem gibi bir durum olamaz. Kimse benden bunu isteyemez. Istemeye hakkı yoktur. Şimdi hizmet zamanı. Beni bunlarla meşgul etme- yin... Haydi Türkiyem ileri..." Bacımızla hacımızın bu dönüşlerinin ardından ne olur? İlk aşamada çok fazla birşey beklenemez. Çünkü, her iki liderin de birinci derdi, bu soruşturmaları "Meclis altı" etmek. "Mal"flörtününardından "koltuk "flörtübaşlarmı? Zor... Zira sırada örtü var... Çiller bu zorluğu da RP sayesinde aşarsa şaşma- mak gerekir. Yazı bitiyor... Daha solun bu gürültüdeki yerine ge- lemedik... Neden acaba? ilginç birtablo ile karşı karşıyayız... Çiller ve Yılmaz ANAYOL'un içinde tepiniyor, kınp- döküyor... Ecevit'le Baykal ANAYOL'un üzerinde titriyor... Kaygılarını anlıyoruz, ama acaba o kaygı ANA- YOL'a bu kadar saygıyı gerektiriyor mu? Sol seçmenin DSP ve CHP'den dileği şu: Bu kalitesiz ortamda düzeysiz olmayın: düzey, siz olun... Yagmurkj Kariı OSulu kar > Gok gurultülü Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Dayanışma Der. Tel: (0216) 370 81 66 - 441 08 34 CHP, yeni iddialar ve gelişmeler için TBMM'de 'Mumcu komisyonu' kurulmasım isteyecek OLAYLARIN 'Mıımcu cinayeti aydnüamr' AYŞE SAV IN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP. gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili olarak araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı"na başvuracak. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, "Yeni gelişmeler. iddialar var. Eski bir İçişleri Bakanı isim verdi. Bu einayetin aydınlatılması şansı var" dedi. TBMM'de geçen dönem kurulan Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu, aralannda 24 Ocak 1993'te katledilen Uâur Mumcu"ya yönelik Çiller'den kocası ve oğluna hediye silah • Çiller'in sadece cumhurbaşkanı. başbakan ve genelkurmay başkanına tanınan yetki çerçevesinde silah hediye ettiâi kişiler arasında DYP'li Halit Dağlı, Yıldırım Avcı, CHP'li Enis Tütüncü, koruma müdürü Resul Kalkan da bulunuyor. ANKARA (ANKA) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in sadece cumhurbaş- kanı. ba^bakan \ e genelkur- may başkanına tanınan "si- lah hediyeetme" yetkisi çer- çevesinde başbakanlığı dö- neminde eşi Özer Çiİİer ile oğlu Mert Çiller'e silah he- diye ettiği saptandı. Tansu Çiller'in başbakan- lığı döneminde 6136 sayılı yasada kendisine tanınan yetkıye dayanarak silah he- diye ettiği kişiler arasında çok sayıda DYP'linin yanı sıraCHP"liEnisTütüncüve koruma müdürü Resul Kal- kan da bulunuyor. Çiller'ın silah hediye ettiği kişilerden bazılarının isimleri şöyle: "Mehmet TurhanGül'e 2 adet. Ahmet Gül, Hüseyin Avni Coş, Erol Emral, Mus- tafa Eren. Mehmet Tural, E- nis Tütüncü, Yıldınm Avcı, M. Ali Ay demir. BestamiTe- ke. Fevzertin Erol, Halit Dağlı, Enis Koçak, Yusuf Hasgül, Orhan Güler, Zey- nel l slu. Fatih Ünal, Ahmet l luvol. Beşir Kuru. Zekeri- ya Tufanlı, Aydın Ergül, Ömer Gürülkan. Mehmet Sarıcı, Hanifı Okur, Hamza Çelikkan. Fatih Ünlü, Resul Kalkan, Ta>yar Taşkınsoy, Ali Bolaklar, Ahmet Büyü- karslan, Volkan Çetintaş, Oğuz Ayhan, MustafaTopa- loğlu, Alpaslan Zincir." Yolsuzlukta 22. sıradayız İSTANBUL (AA): Ulus- lararası Şeffaflık Örgütü (Tl) tarafından yapılan ve 1996 y ılındaki yolsuzluk ve rüşvet olaylannın en sık ya- şandığı ülkeleri içeren araş- tırma yayımlandı. HABITAT--H çerçevesin- de düzenlenen World Busi- ness Forum (Vv'BF) toplan- tısında yayımlanan raporda, yolsuzluğun. uluslararası ti- cari işlemlerde halen büyük bir etkiye sahip olduğu be- lirtildi. Merkezi Almanya'da bu- lunan Llusiararası Şeffaflık Örgütü'nün (Tl). Göttingen Üni\ersitesi"nden Dr. Jo- hann GrafLambsdorff baş- kanlığındaki bir heyet tara- fından gerçekleştirilen araş- tırmasında. uluslararası ti- cari işlemlerde yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi amaçlanıyor. Araştırmaya dahil edilen 54 ülkeye. 1Ö üzerinden pu- an verildi. 10 tam puan alan ülkede. hiç yolsuzluğun ya da tiişv etin bulunmadığı. bu düzevden aşağı inildikçe yolsuzluğun v e rüşvetin art- tığı belirtildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptı- ğı çalışmada aynca. ülkele- rin 1996 yılında aldıkları puan ve 1995"e göre deği- şimpuanlan ileülkelerhak- kında kaç araştırma yapıldı- ğı da yer aldı. Yolsuzluk araştırmasına göre Türkiye 54 ülke arasın- da 22'nci sırada bulunuyor. Geçen yıl Türkiye"nin pu- anı 4.10 iken. bu yıl 3.54 olarak gerçekleştı. Bu da Türkiye"de. I995"e oranla yolsuzlukların ve rüşvetin arttığını gösteriyor. saldırının da yer aldığı bir dizi olayı incelemış ve rapor hazırlamıştı. Ancak. DYP'liler tarafından. devlet görevlilerinin de suçlanması gerekçe gösterilerek budanmay a çalışılan bu rapor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyerek rafa kaldırıldı. Mumcu cinayetiyle ilgili yeni iddiaların ortaya atılması üzerine. CHP yönetimi konuyu yeniden TBMM'ye taşıma hazırlığına girdi. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin ile Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Erdem. dün Mumcu'nun aöabevi Ce>han Mumcu ile görüştüler. CHP'lilerin. hazırlıklarını tamamladıktan sonra gelecek hafta başındaTBMM Başkanlığı'na başv urmaları bekleniyor. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayının yeniden incelenmesi gereğine dikkat çekerek. şunları söyledi: "Eski bir İçişleri Bakanı isim veriyor. Son çıkan İran bağlantılı sanıklardan sonra yepyeni gelişmeler oldu. Yeni iddialar ortaya çtktı. Eski bir bakanın isim \ermesi son derece önemlidir. Bütün bu gelişmeler, Mumcu cinavetinin aydınlatdma şansı olduğunu gösteriyor. V'eııi bir araştırma komisyonu kurulmalıdır." Keskin. konunun kalabalık bir liste içinde" erimemesi için Mumcu cinayetiyleilgili ayrı bir araştırma yapılması gerektığini söyledi. Keskin. "Bu kadargelişme kaydedildikten sonra L'ğur Mumcu cinayeti aydınlattlamazsa diğer faili meçhul cinayetler nasıl aydınlatılacak? Neni iddialar çıktı, savcı ile ilgili iddialar \ar. ortada isimler dolaşıyor. Bunlar mutlaka yeniden araştırıimalı" dedi. TIKA'dan ihalesiz ikramlar ANK\R.\ -Türk cumhunyetleri ile ekonomik. sosy al \e kültürel iliş- kileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk lşbirliği ve Kalkınma Ajan- sı'nda (TİKA) yolsuzlukların ardı arkası kesilmiyor. Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu (YDK). bütün proje \ e alımları ihalesiz ola- rak "da\«t usulü" ile gerçekleştiren TtKA'nın. birçok proje ile ilgili de "satinalma ve ihale" kararı olmadı- öını saptadı. - YDK'nin.TİKAileilgili 1994yı- lı denetleme raporunda. bazı firma- lara usulsüz olarak ihale verildiği belirlenirken bazı Türk cumhuriyet- lerine "hibe edilmek"* üzere satın alınan matbaa makinelerinin de bo- zuk olduğu ortaya çıktı. YDK'nin 1994 yılı denetleme ra- porunda. kuruma yönelik ağıreleş- tiriler yöneltilirken. birçok ihalede usulsüzlük yapıldığı bildirildi. Y- DK raporuna göre, Latin alfabesine geçiş için Azerbaycan'a matbaa \e gerekli ekipmanİarın sağlanması işini üstlenen TlKA'-nın bu ülkeye "bozuk makine" gönderdiği belir- lendi. Raporda. TlKA'mn. matbaa makinelen projesi için Milli Eğitim Bakanlığf na bağlı bir meslek lise- sinin matbaa bölüm şefini görevlen- dirdiğine dikkat çekilerek. "bu kişi- nin nasıl tespit edildiğinin bilinmedi- ği,a> nca görev lendirilmesine ilişkin bir resnıi yaa bulunmadığı~ göriişü- ne yer verildi. "Diğer tüm ihaleler- de olduğu gibi, sö/ konusu matbaa alımı işi ile ilgili olarak da ilana çıkıl- mamış, başkanlıkça fırmalar davet edilmiştir" denilen raporda. talip olan bir firmaya işın verildiğine dik- kat çekildi. YDK incelemelerine göre TİKA. gerek şartnamede. gerekse başkan- lığın "olur" belgesinde belirtilme- mesine karşın 6 adet ofset baskı ma- kinesini 255 bin 858 dolar bedelle satın aldı. Ancak. gönderılen maki- nelerin bir bölümüniin bozuk ve malzemelerinin eksik olduğu anla- şıldı. Azerbaycan'a gönderilen nıaki- nelerın bozuk olduğu ise Azerbay- can Kültür Bakanfnın. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi'-ne gön- derdiği mektupla anlaşıldı. Azer- baycan Kültür Bakanı. mektubunda, gönderilen malzemelerin "hiçdeişe yaramadığmı" \ urgulayarak. TlKA Başkanı L'mut Ank'a sitem etti. Mektupta şu görüşlere yer verildi: " l'zunca bir süre devam eden >azış- malar, görüşmeler ve TİK.\ Başka- nı Sayın Umut Arık ile vapılan özel temaslar neticesinde, bakanlığımı- za. malzemeleri eksik olan, esasen hiç de işe yaramayan bir matbaa gönderilmiştir. Bir bakanlık olarak. çalışmayan bu matbaayı kabul et- memiz mümkün değiİdir. Bence, yüksekdüzeyde talimatlar verilerek böy le bir matbaanın gönderilmiş <>l- masını kabullenmek mümkün ol- nıavıp, bu durum, Türkiye'nin hem dış politikasına. hem de kardeş halk- lara olan yaklaşımına ters düşmek- tedir." Hem ahcı. hem satıcı TlKA'nın. matbaa makineleri alı- mı ile ilgili satınalma ve ihale iş- leınlerinde de yolsuzluk yaptığı, Y- DK raporunda yer aldı. Raporda.Türkmenistan ve Kuzey Irak Türkmenlerine gönderilmek üzere alınan matbaa makineleri için kurulan satınalma komisyomında görevli Yaşar Alıçlı adlı kışınin. işi alan MGM adlı şirkete. satın alın- masına karar verilen matbaa maki- nesininmerdaneverulmanlarını sa- tan şirketin sahibi olduğuna dikkat çekildi. Alıçlı'nın aynca. MGM şirketi- nin "alacakhsı" olduğu. firmanın TlKA'va sattığı makinelerden do- ğan 5 milyar 750 milyon liralık ala- cağını da. Ankara 26. Noterlıği'nce düzenlenen temlik senetine göre bu kişiye devrettiği saptandı. Raporda. alımına karar verilen baskı ve kâğıt kesme makınesinin farklı ebatta olması nedeniyle bun- lann kullanımının olanaksız hale geldiği vurgulanarak, kâğıt kesme makineM ile ilgili olarak yeniden da- vet usulü ile gerçekleştirilen ihale- de. en uygun teklif i Gökçe Ofset" in verdiği. Sevinç Matbaasf nındaye- ni ve ucuz model önerdiği \ urgula- narak. işin neden MGNÎ şirketine verildiğinin anlaşılamadığı kay- dedildi. Güreş: Fırtuıada yorum yapmam • Baştarafı 1. Sayfada yet'e telefonla yaptığı açıklamada. kuv \ et komu- tanlanylaaylardır bir arayagelmediğine dikkat çe- kerken. kendısınin uyarılması ya da telkin altın- da bulundurulmastnın kimsenin haddi olmadığı- nı vurguladı. Güreş. şunları söyledi. "KomutanlarGüreş'e sitem etti, diye bir haber gördüm. Ben bir habe- rin doğru olup olmadığinı anlamak için Cumhu- riyet gazetesi okurum. Bu kadar gmenim var Cıımhurivet'in haberlerine. Açanm Cumhuri- yet'i,bakanm habere,Cumhuriyet yazdıysa doğ- ru derim. Ancak bu ya/jlanların hiçbirisi doğru değil. Ben kimseylene bir arayageldim, ne konuş- tum. Bizim askerlerin \efa duyguları çok ku\ vct- lidir. Emekli olsamz dahi birbiıierine saygılan \-ardır. Kimin ne haddine, gidip de öyle şeyleri söy- leyecek. Se>gi. saygı \ardır. Hatta arada sırada Genelkurmay Başkanı bana açar telefonu," Bir is- teğiniz var mı" diye sorar. Hep saygıya dayanan temelde bir düzenimiz vardır. Ama benim komu- tanlarla toplanıp da ycmek vcdiğim falan. kesin- likle doğru olmay an bir haber. Neden toplanalım? Genelkurmay Başkanı benim eski mesai arkada- şım. Bana arada sırada açar telefonu, 'Özel bir isteğiniz varmı" diye sorar. Bu TürkSilahlı Ku>- vetleri'nin (TSK) örf ve âdetlerindendir. Eski ko- mutanlarını unutma/lar. Ku\vet komutanlany- la bir aray a geldiğim söyieniyor. Kuvvet komutan- lannın vü/ünü ben 6 aydır görmüyorum. Zaten 2 gündür akraba ziyaretleri nedeniyle Kahra- manmaraş'ta idim. Benim bu fırtınaların arası- na girdiğim yok. Prensip olarak da uzağım. T- SK'nin örf \e âdetlerine göre de, bir araya gelip siyaset konuşmamız olma/-" Güreş. "ordunun RP'li koalisyon arayışlann- dan rahatsız olduğu konusundaki du\ umların" Norulmasi üzerine. şu vanıtı vermekle yeıindi: "Çok fırtınalı havada hiç yorum yapmak iste- mivorum. Fırtına üzerine fırtına ilave olur." Cümhuriyet'in dünkü sayısında "Komutanlar Güreş'esitemettrbaşlığıylavayımlanan ANAP kaynaklı haberde. Güreş'in doğru olmadığını açıkladığı. "Güreş'le yemekte bir araya gelen ku\°vet komutanlarının DYP lideri Çiller hakkın- daki yolsu/luk tarttşmalarından yakındıklan ve RP ile koalis\on yakınlaşmasına tepki gösterdik- leri" iddialarına yervenlmişti. Haberde. komutanların yönelttiği iddia edilen "RP ile koalisyonu nasıl içini/e sindireceksiniz" sorusuna, Güreş'in. "İçimize sindiremeyecegiz, Eğer DYP, ANAYOL hükümetini bozar ve RP ile koalisyon kurarsa, 20"ye yakın arkadaşımla bir- likteistifaederiz"yanıtını \erdiğiönesürülmüş- tü. Genelkurmay Başkanhğı ve kuv vet komutan- lıkları. Çiller üzerinde odaklanan yolsuzluk tar- tışmalan ve DYP-RP yakınlaşması konusunda yakındıklarını içeren haber konusunda herhan- gi biraçıklama yapmadılar. 64 yıllık yaşamının 50 yılını şiire adayan Ahmed Arif, ölümünün 5. yıldönümünde anıldı Hasretinden prangalar eskîdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -64 yıllık yaşamının 50 yılını şiire veren toplumcu gerçekçi' Türk şi- irinin büyük isimlerinden Ahmed Arif. ölümünün 5. yıldönümünde anıldı. "Hasretinden Prangalar Eskit- tim" adlı kıtabıyla Türk şiirinde kendine özgü bir yer edinen Ah- med Arif için ilk tören.Cebeci As- ri Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı. Mamak. Şirintepe ve Battalgazi halkev lerince düzenlenen "Ahmed Arif ve Nâzım Hikmet'i Anma Et- kinliği"nde ozanın yapıtlarından örnekler sunuldu. Mamak Halkev i'nde de tiyatro. şiir. slayt \e v ideo gösterisi yapılır- ken "Nâzım Hikmet Belgeseli" gös- terildi. 21 Nisan 1927 tanhınde Dıyar- bakır'da doğan Ahmed Arif. 2 Ha- ziran 1991'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini kapadı. 8 kardeşin en küçüğü olan Arif. Di- yarbakır'da başladığı ortaöğrenimi- ni Şanlıurfa "da bitırdi. Ankara Üni- versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felse- fe Bölümü'nü kazanmasına karşın. 1951- 1953yıllanara- sını cezaevinde geçirdiği için yükseköğreni- mini tamamla- yamadı. Şiirleri w İn- kılapçı Gençlik, Meydan, Yer- yüzü, Beraber, Veni Ufuklar" dergilerinde ya- yımlandı. 1968 yılında şiirleri- nı. "Hasretin- den Prangalar Eskittim" adlı kitabında topladı. ilk yayımlandı- ğından bu yana 26 baskı yapan ki- tap. Türk şiir gündemindeki yerini her zaman korudu. İkinci kitabı- nın hazırlıkları- nı sürdürürken yaşamını yitiren Arif. çocuklu- ğunuanlatırken. "Anamı görtne- dim.Anamlrak sınınndaki Er- bil şehrinden. 7 dayımı Lav\ren- ce'ın kiralık ka- tilleri öldürmüş. Babam, Anf Hikmet, Ker- küklü. Ben be- bekken anam öl- müş" diyor. Anadolu du- yarlılığını. halk türkülerinden kaynaklanan ez- giyle yazdığı şi- ırleriyle Nâzım HiKüK-ı -ı jçtığı yolda yepyeni. kendine özgü bir ses oluşturan bü- yük ustanın şiiri için Cemal Süre- ya şu benzetmeyi yapmıştı: "Uzun ve tek bir ağıt gibidir onun şiiri". Şükran Kurdakul ise Şaırler v e \a- zarlar Sözlüğü'nde şöyle söz edi- yor şairden: "Toplumcu, gerçekçi akım için- de, Nâzım Hikmet estetiğijle ilinti- si olmayan veni bir şiir kurdu. Ken- di deyişiyle, 'canlı elvan ve gürül gürül halk dilinin türküleri. ağıtla- rı.masallarıyla' beslendi.dünvagö- rüşünün beliriediği düşünceyle.ya- şamından gelen duvarlıklan. kimi öfkeli. \ urucu. kimi de dağlann el değmemiş çiçeklerindeki renkler kadar nazlı, gülümser dizelerie işle- di. Doğal bir coşkunun zorunlu bı- raktığı uy umlaria yüksek sesle oku- nur bir şiir kurdu." Türk şiirinin büyük ustası Ah- med Arif'in. dizeleriyle özdeşleş- tiği "Sevdan Beni" adlı şiiri şöyle dile getiriyorduygularını: "ferketmedi sevdan beni / Aç kaldım, susuz kaldım, / Hayın, ka- ranlıktı gece, / Can garip, can sus- kun, / Can paramparça_7 Ve elle- rim kelepçede, /Tütünsüz, u> kusuz kaldımj Terketmedi sev dan beni..." • Bastarafı 1. Sayfada re inşaatlar Cevheri ve Un- ver'in talimatlanyla. şu fir- malara verildi: "Vakıf Gureba Hastanesi Rehabilhasyon Merkeziona- nmı \e restorasyonu işi Gür- taş firmasına; Şehzade Ca- mii restorasyonu Çamoğlu AŞ've; Gelibolu Mevleviha- nesi onanmı Avdın Tekstil fınnasına; AdanaVakıfbank İşhanı inşaarı Mehmet Dün- dar firmasına; İ/mir Oto- park Vakıf Çarşısı inşaati Emiroğlu inşaat rırmasma; Eskişehir Vakıfİşhanı inşaatı Abdülkadir V ıldız firması- na; İstanbul Sütlüce Vergi Dairesi, Konya Karapınar Selimiye Külliyesi. Beypaza- n Sııluhan. Edime Alipaşa çarşılan onanm ve restoras- yonu Vakıf AŞ v öneticileri- nin menfaatı olduğu belirli firmalara." Raporda, dönemin Vakıf- lar Genel Müdürü Fadtl Ün- ver, Vakıf İnşaat AŞ Genel Müdürü Yehbi Koçu. Genel Müdür \ardımcısı Enver Çolakoğlu. Dev let Bakanlığı Müşaviri ve Vakıf tnşaat AŞ Yönetim Kurulu üyesi Yur- dakul Çaldağ ve diğer so- rumlular hakkında soruştur- ma açılması isteminde bu- lunuldu. HABITAT start aldı I Ba$tarafı 1. Sayfada müşahede etmekteyiz" dedi. İstanbul HAB1TÂT-II ileeldeedeceğitec- rübe ile gelecekte düzenlenecek benzer uluslararası etkinliklere de ev sahipliği ya- pabileceğini belirten Demirel. İstanbul'un 2004 yılı yaz olimpiyatlanna ev sahipliği yapmak üzere adaylığını açıkladığını vur- guladı. Harbivc AçıkhavaTiyatrosu'hda yapılan törene Demirel ile birlikte katılan Birleşmiş Milletler Genel SekreteriGali. açılışta yap- tığı konuşmada, çarpıcı olaylara tanıklık e- den 20 yüzyılın sonlannda yapılan böyle- sine önemli bir konferansa ev sahipliği yap- mayı üstlendiğı için Istanbul'ateşekkür et- ti. Gali. "Tarihin başlangıcından bu yana ticaret ve düşünce akışı yönünden önemli görevler üstlenmiş bir kentte,yine tarihi öne- nıi bulunan böy le bir organizasyonu gerçek- leştirebildiğimiz için size ve Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'e derin şükranlarımı- zı sunuyoruz" dedi. Gali. BM'nin kuruluşundan bu yana ör- güte önemli katkıları olan Türkiye'nin. dün- ya sorunlannın çözülmesi için aktif ve so- rumlu bir rol üstlendiğini v urguladı. BM ta- rafından bundan 24 yıl kadar önce Stock- holm'de düzenlenen Çevre Konferan- sı'ndan bu yana, kuruluşun dünyadaki hız- lı değişimin ortaya çıkardığı zorluklarla ba- şa çıkmanın yollarını araştırdığını belirten Gali. insanlık için özel önemtaşıyanbuko- nularda yapılan çalışmaların sonuçlarının dünyanın dört bir yanında görülebildiğini kaydetti. ARDINDAKI GERÇEK • Baştarafı I. Sayfada Gali, gelinen noktada küreselleşmenin yarattığı olumlu sonuçlann yanın- da pek çok olumsuz duru- mu da kabul ediyor. A ncak burada dikkat çe- kivi bir durum var. Kiire- selleşmenin yarattığı olumsuzluklar sadece, ge- lişmekte olan ya da geliş- memiş ülkeleri etkiliyor. Doğu-batı kavramından çok, zengin kuzey-fakir güney kavranu ön plana çtkıyor. Bugün BM, bu gidişin "korııyııcusıt" görünü- ınüyle ön plana çıkıyor. BM. yapısı gereği, "buna mechıtr" olabilir. Ancak, küreselleşmenin nimetle- rini paylaşanlara karşı,fa-Zr. turasını ödeyenlerin enr ~ azından bu yapımn ayır- dında olması gerekli. BM, gelismiş ülkelerin noteri mi, dünya barıstnın ve uluslararası diyaloğun zenıini mi? BM 'yi bu ikilemden sa- dece biriyle tanımlamak gerçekten giiç, ancak birinci sık biraz daha ağır basıyor. ir*kir , Çiller'i taşıyan uçak yargı gündeminde • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sarvan, Sancak Air şirketinin Çiller'e 25 saat uçuş süresi için bağış olarak verdiği ucakla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmamasına bugün karar verileceğini söyledi. EVİN GÖKTAŞ AJNK\RA- Ankara Cum- hunyet Başsav cılığı. 25 saat- lik uçu> için kullandığı özel uçağa para ödemediğini bil- diren D\'P Genel Başkanı Tansu Çiller" in açıklamalan- J, nı ihbar kabul etti. *. Siyasi Partiler Yasasf na f göre. özel veya tüzelkişile- ^ rin bir siyasi partiye bir yıl içinde 50 milyon üradan faz- la bağı$ vapamayacağını dikkate alan başsavcılık. id- dialarla ilgili incelemebaşla- iılıp başlatılmayacağına bu- gün yapılacak toplantıdan sonra karar verecek. Ankara Cumhuriyet Baş- sav cısı NazmiŞarvan. Cunv huriyet'e yaptığı açıklama- da. Sancak Air'in hiçbir üc- ret almaksızın Çiller'e 25 sa- atlik özel uçak kiralamasını bugün ipceleveceklerini bil- dirdi. Örtülü ödenek konu- suyla ilgili inceleme ve so- ruşturmalann Ankara Cum- huriyet Başsav cılığf ndayü- rütüîdüğünü. bu konuda da- ha önce açtıklan üç ayn da- va ile bir de soruşturmanın devam ettığini anımsatan Şarvan. uçak konusunu da araştıracaklannt kaydetti. 'Bizim göroimiz değJT \'argıtay Cumhuriyet Baş- savcısı HalukYardımcı. Çil- ler'in örtülü ödenekten 29 milyar lira vererek kiraladı- ğı iddia edilen özel uçakla il- gili sav lan araştırmanın ken- dialanlannagırmediğini bil- dirdı. Yardımcı. ^u açıklama- yı yaptı: "Bu konu,bizimdı- şımızda bir konu. Cumhuri- yet başsav cılığı. Sayın Çiller halen nıilletvekili oİduğu için böy le bir iddiay ı araştirmak ilgili yer cumhuriyet başsav- cılığına düşer. İddia doğruy- sa eğer, başsavcıhk dava açıl- ması için Kdalet Bakanlığı aracıhğıyla TBMM've fezle- kegönderir.TBMMBaşkan- hğL, fezlekey i Adalet Komis- yonu'na havalc eder ve ko- misvnn da fezlekeyi Meclis Genel Kurulu'nıın oyuna su- | nar. İlgili milletvekili hakkın- 1 da dava açılıp açılmayacağt- na. genel kuruldaki ovlama- dan sonra karar verilir." Haluk Yardımcı. siyasi partilenn usulsüz bağış ka- bul etmelerı konusunda. " Biz zaten siyasi partilerle il- gili nornıal mali denetimimi- /i her zaman sürdürüyoruz. -1 Bu konuda herhangi bir ga- | zete haberini ihbar kabul et-'. I memiz söz konusu olamaz" 11 değerlendirmesini yaptı. j |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle