01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
n ŞU Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yaparl" Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelerımız ve yurtdıjı temsılcıhklertmıl satış ıçin hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 73. HL SAYI25828 / 50000 TL (KDV IÇmde) KURUCUSU İVNUSfUlll (1924-1945) BAŞYAZARI NADR HNÂ (1945-1991) 24 HAZİtM11996 PAZARTESİ • SERRANO Yaşamın kuytularında gezen bir o • r. Sayfada • TENIS Heyecan Wimbledoh'a taşınıyor • Arka Sayfada EURO '96 Almanya ve Çekler yarı finalde H Spor 'da I&SKERİ ŞÛRA • 10 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ AÇIĞI Orduda terfi sıkıntısı • 3. Sayfada i HTk •Ht3 Rezervler mevduatı karşılamıyor • 11. Sayfada REFAHYOL'un çıkmaza girmesi üzerine Erbakan, erken seçime yöneliyor Refiah ıımııtsuz Vunanlı kurt politikacı Papandreu'nun Liani ile >apnğı surprü evliliği ve ozel yaşamı. sivasi yaşamının çoğu zaman önune geç- mişti. (FotoğraY RELTER)' Yunanistan'da bir devir kapandı ÖldÜ Yunantbtan'ın en unlu polıtıkacısı sosval demokratların lıderı \ndreas Papandreu 77 .jaşında geçırdığı bir kalp krızı sonucu oldıı Geçen \ıl 123 gun boyunca olum \e \aşam arasında gıdıp gelmıştı Başbakanlıktan aynlan. ancak kurucubiı olduğu PASOK'un lıderlığını bırakmayan Papandreu partısının kurultayına hazırlaru\ ordu Papandreu'nun katafalka konan cenazesı uç gun bovunca zı\aret edılecek • 13. Sayfada ARAP ZİRVESİ lurkıye yı kınaına reddedildi • Mısır'ın başkentı Kahıre'de ıkı gun suren \rap zırvesı, Israıl'e barış surecını devam ettırmesı ıçm yapılan sert uyarıvla dun sona erdı • Turkıye konusunda ıse Surıye aradığını bulamadı llımİı volu ızleme\ı tercıh eden \rap hderlen. Turkıye'yı kınamayı reddettıler • Arap zır\esının sonuç bıldımınde Turkıye ıle ılgılı bolumde, \rap dunyasından Turkıye've cephe aİan bir karar çıkmazken. yalnızca, Turkıye-lsraıl asken eğıtım ışbıılığı anlaşmasiyla ılgılı olarak. Arap de\ le'lennın kaygıları yonunde Turkıye'nın bu anlaşmayı gozden geçırmesı ıstendı • 12. Sayfada DİYARBAKIR Olü sayısı 7'ye çıktı Dh \RB\MR(Cumhun\et) - Dıyarbakır'da >erel >a\m ya- pan SozTV ve gazetesının sahı- bı Mehmet \li \İOndağ'a an "*!- tındağDınlenmeTesislerTne du- zenlenen silahlı saldın sonucu Ölenlennsa\ısı7"\e çıktı Olaga- nustu Hal Bolge (OHAL) Vaîısı INecati Bilican. "Vatandaşları katledenlerden hesap sorulacak" derken Mehmet \lı 41tındağO- HAL \e Dıyarbakır Valılığı ıle DGM Başsavcıhğı'nı suçladı AJtındağ "Bu kuruluşlara bizi korumalan yonunde >-aptığımız başvurulardan sonuçalamadık" dedı Dıyarbakır-Elazığ Karavo- • ArkasıSa. 19,Sü. 3'te DYP'ye ek süre tavizi yok ı > gundur koalısvon aravı^ıni ^urduren RP lıderı Necmettın Erbakan'ın. yarın yapacaklan goruşmede Çıller'ın yenıden ek sure ıstemesı durumunda D\ P ıle 2oru^melerı keseceğı bıldınldı RP'lıler. DYP Genel Başkanı Çıller"ın bugun DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'le vapacağı goruşmeden sonra artık sure ıstevecek gerekçesının de kalmavacağına dıkkat çektıler Necmettın Erbakan ın. ü\ P ıle goru^melenn sonuçlandınlmasından sonra \NAP Genel Ba>kanı \e Başbakan Mesut > ılmaz'la da :>on bir kez goru^me talebınde bulunacağı bıldınldı Son çare erken seçim kozu Erbakan ın hukuınetı kuramaması durumunda erken seçım kozunu gundeme getıreceğı bıldınldı Erbakan'ın kamuovuna. "Ben elımden gelenı saptım ancak dığer lıderlenn kaprısı \e huvsuzluğu \uzunden bu ış olmadı Artık seçımden başka alternatıf \ok" mesajını vereceğını ka\deden RP vonetıcılerı. şu açıklamaları vaptılar "Turkı\e'nın zaman kavbetmemesi ıçın erken seçımı ıstemı\oruz. ama başka da alternatıt kalmıyor Erken ^eçımden en kazançlı çıkacak partı de RP'dır Bunu herkes bılıvor 200 rmllet\ekılı ıle gelırız " B 5. Sayfada DYP ile ANAPın arası bozuldu \NA\OL'u canlandırmak ıçın temaslan başlatan D\ P \e ^N^P. goruşme onensının geldığı taraf konu^unda bırbırıne du^tu AN^P'lılar, "Goruşme talebı onlardan geldı Transferlerı durdurun. ^ uce Dı\an garantısı \erın, dedıler" derken D\ P'lıler, "Yalan so\lu\orlar Hem "goru^elım" dıvorlar hem de \aîan sovluvorlar"" suçlamasını \onelttiler Mehmet Ağar. "'AN^P'la olmaz t\ı nı\etlerı yok" derken, DYP Genel Merkezf nden vapılan açıklamada, "Genel ba^kanımız. ANAP lıdenne herhangı bir aracı ıle onen goturmemı^tır" denıldı B 5. Sayfada DYP 'de çatlakbüyüyorÇİIIer'e İStİfa ÇağriSI D\ P"h muhalıfler, dun partının 13 kurulus, \ıldonumu nedenı\le alternatıf bir toplantı duzenlerken kurucu genel başkan Yıldırım \\cı. Sa\ın Çıller'ın partne bıraz sevgısı varsa, partı dağılmadan. parçalanmadan çekılsın" dedı D\ P kurucularınm ımzası>la \enlen gazete ılanında da Çıller'e "ıstıfa edın" çağnsında bulunuldu 40 DYP kurucusunun ımzasıyla yayımlanan ılanda Çıller'e. "Partının 1 sıradan 3 sirava duijnıesıne sebep oldunuz Bu (.okuşu bir ba^an olarak ılan ettınız Sız, D\ P'nın bayrağını ta^ıyacak. bu mısyonu yuklenecek genış kıtlelere heyecan \e ^e\k \erecek bırguce sahıp değıKınız" denıldı • 5. Sayfada IStİfaCllar hain' DYP'de Genel tdare Kurulu üyesı 5 mılletvekılının ıstıfa ederek \NAP a geçmesıne kar^ı duyulan ofke, kuruluş yıldonumu ıle eğıtım ve kultur merkezı açtlıs.1 ıçın vapılan torene yansıdı Sloganlarla konu^ması sık sık bolunen Çıller. "D\ P bir ınanç selıdır Bugunun zorlukları bıze \ız gelır Haınler, komplocular DYP'lı olamaz Bızde haın, arkadan \uran yoktur Bızde sevgı \e ınanç selı \ardir" dedı ANAP'ı da eleştıren Çıller. "Mılletın oyunu almadan, mılletı oyuna getırmek ısteyenler var Kapalı kapılar ardında mılletvekıh tran^ferlenyle mılletı oyuna getırmek ısteyenler var" dıye konuştu B 5. Sayfada Mumcu suikastı Somut gelişme yok • Mıllı Savunma Bakanlığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasını savsaklayan DGM savcısı Ulkü Coşkun hakkında venlmesı kararlaştırılan "dısıplın cezasım" yururluğe koymadı • Adalet Bakanhğrnın, Mumcu soruşturmasını savsakladığı ıçın Coşkun hakkında dısıplın cezası venlmesı yolundakı karan, Mıllı Savunma Bakanlığı tarafından, "bakanın luzum gormemesı" uzenne, ışlemden kaldınldı GUNEŞ GUBSON'un haberi • 4. Sayfada YS soru ve nin ikinci basamağı olan O^ S. dun 85 il \e ilçe merkezi ile Lefkoşa'da vakiaşık 950 bin adayınkatılımıvla gerçekleştiriİdi. \da\lara, 5 alanda toplam 327 soru yoneltildi. OS\ Vl Başkanı Prof. Dr. Eres Söy lemez. sınavın bürun merkezlerde sakin. olaysız%e başany la tamamlandığını soyledi. (Fotoerat HAT1CE TUNCER) ÖZELLEŞTİRME 1 milyon öğrenci yarıştı(Cumhuriyet Burosu) - Oğrencı Seçme \e \erleitirme Sına- O k Oğ ğ rencı ^erleştırmeSınavı [O\ S) dun 85 ıl\e ılçe merkezı ıle Lefkoşada 1 lubın gorev lının gozetımınde gerçekle^tırıldı Oğrencı Seçme ve \erle>tırme Merkezı (OS\M) Başkanı ProS Dr Eres Soy le- mez sinavın tum merkezlerde sakın. olavsız ve başany la tamamlandığını so\ledı Libeoğrencılerınınson 1 Mİdıryoğun olarak hazırlandıklan O 11 ! S dun85ılve ıl^e merkezı ıle Lefkoşa da yapıldı Sa- at9 30dabaşlayansınav yaklaşık3 5sa- at^urdu Sınavakatılmasibeklenenvak- laşık 950 bm adaya matematıkten 53 Turkçeden 64. fen bılgısınden 63. sos- yal bılgılerden 72 ve yabancı dılden de 7^ olmak uzere toplam 32"' soru yonel- tıldı O\ S nın yapılacağı sınav merkezle- nnde genış guvenlık onlemlen alındı Ustlen aranarak sinav salonlarına alı- nan adavların. cep telefonu çağrı cıha- zı telsız gıbı haberleşme araçlan v e per- gel cetvel, sozluk, hesap makınesı gıbı cıhazlarla gırmelerı engellendı 3 bın 225 bınadakı 4"1 bın 629 >;alonda uvgu- lanan smavm guvenlığı ıçın 110 bın M- nav gozetmenı gorev lendınlırken çeşıt- lı unı\er;>ıtelerden seçılen 300 oğretım uyesı de denetlemelerde bulundu Kopva çekılmesını engellemek ama- • ArkasıSa. 19.Sû.6'da Iran'ın gözüKÎT saüşlarında• Hükümet, aralannda Petkım, Petrol Ofısı, rafınenler ve Ereğlı Demır-Çelık Fabrıkası gıbı stratejık ışletmelerın de bulunduğu tüm KİT'lerı satmayı programlarken Iran, zengın çınko hammaddesı ve petrol kaynaklannı ışletmek ıçın bu fabrıkalann peşıne düştü. • Tahran yönetımı, bu çerçevede, 124 bın ürünün hammaddesı olarak kullanılan çınko üretımınde Türkıye'dekı en büyük kapasıteye sahıp olan Çınkur'u 14 milyon dolara "Kaysen Maden \e Metal Tıcaret" adıyla kurduğu şırket aracılığıyla mart ayında satın aldı ESRAYE1SER \NKARA- Iran hammad- desıne sahıp olduğu sanayı urunlennı ozelleştırme çerçe- vesınde satılan tesıslen alarak Turkıye'de uretmev ı planh\or Turkıyenın en buyuk çınko fabnkası olan Çınkur u"Ka>- seri Maden Metal Ticaret'* adında bir şırket kurarak alan Iran hukumetının, stratejık onemı olan Petkım \e Petlas ıçın de goruşme yuruttuğu oğ- renıldı Hukumet kamu açıklannı kapatmak ıçın aralannda Pet- kım Petrol Ofısı rafınenler ve Ereğlı Demır-Çelık Fabn- kası gıbı stratejık ışletmelenn de bulunduğu tum K.İT len satmayı programlarken Iran hukumett de zengın çınko hammaddesı \e petrol kay- naklannı ışletmek ıçın bu fab- nkalann peşıne duştu Iranhu- kumetı buçerçe\ede 124 bın urunun hammaddesı olarak U4rkasıSa. 19,Su.3'te TEAŞ raporu Elektrikte özelleştirme hazırlığı • TEAŞ'ın Ulusal Elektrık Sıstemı Içın Acıl tşler Raporu'nda enerjı yatınmlannda ozel sektor \e yabancı sermaye katkısının arttırılması ıstenırken "Komur uretımı ozel sektorevenlsın" denıldı HAZAL \TEŞ \N1C\RA - Turkıye'nın elektrık enen,ısı kaynakları bakımından bir bunalıma doğru gıttığı belırtılen "Ulu- sal Elektrik Sistemi tçin Acil İşler Raporu"nda. mevcut UArkasıSa. 19,Sü.3'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Suriye> Umduğunu bulamadı Mısır'm başkentı Kahi- re'deki Arap Zirvesi'nden İs- rail'e sert uyarı, Turkiye'ye ise beklenenden hafıf me- saj çıktı. Arap ulkeleri, hrail barış sürecini saptırdığı tak- dirde TelAviv'leilibkilerı nor- malleştirme işlenıini dondur- ma tehdidinde bulundıılar. Türkiye konusunda ise Sıı- rıye'nın umduğunu bulduğu soylenemez. Şam, Türkiye-Is- rail askeri eğitim anlaiinası- nın kınanmasını, ayrııa Fı- rat'ın suları konusunda Tıır- ki\e'nin ıı\arılınasını ıstı\or- d'ıı. Arap ulkeleri, Tûrk-İsrail anlaşnıasını kmamaktan ka- çındıkları gibi sıı konusuna sonuç bildirisındeyer bıle ver- mediler. Ortak biidiride, Ttirk-İsrail anlaşmasının, Ankara tara- fından gözden geçirilmesi is- tenirken, Arap ülkeleriniıt Tıukne ıle olan geleneksel ılı^kıleı \e oıtak çıktıılaıının diMiını konusıııulukı ıtmutla- 11 vurgıılandı. Ev sahibi. Mısır Dısisleri Bakant 4mı \fusu da zirve- deıt sonra duzenlediği busın toplantısında, Zıı \ ede Tııı - kne it \(»it'lık heıhungı bu MMISCI helıılenıt \e kaıtıı al- ma çalışması \apılınudı de- di. Kahire zirvesi sonuç bildiri- • • • • ArkasıSa. 19, Sü. 9'da SALONA PKK LİDERİNİN RESMİ ASILDI HADEP kongresinde Türk bayrağı indirfldi GUNDEM MLSTAFA BALBAY • am • HADEP Ikıncı Olağan Buyuk Kongresi, Ankaıa Kapalı Spor Salonu'nda dun yapıldı Kongre nedenıvle \oğun guvenlık onlemlerı alınırken salon sarı. kırmızı ve ye^ıl renklı flamalarla suslendı Kongreye katılan ve yuzlerı ortulu bir grup. Turk bayrağını ındırerek PKK lıderı <\bdullah Ocalan'ın resmını astı • Tek aday olarak kongreye katılan Mvırat Bozlak. Guneydoğu'dakı olaylann sona ermesı gerektığını belırterek duzenlenen operasyonların sorunu çozemeyeceğını soyledı Ankara DGM. kongrede Turk bayrağının yerıne Abdullah Ocalan'ın resmının aMİmasıyla ılgılı olarak ınceleme baijlattı • 4. Sayfadu Rektöp Seçimleri Unıversıteler seçım haftasına gırdı 22 unıversıtede yenı rektorun belırlenmesı ıçın ılk adım bu hafta atılıyor Bugunden başlayarak 28 hazırana dek, 10 bın 700 oğre- tım uyesı, benımsedığı rektor aday adayı ıçın oy kullanacak Ilk altıya gıren, YOK'e sunulacak YÖK, bu rakamı uçe ındırecek Sonsoz, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'ın Demırel, ılk uçe gırenlerden bırını rektor olarak seçecek Yontemın demokratık olduğu da ıddıa edılebılır, olmadığı da Turkıye tıpı bir rektor seçımı • ArkasıSa. 19, Su. I'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle