03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABITAT-II HABITAT-II Genel Sekreteri Dr. Wally N'Dow, geleceği sivil toplum kuruluşlannın belirleyeceğini söyledi STK Forumu görkemli başladı OKTAY EKİNCİ MELTEM FIRATLI GÜNNl'R İLHAN DEVRİM SEVİMAY HİLYATOPCl ÖZLEM YÜZAK Açılışta birçok sanatçı da şarkılanyla geceye renk kattı. 30 mayısta fiilen başlayan STK Fo- rumu'nun resmi açılışı önceki giin İTÜ MaçkaMaden Fakültesi'ndeger- çekleştirildi. Aynı akşam İTÜ Taşkış- la Kampusu'nda bir de açılış seremo- nisi düzenlendi. Resmi açılışa katılan HABITAT-U Genel Sekreteri Dr. VVally VDow ko- nuşmasına. "Gerçekten harika. Viz- yon oluşturduğunuz için, taahhiit ve bağlılık getirdiğiniz için size BM adına teşekkiir ediyorunTsözleriyle başla- dı. STK'lerin olmaması halinde HA- BITAT-ll Konferansı'nın amacina uy- gun bir şekilde yapılmasının mümkün olmadığını anlatan N'Dovv. geleceğin STK'Ierce belirleneceğini söyledi. N'Dow. insanın geleceği konusun- da sadece hükümetlerin ya da BM'nin karar veremeyecegini vurgulayarak. "Bu salonda bulunanlar ve tiim STKIer artık BM'nin toplantılarını izlemeyecek. STK'ler giindem belirle- yecek. Bunun için liitfen ulusal düzey- deki ortaklıklara katılın" dedi. STK'lerin dalga dalga gelen bu ha- reketlerinin yıllar sonra tarih içinde modern çağın en büyük atılımı olarak değerlendirileceğini bildiren N'Dow. "Bugün yaşadığımız sadece bir baş- langıç. STK'ler dünyanın nabzıdır ve bunu biitün dünya anlayacaktır" diye konuştu. Hayvanlar için saygı duruşu Yazar Oruç Aruoba ise konuşması- na başlamadan önce katılımcıları. HA- BITAT-ll nedeniyle öldürülen kedi ve köpekler için bir dakikalık saygı du- ruşunda bulunmaya çağırdı. STK (NGO) Forumu Genel Sekre- teri Jan Birket Smith ve Diinya Ban- kası Başkan Yardımcısı'nın da katıldı- ğı STK resmi açılışında. pop sanatçı- sı Giilay. "İstanbul kanatlanmın Al- tında" filminin görüntüleri ve piyano dinletisi eşliğinde filmin müziğini ses- lendirdi. STK Koordinasyonu aynı akşam bir de açılış seremonisi düzenledi. İTÜ Taşkışla kampusu bahçesine kurulan çadırda gerçekleştirilen seremoninin açılış konuşmasını NGO Sekretarya Direktörü Jan Birkett Smith yaptı. Smith. daha güzel birdünya yaratmak için bir araya geldiklerini belirterek STK olarak amaçlannın HABITAT II resmi konferansına paralel etkinlikler- le seslerini duyurmak olduğunu be- lirtti, Smith"in konuşmasının ardından yönetmenligini Uğur Yücel'in yaptıgı Istanbul"u anlatan bir multivizyon gösterisi gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Arto Tunç ve Serdar Kalafatoğlu'nun perküsyon konseri- nin ardından sahne alan Acid Jazz gru- bu Acid Trippin. dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gece. Okay Temiz ve Magnetic Band"ın 2.5 saat süren kon- seriyle noktalandı. Temiz, konser sırasında Finlandiya- lı müzisyen Sakari Kukko ve Gelibo- lulu beş yerel müzisyenden oluşan grubuyla sık sık dogaçlamalar da ya- parak türkülerimizi yeniden yorum- ladı. Hukumetler. yerel yönetimler ve özel sektör ortak çalışmair Sendikalar işbirliği istedi Sendikalar Forumu Hilton Ote- li"nde 31 mayıs - 1 haziran tarih- _ leri arasında sürdürdügü çalışma- .larını tamamladı. "Kentlerin. ka- ; sabalann ve köylerin nasıl adil ve sttrdürülebilir halegetirileceği" ve -hükümt'tlerin. sivil örgütlerin >e sendikaların insatıların ihtiyaçla- nna uygun sosyal \e kültürel altya- pıyı nasıl oluşturabilecekleri~ ko- nulan tartışıldı. Forumda. Asya- Pasifik. Latin t Amerika. Kuzey Amerika. Avrupa ve Afrika ülkele- rinden gelen sen- dika temsilcileri, kendi ülkelerin- deki konui soru- nu politikalanndan ömekler aktar- dılar. Iki gün süren çahşmanın so- ' nunda "Bannak ve İstihdam İçin Global Eylem PlanT adıyla bir so- nuç bildirgesi hazırlandı. ı Bildirgede. BM ülkelerinin 'adil yerteşûni' temel insan hakkı olarak kabul etmesi gerektigi belirtildi. Adil yerleşimin ve konut sorunu- nun çözümünde her şeyin pazar güçlerinebırakılamayacagı vurgu- lanan bildirgede. "\ierel yönetim- lerin ve ulusal hükümetlerin gücjü kamu politikalan oeliştirnıesi" is- tendi. Kamu sektörünün konut. kamu taşımacılıgı. enerji, içme suyu ve sağlık koruması gibi altyapısal so- runlarla ilgili acil ve uzun vadeli programlar oluşturması: bildirge- de. \ urgu yapılan konular a rasın- da yer aldı. Yapı \e inşaat sektö- oplantı sonunda hazırlanan bildirgede. BM ülkelerinin 'adil yerleşimi* temel insan hakkı olarak kabul etmesi gerektigi belirtildi. ründe istihdamın arttırılması ge- rektigi beliniien eylem planında "bu sektördeki işçllerin sendika- laşma, toplu sözleşme haklannın sağlanması ve sosyal güvence kap- samına alınması~na da dikkat çe- kildi. Sendikalar Forumu Eylem Pla- nı'nda. "şehirkrizinin,üretken,öz- gür ve serbestçe seçilen bir isrih- damla çözülebileceği'* ibaresı yer alırken bannak ve altyapı prog- ramlan üzerinde özel sektörle bir- likte çalışma gerekliligine dikkat çekildi. Forumun ardından yapı- lan basın toplantısında. "konutso- runununçözümündeözelsektörün kablımr ibaresindeki kastın. *"ça- lışanlann kooperatifler aracdığı>- la konut edinmesi" oldugıı açık- landı. 'Kent krizinin üretken. öz- gür \e serbestçe seçilen bir istih- ^_^_^^^^^^ damla mümkün olabileceği" şeklindeki gö- rüşe ise şöyle açıklıkgetirildi: u Pek çok ül- kedeeğitimliin- sanlar bile ken- di meslek ya da ilgi alanlan dışın- daki işlerdc çahşmak zorunda ka- lı\oriar. Kadınlar. egitimsizlik ve vasıfsızlık gibi nedenlerle çok ağır şartlarda ve düzensiz işlerde çalış- mas ı mecburen seçiyorlar. Tam is- tihdamın sağlandığı \e işsiztiğin or- tadan kaldınldığı. insanlann işleri- ni serbestçe seçebildikleri \e üret- ken olduklan ülkelerde konut so- runu da kalmavacaktır." CUMHURtYET^TEN OKURLARA ORHAN ERİNÇ Genel Yayın Yönetmenimiz Ortıan Erinç şehir dışında olduğundan yazısını yayımlayamıyoruz. Fonımlarda en çok tartışılan konu Köyden kentegöç çocukları etküiyor • Forumda ekonomik yetersizlikler nedeniyle varoşlara yerleşen çocuklann eğitimlerindeki aksaklıklar. yetersizlikler ele alındı. Forumda birçok ülkeden katılımcılar. hem Türkiye'de yaşanan göç hakkında bilgi sahibi oldular hem de kendi ülkelerindeki sorunları anlattılar. HABITAT-kondu Şehir Plancüan Odası İstanbul Şubesi, HABITAT-H Kent Zir- vesi için tahsis edilen I aşkışla hinasının bahçesine senıbolik bir 'gecekondu' yaptı. Şube Başkanı Ahmet Turgut. "Türkiye'deki kentleşmenin önemli bir bo\ utu- nu oluşturan gecekondu olgusunu HABITAT-H'ye görsel olarak da tasımak gerektiğini diişün- dük" dedi. Şube sekreteri Kadem Karaağaç, tek odalı e^i gerçeğe uygun olsun diye gece yaptık- laruu veyaklaşık50 mihon lira harcadıklanoı söyledL (Fotoğraf: MEHMET DEMIRİ<L^"A) STK'lerin HABITAT II çerçevesindeki forumları tüm hızıyla sürüyor. "Kır- sal alanlardan kentegöçün çocuklar üzerindeki etki- si". dün dünyanın dört bir yanından gelen STK'lerce tartışılan konular arasın- daydı. Forumda ekonomik ye- tersizlikler nedeniyle va- roşlara yerleşen çocukla- nn eğitimlerindeki aksak- lıklar. yetersizlikler ele alındı. Forumda Namibya. Tayland, Almanya. Pakis- tan. Nijerya. Malezya ve daha birçok ülkeden katı- lımcılar. hem Türkiye'de yaşanan göç hakkında bil- gi sahibi oldular hem de kendi ülkelerindeki sorun- ları anlattılar. Varoşlarda yaşam Sorunlar ortaya kon- dukça forumda elbirliğiy- le çözümler de üretilmeye başlandı. Şefkat Vak- tVndan egitim uzmanı Dürdane Elhan Türki- \e'deki varoşlarda yaşa- nanlarıgözlerönüneserdi. Kırsal alanlardan kente göçen çocuklardaki uyum- suzluk. geçim derdine dü- şen aileleri tarafından ba- şıboş bırakılmaları. bunun sonucu olarak. çocuk çe- telerine katılım. cinsel ta- cizle karşılaşmaları. küçük yaşlarda son derece ağır. iş gü\ encesi olmayan ve sag- hksız koşullarda çahşmak zorunda kalmaları gibi so- runlar üzerinde yogunlaşıl- dı. Adli Suçlar Raporu'nun 1995 yılı verilerine göre çocuk suçluların yüzde 63.5"inin kırsaldan kente göçüp varoşlarda yaşayan ailelerin çocuklan oldugu- na dikkat çekildi. Eğitim gerekli Katılımcılar. bu çocuk- ların \e ailelerinin sorun- larına degişik çözümler ürettiler. Dürdane Erhan. kente göç eden her ailenin yerleştiği mahallede muh- tarın kendilerine bir oryantasyon programı vermesiyle bir ne\ i uyunı ve rehabilitasyona tabi tu- tulması gerektiğini ileri sürdü ve \>u konuda yerel yönetimlere çok iş düştü- ğünü \urguladı. Bunun yanı sıra varoş kadınları- nın vakıf. gönüllü kuru- luşlar. mahalledeki eğitim kurumları vb tarafından da çeşitli eğitim program- larına tabi tutulmalannın gerekliliği dile getirildi. Foruma Pakistan'dan katılan AliyaZagor isege- lişmekte olan ülkelerde bu tür sorunların çözümünün yalnızca hükümetlerden beklenmemesi gerektiğini belirterek toplum olarak konuya sahip çıkılmasını istedi. Taylandlı Takeya Runcharoen. sokaklara düşen çocuklann kendi ül- kesinde özellikle seks ve fuhuş sektörünün ağına düştüğünü belirtti ve tüm siv il toplum kuruluşlannı uluslararası düzeyde işbir- lığıne çağırdı. ADI Meta P Kadro Boya Vites Jantlar Lastikler Servis ve Yedek Parça Petıiyi PeJzUji Pekiyi S I N I F I Hal ve Gidiş Yola Uyum Boş Zaman Değerlend Tekerlekl,? Arkadaş İyi Vakit Görünüş Bianchi ue PelzUUı |PEŞIN FIYAT 1 20.750.000 1 PEŞIN PEŞINAT 4.250.000 5 TAKSIT 5 TAKSIT 3.850.000 TOPLAM 23.500.000 1 PEŞIN 8 PEŞINAT 3.000.000 TAKSIT 8 TAKSIT 2.800.000 ITOPLAM t 25.400.000 P Bu kampanya Sanayi ve-Ticaret Bakanltğtnu 25. 5.1994 tarihti ve21940saytft tb"^ hûkumlerine uygun oiarak yapıtmaktadM Fıyatlara KDV dabildir. Ürürtter tüketıcıye Derakende satış noktalannda tesh'n editecektır Bianchi Bisiklet Sanayi ve Ticareî A,Ş. MERKE2 KemaipaşaCaddea No: 40/2 A 35060 Pınarbaşı/İZMİR ,Tel: 0.232.479 59 39 Faks: 0.232.479 58 88 fSTANBUL 8ÖLGE MÜOORLÛĞÜ Barbaros Bulvan No: 47/A 80690 Beştkîaş/İSTANBUL Tet: 0.212. 258 84 23 - 0.212.258 81 76 Faks: 0.2İ2. 260 08 54
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle