30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonctmenı Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya • Yazıışlerı Müdurlerı Ibrahim Yıldız (Sorumlu), Dinç Ta\anç # Haber Merkezı Müdüni Hakan kara 9 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Ergun Balcı # Kiıhbarat Cengiz • Ekonomı Bülent Kızannk Dı^ Habcrler \ ıldırım • _.. # Kulnır- Handan Şenkökcn • Spor Abdülkadir Yücelman • MaLıleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoaraf trdoğan köseoğlu •Bılgı-Bclge Edibc Buğra • \'urt Haberlerı Mehmet Fafaç >aytnkum!u Orhan Eriırç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinka) a. Şükran Soner. Ergun Balcı, DiıKTavuıç. Ibrahim 1 ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav Hakan Kara. Ankara TemMİciM Mustafa Balbay O Haber Muduru Doğan Akın Atatürk BuKarı No 1-5. Kat 4. Bakanhklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Fak» 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu. InonüCd 119 S No 1 Kat I.Tel 3522550. Faks 3522570 Muessese Mndürü Erol Erkut # Koordmatör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bütent Y*ner # Idare Hüsevin Gürer 9 işletme Önder Çelik" • Bılgı-fşlem: Nail (nal • Bılgısayar Sıstem Mürihct Çiler MED\A C: % Yonetım üuruiu Bajkanı - üenel Mudur Gûlbin Erduran • ICoordınatör Reha Işıtman • Genel Müdür Yardımcısı Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 513958O-5l3846O-6l.Faks 5118466 \a\ımU>an v« Basan: Yem Gun Haber Aıansı. Basm \e Yaymcılık A S Turkocajı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 l»t PK. 246 Ulanbul Td (0 212) 512 05 05 ı :0 hai) Faks 10 2121 513 85 «5 3HAZtRAN19% lmsak: 3.30 Güneş: 5.26 Öğle: 13.09 Ikindi: 17.06 Akşam 20.38 Yatsı: 22.26 Kültür mirası toplantısı • Kültür Servisi- 30-31 mayıs tarihlerinde yapılan "Kültür Mirasından Sorumlu A\ rupa Bakanlan Toplantısf'na katılan Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner, dün yurda döndü. Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güner. Bosna-Hersek'te savaş sırasında büyük ölçüde tahrip olan kültür mirasının, yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye'nin sunduğu tezin. konferansa katılan 30 ülkenin bakanlan tarafından imzalanarak kabul edildiğini belirtti. Gazetemize iki odul • tstanbul Haber Servisi- Gazetemiz lstanbul Haber Servisi Şefi Cengız Yıldınm ile lzrnir Büro muhabırimiz Ümit Otan, Dünya ÇevTe Haftası'nda çıkan haberleri ile Uluslararası Çe\re Proje Olimpiyatı Koordinatöriüğü'nden ödül kazandılar. Koordinatörlükten yap\lan yazılı açıklamada yarışmaya 200'den fazla haber. köşe yazısı ve röportajın katıldığı belirtildi. Açıklamada dereceye girenlere ödüllerinin 6 hazıranda saat Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle verileceği bildirildi. Gülöksüz'ün durumu iyi • tstanbul Haber Servisi - Geçirdıgi mıde kanaması sonucu öncekı gün hastaneye kaldınlan Toplu Konut Idaresi Başkanı Yigit Gülöksüz'ün tedavisinin birkaç gün daha süreceği bildirildi. Halen kontrol altında tutulduğunu ve kanama nedeniyle kan hacminde düşme olduğu için serum verildiğini söyleyen Gülöksüz. "Midede küçük bir yara var. Yaranın onanlması için tedavi uygulanıyor. Serumla gıda alıyorum" dedi. Simpson din değiştîrecek • VVASHINGTON (AA) - Eskı eşi Nıcole ile arkadaşı Ron Goldman'i öldürmekle suçlanan ve jüri tarafından aklanan Amerikalı ünlü futbol yıldızı O.J. Simpson, din değiştirerek "Müslüman'" olmayı planlıyor. Amerikan basınında yer alan bazı haberlere göre "yeni bir kimlik" arayışı içinde bulunan O. J. Simpson, adını da "Muhammed Halid Nasır" olarak değiştirmeyi tasarlıyor. Andahan'a kar • ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin birçok bölgesi sıcak yaz günlerini yaşarken dün Ardahan'ın yüksek kesımlerine kar yağdı. Ardahan'ın Sahara ve Yalnız Çam Dağlan'na dün sabah erken saatlerde yağan kann kalınlığının 2 santimetreye ulaştığı bildirildi. Tüketici hakları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tüketici Haklan Derneği (THD) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tüketici haklan konsunda öğretmenlere hizmetiçi eğitimi verilecek. THD Genel Başkanı Turhan Çakar. yaptığı açıklamada 5 gün sürecek olan hizmetiçi eğitimin. ilk aşamada Ankara'daki ilköğretim ve ortaokul öğrermenlerine yönelik olacağını bildirdi. Çakar. açıklamasında, "Çocuklanmızın ve halkımızın bılinçli bir tüketici \ e vatandaş olarak yetişmeleri konusunda çok önemli bir başlangıç olan bu girişimi yayginlaştırarak devam ettireceğiz" dedi. Türkiye'ye övgü • ANKARA(AA)- Danimarka'da yayımlanan Kolombus Magazin dergisinde yer alan haberde, Akdeniz ve Ege'nın en konuksever ülkesinın Türkiye olduğu vurgulandı. Haberde, Türkive'de tatil yapan bir turistın Doğu'nun tarihi geçmişi yanında Batı'nın çağdaş olanaklannı da bulabildiğı belirtildi. Yeni Galata Köprüsü, 3 yıldır hiçbir çalışma yapılmadığı için, projede yeralan pek çok işlevini yerine getiremiyor 12 yddır sonu gelmeyen öykü• Köprü altında bulunan dükkânlann kiraya verilememesi nedeniyle devletin, yılda 400 milyar, bugüne kadar ise yaklaşık 1 trilyon lira zarar ettiği belirtiliyor. Üzerinden geçmesi planlanan hafif raylı sistem de proje aşamasında bekliyor. DEVRİM SEVtMAY Yeni Galata Köprüsü, 1992 yılında trafığe açılmasına karşin projede belir- lenen birçok işlevini hâlâ yerine geti- remiyor. 1993 yılının ekim av ında pro- jeye uygun olarak teslim edılmesi ge- reken köprünün altındakı dükkânlar açılamazken üzerinden geçmesi plan- lanan hafif raylı sistem de proje aşama- sında bekliyor. Önceleri dubalı olması planlanan. ancak tramvayın geçebilmesi için da- ha pahalı olmasına karşın kazıklı inşa edilen köprünün, bu işlevini yerine ge- tirememesi. lstanbul Master Planf nın gerçekleşememesinin önünde duran bir engel olarak görülüyor. Köprü altında bulunan dükkânlann kiraya verilememesi nedeniyle devle- tin, yılda 400 milyar, bugüne kadar ise yaklaşık 1 trilyon lira zarar ettiğı be- lirtiliyor. Aynca köprünün mşaatının ta- mamlanıp teslim edılememesı nede- niyle yapılan eski yerlerin de onanla- madıgına dikkat çekilerek ileride bü- yük mali zararlann kaçıntlmaz olduğu vurgulanıyor. Yeni Galata Köprüsü'nün tamamla- namamasının doğrudan Istanbullulan ilgilendiren bu sorunlannın yanı sıra devleti zor bir durum karşısında bıra- kan bir başka yönü de bulunuyor. Yapımını "STFA-Thyssen Ronsor- sıyumu"nun üstlendiği köprünün. ıha- lesinden inşaat aşamasına kadar bir- çok usulsüzlüklerle karşı karş\y a kalın- dıgı bildiriliyor. Eski lstanbul Büvük- şenir Belediye Başkanı Bedrettin Da- lan'ın dönemınde ıhaleyı. venlen dü- şük fiyat sıralamasında 5. sırada olma- sına karşın bu konsorsıyumun kazan- ması. ardından ihale dosyasında gös- tenlen yabancı kredı kuruluşunun kre- dı verdıgine dair ımzasının aslmda Thyssen firmasmın müdürlerince atıl- dığının ortaya çıkması. daha ılk adım- da meydana gelen olaylar. Krediyi veren kuruluşun yaptırdığı fızibilite araştırmalan sırasında köprü- nün gemi çarpmalanna dayanıklı ınşa edilmediğinın anlaşılması ise son an- da önüne geçılebilen önemli bir tedbır- sizlık olarak nıtelendınlıyor. Tüm bunlara karşm o dönemde Ata- lay Coşkunoğlu'nun başında bulundu- Galata Köprüsü üzerine birçok \azar\eşair yazılar,şıır1er\a/niıştı. tstanbullular lokantalann- da balık yer, soğuk biralarını \ udumlarlardı. Yeni köprü, 1992 \ılında trafığe açıldı ama, altın- daki dükkânlar hala kapah. Bu gidişle İstanbullular, nostaljik köprüaltı sefalanna ka> uşmak için bir süre daha bekleyecekler. (Foıtoğraflar: MEHMET DEMtRKAYA ERDOĞANKÖSEOĞLU) Erman Şahin: Köprü istifama neden oldu Eski Bayındırlık ve fskân Bakanı Erman Şa- hin: Yeni Galata Köprüsü, benim bakanlıktan istifa etmeme y a da üzenne gittığım için ettınl- meme neden olan ola> lardan biridir. Otoyolla- nndakı bu tür usulsüzlüklenn önüne geçmeden önce asıl yapılması gereken. yabancı krediyle iş görülmesi anlaşından vazgeçmektır. Bavın- dırlık \e Iskân Bakanlığı'nın hazırladığı koca raporlarda yer alan bu yolla devletin karşılaştı- ğı zarar korkunçtur Her ihale devletten müthiş paralar götürüyor. Galata Köprüsü'ndeki yapı- lan yanlışödemelertrilyonlara vanyordu. Tek- rar ihaleye gıtmek gerekırdı. yapılamadı, - Eski Ba> ındırlık \c İskân Bakanı Onur Kum- baracıbaşı: STFA. mukavelede yer almaması- na karşın kendısıne > apılacak ödemenın kuru- nundolar üzerinden markaçevnlmesi şeklinde istiyor. Bu durum, idareyi müthiş zarara soku- cak bir istek. Bu isteği hakem karanyla da onay- latması. benim hazmedeceğim bir şey değildi. Biz de karan bozdurduk. Bütün konunun en se- vindirici olayı da budur. Eskiden herkes hakem karanna güvenirdi. ancak artık kimse işini bu- na göre yapmaya kalkmasın. Şimdi ise ıdarenin bu davay ı takip etmesf gerekiyor. - Eski Ba> ındırlık \e Iskân Bakanlıgı Müste- şan Hıfzı Deveci: Yeni Galata Köprüsü'nün iha- lesı ve yapımı sırasında sahte imza kullanılmış, kuroyunları yapılmış, gemi çarpma standartla- rı düşük gösterilmek istenmiştir. Devlet zarara sokulmak istenmesine karşın yargı karan işle- tilmemekte ve inşaat tamamlanmamaktadır. STFA'nın maddi durumu gayet kötü. Sadece Galata Köprüsü için gelen hacizin oranı 300 milyar lira. Bu parayı devlet ya şimdi alır ya da hiç alamaz. Ancak aslan sosyaldemokratlar da- hil, bu ülkede kimse devletin parasının peşin- de koşmuyor. STFA hakedişlerini durdurduğu için birbabayiğitin çıkıp STFA'nın bu parayı ce- binden alması gerekiyor - Karayollan Cenel Müdürlüğü Otoyollan Daire Başkanı Hikmet Tuğlu: Türk parası ola- rak ödenecek hakedışlerin lller Bankası'nca ödenmesi gerekiyor lller Bankası bunu öde- mek için Hazine'den yada Maliye'den para ala- madığından yazılı olarak bunu ödeyemeyece- gıni belirtti. S'enı bir ihale açılması için yakla- şık 200 milyar olan bu para ödenmesi lazım. Ko- nuyu görüşmek üzere haziran ayında lller Ban- kası, Karayollan Genel Müdürlüğü. lstanbul Belediyesı ve Bayındırlık ve Iskân Bakanlıgı bir araya gelecegiz. - tller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mah- mut Ekrem: Projeye yatınm yapılması için ls- tanbul Belediyesi'ne yetki verilmesi gerekir. Biz bu konuyu sık sık belediyeyle görüşüyoruz. Ödeme yapmak için paranın kaynağının şekli- nin oluşması gerekiyor. - tstanbul Büyükşehir Belediyesı: 200 milyar lira ödenemedigi için her yıl yaklaşık 400 mil- yar lira zarar ediliyor. Köprünün tamamlanma- sı için bir an önce müteahhidin namı hesabına ihale açılması \e sonra da belediyeye verilme- si lazım. - STFA Genel Müdür Yardımcısı H. Cahit Seydibeyoğlu: Bu konulann çözümü için sözleş- me şartlanna ve vasalara uygun olarak çalışma- lar ve çözüm arayışlan sürdürülmektedir gu Karayollan Genel Müdürlüğü'nce ihale hakkı devam ettırilen STFA- Thyssen Konsorsıyumu'nun Bayındır- lık ve Iskân Bakanlıgı'nın müfertışle- rini üzerine çektigi asıl önemli olay ise ödeme koşullanyla ılgılı. Onur Kumbaracıbaşı' nın bakan ol- duğu dönemde. bakanlık müfettışlen- nin yaptıklan araştırmalar sonucunda konsorsiyum ortaklanna. mukaveleye uygun oİmakstzın farklı kurlann baz alınması ve gemi çarpma standartlan- nın düşük tutulmasıyla yaklaşık 30 mil- yar mark fazla ödemenın yapıldığı sap- tanıvor. Müfettışler bu paranın müte- ahhıtten karşılanması karannı verince konsorsiyum. paranın hakedişlerden kesilmesini önlemek amacıyla Yeni Galata Köprüsü'nün yapımını durdu- ruyor. Bununla beraber konsorsiyum. müfettış karanna karşı, otoyollan iha- lelerindekı anlaşmazlıklarda sık rastlan- dığı üzere "hakemda^ası" açıyor. Ha- kem davasını konsorsıvumun kazan- masına karşın idarenin başvurusuyla 15. Yargıtay Kurulu. hakem karannı bozuyor. Dönemin yetkililen tarafından "Türk hukuk tarihinde devrinT dıye nitelenen ve ilk kez alındığı bildirilen bu içtihat karannın sonucunda. kon- sorsıyum bir kez daha hakeme başv u- ruyor. Yargıtay karanna karşın hakeme ıktnci kez başvurulmasının vasalara aykın olduğu ise uzmanlar tarafından verilen bilgilerarasında. Bu ikinci ha- kem karannı da Yargıtay Genel Kuru- lu toplanarak bir daha ıtıraz doğurma- yacak şekilde bozuvor. Dönemin Bayındırlık ve Iskân Ba- kanı Erman Şahin. 7 Temmuz 1995 ta- rihli bir talimatla müteahhidin namı hesabına yeni bir ihale açılmasını ön- görüyor. Yeni bir ıhaleyle hem köprü- nün yanm kalan ışlerinin tamamlanma- sının hem de zarann ödetilmesının amaçlanmasına karşın, Şahin'in gö- revdenayrılmasıylatalimatbiranlam- da rafa kaldınlıyor. Bayındırlık ve Is- kân Bakanf nm karan. Otovolları Da- ire Başkanı Hikmet Tuğlu tarafından sü- resız olarak erteleniyor. Yeni Galata Köprüsü'nün 12 yıllık öyküsünün hukukı bölümü hâlâ sürü- yor. tstanbulluya hizmet vermesi bek- lenen çalışmalar ise 3 yıl önce bırakıl- dıgı noktada kalmış durumda. Yargı- tay ınaldığı bir karann üzerine gıdile- memesı ve yeni bir ihale açılamaması da olayın arapsaçına dönüşmesınde önemli bir etken olarak nitelenıvor. Köylerinden göçedenler alıştıklan yaşam biçiminden kurtulamıyorlar Kırsal alanı kente taşıyanlar Çamurdan, kerpiçten yapılmış fınnlarda va da tandırlarda kadınlar. kendi evleri- nin gereksinimi olan ekmeklerini pişiriyoıiar. Beslenmc genelde bulgur ağırlıkJı. SEMİH AZMİEZER Ülkenin ekonomik ve toplumsal bakımdan gö- rece en geri kalmış yörelerinden, kırsal alanlar- dan kentlere göçenler, önemli bir uyum sorunu yaşıyor. Adana Valiliği'nce geçen yıl hazırlanan bir araştırmada. göç yoluyla kente gelen. çoğunlu- ğu Güneydoğulu yurttaşlann kent yaşamına uyum sağlayamadıklan, kendi yaşam biçimlerini ay- nen taşıdıkları. yaşadıklan evlerde küçük ve bü- yükbaş hayvan besledikleri, oturduklan evleri yaşam biçimlerine göre düzenledikleri belirtili- yor. Örnek olarak da evin damına ya da uygun görülen herhangi bir yere taştan, topraktan ekmek ocaklan yapmalan gösteriliyor. Adana Merkez Seyhan Ilçe Belediye Başkanı Ahmet Cevdet Yağ, göçerlerin. gecekondulaşma bir y ana, ruhsatlı ev lerde de otursalar kent yaşa- mını olumsuz etkiledikleri görüşünde. u GeWUc- lerl alıştıklan kültürle yasamava çalışıyorlar. Bi- zimle uvum içinde olamıvortar. Bu durum bele- diye hizmetlerini aksatıyor. Hizmet sunamıyo- ruz." dıve konuşuyor. Göçü önlemek için ortaya atılan büyük kentlere giriş için vize konulması gi- bi uygulama önerilerini demokratik bulmadığı- • Adana Valiliği'nce yapılan bir araştırmada, göç yoluyla kente gelen yurttaşlann yaşam biçimlerini aynen taşıdıkları. yaşadıkları evlerde küçük ve büyükbaş hayvan besledikleri belirtiliyor. nı bildıren Ahmet Cevdet Yağ, şunlan söylüyor. "Kente yaşamava gelene 'neden geldin' deme hakkımız yok. Ancakbir > öntem beiirienip göçer- lerin, geldikleri verde kalmalarının sağlanması gerek. Adam evde ineğiyle birlikte yaşıyor. Sütü- nü satıp geçinmek için getirmiş. Örneğin bir ko- operatifkurulup ineklerini, sutk'rini kö> de satma- lan sağlansa gelme>ecekler." Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durakgöçlerin yol açtığı gecekondulaşma. asa- yiş, işsizlik gibi sorunlara. 'uydukent'lerkurul- ması yoluyla çözüm getirilebileceği görüşünü savunuyor. Kentteki lorsala örnek: Gülbahçesi Adana'nın güney ucunda, nüfusu hemen tümüy- le Güneydoğu Anadolu bölgesinden göç edenler- den oluşan bir mahalle yer alıyor. Gülbahçesi. Ma- halieye adını veren gül bahçeleri ve seralan. hız- lı yapılaşmanın, gecekondulaşmanın etkisiyle za- man içensinde bir bir ortadan kalkmış. Mahal- lede bugün, çoğunluğunu Mardin'den v e Van'dan göçenlerin oluşturduğu 40 bını aşkın insan yaşı- yor. Hemen tümüyie gecekondulardan oluşan Gülbahçesi'nde kanalizasyon sistemi yok. llkel koşullardaki tuvalet, banyo ve mutfaklann atık- lan kuyularda birikiyor. Daracık evlerde yaşayan, her biri 5-10 çocuk sahibi aileler. özellikle kış ay- lannda hep birlikte aynı odada kalıyorlar. Mahallede yürütülen bir araştırmaya göre ça- lışanlann çok büyük, ezici çoğunluğunu vasıfsız ve geçici işçiler oluşturuyor. Çalışan kadın sayı- sı çok az, çevredekı tanm alanlanna ya da ev te- mizliğine gidıyorlar. Çocuklann çalışma oranı ise çok yüksek. 20 yaş üstü kadınlann >üzde 80'i okuma yazma bilmiyor. Erkeklenn çoğu da as- kerlikte öğrendikleri okuma yazma ile idare edi- yor. Düğünler köy geleneklerine göre yapılıyor, dav ul zurna eşliğinde halaylar çekiliy or. hep bir- likte düğün yemeği yeniyor. Başlık parası hâlâge- çerliliğinı koruyor. Yiyecekler, bulgur ağırlıklı. Çamurdan, kerpiç- ten yapılmış fınnlarda ya da tandırlarda kadın- lar. İcendi evlennin gereksinimi olan ekmekleri- ni pişıriyorlar. Protein ve vitamin ağırlıklı bes- lenme yok denecek denli az. Cumhuriyet Vakfi ve Türksak Odülleri verildi Kültür Senisi - Cumhuriyet Vakfı v e Türkiye Sinema v e Au- diov isual Kültür Vakfı'nın (Türk- sak) birlikte düzenledikleri "1 Dakikalık Kent Konulu Kısa Fılm" yanşmasımn ödül töreni, 1 haziran cumartesı akşamı Be- yoğlu Alkazar Sineması'nda ger- çekleştirildi. HABITART etkinlikleri ara- sında yer alan "Beyazperdenin Ardındaki Kentler H\B1TART Uluslararası Film Festi\ali"nin açılışı öncesinde yapılan tören- de mansiyon ödüllenni "City Gu- ide" adlı filmle Tüla> Ağca ve Şebnem Özpete, "Minör" adlı filmle Ömer Kangal ve "Mitoz" adlı filmle Ali Pekşen alırken "Günısığı''' adlı filmıyle Nazan Koloğlu üçüncülük ödülünün. "Yann 1 " adlı filmiv le Ercan Di- ler ikincilik ödülünün ve "Seçe- nekSİZ" adlı filmiyle Sabahat- tin Çahşkan ve Uğur Demiray birincilık ödülünün sahibi oldu- lar. Türksak Başkanı Müjde Ar. Cumhuriyet Gazetesi Genel Ya- yın Yönetmenı Orhan Erinç, es- ki Kültür Bakanı Ercan Kara- kaş,Türksak Genel Müdürü En- ginYetkia, Rekin Teksm, Vecdi Sayar,Uluslararası Sinema Yazar- lan Derneğı Başkanı DerekMal- comve festival programında fılm- leri gösterilecek yönetmenler- den, aralannda Pascal Aubier, AnfYdmaz, Mustafa Alooklar'ın da bulunduğu kalabalık bir davet- li grubunun katıldığı törene Top- lu Konut tdaresı Başkanı Yigit Gülöksüz, geçirdiği mide kana- ması nedeniyle katılamazken ye- rine tlhan Tekeli ödül vermek üzere bulundu. Ödül töreni son- rası HABITART etkinlikleri ara- sında yer alan uluslararası "Be~ yazperdenin Ardındaki Kentler tluslararası Film Festivali"nın açıhşı, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde ödül alan Fransız yönetmen Matthieu Kassovhz'in "Nefret" isimli filmıyle gerçek- leştirildi. 4O'ı uzun, 4O'ı kısa metrajlı olmak üzere toplam 80 filminyeraldıgı festivalde film- ler. Beyoğlu Alkazar ve Avrupa sinemalanyla Ortaköy Feriye Si- neması'nda gösterilirken belge- sel filmler de Alman Kültür Mer- kezi'nde ücretsiz izlenebilecek. Törene Gazetemiz Genel Yayın \ önetmeni Orhan Erinç'in yanı sıra ödül kazanan Tüla> Ağca. Şebnem Öz- pete, Ömer Kangal, Ali Pekşen, Nazan Koloğlu, Ercan Diler, Sabahattin Çahşkan, Uğur Demiray kaüldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle