03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 HAZİRAN1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 KUZEY İRLANDABirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'den Cumhuriyet'e demeç: 'Yash liderler çözüme engeP Ingiitereden I A L E SARIİBRAHİMOĞLÜ 4NKARA - Birleşmiş Milletler (BM ı Genel Sekreten Butros Butros Gali. uluv lararası topluluğun Kıbns sorununu çoze- medığını. ancak adada banşı koruduğunu savundu Galı "çözumü zorlaştıran ikı jaşlı lider" olarak tanımladığı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle Runı Yonetımı lıden Glafkos Klerides'ı soru- nun çozumune yardımcı olmaya çagırdı Turkıye'nın goruşunun tersıne Kıbns so- rununun çozumu ıçın pek çok ulkenın ko- ordınator atamasinı "karmaşıklık varat- ma olasılığına karşın memnunlukla karşı- ladığınT bıldıren Galı. "Pek çok koordi- natör. uluslararası topluluğun kıbns'a du- varsızlığından daha i\idir" dedı Galı. Istanbul da bugun başlay acak BM Insan Yerleşımlen (HABITAT- II) top- lantısının açılışını >apmak uzere geldığı Turkıye'deonce Ankara'ya uğradı ve Kıb- ns sorununun çozumu yolundakı mısyo- nuna Turkıye den de»tek aldığını bıldırdı Galı nın Ankara zıy aretı uzun bır ara- dan sonra ılk kez once KKTC Cumhurbaş- kanı Denktaş ıle 5 hazıranda fstanbul'da. 11 hazıranda da Rutn lıden Klendes ıle Cenevre'de yapacağı baş başa goruşme oncesıne rastlıyor Ankara'yı zıyaretı sıra- sında Cumhuri\et'e demeç veren BM Ge- nel Sekreten. taraflara sunacağı gızlı bır planı >a da yenı fıkırlen bulunmadığını belırterek "Benim destek verdiğim goruş- ler defil, onlann karşılıklı uzlaşacaklan bir zemin bulmalan onemlidir. Gelecekse • HABITAT-II toplantısı için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yaşı 70'in üzerindeki Denktaş ile Klerides'in çözümü engellediğini savunarak uzun vadede çözüm sağlansa bile, birbirlerini tanımayan iki toplum için artık geç olacağım söyledi. • Birleşmiş Milletler'in Kıbns'ta başanlı olamadığım kabul eden Galı, yıne de yeşil berelilerin adada banşı sağladığını savundu. Gali, taraflar arasında diyaloğun da BM tarafından sağlandığını hatırlattı. eğer, onlardan veni fikirierin gelmesi gere- kivor" dedı Galf nın. Kıbrıs konusundakı goruşlen şoyle \aşb liderler sorunu çozmeli: Denktaş ve Klendes aynı okulda okudular bırbır- lennı tanıyorlar ancak her ıkisi de yaşlı. vaşlan 7 0 ın uzennde Ama adadakı ıkı toplumu temsıl eden \enı nesıl adeta bır Berlın du\an ıle bırbınnden a\n vaşıvor bırbınnı tanımıyor. bırlıkte yaşamı tanımı- yor Umanm, ıkı lıdenn de omru uzun olur. ama 10vada20yıl sonra çozum bu- lundugunda ıkı ne-.il bırbınnden kopuk yaşadığı ıçın bu hıç bır ışe y aramaz Bu ne- denle her ıkı lıder de bır an once çozume yardımcı olmalı Şımdıden ıkı toplum ara- sında guven arttırıcı ortamı yaratalım Spor faalıyetlen ıçın bır araya gelsınler. Lefkoşa Havaalanı'nı açalım, kapalı Ma- raş'ı açalım gençler buluşsunlar. ıkı top- lumun ışadamlan goruşsun BM'nın kont- rolundekı veşıl hattı ıkı toplum ıçın bırdı- yalog hattına donu^turelım Güne> Koreli tarafsız: Kıbns konusun- da kendıme ozel temMİcı olarak. tarafsız kalacak olan Gunev Kore eskı Dı^ı^lerı Bakanı Han Sung-Joo'yu seçtım Guney Koreli ozel temsilcının taraflar arasından bınne arka çıktığı soylenemez Bundan oncekı ozel temsılcıleııın de tarafsızdı Ama a-.il onemlı olan kamuovunun ozel tenısılcımın tarafsız olduğunu. objektıfol- duğunu algılamasıdır Çokkoordinatörivi: Kıbns ıçın benım ozel temsılcım var. ABD'nın koordınato- ru\ar Avrupa Bırlığı'nınveRusya'nında var Şımdıdelngılterebırkoordınatorata- dı Aslındabenbunlan koordınatorolarak değıl de. sorunun çozumunü kolavlaştın- cı kışıler olarak tanımlıvorum Kıbns ıçın çok fazla ^ayıda koordınatorun varlığı so- runun çozunıunu karmaşık hale getırebı- lır Ama ben sorunlar yaratabılecek çok koordınatoru. uluslararası topluluğun Kıb- rıs konusuna duyarsız kalmasından daha çok tercıh edenm Çunku uluslararası top- luluğun duyarsızlığı daha kotudur Adaya banş getirdik: BM olarak Kıb- ns'ta başanlı olamadıysak Mozambık"te. Salvadorda. Angola'da. Kamboçya'daba- şanlı olduk Ama bır :>ey ı unutmayın. Kıb- ns'tabızBM'yebağlı BanşGucu'nuoluş- turan >eşıl berelıler ıle adada banşı sagla- dık Bu bır başandır Adada daımı bulu- nan BM gorev lısı aracılığıyla taraflar ara- sında dıyaloğu sağladık Türk-\unan anlaşmazlığı: Turkıye ve Yunanistan arasında. gerek Ege Denızı. gerekse Kıbns konusunda yaşanan sorun- lar adanın soruniannın çozumunü zorlaş- tınyor BM'den ısterlerse soruniannın ço- zumune \ ardımcı oluruz Ama bu ıkı mut- tefık ulkenın karşılıklı konuşabıleceklen bır NATO platfonnu var Hem Turkıye, hem de Yunanıstan'ın adadan aikerlennı çekmelerı de Kıbns sorununun çozumu- ne yardımcı olur ABD planı: ABD'mn adaya banş gel- dığınde bu surecı denetlevecek ve BM Ba- nş Gucu'nun venne geçecek bır uluNİara- rası gucun oJuşturulması yonundekı pla- nından habenm vok Ama ABD. BM Gu- venlık KonseyTnde (BMGK) BM Banş Gucu'nun banşı denetleme gorev ıne ona\ veren ulkeler ara^ında ver aldı GAO \e oz: Kıbrıs sorununun çozum parametrelen arasında yer alan guven ar- t>ncı onlemler(GAO) paketı. bırbırlennı tanımadan vetışen ıkı toplumun ınsanlan araMnda bır an once uvgulanmalı Bu gu- ven ortamı sağlanırken bırde Kıbns'ta na- sil bır tederas>on oluşturulacağına ılışkın ozu teşkıl eden konulann muzakeresı var Bız GAO'yu hıçbır zaman çozumun ön koşulu olarak gormedık Soruna çozıim getınlmedığınde Kıbns Turklennın Tur- kıve ıle olası bırleşmelen BMGK'nın ele alacağısıvası bırkonudur BMGK'nın ba- na verdığı gorev doğrultusunda sorunun çozumune çalışıyorum HABITATa alternatif zirve Galı. IstanbuPda bugun resmen başlaya- cak olan BM tnsan Yerleşımlen Zırvesı'ne (HABITAT-Ill alternatif olarak duzenle- nen toplantılann, Turkıye'nm ıç ışı oldu- ğunu behnerek "Biz bu konuva dabil ol- ma> ız*" dedı Karadziç'in kellesi isteniyorve Avntpa, Sırbistan lideri Miloseviç 7, Cenevre'dekiBosna zirvesinde zorlavacak. CENEVRE(Reuter/\A)- Bosna-Hersek banşının kaden. Cenevre'de ABD Dışışlen Bakanı VVarren Christopher, Bosna-Her^ek Devlet Başkanı \Iha lzzetbego>iç, Sırbistan Dev let Başkanı Slobodan Miiosev iç v e Hırv atı stan Devlet Başkanı Franjo Tujman'ın katıldığı toplantıda ele alınıvor Cenevre"dekı toplantının en onemlı gundem maddesını. Lahey 'dekı sav aş suçlan mahkekemesı tarafından "sa>^ş suçlusu" ılan edılen Bosnalı Sırplann lıden Radovan Karadziç le general Ratko Mladiç'ın ıktıdardan uzaklaştınlması oluşturuvor Batılı yetkılıler. Bosna-Hersek'ın bırleşmesıne karşı çıkan Karadzıç'le Mladiç'ın ıktıdarda kalmava de\am ettıklen takdırde Davton anlaşmasi uvannca es lulde yapılması ongorulen seçımlen engellemelennden korkuyorlar Oncekı gun Cenevre'ye gıden ABD Dışışlerı Bakanı Warren Christopher. dun Bosna'dakı seçımien duzenlemekle gorev lı Avrupa Guvenlık ve Işbırlığı Teşkılatı'nın (AGIT) Bosna'dakı temsilcısı Robert Frowick v e Dav ton ban> anlaşmasının sivıl yonlennı uygulamaktan sorumluCârlBildt(eskı İsveç Başbakanı) ıle goruştu Bosna-Hersek tekı durum. Batılılan gıderek daha fazla kaygılandınyor Geçenvıl kasımda ımzalanan Davton barış anlaşmasının asken >anı şımdıye kadar başanvla uvgulandı Ulkedekı NATO'yabaglı60bın kişilık guç. ateşkesın uvgulanmasını denetlıyor Davton anlaşmasının ımzalanmasından ^onra sılahlarsustu Nevarkı. anlaşmanın sıvıl vanı. (Bosna'da demokrasının verleşmesı. sıvıl kurumlannın oluşturulması) tam bır karmaşa gorunumunde Hırvat, Musluman ve Sırp topluluklan arasında guvensızlık ve duşnıanlık suruyor Goçmenlenn evlenne donmesine ızın venlmıyor Ozellıkle Karadzıç ve Mladiç. Sırplan kişkırtıp Davton anlaşmasını çokertmek ıçın ellennden gelenı vapıvor ABD ve Avrupa. Sırbistan lıderı Slobodan Mılosevıç'e Karadzıç'le Mladıç'ı tutuklaması ıçın baskı vapıyor Ancak Miloseviç bu konuda harekete geçmıvor Mılosevıç Bosnalı Sırplar tarafından Batı ıle ışbırlığı vapmak ve *Bosna'> ı satmakla" suçlan'vor Sosval demokrat lider Milos Zemaıu partisinin ovlarını arttırmavı başardı, ancak iktidar hâlâ uzakta. (Fotoğraf REUTERS) Çek seçimlerinde aşın sağdaki oy patlaması, koalisyonun sonunu getirdi Seçim, erken seçim getirdiDışHaberierServisi-Eskı Doğu Bloku ulke- len ıçınde pazar ekonomısıne yönelık reform- lan kesıntısız olarak surduren tek ulke olan Ç ek Cumhunyetı'nde oncekı gun vapılan genel se- çımlenn resmı olmayan sonuçlanna gore ıktı- dardakı Demokratık Yurttaşlık Portisı (DYP) oy kavbederken. aşın sağ oy lannda patlama ol- du Vaclav Klausbaşkanlığındakı koalisyonun 200 uyelı parlamentodakı sandalye sayısının 116'dan 99"a duşmesı erken seçımı gundeme getirdi DYP'nın 67 sandalye kazanarak bınn- cı partı olduğu bıldınlıyor Sosyal demokratlar da 60 sandalyevle ıkıncı oldu Komunıst Partı 23 mılletvekılı çıkarırken. ulkedekı 300 bın Cıngene'nın sınırdışı edılmesını ısteyen aşırı sağcı Cumhunyet Partısı. yuzde 8 oyla 18 san- dalye elde ettı Sosyal demokratlar eskı muttefıklen Hıns- tıyan Demokratlar vekomunıstlerle bırlıkte ra- hatlıkla çoğunluğu sağlıyor Ancak toplumsal baikılarnedenıvle komunıstlerle ışbırlığınegıt- mesının zor olacağı belırtılıyor \aclav Kla- us'un da bır azınlık hukumetı kurabıleceğı. an- cak guçsuz bır hukumetle reformlan surdur- mesının çok zor olacağı kaydedılıyor Komu- nıst ve faşıst oylardakı artışlann. DYP ve sos- yal demokratlann seçim zafennı engellediğini belırten sıy ası gozlemcıler, erken seçımın gun- deme gelebıleceğıne ışaret edıyorlar Devlet Başkanı \'aclav Havel'ın tarafsız bır başbaka- nın kuracağı teknokrat hukumetıy le ulkeyı onıi- muzdekı baharda bır erken seçıme gorure- bıleceğı belırtılıyor Şarabını iç, bağını sor Dış Haberler Senisi- Fransa'nın unlu şaraplannın kalıte standartlarını kontrol eden fırmanm bulgulan. şarap endustnsının fizennde kara bulutlar dolaştırırken tüketıcılerde de şaraplara venlen ustun kalıte unvanının gerçeklığı hakkında soru îşaretlen oluşturdu Playlar, institut Netional des Appeiiations d'Örigine (İNAO) adındakı prestıjlı kontrol fırmasının muduru \lain Berger'ın halka hıtaben bıraçıklama yaparak Fransada kalıte standartlannca onaylanmış bazı jaraplann "zamanzaman içilemez" ve "ara sıra korkunç derecede kötü" olduğunu belırtmesıyle başladı Açıklamanın ardmdan Berger. bır Franüz tuketıcı dergısının sert eleştırılerıne maruz kaldı Fransa Tannı Bakam'nın geçen aralık ı\ında Berger'ı ıstıfaya zorlamasi. olayın boyutlannın daha da buyumesme neden oldu FVAO şaraplann en verımlı uretım alanlannda yetıştırılmiş uzumlerden vapıldığını ve ustun kalıte standartlanna sahıp olduğunu garantı etmek ıçın oluşturulmuş bır sıstem Fırma kalıte kontrolu ıçın \ppellati«n d'Örigine Controlee(AOC) ^ıstemını kullanıyor Sarap etıketınde bulunan "\OC" ıbresı. şarabın yuksek ^tandartlarda uretıldığını ve Bordoeau\'dakı Saınt- Emılıon yada Burgundy'dekı Meursault gıbı kalıtesıyle unlu bır uretım bolgesınden elde edıldığını sostenvor SGLDA Olağanüstü Cenel Kurul İlanı Sendıkamıan Olağanustu Gend Kurulu, 23 Hazıran 1996 Pazargunü, 1000-12 00 saatten arasında "Suyukdere Cad YKB Piaza, B Btok 80613 Levent/lst" adresınde, aşağda yazılı gundem ıle toplanacaktır Ilk toplantıda yeteriı çoğunluk sağlanmazsa, ıkına toplant, 30 6 19% gunu aynı saatlerde aynı gundem ıle Istanbul, Sılrvn, Kargabumu Mev- kıı Klassıs Hotel'de yapılacaktır Bılgınıa nca edenz En lyı dıleldenmızte 461S96 Bılgı Işlem Işçilerı Sendıkası Genel Yönetim Kurulu Gundem 1 Yoklama ve Açılış 2 Dıvan Segmı ve Saygı Duruşu 3 Sendıka Yonetım Kurufu Tarafından Hazırianan Tuzûk Değışıklık Raporunun Gorüşülmesı 4- Kapanış Bilgi icin Tel: 0212 / 527 61 28 .2GUNM ~, J J B sınıtı amator kKız bclüonıı z*ı\ ı cttim N enısını aljcaöımdan cskısınınhuknıınoktur M KIELİHSİPAHtOCLl Bırbasın kuruluşunda Istanbul Içı ve Taşra pıyasa denetımı yapacak Tercıhen, - Basın Yayın, Işletme mezunu veya öçrencısı, - Aktıf, - istatıstık dökumlen ve satış analizlerı yapabılecek - Bılgısayar (E\cel) kullanabılen, - OtcTehhyetlı, PİYASA KONTROL ELEMANLARI ARANIYOR Ilgılenenlerin en geç 3-6 Hazıran 1996 tarıhlen arasında aşağıdakı adrese şahsen baş\ urmalan nca olunur Türkocağı Caddesi 39-41 Cağaloğlu 34334 ISTANBUL Satış Servisi • IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in seçim başansından sonra Londra, banş görüşmelerine Sinn Fein'in dahil edilmesi için IRA'nın silah bırakması koşulundan vazgeçti. Dış Haberler Senisi - ln- gıltere oncekı gun İrlanda Cumhurıyetçı Ordusıı (IRA) mılıtanlarına yonelık bır açıklama yaparak Kuzey İr- landa banş goruşmelen baş- lar başjamaz sılahlan bırak- ma konusundakı ısranndan vazgeçtığını bıldırdı Ingıltere'nın. bununla be- raber, IR.A'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in 10 hazıranda başlayacak olan banş goruş- melenne katılabılmesı ıçın orgutun yenı bır ateşkes ılan ermesı koşulunu surdörduğu kaydedıldı Ingıltere'nın Ku- zey irlanda Bakanı Sir Pat- rick MayheH BBC'ye bır açıklama yaparak "Tabii ki gerçekte IRA'nın gönişme- lerden once silahları bırak- ması gerekmektey du ama bu- nun hemen şu anda gerçek- leşmesini de beklcyemeviz" dedığı bıldınldı IRA. Mİah bırakmadan go- ruşmelere başlamay ı tama- mıy la reddeden lngıltere'nın bu konuda attıgı gerı adıraın. Kuzey Irlanda'dakı sıyası oluşunılar tarafından eleştın bombardımanına tutulduğu bıldırıldı fcyaletın İngılte- re'nın bır parçası olarak kal- masını ısteyen ve IR^A'nın goruşmeler oncesınde sılah- lan bırakması konusunda ıv rarlı olan Protestan Bırlık Partısı. ingıltere'nın bu gın- şımıne karşı olduğunu açık- ladı Demokratık Bırlık Par- tısı'nın lıderı lan Paisle> bır açıklama yaparak bu "geri adımın " "ABD \e İrlan- da'nın Sinn Fein'in goruşme- lere katılması konusunda vaptığı baskılar sonucunda" atıldığı ıddıasında bulundu Ote yandaıı Sinn Fein'in lı- den Ger> Adanıs ın ıse bu konuda tazla yorum yap- nıaktan kaçınarak "Sinn Fe- in ihtilaflı konulan çozume kavuşturmak amacıyla her konuvu tum acıklığıvla go- rüşme>ehazırdır" dedığı bıl- dırıldı AFP'denalınanbılgı- ye gore Adams. ayrıca soz konusu goruşmelerde. Ku- zey İrlanda'da gerçekleştırı- len seçımlere katılan tum partılenn bulunmasigerektı- ğını kaydettı Adams aynca. seçımlerde oylarınyuzde 1> 5'ınıalarak parlamentodakı llOkoltuk- tan I7'sını kazanan Sinn Fe- ın'ın ateşkes ılan etmeden onee parlamentoda faalıyet gostermesını yasaklayan In- gıltere'nın bu davranışını "seçim sonuçlannda orta>a çıkan gerçeklerden çok uzak" olarak nıtelendırdı Mayhevv ıle İrlanda Dişiş- len Bakanı Dick Spring'ın yarın Londra da bıraıayage- lerek barış goruşmelerının gundenıı konusundakı son detav lan go^den geçırecek- len bıldırıldı Jsrail'in yeni lideri Netanyahu 'Barış süreci devam edecek' Dış Haberler Ser> isi - İsra- ıl seçımlerınden zaterle çı- kan sağcı Lıkud Partısı lıde- rı Benjamin Netanyahu ıçte- kı bolunmelerı gıdereceğı ve Ortadoğu barış surecını gı- dereceğı yonunde temınat verdı Seçımlen kazandığından bu yana halka hıtaben ılk ko- nuşmasını dun Lıkud Partı- sı'nın zafer kutlamalannda gerçekleştıren Netanyahu. "İsrail dev leti, veni bir yolda iierleme>e başlamıştır. Bu >oL umut. gmen, birlik \e ba- nş yoludur" dedı 46 yaşındakı Netanyahu. Lıkud Partısı'nden 3 bın ka- dar delegeye hıtaben yaptığı konuşmada "Banş e\de başlar. Önce kendi aramızda banş sağlamalıy a. Ben, Ya- hudilerin, \ahudi olmavan- ların. göçmenlerin vc uzun siiredirbu ülkedcyasavanla- rın, kısaca herkesin başba- kanı olacağım" dedı Netanyahu Şimon Pe- res'ın seçımlerden yenılgıy- le çıkmasının ardından yenı yonetım sırasında bu- y uk y ara alacağınden endışe edılen barış Mireu ıçın de te- mınat verdı Isıaıl'ın yenı lı- derı. "Dışanlakidunvaylada banş volunda devam etmeli- > iz. Gerçek bir banş, gu> en- İikli bir barış sağlamak için tum komşulanmı/la divalo- ğu sürdurmeliyi/" derken. seçim kampanvasımn onem- lı noktalarından bın olan "gıhenlikli banş~ ıtadesinın uzennde durduğu gozlendı Netanyahu. sozlerını şoy- le surdurdu "Filistinli ve Arap liderlerle bolgedeki tum insanları. barış volunda bi/e kalılnıava çağırıvorum. Kuracağınıı/ hukunıet. Mı- sırlılaria. l rdunlıılcrleve Fi- listinlilerle banşı guçlendir- mek için çalısacak." Netanyahu konuşma^ında ayrıca. Fılıstınlıler tarafın- dan gelecektekı dev letlenne ba:?kent olarak ıstenen Do- ğu Kudus'un statuiu konu- sunda hıçbır odun venleme- yeceğını vurguladı Sertlık yanlısı yenı lıder "İsrail'in başkenti Kudus. asla bölunmevecektir" dedı Ortadoğu'da kutuplaşma Iran'dan yeni ittifak çagrısı TAHRAN (A,\)-Ortadoğu bolgesınde Musluman ulke- lenn duşman bır çember altı- na alındığını savunan Tehran Tîmes. "Bolgedeki tum Mus- luman ulkeler arasında dina- nıik bir işbiıiiğıne zemin ha- zırlamak için, ilk olarak Tah- ran-Ri>ad-Kahire ekseni ku- nılnıalıve güçlendirilmelidir" dıye yazdı "Doğası itibanvla genişle- meci" olarak Lıkud Cephe- sı nın İsrail de ıktıdara gelme- sının. parçalanmışolmay a de- vam etmelen durumunda Or- tadoğu'dakı Musluman ulke- len zorgunlenn bekledığı an- lamına geldığını sav unan Teh- ran Tîmes "/srairinbaşkabir saldınsı durumunda. \rapla- n sav unacak bir So\ vetler Bir- liği vok" ıtadesını kuliandı Tehran Tımes dunku baş- yazısında, "Ankara-Tel A\iv ekseni. Surive. Mısır. İran ve bolgedeki diğer Musiuman ul- keler için ciddi bir tehdittir. Turkive. şimdı tamamen ABD-İsrail kampında. Suudi Arabistan ve Mısır, Ortado- ğu'da anahtar Musluman ul- kelerdir. Ilk planda bir Tah- ran-Rivad-kahire ekseni ku- rulmalıdır" goruşunu sav un- du Tahran. Kahıre ve Rı- yad'ın uç taraflı ı^bırlığını ge- nışletmelerı durumunda. bol- genın kuçuk ulkelerının onla- n ızleyeceğı savunulan vazı- da. şoyledenıldı "İran,Suri- ve'nin stratejik muttefikidir. Dolayısıyla. Tahran, Kahireve Rhadarasındakıvakınlaşma. sonuç olarak Şam. Rivad ve Kahire arasındaki bir vakın- laşma demektir ki bu da guç- lu bir Musluman biokunun kurulması anlamına gelir.** Tehran Tımes son olarak "Bu buvuk ruvavı gerçekleş- tirmek için, fahran, Rivad, Kahire ve Şam, belirli sınırlı ulusal çıkarlannLdaha buv uk ulusal çıkarlar için feda etrııc- lidirler" ıtadesını kuliandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle