30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 1996 PA2ARTESİ 12 DIŞ HABERLER Kahire zirvesine katılan liderler, Türkiye'yi kınamayı reddederken, Israil'e banş için 3 şart koştular Türkiye'ye Jımlı, Israil'e sertDış Haberler Senisi - Mısır'ın başkentı Kahire'de ıki gün süren Arap zırvesi. tsra- il"e banş sürecinı devam ettirmesi için ya- pılan sert uyarıyla dün sona erdi. Türkiye koıııısunda ise Suri\e aradığını bulamadı. lhnılıvoluızlemeyıtercıheden Araplider- leri. Türkive'vi kınamayı reddettiler. Arap zir\esının sonuç bildinsinde Tür- kiye ile ılgılı bölümde, Arap dünyasından Türkiye'ye cephe alan bir karar çıkmaz- ken. valnızca. Türkive-İsrail askeri eğitim işbırlığı anlaşmasıyla ilgıli olarak, Arap de\ letlerının kaygıları yönünde Türki- ve'nın bu anlaşmayı gözden geçirmesi is- tendı Bıldırıde. "Arap liderleri Türkiye ile ülan geleneksel ilişkiler ve ortak menfaatle- rin devanıı hususundaki ümitlerini vurgu- larkcn. bu bağlamda dm ulan kav gı difege- tirilerek. Arap ülkeierinin güvenliğinın her- hangi bir şekildezedelennıesine mey dan \e- rilnıemesi için Türkhe'nin İsrail Ûe imza- ladığı anlaşmav ı gözden geçirmesi" ı stendi. • Kahire'deki Arap zirvesi, dün yayımlanan sonuç bildirisiyle dağıldı. Araplar, İsrail'le barış için, bağımsız Filistin devleti kurulmasını kabul etmesini, işgal altındaki topraklarla Lübnan ve Golan Tepelerfnden çekilmesini istediler. Zır\e sonunda, Mısır Dışışlen Bakanı Amr Musa, "Türkiye'ye karşı ahnmış bir karar yok. Yalnız, 'türkiye ile ilişkilerde" bölgenin gü\enliği üzerinde herhangi bir yan etkiyien aza indirmek veyaönlemek için bir adun atıldı'" mesajını verdi. Ortak bildınde Türkiye ile Suriye arasın- da Fırat'ın sulan konusundaki anlaşmazlı- ğa da değinilmedi. Bu nokta da Arap lıder- lennin "ölçülii''davranmayt tercih ettikle- rınin dıgerbır kanıtı olarak görülüyor. Su- riye. Fırat'ın sulan konusunda Arap ülke- ierinin Türkiye'yi eleştiren bir tavır sergi- lemesini istiyordu. Zirvede Suriye ile Crdün arasmda Tür- kive ve terorizm konulannda sert tartışma- laryapıldı. Türkiye'ye karşı sert tavır takı- nılmasını isteyen Sunye Dışışlen Bakanı Faruk El Şara. cuma günü Kahire'ye gelir gelmez yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınınnayığınak \aptığını \e gergın- liği tırmandırdığını idd'ia etti. Ürdün Baş- bakanı Abdülkerim El Kabariti ise Türki- ye'nin dostluğunun Araplar için çok önem- İı olduğunu söyleyerek -Türkiye'yi güeen- dirmekten kaçınmalıyız" dedi. Zirve sonunda dün öğleden sonra yayım- lanan ortak bildınde, İsrail'ın banş süreci- ni yolundan saptırmaya kalkıştığı takdirde Arapların tsrail'le ilişkileri normalleştir- meyi durduracakları belirtildi. AFP'nin haberine göre zirvenin sonuç bildinsinde şöyle denildi: "Israil'in barışa karşı toprak ilkesini reddetmesi \e banş sü- recinin dayandığı prensipleri çiğnemesi, böl- geyi >eni bir gerginliğe sürükleyecek ve Arap iilkelerini İsrail'le barış \olunda attı- ğı adımlan yeniden gözden geçirmeye ite- cektir." 3 koşul Arap ülkeleri banş vapılması için İsra- ıl'in aşağıdaki üç koşulu verine getirmesi- ni istediler: # İsrail, Kudüs'ün Arap kesimi dahil. tüm işgal altındaki Arap topraklarından çe- kilmelidir. Tel A\iv. Filistinlilerin. Ku- düs'ün başkent olacağı bağımsız de\let kurma hakkını kabul etmelidir. # İsraıl. GolanTepeleri'nı Suriye'ye ta- de etmelidir. # Israıl. Bekaa vadisinin batısından ve Güney Lübnan'dan tümüyle çekilmelidir. Arap ülkelen, Bahreyn'ın darbe girışi- minde bulunmakJa suçladığı Iran'ı da uva- rarak Bahrevn'ı desteklediklerini bildirdı- ler. Bildiride. îran'ın Bahreyn'in egemen- iiğıne saygı göstermesi \e bu ülkeye karşı yıkıcı eylemlerden kaçınması ıstendi. Zirvede ayrıca İran'ın. Birleşik Arap Emirliklerf ne ait olan üç adacık üzerinde- ki ışgaline de son \ermesi istendi. Mübarek'ten Türkiye'ye dolaylı uyan Mısır Devlet Başkanı Hiisnü Mübarek, zirvenınsonaermesıninardındandüzenle- diği basın toplantısında. Türkiye ve İran'a dolaylı uyarıda bulunarak ad vermeden şöylededi: "BölgedeyaşayantümArapol- mayan ülkeler, Arapların iç işterine ıııüda- haleden \e gerginlik ve düşmanlık \arata- cak ittifaklar kurmaktan kaçınmalıdırlar." Velayeti'den Türk-israil ittifakına sert tepki İran çizmeyi aştı• İran Dışişleri Bakanı Velayeti, Türkiye'nin İsrail'le askeri işbirliği anlaşması imzalayarak Müslüman komşulanna ihanet ettiğini öne sürdü Dış Haberler Senisi - ve güvenliğine karşı olduğu- İr.ın'ın. Türkıye'yi İsrail'le askeri işbirliği anlaşması im- zalayarak Müslüman komşu- lanna ihanet etmekle suçla- dığı bıldirildı. AFP'nin bildirdığine göre İran Dışişleri Bakanı Ali Ek- ber Velayeti. İsviçre'nin Crans Montnna kasabasında düzenlenen bir sı> asi-ekono- mık loplantıda v aptığı konuş- mada. "Türkiye gibi bü\ük bir Müslüman ülkenin. bolge insanlarının çıkaıianna a\ kı- rı olarak İsrail'le anlaşma im- /alaması ma/ur gösterile- mez" dedı \ııhışmanın bölge barışı nu ıddıaeden Velayeti. "Tür- kiye-İsrail anlaşması bölgede- ki askeri dengeleri olumsuzet- kilevecektir. Israil'in durumtı- nu güçlendirecektir" dedi. Türkiye'nin Tahran Büvü- kelçısi Mithat Balkanise İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada. "Türki- ye-İsrail askeri eğitim birliği anlaşmasının hiçbir üçüncü ülke>e yönelik olmadığınr belinerek "Türkiye'nin çeşit- li ülkelerle > ürütfüğü bağım- sız çerçeveli işbirliği ilişkileri bir bütün olarak. bölgedeki ortak anlayışın güçlendirit- mesine \e isirikrann pekiştiril- mesine hizmet etmektedir" dedi. Suriye'nin Tahran Büyü- kelçisi El-Ahmet El-Hasan ise İsrail'in Türkiye ile imza- ladığı askeri eğitim anlaşma- sını. Suriye'ye baskı yapmak ve Sunye aleyhinde casusluk yapmak için kullanmak ama- cında olduğunu ileri sürdü. Suriye Büyükelçisi El-Ah- met El-Hasan. dün İRNA'ya \erdiği demeçte.*'Türkiyebu anlaşmanın eğitim amaçb ol- duğunu iddia ediyor. ama ts- rail'in bu anlaşmadan amacı eğitim değildir. İsrail. Suriye aleyhine casusluk yapmayı amaçlıyor. İsrail, bu anlaşma- yı Surive'nin temel iddialann- dan vazgeçmesi için baskı \ apmak amacıyla kullanmak istiyor. Türkiy e'nin açıklama- lan yeterli %e ikna edici değil- dir"dedı. îsrafl'den Suriye'ye ikinci banş işaretiDış Haberler Senisi - tsra- il'dekı yeni sağcı hükümetin Dışışlen Bakaın'ndan sonra dün de İç Gihenlık Bakanı. Suriye ile "toprak karşılığı barış" formülünün kabul ediiebıleceğını belırtti. İsrail'ın \enı sağcı başba- kanı Bemamin Netanva- hu'nıın kabınesinde göre\li İç Gü\enlık Bakanı Avigdor Kahalani. dün İsrail radyo- stına \erdiğı demeçte. "Sınır Ü7erinde bazı değişikiikler >apılması mümkündür. Biz- ler aşırı uçlarda \ er alan kişi- ler değiliz \ e barışa açık kapı bırakmak isti>oruz"' dı\ e ko- nuştu. Kahalani. Golan Tepeleri konusunda Suriye'ye tanına- cak a\rıcalıkların İsrail'in gü\enliğıııi tehdit eder nite- lıkte olmaması gerektiğini \urguladi. "Golan. İsrafl'in hirSııri\esaklırısına karşı sa- Minma du\arıdır" dıye ko- nuşan Kahalani. Dışişleri Bakanı Da\id Levi'nın önce- kı gün sözünü ettiğı "ortada buluşmak" çozümünün de Suriye'ye toprak vermek an- • Dışişleri Bakanı Levi'nin 'Golan'da ortada buluşma' öneren sözlerinden sonra İç Güvenlik Bakanı Kahalani, toprak karşılığı banşın mümkün olduğunu söyledi lamına gelmeyebileceğini yanarak \erdiği haberlerde. belirtti. "Silahların sınırlan- dırılması gibi konularda da ortada buluşmak söz konusu olabilir" dedi İsrail'ın yenı Dışişlen Ba- kanı Da\ id Le\ i. önceki gün tele\ izyonda yayımlanan bir söyleşide. "Banşaöncelikta- numorsa. o zaman İsrail \e Suriye barışı sağlamak için Golan Tepeleri'nde bir orta noktada buluşacakhr" de- mişti. Levi'nin demeci. se- çim kampanyası boyunca ve ilk hükümet açıklamalannda ~toprak karşılığı banş" for- mülüne karşı çıkan Netanya- hu'nun hükümetinin Golan konusunda bir uzlaşmay a gi- debileceğinın ilk işareti ola- rak algılandı. Netanyahu'dan açıklama- lara ilişkin bir tepki gelme- mesine karşın. İsrail basını- nın hükümet vetkılilerine da- Levi'nın bu açıklamayı hal- kın tepkisini ölçmek amacıy- la ve başbakanın onayıyla verdiği belirtılıyordu. fsrail'deki aşın sağcı çev- reler. yeni bakanlardan gelen bu uzlaşmacı açıklamalara sert tepki gösterdıler. Başba- kan Yardımcısı Rafael Ey- tan. "ortada buluşmakla ne- yi kastettiğini bilmivorum'" derken Golan Tepelen'ndekı Yahudi yerleşimcilerin lider- lerinden Uri Heitner. Netan- yahu'yu "*Levi'nin açıklama- lannın hükümetin poiitakası- nı temsil edip etmediğini bir anönceaçıklama\a" çağırdı. Heitner, "Golan,]sraildevle- tinin bölünmez bir parçası- dır. Bir kısmını vermek ko- nusunda gösterileeek bir iyi niyet Suriye'nin saldırganlV ğını teşvik etmeye neden ola- caktır" dedı. BODRUM/TURGIJTREISTE DENIZKENARI Ozel P!aj. Yan Olımpik Havuz. Restoran. Market. Barlar. Möblelı Denız Manzaralı. Mutfak ve Mıni Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 FATİH 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995 631 Davacı Döne Arslan tarafından davalı nüfus müdürlüğü aleyhine ikame olunan gaıp- lik da\aMiida; Gazıamep. Kılis. 1. Kütah hane, 78 cılt. 25. sayfada nüfusa kayıtiı Ahtnet Özalp'm 22.9.197 4 tarıhınden ben e\mı terk ederek semti meçhule gıttiğı Istanbul Cumhuriyet Sa\cılıgı"nın hazırhk 1974 32628 sayılı evrak ile hayat \e mematı hakkında hiçbir bilgi alınamadığı. adı geçenin bu sebeple ölmüş addolunarak gaıpliğine karar verilmesini ta- lep etmış olmakla. Yukarıda ismi bildirilen şahsın hayat ve mebadı hakkında bilgısi ve görgiisü bulunan varsa bir yıllık süre içinde Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nın 1995 631 esas sayılı dosyasına müracaatlan ileililere ılanen duyurulur. 18.6.1996 Basın: 93922 BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1993 351 Esas 1995 284 Karar Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından. davalı GülerGürsoy aleyhine açı- lan tapu ıptalı \e tescıl da\asının mahkemem\zde yapılan açık vargıtaması sonunda: Davanın kabulü ile Bandırma ilçesi. Hıdır köyünde kain. 1173 parsel sayılı taşınma- zın tapu kaydının ıptalı ile Hazıne adına devlet ornıanı olarak tapuya tesciline karar ve- rılmii olup. ışbu mahkeme karan davahnın adresi meçhul olduğundan davalıya tebliğ edi- İL'inoıııiş olup, işbu ılanın teblığınden (ç) gazetede gerekli ılanının yapıldığı tarıhten iti- baren 15 uün sonra karann davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 8.4.1996 Basın: 83157 Kaddafi ambargoyu deldiDış Haberler Senisi - Bır- leşmişMilletler'in(BM)uv- guladığı hava ambargosunu delerek Kahire'deki tarıhı Arap zirvesine gelen Lıbya lideri Muammer Kaddafi. ülkesinedönerken de ambar- goyu umursamadığını bir kez daha kanıtladı. BM'nın yasağına neden uymadığını soran gazeteci- lere Kahirede yaptığı açıkla- mada, hava ambargosundan haberi olmadıgını ileri süren Kaddafi, "Ambargo mu var?" dedı. BM Güvenlik Konsey i. Kaddafi'nın iskoç- ya'daki Lockerbie kentı üze- rinde bir ABD uçağının ha- vaya uçurulmasından sorum- lıı tutulan iki Libyalıyı tes- lim etmemesi üzerine 1992 yılında ülkeye hava aınbar- gosu koymuştu. Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa. Kaddafi'nin am- bargoyu delerek Libyadan Mısır'a geleceğinı BM Yap- tırımlar Komitesı'ne haber vermeye zamanları olmadı- gını biidirdi. Mısır resuii ha- ber ajansı MEN.Vya açıkla- ma yapan Musa. "Albay Kaddafi. Cumhurbaşkanı Mübarek"e tetefon ederek ge- leceğini biidirdi. ancak BM'ye haber Nerecek \akti- mizolmadı" dedı. Arap zirvesi sırasinda Fi- listin liden Naser Arafat ile de ıkıli bir görüşme yapma fırsatı bulduğunu belirten Kaddafi. ülkesının Filistin'in mücadelesine verdîği destek yüzünden BM tarafından ce- zalandırıldığını söyledi. Kaddafi. görüşme sonrasın- da basina vaptığı açıklama- da. Filıstınlilerıellennebirer "zeytin dalı" alarak İsrail ta- rafından işgal edılen toprak- larına geri dönmeye çağırdı. Kahire'ye yaptığı sürpriz zıyaretle. ilgivi üzerine top- layan Kaddafi'nin ArapZir- "vesi'nin yapıldığı konfeVans salonunda kendısine ikram edılen Coca Cola'yı, "Em- penalizmin sembolü" diye- rek reddetmesi de olav oldu. übya'da dinci terörüSALLUM (A,\)- Libya'nın doğusundaki Dirna bölgesınde. aşın dincilerin düzenlediği bir saldtnda 8 polisin öldürüldüğü bildirildi. Libya-Mısır sınınndaki Sallum kentine gelen Libyalılardan edinilen bilgilere göre Dirna bölgesinde bulunan polis okuluna geçen perşembe günü bir saldın düzenlendi. 8 polisi öldüren aşın dinciler, olaydan sonra Cabal el-Akdar dağlık bölgesüıe kaçmayi başardılar. Libya güvenlik birimleri saldırganlann yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonlara başladılar. Vefat Rahmetli Nimet ve Selahattin Yurtoğlu'nun oğlu, Refıka ve Hakkı Katran'ın damadı. Tomris-Sulhi Arel, Yıldız-Nuri Göğüş ile Cemile Sülmen'in ağabey ve kardeşi, Arel. Güğüş, Türkmen, Giiney, Tont, Pekcan, Aytuğ, Yalçın, Kurtul, Helvacıoğlu ve Apa ailelerinin büvüğü, Lütfü-Türkan Bornovalı ve Seyfi-Nermin Basa'nm dtinürü, Nazmi-Sema ve Nevin-Rıfat Yurtoğlu'nun babaları, Mete ve Seba'run dedeleri rahmetli Nüzhet (Katran) Yurtoğlu'nun eşi Cengiz Yurtoğlu 22 Haziran 1996 Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Haziran Pazartesi günü. Moda Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra 25 Haziran Salı günü Ankara. Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Ailesi PAZAR ASLHT MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1995 1 Karar: 1995/25 Davacı 53'8 Çay Ekıcilen Kooperatifi tarafından da- valı Alı Ertürk aleyhine mahkememızdeaçılan alacak da- vasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizın 16.3.1995 gün 1995 1 esas. 1995 25 karar sayılı kararı ile 76 ton çimentonun davahlardan alınmasına karar \ erildı- ği. davalı Ali Ertürk'ün mirasçılan olan Metın Ertürk. Fevziye Ertürk. Remzı Ertürk. Remziye Ertürk. Perihan Ertürk'ün aramalara rağmen adresleri belirlenemedığın- den karar tebliğının yapılamadığı. ılanen tebligat yapıl- masına karar verilmiş olduğundan karann ılanen tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 62958 Robert Kolej 1950 mezunları 25 Haziran 1996'da Bizim Tepe'de toplanıyor Saat 19.30'dan itibaren. MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessızlik Yazhk-Kışhk havuz-sauna Y.P. 2.500.000 Rez.: 0374 611 44 36 - 611 36 78 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını. sürekli sıcak su olanaklanyla aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Akşamlan sazınmz ve sohbetimiz hiç bıtmeyecek. 1) Günlük konaklama: Yatak + kahvaltı + akşam yemeği + akşam programları + özel geceler = 45 DM (KDV dahil) 2) 10 gün-10 gecelik paket tatii programr. Efes - Meryemana - Şirince, Prıene- Milet - Didim, Pamukkale. Kuşadası, Mavitur, Milli Park gezilerı 10 gün -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeği + geziler + özel geceler + öğle yemekleri (gezilerde)=600 DM (KDV dahil) Telefonla ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 TURNIKE SEMİH GUNVER Mükerrem Berk ve Bitmeyen Kavga Mükerrem Berk, geçen hafta, Dilek Yarımadası'nın Milli Parkı'nda. deniz kenarında dolaşırken bir kalp kri- zi geçirerek hayata gözlerini yummuş. Haberi gazetede okudum. Donakaldım. Düşüncelere daldım. Mükerrem'le aynı yaştaydık. 1917 doğumlu. Bazen yaşımı soruyorlar. Yanıt vermekten adeta utanıyorum. "1917" dediğim zaman hayretle yüzüme bakıyorlar. Bi- zim nesil eridi gitti. Mükerrem'le ilk defa 1956 ılkbahannda Bağdat'ta ta- nıştım. Başbakan Menderes, Mükerrem'i, birkaç sanat- çı arkadaşı ile beraber Irak'a, birGüzel Sanatlar Akade- misi kurmaları için göndermişti. Geceleri basın yayın ataşemizin evinde toplanırdık, Mükerrem flüt, Mesut Cemil tambur çalarlardı. Aramızda gerçekten kırk yıl süren bir dostlugun temelleri Bağdat'ta atılmıştı. Mükerrem tam anlamı ile bir sanatçıdır. Çok sesli Ba- tı müziğinin ülkemizde sevilmesı ve benimsenmesi için elinden gelen gayretleri uzun yıllar bıkmadan yorulma- dan göstermiştir. Ankara'da ilk konser salonunun açıl- ması, Ankara ve istanbul senfoni orkestralarının geliştı- rilmesi, Istanbul'da Filarmoni Derneği'nin bütün güç- lüklere rağmen ayakta kalabılmesi, ilk defa bir Nefesli Sazlar Beşlisi'nin kurulması, Batı müziği sanatçılarının vetopluluklarının dışülkelere.gönderılmesi konularında Mükerrem'in unutulmaz çalışmaları olmuştur. Birinci sı- nrf bir tlüt solistidir. idareci olarak da başarılıydı. Başa- rılı insan takdir edildiği kadar kıskanılır da. Mükerrem bu akıbetten kurtulamamıştır. Mükerrem Berk açık tenli, kumral saçlı, kumral bıyık- lı, ince yüzlü, hafiften alaycı gülüşlü, yakışıkh bir adam- dı. Bir Istanbul efendisiydi. Kendisine has bir hayat fel- sefesi vardı. Çalışkandı. zekiydi, espri sahıbiydi. Müzis- yenliğınin yanında bir komedi sanatçısı ile rekabet ede- cek derecede mukallit bir insandı. Tanınmış politika adamlannın taklitlerini, onlara ait öyküleri anlatırken o ka- dar büyük bir başarı ile yapardı ki, O'nu hayranlıkla iz- lerdiniz. İyi arkadaştı. lyı bir eş. iyi bir babaydı. Profesör Berk. uzun ve çalkantılı hayatında bınbır görevi Sovyet generailerinin madalyaları gibi yan yana sıralamıştı. Dı- şişleri Bakanlığı Kültür Dairesi Genel Müdürlüğü'nü yap- tığım yıllarda Mükerrem'le birlikte çalıştık. pek çok iş ba- şardık. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Mükerrem'i emeklilik yıllarında, Ayaspaşa'nın ait kıs- mındaki Boğaz'a bakan apartmanında buluştuğum sa- atlerde daha çok seviyor ve kendime yakın buluyor- dum. Mükerrem'in, emekli kırmızı Volksvvagen'inin Ayas- paşa'dan Kabataş'a doğru inen dik yokuşlu, dar ve zik- zaklı yolun bozuk kaldırım taşları üzerinde bir keçi gibi seke seke inişıni ve apartman dairesi ile Taksim'deki Kültür Sarayı'ndaki bürosu arasmda küçük bir finüküler görevini sadakatle yerine getirmesi gözlerimin önünden silinmiyor. Mükerrem'in eşı Sevin, mükemmel birarp sanatçısı- dır. Kızı Leylâ kemancı. oğlu Murat viyolonselisttir. Is- tanbul'a her gidişimizde, onları ararım ve hıç olmazsa bir akşam yemeğini evlerinde birlikte yerdik. Mükerrem taze barbunyalan getirir. Sevin, kaşla göz arasmda ba- lıkları kızartır. Salatayı hazırlar. Kıtır kıtır balıkları tabak- tan ellerimizle alır ve buzlu bir rakının eşliğinde yer, kah- kahalar atarak konuşur, dertleşirdik. Aziz dostum Mükerrem senı çok arayacağım. • • • Futbol milli takımımız Ingıltere'de talihsiz yenilgileri sı- raladı. Ümit basketbol takımımız umutlarımızı söndür- dü. Yunanıstan'la yine savaşın eşığıne sürüklendik. Arap ligi, karşımıza dikildi. ABD, taahhutlerini yerine getirmi- yor. Fırkateynleri ve Cobraları askıya aldı. Avrupalılar Yunan şantajına rıza gösterıyorlar ve Türkiye'yi sıkıştır- mayı sürdürüyorlar. Geçen gün TBMM'de Bülent Akarcalı kürsüye çık- tı. Beş dakika içinde Avrupa İnsan Hakları Divanı'nda Türkiye aleyhine yığılan dava dosyalarını ve yakın gele- cekte bizi bekleyen yenı baskıları anlatmaya çalıştı. Kım- se dinlemedi, sıralarda kahve sohbetlerı devam etti. CHP'Iİ Keleş, memur ve emeklilere tanınması gereken haklardan ve arttırılması beklenılen maaşlardan söz et- ti. Umursamazlık karşısında lafını zor bitirdi. Çiller'in örtülü ödeneği Refah'ın desteği ile zor bela atlatıldı. Çiller, Erbakan a teşekkür edecek yerde, ran- devusuna yan çizdi. Baykal'a. sanki hükümet kurmak- la kendisi görevlendirilmiş gibi üçlü ve dörtlü koalısyon- lardan söz etmeye gitti. DYP'de ciddi kıpırdamalar var. Genel başkan, partisinde hâkimiyetinı sürdürmeye çalışıyor ama, bu başan kâfi degil, ülke çapında DYP uçuruma doğru kayıyor. Refah beklemekten sıkıldı. DYP-Refah formülü gerçekleşebilecek mı? Bu gün cuma, öğle namazında duaya gidelim. Geçen haftaki yazımda sözü geçen Şanat Yapım Ga- lerisi'nin sahibi ibrahim Demirerdir. Özür diler, düzel- tirim. AB zirvesi dolayısıyla Floransa'da toplanan birlik vanlı- lan, Birleşik Avrupa Federasyonu isteği ile yürüdü. Mesut Yılmaz, AB'yirahatlattı FLORANSA (AA)- Baş- bakan Mesut Yılmaz. Türki- yede demokratik kurumlann ışlediğıni. sanılanın aksine. Türkıye'de köklü bir demok- rasi geleneği bulunduğunu belirterek "Farklıgörüşlerine rağmen. Avrupa Birliği'ne karşı olan partinin katılacağı birkoalisyonhükümetikurul- sa bile bunun Türkiye-AB iliş- kilerini etkilemeyeceğini mu- hataplanma bildirdim"" dedı. Yılmaz. AB Troıkasf nın di- ğer AB üyelerıne de açık ça- lışma yemeğıne katıldıktan sonra, dün sabah Türk gaze- tecılerle bir basın toplantısı düzenledı. Çalışma yemeğı- nin AB Dönem Başkanı İtal- va Başbakanı Romano Pro- di'nın daveti üzerine gerçek- leştığini belirten Yılmaz. ye- meğin geçmışteki uygulama- lardan farklı olarak AB Troi- kası dışında. diğer ülkelere de açık yapıldığını anlattı. Yıl- maz. bir gazetecinin görüş- mede RP'nin gündeme gelip gelmedığinı sorması üzenne. şunlan söyledi: "Genel ola- rak Türkiye'de vaşanan hü- kümet krizinc ilişkin \ e oluşa- bilecekyeni hükümet modeli- nin AB-Türkiye ilişkilerine et- kisi. bu toplantıda muhatapla- nmızın önemle üzerinde dur- duklan bir konu olmuştur. Ben Türk demokrasisinin sa- nıldığının aksine. köklü oldu- ğunu. demokratik kurumla- nn tümüyle işlediğini, görüş farklıhklanna rağmen AB'vc karşı olan partinin katılacağı bir koalisvon hükümeti kurul- sa bile, bunun AB ile ilişkik'ri- mizi etkilemevecegini. bu ko- nunun Türkiye'de partiler üs- rü genel bir kabul gördüğiinü sövledim."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle