25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin ı\adi Gcnel YavınYon.etmenı: Orhan Erinç# Genel Yayın K.oordınatörü: Hikmet Çetinkava # Yazıı^lerı Mudürlerı Ibrahim Vıldu (Sorumlu), Dinç Tavanç # Haber Merkezı Müdünr Hakan kara # Gorsei Yönermerr Fikret Eser Dı> Habcrlcr Ergun Balcı#Ntıhbjrat Cengiz Yıldırım 9 Ekonomı Bülent Kı/anFık • Kullur Handan Şenköken 9 Spor. Abdülkadir V ücelman 9 Makaleler Sanıi Karaörcn 9 Düzeltme Abdullah Vazıcı 9 Fotoâraf. Erdoğan Köseoğfu 9Bılgı-Bclge Edibe Suğra 9 Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu İlhanSe)çukiB»>kanı. Ortıan Erinç. Okta> Kurtboke. Hikmet Çetı'nkav a, Şükran Soıter, Ergun Baleı, Diırç Ta> anç. Ibrahim \ ıldı/. Orhan Bursah. MuMafa Balhav. Hakan Kara. AnkdraTetnMİcısı Vlustafa Balbaj 0 Hattr Mıkluru Doğan Akın Atatürk Bul\ drı No 125. Kal 4. BakanlıkJar-Ankdra Tel: 4195020 (^ hat). Fak* 4145027 9 Izmır Temsılcuı Serdar Kızık. H Zı\a BK 1352 S 2 3 Tel. 4411220. Fakv 44191 r 9 Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu. inonuCd 119 S No 1 Kat.l.Tel 3522550. Faks 35225^0 Müe»£se Mudunı Erol Erkut 9 Koordınaîör Ahmee Korulsan 9 Muhasebe Bülenc \ ener 0 tddre. Hüseyin Gürer 9 hietme Önder Çelik 9 Bılgı-Işlem Nail İnal 9 BılgısavarSiüem. Mürü\et Çiler \ C: • YüiKlım Kurulu Ba?kjnı - Cienel Vfudur Gûlbin Erduran 9 koordınator Reha Işırman 0 Genei Vtudur Yardımcısı Mine Akdağ Tel 514 U7 53 -. ks 5IİS466 \e Basan: V ao _<<J 41 (. j (IUP Haber \un-ı. BJMM .e *) u\yıt oğlu '4334 I»ı PK ;4MMjnbul Tel 5 05120 hau Falo ıü 2121 51 24HAZİRAN 1996 İmsak: 3.25 Güneş: 5 26 Öğle: 13.14 Ikindr P.12 Akşam: 20.4"? Yat»ı: 22.39 Dünya nüfusu gençleşiyor • NEV\ YORK(AA)- Dünva nüfusunun hızla gençleşmekte olduğu ve yeryüzündekı insanlann üçte binni 10-24yaş kuşağındaki gençlerin oluşturduğu bildirildi. Merkezı ABD'de bulunan "Nüfus Referans Bürosu (Population Reference Bureau-PRB)" adlı kuruluş tarafından vayımlanan rapora göre dogumlann yüzde 10'u 15-19 vaşlan arasındaki kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Raporda. 15-19 v aşlan arasındaki 15 milyon kadının her yıl çocuk doğurduğu vurgulandı. Fizikçi Nasuhoğlu öldü • ANKARA (ANKA)- Türk Fızik Vakfı kurııculanndan Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu (82) öldü. Fransanın Nance Üniversitesi'nde fızik eğitinıı gören Nasuhoğlu: Necatibe> Eğitim Enstitüsü. Gazi Eğitim Enstütüsü ve Ankara Üniversitesi'nde göre\ yaptı. Ankara Universitesi Senato üyeliği de vapan Nasuhoğlu için bugün >aat 11 00'de Ankara Ünı\ersitesi'nde tören düzenlenecek. İDSO, Mükerrem Berk için çalıyor • Külriir Senisi - Lstanbul De\let Senfoni Orkestrası iki hafta önce kavbettiğımiz Dev let SanatçiM Mükerrem Berk'in anısına 24. L'luslararası Isranbul Miizik Festi\alı kapsamında bugün saat 19.00'daAKM Büyük Salon'da Andrev* Greenuood yönetıminde bir kon.ser \ erecek ÎDSO'nun kuruluşu ve gelişmesınde unutulmaz çabalan olan Mükerrem Berk'i anma konserine İstanbul De\let Opera \e Balesi'nin başarılı sopranosu Zehra Yıldız da katılıvor. Sanatçı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Beethoven'in "Fidelıo Operasf'nın ikinci seslendırilişi için vazdığı "üçüncü uvertür". Strauss'un "Soprano İçin Son Dört Şarkı". ve Mahler'ın Ha\dn ile Mozart izinde \azdığı. son bölüniünde soprano sese de yer \ erdiği en çok çalman eseri "4 Senfoni"den oluşan bir programla Mükerrem Berk dostlannın karşısına çıkacak. Kapikatür yanşması • KültürStrvisi- 13. Hürnvet Uluslararası Karikatür \an^masrnın seçiciler kurulu toplanıyor. Bu \ıldan başlavarak A\dın Doğan Vakfi'nca düzenlenen yarı^manın seçiciler kurulu. Jern Robinson (ABD). \Valther Keim (Almanya). Francois Solo ı Fransa). Riccardo Mannelli (ItaKal. Turhan Selçuk. Ali L'f\i Ersoy, Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve Necdet Şen'den oluşuyor. En hızlı bilgisayap • NEVV VORK(AA)- Dünvanın en hızlı bilgisayarı. bir Japon firması olan Hitachi tarafından üretildi. Bilgisayann sanivede 220 milyar matematik işlem yaptığı bildirildi. Tokvo Üniversitesi'ne monte edilen veni bilgisavann "masif'paralel bilgisa>ım sistemij'le" çalıştığı ve 1.024 işlemciden oluştuğu kaydediliyor. Daha önce "dünvanın en hızlı bilgisayarı" unvanını elinde bulunduran Fujitsu marka bilgisavar, sanivede 170 milyar işlem yapabiliyordu. Konyalı Lokantası • İSTANBLL(A.\)- Konya'nın Bevşehir ilçesinden Ahmet Dovuran'ın bundan 99 yıl önce bir aşçı dükkânı olarak kurduğu Sirkecıdeki meşlıur Konyalı Lokantası. Türk mutfağının son temsilcilerinden biri olarak gelecek yıl "dalva" demeye hazırlanıvor. 1897de, Sirkcciclc. 4 masa ve 16 sandalye ile kurulan aşçı dükkânına halk. zamanla "Konya Lokantası" adını taktı. Masa örtüsü kullanılması. bulaşıkhanenin mutfaktan aynlması, tek tip bardak kullanma gibi döneme göre büvoik değişimler geçiren lokanta. "Konvalı Lezzet Lokantası" adıyla " 1 " numara ile marka tescilini yaptırdı. Günümüzde nüfüslannı besleyecek gıda üretimine sahip olmayan 99 ülkeyi gelecekte çok daha kritik bir dönem bekliyor Açhk 8<)iTuııı, 2000lerde tnrnanacak• Nüfus ve gıda üretimi artışı arasındaki dengesizlik yüzünden 2000'li yıllarda özellikle Güneybatı Asya. Afrika, Orta ve Latin Amerika ülkelerinin açhk sorunuyla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Türkiye'de dengesiz beslenmenin temeî nedeni ise hayvansal üretimin ihmal edilmesi. Nüfus. ekolojı ve beslenmeyle iliş- kili olarak gıda üretimi ve tüketimi ko- nusunda araştırmalar yapan Doç. Dr. ŞeminurTopal, toplam dünya nüfusu- nun 1-2 milyannın, kurak-çok soğuk veva çöl alanında yaşadığına dıkkat çekti. Buna karşın dünyadaki kullanılabi- liralanlann yüzde 38 'indengeregı gi- bi yararlanılamadığını belırtten Topal. bu nedenle de dünva nüfusunun 1.6 katını besleyebilecek birpotansiyelin kaybedildığine dikkat çekti. Dünya genelinde 99 ülkenın mev cut nüfuslannı beslemeve >etemeven gı- da üretim düzeyine sahip ofduğunu hatırlatan Doç. Topal. 2000'li > ıllara doğru bu99 ülkenin 61 'ınin tamamen kntik sınıra aeleceöini. 38'inın deken- İstanbul Haber Servisi - Günümüz- de nüfuslannı besleyecek gıda üretim düzeyine sahip olamayan 99 ülkeden 61 "inin. 2000'li yıllara do§ru tama- men kritik açhk sınınna geleceği. 38 ülkenın ise nüfuslannın ancak varısı- nı besleyebileceği belirtildi. Tt'BfTAK \farmara Araştırma Mer- kezi Gıda Soğutma Teknolojileri Bö- lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeminur Topal. tiim dünya nüfusu düşünüldü- ğünde insanlığın geçmiş 10 bin yıl içmde ürertıği gıdayı. gelecek 35 yıl- da üretmek zorunda kalacağını belirt- ti. Topal. Türkiye'de dengesiz beslen- menin ternel nedeninin de yalnız bit- kiselüretimeağırlıkverilerekhajvan- sal üretimin ihmal edilmesi olduğunu vursuladı. di nüfuslannın yansından azını besle- yebıleceğini kavdetti. Doç. Topal. "ÖzellikJeGünevbatıAs> a,Afrika, Or- ta ve Latin Amerika üİkeleri 2000'li yıllarda nüfuslannın ancak varısını besleyebilecek bir kritik duruma gire- bilecektir. Afrika ülkelerinin bii\ iik bir böliimü 2025 yılında. gıda üretimleri- ni >üzde 144 oranında arttırabilınek ve- >a gereksinimlerininin \üzde 59'unu ithal etmek zorunda kalacaklardır" dedi. Türki>e'de durum Türkive'nın toprak yapısı konusun- da da bilgi veren Doç. Ibpal. 7 7.8 mil- yon hektar olan toplam vüzev alanının. yüzde 36'sının sulanabilir-işlenebılir karakterli. vüzde 28'inin çavır-mera. yüzde 30'unun orman fundalık-çalılık. yüzde 6.2 sînin ise yerleşım ve diğcr kullanım alanları olduğunu belırtti. Buna karşın Türkiye'de halen 12.5 milyon hektar alanda tanm yapıldığı- nı hatırlatan Doç. Topal. bunun 8.5 milvon hcktannın sulanabilirolducu- nu belirterek "V'ani mevcuttanm ara- zisinin ancak \ üzde 60'ından ekim >a- pılarak>ararlanılabilınektedir. Buözel- lik vanında yüzde 70^'inde bitkisei ve > üzde29.5'inde hav \ ansal üretime da- valı tanm yapılabilmekte, şfhirieşme \e şehregöçün artışı> la birlikte bu değer- ler düşmektedir. \anlış politikalarla bitkisei üretime ağırlık \erilmektedir. Ha>vansal üretim ihmal edilmektedir. Bu da ü'Ikemizdedengesiz beslenmenin temelj anlışlığuiı oluşturmaktadır" 1 de- di. Türki>e'de erozjonun da ekilebilir alanlardan önemli kav ıplara neden ol- duğunu anımsatan Topal. bunun önlen- mesiyle uzun zaman diliminde tanm- sal üretimde yüzde 19'avarangeri ka- zanımlarolacağını vurguladı. Nüfiıs artışı Doç. Dr. Topal. günümüzde 5 mıl- van aşan dünya nüfusunun 2000 yılın- da 6.5 milyara. 2010 yılında da 9 mil- yara ulaşacağının beklendiğini belir- terek bunun da yılda 6.6 milyar ton gı- da gereksinimi demek olduğunu kay- detti. Kırsai kesimdeki hızlı nüfus ar- tışlarının. yetersiz beslenmeye bağlı bebek ölümlerini. ortalama yüzde 6.5'ten yüzde 10'larayükselttiğine dik- kat çeken Topal. nüfusun geomerrık ar- tışına karşın gıdanın aritmetik bir ar- tış göstermesınden dolayı bugün in- sanlığın 10 bin yılda ürettiği miktar- daki gıdayı. gelecek 35 vılda üretmek zorunda kalacağını kavdetti. Onlemler Gıdava gelişmiş ülkelerde. -sağlık- diyet" ilişkısi içinde bakılırken geri kalmış ülkelerde "jaşamveölüm" iliş- kisi anlamına geldığinı belirten Doç. Dr.Topal. gelişmiş ülkelerde "azinsa- nın-bol gıda", geri kalmış ülkelerde u çok insanın-az gıda" tüketme şansı- na sahip olduğunu ve bu dengesizli- ğin mutlaka giderilmesi gerektiğıni söyledi. Doç. Dr. ŞeminurTopal.aiınması ge- rekli kısa ve uzun vadeli önlemleri de şöyle sıraladı: - Gelişmiş ülkelerin acil durumdaki ülkelere gıda. ilaç \e para vardımı \e desteğjni arttırması. ileri teknolojile- rin transferini kolav las.firnıası. - Erozyonun önlenmesi ve kavnak- ların ıvı kullanımınının sağlanınası, - Sulanabilir arazilerin genişletilme- si, - Üretim artışı çabalannın arttınlma- sı. - Eğitim programlanna ağırlık \eril- mesi. nüfus artış hızının düşüriilmesi - Yeni kaynaklan varatan bilimsel ça- lışmalara hız venlmesi - Kalitenin geliştirilmesi çabalarının hızlandınlması - Besin kav ıplarını azaltmav a yöne- linmesi -Güncel iletişim teknolojilerinin kul- lanılması - Çev re kirliliğmin önlemesi - FıŞat artış hızının önüne geçilmesi - Araştırma çalışnialarına hız ve önem verilmesi - Ulusal tanm \e beslenme politika- ları oluşturulması \e u\ gulanması. Tek bavanlarda bu >ıl mücadelenin Steffî Grafla iki >ıl aradan sonra \> imbledon'a dönen Monica Seles arasında geçmesi bekleniyor. Heyecan Wunbledon'atasındı Dünyanın usta raketleri tenisin en ünlü kupası için yanşırken, kimin ne giyeceği, sporculann saç modelleri ve kimlerin ne kadar küfür edeceği merakla bekleniyor ZAFERARAPKİRLİ LONDR.A-Oyun.. Set.. Maç.. Tenisin kalbi. yine her yıl oldu- ğu gıbi. bu yıl da Londra'nın gü- neydogu mahallelerinden U'imb- ledona taşınıyor. Bugünden itiba- ren. dünvanın en ünlü raketleri. dünyanın en prestijli tenis tumu- vasında. tenis sporunun en önemli kupası için mücadele edecekler. Sampras.Graf.AgassLSeles, Bee- ker. (\aniseviç, Edberg gibi isim- ler, vine savfalanmızda. ekranlar- da ve radyolarda sık >ık bov göste- recek. duyulacak. Belkiyine. ~de\- lerin diişüşü'ne tanık olacak tenis dünvasının bu en büyük arenası... Belki veni şöhretler çıkacak sahne- ye... Belki de en büyükler, yine en büyük olma niteliklerini sürdürecek- ler... Isveçli Stefan Edberg gibi ki- mileri. son k-ez şampivonluk van- şında ver alacaklar. Kimilerı ise dünya sıralamasında üstsıralara tır- manmak için. \Vimbledon'ın veşil çimlennde ter dökecekler. Turnuvanın tek erkeklerde favo- rilerinin başında. kuşkusuz geçen 3 yılın şampiyonu Pete Sampras gelıyor. Geçen yılın ikincisi Alman tenisçı Bons Beeker. VVimbledon'da 1985 ve 1986 >ıllarında elde ettiği "en genç şampiyon" olma unvanı- nı konırken bu yıl 28'inci yaşını. bir şampıyonlukla kutlamak istivor Amerikalı Andre Agassi ise 1995 te >an finaldeBecker'ebovuneğme- sinin acısını bu yıl çıkarmak ve 1992"de şampivonluk kupasınıkal- dırdığı VV'imbledon'a iddialı birge- n dönüş yapmak amacında. Tek er- kekler turnuvası. yine Hırvat Go- ran İvaniseviç'in süper servisleri- ne. \e\geni Kafelnikm "un göz ka- maştıncı oyununa ve VVimbledon'da birtürlü şansı yavergitmeyen Mk- haelChang'in. bu yıl unvan arayı- şına tanık olacak. Tek bavanlarda dünya sıralama- sında I numarada yeralan ve son 6 yılda 5 kez şampivon olan Steffi Graf. tüm özel sorunlarına rğmen. iki hafta önce kazandığı Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndaki başa- rısını burayada taşimak amacında. 1990'ın çevrek finalısii. 1992'nin ikincisi Monica Seles ise iki > ıl ön- ce uğradığı bıçaklı saldınnın ardın- dan. VVimbledon'a ilk kez çıkıyor. K.ortlara döndükten sonra hızla dün- ya sıralamasında en tepeye tırma- nan Seles. özel stili ve toplara v u- rurken çıkardığı garip seslerle. VV'imbledon seyircisinin dört göz- le beklediği ünlü raketlerden biri. Geçen v ılın ikincisi ArannaSanc- hez Vıcarioileyarı finalisti Conc- hita.Martinezde tspanya'nın en id- dialı iki raketi. Dünden itibaren havanın \enı- den bulutlanması. VV'imbledon'ın üzerine yeniden "•Eyvah yine mi yağmur** korkusunu getirirken bu yıl "kimin negi>eceği" tartışması da şimdiden başladı. Merak edilenler Fransız Man Pierce'ın ıkı hafta önceki açık saçık kıyafetini W imb- ledon "a getirip getirme>eceği. Agas- si "nin bu>ılki saçmodeli vegöğüs kıllanm göstenp göstermeyeceği. kimin nekadarküfüredıpcezaala- cağı, çileklerin bu yıl lezzetli olup olmayacağı. kremanın kalitesi ve maçlan izlemeye gelecek ünlüler arasında Prenses Diana'nın olup ofmayacağı. genel birtolumsal so- run olmasa da turnuv av ı her y 11 iz- leyen birkaç yüz bin kişilik birazın- lığın merak konuları arasında.. İSTANBUL, KLŞADASI VE BODROrDA FESTfVAL Türkiye'de ıııüzik firbnası dinmiyor • Halen süren 24. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali ve 3. Parliament Caz Festivali'ni, Kuşadası Caz Festi\ali ve Bodrurrfda gerçekleştirilecek Pepsi Non Stop Müzik Festivali izleyecek. Dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı festivallerde, sanatseverler müziğe doyacak. HaberMerkezi-24 Llus- larası istanbul Müzik Festi- vali ve 3. Parliament Caz Festivali sürüyor. Uluslarara- sı 3. İstanbul Caz Festivali ise 3 temmuz tarihinde başlaya- cak. Egeli sanatseverler ile Bodrum ve Kuşadası'na ta- tile giden sanatseverler de 25-29 hazıran tarihleri arasın- daki Uluslararası 3. Kuşada- sı Caz Festivali ile 6-8 tem- muzda Bodrum'da gerçek- leştirilecek Pepsi Non Stop Müzik Festivali "yle müziğe doyacaklar. Kuşadası'nda caz Kuşadası Caz Festivali 3 Boğa Caz Kulubü'nde ger- çekleştinlecek. Festivaleonur konuğu olarak "BmTtakma adıyla tanınan Charlie Par- ker'ın eşi Chan Parker ka- tılacak. 25 haziranda ba^Ia- yıp beş gün sürecek caz fes- tivali. ilkgecesindealtosak- sofon ustalarından Peter King'i ağırlayacak. King'e, pivanoda Steve Melling. dav ulda lan Tho- mas. bas gitarda Ouvlinh Nguyen eşlık edecek. Çar- şamba gecesi. Dizzy Giltes- pie, Stan Getz gibi ustalarla birlikte çalmış olan piyanıst Patrice Galas. Avrupa'nın sayılı davulculanndan PhiMp- pe Combelle ve Amerikalı vokalist Gilda ile bir konser 13 yaşındayken Diana Ross'la birlikte şarkı sö> leme>e bas- layan Rozalla. Bodrum'da gerçekleştirileeek Pepsi Non- Stop Müzik Festivali'ne katılan konuklardan biri. sunacak. Festivaiin üçüncü gecesi yıllardır Fransa'daya- şayan Türkıyeh piyanist Ah- metGülba>. cuma gecesi de TunaÖtenel saksofonda Eric Breton ile birlikte birdınle- ti sunacaklar. Festivalın ka- panış gecesi Laeta Beşlisi v e tenor saksofoncu ClaireMic- hel çalacaklar. Non-Stop Bodrum'da Pepsi Non-Stop Müzik Festivali ise 6 temmuzgünü dünyada ılk kez Amsterdam. Berlin. Malaâa ve Bodrum'da Bilgîsayarcılarııı belabsı: Yazılmı korsanhğıİSTANBL'L (.\.\) - Tür kive'de bilgisa- varlardakullanılan korsan yazıhmlarla mü- cadele artarak sürdürülürken yazılımlann vüzde 95'inın korsan olması bu mücade- İeyı zorlaştınyor. Yapılan araştırmalarda. Türkiye'de yazılım korsanlığının eser sa- hiplerıne verdiği zararın 160 milyon dola- nn üzerınde olduğu. devletin yazıiım kor- sanlığından dolayı uğradığı vergi1<aybınında 100 milyon dolara yaklaştığı belirlendi. Yazılım korsanlığının av - nca. üniv ersiteden v eni me- zun olmuş gençlerin veni iş alanlarına kavuşmasını ve yaratıcı düşüncenin filizlen- mesini engellediği, sektörün gelişmesine sekte vurduğu bildirildi. Bilgisavar kıılla- nanlann kimisi bilinçli şe- kiide. kimısı de vetennce bil- memesi nedeniyle korsan yazılım kullanıvor. Korsan yazılım ise bu alanda vapılacak veni üre- timi ve varatıcılığı azaltıyor. Türkive'de vıllardırvazıhm sektörünün gelişememesinin nedenlerı arasında sayı- lanfelifHakları \asasi'nın çıkmasıvlabir- likte. pek çok bilgisavar vevazılım firma- sının korkulu rüvası haline gelen vazılım korsanhğı ile mücadele de hızlandınldı. Kısa bir süre öncesine kadar yazılım kor- sanlığı ile savaş. şirketîerin kendi bünve- • Yasal önlemlere ve başlatılan mücadeleye karşın piyasadaki yazılımlann yüzde 95'inin korsan olduğu belirlendi. Bu yüzden eser sahipleri 160 milyon dolar zarara uğrarken. devletin vergi kaybıda 100 milyon dolara ulaşıyor. de gerçekleşirken günümüzde yazılım kor- sanlığının yasal takipçıliğini Business Soft- vvare Alliance (BSA) sürdürüyor. BSA \a- sal Takipler Koordinatörü Zafer Se\inç. Türkiye'de. bilgisavar yazılımının vüzde 95'inin korsan olduğunu belirterek bu du- rumun yerli yazılıma büyük darbe vurdu- ğunu ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü- nü engellediğini söyledi. Korsan yazılımın büyük oranda vergi kaybına neden olduğunu da belirten Se\ inç. bu durumun önlenmesi için bilgisayar kullanıcılannı de- netleme, bilgilendirme ça- lışmaları yürüttüklerini ve seminerlerdüzenlediklerini ka>detti. Microsoft Kapitol'dan Elff Yalım da. bilgisayar kulla- nıcılannın korsan yazılım ile "100 dolara maJ olan \a/ılı- mı 10 dolara mal ettikleri- ni" söyledi. Bilgisayar kullanıcılannı bilinçlendir- mek için. çeşitli metinler hazırladıklannı. seminerler düzenledıklerini v e broşürlerle tanıtım yaptıklannı anlatan Yalım, çoğu bilgisayar kullanıcısınınkopya vazıhmkul- landığının farkında olmadığını ka>detti. Elıf Yalım. satın alınan yazılımın korsan olup olmadığını anlamak için, ürünün orijinal- lık sertifikasına ve numarasına bakılması TLRKİYE DEKİ BİLGİSAYAR SAnSI tRLANDA'DAN AZ Kişisel bilgisayarda ABD lider lerindevürüttükleribiroperasyonniteliğin- gerektiğine dikkati çekti. ANKARA (AA) - Çagımız bilgisayar çağı. Son 20-30 yıldır çok büyük bir geüşim gösteren bilgısavarlar. vaşamtmızdaki heralana girmiş durumda. Türkiye'de de son yıllarda hızlı bir bilgisayarlaşma yaşanıyor. ama hâlâ uluslararası standartların oldukça gerisinde bulunulu>or. Bilgisayar açısından ABD. hemen heraçıdan liderliğini sürdürüyor. ABD, 92 milyonu aşkın kişisel bilgisa>ar ile bu alanda da açık farkla birinciliği alıyor ABD'yi Japonya i.^liyor Dünya Ekonomik Forumu'nun -Global Rekabet Raporu 1996" verilerinden yapılan hesaplamalara göre ABD'de. 1995 yılı rakamlanyla, her 100 kişiye 25 kişisel bilgisayar düşüyor. Bu ülkedeki kişiseî bilgisayar sayısı ise 92.16 milyonu buluvor. ABD'yi açık farkla geriden takip eden Japonya'da. 17.51 milyon kişisel bilgisayar var. Bu ülkede. her 100 kişiye sadece 14 kişisel bilgisayar düşüyor. Her üç kişiden birınin kişisel bilgisayara sahip bulunduğu ABD'deki toplam kişisel bilgisayar sayısı. Japonya'dakilerin 5.26 katını buluvor. ABD'de. Türkiye'deki kişisel bilgisayar sayısından 147.6 kat daha fazla kişisel bilgisayar var. Bu ülkede Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa. Kanada. Italya, Avustralya. Güney Kore. Hollanda, Tayvan, Meksika. Brezilya. Belçika, Rusya. Finlandiya, Danimarka, Norveç, A\usturja. Hong Kong ve Yeni Zelanda'da bulunan toplam kişisel bilgisayar sayısı kadar kişisel bilgisayar bulunuyor. Toplam kişisel bilgisayar adedi açısından üçünlüğü alan Almanya'da 13.87 milyon. dördüncülüğü alan İngiltere'de 11.66 milvon. beşinciliği alan Fransa"da 9.28 milyon kişisel bilgisayar var. Nüfusa oranla en fazla kişisel bilgisayar yüzde 35 ile ABD'de. Bu ülkeyi vüzde 27 ile Avustralya. yüzde 25 ile Kanada ve Norveç, yüzde 23 ile Finlandiya ve Yeni Zelanda izliyor. Dünyanın ABD'den sonra en büyük bilgisayar yazılım ve donanım üreticisi Japonya, kişisel bilgiyasar yaygınlığı açısından ABD. Avustralya, Kanada ve bazı Avnıpa ülkeierinin oldukça gerisinde kalıyor. Japonya, 100 kişiye 14 kişisel bilgisayar yaygınlığı ile sıralamada 16'ncılığı alıyor. Almanya, yüzde 17 ile 12.. Fransa yüzde 16 ile 13., ftalya yüzde 12 ile Avusturya ile birlikte 17.'liği alırken İngiltere yüzde 20 ile Holianda iiel)irlikte 8. sırada bulunuyor. Türkiye 33. sırada 41 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkiye, kişisel bilgisayar yaygınlığı açısından Brezilya, Peru. Rusya. Güney Afrika ile birlikte 33'üncü sıraya yerleşirken toplam 620 bin kişisel bilgisayar sayısı ile 26.'lığı alıyor.Türkiye'deki kişisel bilgisayar sayısının. 62 milyonluk nüfusuna rağmen. nüfusu 3.6 milyon olan Yeni Zelanda ve Irlanda'dan daha az olması ise dikkat çekiyor. aynı gece gerçekleştirilecek. MTV Europe telev ızyonun- dan da canlı olarak v av ımla- nacak festhalın ilk gece ko- nuklan. BillieRayMartinve N-Trance topluluğu ile 13 vaşındavken Diana Ross'la birlikte şarkı söv lemeye baş- layan Rozalla. Aynı gece Amsterdam, Berlin ve Malaga'dan East 17, Mark Morrison, Nightc- rawlers. Bab> D. Captain Jack, Reel II Real \ e Aüson Limerick de u>du bağlantı- sıvla Bodrum'daki festivale katılacaklar. Festivaiin ikinci gününde sahne alacak olan Burak Kut da MTV ekranlanna konuk olacak. Bodrum'daki festivaiin üçüncü günü ise Rock Gü- nü. BulutsuzJuk Özlemi \e Moğollar'ın katılacağı kon- serdeızleyenlerRockmüzi- ğine doyacaklar. Burak Kut'ın Pepsi Non- Stop konserlerinin istanbul. Ankara ve tzmir'de verece- ği büyük stat konserleriyle süreceği bildirildi. 3. Caz Festivali İstanbullulann caza doya- caklan 3-15 temmuz tarihle- ri arasındaki 3. Uluslararası İstanbul Caz Festivali. Açık- hava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da' Olimpia Brass Band'm konseriyie başlava- cak. Birçok ünlü sanatçınırr katılacağı festival kapsamın- da. 4 temmuzda Dead Can- Dance, 6 temmuzda Kanada- lı şarkıcı Loreeana Mc Ken-' nitt. 10 temmuzda "Bud Po- weH" anısına Chick Corea and Friends. 11 temmuzda piyanist Herbie Hancock. 14 temmuzda Diana Reeres ve 15 temmuzda ise Keith Jar- rett Açıkhava'da sahne alacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle