25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI Sergi • HABITAT Kaıma Sergisi AydtnAyan Tangul Akakıncı Bınm Bozok Devnm Erbıl Le\laGamsız Dılek Işiksel Mehmet Pesen Turkan Sılav Radorve Suleyman Saım Tekcan ın yapıtlan 4-14 hazıran tarıhlen arasında l> Bankası Parmakkapı Sanat Galensı nde yer alacak • Karma Resim Sergisi Enka Ronesans Galen Baı da ~" hazıtan- 5 eylül tarıhlen ıraMiıda ızlenebılır (2'4 W 6~) • Dunya Kentı Istanbul \e Tanhten Gunumuze Anadolu da Konut \e Yerleşme başlıklı sergıler31 temmuza dek Darphane-ı Amırede ızlenebılır • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın totoğraf sergısi 5-15 hazıran tarıhlen arasında \akko Beyoğlu Sanat GaleriM nde ızlenebılır • Oxygen By Fax Grafıkerler Meslek Kuruluşiı nun sergisi 17 hazırana dek Darphanede ızlenebılır / • 21. Yüzyıla Doğru Yaşam: Insan ve Çevre sergısı 4-18 hazıran tarıhlen arasında Y ıldız Teknık Lnıversıtesi \ uksel Sabancı Sanat Merkezı'nde gorulebılır • istanbul Not! Talanopolis Mustafa Izberk ın kent karıkatuılen sergisı Mımarlar OdaM kem \e Yaşam Salonu nda ızienebılıı • Çağdaş Tiırk Fotoğraf Sanatından Bir Kesit sergısı 4-15 hazıran tarıhlen arasında \ ıldız Saravı Sılahhanede gorulebılıı • Yazmadan Basmaya Müteferrika, Mühendishane, Usküdar sergısi 6 hazıran 2 agıistos tanhlerı arasmda Yapı kredı Sermet (, ırter Kutuphanesı'nde gorulebılır • Yaşamı Saklayan Duvarlar, Anadolu Evlen hıdevs Savılan ın sergisi 3-1 3 hazıran tanhlerı arasinda Akbank Bebek Sanat Galensi nde ızlenebılır • Erol Akyavaş Mustafa Ata Bubı Tanju DerniKi Unıet Dogan Onder Ergun Ergın İnan Huvimettın koçan Kemal Onsoy S Saım Tekean Tuba Omer L'luç \e Jale Y ılmabaşar ın \apıtlan V14 tarıhlen arasinda E\clusive Sanat Merkezı'nde ızienebılıı M'M ~i 94) • Kâınat Barkan Pajonk. Ahmet Yeşıl LnsalToker Serap Demırağ Sahh Acarve Sule l lusoy un vapıtlan 8-30 hazıran tanhlerı arasindd MEB Sanat Galensı'nde ızienebılıı (41'6 M)66) • Mutlu Sanat Odası Vrtrin Gösterisi 1-14 lu/ıran tarıhlen araMnda Mutlu Sanat OdaM nda ızienebılıı (355 35tC) M Öteki L PSDnın H ABITAT II kapsamında duzenledığı çağdaş sanat sergısı 3-18 hazıran tanhlerı arasında Salı Pazan Antıepo 1 de ızlenebılır • Diyaloglar Turkıyeve Almanya'dan Sanatçılarla Çağdaş Sanat Sergisi 6-29 hazıran tarıhlen arasında AKM'de gorukbılu • Bır Avrvıpa Görüşu - Şehırierde Ronesans seıgisi >-14 hazıran tarıhlen aıasinda kabataş kultuı Merkezı nde • Şehri Düşünmek, Şehn Yaratmak Henu Prost'un tasanmları 20 hazırana dek Yapı kıedı Kazım Taşkent Sanat Gal.erisf nde ızlenebılır • Ünlü Çağdaş Fransız Mimarlan sergisi 19 hazırana dek hransiz Kultur Meıkezı nde • Cumhuriyet Dönemi Ressamlan Sergisi 4-1 s hazıran tanhlerı arasında Y ıldız Sara\ı Sılahhanede ızlenebılır • Aldo Mondino nun "Padişah Portrelerı' ••ergısı 6 hazııana dek Alav koşku nde ızlenebılır • Mehmet Aksoy heskel sergisi '4 hazırana dek (, ııağan Otelı Bahçesi nde • Akbank Koleksryonunda istanbul Resımlen "'-29 hazıran tarıhlerı arasında Resim Heykel Müzelen Derneğı'nın genç sanatçılara yönelık olarak başlattığı 'Kâğıt işler' sergısının ıkıncısi, 5-20 hazıran tanhlerı arasında MSİ) Resim ve Heykel Muzesi Şeker Ahmet Paşa Satonu'nda gerçekleştirılıyor. Sergıde, genç sanatçılann, sanatın geleneksel tasarım gereci olan kâğıt üzerınde uyguladıklan yapıtlar yer alıyor. Aksanat ta • HABITAT II Bır Yerde! başlıklı sergı tstasyon Sanat Merkezı'nde 4-15 hazıran tarıhİerı arasında ızlenebılır • HABITAT Özel Karma Sergisi C ıler Belen. Tankut Bılge BedıaÇolak Nıhal Sıralar \e Tamer $ahınoglu nun yapıtları Galen Oda'da ızlenebılır • Cavit Mukaddes Eının Koç. Ahmet Ozel ismet Degırmencı. Ferıde Bınıcıoğlu En\er Rako\ıca ve Nazan Azerı nın yapıtlarınm >eraldığı "Açık Galenler projesı kapsaınındakı sergı Sımurg Art Sanat Galerisı'nde gorulebılır • Micha KlOth 'un vapıtlan 28 hazırana dek Ikı \1a\mun Sanat Galerısi'nde ızlenebılır • İMKB 10. Yıl Resim Yanşması sergisi 4-28 hazıran tarıhlen arasında İMKB Sanat Galensfnde • Manat Grup Sergisi C em Bılge Insel Inal. Gaye Yjzıcıtunt, inal ve Fulya KoseoŞlu'nun enstelasyonlarından oluşan sergı Beyoğlu DAGS Dernek Mekanında ızlenebılır (lstıklalCad Rumelı Han. No 25) • Ergin İnan resim sergisi 15 hazırana dek Artisan Sanat Galensı nde • Metin Akarslan ın 'Taşın Dılı başlıklı resim sergisi ıle Naıle Cımıt seramık sergisi 19 hazırana dek Hobı Sanat Galensı'nde ızlenebılır • II. Kâğıt İşler Sergisi H \BIT VI II etkınlıklenne koşut olarak MSL Restm Heykel Muzesi Şeker Ahmet Paşa Salonu nda duzenlenen sergı 5-2U hazıran tanhlen arasında gorulebılır • Edith Zivi nın a\na ve resim sergisi V25 hazıran tanhlen arasında Asmalımescıt Sanat Galerısı nde ızlenebılır • Bedri Rahmi. Eren ve Mehmet Eyuboğlu'nun vazma sergisi 4->0 hazıran tanhlen aıasında Lıun Sanat Galensı nde yer alacak • Ruhi Görüney resim sergısı 21 hazırana dek Avşe Takı Galerısı nde ızlenebılır • MİHA Haber Ajansı nın \av ımlanmamiş Roportaılar ve Söyleşıler" konulu sergisi 10 hazırana dek Marmara L'nıversıtesı Nışantaşi Kampusu nda ızlenebılır • Daniela De Scorpıo resim sergısı 4-21 hazıran tanhlerı arasında Garantı Sanat Galerisf nde ver alacak • Şakır Eczacıbaşı'nın Sokaklardan başlıklı totograt M.*rgisi 22 hazırana dek Mıllı Reasurans Sanat Galerısı nde gorulebılır (230 19 ^6) • Muzaffer Akyol Mustafa Aslıer Ramız Avdın >adan Bezevis Ramuş Ipek Lnsal Toker ve Sahh Zekı nın vapıtlan 20 hazırana dek Gulmıne Sanat Merkezı'nde 1^71 60 16) • Acar Başkırt un bılgısayar ıle yaptığı resimler sanaKmın (, engelkoy Kulelı Cad 61 No lu adresındekı jtolyesınde ızlenebılır HABITAT II Kent Zirvesı nedeniyle Turkıye Iş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisı'nde duzenlenen karma resim sergısınde Aydın Ayan, Tangul Akakıncı, Birim Bozok, Devrim Erbil, Leyla Gamsız, Mehmet Pesen, Türkân Sılay Rador, S. Suleyman Tekcan'ın yapıtlan sergilenıyor. Sergi 4-14 hazıran tarihlerı arasında ızlenebilir. • Nihal Güres ın "Sııslu kıkonalar' ba^iıklı scrgı-.ı M\ hazırana dek Barometre'de ızlenebılır "rJVf 1)2 \~) • Çağdaş Sanat 9 sergisi 30 eylüle dek Mıne Sanat Galensı nde • Değişen İstanbul II Hılmı Şahenk'm fotoğratlan kadıkov Beledıvesı kultuı \e Sanat Merkezı nde ızlenebılır • Günümuz Sanatçılanndan Bir Kesit sergisi 2-22 hazıran tanhlen arasında Lmıt N'asar Sanat Galensi'ade cönilebılır (411 H0I) • Neşe Erdok'un Golkov Resımlen" adlı kı^isel sergisi 23 hazırana dek Ortakov Nad\a Sanat Galerisı'nde <U> M 40) • Yaşar Çallı 'nın \apıtlan 16 hazırana dek Toprakbank Sanat Galensı nde ızlenebılır • Insan ve Çevre konulu 5-11 yaş gıubu çocukların sergisi Murat Gemıen ve Avse ^altı^m resim sergisi Turkan Pınnççıoglu pastel resim sergisi 14 hazırana dek Basın Muzesinde gorulebılır • Mehmet"Güteryüz Fatma Tulın \av uz Tanvelı ve Arzu Basaran ın vapıtlaıı 20 hazırana dek L lart Sanat Galerısı'ııde ızlenebılır (241 21 s^ • Nuri lyem. Nasıp tvem Nedım Gunsur Hanetı&Serpıl \eter Nasaı \enıcelı Ruzın Geıçın ve Metm L nsal ın vapıtlaıından olusan karma scıgı L\ın Sanat Galerisi nde • Karma Resim ve Heykel Sergisi 2S hazırana dek Almelek Sanat Galensı ndeveralıvor ,_V)(/ si) 14ı • Çağdaş Turk Sanatından Bir Kesit ve Jean Pattoıı resim seıgılerı 20 hazırana dek Kare Sanat Galerısı nde ızlenebılır • ÜmıtGezgın HulvaSaltan ve Turjn Asan ınvapıtları 16 hazırana dek Dalı Cate-Galerfde • NaileAkınci Leyla Gamsız. Nun Kem ^ ılnuz Merzıtonlu Fıkıet Otyam. Mehmet Pesen ^a>ar Venıcelı resim sergisi 16 hazırana dek kı/ıltoprak Sanat Galerısı nde (4IS3S06) • Fıliz Berk Doğutürk 16 kışısel setgı^ı \apı kıedı Şıslı Şubesi nde 15 hazırana dek gorulebılır • Münir H. Göle nın Sessızlığın Sesf caz totoğraflan sergısı 18 hazırana dek Ata Kıtabevı nde Gösteri / Söyleşi • Istanbul'un Nazım Planı Olumunun 33 \ ılında Nazım Hıkmet'ı anma toplantısı bugun saat 20 00 de CHP Fatıh tlçe Ba^kanlığı'nda gerçeklestınlıvor Toplantıya konu^macı olarak Sunav Akın katılacak • Nazım Hikmet'ı Anma Toplantısı Dıa gostensı multıv ızvon ve Seyıt Nezır'ın katılacağı sovleşı buaun saat 1^ 00 da Galen An lntercultura da (241 29 IX) • Türk Tarihinin Kaynakları I L Edebıvat Fakultesı Tarıh \rastırma Merkezı ve Munıh Lnıversıtesi '"lakındoğa ve Turkoloıı Enstıtusu'nun duzenledıgı semıner per^embe gunu saat 10 00'da Edebıvat Fakultesı Kurul Odası'nda • Istanbul'un Fethi Halıl Inalcık'ın gostensı salı gunu saat 11 00'de Darphane bınasmda • Konstantinopolis Maketlerinin Tasanmı ve Hazırlanması -\lbrccht Berger ın gostensı perşembe gunu Darphane bınasında • 17. Yüzyıl Istanbul'u Uzerine Cumanesi gunu saat II 00 de Darphane'de • Antık Efes'te Konaklama Gılbert \\ ıplınger ın gosterısı pazar gunu saat II 00 de Darphane bınasında • Kent ve Şiir-İnsana Çıkar Bütün Yollar CengızBekta^ Gulsum Akvuz Erav C anberk ın konu^ınacı olarak Gulsun (, ınar ın rjiırlem le lsa Çelık ın ıse dıa gosterisivle katılacağı etkınlık cuma gunu saat Î9 30"da Darphane'de • Değişmeyen Yönleriyte İstanbul Tımurta^ Onan ın saydam gostensı çarsamba gunu. Yuksel Erseteİ Erman koparan ın "Galata" başlıklı savdam gostensı cuma gunu İFS-MCta (24İI4U1) • Şehirlerde Yeniden Doğuş konulu konferans cumanesi gunu saat 4 00-19 00 arası Kabataş Eğıtım Vaktı Sabancı kultur Sıtesi Ortako\ de • Kent Üzerine Araştırmalar Bılım adamlannın katıhmı\la vapılacak toplantı bugun saat 15 OO'te "Kent ve Yerleşım idaresınde Kamu-Ozel Sektor Bırlıktelığı" konulu toplantı salı gunu saat I" 1 00'de "Kentler ve Toplu Ta^ımacılık konulu Fransız Metro ve Demıryolları nın başta gelen temsılcılen \e operatorlermın katılacağı toplantı çarşamba gunu saat P 00 de "kent Tas.it ve Enenı" konulu toplantı perşembe aunu saat 17 00'de " \erle^ım Semtlerının İdaresı' başlıklı ve Louis Besson Francis Idrac ın katılacağı toplantı cuma gunu saat 17 00'de "Konut ve Kentın Fınansmanı ' konulu. Phılıppe Lagavette Pıerre Rene Lemas'ın katılacağı toplantı ıse cumartesı gunu saat 17 00'de Fransız Kultur Merkezı'nde • Geçmişten Geleceğe İstanbul konulu multıvız\on gostenlerı ve İstanbul un tarıhı ıle barkovızvon gosterımlerı hergun saat 20 50-21 10 arasında Taksırn Mevdanı nda • Kubbeler Senfonisi salı gunu Sultanahmet Me\danı'nda Tıyatro • HABITART Tiyatro Etkinlikleri kapsamında bugün saat 21 00 de Taksim \enus Tıvatrosu'nda Zelıha Berksov'dan "kurt\\eıll Brecht Şarkıları konsen. saat 20 00 de İstanbul Sanat Merkezı'nde kumpanya'dan "K.ım O . AkM Azız Nesin Sahnesi nde saat 17 00 de Cengız Ozek'ın karagoz gostensı Darphane'de bugun 19 00'da Eıdoğan Akduman'dan 'Meddah'. saat 19 OO'da 'Bu Son Gece". salı ve çarşamba gunlerı saat 21 00'de AKM OddTıvatrosu'nda "Ara nın Anadolu Devtanı" çarsatnba ve perşembe gunlerı saat İH 00 de Aksanaûa karagoz-Hacıvat Golge Oyunu" Luma gunu saat W 00 \e cumartesı gunu saat 21 00'de AkM \zız Nesın Sahnesı nde Genco Erkal'dan Insan Manzaralan". cumartesı sıunu saat 15 00 \e 19 30'da \ksanat Produksıvon Tıyatrosu ndan "Abelard \e Heloıse". pazar gunu saat 15 OO'te Darphane'de "Sınırlar" saat 19 00'daS Sokak Tıyatrosu ndan Moskova-Petuşkı' pazar gunlı Istanbul Sandt Merkezı'nde saat 20 00 de Tuncel kurtız'den Şevh Bedrettın Destanı ver alıyor Oğrencilik yıllannda step dansına başlayan Ira Bernsteın, Ingiliz clog, Irlanda ve Kanada step danslannın başanlı bır temsılcısı. Sanatçının 5 haziran çarşamba günü saat 19.00'da AKM Buyuk Salon'dakı gösterisinde Ruthie Dornfeld (keman), Alkı Sterıopoulos (piyano) ve John Herrmann (banjo/grtar) eşlik edecekler. Müzik • HABİTART Müzik Etkinlikleri kapsamında bugun saal IS 00 de Ender Dogan ın ney resitalı \erebatan Sarnıcı nda. Şıırden Muzığe' Istanbul Korosu'nun konsen saat 19 00'da Daıphane'de yınesaat 19 (Kl'da'Carmınd Buıana" Aya Irını'de "Cağlar BovuTurk Muzığı' konsen ıse saat 20 00'de V ıldız Sarayı Dış Kaıakol bınasında ızlenebılır The Booley House un lılanda gelenksel dans gostensı ve C aımen C ortes FLımenko Dans Topluluüu'nun üosterisi saat 21 30'da AKM BuvukSalon'da. Ankara Devlet Opeıa \e Balesı Modern Dans Topiuluğu'nun gostensı saat 21 00'de Taksim \enus Sahnesf nde Sema gosterısı saat 20 i0'da Galdtasaray Mev lev ıhdnesı nde. Galatasaray Lısesi Halk Danslan Festıvalı gostenlerı saat 21 00'de hse bahçesinde. Kartal Folkloı Derneğı halk dansları ve Sema gosterısı saat 21 30'da Rumelı Hısan'nda. Anadolu'dan Esintıler başlıklı gosterıler saat 18 00de ^erebatan Saınıcı nd^ı ızlenebılır Salı gunu saat 19 (M)'da Gerardo Vınez Flamenco Guıtdr dınletisı AKM BuvukSalon'da yıneaynı saatte V ıldız Ibrahımova ve Tuna Otenel'ın caz konserı AKM Konser Salonu'nda kadınlar Fash' saat 20 00de > ıldız Sarayı Dış karakol bınasında 'Zelıha Berksoy' Brecht Şarkılan konsen saat 21 00'de Taksim VenusTıvatrosu nda. Mehter Takımı uosterısi 21 15 te Taksıın Meydanı'nda ve Kerem Gorsev Caz (jçlusü'nun konsen 21 30'da Daruşşafaka Lısesi Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda ızlenebılır GSL Halk Danslan festıvah gostenlerı saat 21 00'de hse bahçesinde. Anadolu'dan Esintıler başlıklı folklor gostenlen saat 18 00 de Yerebatan Samıcı'nda ızlenebılır Çarşamba gunu. saat 19 00'de Emıne Serdaroğlu'nun pıyano resitalı AKM Konser Salonu'nda. Ira Bernsteın ın step dans gostensi saat 19 00'da AKM Buyuk Salon'da. MSL Modern Dans Gosterısı saat 21 00'de \enus Sdhnesf nde. Ahmet Özhan v e Sema programı saat 20 30'da Galatasaray Mev lev ıhanesi'nde. Tanh Vakfı Hoşgoru konsen saat 19 00'da Aya Irını'de. GSL Halk Danslan Festıvalı gostenlerı saat 21 00"de lıse bahçesinde. Tasavvuf Muzığı konsen saat 21 15'te Taksım Meydanı'nda. Dede Efendı konserı saat 20 00'de Yıldız Saravt Dış Karakol bınasında. Kanun - L'd Resitalı saat 18 00'de Yerebatan Sarnıcı'nda. Sıerra Maesta grubu ve Frank Morgan Lçlusu konserı saat 21 30 da Daruşşataka Lısesi spor salonunda ızlenebılır Perşembe gunu saat 21 00'de Spartakus balesı AKM Buyuk Salon'da. Tuluyhan l âurlu'nun payano resitalı saat 21 00'de AkM Konser Salonu'nda. GSl Halk Danslan Festıvalı gostenlen saat 21 00'de lıse bahçesinde. Klasık Fasıl Topluluğu konsen saat 21 15 te. İTU Mezunları Turk Musıkısı Incı Çayırlı konsen saat 21 30'de Rumelı Hısan'nda. Geleneksel Turk Yıldız Ibrahımova, HABİTART kapsamında salı gunu saat 19.00'da AKM Büyiik Salon'da bir caz konseri veriyor. Sanatçıya, piyanoda .. Tuna Ötenel eşlık edecek. Duğunu saat 21 00'de Esma Sultan \alısı nda Flamenko saat 19 00'da Harem Muzığı saat 20 00'de Yıldız Sarayı Dış Karakol bınasında Şahıne Hatıpoglu'nun programı saat 19 00'da Darphane'de, Klasık Fasıl Topluluğu Konsen saat 18 00'de Yerebatan Sarnıcı'nda. Onder Focan Grup Terence Blanchard konsen saat 21 30'da Daruşşataka Lısesi spor salonunda , ızlenebılır Cuma günu. saat 21 00'de "Salome" AKM Buyuk Salon'da. Ayla Algan Pır Sultan 4 Abdal Konserı saat 19 00'da AKM Konser t Salonu'nda. GSL Halk Danslan Festıvalı gostenlen saat 21 00'de lıse bahçesinde, Turk Halk Muzığı konsen saat 21 15'te t Taksım Meydanı'nda, İTL Mezunlan Türk Musıkısı Incı Çayırlı konserı saat 21 30'da Rumelı Hısan'nda. De - Se doğaçlama dans . gostensı saat 18 00'de Aksanat'ta. Zulfu ' Lıvanelı - Mana Del Mar Bonet konsen saat 21 30'da Çırağan Saray ı'nda. Mev lev ı Ayınlen saat 20 00'de Yıldız Sarayı Dış Karakol bınasında. Aslıhan Eruzun ve Ozer Ozel'ın kemençe ve tambur resıtalı saat 18 00 de \erebatan Sarnıcı'nda ızlenebılır. Cumartesı gunü. saat 19 00'da Leonıd Kuzmın piyano resitalı AKM Buyuk , Salon'da. Modern Bale gostensı saat 21 00'de Venüs Sahnesı'nde. Klasık Turk ' Muzığı solo konsen saat 21 15 te Taksım Meydanı'nda De - Se doğaçlama dans gostensı saat 18 (X) de Aksanat'ta. Ayangıl orkestra ve korosunun konserı saat 20 00'de YıldızSarayı Dış Karakol bınasında İDSO ve Idıl Bıret konsen saat 21 30'da Yedıkule Zındanlarf nda. Turk Rıtımlen saat 19 00'da Darphane'de. Ahmet Erdoğdular Klasık Turk Muzığı solo konsen saat 18 00'de Yerebatan Sarnıcı'nda ızlenebılır ( Pazar gunü saat 21 30'da Dev let Halk Danslan Topluluğu gosterısı Açıkhava ; Tıyatrosu'nda. Future Kıds saat 12 00 ıle 18 00 arasında. Çoı.uk Korosu konserı ıse saat 19 00'da AKM Konser Salonu'nda. Dans Factory nın dans gostensı saat 21 00'de Venüs Sahnesı'nde. Turk Halk ^ Muzığı konsen saat 21 15'te Taksım ' Meydanf nda, Çelık CDBrasıl ve Burak Kut konserı saat 21 00'de Kuçuk Çıfthk , Parkı'nda, Carıbean F Kenan Doğulu 1 konsen saat 21 00'de Ayazağa futbol sahasında. Havvaıın D İHaluk Levent konserı saat 21 00'de Mecıdıyekoy Park \ Alanı'nda. Spanısh G Mırkelam konsen ( saat 21 0(Vde Şışlı Semt pazan'nda, F Mexıcana - MFO konsen saat 21 00'de Makına Ikmal Parkı'nda. WCountry konsen saat 21 00'de Abıde -1 Hürnyet Parkı'nda. De - Se doğaçlama dans göstensı saat 18 00'de Aksanat'ta. Şarkılarla Istanbul saat 21 00'de Esma Sultan Yalısf nda, Ayangıl Orkestrası ve Korosu saat 20 00'de Yıldız Sarayı Dış Karakol bınasında, Turk Halk Muzığı Saz Orkestrası konsen saat 18 00'de Yerebatan Samıcf nda ızlenebılır " Sinema • 12 Maymun: Terrv Gılıam'ın yonetmenlığmı ustlendığı fılmde başrollerı Bruce NVıllıs. Madeleıne Stovve ve Brad Pıt paylaşıyor (Etiler 4kmerkez 282 05 05, Teivikive 4FV230 94 38. İstanbul Princess 285 06 95. Ortakây Prtncess 22' 91 4\ Osnıanbev Gazi24" 96 65. Etiler Hittside 263 18 38, Kadıktn Sumyya 336 06 82, Altunizade Capitol 310 06 16. Bakırkov Carousel 5 T / 83 80. Bakırkov Renk 5^2 18 63. Beyo&ıı 4tlas 252 85 T 6.' Aksarav Yıldız 589 61 39. Pendik Cııney 354 13 88) • Tehlikenin içınde: Yonetmen. Stanley Tona (B. Fita<> 249 01 66. Harbhe 4s 24^' 63 15, Etiler Umerkez 282 05 05. Istanbul Princess 285 06 95. Ç. Şafak 516 26 60, Bakırköy Afyar 58i 14 9~, Floıya Prestij 663 28 86, Avcılar Staıtdart 695 36 45, Altunizade Capitol U0 06 16. k.Ocak 336 37 11, Erenkoy Apollon 362 51 00) • Üç Dilek: Martha Coolıge'nın yonetmenlığmı ustlendığı fılmde başrollerı joseph Mazzello ve Mary Elızabeth Mastrantonıo pavlaşıvor (Şişli kent241 62 03. Kadıköv336 01 12. Beyoğlu 249 25 24, Çemberlita$ Şafak-1 516 26 60. Bakırko\ Inarli 5"2 64 39, Atnum Presitge >59 80 6İ, Galleria Presrige 560 ' 6 • Sevimli Fahişe: ^oody Allenın yonetmenlığmı ustlendığı fılmde başrollen Mıro Sonıno ve ^oody Allen paylaşıyor (Beyoğlu Alkazar 245 73 83, Etiler Akinerkez 282 05 05, Bakırköy Afyar 583 14 9 T , Altunizade Capitol 310 06 16) • Bağlılık Yemini: Uelı Steıgerın yonetmenlığmı ustlendığı fılmde başrollerı Demt Moore ve Rosıe O'Donnell paylaşıyor (T.AFM 224 05 05. Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıkov Atlantis 418 26 56. Bakırköy Afyar 583 14 9 7 > • Babe: Chns Noonan'ın yonettığı fılm Turkçe seslendınlmış (Etiler Akmerkez 282 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Teivikive AF\f 224 05 05, Istanbul Princess 285 06 95, Altunizade Capitol 310 06 16, Aksaray \ ıldız 589 61 39) • Kritik Karar Fılmın vonetmenı Stauart Baırd (Beyoğlu Emek 293 84 39, Harbiye As 247 63 15. Parliament C ınema Club 263 18 38, İstanbul Princess 285 06 95. Ortakoy Princess 22' 91 47. ÇembeHitaş Şafak 516 26 60, Bakırköy-74 5 7 2 04 44, Ataköy Preshj 560 ~"2 66, Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıkây Kadıkoy 33"* "4 00, Erenkoy Apollon 362 51 00) • Drakula: Y onetmenlığını Mel Brooks'un ustlendığı fılmde Leslıe Nıelsen Peter MacNıchol ve Steven \\eber başrollen pavlaşivor (Bakırköy Carousel5"J 83 80, Aksara\ Yıldız 589 61 39. Pendik Gunev 354 13 88. Kadıkoy Atlantis 418 26 56) e • Istanbul Kanâtlanmın AJtnda: Ege Aydan ve Beatnz Rıco'nun rol aldığı fılmın vonetmenı Mustafa Altıoklar (Ortakov Feriye 236 28 64. B. Fitaş 249 01 66. B. Carousel 5 T / 83 80, Bakırköy Incirli 572 64 39, kadıkoy Bahariye 414 35 05) • llk Günah: Barbet Shroeder ın yonettığı fılmde Meryl Streep ve Lıam Neeson başrollen pav laşıyor (B. Fitaş 249 01 66, T.4FM 22405 05, B. Avşar 583 14 97) • City Hall: Harold Becker'ın yonettığı fılmde Al Pacıno. John Cusack ve Bndget Fonda başrollerı pavlaşıvor (K. Broadtvay 346 14 81. Beyoğlû Smepop 251 11 76. • Bulutlann Otesinde: Mıchelangelo Antonıonf nın yonetmenlığmı yaptığı fılmde Fanny Ardant. Chıara Casellı ve lrene Jacob başrollen paylaşıyor (Beyoğlu Pera 251 32 40) • Hiçbır Şey Kişisel Değil: N onetmenlığını Thaddeus O'Sullıvan'ın yaptığı tılmde başrollen lan Hart. John Lynch James Fraın ve Mıchael Gambon pâylaşıvor (Kadıkoy -Is 336 00 50) • Masum Yalanlar Fılmın başrollennı Stephen Dorffve Gabrıelle Anvvar pâylaşıvor (Şişli Kent 241 62 03. Beyoğlu Fitaş 249 01 66. Fenerbahçe Pyramıd 348 01 50) Yönetmenliğini Terry Gilliams'ın üstlendiği '12 Maymun'da başrolleri Bruce VVillis, Madeleine Stovve ve BradPitt paylaşıyor. Film, gelecekten gönderilen Cole adlı bir görevlinin (B. VVillis) Philedelphia'da terönst eylemlerde bulunan '12 Maymun Ordusu' adlı bir silahlı grubu durdurmaya çalışmasını konu alıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle