30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 24 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ ^ W S e«IT096AVRÜPA FUTBOL SAMPİYONASI Hırvatistan'ı Klinsmann ve Sammer'in golleriyle 2-1 yenen Panzerler, evsahibi İngiltere'nin rakibi oldu Almaııya da varı fîııalcle Alıııaııya: 2 - Hırvatistan: 1 ST\T:OldTıaffoıd HAKEMLER: Leıf Sıımlell (î) (ts\ eç) \L\\\W\: kocpke (6) Rcııter (5) Helmer (6) Summeı (6) Babbel (6) Moelleı (5),Sclwll(4; (Hassler >) Zıege (6) Eıltz(5) Bobıc (4ı(kuıuz 5) Klinsmann (6)(Fıeıınd 5) HIR\\TİSTA\:Z.U</H (5) Jeıkan (4) Bılu, (4) Stınıat, (5) Jaı- nı (5) Juı<,e\tı, (4) (\tladcno\t<, 4) Stanıc. (4) Asamnıt, (5) Bo- bun (4) \ lao\ K, (4) Sııkeı (5) GOLLER:DA 21 klinsmann Ipen) Dk 50 Sııkeı tlk 59 Sammeı SAR1 KARTLAR:Sd/w/»;iv klımmatm (Almama) KIRMIZI KART:Stınıaı (Hınarıstan) MVSCHESTER (Cumhu- ri\et) - Av rupa Futbol Şam- pıyonasi'nın en zorlu çey rek fınal maçlarından bın \\- manya'yla Hırvatıstan ara- sındaydı Bır yanda takım oyununu en ı\ı şekıl- de sergıleyen ve muşterek bahısçılertara- tından kupaya en yakın ekıp olarak gos- tenlen Almanya dığeryanda vıldızlartop- luluğu Hırvatıstan vardı Hırvatıstan. tamkadrosahadaydı Alman- lar da ıse Helmer ve Sammer'ın sakatlığı endışe y aratıyordu Ancak teknıkdırektor BertiVogts. rîer ıkı futbolcusunu da saha- ya surmuştu İlk gol KlinsmanıTdan Zor maç. her ıkı takımın bırbınnı kont- rol ed*n goruntusuyle başladı Her ıkı ta- kımın tehlıkelı ataklan. ılk sonucunu 21 dakıkada verdı MöllerTe yan yana koşan Hırvat Jer- kantopaellemudahaleedjnce Isveçlı ha- kem penaltı noktasını gosterdı Almanla- rııı buyuk gol sılahı Klinsmann. bu golle sonuçlandırdı ve ılk yarı Alman- ya'nın 1-Oustunluğuyle sonaerdı Ancak bu yarıda penaltı atışını kullanan Klıns- ırunn'ın sakatlanarak oyundan çıkması Almanlarda endışe >arattı 2 yarıda Hırvatistan beraberlık golu ıçın sık sık Almanya'nın uzenne gıtmeye başladı Ancak rakıp takım da kontratak- larla 2 golarayışını surdurdu 50 dakıka- da Jurçeviç, Alman defansından Freund"un hatasını değerlendırerek kaptığı topu Su- ker'e aktardı Tecrubelı iutbolcu da sko- ru 1 -1 yapan golu kalecı Koepke v ı geçe- rek usta bır v uruşla yaptı Bu gol. ay nı za- manda Almanya'nın şampıyonada yedığı ılk gol oldu Bu golun şokunu uzennden çabuk atan Almanya"daSammer59 dakıkadatakımı- nıtekrar2-l onegeçırdı Kalan dakıkalar- da sert başlayan maç boyunca bu sertlık arttı HırvatistanVlaoviçveSuker'ınaya- ğından bulduğu gollukpozıs>onlan comert- çe harcayınca. Almanya 2-1 galıbıyetle yarı tınale adını yazdırmayı başardı \e çarşamba gunu oynanacak maçta Ingılte- re"nın rakıbı oldu LONDRA MEKTUBU / ZAFER \R\PMRLI Futbolun adaletiTarıh kıtapları hep kazananları \e kaybedenleıı vazmislardır Kazanan- lar hcp bu\uk haıflerle. kavbedenler ıse kuçıık hartlerle yazılıdır Nasılkazanıldığı nasılkaybedıldı- ğı \e sans faktoru hıle \e haksızlık- lar ise mınıuk harflerle hatta "dip noı" olarak duşulur. bu da yazana go- re değısır İngıltere'nın Ispanya karşısında el- deertığı çeyrek fınal "zafer"ını yazan- iar \e ılende \azjcaklar. hem hucum hem de sav ıınmada e\ sahıbı takımın bırkaç kusak uzerınde. sa\ IMZ gol fır- vitı \akala\an bırdebarız golu otsayt gerekçesi ıle gecersız sa\ ılan bır pe- naltisı \erılmeven lspan\a"M kuçuk harflerle \azacaklar Ingıltere \se "na- mus erbabı" ingılız basınının dun \aptığı gıbı "72 punto"ıle geçecek ta- rıhın \ıcdansız saşfalarına 1WO Dunu Kupası \arı fınalınde ıs penaltılara kaldığında Stuart Pe- arce'ın kaçırdığı penaltı ıle saf dı>ı kalan Ingılızler o gun "futboida gali- bi bo\ le saptamak.bir tek penaltna bir takımın kaderini teslim etnıek haksız- lık"dı\e feı\at etmıştı Cumaıtesı gecesı çılgın kutlamala- ra katılanlar ıse "Eee, ne \apalım. Futbol bu.Ovunun kurallan bo\ le. Is- pamollarda av aklanna gelen fırsatla- rı kaçırmasalardı. Gol pozisvonlannı harcavıp. işi penaltı>a bırakmasalar- dı~dıvorlardı \e bu kez hakhlardı Çunku penaltı. bır "şans"ola> ı de- ğıldır Nasıl kı o\un ıçınde atılınca •*şans"olmuvor. 90 dakıka sonrasin- da da atıldığında a\nı se\ Sonuçta. bırva da bırkaç o\uncunun topa \ur- ma vetenegı \e kaleulerın kurtarma veteneğı ortaya ko\ulu\or \e bunu da "şans" ıle ıfade etmek mumkun değıl Bırde **altıngol"kuralı vartartısi- lan L zatmada "ilk golu atan macın galibi olur"kuralı Bu da o\ unu hız- landırmak\etaraflarınpenaltılarara- zı olmamasını tes\ ık etmek. maça he- \ecankazandırmak ıçıngetırılmışbıı kural Bunda da adaletsizlık aranıamak gerek Çunku 84 dakıkada \ a daW dakıkada atılan "al- tın gol" ne kadar geçerlıyse g| 119 >adal'20 dakıka- da atılan gol deay- nı değerde \e ge- çerlıdıı Saatlerce ınaçı uzatmak ve- vavazı-turaatmak- tan daha adıldır Futboida adalet aravanlar. iseonce hakemlerden \e hakemlık kuıumun- dan başlasınlar Ispanva'nın "buzgi- bi"golunu otsavt dıve goz gore gore savmayan \e >arı fınalclen eden. da- ha once Romanya"rın golunu "çizgi- >igeçmedi"dıverek harcayan \e çey- rek finalden eden hakemler. penaltı ve altın gol uygulamalarından daha on- ce tartisilacak konular Futboida adalet yoktur denır ama adaletsizlık ba^ka yerde aranmalı ov unun "cilveleri"nde değıl Wemb- le\ de takır takır tutbol o\ nayan \e y ı- tıren Ispanya nınelenmesi. Ingılızle- n se\ ındırecegınedusundurnıelı Fut- bolun vonetıcılerını de Hırvatistan'ın umudu Suker,gol atmasına kaişm t.ıkıııııııı \enilgiden kurtaramadı. (Fotoğrat RELTFRS) a. yarı finalist oldular Çekler tek golle sevindi Portekiz: 0 Çek Cumhuriyeti: 1 ST\T:hllaPaık H4KEM: Helmut krugn f5)(4lnuıma) PORTEKİZ: Baıa (5)- Seuetano (6) Ote- ano (5) Fetnando (5) Coııio (4)- Juoa P\n- to (5), Sa Pınto (5) Rııı Co\ia (5) Dımas (*) Hehler 16)- Sousa (5) Fıgo (5/fCacleie 4) ÇEKCUMHIIRİY ETİ: kouba (5>- Latai (5) Sııthopaıek (5) ktullt'c (6) Be/ht 16)- \eme- cek (f)) \cmeıek (5)(Bcrgeı 5) Poboı skı (6) kııka (5)- Hoııuık <5) Smıceı (5j(kubık 4/ GOLLER:DA 52 Pohoıskı SARJ K.\RTLAR: HelJeı Sa Pııılo Seuetn- rıo Jaoa Pınto fPoılckız) Sıuhopank. Smı- ceı k'ııku (Çtk Cıımhıııneıı) KIRMIZI KART: Dk S2 Lunıl <(, ek C ıımhu- IIM'tl) BIRMINGH\M(Cumhuri>et)-CekCuni- hunyetı4 yantınalıst Ponekız'ı Poborski'nın attığı golle yenen Çekler. çarşamba gunu oynanacak yan fınalde Fransa'nın rakıbı ol- dular Turnu\anın "surpriz' takımlan olarak nıtelendınlen her ıkı takımın karsıla^ması oı- taalan mucadelesı olarak ba^ladı Ilk vansı gol- suz bıten karşılaşmanın ıkıncı yansında Çek Çumhunyetıdaha baskılıydı Karşılaşmanın 52 dakıkasında PoborskTnın mukemmel goluy- le Çekler one geçtıler Bu dakıkada topla ce- zaalanına gıren Poborski. kalecı ve defansin uzerınden yaptığı mukemmel aşırtmaylatakı- mının \e maçın tek golunu kaydettı İlerleyen dakıkalarda Ponekız'ın beraberlık çabası so- nuç vermedı veÇek Çumhunyetı sahadanga- lıbıvetle varı tınalıst olarak avnldı Gaziantep Duanla 3aşladı Groningeıı: 1 Gaziantep: 1 STAT: Oo s tt ıpaı k H\KEMLER: RKIHIIÜ O Haıılon (5) E Fole\ ı5) J Ca\e\ (*) (IılundaCıınıluıınetı) FCGRO\INGE>:Hılbeı ^ (6) üe/den (5) lei'iılwf(î) E koeıııan t') llaıı Hatrum 5) Gall 16) Soıeıısen l6> Becıens(4) Boogeı\ (5) iRust'n 4) Guııel4) Hmzınglı (4) Sıun (*) G\ZİANTEPSPOR: Uetın (6/ Hasan (5) Senıa\ ı (4) kac/ı ı (6) Huse\ ın / v l Melımer \h5) Cem(î) Hacı(5j Lınıan) \tehmet (3) (Hcıkan V 4\hun 15) Eıol (6) GOLLER: Dk 39 Gall ipeıv dk "7* \letm (pem GROMNGEN-Inter-Totokupasi vlaılk kez Avrupa da maç oynayan Gazıantepspor Gronıngen deplasmanından 1 - l"lık beraber- lıkle dondu Gazıaııtepspor maça tutuk basladı Kır- mızı-Sıyahlılann en buyuk sıkıntısı Turkıyede- kı sıcak havadan 10 dereceye gıtmesı ve bu maçın Avrupa'dakı ılk sınav olmasıydı Her ıkı takım arasinda forma ka\gasi ya^andı Gronıngeıılı vonetıcıler yenı bırsponsorbul- duklarını. bu nedenle karşılaşmaya beyaz formav la çıkmak istedıklennı bıldırdıler Hol- landalıların Gazıantepspor'a yesil torma te- mm teklıtını kabul etmeyen Gazıanteplı yo- netıcıler aksı takdırde sahaya çıkmayacak- larınis.oyledıler Sonuçta kurallargereğı mı- satır takımın istedığı oldu ve Gronıngen sa- havayesil -mavı tormaylaçıktı Karşılaşma- ya lıızlı başlayan taraf ev sahıbı takım oldu Gazıaııtepspor a oranla daha tecnıbelt ısım- lere sahıp olan Gronıngen 39 dakıkada pe- naltı goluyle 1-0 one geçtı Bu dakıkada Sion'un Vletin tarafından du- şunılmesıy le kullanılan penaltı v uruşunu Gall gole çev ııdı \e ılk varının skorunu belırledı Metin'k gelen gol 2 yanda Gazıantepspor rakıbıne oranla daha atak gozuktu Temsılcımız beraberlık go- lunu bıtıme 12 dakıka kala buldu Meh- met'ın cezaalanı ıçensındedusurulmesıyleor- ta hakem O'Hanlon penaltı noktasını goster- dı -\tisi kalecı Metın gole çevırdı ve skoru eşıtledı kalan dakıkalarda Gronıngen kar- şisinda Gaziantep bırçok gol fırsatı yakala- dı. ancak bunlan değeı lendıremedı Karsı- laşma da 1-1 lık beraberlıkle sona erdı ve Gaziantep İnter-Toto sınav ına deplasmanda aldığı tek puanlaiaşladı Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımına sahasında yenilerek Inter-Toto Kupası'na kötü başladı Kocaelispor ilk maçta fark yedi Kocaelispor: 1-CSKA Sofya: 3 AHMETKLRI STAT: Isnıer ı HAKEMLER: Henıeı Mıılleı (6) Robeıt Raıu (6) Roland (Shneı (6) KOC\EL\SPOR:Stıngacnı (2/ Mııko\ı<, (4) Topıak(4)(Dk 46 Zekı 4) Osman (4) Tuıan (4) Ta\fw (4) Fanık (4) (Dk "6 Eı- kan ') Saffet (4) )al<,ın (5) Mosheou (4) Dobımskı (4) (Dk 46 Soııeı 6) CSKASOFY \:Tetko (5) Lııknn 14) (Dk 63Soıho5) Galııı (5) Mılen (5) (Dk ?3Zıda\te5) Dobnntı, (6) l\o (5) Dımıtıı(5) Anatolı (6) Petcı (6/ Rısto (6) (Dk 5<S Metodi 6) Kostadın (6) GOLLER:DA lOPeteı dk 45 Anutolı dk 50 Mosheu dk T 5 Me- todi SARI KARTLAR: Mılen Galııı (CSKA Sof\a) ho ial^ın Zekı (Kocaelispor) NOTLAR/ 4RİFKIZILMLIİN Tatilden maça tıl vaparken bır ıkı antren- manla puan maçına çıkmanın telasinı vaşavan korfez ekı- bı aldığı şok ÇSKA yenılgı- sıvle umudunu azalrtı Maç oncesı teknık dırektor Mustafa Denizli. bu kupada en zor takımın CSkA SoKi olduğunubelırterek "Buma- çı kazanan L'EFVya gider. Denkgüçlenn mucadeles ola- cak" dedı \laç sonrasi ıse klasık "V üzde 51 şansımız >ar" deyışını auçlukle yıne- ledı kocaelisporlu vonetıcıler. tnbunlerde buyuk destek bek- lerken bılet fıvatlannı pahalı tutmanın cezasını çektı Bı- letler kapalı ^00 bın numa- ralı 1 mılyon lıradansatışaçı- kanlını.a Avrupa Futbol Şam- pıyonası nıtelevızyondanız- lemevı veğleven Izmıtlıler maça fazla ılgı gostermedı- ler Bunu goren Kcx.aelısp<. Başkanı Sefa Sirmen. maç başlamasına çok kısa bır sı re kala tum kapılann açilm sını ıstedı kocaelisporlu ı rattarlann kafşılasma onte en çok ılgı duvdukları ısım- leı geçen vılın basaıılı ısım- lerı Mosheou'v la Saffeftı Bu arada Fenerbahçe ve transferı soz konusu olan Saf- tet ıçın açılan pankart ılgı çek- tı Pankanta "Saffet. koca- eiispor'undur. Kocaefepor'un kalacak"\azılı\dı KOC\ELİ-Sezon başındanbuyana tnter-Toto kupasf nı hedetleyen Kocaelis- por, ılk maçında ÇSKA Sotya karşısın- da umduğunu bulamadı ve rakıbıne 3-1 yenıldı \enı transterlerınden sadece kalecı Stingaciu'ya ılk on bırde yerveren vebu futbolcudan umduğunu bulamayan Kor- fez takımı karşılaşmaya oldukça tutuk basladı Guçlu rakıbı karşısında bır tur- lu ıstedığı oyunu sergıleyemeyen Yeşıl- Sıyahlılar. fılelenndekı ılk golu 10 da- kıkada gorduler Bu dakıkada Peter, 30 metreden vurduğu sert bır v urusla takı- mını 1-0 one geçırdı Golun Kocaelıs- por'utoparlayacağınısananlarıseyanıl- dılar Ev sahıbı takım. ılk 45 dakıka bo- yunca defansta açık vermeye devam ede- rek mısafır takıma bırçok fırsat sundu ÇSKA Sotya, bu fırsatlardan sadece bır tanesını 44 dakıkada Anatoli'yle kulla- nabıldı Çeza alanı dışından kullanılan ser- best atışı. Anatolı kullandı ve guzel bır vuruşla takımını 2-0 one geçırdı 2 y anya Trabzonspor'dan transfer edı- len Soner'ı alarak başlayan Kocaelispor, bu yanda bambaşka bır goruntu sergıle- dı Bılınçlı ve atak bır futbol segıleyen Kor- fez takımı. 50 dakıkada Mosheou'y la bır gol buldu ve farkı l"e ındırdı Gol son- rası Yeşıl-Sıyahlılar. ataklannı sıklaştır- maya ve beraberlık golunu yoğun olarak aramaya başladı Soner'ın ataklarda et- kılı olmasıyla bırçok fırsat yakalayan Korfez 75 dakıkada umulmadık bır gol yedı Oyuna 2 y anda gıren Metodi. sağ ka- nattan ılerlemeye başladı Bu futbolcu- nunortayapmasıbeklenırken Stıngacıu. surpnz bır şekılde kalesını boşalttı Bu- nu goren Metodi. orta y apmak yenne to- pu kaleye yolladı ve maçın skorunu be- lıriedı Kocaelispor 1-ÇSKA Sofya 3 Kocaelispor. bu kupadakı 2 maçında deplasmanda Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşılaşacak - İzmıt ın Is- met Pasa Stadı venımakva- Iivla Inter-Toto Kupası naha- zırdı "Se^ıl-Sıyahlılar statla- nnı bu kupa ıçın 20 mıly ar lı- raharcayarakyenılemıştı Ma- raton tnbununun uzen kapa- tılmış kale arkalan hanç stat venı takılan koltuklanvla 'standart ustu' bır gonınum kazanmistı Ne var kı statta- kı bu > enılık takıma pek y an- sımamış Hatta geçen vılın •super Kocaclispor'unu duşu- nursek gen adım bıle atılmış Dunku CSkA venılgısı son- rasi ^ buvuk olma yolunda- kı umutlar daha ılk maçta ve- nnı "kavgıva'bıraktı Baskan Sefa Sırmen'ın i-\ den son- ra "Bu kadan da fazla" de- mesı aecenın en kısa ozetıv- dı Bır grup vonetıcı ıse suçu restore edılen stada atıyor ve "L ğursuzgeldi herhalde" dı- yerek evlennın volunu tutu- vordu Geçen sezon ozellık- le 2 yanda Istanbul ekıplen karşısında aldığı basarılı s>o- nuçlarla adından soz ettırıp Iıgm5 buvuguolmaıddıasın- dakı Kocaelispor ıçın Inter- Toto KupdM bıranlamdalE- V\ vaaçılacakkapıydı -\ncak çalışmalara 10 gun once baş- layan rutbokular. bellı kı ye- nı sezona ıstedıklen gıbı ha- zırlanamamı^lardı Daha 10 gun once denız kenannda ta- TavfiınCSKA Solvaönündeetkisizdi. (Fotoöıat ARIF K ELEŞTİRİ/ MVHMIT>ERT Düş Kınklığı KOCAELİ - Geçen sezonun lyı futbol oynayan ekıple- rınden Kocaelispor, yandaşlarına buyuk bır duş kınklığı yarattı Yeşıl-Sıyahlılar, Inter-Toto'da şampıyonluğu amaçla- malarına karşın bunu gerçekleştırecek pertormanstan uzaktılar Oyuncular. yeterlı form duzeyıne henuz ulaşa- mamışlar Stingaciu kalesınde rahat değıl Savunma orta alan ve atak blokları arasinda sağlıklı pas bağlantıları kurulamı- yor Orta alanda gorev yapan 5 futbolcudan yalnız Mos- heou'nun top kullanma becerısının olması bu alanda oyunun kontrolunu CSKA'ya geçırdı Bulgarlar fızık gucu yuksek sıradan bır ekıp Gozalıcı bır futbol oynamıyorlar Ancak oyun ıçı yardımlaşmaları ve dısıplınlerı kusursuz Ozeilıkle ataklarda boş alan ya- ratan çapraz koşulan ve bu boşluklara ortadan surpnz adam çıkarmaları. rakıp kalede her an tehlıke yaratıyor Attıkla- rı 2 golde ıse ustun vuruş teknıklen şapka çıkarttırdı Mustafa Denizli, 2 yanya Soner ve Zeki'yı alıp orta alandakı top kullanma duzeyını yukseltmek ıstedı Ozei- lıkle Soner gerek orta alanda. gerekse ataklarda bırey- sel becerısı ıle çok etkılı oldu Mosheou'nun golunden sonra Kocaelispor, ataklara daha çok çıkmaya başladı Ancak bu atakların bıreysel duzeyde kalması lyı bır ekıp oyunu anlayışına sahıp CSKA'yı zorlamadı Karşılaşmanın son bolumlennde Bulgarlar, gerıde ka- labalık bır savunma duzenı kurup ataklarda da çok ça- buk çoğalarak ıstedıklerı tempoda oynayıp farkıı bır yen- gı aldılar Kocaelıspor'un teknık becenlerı yuksek oyun- cuları CSKA'nın uyumlu yardımlaşma anlayışı yuksek savunması karşısında çaresız kaldı Dunku karşılaşmada Bulgar ve Turk futbdunun tıpık ozel- lıklerını gozledık Onlar bırbırlerıyle dayanışma ıçerısınde buyuk bır oyun dısıplını ıle yalın bır futbol oynadılar Bız- se ekıp ruhu anlayışından uzak bellı bır planı olmayan rastgele bır oyun anlayışıyla oynadık Mustafa Denızlı, Bulgar yenılgısınden sonra yenı bır hızlandırılmış bır çalışma planı uygulamalı Oyuncularının buyuk bolumu tatıl havasından çıkamamış Fızıksel ola- rak çok yetersızler Isvıçrelı hakem uçlusu onemlı bır yan- lış yapmadan guzel bır yonetım gosterdıler Beşiktaş ; sahaya • iniyor Spor Senisi - Geçen sezon lıgde arzuladığı sonuçlan ala- mavan Beşık- tas, 1996-97 Futbol Sezonu nu bugun açı- vor Fulyatesıslenndebırara- \ a gelecek olan Sıv ah-Bey az- lı tutbolcular ve teknık kadro burada yapılacak toplantı sonrası Futbol Federasvo- nu nun Rıvadakı tesislennde kampa gırecek Çalışmaların ılk bolumune -\v rupa Futbol Şampıvonasi ndan venı do- nen mıllı tutboİLUİar Recep, Ertıığrul. Alpa>. Sergen, Ra- him ve Erkan"ia Alman mıllı takımında torma gıven Ste- fankuntzkatılmavacak \enı transfer Hırvat Mrmiç de In- gıltere de oldugu ıçın çalış-' malarda bulunamay acak Mıllı takımdakı gorevını tamamladıktan bûnra Beşık- tas Teknık Dırektorluğu'ne getırılen Rasim Kara, Sıyah- Beyazlı camıada yenı bır sav- ta açacaklannı belırtırken "Beşiktaş vapısal olarak değişecek. Taraftarlarımıza yepvenf bır Beşiktaş sozü venyoruz. \apngımı/ trans- ferlerle zıneve ovnayacağız. Kimsenın korkusu olma- sın.Taraftanınızın desteğıni beklıyoruz" açıklanıasını vaptı Besikto^ Rıva kampını ta- mamladıktan sonra ozel maç- lar yapmak ıçın Almanva"ya gıdeı-ek Sıvah-Bevazlılar ılk maçlannı 14temmuzda, ıkın- ti maçlarını ıse 17 temmuzda ov nav acak G.Saray'ın Tunus operasyonu Spor Servisi - Galatasa- rav ılın Tunus operasvonu Sa- n-kınnızılı kulupte ışbasi va- pan teknık dırektor FatihTerim ve Başkan ''»ardımusı Ergun Gürsov,dunanı bırkararlaTu- nus a gıderek ıkı tutboku ız- ledıler Buyuk bır gızlılık ıçe- nsinde v urutulen Tunus operas- vonundaTerım veGursoy.Sa- hel kulubundeoynavan Beyave Çlub ^fncan takımında oyna- yan Sellimi'vı ızledıler 2 fut- bolcunun da orta alan ov uncu- su olduklan oğrenıldı Tenm ve Gursov gece varisi Istan- bul'a donduler Ote vandan eskı tutbol şu- be sorumlusu \dnan Poiat,İs- tanbul datatılınıgeçıren Kubi- lay \eFatıhTenm ıkendıevın- debulusturdu Tenm ınbubu- luşmada kubılav a"Bonsen> sini hallet, Galatasarav 'a gel" dedığı oğrenıldı kubılav ında Tenm e'Buşartlardaçokzor. Benım degıL \onetıcılennde\- reye girmesı lazım" vanıtını verdıâı sızan bıkıler arasin- da 70. Gazi Koşusu Bold Pilot'un Spor Servısı - At v anslann- da 70 Gazı Koşusu nu Ozde- mır Ataman'ın Bold Pılot ısımlı safkanı kazandı Jokevı Hah;, karatas ıle 2 bın 400 metrelık çım pıst mesafelı ko- suda 2 26 22"lık derecevle re- kor kıran Bold Pılot, sahıbıne toplam 11 ınılvar 600 mılyon lıra kazandırdı Bu arada dun koşulan at yanşlarında 4-8-2-» 1 11-8-8 kombınesını bılen-j ler 1 mılyon 570 bın 800'er* lıra ıkramıye kazandılar "I Miniklerde 5 Efes şampiyonS Spor Senısı - kuçuk Er-3 keklerTurkıve Basketbol Bı- nncılığı Samsun da sona erdı Ulkerspofu fınalde venen Etes Pılsen şampıvon oldu ^ •\asar Doğu Spor Salonu'nda*' ^ gun suren turnuvada 3 "luğu Pamukspor'u 43-39 yenen karsivaka eldeettı Ali Nail ! gitmiyor Ç\NAKK.\LE (Cumhun- yet) - Çanakkale Dardanels- por uzun suredır kadrosuna almak ıçın çaba gosterdığı Fe- nerbahçelı Ali Nail'den vaz- geçtı Başkan Niyazi Öoen,j kulubu ve Alı Naıl le parasal»] vonden aniaşmalarına karşın^ Alı Naıl'ın bazı koşullar one surmesı nedenıyle transfer- , den vazgeçtıklennı soyledı Efes Light *! heyecanı Spor Senisi - Efes Lıght Satellıte-96 Lluslararasi Tenıs Turnuvası tınal avagı bugun tzmır'de başlayacak 30 hazı- ran pazar gunune dek surecek olan musabakalar Kulturpark- Tenıs kortlarında \apılacak* Turnuvada Almanva. R ^ ya lsraıl kanada Avusturva, Italya ABD. Fran^ sa Brezılv a v e Polonv a dan 24? sporcu mucadele edecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle