25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Bayar'ın görev süresinin uzatılması gündemde Ortlııda terfi sıkıııtısıYLSUFOZKAN ANKARA - Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) agustoi ayı başında gerçekleştırile- cek toplantısında. Kara Ku\\etleri Komu- tanlığı'na yapılacak atamadan dolayı "sı- kıntı'"yaşanabilece£ine dikkat çekildi. Or- dudaki geleneklere göre. bu yıl Kara Kuv- \etleri Komutanlığrna atanması gereken 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hikmet Kök- sal'ın 64 yaş sınırından dolayı bu görev i sadece 1 yıl sürdürebilecek olması. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Bayar'ın görev süresinin 1 yıl daha uzatıl- masınıgündemegetırdi. Bayar'ın görev sü- resinin uzatılması durumunda. Orgeneral Köksal ile aynı konumda bulunan Ege Or- du Komutanı Orgeneral Necati tkizoğlu da emekli edilecek. 1. Ordu Komutanlığı'na NATO Güneydoğu Müttefik Kara Kuv vet- leri Komutanı Orgeneral Hiise>in Kıvnkog- lu'nun atanması gündenıe gelecek. Deniz \e Hava Kuvvetieri komutanlıklarındaki orgeneral ve oramiral kadrolarında boşal- ma olmayacagı ıçin hıçbir korgeneral ıle • Bayar'm görevinin 1 yıl uzatılması durumunda, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Köksal ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral İkizoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekli edilecek. Uzatma olmaması durumunda, askeri gelenek gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığrna 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal atanacak. liye ayrılacaklar \e I. Ordu Komutanlığı için kıdem itibarıyla NATO Güneydoğu Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orge- neral HüseyinKıvnkoğhı'nun adı gündeme gelecek. 1 yıl sonra Kara Kuv^etlen Komu- tanlığı'na atanması durumunda Kıvrıkoğ- lu. 1997 yılında 63 yaşında olacağı için 2 yıl bu görev de kalabilecek. YAŞ'ta Kara Kuvvetleri Komutanlı- ğı'nda, bu yıl Orgeneralliğe terfi sırası ge- len 7 korgeneralın durumu da ele alınacak. Bunlardan en az ıkisi orgeneral rütbesine yükselecek. Kara Kuvvetleri Komutanlı- ğı'nda orgenerallik sırası bekleyen 7 kor- generalin isimleri şöyle: 5. Kolordu Komutanı Rasim Betin (Ge- çen yıl da terfi edemedi). Harp Akademi- leri Komutan Yardımcısı Necdet Timur (Geçen yıl da terfi edemedi). 7. Kolordu oramiral terfi edemeyecek. Bu y ılki YAŞ toplantısında gündeme ge- lecek tek değişiklik, Kara Kuvvetlen Ko- mutanlığı'nda olacak. Görev süresi ağus- tosta sona erecek olan Kara Kuv\ etleri Ko- mutanı Orgeneral Hikmet Bayar'ın yerine yapılacak atama sıkıntı yaratacak. Orgene- ral Bayar'ın yanı sıra. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal ve Ege Ordu Ko- mutanı Orgeneral Necati lkizofiu'nun. or- generallıkte 4'eryıllannı doldurmalan ne- deniy le görev süreleri sona erecek. YAŞ'ta Bayar. Köksal ve Ikizoğlu'nun emekliye aynlmalan gündeme gelecek. Ancak Ba- yar'ın 64 yaşında olması ve TSK Personel S'asası'nda. kuv vet komutanlığında yaş sı- nırını 65 olarak belırlenmesi nedeniyle gö- rev süresinin 1 vıl uzatılması gündeme ge- lecek. Bayar'ın görevinin I yıl uzatılması du- rumunda. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Köksal ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral İkizoğlu. kadrosuzluk nedeniyle emekli edilecek. l'zatma olmaması durumunda. askeri gelenek gereği Kara Kuvvetlen Ko- mutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal atanacak. 64 yaşında olan Köksal da bu görev de sadece 1 vıl kalabi- lecek. Kara Kuvvetleri Komutaıılığı'na 1 yıl için atama vapılması uygungörülmezve Orgeneral Köksal bu görev e atanmazsa. ay- nı gerekçe Ege Ordu Komutanı İkizoğlu için de geçerli olacak ve ikısi de 64'er ya- şında olan komutanlar emekli edilecek. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye gö- re, YAŞ'ta. olası bir sıkıntıy a yol açmamak için Bayar'ın görev süresi bir yıl uzatılacak. Bu durumda Köksal ve İkizoölu da emek- Komutanı Hilmi Özkök. Kıbrıs Türk Barış Ku\vetleri Komutanı Hasan Kundakçı. Kara Kuvvetlen Komutanlığı Lojıstik Ko- mutanı Güven Ergenç. Kara Kuv v etleri Ko- mutanlığı Eğitım ve Doktrin Komutanı Iz- zettin İ>igün ve Millı Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreter Baş Yardımcısı Rüstem Tümer Bu vıl Genelkurmav Başkanlığı. Deniz v e Hav a Kuv v etleri ile İandarma Genel Ko- mutanlığı'nda bir değişiklik olmayacak. Deniz ve Ha\a Kuv vetleri'nde bulunan iki- şer oramiral ve orgeneral kadrosunda bu vılboijalmaolmayacağıiçin.hiçbirkorami- ral ve korgeneral terfi edemevecek. Hava Kuvvetleri'nde kadrosuzluk nedenivle or- generalliğe v ükselemeyecek olan korgene- raller şunlar: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ergin Celasin (Terfi bekleme sü- resi geçen yıl uzatıldı). I. Jaktik Hava Kuv - veti Komutanı Erdoğan Öznal (Terfi bek- leme süresi geçen yıl uzatıldı), Genelkur- may Plan Prensıpler Başkanı Vural Avar ve Hava Eöitıın Komutanı AliGüllü. Prof. Bahri Öztürk uyardı 4 Mafya kendi egemenliğiıri üan ediyor' HAKAN DİRİK tZMİR - -Organize Suçlu- luğa Karşı Çabalan Gözetle- me\eDeğerlendirmeÇaiışma Grubu^nun tek Türk üvesi Prof. Dr. Bahri Öztürk. tür- kıye'nin mafya-siyasi iktıdar ılişkısınde İtalya örneğıne doğru yol aldığını belinerek. •*Fazla uzağa gitme>e gerek yok. Bir mafya babası öldüğü zaman gönderilen çelenklerin üzerinde vazan siyasilerin ad- lanna bakmak veterli" dedı. Dokuz Eylül ÜnıversıteM Adalet Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bahri Öztürk. 1989'den bu y ana çalışmaları- nı sürdüren ve 14 ülkedeki 21 uzmandan oluşan "Organize Suçluluğa Karşı Çabalan Gö- zetieme ve Degerlendirme Ça- lışmaGrubu"nabuyıl ilkkez Türkıye'den çağrılan tek üye oldu. Leipzig'de yapılan ABD ve Almanya'nın yanı sıra çe- şıtli Avrupa ülkelen temsilcı- lerinin katıldığı toplantıda or- ganize suç sorununun çözü- mü hakkında hukukı altyapı oluşturulması ve ülkelere çö- züm önerilerı sunulmasi ko- nulan ele alındı. Öztürk. geleneksel mafya- nın ekonomık çıkarlar. siya- sal mafyanın da kendi ege- ınenliğinı oluşturma mücade- lesine zemın hazırlamak ıçın dev letın egemenliğini kırdığı- nıbildirdi. Bununterörörgüt- lerinin mafvalaşmasını bera- berinde getirdığini belirten Öztürk. şöyle konuştu: " Bu. bizde de >a> gınlaşmış- tır. Örneğin PKk. sivasi maf- ya haline gelmiştir. Bu neden- İe de Bati da giderek destegini virirmektetlir. Bugiin mafya. dünyada işbiıiiği halindedir. Cçlü, dörtlii çalışıvoriar. Tiir- kiye avağı da oldukça güçlii- dür. Rus nıafvasıyla Türk mafyasının Polonya \e İtal>a matyasıyla birlikte çalıştiğı özeliikle Mirgulanmaktadır." Öztürk. Türkıve'de siyasi iktıdar-mafy a ilişkisinde İtal- ya örneğine doğru bir gidişin yaşandığına dikkat çekti. Devletle iç içe bir mafyanın anndırılmasının çok zoroldu- ğunu vurgulay an Öztürk. böy- le bir ortamda başlatılacak bir -temiz eJler operas>omTnda kımin elınin kımin cebinde ol- duğunun belirlenemeyecegi- ni dile getirdi ve sözlerini şöy- le >ürdürdü: ~ Mafya, hiçbir zaman siya- si iradeyle ilişkisini kesmez ve kesmek istemez. Fazla uzağa gitmeve gerek >ok. Bir mafya babası öldügü zaman gönderi- len çelenklerin üzerindeyazan si> asilere. mafŞa olarak nitele- nen insanJann cenazesine gi- den siyasilcre bakmak yeterti- dir. Bu işbirliğini ortaya koy- mak. yine devletin nıakamla- nna düşcr. Emlakbankolay ın- da bir mafya hesaplaşması ol- duğunu hiç kimse inkâr ede- mez"dedi. ^__« ^_ L.--^^__ ~.^1~J.~-~. *-~Zf— -^ Kendilerini haftaidnin is telaşına kaptıran in- ana bıraz cısktan soz ct ^^ *&.^ P 4 ta^nin ^ « .-* hattıkla gezip dolaştılar. Istanbul'un "İğne at- sanız yere düşmeyecek'" kalabalığı adeta sahil \e parklara aktı. Bu arada se\ gililer de bir günlük tatillerini, kendilerini belki de en rahat hissettikleri Yıldız Parkı'nın ağaçlan altında geçirdiler. Se\ gililer gün bo>ıınca parkın serinliğine inat birbirierine sıcak aşk sözcüklerini nsıldadılar. (Fotoğraf: FÎLİZ GÜMÜŞ) Halil Çulhaoğlu açığa aldı, Mehmet Keçeciler görevine iade etti, Teftiş Kurulu suçlu buldu Bayındırbk Bakanbğı^nda yolsuzhık DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - Bayındırlık Bakanlığı Tef- tış Kurulu. eski Bakan Halil Çuîhaoğ- lu'nun, hakkındakı bazı ıddıalar nedeniyle açığa aldığı. ancak Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in ışbaşına ge- lirgelmez görev ıne iade ettıği7 . Bölge Mü- dürü Musa Büyükaydın'tn yolsuzluğa ka- nştığını belirledi. Teftiş Kurulu. Düzce Be- lediyesı Konuralp ıçme suyu ınşaatında yolsuzluk yapıldığını onaya çıkardı. Mü- teahhide 1991 birım fıyatlarıyla 87 milyon 636 bin 856 liralık fazla ödenıe yapıldığı- nı belirleven kurul. aralarında Musa Büvü- kaydın'ın da bulunduğu 13 bürokrat hak- kında suç duyurusunda bulunulmasını is- tedi. Trilyonluk ihalelerin yapıldığı Bayındır- lık Bakanlığf nda herdönem yolsuzluk ve usulsüzlük iddialan yoğun bir biçimde ya- şanırken bürokratlann bakanlık değişiklik- lerinden yararlanarak ve "geçmişte haksız- üğa uğradığı'' gerekçesiyle yerlerini koru- maya çalıştığı bıldirildi. CHP döneminde görev lerini İcötüye kullandıkları gerekçe- siyle görev lerinden uzaklaştınlan bazı bü- rokraflar. ANAP'lı bakan Keçecilertarafın- dan görevlerine iade edildiler. Ancak yapı- lan teftışlerde. bu bürokratlann bazılarımn suçlu olduğu ortaya çıktı. Teftiş Kurulu'nun 13 mayısta Keçeci- ler'in oluruna sunduğu raporunda. Düzce- Konuralp içme suyu ınşaatında usulsüzlük yapıldığı belirtildi. Dokuzpınar kaynağın- dan Konuralp kasabasına içme suyu geti- rilmek üzere yapılan projenin bakteriyolo- jik analizi yapıimadan hazırlandığı. daha sonra gerçekleştirilen analizlerde suyun Gıda \îaddeleri Tüzüğü"ne göre kullanımı- nın uygun olmadığının belırlendiği kayde- dildi. Raporda. buna ilişkın gerekli takibi yapmayan İller Bankası Müdürlüğü ve 7. Bölge Müdürlüğü ilgilileri hakkında göre- vi ihmal suçunu işlemelerı nedeniyle Cum- huriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği. ancak zamanaşımı nedeniyle bu konuda ışlem yapılmasına ge- rek kalmadığı bildirildı. Raporda. Konuralp içmesuyu tesisinin bazı bölümlerindeki boruların hendek dol- gularının proje ve ataşman derinliklerinin uygun olmadığı. bazı boruların ise dere içinden geçirildiği v e üzerlennin açıkta ol- duğu. buna rağmen üzerlenne dolgu yapıl- mış gibi ödeme yapıldığı belirtildi. Buna göre. 1991 birim fiyatlanyla 87 milyon 636 bın 856 liralık fazla ödeme yapıldı. Rapor- da. müteahhit MetinSürmeli'den söz konu- suparanınyasalfaizıyle biriikte tah-.il edıl- mesı. bu mümkün olmadığı takdirdede ha- kedişlerde imzaları bulunan inşaat mühen- disleri Fatrna Demir, Aysel Arıcan, Nur Çağlı, Mehmet Akın ve 7. Bölge Müdürü Musa Büyükaydın'dan müştereken ve mü- teselsilen tahsil edilmesi istenildi. Tesisin bu haliy le geçici kabulünü yapan Şube Mü- dürü Avni Karaayvaz. mühendisler Osman Özkan ve Salih Vılmazile kesin kabulünü yapan mühendisler Mehmet Ünal ve Ek- rem Gündüz ile makıne teknık öğretmenı Şükrü Sanyıldız'ın görevı kötüye kullan- ma suçunu ışlemeleri nedeniyle haklann- da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyu- ru^unda bulunulması «erektiâi bildinldi. BELEDtYE tŞÇlSl RP'Lİ YÖNETİM K1SKACINDA Toplusözleşmede uyuşmazlık GÜNNL R İLHAN Halen ortalama 12-13 milyon lıra net ücret alan İstanbul Büyükşehır Beledıyesı. bağlı şırket- ler ve 5 ilçe beledıyesinde çalışan toplam II bi- ni aşkın iş.çının sözleşmesınde uyuşmazlık zaptı tutuldu. Grev yasağı bulunan I ETT'de sözleşme- nin Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK)'na aıtme- den hemen önce birincı yıl yüzde 60. ıkincı yıl için ıse y üzde 50 zam oranıy la ımzalanan sözleş- me. henüzbağıtlanamayandığersözleşmeleriçın ölçü kabul edilırken İGDAŞ've İSKİ gibi aynı kapsamda bulunan işyerlerinde YHK'ye gönde- ri^nek üzere. »ANAP. CHP. DSP ve DYP'nın yönetimlenn- da bulunduğu Beşıktaş. Adalar. Maltcpe. Avcı-. lat Bakırköy ve Zeytınburnu beledıyelerinde toj)lusözleşme görüşmelen sona ererken başta ls|anbul Büyükşehır Belediyesı işçıleri olmak üaeretoplam 11 bını aşkın ışçıy ı ilgılendirentop- lusözleşme görüşnıelen tıkandı. ?Büyükşehir Belediyesi. Cmranıye. Beykoz. Cşküdar. Bayrampaşa v e Gazıosmanpaşa ilçe be- lepiyeleri ıle aralarında ISFALT'ın da bulundu- ğı| 6 belediye iştiraki şiıketteki toplusözleşme garüşmelenuyuşmazlıklasonuçlandı. Beledıye- Iş&endıkası Genel Başkanı EfendiGüvercin. be- lepivelerdeki 7 bini aşkın. ^ırketlerde ıse yakla- şı| 4 bın ışçı ıçın günlük 800 bın lıra taban ücret isledıklennı. bir ışçinın eline net 28 milyon lira geçnıesını sağlayacak birsözleşmeyı hemen ım- zalamaya hazır olduklannı vurguladı. Güv ercın. önerdiklen bu rakama yemek. aıle. çocuk y ardı- mı gıbı sosy al y ardımlarla yakacak gibi ek öde- melenn de dahil olduğunu belirterek şöyle ko- nuştu: "RP'li ilçe belediyeleri toplusözJeşmeleri sür- dürme yetkisini Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Görüşmeleri Rahmı Cıbıroğlu sürdürüyor. Biz şu ana kadar imzaladığımız sözieşmelcrde sö/ü- nü ettiğim rakamlan aldık. Ancak belediyenin "anası" bize bu parayı vermemekte ısrar ediyor. Oysa her a> Büyükşehir Beledhesi'ne İller Ban- kası'ndah gelen para 2 trihon lira." Beledıye-lş Sendikası Genel Başkanı. uyuş- mazlık tutanaklannın bölge çalışma müdürlük- lerıne gönderildığine dikkat çekerek "İşçi haar. Güç bizim elimizde. Maeera peşinde değiliz. An- cak istedtğimiz rakamlan vermezlerse grev e çıka- nz" dedi. Sözleşme görüşmeleri tıkanan ve grev ya>ağı kapsamında bulunan IGDAŞ ıle İSKl'de de he- nüz sözleşme görüşmeleri bağıtlanmadı. Her iki ışyenne ait sözleşınelerm Yüksek Hakem Kuru- lu'na gönderilmesi ıçin gün sayılıyor. Tes-lş Sen- dıkası'nın örgütlü olduğu her iki işyerinde de bi- nncı yıl ıçın yüzde 60. ikıncı yıl ıçin yüzde 50 oranındakı ücret zammı üzerinden anlaşmay a v a- nldığı, ancak ücreti etkıleyen sosyal yardım ka- lemlennde uzlaşılamadığı bıldinldi. TOFEL and FOUNDATION Courses with American Faculty Members UNIVERSITY OF HOUSTON LAMAR UNIVERSITY TEXAS TECH UNIVERSITY Türkıye de lısan ögrenırken, University of Houston, University of Houston - Clear Lake, University of Houston - Dovvnlovvn, Lamar University. Texas Tech University' lenne kaydolma ımkanı elde etmek, MASTER yapmak, 8 ayda lısan sorununu halletmek. TOFEL ve Amerikan ûniversıtelennın FOUNDATION kredılerını Amenkah ögrelım üyelerinden, merkezımizde veya ANKARA. 1ZM1R, MEC1D1YEKOY KAD1KOY EAK'.RKÖY şubelerımızden almak ıstıyorsanız. Amerikah uzmanlardan randevu alın. RANDEVU İÇİN; İSTANBUL ANKARA tZMİR Merkez Tel: (0216) 318 70 17 (4 Hat) Tel: (0312) 434 22 95 - 425 44 42 Tel: (0232) 484 77 93 - 425 77 70 Texas International Education Consortium NEW HORIZON UNIVERSITY Burhar.ıye Mah îfonn Efendı Sok No 4 Bevierben - İSTANBUL Tel (Ü2İ6'| 318 "0 17 {- Hiû Fab oJllâ'ı 31S 70 2İ CUMHURIYETTEN OKURLARA ORHAN ERİNÇ Bir 'Siyasi Mücâmele' Örneğinin Sonu Bir partinin çoğunluğu sağlayamadığı dönemlerde hükümet oluşturmanın doğal yolu, koalisyon ya da destek arama pazarlıklarından geçer. Şımdiye kadar- ki örneklerde, en fazla sandalyeye sahip partinin ge- nel başkanı tartışma dışında kalır. etkili bakanlıkların paylaşımı ve hükümet programında yer alacak hedef- ier konusunda hangı ortağın daha çok ödün verece- ği gündeme gelirdi. 24 Aralık erken genel seçiminden sonra, pek çok şeyde olduğu gibi pazarlık konusu ve yöntemi de de- ğişti. Artık liderlerin kişisel durumlarının pazarlandığı bir döneme gırdik. Erbakan Hoca, tüm gücüyle kendisini başbakan olarak pazarlamak niyetinı ortaya koyuyor. Başlarda çok kızdığı "Çiller Han/m 'm dortlü koalisyon arayışı- nı" bile anlayışla karşıladığını hem televizyonlardaki canlı yayınlardan duyuyor hem de yüz hatlarından ız- liyoruz. "Sonunda bana gelecekler" kanısına yandaş- larını da ınandıracak bir bekleme sürecinde olduğu- nu kanıtlamaya özen gosteriyor. Bayan Çiller de once kendısını pazarlamaya çalışan bir başka lider. Itiraf etmek gerekirse Erbakan Ho- ca'nın başbakanlık tutkusunu kullanarak ilk adımda başarıya ulaştı. Erbakan Hoca'nın ortaklık önerisıne yanıt vermek için istediğı altı günlük sürenin nedeni açıktı; örtülü ödenek yolsuzluğu ile ilgılı olarak verılen soruşturma önergesinin. RP'nin oyları ile reddedilme- sini sağlamak. Sağladı da. Erbakan Hoca'nın bir hayli zorlanarak gerçekleştir- diği kurtarma operasyonundan sonra. Sayın Demi- reî'in pek sevdiği "siyası mücâmele" (karşılıklı iyı iliş- kide bulunma) sırası Bayan Çiller'e gelmişti. O da bor- cunu ödemek için RP ile koalisyon kurabileceğını çıt- latmak zorunda kaldı. Işte ne olduysa o anda oldu. DYP'nin ünlülerinden bir bakan ıle üç milletvekili tavır koyarak önce partilerinden ayrıldılar, sonra da ANAP'a katıldılar. Bayan Çiller, Dimyat'a pırince gıderken ev- deki bulgurdan da oluverdi. Partisini sandalye sayısı bakımından üçüncülüğe düşürdü. DYP'de iç kanama başlamıştı. Ardı gelecek denılıyordu. İç kanamayı şim- dilik tamponla durdurmayı başardıklannı sanıyorlar. ancak kalabalık bir DYP kurucular grubunun. gazete- leraracılığıyla Bayan Çiller'e ılettikleri açık mektup, du- rumun pek de öyle olmadığını gosteriyor. Başka bir deyişle, kangrene çevirme tehlikesi henüz aşılmış de- ğii. Ankara'da durum belirsiz. Sonuçta, Sayın Bülent Ecevit'in başkanlığında belirli bir süre sonra seçimı gerçekleştirecek bir hükümet senaryosu ağır basıyor. Ankara'daki pazarlık ve gelişmeleri Türey Köse, Dürdane Kocaoğlu, Ergün Aksoy, Ayşe Sayın, Os- man Aydoğan ve Bülent Sarıoğlu olasılıkları da gün- deme getiren genış kapsamh çalışmalarıyla kamu- oyuna aktardılar. • Harp Akademileri Komutanlığı'nca bastırılan yeni strateji raporlarında, Türk dış polıtikasını yakından il- gilendiren değerlendirmeler yer aldı. Ordunun. Çekiç Güç'ün amacının ABD ve Batı'nın Kuzey Irak petro- lünü kendi denetımlerine almak olduğu. Bakü-Ceyhan borü hattının gerçekleşmesının şımdılik zor göründü- ğü, Rusya, Suriye ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yöne- lik düşmanca tutumlannı sürdürdüğüne ilişkin görüş- lerini Yusuf Özkan haberleştırdi. Dosya, ABD'nın, bölgede kendi denetimınde bir Kürt devletı kurulma- sından hoşnutluk duyacağı yolundaki ordu görüşünü de içeriyordu. Yusuf Özkan, Yunan Meclis Başkan Yardımcısı Pa- nayotis Sğuridis ve eskı Kamu Düzeni Bakanı Ştel- yos Papatemelis ın. Güney Kıbrıs'ta Abdullah Öca- lan tarafından Suriye'den gönderilen PKK temsılcıle- riyle görüşmelerini de kamuoyuna duyurdu. • Türkiye-İsrail askeri egitim işbirliği anlaşmasının ar- dından, Ankara'ya karşı cephe alan Arap Bırliği'nin. 21 haziranda başlayan zırvenın ardından Türkiye ıle ilişkilerini geliştirmek için Ankara'ya heyet gönderme- yi planladığını Serkan Demirtaş haberleştirdi. . • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Floran- sa'da yapılan Avrupa Bırliği zırvesınden önce. Fran- sa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a, telefonda"Yu- nanistan engelinı aşmak, AB 'nın görevı" uyarısı yap- tığını, Ankara Büromuz ortaya çıkardı. • Ayşe Sayın, DYP'Iİ Ömer Bilgin'in milletvekili se- çilmesinden kısa süre önce, TURBAN İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne ait tenis kortunun ve lojmanların boya- ma ve onanm gideri olarak Metro inşaat firmasına 224 milyon 250 bin lira ödeme yapılmasına karşın, te- sisin bir kutu boyayla boyandığı ve onarım işinin de yapılmadığını, kurumda hiç yapılmamış "hayali" bir bi- nanın yapılmış gibi gösterilerek yaklaşık 1 trilyon lira- lık ödeneğin kaydırıldığını "TURBAN'da yeni bir yol- suzluk" haberiyle okurlarımıza aktardı. • 2. dereceden deprem bölgesi olan İstanbul'da ola- sı 7.4 şiddetindeki bir depremın verebıleceğı can ve mal kaybı, uzmanların görüşü. deprem öncesi. dep- rem sırası ve sonrasında yurttaşiarın ne yapması ge- rektiği konusundaki haberi, arkadaşımız Devrim Se- vimay hazırladı. • Türkiye'de bir dönem kamuoyunu meşgul eden, Hasan Kaşkavalcı, Uğur Süzer, Halil Bezmen, Ne- jat Daş, Alaattin Çakıcı, Engin Civan, Selim Edes, Hasan Mezarcı ve Cafer Erçakmak gıbı suçluların ceza aldıktan sonra yurtdışına* kaçarak hapisten kur- tulduklannı Miyase llknur yazdı. • Özelleştitmeden şirket evliliklerine. borç yönetimin- den yatırımlara kadar ekonominın her alanına el atan yabancı danışmanlık firmalannı Ahmet Çelik haber- leştirdi. • Borsada kapatılan bir firmanın başka bir firma ile iş- birliğine gitmek yoluyla vergi kaçırarak yüksek kâr gösterdiklerini Sabiha Semerci ortaya çıkardı. • Bankaların, vadesi bir sonraki yıla sarkan bonoları stoklayarak faız gelirlerinı vergilerinden duşmelerıni Barış Karcıoğlu duyurdu. • HEP davası gerekçe gösterilerek askıya alınan AB- Türkiye Karma Paıiamento Komisyony'nun 3 yıl ara- dan sonra 25 haziranda toplanacağını Özgür Ulusoy- yazdı. • Artık üreticılerin Toprak Bayramını topraksız kutla- mak zorunda kaldıklarını, erozyon ve çevreye saldırı- larla giderek azalan verimli topraklara savaşların da büyükzararverdiğıni. bırçok "nadide" bitkinin yok ol- duğunu Ümit Otan haberleştırdi. • Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu üyeleri hakkında "görevlerini kötüye kullandıkları' sa- vıyla suç duyurusunda bulunulduğunu Asuman Abacıoğlu yazdı. • Önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir haf- ta geçirmeniz dileği ve saygılarımızla.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle