25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(24 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ANAYOL İDYPile ANAP yeniden bozuştu OSMAN AYDOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık konusunda anlaşma sağlayamayan ve DYP'den son ıstifalarla güvenoyu tehlikeye düşen REFAHYOL koalısvonunun kurulup kurulamavacağı bu hafta ıçinde belirlenecek. Tansu Çiller. bugün DSP liderı Bülent Ecevit'le görüştükten sonra. vann RP liderı Necmettin Erbakan la bir araya gelecek DYP: başbakanlık konusunda geri adım atma>an \e gerekirse ANAP'lılann desteğiyle gü\enoyu garantisi veren RP karşısında. Çiller'in başbakanlığında 2 aylık geçiş dönemi önensinde ısrannı sürdürüvor. DYP-RP koalısyon görüşmeleri sürerken. yeniden ANAYOL'u panlandırmak için temaslan başlatan DYP ve ANAP. görüşme önerisinın geldiği taraf konusunda birbirlenne düştüler. Yüce Divan garantisi ANAPIılar. "Görüşme talebi onlardan geldi. Transferleri durdurun. Yüce Di\an garantisi \erin' dediler" derken. DYP'liler. "Valan söylüyoriar. Hem •Görüşelım" diyorlar hem de yalan söylüyorlar" suçlamasını yönelttıler. Adalet Bakanı Mehmet Ağar. "ANAP'la olmaz. İyi hiyetleri >ok" derken. DYP Genel Merkezi'nden vapılan açıklamada. Genel başkanımız, ANAP liderine herhangi bir aracı ile öneri götürmemiştir. ANAP'ın genel başkanı. volladığı aracı ile 'Soruşuırmalan siyasi ölmaktan çıkaralım' mesajı yollamtş ama genel başkanımız bu teklifi görüşmemiştir"deniIdi. Oneri götürülmediğine ilişkin kesin yalanlamanın yer aldıgı açıklamada. dikkatı çeken bazı bölümlerde ise şöyle denildr "Bu sonyanlışve yanlı sızdırmalardan. ANAP lideri \e çev resindekilerle mahrem kalması gereken hiçbtr görüşme yapılmaması gerçegi ortaya çıkmıştır. ANAP ekibi sadece mahrem kalması gerekenleri yanlı \e yanlış sızdırmadolayısıyla kamuoyunu >anıitma suçunu işlemekte. DYP'ye gönderdikleri aracılarını da bu tavırlanyla giiç durumda bırakmaktadılar." İCoalisyon kurma konusunda ilke anlaşmasına \armalanna karşın. başbakanlık konusunda bırbirlerine ta\iz \ermeven RP ve ANAP hükümeti konusundaki düğüm liderlerin yann yapacağı görüşmede çözülecek. RP. dönüşümlü modele yanaşmayarak Erbakan"ın başbakanhğındakı koalısvon ıçın yanıt bekledıği açıklarken. DYP tarafı. "Erbakan'ın başbakanlığına karşı çeşitli kesimlerde hassasiyet var. Hem DYP grubunun hem de kamuoy undan gelen baskılan göğüsleyebilmek için Çiller'in başbakanlığında 2 aylık bir geçiş süreci" önerisine RPnin vereceği yanıtın lıükümetin kurulup 'kurulamayacağını belirleyecegıni bildirdiler. RP olasdığı DYP olarak 3"lü ya da 4'lü bir hükümet formülünde ısrarlannı sürdürdüklerini ifade eden Genel Başkan "Yardımcısı Necmettin Cevheri. "Önümüzdeki hafta güç de olsa bir hükümet kurulur. DYP-RP olabilir. ANAP-RP de olabilir" diye konuştu. RP ile göriismeleri yürüten Mehmet Ağar ise "RP ile hâlâ olabilirliği var** dedi. Partisinden 6 millet\ekilinin istifa etmesiyle 3. parti konumuna gelen ve ANAP karşısında zor duruma düşen Tansu Çiller. kendisine "Biz 3"lü ya da 4'lü bir koalisyonda yer atmak istemiyoruz" demesine karşın. bugün DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'le görüşecek. DYP'li kurucu muhalifler, alternatif yıldönümü toplantısmda çağn yaptı 4 Çüfler çekilmezse dağdınz Kuruluş yıldünümü için Amtkabir'i n\ aret eden Çiller, çıkışta bir grup kadının sevgi gösterisiyle karşılaştı. (A A) ilanla istifa ÇağriSI Alternatif yıldönümü toplantısmda konuşan Kurucu Genel Başkan Yıldınm Avcı, partinin parçalanmaması için Çiller'in cekilmesi gerektiğini söyledi. Kurucular, yayımladıkları ilanda Çiller'i istifaya çağırdılar. Demirel kendisini ziyaret etmek isteyen muhaliilere. "Gelmeyin. yanlış anlaşıhr" sözlerıyle engel oldu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) DYP'li muhalif- ler, dün partinin 13. kuruluş yıldönümüne- deniyle alternatifbir toplan- tı düzenlerken Kurueu Ge- nel Başkan Yıldınm Avcı. "Sayın Çüler'in partiye bi- raz sevgisi varsa, parti da- ğılmadan. parçalanmadan çekilsin" dedi. DYP kuru- cularının imzasıyla verilen gazete ilanında da Çiller'e "istifa edin" çağnsında bu- lunuldu. Muhaliflerin kuruluş yıl- dönümü nedeniyle Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirel'i ziyaret etmek iste- dıklerı. ancak "Yanlış an- laşıhr, gelmeyin** yanıtı al- dıklan öğrenildi. Aralannda Hüsamettin (indoruk, Yıldırım Avcı, Mehmet Dülger, Gökberk Ergenekon. Refaaddin Şa- DYPİunıculunu^tmz ı- Kurucu Genel Başkan Yıldınm Avcı, düzenlediği basın toplantısmda Çiller ve ekibini sert bir dille eleştirdi. sıyla yayımlanan ilanda Çiller'e. tir" dediğiniz RP ile şimdi hangige- ternatif bir toplantı düzenlediler. Çiller'in. kendisini hiç/.ahmetsizbu "Partinin 1. sıradan3. sıraya düşme- sine sebep oldunuz. Bu çöküşü bir başan olarakilan ettiniz. Siz, DYP'nin bayrağını taşıyacak. bu misyonu yük- lenecek. geniş kitlelere heyecan \e şevk verecek bir güce sahip degilsi- niz" dcnildı. İlanda. "Seçimler ön- cesi ve sonrası sistem dışı ilan ettiği- niz ve ülke\i karanlıöa eötürecek- rekçelerle koalisvon oluşturmaya kalkıyorsunuz? Kişisel sorunlannı- n fürursu/ca D^ P'yetaşıtıyorsunuz. Çiller ailesinin şahsi hesapları dışın- da hiçbir ülke meselesi ile meşgul değilsiniz™ denilerek Çiller'e istifa çağnsinda bulunuldu. DYP'li muhalifler, dün partinin 13. kuruluş \ ıldönümü nedenıv le de al- Mehmet Dülger, Sezer A> gen, Meh- met Vbrgancıoğlu. Sevil Erman' ın da aralannda bulunduğu muhaliflerin katıldığı toplantıda konuşan Kuru- cu Genel Başkan Yıldınm A\cı. DYP'nin olası bir seçime Çiller'in başkanlığında girmesi durumunda yüzde 10 barajı aşamaması olasılı- öı bulunduöunu savunarak "Savın şerefli yerlere getiren DV P'lilere bi- raz se\gi ve sempatisi \arsa. parti da- ğılmadan, parçalanmadan lütfen çe- kilsin"dedı. Bu arada. kuruluş y ıldönümü ne- deniyle Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i zı\ aret etmek isteyen ku- ruculara. "Ğelmevin, yanlış anlaşı- lınm" yanıtı ııeldiûi bildirildi. Ecevit 'Bunalım seçim getirir' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit. ANAP ve DYP lıderlerı arasında- kı inatlaşma nedenıv le Tür- kive'de her şeyin tık'andığı- nı söyledi. Hükümet buna- lımının çözümlenememesi durumunda erken seçime gidileceğmı \urgulayan Ecevit. bu nedenle de se- çimlere ilışkın altyapı ek- sıkliklerinin tamamlanma- sı gerektiğini bildirdi. DSP lideri, askeri müdahale ola- sılığının şu anda bulunma- dığını da sa\ unarak, "De- mokrasi kesintiye uğrarsa, bunun bedelinin ne kadar agır olacağını en ivi bilen bizim askerimizdir" dedi. Türkiye Kamu Çalışan- lan Sendıkalan Konfede- rasyonu (Kamu-Sen) 2. Olafian Genel Kurulu'na katılan DSP lideri. 1%0'lar- da kamu görev lilerine sen- dikal hakların tamnması gerektiğini ısrarla savun- duğunu anımsatarak ara- dan geçen 30 yıla karşın. kamuçalışanlannınalabil- diği hakların. işçilerin çok gerisinde olduâunu \ ureu- ladı. Tansu Çiller 4 Istifacı hain' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) -DYP'nin 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören. ÂNAP'a geçen millet\ekillerini protesto mitineine dönüştii. PartilTler, ANAP'a geçen Yaşar Deddtk. Şinasi Altıner, Tevfik Diker ve İrfan Demiralp'e "Şerefsizler, satılmışlar" diye bağırırken. Genel Başkan Tansu Çiller de. "Hainler, komplocular DV P'li olamaz. Bizim hainlerle, komploculaıia işimizyok" dedi. DYP'de Genel Idare Kurulu üyesi 5 millervekilinin istifa ederek ANAP'a geçmesine karşı duyulan öfke, kuruluş yıldönümü ile Eğitım ve Kültür Merkezi açılışı ıçın yapılan törene yansıdı. Çorum. Samsun. Kırşehir. Kütahya, Giresun. Burdur. Eskışehir ve Çankın ile ilçelerinden gelen partilılerin ancak 500 kişilik bir kalabalık oluşturduğu DYP Egıtim ve Kültür Merkezi açılış töreninde, ANAP'a transfer olan milletvekilleri pankart ve sloganlarla protesto edildi. Sloganlarla konuşması sık sık bölünen Tansu Çiller, "*DYP bir inanç seiidir. Bugünün zorlukları bize vızgelir. Hainler, komplocular DV P'li olamaz. Bizde hain, arkadan v uran yokrur. Bizde sev0 ve inanç sdi vardır" dedi. Koalisyondan umduğunu bulamayan Erbakan, erken seçimi gündemine alıyor RP'de iktidar ıımudu tiikeniyor ERGUN AKSOY ANK.\R.\- DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller'in oyalama taktiğı- nı gören RP'lılerin. iktidar olma umutları giderek azaldı. Erba- kan'ın. hükümeti kuramaması durumunda görev i hemen ıade edeceği ve bugüne dek karşı çıkmasına rağnıen. taktık olarak erken seçım kozunu ovnayacağı bildirildi. Erba- kan'm kamuvona. "Hiçbirönşartönesür- meden elinıden geleni yaptım. Ancak diğer liderlerin kaprisi v üzünden hükümet kuru- lamadı. Artıkseçimden başka alternatif yok- tur" mesajı vereceği kaydedildı. Erbakan. RP'nin dÜ2en dışında. DYP'nın ise yolsuz- luklarının timsali olank gösterildiğini be- lirterek "Bunlaıia koalisvon yapılmaz di- yorlar. Peki kiminle vapılacak. ne kalıyor ge- riye? Hiçbirşev kalmıyor geriye" dedi. Er- bakan. nıedvanın bir elinin devletin cebin- de. bir elinın de direksivonunda olduğunu öne sürerek sağlıklı bir hükümetin kurulu- şunu medyanın engelledığinı savundu. Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hükümeti kurma görev ı aldıktan sonra. 15 gündür koalisyonu kurmak için arayışları- nı sürdüren Erbakan'tn. yann yapacaklan gö- rüşmede Çiller'in yen:den eksüre istemesi durumunda DYP ile görüşmeleri keseceâi bildirildi. RP'liler. Çiller'ın bugün DSP Îİ- den Bülent Ecevit'le yapacağı görüşmeden sonra. artık süre ısteyecek gerekçesi de kal- mayacağınadikkatçektiler. RP'liler. "Sayın Erbakan, salı günü (yann) Sayın Çiller'den kesin yanıtı isteyecek. Başbakanlık konusun- da ise kesinlikle taviz vermeyecek. Eğer Sa- yın Çiller. tekrarsüre isteme eğiliminde olur- sa. DYP ilegörüşmeler kesilecek" de- diler. Erbakan'ın. D^ıP ılegörüşme- lerin sonuçlandırılmasının ardın- dan. ANAP Genel Başkanı ve Baş- bakan Mesut Vilmaz'la da son bir kez görüşme talebinde bulunacağı bildirildi. "Bu görüşme de Sayın V ılmaz is- tersegerçekleşecek"dıyen RP'liler. AN ^P'a da "Bizimle koalisvon kurmak istiyor mu- sunuz. istemiyor musunuz" sorusu ile gıdi- leceğini söylediler. RP kurmayları. şunlan söv lediler: ~Eğer bu görüşme gerçekleşirse ANAP'tan da vanıt hemen istenecek. Onlar da süre isteme eğilimine girerlerse veya baş- bakanhk konusunu tartışmaya açariarsa o zaman onlarla da görüşmeler kesilecek. Bun- dan sonra. görev i bir dakika bile üzerimiz- de tutmadan Köşk'e çıkar iade ederiz." Erbakan'ın, hükümeti kuramaması duru- munda erken seçim kozunu gündeme getı- receği bıldiritdi. Erbakan'ın kamuoyuna. "Ben elinıden geleni yaptım. ancak diğer li- derlerin kaprisi ve huy suzluğu v üzünden bu iş olmadı. Artık seçimden başka alternatif yok" mesajı vereceğini kavdeden RPyöne- ticileri, şu açıklamaları yaptılar: "TürkKe'nin zaman kâybetmemesi için er- ken seçimi istemiyoruz. ama başka da alter- natif kalmıyor. Erken seçimden en kazanç- lı çıkacak parti de RP'dir. Bunu herkes bili- yor. 200 milletvekili ile geliriz. Erken seçim, RP dışında hiçbir partinin işine gelmez. ANAP ve DV P'nin oylan daha da düşer." Erbakan. dün Türkiye Gönüllü Teşekkül- lerVakfı temsilcilerini kabulüsırasındayap- tığı konuşmada da hükümet kurmak için sürdürdükleri görüşmeler hakkında bilgi \erdi. RP lideri Erbakan. kamuoyuna . "Elimden geleni yap- tım. seçimden başka alternatif kalmadı" mesajını verecek. SJFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Emek Partisi'nin (EP) bugün Anayasa Mahkemesi'nde ön sa- vunması yapılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, EP'nin, Kürtsoru- nuna ilişkin görüş ve önerileri nedeniyle kapatılmasını istiyor. Kürt sorununa yaklaşımı nede- niyle bugüne kadar çok sayıda parti kapatıldı. Böyle giderse daha çok parti kapatılacak. "Şeriatın kestiği parmak acı- maz" diye bir sözü hepimiz bi- liriz. 12 Eylül yasalarının ve onun bir parçası olan 1982 Anayasa- sı'nm kestiği parmaklar kırkı aş- tı. 12 Eylül'ün mantığı, otoriter bir rejim kurarak düzeni sağla- maktı. Cuntacı paşalar, astılar kestiler ve yeni yasalar yaparak hedeflerine ulaşacaklannı san- dılar. 12 Eylül'ün gerçekleşmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Şimdi Türkiye 12 Eylül öncesinden da- ha iyi bir yerde mi? Örneğin bu- gün 1980 öncesinden daha mı az insan ölüyor? Yoksa daha huzurlu ve dengeli bir gündelik Ulkeyi Parti Mezarlığma Çevirdiler yaşam mı kazandık? Ekonomi daha iyi duruma mı geldi? Böyle olmadığını herkes bili- yor. Ama 12 Eylül dönemi orta- ya çıkan bütün kurumlar da tı- kır tıkır işliyor. Hukukun üstün- lüğünü gerçekleştirmekle gö- revlı Başsavcı ık. Türk milliyet- çiliğine dayalı. otoriter amaçlı, diktatörlük ürünü Siyasi Partiler Kanunu'nu hukuka uygunluk açısından yoamlamıyor. Anaya- sa Mahkemesi de 12 Eylül dö- neminin yasalannı demokratik bir denetime tabi tutmuyor. Bir ülkede demokrasi yoksa. bunun tek sebebı yalnızca as- kerı darbe sonrası çıkarılmış ka- nunlar olamaz. Diktatörlük ya- salarına asıl can verenler, de- mokrasi ve ınsan hakları konu- sunda duyarlığı olmayan hukuk kurumları. AvLkatıyla, savcısıy- la, yargıcıyla adalet kurumları. eğerduyarlı olsalar, hukuk dev- letinin gereklerini yerine getir- seler, bu kanunların varlığı ikin- ci plana düşer. Yargımızın bu duyarlılığı gös- terdiğini söyleyebilirmiyiz? So- run yalnızca gerici kanunlar de- ğil. Türkiye'de 12 Eylül askeri darbesinin üzerinde 16 yıl geç- tikten sonra hâlâ 12 Eylül yasa- larıyla parti kapatılmak isteni- yorsa. bunun sorumlusunun yal- nızca Kenan Evren'ler olduğu nu söylemek insafsızlık sayılır. Yargının daha ciddi sorumlulu- ğu olduğunu inkâr edebilir mi- yiz? • • • EP'nin kapatılmasının günde- me geldiği günlerde, bir başka olay gazete manşetlerinden düş- müyor. Dünkü Hürriyet gazete- sinin manşetinde Söylemezler çetesiyle ilgili ilginç bir değerlen- dirme yer alıyor. Hürriyet, Söy- lemezler çetesini "Türk gladi- osu" olarak adlandırıyor. "6Cİ- nayetleri Var" başlıklı spotta şu satırlar dikkat çekiyor: "NATO üyelerinin işgali halinde direniş için kurulan, ancak birer suç makinesi haline gelen Gladio örgütü benzerı çetenın..." Hürriyet gazetesinin bu cüm- lelerinden, Söylemezler çetesi- nin de devlet tarafından kurul- duğuna ilişkin bir ima göze çar- pıyor. Bu düşünceyi doğrula- yan bir başka gelişme de Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın İstan- bul Emniyet Müdürü Yazıcıoğ- lu'na verdiği talimat. Yılmaz, "Sonunakadargidin"d'tyor. Ne demek sonuna kadar gidin? Şimdiye kadar birçok olayın ört- bas edildiği. sonuna kadar gi- dilmediği de dolaylı yoldan or- taya çıkıyor. Kim bilir daha ne kadar çok üzerine gidilmeyen çete orta- lıkta cirit atıyor. Hem de içlerin- de resmı üniformalılann da ol- duğu çeteler. Türkiye. hiç bu kadar çivisi çıkmış bir hale gelmemişti. Her şey laçka, her şey kanla lekeli. Kimse bunun asıl nedeni üze- rinde durmuyor. Herkes fatura- yı iki beceriksiz, hırsı boyunu aşmış politikacıya çıkanyor. Siyasi partileri kasap dükkâ- nını kapatırgibi kapatan yargı ku- rumlannın, TBMM kapısında mil- letvekillerini polise teslim eden ya da en azından teslim edil- mesine seyirci kalan parlamen- terlerin, siyasi parti liderlerinin hiç mi günahıyok? EP'nin kapatılması davasıy- la, Güneydoğu'da süren kanlı savaşın, Galatasaray'da topla- nan 'Cumartesi Anne!en"n\n çektiği acıların arasında bir bağ- lantı olduğunu görmeliyiz. Yurt- taşların kafasına cop indiren po- lisle. kapatma kararlan veren yargıçlann sizce bir ilişkisı var mı? Bu soru üzerinde yargıçiarın düşünmesi dileğiyle. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Barut Kokusu Abdülkadir Sırma ve Filiz Emir... Birisi bekçi, öteki genç bir kız... İkisi deöldürüldü... Bir haziran akşamında Kâğıthane'deki silah sesle- ri. kilise çanlannın yankılanışı gibiydı. Ortalık barut ko- kuyordu. Gece. kalınlaşan bir duvar gibi sevginin, kardeşliğin arasına giriyordu. Bir kadın bırerkek... Bekçi Abdülkadir Sırma ve polisler, biri kız biri er- kek iki gencin silahlı saldırısına uğramışlardı Kâğıtha- ne DYP Merkez llçe binası önünde. Polis memurları Selçuk Kuleli, Osman Kuleli ve Fahri Aslan ağırya- ralanmış. bekçi Abdülkadir ölmüştü. Siren sesleri, barut kokusu bir anda ortalığı sardı. Çatışma sırasında iki ateş arasında kalan Sinan Öz- kan adlı yurttaş bacağmdan yaralandı... Genç kız ve erkek kaçıyordu. Polisler, genç kızı bir apartmanın giriş katında öldürdü... Siyah saçlı genç kızın fotoğrafına bakıyorum. Yer- de upuzun yatıyor. Kod adı Türkan. Asıl adı Filiz Emir. Abdülkadir Sırma ve Filiz Emir... Biri bekçi, biri terörist... Abdülkadir ve Filiz bu ülkenin iki insanı. Her ikisi de emekçi ailelerin çocukları... Onları bırlıkte ölüme götüren temel neden nedir? Filiz. gerçekten 'halk savaşçısı' mıydı? Filiz ger- çekten ülkesini, o ülkenin emekçi yığıntarını seviyor muydu? Filiz hiç yaşamında şiir okumuş muydu, And- re Breton'un, Cesare Pavese'nın. Petro Salinas'ın adını duymuş muydu? Filiz. hiç âşık olmuş muydu, Filiz sevdanın penceresinden hiçyaşamı kucaklamış mıydı? Ölenler bizim insanlarımız, ölenler bizim çocukla- nmızdı. Sınır karakollarında ölen Mehmetçik, dağda- ki genç, nöbet tutan polis, apartman kapısında kıs- tırılarak öldürülen Filiz de bir acının 'kan ç/çeWer/'ydi... Umut zorlu ve debdebeliydi. Umut, umutsuzluğun yaman habercisi oluyordu bazı zamanlar... Filiz'in fotoğrafına baktım uzun süre... Filiz'i ve diğerlerıni düşündüm... • • • Bir haziran akşamı... Umudun ve sevdanın birlikte büyüdüğü bir gece... Silahlar patlıyor. barut kokusu çevreyeyayılıyor... Abdülkadir Sırma ve Filiz Emir... Ölümün soğuk yüzü, karanlığın içinde kayboluyor. Acılar insan yüreğıne bir kor gibi düşüyor. Artık ne Abdülkadir ne de Filiz yaşıyor... Neden, niçin öldürüldü bu ıkı ınsan? Neden, niçin- tarandı polis kulübesi? Ölümlerle bir yere varamaz bu toplum. ölümlerle bu çıkmaz sokaktan kurtulamaz bu toplum... insanlar ölmemeli. insanlar yaşamalı... Emekçi yığınlan, aydınlar, yazarlar. sosyalistler, de- mokratlar ve 'insanım' diyen herkes ayağa kalkmah, bu kan gölünü kurutmak için çaba göstermeli... Kayıplar, gözaltılar, faili meçhuller, cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalar... Bir haziran akşamında hüznü değil sevdayı, mut- luluğu yakalamalı ve çoğalmalıyız... Abdülkadir Sırma ve Filiz Emir... Her ikisi de emekçi çocuğu, diğer ölenler gibi... • • • Saat çalmıyor, gece inmiyor... Bir sıkıntı büyüyor yüreklerde, bir acı insan bede- nini sarıyor... Cumartesi Anneleri'ne destek olmak amacıyla Ga- latasaray Lisesi önüne karanfıl bırakmak isteyen şa- irler, yazarlar. aydınlar, gençler, işçiler gözaltına alını- yor, sonra salıveriliyor... Silahlar patlıyor, insanlar kaçışıyor; bir bekçi, bir genç kızöldürülüyor... Ben kayıp Talat Türkoğlu'nun eşi Hasene Ha- nım'ı, bekçi Abdülkadır'ın aılesini, Filiz'in annesini düşünüyorum... Terörle, yargısız ınfazlarla nereye varacak bu top- lum? Demokrasinin yaşam biçimi olduğunu ne zaman öğrenecek bu toplum? Bir kor düşüyor yüreğımize... Barış ve demokrasiye gereksinimi var bu ülke in- sanının... Sevgiye. hoşgörüye, dayanışmaya gerek- sinimi var bu ülke insanının... Rüşvet, soygun, üçkâğıt sevginin, kardeşliğin ye- rini alıyor; kin ve intikam barışın, dostluğun önüne ge- çiyor... Televizyon kanallarında 'askeri darbe'yi tartışıyor, Kenan Evren'i, Doğan Güreş'i dinleyıp "Oh be as- kerin ihtilal yapmaya niyetiyok" deyıp rahatlıyoruz... Mafya-devlet iç içe girmiş, 'vurgun düzeni 'nin çe- telerı kimi subay ve polislerle işbirliği yapmış, bir evi silah deposuna çevırmiş... Özetlersek 'çürüme' tüm toplumu sarmış. Üniversiteler medreseye dönüşmüş, halkımız demokrasiden korkar olmuş... Bir haziran akşamında hüznü yaşıyorum, acının içinde bir umut ararken birden umutsuzluğa düşüyo- rum... Bir kez daha bakıyorum Filiz'in fotoğrafına. O yer- de upuzun yatıyor. Tam bu sırada bir yıldız kayıyor... Soruyorum: "Filiz kaç yaşındaydı?" Yıldız "galiba 22" diyor. Gözlerimi yumup öylece kalıyorum. Bir haziran akşamında kahroluyorum... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya <w Planet.com. TR Baykal'dan muhaliflere 'İktidardan kaçamayız' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. parti mec- lisi' (PM) toplantısmda, ık- tidara girme konusunda faz- lahevesli olduğu eleştirile- rine "Gerekirse gireriz. İk- tidar ürküntüsü içine gire- meyiz. Koşullanmızı kabul ederlerse iktidara gelince yıpranınz diye kaçnıak doğ- ruolmaz"dedi. Baykal. CHP Parti Mec- lisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada. DSP'den olunısuz yanıt al- masına karşın "sol blok" önerisıni yinelemeyi sür- dürdü. Toplantının basına kapalı bölümünde konuşan PM üyelerinden Kenan Co- şar'ın 2 haziran ara yerel seçimlerındeki başarısızlı- ğın görmezden gelindiğıni belirterek. "Hükümet ko- nusundaki tavrımız da yanlış. CHP sol nıuhalefet olmalı. Bırakın arava De- niz gırsin" açıklama- ları çok rahatsız edici" de- diğı öğrenildi. Baykalın. muhaliflerin hükümet arayışlan sürecin- deki demeçlerine yönelik eleştirilerine şu yanıtı ver- diği öğrenildi: "Ben hep a/ınlık hükü- metine yönelik olarak eleş- tirilerde bulundum. Ama iktidardan sürekli kaçılmaz. Gerekirse gireriz." Muhaliflerin. RTÜKüye- liği için CHP adayı olarak MDP'de görev yapmış Er- tan Karasu'nun gösterilme- sini "ciddi bir kusur" ola- rak niteledikleri toplantıda. kendini feshederekCHP'ye katılma karan alan SHP'nin bınasının satılması da ka- rarlaştırıldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle