03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HA2İRAN 1996 PAZARTESİ SAYFA Öğrenci Yerleştirme Sınavı Soru ve Yanıtlan TÜRKÇE TESTİ Ua pMi 2 Bu C* Itsaer ataca^m z stanrt m U *hÜ*"aîl •plant«i cevaoUgıdM r*atar uzanrdafe Doe yw •rlpuan F«rt Bdvnkm Agvfckit ÖYS pua> ZZ sâtyaJ BaMsr Agrtkk OYS puanM. 1 î kattar*1 *• çav»lacak1ır rwı heeaptanmMtnda 1 ı Jatamet* AgrtUı OYS <n hesapianfn>**ıde 1 7 1 O lursal kewr» ftsımnı, bır raesamın renkierie betrniemest gi» rce -nee ışh' oyteuiernde Tçlartn kan do»afifT»rn £wle gorursunuz naredeyse — Yukarıdakı söztar düfuneenln akıtma gore a*ag>dakllerden hangieiyla eürduru- A) 6y*es«r<e canJ ve jerçeklfter B) öyk» k. kenc* yajamjafTiı »urdu'urier C) olaylara »ıın pozunuzte bafcartar 0} yaşad^ktar olaytar n ıçme KZI de çekerter E) ajır- ûtçude h Afagıdakı cumtalettn hangta.Adekı açtk lama, kutlanılan deyıme uygun depıldır** A) r«çb* «eykf ılgfenmeyen lotumiuluk duygu- «undan yokaun dunya ytkıtea urnurunOa o*ne ytn bır )»,,*<* B) Ç«vTe*ındalaierden dana utkın rutellttare tahçı okJugunu dufunen k»™*ıı beganmif b«fy*- C) Ne*eden nasrf yarar »aglanacağınj bnV he' ışe t kd D) 8u claydan i w a t>uyı>k b* karamaarlıga v* umutsuzluga kapıtdı du"ya»ı ııncteı oMu E) Soyk*igmız tate yafcmdan tgaanfyor onun uzennde duruyordb 3 (I) Gunumuzden otuı yıl once yayvrtanan bu romanı y « « r yentdan gozden geçırn*» (H) Itk baskısırn çok aradım (tli) E" K>fiurtda bu(ab(«*m (IV) Bunu vkmo bask »ryla karşttastıroım (V) Yazar bazı âu- zetrmelaf yapmak baz faztahMan çıkanp atmakla çoh ıyt o'm? Yukandafcİ numarelan gtalnd* yerum soz k cumtelerin han Cl »t 0) IV E) V Pek ÇON kı^rın e*ono*rırt n»d«nt*«i« kıtap s«tın aroadt^ı y*yçm tw han *f 1,111 Bu garclu;* bana m koiay na kaçmak gt> 9«*yor (1*)) Çurku ckum» ^İLanitöına sahıp oan kı;ı n« yapip yapıp kıtaba G " t ü « * ı krtap <xum«K *t»y«nt*f de ufafM kılatm •vdın<>>n4B^ yarar > fcSb ödrac«k para. Id [VI Koa.as uıap o*u"ia/nan p u ı l neda norrak k u l f a n fH0rvth()i d%Qi «gıtım duı» parçadaki num*ral*nmi tQİtari anUmca blrblrina I B) I «ı VI C! U ( 0) II va IV E) IV v# V 5 Çok baaar* b* roman (İJ CW çok guzel puruzıuz (II) CunHılar Kıse va ya ın (lli) Y«ar har şaywı dl f y p £ ç y | ( l ç bölumda anlafı^nayan b* yön yok (V) Tipîamatar ı çok canfc Yükarnlakr numaral*nmi| cuml«l*rd«n h<Pfl'**nİn y r i n a "SAvtaıiaoUf apa^ık ' curn- I««i g«tıHlırt« parçanın anl«mmda darslm ya d« dtgışmc fiJjâiM 1 * A) I B) I O n D,ıv Ç y y r ı aynniılar var<kr ariılarda III Hate yayr^anacsjı duf-ımulrnadvri ya zı!ft*şsa daha da çottgr bu «yrniıto (M() Ya yayırn lanmak «;m yaı I m ı ^ a f(V] O zarnan da y u a f m bk t ) bulurtn arttarda V) Elımctafe ktlap 4a rTyMupİara, ft l f c l Yukartdakı numaralanmif cîimlelerden hangıai kendlndan onctkı cumknın garekçesf dururmındadır* A| I B( K C) IH D) (V E V 7 Bv akaam bttım baikonda otumajş Kaz 2 ' ı Kcnutdardan bm *Şu ı parçada 0«ç*n. * ş i y > k' cumt#«iyl« aniatıimak ialcnan asağı k ^ d h i i d i ? A) Uıurouyta s«vne*ı «; ıça otdugu B) Aynı quı»tiü% y t># kar»riasjtacagı Q Uutlulok arın g*çic> otdugu D) D<3{p c**yİ4irw lakduzaMgı El 3«iecak gunkım guieiigi (II Saıt F** ıl« Otay Akbafa yalnız do»t okuak d» {p i*ıar oiatak da tamchgım gundtrt b«n önam vw nnşi^diT \1 j Hst ıkam* * 6nc« yazıtanyte tanıyç t«vmşınidır (II) Ktctofrl dMİu>jntuz daha «onra baştam şt t IV] OykuMnro sav«r*k <xk>mam, öyau p-uze 9«hrdıkHm y«n<EIAefid»n çofc ofılan kaOdKT* abur oykucuWrdaA daha /akm bulmamdandtr (V) Onlar da b*i da gi5>umuz tnaanın n bifsysal v» b l 6yduk«r y u t t k Yuturidakl numatalanmif cûmtttarin han- gjai»d« öykutonn iç«''9^l« »gilı bilgl va l k d i > 9 (I) Yaıa/m kut*r»fl y ^ •driamaz t •) KafMamant» n kolandUan »«zcukkr ı yazılmacı bt, Wabı bffyor m»ara ( llı Yazafa oıgu «un cu-rW«ter ^nun antattmmın *n on«mk Azaltğt otaıak (iVl Kopukijğon h^ görj(medığı bu uzun d*el b» gCslffrnm ar canh 6ge»ını o*jjluruy (V) ûte yarnian cumMknn uzunlugu yuarın YukarKİaki numaralannMf cûmlalarin han gıund« toz konuau y t ı a n n kuiiandtgı dl* fln okur uıanndckl atkıeindsn aöı adll maktadif> A) I B) I D) E) V 1 0 (l) Edebfyat'maOa mahtasiann takma adUnv ayn b y*n var (I * Bw açidai Dıvan adabıyalından Tanzı maia, TanîtmeHan da gunurnuza k«dM r«nkk v« zan^n bır kuAtval rmrasa u h t e |1») D»/an adob* yatında ınaMaalar gulmaca yazmnda tahma a<tef t yıflık 0# getene^aı urunudur (IV) Ancak. bu konuda d f ara»ı<r>naW yok den«cek kadar azd* t nna rral edrimştif t> ı şi« bu çaiışma bu aiandata l * mtai>kıedır YakartdaKİ parçada »on cumleda »öıu ac lan *bo?luk* un naraden kjyıtaktendtgı nurr ralanımf cumielertn hangilermde batirtilm. Ur? A) ] ve II S) I ve III. C) M ve II D) lı v* rv E) IV ve V 11 B» vaZKia sozcukier azani« Mçiotak. kutlamlmalı yaz 01(0 '« dCşjns* yondan zengın otmal yww- d ğ flfcM l t k h k t ıı horuyamaz hangtat antamca bu cûnv- laye an vakındır 1 * A) Içer^tm ge*e«*dı9 bMprrsel özelkMen lasryan b't yaznm yamujns kakna otasılıgj 'aztadrr Bl &r yazın ( q y g b>çım ve ıçam bakımtndan g bagbd« 0| Üzorttid» ttbz'ıUe durutan aynntılar E) Bır yaz rı« başans g»lec*§e yonalık yarg lan î b tmta â e U ü ç k ı t 12 Vazi" ra**>i boyunca mc« y e î » "ı«vgTyı afilatmış »r ama hangısmtr" düfl gotrd>> b» b k k i d Bd cumied* bellhVlmek <>ten*ftt« »fa kll«rd«n hangıai araaında antafnca bır yakınlık »ard.r1 ' Konıiatı Qutw " e b9nz«Y«n h a * rt kı tarttlHık. h*İyeWfn ar stılifında. dayeşter r d g ğ d* w« ku dek yarryte rıafc MkâycMn. gw>urnuZÖa Üe k [» H a * h * a y * ^ r d » icplum ıçı A^k»» ya da b l r araundatt çatiynaa' * i e g r t Hafc h*ave*wıde kahfftmarhk. Mtvgıftyı etde « m * ugruna guışıien s a v a l d l ö 1 3 Zar^anında ale^fmenlefce rncel«fvn«m$ ty de^fr tondinlmefnş bu n«denl« de başan Hazararnamı; bk yap^n ryı br yapii da olsa. Seoöe hakkmı aJ^ ma»ı çok zordur Bu cun\t«d« b«Urtılmek latanank a»ag< dakllcrden hangıst araatnda anlamca bır yakınlik vardıf» i 4 Içırmzde ys$çs f buyuğumuz oydu Bu cumbvöa gaçan >aşç9" •öxcuğân« ca (-ca, -ça -ç«) «kıntn kamğı anl*m aaa.g dakılann hangiainda görulmaklcdır1 ) A> Kapıyı yava«a aç<p odaya g»a*n. S) Sonunoa gonlunca tw «v t>tıl,ab*J Q Oou ıyc« ş'>marUrTwf butdum 0) Kand>unt O(«*Jk*d«f\ bıkjıc» ustun gûruyo'du E* Oidar ayiarca bir tıaDef aiamamiflırr) lariı> hanglalnd« b«ttrlitl 32 (I) Har y»zı ya da yaZ'ftsaJ yaran ganel ctafik n sanoğhjnun tiufvice ve CiuyÇU »v-efnrı z e n g i tırmek amacıyta okjçnxuk*f fB) DufuTKenm ^ t»iSkl«wi syr iıc c*j*ufrttal bv bovıâ taazarwn«u »ö- ze dof)jaturutfr«sr>«ba9dif (III) Bunlardan kanlM bikjiandprney krnien de ya^antı kazandırrrajyı amaçay (FV) Yapılmak ısıenen hangitı otuna otaur drieel urunfetv WT«Z ma u,«şma4t ^ n hac şaydan onc» dogni al^anması geraiur (V) By da yftzitan ve yarafiları oJu^turai dge(»n ^Jevleriyia c z t M ben^le lan mayı gBrakJıor Yukarrdak! numaralanmrş cumJetefdan hangıal duşuacefitn akıaıttı bozrnaktadrr? AJ 1 9^ tl C) 111 0) IV E) V 33 Yaz tarırrwi çattsını yaşayarak çata'*n. B aarasında yazı c>ufmaya başlar d«g^ y basfanvak yoz 4p borutuf 0*i*ıt Ditmf gibı gotu ner bu yazı (iktığTda da er> acırnasıı mâkaslama larla kı^^jya yenıdan gır^mam g*t*kx Yaimm yu^ terc» yenoe buy> koçuk bıriak m »kie^a ç kam« dM i ^ l Sd k 4 4 Hukuk fakuMftamı bıttfdm. k> yıl avukaıl* yaplın- Ama gûnljm hep »dtinyatıaft f anayd' ûançtgmde babamır lutapitgmda ouidugum knaplan okur onlar dan ıa> ar*dm< Y e * <fi> bv yabanc, ofculda oVu Öu^jm ıçn Oıvan atiebtyatı i» yakm bır ıbfkrm ot macjı Halk«tebfiratnı s« unversite 6^enı-nncten torva tan>vab*drm HuKuk fakJİtesoda okurken Vucal ö«r^»r» çıkaran gerçiefta t a r ^ m . (kıryy* Çff^rfnert o'arak gırdlm Gmş c (jnş Bu parçada konutan kı*ı kend.atyte ılgttı olarafc afağıdakikstden ttangıain* İ e f t i û A) ûgrerım gördugu atarOa bır u r e Ö) Edebffal 6gf O B'f oergtie ç D) K«ap CMumait Eî Eaebfyala Kâf>ı o ı H b>' Oâfûncanin akışma göra bu parçanıı» nuna aşagıdakılardatı hangla I l A) Romamn ikınct Majn«xıd» olaykv kuçuk bır Anadohı kasab«s«vda geçer doga 99runurr^enna yerk v 0) Bu romanır kahfamanLan ganaUü* ulusaı de- 5«rtef» yabancıla^rru; tangın va yan aydf k Fi Yaz4<- 'omandaK. kı; te'in kafakiartanna sMuk yuzffyse Or açıdan bakaı 16 Aşagıdaki ctımleVertn hangıtiMta bıt »dia m f atfat vudır? A] CWt »ahıt» bto guMf yuzto k«r* Ladı B) Yurvyuş« ; Q Etkı D) Smhn çak^kant bu t*v» E) ç ^ f ı kamkltğı gtH p«fc çok hulaifğa yo* açı Bu cumtenm oğ«)etı ğ •inda aıratıyla vanimıy1ır7 A) Ootayii ı^mlaç netna yjkİMn B) Ozne n*sn« yuktem C) Dolay'ı turrt*; doiaytf lumfcç yuidam O ber yazılar n ı boyle vazar 0) yaıılanmt btr ;ırp*da yaZ'P E) yalılariımı « *şltr*«fiı gör» bıçımlendırırvr 3 4 Ornjn pırtennd» Tufkça da>}»k boyutttr yia çıkar karf ımıza S** anlam v« trMlw*\ y&TMjnden Senn kemMKie eikıler bızi Bunu adzte artaı»b>^ne« ota raksudN En n/w bu farien t«k tak okumaıt. onlar datu «1 ârr ve anlatıfn guzaigaun lacına varmakttr bence Başka \»r deysik toZc\ıUara^ J»ywt<tam duz anlarnur af>nda yan artiatnian karfd •rJamto't dahas.. htç ak. a gelmeytcak duygutaJ v t çsgnfHn- sal aniafTiarryfa ndsıl kuitantMıktanrı aoc*k bu jw leıı ofcuyarak go<eb4ctz Afagtdakıtardan hanglai bu parçada aoıu a d i U n şatrin b>r ozelllgldir? A) Hv dutayda okun.n anöyab*eceğı ^m\t» yajm B) Y«oı bm }i# hjru yaratmf çabaaı tçmd» cAma Ûma tumteç t« Am«g»d«M ctknlaHrfn hanglalıtda yan euml«cik tamai cu>n>*clgın ozn*ai dvru mundadır? Aj Ogratrrnr s*rwı gracskkK> tohfsda topiadı B) SabaMarı br tu>» yummak «agiıga yarariıdv q Muften 9«anca aandakı 41 bi'ak» D] K » ay b«r k*aç okufnay a-ışltaP** adnmftı E) Onokvvu bıtrınceı *i bm 1^* gprrwk ıstıyorrnuf > • Dag »onvui > w*nsa gucyniid umga*tdK Anado k/da Anadolu tnsAMnm srdtfn de dBÇ g*w yak Iftyiıkça gorkanwi< sonaujtugunu kavratır bua Uıamd» bunca msan banndumn Anadolu b* — l g l ınsanla' c4du^urtu ari'ryoruz Bu pafçada afag»d«kıtard«n hangıaına ornck yoktur 7 A) Sırak- curr*e B) &teş*; cuni» O F4 - O T M 01 l» m ctuT«aai E Davr* a.rr*> 20 Turdurriuiurı bozk'iiaşan ovatarın< ycnKton ofma hapınu ^m jlusaf bır 9Ör»v<t> Bu cumlad* k*ç ja«i cumtvcfk va*difT A) 2 B)3 C)4 D)5 E)6 2 1 Kechfrnı Salvtu «vt lafk edi> onancalarn ı< k lo^fc» Kar guB«in<n (II) ncır va ruu ağaçlannth ara»ıod» kuslar (Illl sokafc ke<*Wı <1V) totucanlar v« «»nen ko*«(art« [Vt b* *t« yaşamaya karar y«rdt Bu cumlad*kı numaralanmif yaflarin Kan- i l ( ) l l l Tl ( ) 8 ) 1 C) Hl OpV E) V 2 2 KanManta *?n\ kaıı g6nna4«n ^ 8 * m kopar« yakanv lokmak madwn çım *lwar>n«di (II) Kva Mpratdaı ualunda a* kardakvriaf (III) Oy»» o"iar . kann usi^da vukaatmvlıydı ( V) Topeakia kar dag kar «jyu M a yok (V\ Bu pa*çadaki numar»lanrmf yaılaıio han glaln* nokia ( ) galifi)an>n' > Al B) 11 C) «t! D) IV E) V 2 3 Aa«f)tdalu dUaferfn hangtaUxl«U a*tı «UU aözun ya<ımmtla bir yanlıştık yapHrmftır" A) öütafc, 5*iaiar 9eç'ı Öontn yok »«fenndan Bî Ç^z da artık yukımun kofdugum olmu) bafrn Cl Anyorum »ılar vaı kj ben onu D) Ya; o t ^ b a j yotun yartsı «o*r E) Bu ç*y ağ« 24 A»ag.dahı c j m k l ^ i n hangialndt bif anla (ım bozuklugu vardır? A) Y6rer»r tart» ve lunai* *ç«3a#ı y«ia*inca !ar 9) Deprem Uif*gı ulftfmds olmasına rağmen sag (•m yapNnıayan tKrıaöf bu yuzten doiayt dap ramda çafcucak yıkıtıyor O Bvçok doğal guz*«M»re s a f * olw bu kasa- bada yaşamayı çok atıyo» 0) Buyuk aahrtonn gurultutu yasamndar b» sure olaun uzaUaamak m*an. dfnlendkıyor E) Tatıln yapiaıin &ı«iftktennı y*«Tn»Tn%*« «j«\ baA arahk^ruı aoan^maı gereloyor 2 5 Afiık *tas-'jm>zır sa^'k durumaj amamorı ryileşlt Bu cumlaöahı anlattm boiuMugu «fa^vd* kılvrın hangıamdart kaynaktanmakiadır 1 » 6) Gsrak» yere zaH kutanılmaaından C) Ad tamtarnaM>da araya sozcuk getiF D) GJTTH baf ında zaıf E) Yubksrran <aje? ça>b oimas 26 Atagıd*kı cumtatann hangıainde bif «nla- tıtn bozukluğu vafdırî B) Garekl batgeien tamamlay<p ^y«rtvı« verecak tina Basvuru bakjenttda bu yi! Ç*O«T»Ş t * loiûgra- f k K k 0) HıMjmst tabtMM muayen* »d*ifrt »agi* rap< ru aiacaks nız E) Sınavdan b* gt^f önce ifiemtarnuı tanwrtemı^ tk 2 7 Ucu yrlık yabanc paraiarn, hterkez Bankası d I d 6 Bn curr>)»d«ki ahiatım bozuVugu ğ fcjlchıt hangiainden kaynaUanmaklaNfar'» A) G«#k*n yere turrieç kufanıknas ndar B) Yuklermr |ITVÜQ zamarda Cfmasındsr 1 C) Aıuozun yanl>4 ysrde kullafiJn«s ndan E) Öznamn tamlayan ek 4 5 GençkKcton okjf^n 90 kjşBtk b* g r u » dayan.iara* yapttan 0 * araştırmaya gore gençlenrı % 11 r « «anal ve 0debn;at« ıtgı* yaynlon % « y u poMık yayM\l»n % 7 51 wa duşûnce yaz4arm ataumek ladır Aynı anşiırma, grubun *& Iffurtım banteurgu tûrü küaptar X 80 n.n guncd yaz Ur oküduUarir' ortaya çıfcarmıatır Gertye kala" % 5 1 * ke»™ «e soruta» y a n ı l u b rakmif ur Bu parça4a a e t u «dılvn « ı » ş t « m « l » n gençlerte ıtgill olaralı afa.ğ| d *h l yargıLafin h a n g U m * yanlamaz'' K) Bıtr-*utqıj (utunu lercrf- edenter du^jrte mı te^cti edenierde^ lazlaa n çogu g^ncet oiay*arla 4g>lenmak!edV O) Okurra egıim*" bıtnmeyenler de vaıdv E) Sanat v* edep yata duyduklan *f gpdarek anmaktadi' Yenrye dudak bufcup da <Ue «loy. Mk)ye benzey*- n> ı«ey««*« rtf» Bunlar ce»ate*ız losier* BkmadMatı yoeata b» turkı *apamaitar O yoHama âıe^ılerden da u*iun gun»*to buhmdugunu «le- drgmcz k*to< aoytey^ stad^nu kada* arjal.* siz d t r « Ya«ye Sfc d kâ» Kı tur fı,r var-;.r Sfislenyia sese day»iı uduplary< 6ne Î kantar »eaı b*t-»gtr\ otmakU bvikM vrçe 4ur yalan ^« ç*d*.t#fi «unyataria baürgw*k>şT*aı B«nr> •ur jar kî^ıyı tesryte saraf v« onu ksndkıe tutsak ede<- ttuncı tu «e tnsanı kendı Oigur *swyl« baş başa bıtakarak onâ yanı tarkv yaz*nr &nncı tıif kotoy taklt ecMır ik<ncı luru laMı atm«k zordut Bu pafç»nm artlafımtnda ozellıkte aa«g»dt kıtafdcn hangıaı ağır baamakiadM** A} ûyfcji»rr« B Karçılaşîınra C) Tanmlama O: ÛmeUe'ne uk çekmodân ( ' < Her zamar yarimda dos 1 ^ ddu i-i^-)Bu dostlar^ çoçu da öğrsncıler odı (JJf ) Sgna yaı getıran ışe ysm ba^iamif gençlaria brtöa d»m« b*r dost çam ben Oto»urdu çavremda ( 'V ) Öu do*!lok havası .( V ) kfcnrbakim» gûfiJ fşı oMugu ıçif» çavremt daıma gon^lulef sardv ' cumt»«l yukaırtdaki parçada numaratanmtf yerlardcn hangl ain« gallrttıraa parçanın anlam butunlugû b l ' ' f yç ka*«i vapdmı degft. bunlaf arumdan uçlldar n l d k d A U S) t C| 1.1 D) IV 3 0 f't Bu yaçl yazı üsias nı h«rk«t »av«f va dnan bıraz uzunca bw y u . d»nn ve z» vard (Itl Sank bumunur J2»fir>d*k) ke t j j va olaTiie*. ufss h v.-rp.-kate'^y^ g (V) Ona ustattaı-ın ustadı aolarrana gektn "Ş*y+ıy1 Muharnrm' adırr vermslerdi (V) N« bu kaienl na da o gâzUdan onu ayır«nıazdınız bunlar o * fc? d Yukarıdakı numaratanmı* cumtal«tdan hangial dutuneamn «kıaını bozmakiadır? B) Bır yaçH tamarrtenıp yazar n rtoden ç kınca onı g«m^ kırteioıo tvttacal' va da okur kaiındakı ır be'rieyecsk oia" tı^ı s^şfırmsnd» C) Eieşiırmen daha cnce yjca*it> b" yazann sa te yan bw yao'lıyia kafŞJİ*p ğmda f nı lum gerçekh^yte yazmaı dw O) Eteftırmenırı temel goravi yazarın nfl yapmak •sMd^HV açıklıŞa kavvflurup okurta yapri ara d kâ k f c A) I B) tl C) li> O) fV E) V basi C n d«n«dı uataliQi ya da acarratfcy ortaya koysn lusıtfr YukarKJak» ntimaratanrma cumlataıdan hangiai duauncanin akıatnı bozmakiadır? A) I B) H C) l'l D) IV E) V 0] Soıcuktars b*r<an antsrrian drşında yanı a tar yukteme 3 5 Say«c*anr hapaı kuUk kaadp kandtf> c y u ^ v«ra myordu Areda bv koouşantar fındık tı*7* ytyentar yjks«k seste duygutarm 11>«* edankvr oajvordu Ovunun her HİZCU>J.T* rv»r an*ıa onam varen, b»- zım g«> "Vyalro bagrtaztarı" bundan çok r okTyo'lardı Suiun bu ençaaara karyn 0 a •yunu heytanf 1da leyteRık Sa parçada, aözu »dll*» oyunla (İ9İİ «la- rak nadan yakınılmakladır? A) (ııeycılefn ıztem* B( Konu d«)t«*ner«f a«ye y y gözte Ca**rtar Onar ıç*ı oimadık W « N »öytert* Bw tuMay y^Aı »•?•"•' ckisunm&fcur* kaçarlarCir Bu parçadan a«ag>dakJ yargiların hang>a< çıkatilamaı? rtaıkıer» y»na oia^fa» b a ı * 01 lıieynm n ^ızeytia uygu" o*n*y<(«r«dao 31 (0 Bu jaıinvz başıodan betı l^ep ayn î»n »âyk*dr (tl) Ş»r artay^ını şnnrnn lemalarm njerı^r fı«j de g^Jırmedı (<!)) D*5>şt>f*Şı cadece (iırlennın biçı- mrydl ('VI IHt şnrtsrnde goıou^jmuz aşk ve doga zamanla yennt lopturmai olayiara bıraki) (Vı Örice l i l 3 6 Ûyias^S heyecaniryim kı Bjnca yıl sonra bahça- v gaç%> O^LHJ gnerr»y«c*>T> s*nkı G*rç b>r »uiuk kik Ayaklarım iun»uv»rtYO' Ywuy»meyecegım Buyuyor bahça o^'Ttyof yayilıyor dsrtmsfycr çocukkjgumdafcı 9b uçsuZ bucaks z g6runmey« baştayor Orada kandiT, WQ oynaik.an ^»»y>w«fl dSvufûriıafi göruyO'iim S'" lımı geçfnfvrt, » v r ı y c rum ^ m d a arvak ;ocuklukla duyuiabi«cek b* 4 7 Ineamn yaryuzunde gor<.r>dugundan bu yana or Oya koydugu •*•/ eylem »«ttkte aşk bu sanahp rruu> oyinaan^r- o*mrbaş korularMidandv Buntan abarî">adan görK*rr* tabio*«f ^-imvden itpKi yaaa rartlar gAı yalm W lavına •« ahp ı*J*f T ^ n , (*• mdtgımı b*)*>mi2 y*k - mdda doıafan n«a"W ckr Ze^Aaron SıMarvnı b*j akaaktılcuv *ydıntu mak. araom vuk«4*»n espcı A^eletru *^« rrnza Hında arlnwk ıçr ktrtar ı Dıh ^>er tjru susien amuruslır ama çten "ç* >fley«r va kenbmı go«ta> m*ym3 eeıdKM b* range «ahtpt' Bu p»fç»da *&TÜ •dH*o aanatçıyla i olerak aaagKtakiktrdan ha,ngl»ifie Surek» ke'vftn yamiame çabaa. ^ınde o*dugun BÖyfa konufân bsr kifl M;m aaagtdakı(*r d*n hangial •oyl«n«öthr'> A) Okudugu akblla ılgti b«a«ım karartsar dutun cavartnt d^9 getı^T>efcieoH B) Bahça •;)'>J*kJ « k t okukjnu göruncs çocuku Uonu anımsamtfl r O Çocukkan açıga mjramadıgt duyguian cantan Dl Çocukkık yiHan k^ri*>n. darırd* E| ÇocukluÇurtda yasad>k 3 7 &t ro»«ncı »wr ghı dtgMd^ Şaırai an ^uçlu va * t * d6 Ş l k k efcar>dir>«âtgu bw hava bulunduguna »•¥<*n»« B* »ntatııwn »afiat yaprt» ıîu * b d z e n e w> uaş ç y kuknMi kımier at*rk«n «ırniermifi âne çıkarrimas- garakır Ç v r * u gefçMçtık. ıana»Ç 1 n a>nnHarı be» »r batus a f « m » w ögatat* ayırafak yerKjer. kl Bu parçada »an.ua ger;*kv »ikl« llg \İ olatak a*ağtdakıterd*r> hang<a<na flJKÜİll A Ay rtil» n anUmayı kolaytaşı r"«k «; •> kuta htımt kayt>ed«r Ron»nC' en ıyı vazıaım yszmak ıçı çok gârrrwk ınsan «e lopkım h*kkm4afcı goruştann gan^JMmttk. okumak v« tekngm •arMmak rorufi dadv Bunun k; n de ıaW yiHarm daneykn oarakMı O y M f a r ç.n böyt» b^ W •*< konusu da>ctr Bu parçada anlatılmak ıat«nan aaağıda- kıtardan hangıtktir? A) Ş** ıle romancinm batın) açıiarmm 1 W U 6) Romar yajr^artın ynt yaım«k>an daha okJugu C| Antalrianıann bakrk btı yaktaı«nkı yansrt ld>gtf« 0) Aynntrfev ysstnda b'f s*ç»n yap^ması 9»rt«>- gne Ç) AyrırlıiMa'iayan arak yara!H*gır» 4 9 Şı<rırruır bu buyuk u*t*4in« bulun «»ertan y yayımtarmaya oa^adı Sanalçvnu bu aMriarde b>- rwyn hem gundefc* ve »ıradan yasarmnı S»m de orun attomtetw< yonaimtmu «;)«dı Gaatıtgi b*- çtrr«al yendk.«rte > * Ğ*«r«a ape^t b« 90«iJ^>^«- kannc.rd rXryaz <arıyta radyc oyunkvryta da k k i O l d D) Ş*» ve n>tnanç\ ^ m y»f>n larkk açıkvdan o E) Şw yaımadan u 3 1 Bas>aiarır<ın •udiKİat na n«; banzarıeyen f#yl«r yazdıktMint ddıa «deni«T yayvnlar nda * k*z b* aayıar ure4r^erun covku^u ı^'nde her^oi urunlerı^e hayfan katKtar GgMnç tay «acak kusunanm txfc» bı rar tmunluk olarak dag*rtandMvİ*r Hıç ku^ku yok yaraiım bıru da coşku if«*r Bu eotkuyu anktyifU k*rşrtamakj*rok« Ana bu cofku zamanla ban- mefkezcılı^ı da a|a*ak bafkaaınnı yadvrnaya. ken dwır b«skal«r ndan avn u A) Yazmaya yeru bafi«yan;ann kandi urunlenru Nw fayın usnjnoe lutmaktrmdao 3) Ganç yszartan yafadcıhŞü go«u»en gucım yazma « ı « ^ oldugurdan Q Oam; yazarları uyatma v d Kıpmri kendm* duydugu hayraritgın vrctken lıglnı etkieyecegndan Bu par;edan »6»ı edM**ı e*rta llgdl ola- rak eeagıdakı jı>S-lııı» hanst») çtkanla 6) C) Şıır İkf-ce ba- dc^s kkk D) Şw *î'«k»ta (uftode * E) Ş«rlert ^enk yom»^Sefl abfrimsın <J^--ıdadıf 50 &r •itşiımıefi oıarafc tanrtılp yarg la#wyo*um n»p Oysa akî5t**enmn yarw*da (Janerwlerwn * <;**»• rterrn de var O t i r ı da er> az «tofKİenrn 6lçu- ,„€>«• oıen $>*•*?»< jrr. B** de bu dalaıoa y« teMKe tMfttK butmjyc-taı banc ya da e Sonjç bem-ı aç^Mart Mç * iç açtci deg« Yazarın bu lAclerınden ket<d<*ıyla ı1g>lı ol*'«k atag-daki yargtlatın bangıaine l l i 3 t Bu K r u baçok yazar» sorulmvflur Soruvu y«"1 tayantor arasmda, 'KandVn ıç«> yazryorum' dryvrls d» varctır £Qer bu lur b« yanrtı bammaam^ olsay * m okuriarım k**y*pr*a buluntattmrdMTi y a n "Oıli âefTMk. b*o demek.' derdi'n. Oysa ben bem anla rnak ^ n oiBİ b* çaba gosMrece* olarttara »a«ianı A) S»^ etavnrrr^n otarak lartınmay VVt*™ <•* dir B) De^eme ve çeMfntar bırçok e*^»kkk. «^mek 1e(i« Q ElesHrmB"^ «*k^ y<mr-.wv.l»r daha ço- 0"e çihrrakıadv D) Oeneme ve çavmlar nm tgı gwrneyı?B««r ya d A) YapıMannızla dgwb lep*ak*nn« gore p ^ g c ndan buguhs edabryar t i unh kifi erm ve t^enuı ecteOıyat ıaf* -« geç f g ş nu aftyor Buntar n esertart U2«nr« bılgaer vererek d l b b t dW Tk g tugu* gorufune nas I O Otajrtutmızin goıuflennı deg»<HandrTTwyı doğru büluyor musu'uız'' Ef Yapittar'nız ocufturjrkan rıangı tu* okunj rıede' ityorBuouf' 1 4 0 Jzun suj»cfir »debıyai atanında *dul veriteo yanf 'nalanrı *#<;eı kuruHacnda gdrev almıyorum Bunun *r onemk uadern yarış--Tay» ka( !*f yapırtar n du Z*ymde4ı> [JuşufctulT'ur S*y tar dazan kj yuze jla fan yar fmacriarm urunl»rin< (•• t*k okurnam. yaprt iarta rigd tctlar dusmenı akıt t$> rr*-> Onaiama du I«yı afan bv yapıia rastta^S'n abeiie dager bu zahmMa Ne yazık k> yar şmaya 9 * * n yapfilann ço gu edebı dftgar la^mvyo' Ar al rm du^un Turkçej akıarnaya-i h*ı lyt nıyeffı y\jrttaf yazar My»am Ti««lftgıme duydu^um taygı ne olacak? Ykzar bu aozleriyt« aşagıdakılerden han 0>sını vurgulamaktadır'* g b r ^ a n oz«tık!»r*v b*şkca «Mrl«mı ta natçı**'*! 4ogum ve otum larlıtennı yankaau olarah b> amda veryoı Su yapri yak»z kaa adabryat daraienne yar*rnc' o<m»kia kakrovor eâab>ya«a ugra^an h«Tk«s» har zaman basvurrra gvagmt duyacsgı U e * tab ™w •§' ta> yö» Bu parçada sozu «dılen kfiapla HgMI ola- cak aeagıdakıicrden hangiaıne dcg;nılme A) E oeoıyaJî<arta «kjfi ıw*ı»el B) Okutt» Cî Turk ö# nıHanun alaru olduguna y«arlar»f • kapıad >na S 2 Ovkutenn*, lumu eftntfe ayn yelkmikîa oeçMr Bunlan ben yazdım ana yaıarker 0 gunun koşut- U-: antattıgım otayaitoeüfctone«kft olmuşM' Bato d k te az*m»matfy* ama yazı™y"* B«l- Bı Edebfyal odullatnai yararma •nanmad'O'nı C} Yarçmayakal an yap'iaf bM O 1 ) Sanaı deŞen du^un yapıibva odut E 1 S*;cı kuruların çaîışma b<ç> 4 1 Her ufceds fknrı kandne 6zou t* rengL b» k^ku su btr M * > ohjyor Faribı ortar-^arda va kcşutanla baslenorak olufan bu o;e«İuV>n katayta brbmne dânuşlututnası oianag' «*• yokt" Çunkj burlar bagnnsızd>r kandaanne âtgudur Ota yandar r w «eyoa <*)uguga> bVçt* Okenr «ırt atasnda cıa aJ.fvnnşi*r olmuşlut ortak y6r!«r b rieş«n ntKiAi» vardır Anca* butuft bu crtak noMa ve geijmoten ya)nız boy^e ah^enfteıe bağlar^ak oa doğru deÇaı- Cfcr D « ^ ı j * uJketerd» a,Ti fztgı. kfryayı bı**n ze ka*»f ayn fJtn rt>y« öu Tiasin^ 6u parçanm butûnundcn aşagKİakl yargı- larin Sangıaı çıkanlabıtırf w etkieren tur sırtif ku4tur«l aç dan sureldı cnafsh b«t>ırtenr> y* ama y y ^ ı «>na s»çn«f«n B» 6y kurtur dusuft-ılrt^st. jaz kn**' trtrar tekrar uianrt oa rjurutmast haita bazen VA*W yen. ba^iar yazd ku 4egarl> o B» par^ad» »^«qıd«kıle;(den hangtain A öykutew S) Ya? Tsal l ld n arasırda ayi ıo br (ark E) Incan ı»kisı saruHa v« 5*md« ayrı duzeye ^ m t y l . r 4 2 Bu tanalçinMi 6nemh bır yart M^enstnn ge»^r^ It^dr Daha * ofcuyuşia jm olania ş« öln-ayanı ko Isyca trt»trınd#n a>ıtw Bunu uîun ur^n (czumte meiera g.rmfrden aç-k t»ı bı;rtKie b«*rl» Yafcıız gunumuzdeık) îi»ten dei»i Ajndan buguna kalan h«rk*«^a d»ğarl b-jren ço* ^ k ı şarlgri do de^eı lendrtr &cv*ece oniarın yen br b«;ımde kavran ma»n M ğ l * Bu parçada k e i d n l n d e n SDZ »dıten ya- zaıla ılgılt oiar»k • Ö İ k H d t t vurgulsrtmaktadır? A) Bır ç« n başanj, BJ Ş vurduğt P Şar buiurt yorvenyte ete afd gı D) Şar tarhsat çelifim ıçrda «k* E) Şw revkm yaymaya va grtfft' ' a r z m a l edebıyab sartatçıia/>\ n na y p çck rie yapmak «jiad^ki^n ön*rnldir Haft «pr yaz maya çal«fmı$lard*r ama Ka* kökertt dtgAerdır & yandar Dtvan e<Mcya' fıw esleA artayifmdan wvk aW c*e /ar-aan BAÎ eceb»valin.fi jrjnl»nne yönaflrtef Yettşi nte--- ortam çftregı «skıosn kopa maztar ama onu <urak 1 oie^IıtiTtaı Ş.ırle' nde aynı konutart *sk b^mde f ^r^er Bu parçanm bulununda TaMZimat *d«W yali eanalçıları haogi aç«Jan el«fllrilm«k tadJr? 01 Ûyxu yaJna^ rt çok zaman a^jı E B< ya/ann oykıjMr*"*n duiey y otûuguna S 3 Öu sarMr, rn 1 ulysa t-yalro lîyufi arma gereksınme duymuşiu BuMjn ı ç r d a Mu*n flacpia Yakup Kad- rınır yapıtlarn sa^n»leyereK u^usal tıyatre yazar hgm -anlaAd-rmak M'yoHu Ko^ular «tverdıkçe Aısen Lupan. Shertoc* Hotrrm gt* se>««Mn Kov ta>*5ı hrfrf oyunlar yar nda çok agf pry«s«^ ds fcucagn açryördu A^cak c v larda »ey»cr n -n gunkı§u bc^rk» oyunlara da^ıa aftşamamjş oUKlju" Öer bu lur >,a^rnalar v w i otmjyordu Yukandakı parçada aozu edılen ılyairo eanalçısı ila 1 gılı olarak •şagıd«kılefden A) Ukjsa o chg™ A^rır-ıı yansnai oywHan Cl Oyun seçımndB ızleyvjm onune ak A) Hafcı gvragı g o ta B) Dusu*>ceier U 9yierr>ennn t v b v n lulmaması nı surdurmetert E) 0waft edetnyatm ;tı oniarı 5 4 Onu halk ?a»ı sa^rsak bn t**ı«w ya<Mı^t« Ana 0 haka hafcrt d*yJe s«slenarek Nalkm şan oiabftnn t ı Zaıen basaı sının 3trianr>dan bvı de t>udu* Hec« ıks aöyic*9i ç«tenrvdan başka b* drvan nhjşı ıra cak kadar aruzbı yazılrmş ş rrl«ı de «ardtr Yaçamı uzenne kesır bigAsr yoktur Rüaieıuı r> Nuwfyy» adti roesws»»"» y « l h ? lartwftdan vola ç kıtarak X i-r, 3a yaşadtg1 t(r.nv»uTNJa b-teşürmıştır Bu pafçadaaozu Mh)«n s ^ r ««aflidakiLer d*n hangıııdtf 1 » AJ P>ı SJ*an ACtdal 8) Hacı Baytarrı Vdı C) Yunui Emre ^ Usvtana Caaateddai Hun Ej Kayguauz Abdal S5 Heınevıyle ılgıiı olnak staç«U v«nl«n bılgllerden nangıcl 7 A) l/yak dı*zem aa ba ca B) Hey* sa» sı İMrnmuo ışter«ş«»« (»re b C) Daha çe*, am/ veznm n k w kaH b"y a y D> h a p v« T«rk edebıyatına Iranktarctan g E) Ovkutema gafektıren kooular öu 1ıwde .şl«n *»ag*d*kl dtzelerın h «anatı yoklur? A) 0ufl«nm6e btr juzat B*ktşı ayva çurugu 8) Tum ûttann aarard^< Yere yutukoyun uzanryoni' C) Aaıi safcertordK çocvklar D) AcuaruTT ac ter*n benvn ç*çege chjnnuf badam açaCı E) Saçton «çı^uypr ruzq4fda Her ia*nde ayn bw ka«> çarpfyor * *.«ag»dak»erdan hanglal Damanh Impa- ralorkıgu nun geilr kaynaklarından blrl olan Işer varQİıtnln gkJerak k6yrü tçln aılcl blr yûk otmaamın n*d*nlaftnd*n A) Götffv kar^ı 31 lırrarl s>par»y« v*rArr«9i B) P « $ n alınmast C) Uryn uiarmdon a E) İMızam 10 Osmanlı imparatorlugu rvda, halka m« Kkl •ğHim a»«fl.dakn*nn hanglalnda V*fl1mlştlr7 a ^ t*aBun crtak malı olan b<r aserdr (H) htazrn ve naw tarı^ım on kı hıkayeden oluşur ri'l) N<kay«Mrde dana çok q)uıfc«-«n duşınanUn ve r,**nu»tv guç i«rt# savaşımlan aj*a1*matrta»f {N) Heı hAjye mız oknaJda tMrabar çogunda o«tak kahra- r bukmu* va h«r Nkayenm n>nwnd« Dede d d Od At Kuiı,pfıan«tore« C/ Loncaiarda b y soz al>r (V) H*ayel«d« adı geç»" t ka.htanwl^'y* un kaianm»ş Oguzbayi* ı parçada nuroaralanmıe cumialertn han .tnde v*r,l«n bılgi y i O İ l l l i l ' ' 3» I! C) II! D IV E1V 51 Tamel dusuncakv « m d*w konuşma dAne yakla - * T, 6rt»k almdı Tarr lamalar » a r i t e » L ç ş ^ y k*re pak dokunulmB* Bu yoia yepyant pınl p ri C Turkç« dogdu Boyktce Osm*n*c*dan UIUMI öi*> C ğ l doaç!f sağlaodı Tufk dıhnde yukarıda eozu adıMn yariılı garçaklefOrenkMe ne ad venlır? D) Garpç*»r cı Yerwk»r Ö hangial *hecan<n b«î t a * ' n den btH daolldjf? A) Yj«u» Z(y» CMaç B) Faruk N*ler Çamhbel C> Haaı Fahri Ozansoy 0 ) E m Banıç Koıyurak E) Kema*B(t>r Kamu Namık Kemat "Ş<ps«vdr romanında UeRun Bey m k^dı^nde aiaİTarioatık modas rnn devnn gençİMi uzennde yapt 5* gt.kjr»ç ve yttocı efkıyt »niain Bu curniedekt btlfli yanlıyı asagıdaUtartıı hangialnda baltnılrnlflirt Hamk <amaf^ dagt Hu««yr B) Endarunda D] I 11 Oamıntı Imparatoriugu nun yOfcsalme 6i nemtndckl Orallın markazlarlyta llgfll »fagidakl bKglt*rd«n hanglat y a ^ ^ j ^ f ? A) Batı Aradolu da pamukiu dohu-nateı yap.lm ş B) Kastamonu yAie^ınoa yunlu d rfMfir Cl bdanbol v* Salanıkla çuha d D) Amaâya yör E) Bursa keçı lıttnjıoden dokunan sof kum«>ı il< UPİ»im şlır 12 Aşagıd»kllard*n hangrsf XVII »üzyiKjı Oamanlı Imparalorlugu nda kadt va a*n cakbayiarlnln hılkUn kanuna aykırı blr şaklld* para aImaya ba»lamaaın<n ao- nuçlanndan b<rl d » d [ ? A) Ufcoda ayaklarmaian 1 artması B) YörMrtm* baglılıgın « a masi C) SA*yanek ayal»tler>n kurvhnaaı Dl naay&mn buzureuz Dtmaaı E) EkofXJm* durvmun bozuiması W* vuzylv. «Ofrfaımd* v* XX yvr><hn başia rmda Otmanlı tmparaıorlugu nun yrtm*gı kıprak bvdan b»7iîan t d 81 Ataırartgaiı^n oiurrauz eaulen nanda degri "Intfcah' romarunda C) "ŞıpsevdT roman Ğet/i b» In/atro « e n i r O' *Çıps«v(S* rornanm n konusu al^rıtngalığın ye yer*->e»ıdw £\ Ftomanm karvramar» Meltun Bey defl*. Aİ B*> dır 61 Yaktıp Kadr KarBOVTMnoglu loplurnununjn Tan zımattan gurumuze de^rı g»çwd>gı aaamaları çat- umrikr »omar*armda goalarmay* çakşmtştır Cvna- grt Hap O Şark< da Abduiazız donenvM. Btf Sur Ş j ı de " Abdutıaml dor.emm va Jon Turklen adn romamnda Uutareka dfrnem tstanburunun boıukJuk ve çokurKuktinı adb romamnda Kur rrejl* Bu parçada boş b rakılan yerfere eıraan/U aMflidakılerdef) hanglal gatirıbnalkllı? A| Par«xama Yaban B) *«Jr Baba Ankara Q Hukum Geces> Kiahk Kc«%ak D) Sodom ve Gomore Yaban 6 2 Okuma yok yai^ı» yok. bameyu #«fa yent Kuzutar bae foyt*r yUanr gaçiı>n> AIZJ baflarimızdan yitdızlar gtx yıAsek, Onunv>zdQ b" sur\j y^nınHzda btf kÛpek BH dorılukie »fsgtdaki fiir tHrtertHden A) L>r.k Vw d) Odaktiı j-r C) PMtoral ^«r D) Ep* far El Oamatık p> S 3 T arz«nata kadsr Turk lopkjmunda onun yannı dW laolar ersanak»' masAev*»f va hah h'kayetanyke ' iutmufiu> B* edabtvaı turu o*afak bo» V Bosna-Harsak OamanD Imparatottugu bu toprafctardan hangllartnl Franaa ya ve Itatya ya bırak, mak zorunda kakntatır? A) I v« II B] I v« rv C) ft v» V Dl III va VI E) IV v« V 14 Aşagıdakltatden nangtat, tt a»a%nntyaı donamlode agttlm alanındakl g«HfrrMl«r den birtdk? Fransız »^jebıyatından yapıVne çevrtMH» Bunlar dan * l&Kbtfıtm yapıi Yuguf Kaml Pafa'mn b* çevır *W« Bu parçada »ötm adll«n a-oefcryat tûru asagtdaktletdan hang*«i olatıllrrT Al B) K ztaı < Q Batmf »gıtım kurumiarının kabul adamas ü) Avfupa ya ıtk Kez ög'*nc> jonderamaa 1S Balkao Sava«urı aonunda Butgarlalan va Yunanletan da kalan Turhktrln aahlp olacaklan hakları belltleyen antlatmaiar aşağıdaklıafln nanglainda blrlHtia varl> A) Edıma affanbu' B) Wt»nbU Alina C) B*lg'« Buk/ef D) Loodr* Edırne 1» ( DıKiya Sava^ nda y*f^t»n A>m*nya )e Varsav AnUafmas Bulgararar» ll« Moyyi Annafras Bu antlaamalaıın aaaaiarr •şağıdakllerlfi hangialnda be!lrl*nml«llr? A) Paro Konle<anc B) Barfın Koni*<wn& C) Londıa Konlararsı 0) Vıyana Konçrev Ialiar Cvmh/atl adina blr ONuvnln b«f Mf dvvtat larafınoan y6n«fJltnaatn« ad v*tıltr? A] Ortah y6rt*tm C> ûzartı yönejnn E)M, Atafkaa l l Al H U y e B) Tryatro C) G a * D] An E) Roman 6 4 Tragedya turu ıle Hgılı olarak »ee«>da verıkn biiglVerden hangıaı y a n h a l ı r 1 A) Acık.1 yânu ag>r basar b<f tiyaUO turudur Bl Aft« »»Wöert*» n ^afktan o*na» «n onertı O Konüar rnloicfder v« larMen aJmtr [» Z*n»n y # v» olay brtgı kutafcma uyufc E Klasık bH 41 ve usfcjc anfaytvya yw-lu 1URHÇE TESTt BlTTt CEVAPLARINIZI KONTROL EDtNIZ- şg g Anlafmaaı nda Artlaama teifiall elmlftlr? A) Yunaruslan B) Rusya C) ktgaltefe 0 Fıansa E) Itarya 19 Slve» Koogreelntfe Anadohı va Ruma-fl Hûdaiaa Hukuk Camlyatl nln kuruimaaı va kongre kararlarmı uygulayacah Tem •llclkar Kuruttı nun teç))m«ıt padtfaftı aaag^dakllardan hartglatn» lortamışlır? A) HafcoytamasJ yap<kia»ma D) Anlasrra Oavtaıtartna karşı çık knasma O ktlanbuTdakı ayd^nUnn Anado ı/ya gaçmata rn* ızin v b D) Sadrazarrıın C) Saçviei'VT y*n#enmesırw SOSYAL BİLIMLER TESTİ 1 Bu tosfld aiaca^^r stardart twan Turtç» « «AMemat* «grt*l. ÖYS ouan.*»» 1 t Scsvat » k n ^ r M r>a>l< ÖYS puerwwi hnapianm«*<ral« 2 7 Turt^a m Sosyal BaımkH A » r t U ÖVS (»an».* h t u p m o n n l » 2 S Yebano CM **rt«* O"S puvw>wı nMaptanmaanda 1 1 i 2 Bu rtatt» lof*«m 72 w\ı tw4n a tesA* Mrsvyti lanh coQr«(y» va h 3 Ovapiamaya oM*5&ncı »ortfian başL Frlflyaiıier Anadohj Uyg«rtıg*oa aşağ»- dakltardan hanglalnl kazandtrmifiardu-? B| Arnn ve gumoş paray Cı Tapates ad-y*a bıinajr ha* va k * * a n O) Sıtaıd* ş«kkoı*e da-nfta m^cri»" E) HıyarooM yaznırtı arun ba»(mas< III MusiL-flantarın Mı*< 1a«ha«nıa*ı IV h a n D«vteiı mrt t*r Arao Devtatı* h V Va*** goreviniP ıtk kez ortaya ç>krf as olaylarındao hanglMri Emavliar döna mlnde garçaktafnü^m^ 3 Atağıdakl l«iam d*vl*ttartnln hanglaind auttan dtn bak.mmdan hallfvya hall** da »Iya««A bekım«\dan aultana b«glı A) endulü* Emevıtar. C) Emav w F)Osınarı<>ar Oftmarlılarda uyguianan bu topvak y*o« »m »tatotnl 4 i k l U d a hangl«Wlt? 2 0 Batı Trakya I I * Kar» Ardahan va A/l vln de halko/una bafvurulma»* aaagı daklkvrln hanglalnda Itk a alarafc kabul adlimıştlt? A) Erzurum Kongresı B) Son OST^PİI Mebuster M*cim Q Sıvas Kongrası D) An»asy« Gd*Ufnası E) Bitoc* Gö'uvmvs 21 Htlll UOcadala donamlnde f ğ Mtdan ha»gi»l TBUMnkn yargı yatklatnl kuHandı^na bır k.nıH»? A) btikial Uaf*»m«tefwn hunnas B) Yen bF Aoayasa yapmas O BaşkomuiafiJ* Kanu«u"nu kabvi atmas D) Hryanal 1 Vatantya Ka-^unu nu kabul etnes. E^ Takrr Sukun Kanu-tu nu Vabul Mm«$ 2 2 Aeagıdaki gatl*maiafdan hartglai Mu danya At«»k*m gArüantalarlnln baala- maarn-da gq bûyûk alkan olmuflur? A) Fcanca <*• AnMaca Antla^mas nın KTvalarurıas BJ Fransa vs k a l y a n n IngjlMraye baakm C) Batı Anadotunun ıjgakt*n kurtarArnaaı 0) Sovy»» Ru*ya n»n TBUM h İ E) U>ndra Ko^«rafn Lsıan Konfaranaı nda, 1 Fener Paf^k^an•s^ -un btartbul da nas II Tutk ve H V T ahaivnn 5 Aş^ağ»dakİ(»rdart hangial Yaniçagdafcl ga- HffMiardan blrMlr? A) n ıcaı e B) Ka^ıdn * kaz u D) Aaaben*ı * kez «4>Ban*mast E) Ysrçakırnı kanonom-" bukmması S AfagıdaklMrfn h a n g M n d a Inglltare )!• Franaa btrllkle harekai , • - - A; M n i sero-uı a sorunu hahrw g Osmant va Msır donanmasmn Navann'da E) 3*<1ın 7 OsmaroltOsmarolt imparatori^j nun kuruljş dönerrwnd« e a geçcAen ysfWre TurV.İ«ı y»)W9"ilffVan buıa-g 9 iarda guveokğıp korur^asma v« hukuk n n yuruijlm«si''e d© özer gcsterıtrnfştır Bu yarlarln gOvattllklarfndaan v * hukuk davalarının yürüıülm«»lnd«n aorumlu olan gorevlllar a>agıdeklt*Hn hanglalnd* airatıyla verllrntştlr? A; D«t»rda! muiiu B) SuCeşı Wadı C) Şa^zada vaztr D) Bayraktar fnooena E)Akıncnar artier 9 Aaagıdakilerden »angtsi Oamanlıiarda, I Bay«2)d (YıMınm) I Merwnm (Çakabi) II Mehrnet (Faiih> donamlarlnln oxitk ÖzeHıktafMıdefl blrMlr' A) Bt- oadişahm fcı kez tahta ç*.rr>ası B] Otmanlı tanhaıd* yum«ima 4ön«rTMnın yaşan V Ba; T akya mn Yunarreian a bırahıknası VI Azınnktara baz hakiar tar>nmas konutarından hanglMrl j 6 r û f ü l r n e m l l " r ? A) I va It B) II ve III C) II ve V D) 'V va v E> V v« VI 24 Turklyede a«agı<t>kit«rd»n hangtal dt- ğarlarkidan »onra garçeklafmtfllrT A) Uladr atc.'^ır kubu •odmttb B) Modam *»« satarvntn kabu edıbn#sı O Medr«se<«''in kapahvna.» D> Turk Medana Kanunu nun ubui ea*m«*. Eî Soyac!ı Kamjrunjfi kabul «di™»*. 25 AfaflKİaitMerdan hangial Tûrklye da AtalOrk donamlndakl gallamelardan blrMlr? A> Vartk «njtwn.fi kabul «dıfnurc B) Tak daracoh saçım *jsıeniine 9«çriTf»5' C) Koy Ensinu!er«ın açıknası D) Bvrtcı B«$ Y tlık Kalkınnva Plafiı n n hai-rian fnası E) Çok pa'iffi sntsm* oaçılm*«ı 3e Aş«4«tlaklierden hangtvl M Oünya Sa *«fi nın aonuçlartndan bltldtr? f C«mf«1 nm kuru r C) Yjgoalavya ntn kurufcnasi E Macanstar n aagf"is,zhgıiı kaıanmaiJ 27 TÛrk Sllahlı Kuvveltarlnl tamall edan • Imae aşagtdvkilerdan hangialdlr? A) Flame B| Fors C) Rozat ğd« rihlcfin hangislnde Güneş aynt merıdyan uıcrınde buıunan y*ri«rd aynt anda doğaf ve aynı anda balarT A) 21 Ccak B) 21 Mart C) 21 H«w3n 0) 23 Ekım E) 2" Aralık 30 T'oposfefn -(aiınJı^ Ekvaicrda Kuiupia/a g^re 4ana laıted f A»agıdaktlerd«n hangtaı bu durumun ne- d«nlennd«n bırıdır? 5) Kukifjiarda buzuflar rt genaf yef tutmaS- C) Ekvalorda d»n ılarm çok ^«r * rtrnası 0) Kuiupt»rda bagıl 'vamvt yuksek okvtn E) Kutuptardan 60* antemlenne doğpj e*en r 31 A|agıdakiftrd«n hangial blr bolgede de ;mih ıklım İ M İ r m m göruldugurvu kanıl A) AkarsLjUn-n bo 6J la;ırnss B) Nufus yo^niugunun fazla otm C) Bıtki ortusunun çfiŞ'tll o*rta« 0) Endustrmn ycrf«jT olmas< E) Efc^onun şKfciellı oknas DlMadaN» E Sarcatt 28 AtağıdakilarUı hanglairKİa vaı»an »ub*y lara aavaşta oiaganûatü yarariık go* lardlklarl zaman maraşaH* va bûyuk amlıalllk râlbalarl varMfT A) 0) Anndohjda »ryas. k^ılması E^ Tahl ıçın kardeş ^ a Bu graJAl«<in h«ı bUi Zonguldak, Izmir ve Dlyarbakir markazlerlndan hanglalne aıttir? A) irmi' Zonguidak Oyaıbakn B) O*yartıa<ır l/mır ZongukJak C» Zongutdan Dıyamakif U rw D) Oyarbakır Zooguklai Izrmr E) )z"w DtyarbakR ZonguKiak l l Uıtıraı (H Hamsın IV Fön YukaıVJak- yerel ruzgArtardan hangıfer eciıklerl ye r l«rda htvınm aogurnasına ntötn olur' Al v« I S ) I va I» C 11 v« III D) I va IV E} li ve IV YukafKJaki ceklld* X v« V ile gÖftanlar y«rlere na ad variltr? Ova GtaM A) PatQ B) Hord Q Fay D) Volkaf> k E) AntAhnu 3 S Asagıdaki havzalardan hangıaının auları daniia ulafir? K) Konya Havzasi C Çcoıh Havjas.ı B) Tuz Gokj Havıası 01 Van Gofcj Havtaa E] A»as Havıas Asagıdak< ulkelenn hangıt tWımi etkılı l d ' A) Hn->dnıan S} Japciya C) Maktzya 0> M ı E) Endonezya 37 KeveehU-Otçüf» «avıa*lnd« peıibacatv (1*111 oluştugu aland« aşagrdaki kayaç turlarından hangıaı yeygındır? A) Vofcao lutu Dl M«MTwr gi TBbafv 3 8 Aşagıdakı yatfakıl lan ndan hangıaının olu»abılma»l t^tn foıun*.bll*ıı kayaçla rın yaygm oJmaaı g*r«kN deâıldtrî AJLapya B| Barlcar C} PoN« 0)Do*n £ Obruk 39 KuçuKçekmec» Marmara Oenıji n« bağh blr koy iken ataçıdakıtarden hanglalnir aonueunda bı» gol öuıurauM feUntst %"* A) Akarsu bmfctırmes4 B) Buzul açrnd-rmas. C| Oargs bmktrm»» D) Huigar a^ındırmas' E) Yer goçmejı Harltada numaralarla goeteHlen okyanu aktntıtan af»^Kİakıl«r h l d ru olarak adianduılmt A) 8 , E) LatKadof &engueO Go^stream Gotfstream Broziiya Oyaşfvo Bcngueta 3re2i»ya »e Yo^sınden bazt goftef -» su a' "ir- luztu ol sıra karş n Sey^hır ye Eğ»rt*r g&tonn<n sUa Bu dur hangı Beyaehır ve Egırdrr göHenn lügınden kaynaklamr* Al Ka'sJk alanda yr' almaiari B) HavTalannK» ge*»^ ohnası O 0wnt*Jefrfiın tazia okn*sı O v «'aB( v« yerustu g Ej v U«S«it*Br!rın fazta yan A)l tu« 3t C) D) El l halya II Mora 111 Sma IV Arap madatarından har lcnıı de yer alır? ve ıl B) 1 ve 0 ve V un hıılt arlmatınt ıgtlen Iumuy|e Iil C) II ve III E) 111 ve 'V n btr konucu d a â şsıAiı o>3n«>ın yuksek oJmaS' Koyden kente goç O Nu*US da>l.$.nm du. D»gal kaynatdanp kı Genc nufus oranm«n knası fens* oimaa. «Bm^fHn antnası yutcsek o*r»Bi 44 Marmara Bol<jesı TuıVjyeruri an tazta nuh.s yc ğı,nlu5una sahıp bötoesi ctmas na karşın YıMtZ Daglafi Botumunda yoguntuk TuHuye ortalaması nm altındadif Asağtdakılerden hangıaı Yıldız Daglan Bolumûndeki bu duntmun bir nedeni o|amaj? A) Tannn a 3) Sartayi kuruluş^ D) Hayvancıltğm yayg'n ot E) Vazıran dag'<k oknas • Ekonsrrvs buyukbas, hayvafKiS'Ça dayane- •Enyagışl msvsımyazdır Yukartdakl âzellıklar Tufkiye nın hangl yoreaıne aıttır ? Cl Menefe Yorm D| Hakkân Yot»» £ Kars Vdanan Ycresı 46 A*ağtdakıl«fden hangı a) Kuzeydoğu Anadolu da yetıteo urunlerın dıger bol galardekından daha geç olguntafmtımın nedenierıpden birldır? Aj Oiguntaşma dânemode sıcaklıgın duşuk o*- rası a d&n«ffw\de ya^ış T*la(tf>ıi az C] Kaatek tohum ku 0) Akanu ağırun seyrek o>ması E / ^snrnda makıne kuUanımmın yete'sız o»ması YukandaHi harıtada tw '»ın baçbea yener ve bu urunu njlayen tabnkalar gos Bu urun a«ag*dakı>erd*n hanglttdir'' A) Şekerpa»»r»n 8) Tutu" C) Jrur\ O)Fwıdık Eı Pamuk 4 0 Atağıdaki yerların hanglalnde karşı- aında beJirtilen tanm urunu yaljıilrll A» B) Aniatya YöreM O Ergens Havzası D) EtiMf«KH Ov«* [II Mwr IV Tafkomurû V F n t t YukarıdakUcrden hangilarının Turkıya de- kı ur«ltmınm itımM Karadanız Bolgvatnder atde editk' A) IV ve V B) H v« IV D) I va V Ej 1 C) n Tuıkrya nin dtaaatımında d ğerleııne daha on«mlı bır paya ••hıpttr'' 11 Hanç. tur davrano) bozukMclarmda duf unce rw ga»çekte bagtântAt kopJ^1 III Bavrn-z ogrenc»ann aaakfirdek. be vgbi izamkf rwW(ir-> tV Ş^ddeth ve sunjfci kayynın uygun ledavi yoo lamı naor'' V Çocukto'dak! davanf dagvşım. h-m^ »jams l d r Yukafidakl aoruların hangİI«Hn« kltntk ptlVologtarın cavap aramaaı an cok b*k lanir? A) I ve II B| « v, III <_) ıl ,«, IV 0) M «• (V E) N ve V 5 2 AşağKİaki kiajllk tartımJartndftn hangial 'psıkodmamık yafclafm'a uygMndv>7 A Kifiık. btr manın kendn* ozgu 90zk>nebA»r> davranif ve atışkartMdarın n !urnu4u* B) Kışıkk, dk>r tum smyai dav.amşfar gab> 6 ^ nınarnaf dmTant^ardan oktfaıv btr bui «mduf C) Kıariık, bnevvı yakm çevre»<r>d*k> k ı ^ l e ^ tfa- rarnşiarn lakM «dwak k a j a n * > bm hk<*f*f D) Ki}tfk U. ego 4 * «ûpeıvgo atısındafcı */&M E) K } M L biTSym b*den vapısma gor* b davranıs, ö A} Uyarıa**n akjaay«> yon*n*»ma B) Üyanp-Mpaj iaffcaMna d«y«fwna C) HayvanlaHidH de gozianma D) Ovyu orçaniannı kutanma E) $wu «sUrmun ıstayAşma baga nicr» 5 4 *8ayramda hamen Harkas tat«e gıfraftı f*Nr bo f f ay g y ••tan amca t * hafia once kütahmt oluz tım to »*tttQı y*n»i*rt avuç «vm; g Brfıyo* kı gııvercnle' parktan gıda'?* dan a kûtu olacak ' Bcırada y*m ealan ktfınln guv*rclnl*fl parkı teık e)m«<na«t kfin 96*ta«ltğ4 <U ranif eaagKİakl pa(koto|>k »ureçiertn hanglalna btr ornakttr? A) A4 r> uy*fiiTTM C) Uyanc< ganeaemuı E) B) Pekıftf*n» D) Kaygt 5 5 Afag^dakHafden Hangtal unutman dantcrı araaında l T A) G«ııye dogru bozuctı Bı Ogr«n>lenlew Q O o a n k bozuktiikLair 0» 3*nçaJbne aima E) sisva takrfrna ES Raklafnlarda bveytarm fOha«NT< al<$kanlfMar>»< y«ıı propagandada 1*a t ^ l l ^ b ButM ff6r» «f «ğıdakitarden hangleihi aağlamak r«klam ve propagandanm or k d ^ A) Z hrrtei oahsım C) Tuium degıs*-f<> 0) Aigı yanıbna*) 0) K » 57 Ifbartgi tçmda yun>lırf«nb*rr«al (ahfmalarda do neyur*j uyetor ge<^ btMmcAeri oriAk çatışmantn sonucu okrtayan k*ndı uıeilUer) onşınaJ bv 'tfur 0»r ioiayı kuıiar^syt thm»l s«v«meka«to( Bilıtnaal çalifmalarda gençlara alt oz gun duaurteetertn edûll«ndırlim«alniıı le n*el amacı a*a>gtdakil*rda«ı hangısidır? A) G«nçl*n jelaı' atlı y t di B) Gençton iarı* çok küap nhumava 4z*ndırm« G«fn;l«rı dnc«(l«ı yapılrftış arafrırTvtıan *l«f trrnaye yondtma Toplumda I KuAural Ö*> b r t o r v ı gai«cftk roes'-e'fl akiarr II Duzenı sagkama ve kontme III Mal ve humetlen uretme ve dağMr^a IV NesWt UevarniTt »»^atna işl*v «rfni yartna g*tir«n kurumlar mş* g»dakit*rln hanglelnda dogru olarak ad landıtılmıyiır? **»A Syaset Ekonom EgM«n B Egftro S*yaael £konom Aâe Q Sfyatal Eg*im AJa Ekonomı O Eçaım AM Ekonomı Sfyase! E. Aie Sf^aset EflıTım E*onom r 6nc%»i ıcptukjkla» ıtfnarH oaknce Natat n ya da lohumhık olarak kokû uıennde bırakbUar yabaA! bNkıleo otoburtardan kotumak zorurkdaydılar Bu amaçka otobu* yaban %uni»nn Ic»p*uc» bv ye'de besterneya baflaOıiar Boy> bf uygutama ontaja bu K*yvantarda«i yarartarv-na otaneŞı da sagladı Bu parçada larım oneaal toplwlukla«da af-agidakıl«rd«n hsıtgisin* g*ç ıf »urect anlalılmakladır'' A) ijralTide alM kuBanıır«r<a B) Avcıkk ve toplayKilega C) Taka» yoluyta urun oeg^ınre 0) Msyvanlann evofcslaikneurta E) Yetenege dayal> •fbokınurte f 0 Salt ouftunun ugur»u2 otdtığuna 0tar>an bv kıjj, p«'f«rrb« gw>u duşmuş ve «yaÇ.P. Durkmjflur Kendnıne *S**> gonun* UŞIHTJUÎ darken perş«m b« gunu duşup ayagviı t>ıxki m " oıyen yaKın-na "Salı duşseydım ayağ«r> burkjlmak^ kaimpz KK» lırdı.* c»vab«ıi verm^tv Ayatfirn burkan kışinln bu cevabı afagt dakıkerden hangieinı gostermektedtr'> B) 0ıreysel dBVrafi $lann cogm. O Bazı yeHvsrrvs hançtann dağifrneye D) TofMjrmai rolenn stalutar* dayalı oMuğucuı E) Haf lurtu davrafH^tn ogrenrne yotuyia kazant l b ü 8 1 Havada butut yok bo na dumanc" Uahlede âkjm yok bu n« l^and.' Şu Y»men «4ten ne de yamandır Anc Yemendır gutu çenwnd>r G>den galmyor acep r»»d«vjır söztenyia t>a^l«yan "Yemei Turfcu*u* sadace 5- B *k baçrt b» melodi do^ı)<Sr Ou turit j^ıun «jm Osman*! loplumunun savaşian çeic>> «c ta' S gıltya ve çocuklara duyutan oztem yabancı bır ufkede dtumun »cisı da vardu Bu parçada, lurkûlefe ait o<ell<kl«ıln hangtai uzerında durvlmuctur? A) Başka lopKı^tof.n kulluret 0*5*^*1™ «tttemes» B) Halk dHtyt* soyVimf olmatı C) G«^en-kse' degerlen eDdleTies 0} Topiumsal Aşkılsre yon ve<Tnesı E) Oiiygu ve duşuncalenn araç t*na»i • Aftan uıei rm karşriayacak harmaddeyı vt ene 7yı biitfrö ve urun laziası»ı başka ulk(t*- e gor-cJen-rıe »teŞ' la^tmacıttgtn ve p«rok.n b-ı«rr kazarmasıni »*ğ(adı • Ureîımırt ve bîlgıtern artması <n4anlara bır an onc« ham «un-«nr îa!>ıt[tmiSır>. lwm da bAgıV? nn ıt«<*mM-n' g«rek1ırdı Bu da âeliş m dow rrw dogu>ou Yukanda *«ftl«til«re göra top(um»al d«- gı»m*ye ncd«n otaA lam»\ ctken •sağı- dakılerden hangtaıdır? A) Insan ge*enwr»nl»n B Yooatım yap«' C) H'*h nn,lus art'jı D} KuttureV ılıçW*«
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle