01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT2 20.35 'Kapılar Açılınca' TV Scrvisi - "Kapılar Açılmca"da 1980 sonrası kadın hareketı anlatılıyor. Şirin Tekeli. Handan Koç. Firdev s Helv acıoğlu. Prof. Dr. Şahika Vüksel. Nazik Işık. Doç. Dr. Yeşim Arat. Dr. Aynur İlyasoğlu ve Ayşe Böhürler'le yapılan röportajların yer aldıgı programda. 12 Eylül sonra- sı Bilinç Yükseltme Grup- ları, ılk örgütlenmeler. Ay- nmcılıga Karşı Kadın Der- neğı. kadınların düzenledı- ğı ılk kampanva ve eylem- ler. Kemalıst ıdeolojının ka- dına bakışı ıle femınıst ha- reketin kadın sorununa yak- laşımı arasındaki farklılık- lar anlatılıyor. KanalE 22.35 :4 Açik Toplum' TV Ser\ isi - Nev \ al Se- vindi'nin sunduğu, canlı olarak yayımlanacak "AçıkToplum"unbuhaf- takı konusu toplu konut ın- şaat teknolojileri ve stan- dartları. Toplu konutların fızıksel özellıklerının ko- nuşulacağı programa ko- nuk olarak Büv ük^ehır Be- lediyesi kuruluşu KİPTAŞ Genel Müdürü Erdoğan Bavraktar. Toplu Konut Yapımcılan Derneği Baş- kanı L'zevir Garih \e Ta- rih Vakfı-Tarıhten Günü- mûze Anadolu'da Konut v e Yerleşme Sergışı Genel Koordinatörü, İTC Mimar- lık Fakültesi ögretım üyesı Prof. Dr. Yıldız Se> ka- tılacaklar. TRT2 21.20 'Uygarlıklar ÜİKesi' TV Serv isi - "U> garlık- lar İlkesi Anadolu"nun bu haftakı konu başlıgı "Akdeniz'in mavisi evle- re yansı>or". Belgesekie. Altınoluk. Edremıt. Berga- ma'nın evlerı ıle ınsanlan- nın yaşantılan karşılaştınlı- yor. Doğanın ve yaşamın birbınnden kopmaz bir par- ça olduğunun vurgulanaca- ğı belgeselm danışmanhğı- nı Metin Sözen üstlenıvor. Amerikan rüyasını gerçekleştirememiş iki arkadaşm yaşadıklan anlatılıyor Steinbeck'in üııKi romanı 23.30 Fareler ve insanlar - Of Mice and Men / Yönetmen: Gary Sinise / Oyuncular: John Malkovich, Gary Sinise, Ray VValston, Casey Siemaszko, Joe Morton/1992ABD yapımı, 110 dakika. TV Servisi - Çoğunuzun ya beyazperdcde gördüğü ya da oyununu izlediği ve- ya kitabını okuduğu "Fa- reler ve İnsanlar"'ın ikın- ci uyarlaması TV ekranın- da. Gary Sinise'ın ustaca yönettiği ve başrollerden bi- rinde oynadığı fılm. Pulit- zer \e Nobel ödüllü >azar John Steinbeck'in aynı ad- lı romanından sinemaya uyarlandı. İlk uyarlama 1939da ve Lewis Milesto- ne'un ustaca yönetimiyle beyazperdeye aktanldı. Mi- lestone, "Fareler ve İn- sanlar"ın. basitliğiyle çar- pıcı bir hikâye olma özelli- ğini de beyazperdeye yan- sıtmayı başardı. Daha önce "şifreli" TV 'Fareler \e Insanlar'ın ikinci uvarlanıasını Gary Sinise >önerti. kanalı C1NE 5'te yayımla- Malkovich ve Sinise'ın nan fılm, bu kez "ağabe- yi"Shov\ TV'de"şifresiz'" ekrana gelecek. 1930'luyıl- lardaki büyük. ekonomik kriz döneminde iki arkada- şın yaşadıklaıını anlatan Steinbeck klasiği. John benzersiz oyunlanyla ayrı bir değer kazanıyor. Stein- beck. diğer eserlerinde ol- duğu gibi bu eserinde de Amerikan rüyasını gerçek- leştirememiş insanlan anla- tıvor. Senaryosunu Horton Fo- ote'unyazdığı "Fareler ve İnsanlar". ü>tü ba^ı peri- şan olan George Milton (Sı- nıse) ıle Lennıe Small'un (Malkovich). nefes kesen bırmanzaraönündebirçift- lığe doğru ilerlemeleriyle başlar Bu ıkı yorgun adam. tüm Amerikan halkının bir kâbus olarak yaşadığı 1930 vılının Kaliforniyası'nda bir çiftlikten diğerine geze- rek. kannlarını doyurmaya çalışırlar. Kendilerine ait küçük bir toprak parçasının hayalini kuran iki arkadaş- tan Lennie. de\ cüsseli an- cak bir bebek kadar saf ve masumdur. George ise aksi- ne zekı \e kararlı biridir. George, Lennie"nin gücü- nü. yanlışlıkla bir canlıya zarar verecek şekilde kul- lanmasını engellemek ıçin. onu süreklı kontrol altında tutarken. biryandan da ken- disini korumak için onun acı kuvvetine güvenir. Len- nie'nin neden olduğu bir olay nedeniyle kaçmak zo- runda kalan iki arkadaş, gel- diklen çıftlikte ış ve yata- cak bir yer bulurlar. Ancak kader burada da onların pe- şinı bırakmaz ve şanssızlık karşı lanna patronun oğlu Curley (Siemaszko) olarak çıkar. Curley in güzel ve de mutsuz eşi. George'dan hoşlanıp Lennie'nin dama- nna basınca bü> ük bir traje- di başlar. interstar 21.50ı 'Şehnaz Tango' \Kutman ve Ozyağcılar 'Şehnaz Tango'da. 'Evlilik' numarası TV Servisi - Taner Ak- vardar'ın yönetmenliğini. Giiner Namlının da ya- pımcılığını üstendiği "Şeh- naz Tango"da annesiyle babasının evlenecegini sa- nan Gülşen. Amerika'ya gitmekten vazgeçtiğıne piş- man olur. Bu arada bu evlı- lık numarasına inanan Bil- lur. Muhsin'ın kendisini al- datmasına çok öfkelenır. Nilgün bir oldubittı yapa- rak Şehnaz'ın butığı ıçın dükkân kıralayınca Şehnaz para sıkıntısına gırer. Muh- sın ona para bulnıak ıçın bir vol aramaktadır. ; TRT1 19.00 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- vend'ın sundugu ve canlı ola- rak yayımlanan "Akşama DoğrVda HAB1TAT-II ele alınıyor. Programın konugu Toplu Konut ldaresı Başkanı Yiğit GülöksÜ7 Model yarışması TV Ser\isi - Diirr\antn bir numaralı modelını belırleyen Ehte Model Look '96'nın Türkıje elemelerı. Shovv TV \e Manc Claırc dergısı tara- fından düzenlenecek. Türkı- ve'nın ilk kez katılacagı bu varışmjnın fınalı. 30 tem- muzda yapılacak. Yarı^mava Türkıye \e KKTC'den ama- tör veya profesyonel man- kenler katılabılecek. Para düşkünleri nasıl bulunur? TRT3 10.00 Para Babası - Magıc Chrıstian / Yönet- men: Joseph Mc- Grath / Oyuncular: Peter Sellers, Ringo Starr, Fred Emney, John Le Mesurler/1970 ingiltere yapımı, 95 dakika. TY Ser\ isi - Terr> Sout- hern'ın keskin bir hıciv do- luçılgın romanını beyazper- de% e \ azann kendisi ile \ö- netmen Joseph McGrath uvarladı. Egzantnk bir mıl- voner. benetini para ya da ıktidar peşınde olanları açı- ğa çıkarmava harcar. Yar- dımcısı ile birlikte ikisi or- talığı darmaduman ederek ınsanlann para ıçın her şeyı yapabileceklerini kanıtlar- İar. "Para Babasfnın yer verkomıkbölümleri var an- cak bu bölümler bile rahat- sız edıci. Özellikle halkın kan ve gübre içinde ganimet aradıgı fılmın fınal bölümü gerçekten nahoş Peter Sellers ıle aynı za- manda filmin konuk oyun- culan arasında.yer alan iki Monthv Pythonüyesi.John Clese \e Graham Chap- man da katkıda bulunmuş- lar. Ne var ki film sonuçta bütünlükten yoksun sekeç- lerin bir toplamı olmaktan öteye gıdememiş. Genç anarşistler üzerine bir film £5 ShowTV 15.20 Gençlik Yılları - O.C. & Stiggs / Yönet- men: Robert Alt- man / Oyuncular: Daniel H. Jenkirts, Neill Barry, Paul Dooley, Jane Curtin, Jon Cryer, Ray VValston, Den- nis Hopper, Melvin Van Peebles / 1987 ABD yapımı. 109 dakika. TV Serv isi - Yönetmenin "Popeye- Temel Reis" ıle "The Player-Oyuncu" arasında gerçekleştırdigi büyük stüdyo yapımı filmi. sinemalarda gösterime girmemış. doğrudan video piyasasına sunulmuştu. Senaryosunu "National Lampoon"u yaratan Tod Carroll ve Ted Mann'ın yazdıkları "Gençlik Vılları". genç anarşistler üzerine kıvamını bulmamış bir film. O.C. ve Stiggs. genelde Arizona eyaletınin Phoenix şehrine. özelde de Schvvab ailesine (ki bu aile ırkçı. maddeci. aptal ve çirkın sıfatlanvla tanımlanabılır) kan kusturuyor. Ne yazık kı bir hıcıv olarak tonu yanlış tutturulmuş. Daha çok bir çizgi filmı andınyor. Belki bıraz da çocuklar. herkese tepeden bakan uyanık tıpler olduğu içın. atv 22.30 'Bosna Dosyası' T\ Servisi - Salih Güngör'ün sunduğu ha- ber programı "Operas- \on"un ılk bölümünde "Sosyal güvenlik ku- rumları neden çöküyor" sorusuna yanıt aranıyor. Programda daha sonra ev- den bılgısayarla banka vovmanın yöntemleri uluslararası boyutlarıyla ekranlara gelıvor. "Operas>on"un son ara^lınnası ıse Mercümek- Refah baglantısını elc alan "Bosna Dosyası" adını taşıyor Bu dosyada Sü- Inman Mercümek ıle Refah Partisi arasında bağlantıyı sağlayan köprü ve Alman Gızlı Seni- sfnin raporundan Refah Partısı'ne yardını olarak gıden 5 mıl>on markın perde arkası incelenıyor Derya Arbaş bu ilk sinema deneyiminde amatitrlükun kurlulamamış. Kanla son bulan aşk TLRHAN GL'RKAN 1903 vılmda Nazılh'nın Kuyucak Köyü'nde ana-ba- bası eşkıyalarca öldürülen Yusufla. kendisini evlatlık alan kavmakamın birlikte büyüdüğü kızı Muazzez'in sonu kanlı bıten aşk öykü- sü. Sabahattin Ali'nin 1937"de yazdığı ünlü roma- nı "Kuyucaklı Yusuf". 1985'te Feyzi Tuna tara- fından sinemaya uyarlandı. Romandaki birçok olay. tipler ve çevre, gür.ümüz koşullanna aykın düşrnedi- Kuyucaklı Yusuf - Yönetmen-Senaryo: Feyzi Tuna / Oyun- cularTalat Bulut, Derya Arbaş, Ah- metMekin/1985, Mine Film yapımı. ğinden. yazarın üslubuna sadık kalınarak. özü değış- tırılmeden. plan plan çekil- mış. Bu yüzden ortaya kar- maşık ve durağan bir yapıt çıkmış. Yusuf rolünü üstle- nen Bulut. bu kı^ıvı >ete- nnce yaşama geçırememiş. İlk sinema deneyiminde Arbaş, amatörlük gömleğı- nı sıyıramamış. Aydııı'ın Nazilli ilçesinın Kuyucak Köyü'nü basan eşkıyaların öldürdüğü bir karı-kocanın yetım kalan 8 v aşındakı ço- cukları Yusufu. olayı so- ruşturan Kaymakam Sela- hattin Bey (Ahmet Mekin) evlat edinir. Kavmakamın huysuz karısı Şahende"nin dırenmesine karşın Yusuf, aılenın kızrMuazzez'le bir- likte biivür. KENT HABERLERI Amerikan Hastanesi aile koşusu Istanbul Haber Servisi - Amerikan Hastanesi "nın düzenlediği "Sağlıgınız Içın Koşun"" aile koşusu. 6.2 kilometrelik Belgrad Ormanı göl parkurunda yapıldı. Bu yıl on altıncısı gerçekleştirilen koşuya 300 kışı katıldı. Yirmı kategoride yanşan koşuculardan dereceye gırenlere kupa \e koşuya katılan herkese sertifıka verildı. Bu yılkı yanşmanın birincisi Ali Turan, ikincisı Çağlar Tuncay. üçüncüsü ise Binali Aslan oldu. Talatpaşa Bulvan'nda düzenleme tstanbul Haber Servisi - Bahçelıevler'dekı eskı Londra Asfaltı Adnan Kahvecı Bulvan ıle Talatpaşa Bulvan'nın kesiştiği Ünverdi kavşağına trafık düzenlemesi ile yan yol akışı sağlandı. Bahçelıevler Beledıye Başkan Yardımcısı Reşat Akçay. Talatpaşa Bulvan üzerindeki çalışmanın yaya kaldınmlanyla birlikte üç milyara mal oldugunu bıldırdı Yabancı konuklar gezdirildi • Istanbul Haber Senisi -H ABITAT-II Konferansı için Türkiye'ye gelen yabancı telev izyon. radyocu \e gazeteciler Televizyon Muhabırler Derneğı tarafından ağırlandı. Demek tarafından düzenlenen programda gazetecilere. Toplu Konut Idaresi'nın HalkalTda yaptırdığı konutlarla Esenyurt Belediyesi'nin yaptırdığı konutlar gezdınldi Tarihi bina yandı • tSTANBUL (AA) - Osküdar'da tarihi bir bina. henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Bulgurlu Caddesi 38 numarada iki katlı ahşap binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çöken binanın büyük bir kısmı tamamen yandı. Yangın itfaiye ekıplennın çalışmalanyla söndürüldü. Yetkıliler. tarihi nıteliğı bulunan boş binanın sokakta yaşayanlar tarafından kullanıldığını belırterek yangının bina içinde ateş yakılması sonucu çıkmış olabileceginı belirttıler. 'Çevre Kozası Etkinlikleri' • Istanbul Haber Servisi -Doğa ıle Barış Derneği. HABITAT-I1 toplantılan kapsamında Tuna. Karadeniz. Marmara ve Boğazlar sorunlarının işleneceği ve özellikle Bogazlarda oluşan tehlıkeli tanker geçişlerini gündeme getireceginı açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada konferans çerçevesınde 'Çevre Kozası Etkinlikleri' kapsamında 9 haziranda yelken. senterbot. açık denız vat yanşları düzenlenecegi belirtildi. Galatasaray'da pilav günü H tstanbul Haber Servisi - Galatasaray Kulübü'nün 38. Geleneksel Pılav Günü dün japıldı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen pılav gününe kulüp başkanı Faruk Süren. eskı başkanlardan Ali Tanrıyar. yönetim vekongre üyeleri katıldı. Yönetıcilerin pilav yemesinden sonra eski başkanlardan Ali Tanrıyar. yaş kütüğüne 90. çivıyı çaktı. 38. Pılav Günü'yle birlikte Galatasaray Lisesı de 514 yaşına girdi. İstanbulluların tamamı, dört sene sonra temiz hava soluyacak Doğalgaza talep karşdananuyorC^ C7 İstanbul Haber Servisi -tstanbul'da doğal- gaz kazı çalışmalan 2000'li yıllardadasürecek. Kentte her geçen gün yeni konutların inşa edil- mesinin yeni doğalgaz aboneleri anlamına gel- diği vurgulanarak Istanbul'da doğalgaz çalış- malannın bitmesının mümkün olmadıgı belirtil- di. IGDAŞ yetkilileri. İstanbul'un 22 ayn bölge- sınde doğalgaz kazı çalışmasının devam ettiği- nı belirterek önümüzdekt yıl bu çalışmalara bir de ana doğalgaz borusunun çelıkle kaplanarak güçlendirilmesınin ekleneceğını vurguladılar. Doğalgaza en çok talebin hav a kırlıliğınin yo- ğun olduğu semtlerden geldığini bildiren yetkı- liler. "Bize. hava kirliliğini önlemeye katkım olsun dive doğalgaz bağlatıvorum diyenler bile >ar" dediler. Yetkıliler, Kadıköy. Bakır- köy, Fatıh. Göztepe \e Erenköy'ün hava kirlili- ğinin en voğun görüldüğü yerler olmasına kar- şın 1995-96 yılı içinde tehlike sınırının altına inildiğini belırttiler. İGDAŞ yetkilileri, şöylede- vam ettiler: "İstanbul'un üçte biri doğalgazabonesiol- du. Bunu. abonelerin av nı ev de birlikte y aşa- dığı insanlan da düşünürek sö>le>ebili>oruz. Tehlike sınırları artık atlatıldı. 1996-97 kı- şında artık tertemiz bir hava soluyacağız." 1995-96 kış mevsiminde doğalgaz kullanıcı say ısının 550 bin oldugunu belirten yetkıliler. bu sayının şu ana kadar 750 bine ulaştığını ve yıl sonundada 1 milyonun hedeflendigini söyledi- ler. Yetkililer, abone sayısının artmasına bağlı olarak talep edilen doğalgaz miktarının da arttı- ğını kaydederek "BOTAŞ'la anlaşmamız ge- reği bize 1.5 milyar nıetreküp gaz verecek. Böylelikle 1 milvon aboneyi karşılayabiliriz. Alınan doğalgaz miktarı geçen yıl 750 milvon metreküptü. Önümüzdeki vıl (İa giderek ar- tacak" dıye konuştular. Maltepe BelediyesTiicka HABITAT-U'>İ protesto HVBITAT-II Kent /irvesinc kabul edilmemesi dola\ısı>la HABITAT-Hvi protesto ertiğini bildirdi. HABI- TAT-II've katılmak için KKTC'den gelen. ancak Birleşmiş Milletler tarafından zirveye katılamavacaklarını öğrenen KKTC beledivelerinin vaııında oldugunu belirten Maltepe Beledive Başkanı Bahtivar l vanık. şunla- rı söyledi: "HABITAT-II planlanırken KKTC'nin yok sayılması. konferansın amacına ulaşmasındaki en cid- di engeldir. Bu >üzden HABITAT-II Kent Zirvesi'ne katılmavacağız ve bu organizas>onu protesto edeceğiz." Calısmalar sürdürülecek KAPS> aileplanlaması için yeni şubeler açacak İstanbul Haber Servisi -Türkiye'de özel sağhk sek- töründe kaliteli ve ödenebilir aile planlaması hizmetlerinin sağlanrnası amacıyla kunılan '" Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmet Sistemi'*nin (KAPS) yeni şubeler aç- mayı sürdüreceği açıklandı. KAPS'm Mayıs 1996 tari- hinden itibaren Bağcılar. Bayrampaşa. Eyüp. Esenler ve Güngören bölgelerindeki hekim \e eczacılarla, bu bölgedeki hastalara hizmet vermeye başladığı belirtildi. KAPS'ın en kısa sürede bütün Istanbul'da açılmasmın hedeflendiği vurgulanarak asıl amaçlarmın özel sağlık sektöründe aile planlaması ve üreme sağhğı hizmeti veren birimlerin önemini arttırmak olduğuna dikkat çekildi. KAPS. özel sektörde hastane, poliklinik. kadın hastalıklan ve dogum uzmanı ile pratisyen ve aile hekim muayenehanelen. eczanelerinden oluşan bir sistem. İlk kez Ekim 1995 te hizmet vermeye başlayan KAPS, amaçladığı hizmetlerini istenilen kalitede ve uygun fiy- atlı olan özel scktör sağhk bınmlerinde veriyor. Eğitim-Sen ve öğrenci işbirliği Ceza ve sürgünlere karşı ortah mücadele İstanbul Haber Servisi - Eğitim-Sen. Marmara Oni- versıtesi öğrencileri ile birlikte yaptıklan toplantıda kamu emekçilerine yönelik haksızhk, ceza ve sürgünlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Eğitim-Sen üyeleri, Ümraniye ilçesinde iki öğretmenin, sendikalannm afışlerini asmalanndan dolayı cezalandtrıi- dığını ve farklı ilçelere sürgün edildiğini belirterek "Üm- raniye İlçe Eğitim Miidürlûğu'nü bir çiftlik gibi kulla- nan ve kendi siyasal > andaşlarına taraflı. farklı siyasal anlayıştaki eğitim emekçilerine saldırgan tutum içeri- sindeolan bu ilçenin müdürü ve kadrosunu uyanyoruz ve kirli ellerinizi eğitim emekçilerinin üzerinden çekin diyoruz" diyekonuştular. MarmaraÜnıversitesı'nden bir grup öğrencı ıse İstanbul Üntversitesi Edebiyat Fakülte- si'nden İlmiye adlı bir ögrenci ile Marmara Üniversite- si'nden Şafak Karslıoğlunun okuldan keyfı bir şekilde gö- zaltına alındığını öne sürerek "Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını isthoruz" dediler. Bahcelievler DSP ve CHP bürolanna saldın İstanbul Haber Servisi - BahçelievlerDSPveCHPıl- çe merkezıne dün bombalı saldın yapıldı. Patlama sonu- cu aynı işhanında bulunan il- çe merkezlerınde maddi ha- sar meydana geldı. Alınan bılgiye göre. Bah- celievler Izzet Çalışlar Cad- desi 62 numarada bulunan iş- hanına saat 16.00 sıralarında gelen kimlığı belırsız bir kı- şı, önce 3. kattakı CHP ılçe merkezine bomba yerleştirdı. Daha sonra 2. kattaki DSP il- çe merkezıne inen saldırgan. buraya da bomba koyduktan sonra kaçtı. CHP ilçe merke- zinin kapısındakı patlamayı duyan CHP görevlisi Hasan Yılmaz. yanmış gazete kâğı- dı ve dumanla karşılaştı DSP görevlileri Mustafa Erbaşlı ve Alaattin Öztürk ıse kapı- nm önüne bırakılan poşetı açınca içinden duman çıkan kola kutusu gördüler. Görev- liler. bombanm ateşlenme- sinde kullanılan sigarayı ku- tudan çıkararak söndürdü. Patlamadan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanla- n. DSP'ye yerleştirilen bom- bayı etkisiz hale getırdı. Yet- kililer, kola kutusu ıçine yer- leştirilen bombanm ani ateş- lemelı oldugunu belirterek "Yanan sigaravla ilkel ateşlemedüzeneği kurmuş- lar. Kutu hombav ı da gaze- teye sarıp kapıva bırakmış- lar. Patlama sırasında CHP'de5.DSP'dede9par- tili varmış" dediler. Taksiciler, can güvenliği istiyor İstanbul Haber Servisi - Yaklaşık 300 araçlık bir konvov olu^turan taksı sürücülerı. geçen hafta içinde iki meslektaşlarının. kimlığı belirsiz kışılerce bırbin ardına öldüriilmesinden sonra 'can güvenliklerinin" kalmadıgı gerekçesiyle protesto eylemınde bulundular. Eyüp ve Aksaray 'da taksı sürücüsü Engin Şen ıle Alaatin Karatav'ın, araçlarına müşterı olarak bınen kışi ya da kışılerce öldürülmesınden sonra harekete geçen taksi sürücülerı. dev letten can güvenliklerinin sağlanmasını ıstedıler. Öncekı gece saat 03.00 sıralarında kentin çeşıtli yerlerınden gelen taksi sürücülerı. meslektaşlarmm silahlı saldın sonucu hayatını kaybetmesi üzerine güvenliklennın sağlanmasını istedıler Yaklaşık 300 araçlık bir konvov oluşturan taksiciler. güvenlık güçlerince. Taksim girişinde durduruldu. Taksim meydanına çıkmalanna ızin verılmeyen sürücüler, burada kısa bir süre bekledıkten sonra araçlarla L'nkapanı. Aksarav yönüne hareket ettiler. Lnkapanı Köprüsü yakınlarında da siv il polislerce durdurulan sürücüler. eylemden vazgeçmelerı yönünde uyarıldı. Trafığin bir süre aksamasına yol açan protesto ev leminden sonra dagılmaya başlayan taksılerin plakalarının. sıvıl polıs ekıpleri tarafından "notedildiği" görüldü. Günün 24 saatınde görev yaptıklarını belirten taksı sürücülerı. kendılenne vönelik saldırılara karşı koyabılmek ıçın yanlarında mutlaka silah gerektığını ifade ediyorlar. Sürücüîer. "Son günlerde arkadaşlarımız birbiri ardına silahlı saldırıya uğruyor ve öldürülüvorlar. Biz de kenditnizi korumak istiyoruz. Bu amaçla bulundurma ruhsatlı silah alabilmemiz sağlansın" diyorlar. KISAKISS B Küçükçekmece'de bir kışi evinde yabancı birisiyle yakaladığı eşıni ve âşığını kurşunladı. Edınilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Sefer Aktaş. Aytaç Mahallesi'nde bulunan evine döndüğünde eşi Emine Aktaş'ı Turan Türk adlı kişi ile birlikte yatakta yakaladı. Öfkelenen Aktaş. yanında bulundurduğu ruhsatsız silahı ile eşine ve yanında bulunan kı^iye ateş etti. Olayda Emıne Aktaş vaşamının yıtmrken yaralanan Türk, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'nde tedav i altına alındı. • Cem \ akfı'nın Alevi-İslam inancını geliştirmeyi hedefle>erek düzenlediği "Cem Kültürevleri Mimari Proje N arışmasr'na katılan eserlerden oluşan sergi, Kadıköy Beledivesi Sergi Salonu'nda açtldı. H Haber-Sen. cezaevlerine yönelik uygulamalan protesto etmek için açlık grevı vapan tutııklu ve hükümlüler ıle ailelen destekledığini açıkladı. • Beşiktaş Beledivesi, bugün l'lus ParkTnda saat 12.30'da besteci Ahmet Adnan Savgun anısına yaptırılan heykelin açılışını vapaeak. H Türkıye Gazeteciler Cemıyetı. HAB1TA- II Konferansı için Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına dün Cıragan Sarayı'nda resepsiyon verdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle